Příklad založení plánů - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Příklad založení plánů

Příklad Příklad založení plánů. Úkolem příkladu je to, co se v praxi nejčastěji požaduje v rámci plánovacího roku:


 • nadefinovat strukturu plánu
 • založit roční plán pro celou organizaci
 • založit čtvrtletní plány pro celou organizaci
 • založit měsíční plány pro celou organizaci
 • založit roční plány pro jednotlivé útvary
 • založit čtvrtletní plány pro jednotlivé útvary
 • založit měsíční plány pro jednotlivé útvary


Plán se tvoří v celých tis. Kč na jednotlivá období - rok, čtvrtletí, měsíce (nikoli kumulovaně).Nadefinování struktury plánu

Úkolem je nadefinovat strukturu plánu takto:

 • Plán organizace XYZ
  • Přímý materiál
  • Přímé mzdy
  • Kooperace
  • Ostatní přímé náklady
  • Přímé náklady celkem (= součet předchozích řádků)
  • Režijní materiál
  • Středisková režie
  • Odbytové náklady
  • Náklady správy
  • Náklady celkem (= součet Přímé náklady celkem a následujících řádků)
  • Tržby za vlastní výrobky
  • Ostatní výnosy
  • Výnosy celkem (= součet předchozích dvou řádků)
  • Zisk/ztráta (= rozdíl řádků Výnosy celkem a Náklady celkem)


 • Postup vytvoření struktury plánu

V nabídce Účetnictví, Výkazy, Definice výkazů se založí nový výkaz. Stisknete tlačítko Nový, otevře se dialogové okno Definice výkazu, v poli Období vyberete příslušné období (rok), např období roku 2009. Do pole Název výkazu 1 zadáte název např. Plán organizace XYZ. V poli s výběrem Účel vyberete volbu Plán/rozpočet. Ostatní nastavení ponecháte výchozí. Uložíte stiskem tlačítka Enter.


Znovu otevřete, vyberete záložku 3 - Řádky a zde stiskem tlačítka Nový založíte první nový řádek.


Do pole Text 1 zadáte název řádku Přímý materiál. Na záložku 2 - Poznámky zadáte masky účtů, které se budou přiřazovat k tomuto řádku, např. 5010%,5011%,5012% (což znamená všechny účty začínající na 5010, 5011 nebo 5012). Řádek uložíte stiskem tlačítka OK. Obdobně budete postupovat u řádků Přímé mzdy, Kooperace, Ostatní přímé náklady.


Řádek Přímé náklady celkem je součtem předchozích řádků. Stiskem tlačítka Nový založíte nový řádek. Do pole Text 1 zadáte název řádku Přímé náklady celkem. Pole Druh řádku změníte na Součty. Otevřete záložku 5 - Sumace a zde stisknete tlačítko Nový. Otevře se přehled všech doposud zadaných řádků, označíte řádky, které se mají sčítat (Přímý materiál, Přímé mzdy, Kooperace a Ostatní přímé náklady) a přenestete stiskem tlačítka Přenos. Označené řádky se přenesou do přehledu na záložce 5 - Sumace.


Obdobným způsobem, jak bylo popsáno výše, pořídíte řádky Režijní materiál, Středisková režie, Odbytové náklady a Náklady správy.


Řádek Náklady celkem je opět součtový. Postupujete obdobně jako u součtových řádků, pole Druh řádku změníte na Součty. Otevřete záložku 5 - Sumace a zde stisknete tlačítko Nový. Otevře se přehled všech doposud zadaných řádků, označíte řádky, které se mají sčítat (Přímé náklady celkem, Režijní materiál, Středisková režie, Odbytové náklady a Náklady správy) a přenestete stiskem tlačítka Přenos. Označené řádky se přenesou do přehledu na záložce 5 - Sumace.

Obdobným způsobem, jak bylo popsáno výše, pořídíte řádky Tržby za vlastní výrobky a Ostatní výnosy. Protože se však jedná o výnosy, které mají zůstatek v Helios Orange záporný (výnosy se účtují na straně Dal), tak je třeba Koeficient na záložce 2 - Poznámky nastavit na -1, aby se výnosy zobrazovaly jako kladné číslo.

Řádek Výnosy celkem je opět součtový. Postupujete obdobně, jená se o součet řádků Tržby za vlastní výrobky a Ostatní výnosy.

Poslední řádek Zisk/ztráta je rozdílem řádků Výnosy celkem mínus Náklady celkem. Postupujete obdobně jako u součtových řádků, pole Druh řádku změníte na Součty. Otevřete záložku 5 - Sumace a zde stisknete tlačítko Nový. Otevře se přehled všech doposud zadaných řádků, označíte řádky, které se mají sčítat (Výnosy celkem a Náklady celkem) a přenestete stiskem tlačítka Přenos. Označené řádky se přenesou do přehledu na záložce 5 - Sumace. Protože se však řádek Náklady celkem musí odečítat, změníte na tomto řádku v přehledu na záložce 5 - Sumace koeficient z 1 na -1. Provedete akcí místního menu +/-, případně stiskem kombinace kláves Alt+Insert. Řádek uložíte stiskem tlačítka OK.


Celý výkaz uložíte též stiskem tlačítka OK.


Tip Pokud bylo v Helios Orange plánováno i v předešlých obdobích, tak je struktura plánu již vytvořena a nemusí se vytvářet znovu. Pouze v případě, pokud by se měnila struktura plánu (řádky plánu), tak je vytvořit novou definici výkazu, viz výše. Je však možno využít i funkce kopie definice výkazu a strukturu ve zkopírované definici výkazu pouze upravit.


Tip Z hlediska meziročního porovnání doporučujeme v rámci možností mít i meziročně strukturu plánu stejnou.Založení ročního plánu organizace

Otevřete přehled Soustavy plánů, viz. Helios Controlling, Plánování, soudeček Soustavy plánů. Při prvním otevření přehledu Soustavy plánů bude přehled prázdný. Stiskem tlačítka Nový resp. klávesy <F2> otevřete nový formulář soustavy plánů:


Formulář Soustavy plánů se otevře na záložce 1 - Soustava plánů:


Formulář Soustavy plánů, záložka 1 - Soustava plánů


Jak vyplnit jednotlivá pole formuláře Soustavy plánů, záložka 1 - Soustava plánů:

 • Oblast Základní
  • Základní varianta - povinné pole, nutno vybrat variantu z přehladu Varianta. Zde musí min. jedna varianta existovat, pokud ne, je třeba ji založit.
  • Název soustavy plánů 1 - povinné textové pole, název soustavy plánů. Doporučujeme vhodný název, např. Finanční plán roku 2014 a pod.
  • Název soustavy plánů 2 - nepovinné textové pole, např. název soustavy plánů v jiném jazyku, příp. bližší specifikace názvu soustavy plánů 1.
  • Skupina výkazů - povinné pole, nutno vybrat požadovanou skupinu výkazů. Nutno si uvědomit, že se plány v přehledu Plány zobrazují ve skupinách, mezi kterými se dá přepínat. Doporučujeme pro každou soustavu plánů mít i vlastní skupinu výkazů. Založíte v přehledu Helios Controlling, Výkazy a reporty, Skupiny výkazů. Skupina výkazů pro plánování musí mít zaškrtnuto pole plán. Pro skupiny výkazů lze nastavit přístupová práva jednotlivým uživatelům.
  • Definice výkazu - povinné pole, nutno vybrat požadovanou definici výkazu (která určuje strukturu plánu, řádky plánu). Viz předchozí kapitola Nadefinování struktury plánu.
  • Popisné údaje - povinné pole, nutno vybrat požadované popisné údaje. Popisné údaje jsou nutnou součástí výkazů.
  • Období - povinné pole, účetní období (rok), na který se plánuje. Např. při tvorbě soustavy plánů pro rok 2014 vyberete Období roku 2014. Pokud neexistuje, je třeba jej založit.
  • Minulé období - pole, které určuje, kolik minulých období se bude sledovat pro porovnání. Většinou se používá jedno min. období, tj. porovnání se skutečností minulého roku. Výběr z možností:
   • Bez minulého období
   • Jedno min. období
   • Dvě min. období
  • Je období stavu - pokud se z hlediska časové dimenze vyhodnocuje podle Období stavu, je nutno pole zaškrtnout. Pokud pro vybrané Období ještě nejsou Období stavu vygenerované, je nutno je napřed vygenerovat. Pokud se z hlediska časové dimenze vyhodnocuje podle data případu, ponecháte toto pole neoznačeno.
 • Oblast Struktura - nastavení dimenze struktury - organizační struktura, zakázky, nákladové okruhy a pod. Většinou se plánuje na nákladová a výnosová útvary (střediska, divize, závody, provozy,...). Při zakázkovém plánování se plánují aktivní zakázky. Ve speciálních případech je možno plánovat i na nákladové okruhy (příp. i vozidla nebo zaměstnance. Pokud nepotřebujete členění podle struktury (tedy pouze za organizaci jako celek), zvolíte Bez struktury.
  • Struktura - pole s výběrem, kde volíte podle jaké strukturální dimenze se bude plánovat:
   • Útvary
   • Zakázky
   • Náklad. okruhy
   • Vozidla
   • Zaměstnanci
   • Bez struktury - pro případ, že se jedná o plán buď pouze celé firmy bez členění na útvary a pod.
  • Včetně zakázaných a blokovaných - obyčejně se ponechá nezaškrtnuto, aby se negenerovaly útvary a zakázky nepoužívané.
  • Včetně podúrovní - týká se útvarů. Když se plánuje pouze na první úrovni, nechat nezaškrtnuto. Pokud i na další úrovně, nutno zaškrtnout.
  • Výběr - ne vždy se plánuje na všechny útvary a zakázky, i když nejsou zakázané nebo blokované. Např. se neplánuje na sklady v organizační struktuře. V tomto případě je nutno toto pole označit a na záložce 3 - Útvary nabo 4 - Zakázky vyberete pouze útvary nebo zakázky, na které se plánuje.
  • Úroveň organizační struktury - pole s výběrem hloubky organizační struktury, na které chcete plánovat, viz i pole Včetně podúrovní.
  • Útvary kumulativně - pole s výběrem:
   • Útvar s podúrovněmi - pro naprostou většinu případu, plánuje se a skutečnost se vyhodnocuje za daný útvar včetně všech podřízených útvarů.
   • Pouze útvar - používá se výjimečně v případě, že se plánuje a skutečnost vyhodnocuje pouze za daný útvar, tj. bez podřízených útvarů.
 • Oblast Čas - nastavení hierarchie časové dimenze. Rok je zaškrtnut vždy. U ostatních zaškrtnete to, co chcete vyhodnocovat. Když např. nepotřebujete pololetní vyhodnocení plánů, ponecháte pole Pololetí nezaškrtnuto.
  • Kumulace výkazů - pole s výběrem, zda bude plánováno a vyhodnocováno měsíčně (čtvrtletně, pololetně) nebo v kumulaci od počátku roku.
  • Rok - pole, je vždy označeno, tvoří se roční plán
  • Pololetí - pole, kde je možno označit, zda se má tvořit pololetní plán
  • Čtvrtetí - pole, kde je možno označit, zda se má tvořit čtvrtletní plán
  • Měsíc - pole, kde je možno označit, zda se má tvořit měsíční plán
 • Oblast Plán - nastavení vlastních plánů, zejména jak se mají přednabízet plánované hodnoty
  • Stav - pole s výběrem pro označení stavu plánu s volbami, jedná se pouze o informativní údaj.
   • nezahájeno
   • převzato
   • návrh
   • ke schválení
   • schváleno
   • platný
   • neplatný
   • minulý
  • Zaokrouhleni - standardně se plánuje bez desetinných míst, tj. doporučujeme ponechat 0.
  • Tisíce - standardně se plánuje a vyhodnocuje v tisících Kč, tudíž pole označit. Pokud se plánuje v jednotkách měny, např. v EUR, ponechte neoznačeno.
  • Odkud - pole s výběrem, kde si volíte, zda vygenerované plánované hodnoty mají být prázdné nebo je převzít ze skutečnosti nebo jiné varianty plánu.
   • Neuvedeno - plánované hodnoty budou prázdné. Použijete v případě, že plánované hodnoty importujete z excelu nebo je výjimečně zadáváte ručně.
   • Skutečnost - plánované hodnoty se přebírají ze skutečnosti - nejčastější případ použije se zejména při generování základní (první) varianty plánu, ale i u dalších variant soustavy plánů.
   • Plán - plánované hodnoty se přebírají z jiné varianty soustavy plánů - používá při generování dalších variant soustavy plánů, např se modifikuje základní varianta plánu.
  • Skutečnost převzít z období - pokud se přebírá ze skutečnosti, v tomto poli nastavíte, ze skutečnosti kterého období se mají údaje přebírat. Pozor, volby jsou závislé i na nastavení pole Minulé období. Když je např. Minulé období = Bez minulého období, tak zde nelze nastavit, aby se skutečnost přebírala z minulého období.
   • Běžné
   • Minulé - nejčastější případ.
   • Předminulé - používá se, když se plán tvoří v dostatečném předstihu a skutečnost na minulé období ještě pro některé měsíce neexistuje nebo je částečná.
  • Nárůst - povinné pole, výchozí hodnota = 1. Zde nastavit, jakým koeficientem se mají přebírané údaje násobit. Např. 1,05 znamená, že se povýší o 5%. Jedná se o "hrubé" nastavení celkového nárůstu (příp. poklesu) na všechny položky stejně.
  • Nárůst nákladů - povinné pole, výchozí hodnota = 0. Když se nárůst nákladů a výnosů liší, zadává se zde. Např. 0,97 znamená, že se náklady poníží o 3%. Jedná se o "hrubé" nastavení celkového nárůstu (příp. poklesu) na všechny položky nákladů stejně.
  • Nárůst výnosů - povinné pole, výchozí hodnota = 0. Když se nárůst nákladů a výnosů liší, zadává se zde. Např. 1,06 znamená, že se výnosy povýší o 6%. Jedná se o "hrubé" nastavení celkového nárůstu (příp. poklesu) na všechny položky výnosů stejně.
  • Soustava plánů - standardně je toto pole prázdné. Když je toto pole prázdné, přebírání hodnot probíhá ze stejné soustavu plánů, což je standardní postup.
  • Varianta přebíraného plánu - pokud se přebírá z jiné varianty plánu, pole pro výběr této varianty.
  • Poznámka - nepovinné pole, textová poznámka k variantě plánu.

Stiskem tlačítka OK zadané údaje uložíte.

Vygenerování plánů

V předchozí kapitole jsme nadefionvali soustavu plánů. Nyní je třeba jednotlivé plány vygenerovat.

Vygenerování plánů provedete v přehledu Soustavy plánů na označené soustavě plánů akcí místního menu Generování výkazů a základních plánů, případně pomocí hotkey Ctrl+S. Touto akcí se:

 • vygenerují výkazy k zadané definici výkazu.
 • k výkazům navázané plány pro danou soustavu plánů.
 • respektuje se nastavení odkud přebírat plánované hodnoty i koeficienty nárůstů.


Upozornění Upozornění: Tato akce většinou trvá značně dlouhou dobu. Je nutno si dobře uvědomit, kolik plánů vlastně vytvoříte. Pro výše uvedený příklad plánu ročního, 4 čtvrtletních plánů a 12 měsíčních plánů vychází počet 17 plánů za organizaci celkem. K tomu je třeba připočítat 17 plánů za každý útvar. Například pro 10 útvarů vychází počet plánů na 187 plánů v jednom roce (vč. plánů za celou organizaci). Při generování se napřed vytváří soustava výkazů, výkazy se aktualizují, k výkazům se generují plány, přebírají se plánované hodnoty ze skutečnosti výkazů a ještě se modifikují koeficienty nárůstů.
Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export