Oznámení na OSSZ/PSSZ - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Do nabídky Oznámení na OSSZ/PSSZ vstoupíte tak, že ve stromové struktuře vyberete Mzdy, Zaměstnanci, Oznámení na OSSZ/PSSZ. Z této nabídky lze vytisknout údaje do originálního předtištěného tiskového formuláře či na čistý papír, nebo je možné je zasílat v elektronické podobě přes komunikační kanál Veřejné rozhraní pro e-Podání (dále jen "VREP"), analogicky jako u RELDP.


Údaje týkající se Přihlášky, Odhlášky, Opravy, Změny, Převodu, Vzniku příslušnosti a Skončení příslušnosti se zde budou do přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ dostávat jedním z následujících způsobů:

 1. Automaticky na základě zapsaných informací (např. datum nástupu, výstupu, změna příjmení, apod.) do osobní karty (přehled Zaměstnanci) nebo mzdové karty zaměstnance (přehled Mzdové údaje). Uživatel je k souhlasu či nesouhlasu s automatickým vygenerováním údajů do přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ vyzván při ukládání formuláře hláškou.
 2. Generováním prostřednictvím funkce Generování přihlášek a odhlášek NP v místní nabídce přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ. Touto akcí se generují Přihlášky a Odhlášky, pokud nedošlo k automatickému vytvoření záznamu (tj. první variantou). Změny, Opravy, Převod, Vznik příslušnosti a Skončení příslušnosti se tímto způsobem nevytvoří.
 3. Ručním zadáním. Ručně je nutné zadávat veškeré Opravy, Převody, Vznik příslušnosti a Skončení příslušnosti.


V případě druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce nedochází v případě pořízení mzdové karty k okamžitému generování. Pro generování přihlášky pro DPP je důležité, kdy dohoda o provedení práce přesáhne v úhrnu příjmů hranici 10 000,-. Doporučujeme tedy po ukončeném výpočtu mzdy spustit v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ akci Generování přihlášek a odhlášek NP, která případné přihlášky dohod vygeneruje (dogeneruje k již vystaveným záznamům).

Dohody o provedení práce jsou přihlášeny k datu vzniku pracovního poměru, respektive k datu vzniku sociálního pojištění (datum Pojištěn od ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Sociální pojištění).

Dohody o provedení práce jsou odhlašovány až v den ukončení pracovního poměru dohody o provedení práce, tj. na základě datumu ukončení DPP.


Upozornění Pro každý typ akce (Přihláška, Odhláška, Změna, Oprava, Převod, Vznik příslušnosti a Skončení příslušnosti ) se do formuláře načítají odlišné údaje. Vyplňování se řídí pokyny ČSSZ, které si lze stáhnout z jejich WWW stránek.


Upozornění Pokud jsou zapojeny ve mzdových konstantách pobočky, zohledňují se při vytváření záznamů údaje, které jsou vyplněny na konkrétní pobočce (tzn. variabilní symbol, Okres ČSSZ). V případě exportu na ČSSZ musí být vybrány pouze záznamy jedné konkrétní pobočky.


Oprava

Stiskem tlačítka Oprava se dostanete do detailu záznamu v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ. Můžete si jednak prohlížet automaticky načtené údaje a jednak máte možnost některé údaje opravovat. Možnost editace závisí na způsobu vytvoření daného záznamu a také na stavu daného záznamu (lze editovat záznamy ve stavu Pořízeno a záznamy, které nemají příznak Vytištěno). Formulář je rozdělen na hlavičku a 3 záložek:

Ozn cssz.jpg


Okres ČSSZ

Údaj bude využíván při elektronickém přenosu na ČSSZ. Dotahuje se automaticky z přehledu Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty. Ve mzdových konstantách na záložce 2 - DNP a pojištění, sekci [3] Dávky nemocenského pojištění, oddílu "Podpůrčí doba", je nutné do prázdného políčka vedle položky "OSSZ v" / "Místo", vyplnit pole "kód" okresu příslušné správy sociálního zabezpečení (platný číselník je ke stažení na stránkách ČSSZ). Číselníky České správy sociálního zabezpečení naleznete zde.


Akce

Dle položky Akce jsou vyplňovány příslušné údaje do formuláře a v Záhlaví tiskového formuláře dojde k zaškrtnutí příslušného políčka, odpovídajícího typu akce (přihláška, změna, odhláška, oprava, převod, vznik příslušnosti, skončení příslušnosti). Údaj se nastaví automaticky při generování hlášení. Při ručním vytváření je třeba vybrat příslušný typ ze seznamu.


Vyhotoveno

Zadává se datum vyhotovení formuláře.


Platnost od

Nevyplňuje se u hlášení typu Přihláška a Odhláška. V případě hlášení Změny údaje (např.změna příjmení) se uvádí datum, od kterého platí změna tohoto údaje. Při hlášení Opravy údaje se uvádí datum, ke kterému je hlášena oprava (tj. datum, kdy byl nahlášen nesprávný údaj na ČSSZ). Při oznámení Převodu zaměstnance se uvádí datum, od kterého je zaměstnanec převáděn k novému zaměstnavateli, na jinou organizační složku (dochází ke změně VS). Při oznámení Vzniku příslušnosti zaměstnance k českým právním předpisům se uvádí datum, od kterého zaměstnanec, který dosud podléhal cizím právním předpisům, začal podléhat českým právním předpisům. Při oznámení skončení příslušnosti k českým právním předpisům se uvádí datum, kterým zaměstnanec přestává podléhat českým právním předpisům.


Přílohy

Uvádí se počet příloh, které jsou případně podávány s tiskopisem.


Záložka 1 - Základní údaje

[1] Osobní údaje

Titul

Doplňuje se na základě položky Titul z karty Zaměstnance.


Příjmení

Doplňuje se na základě položky Příjmení z karty Zaměstnance.


Jméno

Doplňuje se na základě položky Jméno z karty Zaměstnance.


Rodné číslo

Doplňuje se na základě položky Rodné číslo z karty Zaměstnance.


Datum narození

Doplňuje se na základě položky Datum narození z karty Zaměstnance.


Pohlaví

Doplňuje se na základě položky Pohlaví z karty Zaměstnance.


Rodné příjmení

Doplňuje se na základě položky Rodné příjmení z karty Zaměstnance.


Státní přísl.

Doplňuje se na základě položky Státní příslušnost z karty Zaměstnance.


Dřívější příjmení

Doplňuje se na základě údajů z karty Doplňující údaje ze záložky Dřívější příjmení.


Místo narození

Doplňuje se na základě položky Místo narození z karty Zaměstnance.


[2] Bydliště, adresa

Sekce je rozdělena do 3 záložek.


Trvalý pobyt

Trvalý pobyt, Ulice

Doplňuje se na základě položky Trvalé bydliště, Ulice z karty Zaměstnance.


Trvalý pobyt, Číslo

Doplňuje se na základě položky Trvalé bydliště, Č.orientač. a Č.popisné z karty Zaměstnance.


Trvalý pobyt, PSČ

Doplňuje se na základě položky Trvalé bydliště, PSČ z karty Zaměstnance.


Trvalý pobyt, Místo

Doplňuje se na základě položky Trvalé bydliště, Místo z karty Zaměstnance.


Trvalý pobyt, Země

Doplňuje se na základě položky Trvalé bydliště, Země z karty Zaměstnance.


Pobyt v ČR

Pobyt v ČR, Ulice

Doplňuje se na základě položky Přechodné bydliště, Ulice z karty Zaměstnance v případě, že je místo trvalého pobytu jinde než v ČR.


Pobyt v ČR, Číslo

Doplňuje se na základě položky Přechodné bydliště, Č.orientač. a Č.popisné z karty Zaměstnance v případě, že je místo trvalého pobytu jinde než v ČR.


Pobyt v ČR, PSČ

Doplňuje se na základě položky Přechodné bydliště, PSČ z karty Zaměstnance v případě, že je místo trvalého pobytu jinde než v ČR.


Pobyt v ČR, Místo

Doplňuje se na základě položky Přechodné bydliště, Místo z karty Zaměstnance v případě, že je místo trvalého pobytu jinde než v ČR.


Záložka Korespondence

Ulice

Doplňuje se na základě položky Ulice z karty Doplňující údaje ze záložky 4.Obecné - Korespondence.


Č.orientač.

Doplňuje se na základě položky Č.orientač. z karty Doplňující údaje ze záložky 4.Obecné - Korespondence.


Č.popisné

Doplňuje se na základě položky Č.popisné z karty Doplňující údaje ze záložky 4.Obecné - Korespondence.


PSČ

Doplňuje se na základě položky PSČ z karty Doplňující údaje ze záložky 4.Obecné - Korespondence.


Místo

Doplňuje se na základě položky Místo z karty Doplňující údaje ze záložky 4.Obecné - Korespondence.


Země

Doplňuje se na základě položky Země z karty Doplňující údaje ze záložky 4.Obecné - Korespondence.


Záložka 2 - Mzdové údaje

[1] Pracovní poměr

Vznik PP

Doplňuje se na základě položky Vznik PP z karty Mzdové údaje ze záložky Pracovní poměr.


Konec PP

Doplňuje se na základě položky Konec PP z karty Mzdové údaje ze záložky Pracovní poměr.


Druh výdělečné činnosti

Doplňuje se na základě položky Druh pracovního poměru z karty Mzdové údaje ze záložky Pracovní poměr. Lze jej ručně změnit výběrem ze seznamu.


Druh důchodu

Doplňuje se na základě položky Druh důchodu z karty Důchody.


Datum přiznání

Doplňuje se na základě položky Datum přiznání z karty Důchody.


Malý roz. (zaměstnání malého rozsahu)

Doplňuje se na základě položky MR z karty Mzdové údaje ze záložky Daně a pojištění - Pojištění. Lze jej ručně změnit výběrem ze seznamu.


Země

Jedná se o stát, ve kterém je činnost vykonávána. Doplňuje se na základě položky Země z karty Doplňující údaje ze záložky Osobní údaje.


Zdravotní pojišťovna

Doplňuje se na základě položky Zdravotní pojišťovna z karty Mzdové údaje ze záložky Daně a pojištění - Pojištění. Lze jej ručně změnit výběrem ze seznamu.


[2] Cizozemské pojištění

Nositel pojištění, Název

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Nositel pojištění, Číslo cizozemského pojištění

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Nositel pojištění, Specifikace

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Sídlo nositele, Ulice

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Sídlo nositele, Číslo

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Sídlo nositele, Místo

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Sídlo nositele, PSČ

Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Sídlo nositele, Země


Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


Záložka 3 - Zaměstnavatel, El. podání

[1] Zaměstnavatel

IČO

Doplňuje se na základě položky IČO z karty Organizace s číslem 0 (vlastní organizace) v Číselnících.


Název

Doplňuje se na základě položky Název z karty Organizace s číslem 0 (vlastní organizace) v Číselnících.


Variabilní symbol

Doplňuje se ze Mzdových konstant na základě položky Variabilní symbol v oddílu RELDP - elektronická podání v sekci [5] Elektronická podání, pobočky ze záložky 4 - Nastavení a definice.


Identifikace, Nový variabilní symbol

Uvedete pouze v případě převodu k jiné mzdové účtárně.


Identifikace, Název souč.ONM

Zadáváte název současného orgánu nem.pojištění (mimo ČSSZ).


Identifikace, Název před.ONM

Zadáváte název předchozího orgánu nem.pojištění (mimo ČSSZ).


Položku je nutné v případě potřeby vyplnit ručně.


[2] El. podání

GUID Scénáře

Jedná se o identifikátor podání. Doplňuje se automaticky v rámci elektronického podávání přihlášek a odhlášek na nemocenské pojištění přes komunikační kanál "Veřejné rozhraní pro e-Podání" (dále jen "VREP"). Pokud je zasíláno více údajů hromadně, dostane tato odeslaná dávka jednotný identifikátor.


Stav

Položka Stav informuje o stavu zaslaných záznamů přes elektronickou podatelnu VREP. Může nabýt následujících hodnot:

 • Pořízeno
 • Odesláno na PVS/VREP
 • Přijato na PVS/VREP
 • Zpracováno na ČSSZ
 • Chyba


Upozornění V případě nutnosti je možné změnit Stav záznamu ručně. V editaci příslušného záznamu (přihlášky, odhlášky, změny či opravy) zvolte tlačítko Tritecky.jpg, které se nachází vpravo od pole "GUID scénáře". Po zadání globálního hesla je políčko Stav zpřístupněno a je možno vybrat si požadovaný stav ze seznamu. Stejným způsobem se zpřístupní i datumy.


Odesláno na PVS/VREP

Načítá se při elektronickém podání přes VREP datum, kdy došlo k odeslání vybraného záznamu.


Přijato PVS/VREP

Načítá se při elektronickém podání přes VREP datum, kdy byl vybraný záznam přijat na VREP.


Zpracováno na ČSSZ

Načítá se při elektronickém podání přes VREP datum, kdy došlo ke zpracování vybraného záznamu na ČSSZ.


Nový

Pomocí tlačítka Nový lze vytvořit záznam do přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ ručně. Nejprve musíte vybrat zaměstnance, pro kterého chcete hlášení na OSSZ/PSSZ vyhotovit (označit a vybrat přes tlačítko "Přenos"). Otevře se formulář, ve kterém můžete opravit automaticky načtené údaje nebo doplnit údaje další. Výběrem typu příslušné Akce (tj. zda se jedná o Přihlášku, Odhlášku, Změnu, Opravu, Převod, Vznik příslušnosti, Skončení příslušnosti) je ovlivněno načítání jednotlivých políček (pro každý typ je nutné uvádět jiný rozsah údajů). Popis jednotlivých položek naleznete zde.


Zrušit

Pomocí tlačítka Zrušit lze smazat automaticky vygenerovaný nebo ručně založený záznam v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ.


Upozornění Mazat lze pouze záznamy, které jsou ve stavu Pořízeno. Pokud je záznam opravdu nutné zrušit, lze v Opravě daného záznamu na záložce El.podání změnit přes tlačítko Tritecky.jpg vedle GUID scénáře stav záznamu na Pořízeno. Záznam také není možné zrušit, pokud je nastaven příznak Vytištěno - nastavení lze případně přes volby pásu karet změnit.


Tisk

Hlášení na OSSZ/PSSZ lze pro vybraného zaměstnance vytisknout. Nad označeným záznamem v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ zvolíte z místní nabídky (přes pravé tlačítko myši) funkci Tisk, Tisk formulářem (F8). Nabídnou se Vám distribuční tiskové formuláře:

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání 2009: slouží k barevnému tisku formuláře na čistý papír (pro účely firmy, k předání na ČSSZ)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání 2009 - předtištěný: slouží k tisku do originálního formuláře od ČSSZ

Vyberete formulář a pomocí tlačítka "Náhled" dojde k zobrazení formuláře před tiskem.


Upozornění Před tiskem formulářů zobrazuje hláška "Zobrazit vybrané přihlášky jako vytištěné?". Jestliže na tuto hlášku odpovíte kladně, daný záznam bude označený jako vytištěný a bude možné zjistit, které záznamy již byly vytištěné (v prvním sloupci přehledu označeném jako "V" je informace o vytištění/nevytištění, přes Nastav lze zobrazit také položku Datum tisku).


Generování přihlášek a odhlášek NP

Výběrem funkce Generování přihlášek a odhlášek NP z místní nabídky (pravé tlačítko myši) přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ dojde k vytvoření Přihlášek a Odhlášek spadajících do aktuálního měsíce (dle údajů zadaných na Mzdové kartě, pokud dosud nebyly vytvořeny automaticky při ukládání mzdové karty ve Mzdových údajích). Ostatní hlášení se prostřednictvím této akce nevytváří.


Seznam zaměstnanců pro hromadný sběr

Výběrem funkce Seznam zaměstnanců pro hromadný sběr z místní nabídky (pravé tlačítko myši) přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ se dostanete do přehledu všech zaměstnanců, jejichž pojistný poměr vznikl před 1.7.2005 a k 1.7.2005 jsou nadále pojištění (v pracovním poměru). Tento přehled bylo nutné odeslat do 31.7.2005 na ČSSZ.

Tento přehled lze tisknout, přenést do Excelu a také elektronicky zasílat přes PVS.

Upozornění Tato akce se již nepoužívá.


Kontrola vybraných přihlášek

Nad označenými záznamy v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ lze spustit z místní nabídky funkci Kontrola vybraných přihlášek. Pokud program nalezne v označených záznamech chyby ve vyplnění údajů, je uživatel upozorněn výpisem těchto chyb.


Upozornění Pokud je chyba u automaticky vygenerovaného záznamu, je nutné záznam zrušit, opravit příslušný údaj u zaměstnance nebo u organizace a poté záznam znovu vygenerovat.


Datum vyhotovení

Prostřednictvím funkce Datum vyhotovení, kterou naleznete v místní nabídce přehledu Oznámení na ČSSZ, lze přiřadit v označeným záznamům hromadně datum vyhotovení. Ve formuláři se jedná o položku Vyhotoveno. Pokud je datum již vyplněno, bude touto akcí přepsáno.


Realizace tiskem

Pomocí akcí Nastav u vybraných záznamů a Zruš u vybraných záznamů, které najdete na pásu karet přehledu na kartě Akce pod nabídkou Realizace tiskem, můžete editovat příznak tisku formuláře - sloupec Vytištěno.


Zprávy (elektronické odesílání hlášení změn na OSSZ/PSSZ)

Oznámení na OSSZ/PSSZ (ONZ) lze na ČSSZ předávat kromě tiskové podoby také v elektronické formě přes komunikační kanál "Veřejné rozhraní pro e-Podání" (dále jen "VREP"), nebo přes datovou schránku. Před vlastním zasíláním ONZ elektronickou cestou je nutné provést registraci na příslušné Správě sociálního zabezpečení (blíže internetové stránky ČSSZ či dokument v Poradně na našich WWW stránkách). Ke zprovoznění elektronické komunikace jsou také potřebné certifikáty. Podpisový klíč (kvalifikovaný certifikát) je možné získat od České pošty - PostSignum QCA, od I.CA (První certifikační autority) nebo od eIdentity a.s. Certifikáty, které jsou zapotřebí ke zprovoznění elektronické komunikace a jsou společné pro všechny organizace, je možné si stáhnout z této dokumentace - kategorie Poradna - Zprovoznění elektronických služeb (oblast Elektronické certifikáty, Lidské zdroje). Teprve následně je třeba nastavit údaje pro elektronickou komunikaci v programu Helios Orange.


Nastavení v programu Helios Orange:

Konstanty a číselníky

V modulu "Mzdy" vstupte do přehledu "Konstanty a číselníky" do opravy formuláře Mzdové konstanty. Na záložce 2 - DNP a pojištění v oblasti Dávky nemocenského pojištění musíte mít vyplněn vedle položky OSSZ v - Místo také Kód (číslo okresu organizační jednotky ČSSZ). Na 4.záložce Nastavení a definice v oblasti Elektronická podání, pobočky musíte vyplnit položku RELDP – variabilní symbol (pozn. variabilní symbol je jedním z tzv. známých údajů, které jste obdrželi při registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení). V položce RELDP – pověř. pracovník bylo dříve nutné vyplnit plné jméno pověřeného pracovníka, který bude Oznámení na OSSZ/PSSZ odesílat. Již není nutné vyplňovat.


Nastavení zpráv

Zasílání ONZ v elektronické podobě přes datovou schránku nebo přímo přes webové rozhraní(VREP) bude probíhat prostřednictvím akce Zprávy - Generování zpráv (Ctrl+Alt+G), kterou najdete v místní nabídce přehledu Zaměstnanci, Oznámení na OSSZ/PSSZ. V Přehledu definice zpráv je třeba nastavit vlastnosti definice zprávy Přihlášky a odhlášky NP (VREP) pro odesílání ONZ (nad vybranou zprávou spustit akci Oprava).

Vyplňujete zde následující záložky:

1. Editace

Na 1.záložce Editace je potřeba specifikovat správnou Adresu místa určení zpráv. Jedná se o adresář pro export zpráv. Budou-li data předávána před datovou schránku, zapíšete sem cestu na adresář, kam se soubor XML s ONZ uloží (např. C:\ONZ). Do cesty lze zapsat i sdílenou složku jiného počítače (např. \\PC01\ONZ). Můžete zde určit, jak bude přiřazeno jméno generovaného souboru. Častějším způsobem bude předání dat on-line, přes internet přímo přes VREP. V tomto případě bude uvedena adresa místa určení: https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission.


4. Certifikát

Na 4.záložce Certifikát je potřeba přiřadit příslušné certifikáty pro šifrování a pro elektronický podpis:

Na podzáložce Šifrování přiřadíte k definici zprávy certifikát určený k šifrování zpráv pro ČSSZ, tj. CSSZsifr.cer. Zvolíte akci Nový a v editoru kliknete na tlačítko Tritecky.jpg u položky Vystaveno pro.


Z nabídnutého úložiště vyberete příslušný certifikát platný pro dané období(vystaveno pro: DIS.CSSZ.2016, vystavitel: PostSignum Public CA 2) a přenesete jej pomocí tlačítka OK. Pro šifrování se již přednabízí sekce Umístění Current_user a Název umístění CA (tedy Intermediate CA - Zprostředkující certifikační úřady). Toto lze změnit dle způsobu instalace certifikátu CSSZsifr.cer.


Výběr certifikátu z úložiště


Přiřazení platného certifikátu do definice


Po přenosu certifikátu uložte nastavení tlačítkem OK (údaje lze vypsat i ručně bez přenosu, ale Vystavitel musí být napsaný přesně!). Tímto jste do programu zadali informaci, že všichni uživatelé budou zprávy tohoto typu šifrovat tímto certifikátem CSSZsifr.cer.


Na podzáložce El.podpis zadáte pro každého uživatele zvlášť certifikát, který bude použit pro elektronický podpis (tzv."kvalifikovaný certifikát"). Proto je potřeba, aby se každý uživatel přihlásil na svůj počítač pod svým účtem a přihlásil se také do programu Helios Orange pod svým účtem, a nastavil si zde, jakým certifikátem bude podepisovat (centrálně toto nastavit nelze z bezpečnostních důvodů - samotné certifikáty s privátním klíčem jsou přístupné jen tomu, pod jehož účtem se instalovaly; ani administrátor počítače nevidí certifikáty s privátními klíči jiných uživatelů instalovaných do sekce Personal v úložišti Aktuální uživatel). Budete-li údaje [Vystaveno pro, Vystavitel, Seriove cislo] vypisovat ručně, pak se stačí za každého uživatele přihlašovat pouze do programu Helios Orange. Certifikáty nebudou přístupné, ale v programu lze tyto údaje ručně vyplnit. Doporučený postup je ten předchozí. Způsob výběru a přiřazení certifikátu pro elektronický podpis je obdobný jako u certifikátu pro šifrování.


Upozornění Certifikát pro šifrování je tedy potřeba zadat do definice zprávy pouze jednou (automaticky již bude přiřazen i pro ostatní uživatele na tomto počítači). Certifikát pro elektronický podpis je potřeba zadat pro definici a pro každého uživatele. Zároveň platí, že lze pro definici zprávy zadat pouze jeden certifikát podpisu pro stejného uživatele.


Upozornění Ostatní certifikáty (tj. PostSignum_CA.cer SN=27.cer, PostSignum_ROOT.cer, ICA_kvalifikovany.cer) se pouze nainstalují do příslušného úložiště certifikátů (viz popis v dokumentu v Historii verzí) a poté se již nikam nepřiřazují.


Upozornění Bez šifrovacího a podpisového certifikátu lze exportovat zprávy pouze na disk, nikoli na VREP.


Pokud budete mít definici pro odeslání zprávy připravenou, můžete pokračovat zasíláním zprávy s ONZ na PVS/VREP. Nad označenými záznamy spustíte akci z místní nabídky Zprávy – Generování zpráv. Vyberete definici Přihlášky a odhlášky NP a pomocí tlačítka Přenos spustíte vlastní odeslání.

V procesním okně jste průběžně informováni o stavu zasílaného souboru:

Prihlasky a odhlasky NP nemocenskeho pojisteni - Mzdy - ceska legislativa CZ 6.jpg

Po ukončení přenosu se změní hodnoty ve formuláři ONZ vybraných zaměstnanců na 4.záložce El.podání.

Stav může nabýt následujících hodnot:

 • Pořízeno – ve stavu Pořízeno jsou všechny záznamy v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ, které byly automaticky vygenerovány programem nebo zadány ručně a nebyly zatím odesílány
 • Odesláno na PVS/VREP – záznam bude ve stavu "Odesláno na PVS/VREP", pokud byla z vybraného záznamu vygenerována zpráva Přihlášky a odhlášky NP a nedošlo prozatím k přijetí odpovědi
 • Přijato na PVS/VREP – záznam bude ve stavu "Přijato na PVS/VREP", pokud byla z vybraného záznamu vygenerována zpráva Přihlášky a odhlášky NP a již přišla i odpověď Acknowledgement
 • Zpracováno na ČSSZ – záznam bude ve stavu Zpracováno na ČSSZ, jakmile přijde odpověď typu Přijato: Response – OK – Podání proběhlo úspěšně
 • Chyba – záznam bude ve stavu Chyba v případě, že přijde odpověď typu „Přijato: Error, podrobnosti v editoru zprávy Akce/Zobrazení dodatečných informací“ (v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ zvolíte nad označeným záznamem akci z místní nabídky Zprávy – Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu a otevřete vybranou zprávu funkcí Oprava, poté vyberete v nabídce Akce volbu Zobrazení dodatečných informací)


Pokud bude záznam označen jako chybný, je nutné opravit příslušné údaje a poslat ONZ znovu. Podobně postupujete i v případě, že záznam byl například jen odeslán na PVS/VREP či přijat na PVS/VREP a ještě nebyl zpracován na ČSSZ, tj. spustíte znovu nad definicí zprávy Přenos.

Společně se Stavem záznamu vybraných ONZ jsou také vyplňovány jednotlivé datumy, tj. Odesláno na PVS/VREP, Přijato na PVS/VREP a Zpracováno na ČSSZ ve formuláři ONZ na 4.záložce El.podání. Po přijetí ONZ na PVS je k záznamu také přiřazen tzv. GUID Scénáře. Jedná se o jakési označení (identifikaci) záznamu. Veškeré údaje na této záložce jsou nepřístupné k editaci. V případě problémů (nebo pokud jste záznamy odesílali prozatím jen ve zkušebním provozu a chcete je vrátit na původní stav) je možné jednotlivé položky změnit. V editoru ONZ vybraného zaměstnance stisknete tlačítko Tritecky.jpg vedle položky GUID scénáře a potvrdíte globálně platným heslem.


Před odesláním ONZ doporučujeme spustit kontrolu jejich vyplněnosti (akce Kontrola vybraných přihlášek). V případě, že odešlete dávku více přihlášek a odhlášek NP najednou, a v jednom záznamu bude nalezena chyba, je vrácena celá tato dávka záznamů.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export