Důležité:


Příklad definice řádku - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Příklad Příklad definice řádků - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu


Je zde uveden příklad definice řádků a jejich součtů pro rozvahu ve zjednodušeném rozsahu:

Napřed se v přehledu Výkazy založí příslušný výkaz, přiřadí Období (rok), pro které se bude provádět definice, druh výkazu - Výkazy - základní a zadá se název (názvy) výkazu. Na záložce 4 - Názvy sloupců zadáte vaše názvy sloupců 01, 02, 03 a 06.

Poté se zadají jednotlivé řádky rozvahy v pořadí čísel řádků na záložce 3 - Řádky. U součtových řádků se nastaví druh řádku Součty. Pro část aktiv se údaj Aktiva-Pasiva nastaví na Aktiva, pro část Pasiv se údaj Aktiva-Pasiva nastaví na Pasiva.

Na záložce editoru řádku 5 - Sumace se nadefinují příslušné mezisoučty a součty:


Přehled Definice výkazu - záložka 3 - Řádky - příklad pro rozvahu ve zjednodušeném rozsahu


Část aktiv je označena pro přehlednost modře. Koeficient je v aktivech vždy 1, údaj Aktiva-Pasiva je vždy Aktiva.

Část pasiv není označena - je bílá. Koeficient je v pasivech vždy -1, údaj Aktiva-Pasiva je vždy Pasiva.

Ve sloupci Text součtu jsou uvedeny řádky, které jsou do příslušného řádku.

Pro správnou funkcionalitu automatického zaokrouhlování je nutno dodržet zásadu, že jako poslední musí být při tvorbě postupných mezisoučtů řádek výsledku hospodaření běžného účetního období, viz následující diagram:

Diagram mezisoučtů v rozvaze

Diagram mezisoučtů v rozvaze


Část aktiv je označena pro přehlednost modře, část pasiv zeleně. Šipky označují směr postupných mezisoučtů. Modré šipky znamenají, že se daný řádek přičítá, červené šipky znamenají, že se daný řádek odečítá. Čísla na prvním řádku znázorňují postupné provádění mezisoučtů.

  1. Jako první jsou provedeny mezisoučty do řádku 3.
  2. Dále jsou provedeny mezisoučty do řádku 7.
  3. Tyto a další řádky jsou sečteny do aktiv celkem - řádek 1.
  4. Avšak v pasivech nutno postupovat formálně odchylně od předepsaného provádění mezisoučtů. Proto se hodnota Aktiv celkem přenese do řádku 13 - Pasiva celkem (Aktiva celkem = Pasiva celkem)
  5. Dále jsou provedeny mezisoučty do řádku 20
  6. Řádek 14 - Vlastní kapitál však obsahuje při standardním postupu řádek Výsledek hospodaření běžného účetního období, proto je nutno použít jiný způsob: Řádek 14 jakožto rozdíl Pasiva celkem (řádek 13) ponížená o ostatní části pasiv, tedy o řádky 20 (cizí zdroje) a řádek 25 (časové rozlišení).
  7. Jako poslední řádek zbývá řádek 16 - výsledek hospodaření běžného účetního období. A ten se vypočte jako Vlastní kapitál (celkem) - řádek 14, od kterého se odečtou ostatní části vlastního kapitálu - řádky 15, 16 a 17.
  8. Nakonec se přiřadí pro jednotlivé řádky - druh řádku Účty na záložkách 3 - Účty nebo 4 -Korekce příslušné účty. Definici uložíte stiskem tlačítka OK.


Speciální postup viz výše pro rozvahu je označen tučným písmem.


Tip Rozvaha v plném rozsahu se definuje analogickým způsobem.


Tip Doporučujeme poté v přehledu na záložce 3 - řádky zobrazit pomocí nástroje Nastav i sloupce Text součtu a Účty za účelem kontroly správnosti definice výkazu.


U dalších výkazů - výkaz zisku a ztráty se postupuje standardním postupem mezisoučtů, výsledek hospodaření běžného účetního období je v postupných mezisoučtech opět jako poslední. Není nutno zadávat údaj Aktiva-Pasiva. Další postup je naprosto shodný s předchozím postupem.


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export