Příklad definice vzorových (distribučních) ukazatelů - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V tomto příkladu je popsán způsob definice vzorových - distribučních - ukazatelů. Příklad definice základních ukazatelů z distribuční sady - Náklady, Výnosy, Zisk a Rentabilita nákladů - byl uveden v předchozím příkladu, proto se budeme zabývat ostatními ukazateli. Seznam všech distribučních ukazatelů je uveden v přehledu Seznam distribučních ukazatelů.


Až na některé výjimky je u dalších vzorových - distribučních - ukazatelů použit tento princip definice:

  1. Pomocí ukazatelů způsob Výkaz - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha se získají hodnoty všech řádků uvedených výkazů. (Popis = Vazba na výkaz)
  2. Na hodnoty z těchto řádků výkazů jsou navázány další ukazatele jako Tržby za prodej zboží, Náklady vynaložené na prodej zboží, ..., (Popis = Vazba na řádky z výsledovky) Aktiva celkem netto, Aktiva celkem netto průměr, ..., (Popis = Vazba na řádky z rozvahy). Tyto ukazatele mají přednastaven Způsob ukazatele Členy ukazatele a všechny členy ukazatele mají přednastaven Způsob členu ukazatele na Řádek z výkazu. V poli Popis členu ukazatele je předdefinováno číslo řádku výsledovky nebo rozvahy (v plném rozsahu) za účelem doplnění odkazu na tento řádek.
  3. Na předchozí ukazatele jsou navázány ukazatele rentability, produktivity, finanční stability, likvidity nebo další složené ukazatele jako Altmanovo Z-score. (Popis = Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele)
Tip V distribučních ukazatelích je připraven ještě jiný způsob definice vzorových - distribučních - ukazatelů. V tomto případě není nutno používat ukazatele způsob Výkaz (Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha) a ukazatele uvedené v bodě 2 nebudeme definovat jako odkaz na řádek z výkazu, ale jako odkaz na účty se použije Způsob Členu ukazatele klasický způsob s přímou vazbou na účty a tyto účty se musí pochopitelně přiřadit na záložku 2 - Účty Členu ukazatele. Z toho také vyplývá, že druhým způsobem definované ukazatele ad 2 je nutno kontrolovat a průběžně doplňovat o nově zakládané účty, zatímco v prvním případě postačuje tyto účty doplňovat do Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy.Definice ukazatelů způsob Výkaz - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha

V přehledu ukazatelů označíte ukazatel Výkaz zisku a ztráty a stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu Enter, tím se zobrazí editační okno ukazatele. Způsob ukazatele je přednastaven na Výkaz. Bude přístupna záložka 5 - Poznámky. V poli Výkaz se stiskem tlačítka (...) otevře přehled definic výkazů. Vyberete Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Tento výkaz musí být správně nadefinovaný. Označený výkaz přenesete do formuláře Ukazatel stiskem tlačítka Přenos.


Přiřazení výkazu do ukazatele způsob Výkaz

Financni analyza - priklad definice vzorovych distribucnich ukazatelu - Vykazy a Financni analyza1.jpg


Analogický způsob použijete pro ukazatel Rozvaha, nutno vybrat definici Rozvahy v plném rozsahu, která je správně nedefinovaná.

Tip Na tyto 2 ukazatele, resp. na řádky přiřazených výkazů se budou odkazovat ukazatele ad 2.Definice ukazatelů - vazba na řádek z výsledovky nebo rozvahy

Jak bylo uvedeno v poznámce v úvodu, tyto ukazatele je možno definovat dvojím způsobem. Uvedeme způsob přes vazbu na výkaz. Označíte všechny vzorové distribuční ukazatele, které jsou ve sloupci Popis označeny jako "Vazba na řádky z výsledovky (případně na účty)". Stiskem pravého tlačítka myši otevřete místní menu a vyberete volbu Definice - doplnění řádku z výkazu. Otevře se dialogové okénko s možností výběru příslušné definice výkazu. Stiskem tlačítka (...) se otevře přehled definic výkazů. Vyberete Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Tento výkaz musí být správně nadefinovaný a musí to být stejný Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu jako u ukazatele Výkaz zisku a ztráty. Označený výkaz přenesete do formuláře Ukazatel stiskem tlačítka Přenos.


Doplnění řádku z výkazu

Financni analyza - priklad definice vzorovych distribucnich ukazatelu - Vykazy a Financni analyza2.jpg


Akci spustíte stiskem tlačítka OK.

Po dokončení akce se objeví kontrolní přehled Výsledek doplnění řádků z výkazu:


Přehled Výsledek doplnění řádků z výkazu - výsledovka

Financni analyza - priklad definice vzorovych distribucnich ukazatelu - Vykazy a Financni analyza3.jpg


V tomto přehledu je vidět, ke kterým řádkům jednotlivých ukazatelů se přiřadil odpovídající řádek z vybraného výkazu a ke kterým ne. Ve sloupci výsledek je uveden výsledek - O.K  znamená, že se řádek z výkazu přiřadil. Ve sloupci poznámka je v případů úspěšného přiřazení číslo a název řádku z přiřazovaného výkazu, dále číslo a název přiřazovaného výkazu. Dále jsou uvedeny sloupce Název ukazatele a Název členu ukazatele, na kterých akce probíhala.


Jednotlivě zkontrolujete, zda se na Členy ukazatele doplnily příslušné řádky z výkazu. Viz Ćleny ukazatele, záložka 3 - Poznámky. V poli Definice výkazu musí být přiřazen správný řádek (odpovídá názvu Členu ukazatele). V uvedeném příkladu Ostatní provozní výnosy:


Kontrola přiřazeného řádku z definice výkazu

Financni analyza - priklad definice vzorovych distribucnich ukazatelu - Vykazy a Financni analyza4.jpg


Analogický způsob použijete pro ukazatel Rozvaha, nutno vybrat definici Rozvahy v plném rozsahu, která je správně nedefinovaná. Opět to musí to být stejná Rozvaha v plném rozsahu jako u ukazatele Rozvaha. Označíte všechny vzorové distribuční ukazatele, které jsou ve sloupci Popis označeny jako "Vazba na řádky z rozvahy (případně na účty)". Ostatní postup je analogický jako u výsledovky. Pozor, viz Upozornění dále.

Tip Do Členů ukazatele program přiřadí program akcí Definice - doplnění řádku z výkazu příslušné řádky z výkazu na základě čísla řádku, které je předdefinováno v poli Popis. V uvedeném příkladu Ostatní provozní výnosy se jedná o číslo řádku 26.


Upozornění Některé Členy ukazatele pro rozvahu nemají v poli Popis předdefinováno žádné číslo řádku - do tohoto Členu ukazatele se řádky z výkazu nepřiřazují! Slouží pro případ použití druhého způsobu přes způsob Členy ukazatele - přes navázání přímo na jednotlivé účty. V kontrolním přehledu Výsledek doplnění řádků z výkazu objeví Výsledek Není zadáno číslo řádku u distribučních ukazatelů pro rozvahu se nejedná o chybu, ale příslušný člen ukazatele je nadefinován několikrát (za účelem možnosti definice pomocí odkazů na účty). Pro způsob Členu ukazatele Řádek z výkazu má číslo řádku vždy pouze jeden z těchto Členů ukazatele.


Přehled Výsledek doplnění řádků z výkazu - rozvaha

Financni analyza - priklad definice vzorovych distribucnich ukazatelu - Vykazy a Financni analyza5.jpg
Upozornění Členy ukazatele v distribučních ukazatelích mají v poli Popis přednastavena čísla řádků výkazu Výkaz zisku a ztráty nebo Rozvaha v v plném rozsahu. Tato čísla řádků souhlasí s čísly řádků distribučních výkazů. Pokud však definici výkazů upravujete vkládáním nebo agregací řádků, tak se tato čísla řádků pochopitelně mění. V tomto případě doporučujeme buď čísla řádků upravit podle změněných definic výkazů nebo na jednotlivé Členy ukazatelů doplňovat řádky z výkazů jednotlivě bez použití akce Definice - doplnění řádku z výkazu.

Definice ukazatelů jako ukazatele rentability, produktivity, finanční stability, likvidity nebo další složené ukazatele

Tyto vzorové distribuční ukazatele (v poli Popis je uvedeno "Vazba přes členy ukazatele na předchozí ukazatele") není třeba dále dodefinovávat, vazby na předchozí ukazatele ad 2 jsou zajištěny již z distribuce.


Upozornění Vzorové ukazatele slouží pouze jako návod a ukázka obecné funkcionality. Pro úpravu ukazatelů pro Vaši potřebu, aby měly potřebnou vypovídací hodnotu, je zapotřebí mít přesně zmapovány procesy ve Vaší organizaci jak z hlediska vlastních procesů tak znát i způsob účtování o těchto procesech (jak se dopady těchto procesů promítnou do účetní evidence). Jedině v tomto případě bude možno ukazatele správně nadefinovat a hodnoty těchto ukazatelů správně interpretovat a využívat je k vlastnímu rozhodování.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export