Organizace, formulář - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pro vyplnění či opravu údajů ve formuláři organizace stisknete v přehledu Organizace v panelu nástrojů tlačítko Nový nebo použijete klávesu <F2>. Objeví se formulář organizace.

Formulář karty organizace

Formular organizace.jpg


Formulář organizace je rozdělen na 6 záložek:
1 - Základní údaje
2 - Dodatky
3 - Ceny a slevy
4 - Kontakty
5 - Bank. spojení
6 - Logo

Každá záložka je potom rozdělena do několika logických skupin.


Záložka 1 – Základní údaje

[1] Základní údaje

Na první záložce, kterou uvidíte po otevření formuláře Organizace, naleznete ve skupině [1] Základní údaje tyto pole:


Č. org.

9-místní povinný údaj. Lze zadat pouze při vytvoření nové organizace, při opravě již změnit nelze.


Stav

Lze vybírat z možností: Aktivní, Potencionální, Blokovaná a Zakázaná. Stavy lze využít při filtraci pomocí Nastav. Zakázaná organizace nelze zadat na doklady - Helios na tuto skutečnost upozorňuje.


Název

Název organizace. Pro zadání názvu můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.


Ulice

Název ulice. Pro zadání můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.


Popisné č.

Pole pro číslo popisné.


Orientační č.

Pole pro číslo orientační.


PO Box

40-ti místný údaj pro poštovní přihrádku.


PSČ

10-ti místný údaj pro směrovací číslo. Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete číselník a poklepáním na vybrané PSČ přenesete číslo do formuláře organizace. Práce s tímto číselníkem je podrobně popsána v samostatné kapitole.


Země

Pole pro zadání země organizace. Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte seznam zemí. Doplňovat další země do seznamu můžete pouze z nabídky Pomocné číselníky – Země.


Místo sídla

Místo sídla organizace. Pro zadání můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.


Další pole v této skupině (Městská část, Název části obce, Název okresu, Kód adresního místa) odpovídají jednotlivým názvům.


RÚIAN číslo orientační
RÚIAN písmeno čísla orientačního

Jedná se počítané sloupečky, které lze zobrazit v přehledu Organizace pomocí nástroje Nastav. Z čísla orientačního jsou pro potřeby RÚIAN odstraněny všechny mezery a odseparována číselná část a textová část (např. 123 b -> 123b -> Číslo orientační pro RÚIAN: 123 a Písmeno k číslu orientačnímu pro RÚIAN: b; např. 456 -> 456 -> Číslo orientační pro RÚIAN: 456 a Písmeno k číslu orientačnímu pro RÚIAN není). Pokud bude zadáno jinak než číselné znaky vlevo a písmena vpravo, např. "12 a 3 b", považuje se toto pro potřeby RÚIAN za chybu a počítané sloupce jsou prázdné.


[2] Adresa - doplněk

Ve druhé skupině [2] Adresa - doplněk naleznete tyto údaje:


Druhý název

Doplňující označení. Lze využít např. pro cizojazyčný název nebo jiné údaje o organizaci. Pro zadání můžete využít celé pole. V přehledu organizací se zobrazí obsah pouze prvního řádku tohoto pole, při tisku opisu přehledu bude zobrazen celý obsah.


Údaj o zápisu do obchodního rejstříku

Zobrazuje se pouze u organizace s číslem 0, tj. u vlastní organizace. Můžete zde zadat údaje z obchodního rejstříku.


Poštovní adresa

Zobrazuje se u ostatních organizací. Můžete zadat poštovní adresu, kterou pak můžete použít do formulářů.


[3] Specifikace

Ve třetí skupině [3] Specifikace zadáváte jednotlivé parametry pomocí zaškrtávacího pole:


Zaškrtnutím označíte, zda tato organizace (adresa) bude určena jako fakturační, jako místo určení či příjemce na dokladech (např. dodací list, vydaná faktura apod.). Využijete například v případě, že organizace má více poboček.


Označení zda je organizace odběratel nebo dodavatel ve vztahu k vlastní organizaci. Každá organizace může být zároveň odběratel i dodavatel.


Poslední pole v této skupině je Věrnostní program. Jeho zaškrtnutím zařadíte organizaci do věrnostního programu. Organizaci se připíší na konto body zadané v konfiguraci pro vstup do věrnostního programu. Organizaci se začnou načítat body za jednotlivé nákupy.


[4] Nadřízená organizace

Ve skupině [4] Nadřízená organizace vybíráte přes návazný číselník organizaci, která bude aktuální organizaci nadřazená. Lze využít například pro organizaci - příjemce a jako nadřízená organizace bude adresa fakturační.


[5] Identifikace

V poslední skupině [5] Identifikace naleznete tyto údaje:


IČO

20-ti místné pole pro zadání identifikačního čísla. Údaj je nepovinný. Je-li toto pole správně vyplněno, můžete si zobrazit výpis z Obchodního rejstříku. Viz kapitola Obchodní rejstřík na internetu. Pokud budete mít tento údaj vyplněný u všech organizací, můžete využít tzv. měkké kontroly systému na duplicitní zadání stejné organizace. Při pokusu o zadání nové organizace s již existujícím IČO číslem, budete upozorněni hláškou "Zadané IČO již v číselníku organizací existuje. Přejete si zobrazit organizace s touto hodnotou ?". Pokud hlášku potvrdíte tlačítkem Ano, systém zobrazí seznam organizací se stejným IČO.


DIČ DPH

15-ti místné pole pro zadání daňového identifikačního čísla, které je použito pro všechny případy, kdy se jedná o doklad ve vztahu k DPH.

Tip S možností skupinové registrace DPH vznikla situace, kdy jedna organizace má přiděleno vlastní DIČ a pro podání přiznání DPH ve skupině používá DIČ skupiny.

Při zadání DIČ DPH přímo v editoru organizace se Země pro zápis DIČ do číselníku DIČ určí jako první 2 znaky zleva z DIČ. Není-li takto určena, převezme se země z organizace, případně je určena dle legislativy. Není-li země nalezena v číselníku zemí, je zobrazena chybová hláška a záznam nelze uložit. Při zadávání DIČ do přehledu DIČ a na organizaci je provedena formální kontrola formátu DIČ. Je-li nalezena chyba formátu, záznam nelze uložit. Formální kontrolu DIČ je umožněno spouštět nad označenými záznamy v těchto přehledech:

 • číselník organizací
 • číselník DIČ
 • účetní deník
 • doklady oběhu zboží
 • došlé objednávky
 • výkaz souhrnné hlášení

U DIČ DPH dále nastavujete atribut Aktuální DIČ pro plátce DPH/ Aktuální DIČ pro neplátce DPH. Správné nastavení má zásadní vliv na vyhodnocení dokladů pro Kontrolní hlášení při současném nastavení atributu Nastavení pro limit kontrolního hlášení: dle částky a příjemce na prvotních dokladech.

Organizace s nastaveným Aktuálním DIČ plátce DPH – vyhodnocuje se dle limitu. Organizace s nastaveným Aktuálním DIČ neplátce DPH – vyhodnocuje se dle limitu. Organizace bez aktuálního DIČ DPH – bez ohledu na limit 10000 se vždy zahrne do souhrnných řádků.

Aktualni DIC.jpg


DIČ

15-ti místné pole pro zadání daňového identifikačního čísla. Údaj je nepovinný. DIČ je použito tam, kde není vztah k DPH.

U "vlastní" firmy, tj. organizace s číslem 0, je nutné DIČ vyplnit v případě, že firma eviduje pomocí HELIOS Orange tržby podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET).

V případě, že je "vlastní" firma pověřena k evidování tržeb jiných poplatníků podle § 9 zákona o evidenci tržeb, je třeba u pověřujících organizací také vyplnit DIČ do tohoto pole.


TIN

Identifikační číslo organizace v rámci NCTS. U organizací, které budou vystupovat na dokladech NCTS, musí být uveden jejich TIN. U českých firem IČO nebo DIČ.


EORI

Economic Operators Registration and Identification - slouží jako společný identifikační údaj hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány v celé Evropské unii.

Řádné číslo EORI je platné ve všech členských státech Společenství a nemá časově omezenou platnost. Je přidělováno právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky (včetně dceřinných firem zahraničních společností, které mají v ČR právní subjektivitu) a fyzickým osobám - podnikatelům, kteří mají bydliště na území České republiky. Zahraniční firmy se sídlem v jiném členském státě EU než v České republice budou ve styku s celními orgány EU používat řádné číslo EORI, které jim bylo přiděleno v tom členském státě, kde mají své sídlo.


Právní forma

Údaj, určující právní formu organizace. Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem. Nabízené hodnoty jsou Fyzická a Právnická. Při pořizování nové organizace je toto pole předvyplněno hodnotou Právnická.


Region

Pomocí tohoto údaje můžete rozdělit organizace do libovolně zvolených regionů. Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Regionu třídit, seskupovat do skupin se stejným Regionem atd. Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled regionů. Vyberete z Vámi vytvořeného seznamu regionů příslušný region a poklepáním jej přenesete do karty organizace.


Druh činnosti

Pomocí tohoto údaje můžete rozdělit organizace podle oblasti jejich podnikání. Druhem činnosti je tedy např. Stavebnictví, Zemědělství, Doprava, Kultura, Potravinářství, Školství atd. Pomocí vyhodnocovacích nástrojů jako např. funkce Nastav a funkce Seskupování můžete organizace dle Druhu činnosti třídit, seskupovat do skupin se stejným druhem činnosti atd. Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete přehled druhů činnosti. Popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Druh činnosti. Vyberete druh činnosti a poklepáním jej přenesete do karty organizace.

Pole Druh činnosti můžete samozřejmě využít i pro jiné účely. Záleží na vašich potřebách.


Čárový kód EAN13

Toto pole je využíváno k EDI komunikaci pomocí čárového kódu v tzv. řetězcích obchodů.


SEED ID / Ev.číslo daňového skladu

Do tohoto pole se zadává evidenční číslo přidělené daňovému skladu.


ID partnera - pole je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Možný je výběr z návazného číselníku.


Konsolidace - zaškrtávátko je viditelné pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace. Zaškrtnutím označujeme organizaci spadajícího do "konsolidačního celku".

Záložka 2 – Dodatky

[1] Dodatky

V první skupině [1] Dodatky naleznete tato pole:


Upozornění

Text, zadaný do tohoto pole, se vám zobrazí vždy, když organizaci použijete na kterýkoli doklad systému Helios Orange. Můžete zde zadat různé informace, na které potřebujete upozornit. Např. že organizace neplatí včas apod. Text v poli Upozornění lze zobrazit a tisknout v přehledu Organizace pomocí volby Nastav.


Komunikační jazyk

Z návazného číselníku lze vybrat komunikační jazyk příslušný dané organizaci, výběr jazyka má vliv na texty v upomínkách.


Vlastní DIČ DPH výstup

Zde můžete k vybraným organizacím zadat vlastní DIČ DPH pro doklady na výstupu (faktury vydané, výdejky, EP, rezervace, objednávky došlé ..). Po výběru organizace se nastaví toto Vlastní DIČ DPH na doklad, pokud je na organizaci zadáno.


[2] Intrastat

Ve druhé skupině [2] Intrastat se zadávají následující informace:


Druh dopravy

Zde se přes návazný číselník vybírá přednastavený druh dopravy k organizaci.


Dodací podmínky

Zde se přes návazný číselník vybírají přednastavené dodací podmínky k organizaci.


Upozornění Při pořízení nového dokladu se předvyplní hodnoty pro Intrastat z řady dokladů. Při ručním zadání či změně organizace se načtou přednastavené hodnoty pro Intrastat z této organizace a zaktualizují se na dokladu (za předpokladu, že je na organizaci vyplněno). Nově se tímto způsobem uplatňuje též země organizace.


[3] Úhrady, upomínky, penalizace

Třetí skupina [3] Úhrady, upomínky, penalizace obsahuje následující položky:


Forma úhrady

Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg rozbalíte pole se seznamem forem úhrady. Tento seznam můžete editovat pouze v číselníku Forma úhrady, (viz kap. Forma úhrady). Forma úhrady zadaná v číselníku obsahuje i údaj Lhůta splatnosti a pokud je tento údaj vyplněn, postačí při zadávání Způsobu platby u dané organizace vyplnit pouze pole Forma úhrady. Pro organizaci pak budou platit platební podmínky zadané v číselníku Formy úhrady. Všechny organizace, které budou mít ve Způsobu platby stejně vyplněné pole Forma úhrady, budou mít shodné platební podmínky. Pokud však budete chtít dané organizaci nastavit zcela specifické platební podmínky, vyplníte následující pole.


Lhůta splatnosti dod., Lhůta splatnosti odb.

Toto pole umožňuje nastavit zcela individuální platební podmínky pro vybranou organizaci. Hodnota zde vyplněná má přednost, jak před lhůtou splatnosti z číselníku Forma úhrady, tak před lhůtou splatnosti v nabídce Konfigurace/Správa systému. Lhůta splatnosti bude automaticky měnit pole Datum splatnosti u faktur vystavených pro tuto vybranou organizaci. Do pole Lhůta splatnosti zadáváte počet dní.


Kredit

V tomto poli je možno nastavit si částku, která představuje kontrolní hranici požadovaného kreditu pro příslušnou firmu.

Zůstatek kreditu lze vyhodnocovat průběžně po spuštění funkce v místní nabídce nad přehledem organizací Aktualizace údajů ze saldokonta. V přehledu organizací pak lze přes Nastav zobrazit sloupce Saldo celkem, Kredit, Kredit zůstatek a platí, že Kr.zůstatek = Kredit - Saldo celkem.


Plnění bez DPH

Tento atribut slouží pro třídící a filtrační účely.


Datum do kdy neupomínat

Nastavené datum lze zobrazit např. v saldokontní skupině a použít k filtrování organizací pro vystavení upomínek nebo penalizačních faktur.


Parametry penalizační faktury

Vybíráte z připravených parametrů penalizačních faktur. Při vystavení PF ze saldokonta budou použity pro tuto organizaci vybrané parametry.


Režim penalizace

Tato volba je nastavitelná v Konstantách a současně i na Organizacích. Při výpočtu penále se načtou hodnoty těchto nastavení přímo z organizace. Jestliže je nastavena volba "Dle globální konfigurace", načtou se z konstant. Režim výpočtu je dvojí - podle OZ (smluvní) a podle občanského zákoníku, kde je procento dáno vládním nařízením.

V globální konfiguraci Účetnictví lze nastavit Režim penalizace na 3 stavy:

 • Smluvní % penalizace
 • Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení
 • Zákonem stanovená pololetní sazba - platí pouze pro Slovenskou legislativu (pro Českou legislativu vždy platí Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení)

Na organizaci lze nastavit Režim penalizace na 4 stavy:

 • Dle globální konfigurace
 • Smluvní % penalizace
 • Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení
 • Zákonem stanovená pololetní sazba - platí pouze pro Slovenskou legislativu (pro Českou legislativu vždy platí Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení)

Legislativa Na organizaci lze dále nastavit Legislativa:

 • česká
 • slovenská

Tento údaj je systémem automaticky přednastaven při přechodu na novou verzi dle nastavení legislativy v globální konfiguraci. Dle nastavení režimu penalizace je dotaženo příslušné procento penalizace z konfigurace penalizačních faktur.

Výpočet zákonem stanoveného % penalizace je závislý na nastavení:

 • Režim penalizace na organizaci, v případě Dle globální konfigurace dle globální konfigurace.
 • Legislativa se přebere z organizace (má význam pro případ Zákonem stanovené % penalizace – pololetní sazba, viz dále)

Zákonem stanovená sazba ke dni prodlení Použije se % penalizace dosavadním způsobem. V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test. Toto % penalizace se již pro danou fakturu nemění.

Zákonem stanovená pololetní sazba Bude se aplikovat „původní“ režim penalizace (který byl podle CZ legislativy před několika lety zrušen). V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test. Toto % penalizace se však končí vždy k poslednímu dni pololetí a od prvního dne dalšího pololetí platí nová sazba. V parametrech penalizační faktury se dohledá pro danou legislativu Zákonem stanovené % penalizace a provede se časový test k prvnímu dni pololetí.Penále na pen.fakturách počítat z částky

Tato volba je nastavitelná v Konstantách a současně i na Organizacích. Při výpočtu penále se načtou hodnoty těchto nastavení přímo z organizace. Jestliže je nastavena volba "Dle globální konfigurace", načtou se z konstant. Výpočet penále může být dvojí - z pozdě zaplacené částky, případně z celé částky.

[4] Korekce splatnosti

Skupina [4] Korekce splatnosti obsahuje tato pole:


Korekce splatnosti individuální analýza dodavatel

Toto pole nás jen informuje jaká odběratelská korekce byla naposledy vypočtena předběžnou analýzou.


Korekce splatnosti individuální analýza odběratel
Korekce splatnosti individuální analýza dodavatel

Zde máme možnost zadat počet dnů korekce splatnosti dané organizace v pozici odběratele nebo dodavatele.


[5] Poznámka

Libovolná textová poznámka. Text v poli Poznámka lze tisknout v přehledu Organizace pomocí volby Nastav.


Záložka 3 – Ceny a slevy

V modulu Oběh zboží existuje řada slev. Např. slevy ke zboží ve kmeni, ke zboží ve skladu, slevy ke skupině zboží, slevy k organizaci a řada dalších. Základní pravidla použití slev a popis nastavení naleznete v kapitole Konfigurace/správa systému - Slevy.

Každý druh slevy má svá vlastní pravidla použití, která nastavujete v nabídce Konfigurace/Správa systému. Dále můžete pravidla pro používání slev nastavit u organizace v číselníku organizací. Nastavení pravidel u organizace má přednost před nastavením v konfiguraci.


Klepnutím na záložku 3 – Ceny a slevy zobrazíte kartu s přehledem slev organizace.


[1] Ceny

První skupina [1] Ceny obsahuje:


Cenová úroveň

Každé zboží nebo služba může mít až 9999 nabídkových cen neboli cenových úrovní. Ceny pro jednotlivé úrovně a jednotlivé zboží a služby se definují v jiné části systému (nabídka Oběh zboží Zboží a služby a Stav skladu). Zde, ve formuláři organizace, definujete, za jakou cenovou úroveň bude odběrateli zboží nabízeno.

Do pole Cenová úroveň zadáváte číslo cenové úrovně. Klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg otevřete Číselník názvů nabídkových cen. V tomto přehledu máte možnost využít všech funkcí místní nabídky. Podrobný popis práce s tímto přehledem naleznete v kapitole Zboží a služby – Číselník názvů nabídkových cen. Vybranou cenovou úroveň přenesete do formuláře organizace poklepáním.


Nákupní cenová úroveň

Zde se vybírá z návazného číselníku nákupní cenová úroveň, ze které se po zadání organizace na příjemku budou předvyplňovat ceny položek.


Měna

Každá nabídková cena může být vyjádřena celkem v 6ti různých měnách. V 1 měně hlavní (Kč) a dále v 5ti cizích měnách. Jestliže v kartě organizace nastavujete, za jakou cenovou úroveň bude organizace zboží odebírat, je dále potřeba definovat, která ze 6-ti cen (měn) to bude. Vyplníte-li pole Měna, program vám bude nabízet prodejní cenu zadanou u příslušné měny. Pokud v poli Měna ponecháte hodnotu Není, program vám bude nabízet na dokladech prodejní cenu definovanou v hlavní měně.


[2] Návazné skupiny

Ve druhé skupině [2] Návazné skupiny naleznete informace o:


Návazná skupina – Ceny a slevy

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem návazných skupin. Zadáním návazné skupiny nastavíte pro odběratele slevy, které jsou pro danou skupinu platné. Typ a výše slevy u Návazných skupin nastavujete v modulu Oběh zboží –Zboží a služby (viz kapitola Zboží a služby – Návazné skupiny zboží).


Návazná skupina – Název

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem návazných skupin. Zadáním návazné skupiny nastavíte pro názvy karet, které jsou pro danou skupinu platné. Podrobný popis práce s návaznými skupinami naleznete v kapitole Zboží a služby – Návazné skupiny zboží. Klepnutím na vybranou Návaznou skupinu, přenesete název do formuláře organizace.


Návazná skupina – Expirace

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozbalíte pole se seznamem Návazných skupin. Zadáním návazné skupiny nastavíte pro odběratele expirace, které jsou pro danou skupinu platné. Podrobný popis práce s Návaznými skupinami naleznete v kapitole Zboží a služby – Návazné skupiny zboží. Klepnutím na vybranou Návaznou skupinu, přenesete název do formuláře organizace.


[3] Nastavení slev

Ve skupině [3] Nastavení slev se nastavují parametry výpočtu slev pro organizaci:


Zde se určují pravidla používání slev pro danou organizaci. Nastavení na kartě organizace má přednost před nastavením v Možnosti/Konfigurace-správa systému/Oběh zboží/Slevy a související označení.


Můžete určit, zda a jak se má pro danou organizaci používat:

 • Sleva k souvisejícímu označení zboží
 • Sleva ke skupině zboží
 • Sleva ke kmeni zboží
 • Sleva k stavu skladu
 • Sleva na zboží
 • Sleva k organizaci


U každé slevy lze vybrat z možností:

 • Podle globální konfigurace (přednastaveno u nových organizací)
 • Vždy použít
 • Nepoužívat
 • Použít pokud není žádná předchozí


Karta slev organizace obsahuje v dolní části 2 záložky: Slevy k organizaciCeny a slevy ke skupinám zboží.


Slevy k organizaci

Přehled jednotkových slev. Jak jsme si již na počátku této kapitoly řekli, tyto slevy se uplatňují na jednotkové ceny kteréhokoli zboží nebo služby v případě, že jsou splněny zadané podmínky.

Vzhled a vlastnosti přehledu můžete upravit pomocí funkce Nastav (viz kap. Volby místní nabídky - Nastav). Seznam všech operací, které můžete v přehledu slev provádět, naleznete v místní nabídce. Nyní uvedeme pouze některé funkce, popis ostatních naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Oprava (slevy)

Touto volbou prohlížíte a opravujete již zadané slevy. Po výběru volby se zobrazí formulář slevy, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Ve formuláři můžete měnit všechny údaje. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nová (sleva)

Volbou Nový pořizujete nové záznamy, tedy nové slevy k organizaci. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář.


Od hodnoty

Číslo, zadané do toho pole, určuje od jaké výše bude sleva uplatněna. Při zadávání hodnoty můžete využít kalkulačku, kterou vyvoláte klepnutím na pomocné tlačítko Calc.jpg.


Sleva

Pole slouží k zadání výše slevy v procentech. Při zadávání hodnoty můžete využít kalkulačku, kterou vyvoláte klepnutím na pomocné tlačítko Calc.jpg.


Druh slevy

Toto pole určuje zda hodnota vyplněná v poli Od hodnoty bude vyjadřovat množství, od kterého má být sleva uplatněna nebo finanční částku. Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg vyvoláte pole se seznamem druhů slev:

 • Množstevní
 • Finanční
 • Bonus (tento druh slevy není zatím do systému zapojen)

Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře.

Upozornění Aby bylo možné slevy k organizaci využívat, nestačí je pouze definovat ve formuláři organizace. Zároveň je nutné nastavit jejich způsob použití v Konfiguraci systému.


Zrušit (slevu)

Tato volba slouží ke smazání vybrané slevy. Výběrem volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete.


Ceny a slevy ke skupinám zboží

Zobrazuje přehled časových slev ze skupin zboží s možností slevy zadávat, opravovat i rušit. Podrobněji viz kap. Skupiny zboží v příručce modulu Oběh zboží.


Příklad Příklad nastavení množstevní slevy k organizaci č. 1000004


Organizaci č. 1000004 chcete poskytnout slevu 4% v případě, že od vás odebere jednorázově zboží v hodnotě 7 000,- Kč. Stiskem klávesy <Ctrl> otevřete formulář organizace č. 1000004. Klepnutím na záložku 2-Slevy otevřete kartu slev. V místní nabídce vyberte volbu Nový. Otevře se prázdný formulář slevy. Do pole Od hodnoty zadejte číslo 7 000,-, do pole Sleva zadejte výši slevy v %, tedy číslo 4 a do pole Druh slevy zadejte hodnotu Finanční. Slevu uložíte potvrzením tlačítka OK. Sleva se uloží do přehledu. Poté můžete opustit i formulář organizace (tlačítkem OK).


Záložka 4 – Kontakty

Tato záložka slouží jako seznam telefonních čísel a elektronických adres dané organizace a osob s touto organizacích spojených. Nabízí variabilní práci s těmito údaji - více viz popis podzáložek Kontakty k organizaci a Vztah kontaktní osoby k organizaci.


[1] Náš zástupce

Odpovědná osoba

Do tohoto pole zadáváte jméno osoby, která je ve vaší firmě za danou organizaci odpovědná. Pozor, nejedná se o kontaktní osobu organizace! Zadaná odpovědná osoba musí být vedena v číselníku, který otevřete klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg. Odpovědná osoba má 3 pole. Do prvního pole zadáváte číslo odpovědné osoby, do druhého pole jméno a do třetího pole příjmení odpovědné osoby. Stačí vyplnit jedno z polí, ostatní se vyplní automaticky z číselníku.

Upozornění Toto pole není u vlastní organizace.


[1] Kontakt

Kontakt

Jedná se o informativní údaj (např. jméno, telefonní číslo apod.), které si můžete vytisknout prostřednictvím definovaných formulářů na formulář Faktury nebo jiného dokladu.

Upozornění Toto pole naleznete pouze u vlastní organizace (organizace s číslem 0).


Kontakty k organizaci

Na této záložce můžete založit nový kontakt. Kontakt se zároveň objeví i v číselníku kontaktů a bude automaticky přiřazen editované organizaci. Pokud v číselníku kontaktů již kontakt existuje a vy ho pouze chcete přiřadit dané organizaci, použijte volbu místní nabídky Připojit volný kontakt.

Do kontaktů můžete zadávat obecné kontakty (např. telefon na ústřednu, emailové adresy typu obchod@firma.cz nebo info@firma.cz ap.) a na záložce Kontaktní osoby pak vytvářet kontakty na konkrétní osoby. Pokud je tato metodika pro vaší firmu příliš robusní a nepotřebujete využívat výhody, které přináší číselník kontaktních osob (viz níže), samozřejmě můžete na záložku Kontakty doplńovat i spojení na konkrétní osobu a její jméno pak uvádět např. v poli Popis kontaktu.


Nyní si vysvětlíme funkce místní nabídky:


Internet

Funkce otevře příslušné WWW stránky přiřazené u organizace.


Napsat dopis, Poslat SMS

Funkce otevře emailového klienta a daný kontakt předvyplní do pole Komu. V prostředí emailového klienta pak můžete poslat email nebo krátkou textovou zprávu na zvolenou adresu.


Přednastavit

V případě, že máme více např. emailových kontaktů, tato funkce označí kontakt, který se má použít jako výchozí při odesílání emailů na danou organizaci.

Pokud odesíláme emailem z Heliosu např. fakturu vystavenou na určitou organizaci, do pole Komu se doplní pouze přednastavená emailová adresa zadaná v Kontaktech. Pokud zadáváme pro organizaci první emailový kontakt, automaticky se přednastaví.


Připojit volný kontakt/Uvolnit kontakt

První z těchto funkcí připojí z číselníku kontaktů k editované organizaci kontakt, který ještě nebyl žádné organizaci přiřazen. Toho lze využít např. tehdy, pokud mám v číselníku kontaktů emailové adresy (telefonní čísla ap.) potenciálních zákazníků, které tímto způsobem oslovuji. Pokud zákazník zareaguje na mé oslovení a něco si u mě objedná, mohu mu vystavit vlastní kartu organizace a tímto způsobem přiřadit již existující kontakt.

Funkce Uvolnit kontakt odváže kontakt od editované organizace. Kontakt zůstane v číselníku kontaktů jako volný.


Emaily odeslané z aktivit

Na kontaktním jednání modulu firemní aktivity je funkce Odeslat emailem. Email se odešle na zadané emailové adresy, které může automaticky převzít právě z aktivity. Během odesílání se email uloží. Vyvoláním funkce Emaily odeslané z aktivit nad určitým kontaktem máte možnost zobrazit si emaily odeslané z modulu firemní aktivity na tento kontakt.


Vztah kontaktní osoby k organizaci

Na této záložce máte možnost přiřadit osobu z číselníku kontaktních osob k editované organizaci a definovat vztah, jaký osoba s danou organizací má. Toho lze s výhodou využít k přiřazení jedné osoby více organizacím. Např. majitel společnosti poskytující správu sítě může být ve vztahu Majitel na kartě jeho organizace a ve vztahu Externí správce sítě na kartě organizací, kterým poskytuje své služby. Nemusíte tak základní údaje o této osobě vypisovat vícekrát. Pomoci tyto vztahy by měl objasnit i příklad uvedený na konci této kapitoly.

Podívejme se nyní na volby místní nabídky tohoto přehledu.


Nový

Po zavolání této funkce se objeví kontaktní osoby. Zde dvojklikem, případně klikem na tlačítko Přenos, vyberete osobu, kterou chcete k editované organizaci navázat. Bezprostředně po výběru se objeví editor vztahu, viz příložený obrázek. V tomto editoru na záložce Vztah organizace a kontaktní osoby můžete vyplnit funkci, kterou přiřazovaná osoba v dané organizaci vykonává. Dále můžete vyplnit další údaje (kancelář, nadřízený aj. - význam údajů je zřejmý z názvu) a v dolní části editačního formuláře můžete vyplnit kontakt specifický pro danou osobu a organizaci. Na druhé záložce Základní údaje o kontaktní osobě jsou zobrazeny obecné údaje o kontaktní osobě, které lze měnit přímo v číselníku kontaktních osob.

Vztah organizace kontaktniOsoba 01.jpg


Přednastavit

Funkce přednastaví danou kontaktní osobu jako osobu, které se budou automaticky odesílat emaily vystavené na editovanou organizaci. Emaily se na tuto osobu budou zasílat pouze v případě, že neexistuje žádný emailový kontakt na záložce Kontakty - pokud takový kontakt existuje, použije se jako přednastavený.


Příklad Příklad použití kontaktů a kontaktních osob

Pan Novák vlastní firmu Novák a syn, ve které je ředitelem. Zároveň je členem představenstva firmy Včelařství Mája a členem dozorčí rady firmy Kutilové Bochov. V číselníku kontaktních osob můžeme pana Nováka zapsat jen jednou a pak ho přiřadit každé organizaci, ve které pracuje. Schematicky je to znázorněno na přiloženém obrázku, kde kontaktní osoba je vyznačena kruhem, organizace obdélníkem a vztah mezi kontaktní osobou a organizací šipkou.

Schema vztahu kontaktní osoby a organizace


Záložka 5 – Bank. spojení

[1] Bankovní spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace

Ve skupině [1] Bankovní spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace se vybírá z návazného číselníku konkrétní bankovní spojení. Lze nastavit pro každou organizaci zvlášť (i hromadně nad vybranými organizacemi) bankovní spojení, kam mají posílat peníze (bankovní spojení vlastní organizace). Takto nastavené bankovní spojení se dotahuje po zadání organizace na vydaných fakturách a přijatých dobropisech.


[2] Bankovní spojení vlastní organizace pro platební příkazy

Ve skupině [2] Bankovní spojení vlastní organizace pro platební příkazy se vybírá z návazného číselníku konkrétní bankovní spojení. Zde se nastavuje pro organizaci (nebo označené organizace) vlastní bankovní spojení, které se dotahuje na vystavené platební příkazy pro faktury přijaté.


[3] Bank. spojení

Ve skupině [3] Bank. spojení je přehled všech bankovních spojení k organizaci.


Na této záložce je možné k organizaci připojit logo (obrázek). Toto logo lze využít při tisku na doklady.Následující kapitoly (PSČ, Forma úhrady, Skupiny organizací, Druh činnosti, Číselník kontaktních osob, atd.) popisují číselníky, které jsou přímo využívány modulem Organizace. Proto je naleznete ve stromové struktuře přehledů pod nabídkou Organizace (klepnutím na rozbalovací tlačítko).

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export