Důležité:


Přehled Hodnoty výkazu - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V přehledu Hodnoty výkazu jsou zobrazeny vlastní vypočtené hodnoty příslušného výkazu.


Přehled Hodnoty výkazu (příklad pro rozvahu)


V přehledu Hodnoty výkazu nelze pořizovat nové řádky nebo řádky rušit. Hodnoty je možno pomocí nástroje Nastav zobrazit jako nezaokrouhlené nebo zaokrouhlené. Tento přehled je možno vytisknout pomocí tlačítka Opis přehledu.


Stiskem tlačítka Oprava nebo klávesy <Enter> lze na vybraném řádku hodnot výkazu otevřít dialogové okno pro úpravu (editaci) hodnot výkazu:

Dialogové okno Úprava hodnot řádku:

Dialogové okno Úprava hodnot řádku


V tomto dialogovém okně lze upravovat (editovat) hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích výkazu. Editují se pouze hodnoty ve sloupcích se zaokrouhlenými hodnotami, sloupce s původními - nezaokrouhlenými - hodnotami editovat nelze. Editace se provede tak, že se hodnota v příslušném poli přepíše novou - požadovanou - hodnotou. Nelze ani editovat hodnoty na výkazu, který má nastaveno Aktualizace - zakázaná a nelze editovat hodnoty součtového řádku, hodnoty na těchto řádcích se automaticky dopočítají po stisku tlačítka OK.


Hodnoty sloupců, které se dopočítávají (například v rozvaze sloupec běžné/minulé období netto) sice editovat lze, avšak hodnoty se znovu zaktualizují, proto má smysl editovat jen hodnoty ve výchozích sloupcích (běžné/minulé období brutto, běžné/minulé období korekce) - viz Sloupce výkazu


Pomocí tohoto nástroje je možno:

 • Upravovat hodnoty např. minulého období, aby souhlasily přesně na výkaz z minulého období vytvořeného jiným systémem.
 • Pokud nejsou v databázi účetní záznamy minulého období, lze je zadat tímto způsobem (součtové řádky se dopočítají samy).
Upozornění Po provedení editace je nutno zkontrolovat konečnou hodnotu (např. výsledek hospodaření) !
Upozornění Provedení aktualizace vč. hromadné se provedené úpravy zaokrouhlených hodnot zruší !
Upozornění V případě nastavení údaje v rozbalovací nabídce Výkazu Aktualizace na Individuální - bez minulých nebo Hromadná - bez minulých - se provedené úpravy zaokrouhlených hodnot zruší, avšak pouze pro běžné období, nezruší se pro minulé ani předchozí minulé období. Toto nastavení se používá např. v případě, že nejsou zadána data minulých období (let), lze je zadat ručně pomocí Úprav řádku výkazu a opakovaně provádět aktualizaci běžného období.


Místní nabídka - Hodnoty výkazu

Pro přehled Hodnoty výkazu nejsou specifické tyto nabídky místního menu.


Nabídka místního menu Hodnoty výkazu


Místní menu Hodnoty výkazu


Aktualizace(<Ctrl><S>) - touto akcí dochází k přepočtu (aktualizaci) hodnot výkazu. Je totožná s akcí Aktualizace v přehledu výkazy.


Účetní řádky (<Ctrl><U>) - zobrazí se přehled účetních řádků, pro které je napočítán zůstatek hodnot pro daný řádek a běžné období výkazu.

Upozornění Akce Účetní řádky zobrazuje přehled účetních řádků vzhledem k aktuálnímu účetnímu stavu a nastavení výkazu. V případě, že výkaz nemá provedenou aktualizaci po posledních změnách v deníku nebo nastavení výkazu, nemusí se zobrazovat hodnoty konzistentní s hodnotami na řádcích výkazu !

Tisk výkazů

Pro tisk výkazů se používají tiskové formuláře. Tisk tiskovým formulářem se provede z přehledu hodnot výkazů stiskem tlačítka F8 stejným způsobem jako je tisk jiných formulářů, pro tisk se použije na definici výkazu přednastavený formulář.

V případě požadavku tisku jiným formulářem se v přehledu Hodnoty výkazů stiskne tlačítko Opis, Tisk s výběrem formuláře a vyberete příslušný formulář. Pro tisk určitého výkazu je třeba zvolit správný formulář, např. pro tisk rozvahy v plném rozsahu tiskový formulář rozvahy v plném rozsahu apod.


 • Tisk slovenských výkazů

Pro tisk slovenských statutárních výkazů: súvaha a výkaz ziskov a strát za účelem podání na příslušný daňový úrad je třeba používat předepsané formuláře ve formátu PDF, u kterých je zaručen přesný tisk podle předepsaného vzoru. Tyto formuláře jsou ve slovenské legislativě k dispozici, jsou označeny PDF. Protoře se používá jiný způsob tisku, je třeba tisk speciálně nastavit:

 • Nastavení tisku tiskového formuláře


  • V přehledu Hodnoty výkazů stiskne stiskne tlačítko Opis, volba Tisk s výběrem formuláře:


Místní menu Hodnoty výkazu


  • Označíte příslušný formulář, např. výkaz ziskov a strát a poté stisknete tlačítko Nastavení.


Přehled Výběr tiskového formuláře


  • Otevře se prázdný přehled a stisknete tlačítko Nový. Otevře se dialogové okno viz obrázek:


Formulář Nastavení tiskového formuláře


Zadáte údaje (viz označená pole):

   • Název - libovolný vázev nastavení
   • Tisk do souboru - zaškrtnout
   • Cesta pro tisk do souboru - vyberete existující adresář na disku do kterého máte plný přístup.
   • Typ souboru - vyberete vždy FDF

Uložíte stiskem tlačítka OK. Stejným způsoben provedete nastavení dalších formulářů výkazů určených pro tisk do PDF.


 • Tisk

V přehledu Hodnoty výkazů stiskne tlačítko Opis, Tisk s výběrem formuláře a vyberete příslušný formulář. Pro tisk určitého výkazu je třeba zvolit správný formulář, např. pro tisk súvahy tiskový formulář Súvaha (SK) - 2009 apod. Stiskem tlačítka Náhled formulář vytisknete. K tisku se automaticky použije Acrobat Reader.


Upozornění Pro správné fungování tisku výkazů do PDF je třeba mít nainstalován kromě Helios Orange i software Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte nainstalován, lze zdarma stáhnout např. z http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlwww.adobe.com. Pokud se projeví problémy se správným zobrazování především znaků s diakritikou, je třeba napřed nainstalovat Acrobat Reader verzi 6 a až poté verze vyšší, doporučujeme Acrobat Reader min. verze 8. Tím zajistíte správnou podporu znaků ve formulářích.


Upozornění Při opětovném tisku stejného výkazu (např súvahy) nesmí být tento výkaz otevřen, jinak není možno tisk dokončit.


Upozornění Vytištěný formulář v PDF nejde uložit, uložil by se pouze prázdný formulář bez číselných hodnot a popisných údajů. Vlastní hodnoty jsou uloženy v jiném souboru *.FDF. Jméno vzniklého souboru FDF je: název formuláře.FDF


Formuláře je nutno vytisknout a předepsaným způsobem odeslat nebo doručit na daňový úrad nebo je možné vzniklé soubory *.FDF načíst do webové aplikace DR SR a dále opět postupovat předepsaným způsobem.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export