Příklad zadání plánovaných hodnot - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Příklad zadání plánovaných hodnot - Finanční analýza a plánování

Příklad Příklad zadání plánovaných hodnot


V předchozím příkladu (Příklad založení plánů) bylo popsáno, jak se zakládají soustavy plánů a generují jednotlivé plány a jaké jsou mezi nimi vazby. V tomto příkladu si ukážeme, jaké jsou nejčastější způsoby, jak do jednotlivých plánů zadat plánované hodnoty. Některé možnosti, převzetí z např. minulého období nebo jiné varianty soustavy plánů a úpravy o koeficienty se provedly již při vygenerování plánů ze soustavy plánů.

Záleží na konkrétní metodice tvorby plánů útvarů, na tom, do jaké míry je předpokládaný sortiment výrobků, zboží nebo služeb daného útvaru pokryt smlouvami, jaké je materiální a personální zabezpečení, jak se vyvíjí poptávka na trhu, jaké jsou cenové trendy, vliv uvedení nových investic do provozu atd. Z tohoto hlediska je dále popsaný příklad silným zjednodušením, za tvorbou plánu nebo rozpočtu se ve skutečnosti skrývá podstatně větší objem kvalifikované práce.


Import z excelu

Metodika plánování a rozpočtů patří mezi důležité činnosti řízení podniků a organizací. Leckdy se jedná o velice sofistikovanou činnost a odpovědné sestavení plánů a rozpočtů má ve většině společností svoje specifika. Přestože v Helios Orange v modulu Finanční analýza a plánování existuje několik různých možností, jak plány vytvářet, někdy ani tyto možnosti nepokrývají všechny požadavky. V řadě společností se při tvorbě plánů a rozpočtů používá excel - pro uživatele známý, z hlediska obsluhy relativně jednoduchý a univerzální tabulkový nástroj, ve kterém lze snadno pomocí různých vzorců vytvářet i komplikované plány a rozpočty, které lze velice jednoduše modifikovat. Funkcionalita Helios Orange je doplněna o nástroj, který z excelu plány naimportuje do plánů Helios Orange - plugin "Import plánů finanční analýzy z Excelu".


Plugin "Import plánů finanční analýzy z Excelu" umožňuje jednorázově a hlavně opakovaně z excelu plánované hodnoty importovat do modulu Finanční analýza a plánování v Helios Orange. Plugin umožňuje import z MS Excel - verzí MS Office 2003 a vyšší. Na PC nebo serveru, kde jsou uloženy soubory excelu s plány, nemusí být vlastní MS Excel vůbec nainstalován, což je výhoda zejména u serverového řešení.


Podmínkou je, že plány v excelu a v Helios Orange mají stejnou strukturu z hlediska struktury řádků plánu. Počet řádků plánu v excelu i v Helios Orange musí být totožný a i jednotlivé řádky musí být totožné z věcného hlediska. Samozřejmě těchto struktur plánů může být více. V jednom souboru excelu může být více listů s plány a v každém listu může být zase více plánů. Např. na jednom listu pro určitý útvar jsou plány za leden, únor, březen až prosinec, plány za jednotlivá čtvrtletí, jednotlivá pololetí a celý rok, např. 19 plánů. A pro každý útvar může být uvedená struktura plánů na extra listu, např. pro 10 útvarů na 10 listech s tím, že na 11. listu je plán za celou společnost, tj. 209 plánů celkem.


Bližší informace o pluginu a popis importu plánů z excelu viz Import plánů finanční analýzy z Excelu - Rozšiřující moduly.

Tvorba plánu zespodu

V přehledu Matice plánů (viz místní menu přehledu Soustavy plánů nebo Varianty soustavy plánů) je zapotřebí nalézt plán daného měsíce pro konkrétní útvar (divizi, závod, středisko,...). Tento plán označíte a otevřete poklepáním myši, otevře se příslušný plán, jeho hodnoty - řádky. Tyto čísla je zapotřebí samozřejmě upravit.

Při úpravách především k požadovanému nárůstu tržeb s přihlédnutím k předpokádané skladbě sortimentu a cenovému vývoji stanovíme Tržby za vlastní výrobky (zboží, služby atd...) na požadovanou hodnotu např. 100 000 Kč. Vyhledáte řádek Tržby za vlastní výrobky a stiskem tlačítka Oprava se otevře malé editační okno Hodnoty, kde zadáte požadovanou plánovanou hodnotu 100 (údaj v celých tis. Kč, protože plán podle předchozího příkladu má nastaveno Tisíce). Uložíte stiskem tlačítka OK. Protože se plán ostatních výnosů nebude měnit, ponecháme řádek Ostatní výnosy beze změny. Všiměte si, že po uložení se automaticky přepočítají i součtové řádky Výnosy celkem a Zisk/ztráta.

Na základě plánované sortimentní skladby a plánových kalkulací na jednotlivé výrobky, zakázky, projekty atd. stejným způsobem upravíte i řádky plánu Přímý materiál, Přímé mzdy, Kooperace a Ostatní přímé náklady. Řádek Přímé náklady celkem se dopočítá automaticky.


Dále je možná úprava plánovaných hodnot procenttním nárůstem / poklesem. Pro tvorbu plánu střediska máte na základě vývoje v loňském roce za úkol snížit Režijní materiál a Střediskovou režii o 5 % a Odbytové náklady a Náklady správy o 3%. Označíte oba řádky Režijní materiál a Střediskovou režii a z místního menu spustíte akci Aritmetické úpravy. Otevře se dialogové okno Aritmetické úpravy. Operátor ponecháte * (znak pro násobení) a do koeficientu zadáte 0,95 (95% z původních plánovaných hodnot, což je snížení o 5%). Potvrdíte stiskem klávesy OK. Plánované hodnoty na obou řádcích se sníží o požadovaných 5%.

Obdobně provedete pro řádky Odbytové náklady a Náklady správy s tím, že do koeficientu zadáte 0,97 (snížení o 3%).


Pro součtové řádky můžete využít i akce Aritmetické úpravy součtů. Akce funguje pro jeden označený součtový řádek, zadaným číslem se upraví nejen daný součtový řádek, ale alikvótně se upraví i "podřízené" řádky plánu.


Těmito operacemi máme ovšem upraveny pouze plány na základní úrovni. Je zapotřebí vysumovat i pro nadřízené plány ve dvou dimenzích:

  • časová dimenze - vysčítat měsíce do čtvrtletí, čtvrtletí do pololetí (pokud jsou pololetí používány), a nakonec do celoroku
  • dimenze struktury - plány na nejnišší úrovni středisek (např na 3. úrovni) je třeba vysčítat do plánů na 2. úrovni, z nich do plánů na 1. úrovni a z nich nakonec do celofiremního plánu.

Jak se provede? Na soustavě plánů, záložka 2 - Varianty soustavy plánů označíte danou variantu soustavy plánů a akcí místního menu Sumování nadřízených plánů z plánů základní úrovně nadřízené plány vysumujete až do nejvyšší úrovně. Tím je zabezpečena konzistence všech plánů dané varianty soustavy plánů.Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export