Důležité:


Přehled definice zpráv - Pomocné číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah


Zprávy slouží ke komunikaci v elektronické podobě. Pomocí zpráv lze údaje ze systému odesílat i do systému přijímat. Pomocí zpráv můžete přenášet v celém systému Helios Orange mnoho typů dokladů. Zprávy se dají odesílat a přijímat v několika různých formátech.
Systém Zpráv, jak je popsán dále, je zpřístupněn pro všechny přehledy Helios Orange. Tam, kde není definován žádný spediální formát zpráv, je umožněn formát Obecný plugin.


V přehledu Pomocné číselníky, Přehled definice zpráv vidíte seznam všech zpráv nadefinovaných v systému. Vlastní zprávy se pak odesílají a přijímají přímo v přehledech jednotlivých modulů, kde jsou uložena příslušná data (Mzdy, Celní případy, Účetnictví, Oběh zboží atd.)


Zprávy se používají v různých agendách přes volbu místní nabídky Zprávy, Generování zpráv (resp. Načtení zpráv). Dále je možnost zobrazit přehled zpráv k danému záznamu pomocí volby Zprávy, Přehled zpráv k akt. záznamu a pomocí funkce Zprávy, Přehled ostatních zpráv k dané agendě.


Přehled definice zpráv

Generování zpráv

Data exportujete (odesíláte) z příslušného přehledu, ve kterém jsou uložena požadovaná data, volbou místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. Po potvrzení volby vybíráte z vytvořených Definicí zpráv. Tyto definice určují zejména formát, ve kterém budou data odeslána, a místo, kde budou data uložena (resp. adresu, na kterou bude zpráva odeslána).


Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu

Volbou místní nabídky Zprávy, Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu vyvoláte přehled zpráv k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. V přehledu lze odesílat zprávy i převádět zprávy do dokladů.


Přehled ostatních zpráv

Volbou místní nabídky Zprávy, Přehled ostatních zpráv vyvoláte přehled všech zpráv vytvořených v daném přehledu. V přehledu lze odesílat zprávy i převádět zprávy do dokladů.


Načtení zpráv

Volba místní nabídky Zprávy, Načtení zpráv umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v daném přehledu. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst.


Hromadná změna certifikátů

Volba místní nabídky v přehledu Pomocné číselníky, Přehled definice zpráv. Umožňuje hromadnou změnu např. šifrovacího certifikátu celní zprávy na označených definicích.


Zprávy lze používat v následujících přehledech (modulech)

Nová definice zpráv

Novou definici zpráv vystavíte volbou Nový… v přehledu definice zpráv. Zobrazí se formulář pro vystavení nové definice zprávy.


Záložka 1 - Editace

Typ zprávy

Vybíráte typ zprávy, neboli přehled a modul, ve kterém se bude zpráva používat.


Formát zprávy

Vybíráte formát, ve kterém se bude zpráva generovat. Pro každou agendu jsou k dispozici různé formáty zprávy. Obecný plugin je formát, který umožňuje rozšířit standardní funkcionalitu systému na přenos dat v takovém formátu, který požaduje uživatel. Rozšíření se provádí doinstalováním doplňku (pluginu) vytvořeného na zakázku podle požadavků uživatele. Identifikace pluginu se pak uvede ve formuláři Definice zpráv na záložce 1-Editace v poli ProgID COM pluginu


Název zprávy

Uživatelský název pro lepší orientaci při práci s programem.


Adresa místa zdroje zpráv

Adresa, ze které se budou data načítat volbou Načtení zpráv.


Adresa místa určení zpráv

Adresa, kde se bude zvolená zpráva generovat, resp. kam se bude po vygenerování odesílat.


Soubor po načtení smazat

Zatržením zajistíte, že se po načtení soubor smaže.


Zprávy po načtení převést do dokladů

Zatržením zajistíte vytvoření příslušných dokladů.


Zprávy po vytvoření odeslat

Zatržením zajistíte odeslání vygenerovaného souboru např. na zvolenou mailovou adresu.


Jméno pro export. soubor

Vybíráte z možností

 • Použít vygenerované - jméno exportního souboru určí program
 • Vždy použít zadané - použije se jméno souboru zadané v poli Jméno exportního souboru
 • Dotaz na jméno při exportu - při generování zpráv se objeví dotaz na jméno souboru

Záložka 2 - Spojení

Pokud je jako adresa místa určení zpráv na první záložce zadána emailová adresa, můžete si zadat předmět a text. Pokud soubor posíláte, lze si ho opatřit jménem a heslem. Dále se nastavuje webový server příchozích a odchozích zpráv a port.

Záložka 3 - Programy

Pokud je v adrese místa zdroje zpráv na záložce 1 vyplněna adresa, zpřístupní se k editaci výběr programů. Můžeme si zvolit program, který se spustí před výběrem import. souboru, po vybrání importovaného souboru nebo po zápisu exportovaného souboru. Parametry těchto programů slouží k transformaci dat na vstupu nebo výstupu tak, aby mohl daný program se souborem komunikovat.

Je možné spustit pouze takové .exe programy, které jsou napsané pro spolupráci s Helios Orange. Spolupráce spočívá v tom, že .exe převezme od Helios Orange informace - cestu a jméno vyexportovaného souboru, něco udělá (zapakuje, odkopíruje, změní ...), a předá informace zpět (jméno a cestu uloženého souboru).

Pokud je třeba využít cizí hotové .exe, které není uzpůsobené, je potřeba to obsloužit např. VBS skriptem.

Záložka 4 - Certifikát

Zprávy mohou být podepsány elektronickým podpisem a šifrovány veřejným klíčem certifikátu. Předpokládá se existence komerčních certifikátů. Certifikáty slouží pro zprávy, které je třeba elektronicky podepsat, popř. šifrovat. To vyžaduje např. státní správa.

Zpráva může být

 • Pouze text bez elektronického podpisu a šifrování
 • Podepsaná elektronickým.podpisem
 • Šifrovaná 3DES algoritmem
 • Podepsaná el. podpisem a následně šifrovaná 3DES

Šifrování

Vibíráte požadovaný certifikát, určený pro zašifrování odchozí zprávy.


Vstupní zprávy jsou šifrované certifikátem
Jsou příchozí zprávy daného typu šifrovány certifikátem? Pokud ano, je třeba tuto volbu zaškrtnout, aby došlo k jejich dešifrování.

El.podpis

Na této záložce zadáváte osobní certifikát (uživatelský), který bude použit pro elektronický podpis (tzv. "kvalifikovaný certifikát"). Proto je potřeba, aby se každý uživatel přihlásil na svůj počítač i do Helios Orange pod svým účtem a nastavil si zde certifikát elektronického podpisu, určený právě pro něj.


Vstupní zprávy jsou podepsané certifikátem el.podpisu
Jsou příchozí zprávy daného typu podepsány el.podpisem? Pokud ano, musí být toto pole zaškrtnuté.


Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu
Mají být příchozí zprávy daného typu podepisovány el.podpisem? Pokud ano, je třeba pole zaškrtnout.


Upozornění Certifikát pro šifrování je potřeba zadat do definice zprávy pouze jednou (automaticky bude přiřazen i pro ostatní uživatele). Certifikát pro elektronický podpis je potřeba zadat pro každého uživatele zvlášť. Zároveň platí, že lze pro definici zprávy zadat pouze jeden certifikát podpisu pro stejného uživatele.
Upozornění Ostatní certifikáty (certifikáty certifikačních autorit pro ověření platnosti) se pouze nainstalují do příslušného úložiště certifikátů a poté se již nikam nepřiřazují.

Časové razítko (pouze některé formáty zpráv)

Na záložce lze nastavit konfiguraci pro Časové razítko (doplněk ověření pravosti odesílaného dokumentu):

 • URL adresa TSA serveru
 • Politika časové autority
 • Už.jméno
 • Heslo

Jsou podporovány jakékoli časové autority, které komunikují na standartu TSP Time-Stamp Protocol, dle RFC 3161 (kapitola 3.4 Transports.Time-Stamp Protocol via HTTP). Podpora http, https. Hash SHA-256.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export