Obecný report do html - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Nabídka Obecný report do html slouží k zabezpečení prezentací výsledků hospodaření neboli výkazů a sestav finanční analýzy i dalších sestav ve formě webovských stran k použití především pro management firmy a příslušné vedoucí pracovníky na firemním intranetu, případně i na extranetu. Vybraní pracovníci firmy mají tudíž k dispozici vybrané údaje o hospodaření firmy na firemním intranetu kdykoli k dispozici. Jednotlivé skupiny pracovníků nebo i jednotliví pracovníci budou mít dostupné ty okruhy informací, které ke svojí práci potřebují.


Aktualizace údajů může být zabezpečena i automaticky prostřednictvím nastavení automatu v Helios Orange a spuštěním naplánované úlohy, která zabezpečí aktualizaci např. každou noc. Kromě toho je možno aktualizaci obecných reportů spustit na vyžádání.


Tip Funkcionalita Obecného reportu do html je obdobná funkcionalitě Reportu do html, pokud jste Reportu do html používali na verzích SQL serveru 2005 nebo nižších. Protože SQL server 2008 přestal podporovat funkcionalitu make web task, tak jsme v Helios Orange připravili nový nástroj - Obecný report do html. Jeho funkcionalita je oproti funkcionalitě Reportu do html mnohem větší.


Přehled Obecný report do html

V Přehledu Obecný report do html se definují jednotlivé základní definice seznamu příslušných sestav, výkazů a sestav finanční analýzy pro export do souborů webovských stánek.


V nástroji Obecný report do html lze do html exportovat všechny sestavy, které se dají v Helios Orange zobrazit, tedy z libovolného přehledu v Helios Orange. Vytvořené webovské výstupy plně dodržují nastavení sestavy v přehledu Helios Orange.


Přehled Obecný report do html se otevře výběrem nabídky Účetnictví, Finanční analýza, Obecný report do html. V přehledu Obecný report do html se definují jednotlivé reporty, což jsou seznamy jednotlivých sestav přehledů v Helios Orange.


Přehled Obecný report do html


Nový report vytvoříte stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se formulář pro zadání údajů Reportu do html:


Formulář Report do html


Záložka 1 - Report do html

Na záložce 1 - Report do html se zadávají tyto údaje:


 • Číslo - Číslo reportu. Povinný údaj, program číslo nabízí automaticky, lze je přapsat na jiné číslo doposud neexistujicí v přehledu obecných reporů do html.


 • Aktualizace - pole s výběrem z těchto možností:
  • individuální - report lze aktualizovat, nelze však aktualizovat akcí Hromadná aktualizace
  • hromadná - report lze aktualizovat, lze aktualizovat i akcí Hromadná aktualizace
  • zakázaná - report nelze aktualizovat vůbec


 • Název 1 - Název reportu. Povinný údaj.


 • Název 2 - Druhý název reportu. Nepovinný údaj.


 • Poznámka - Krátká textová poznámka. Nepovinný údaj.


 • Cesta index html - Plná cesta na adresář, kdo budou umístěny výchozí html soubory webovských stránek - index soubory. Povinný údaj.


 • Podadresář html - Název adresář, kdo budou umístěny další html soubory webovských stránek - soubory jednotlivých sestav. Povinný údaj, adresář tohoto názvu musí existovat jako podadresář k cesta index html.


 • Soubor šablony - Plná cesta a jméno souboru šablony v html. Šablonu není nutno používat, když ji nepoužijete, tak se použije výchozí nastavení exportů do html. Šablona slouží zejména pro změnu grafiky (barev), šablona musí splňovat formální náležitosti. Nepovinný údaj.


 • Soubor - Jméno výchozího html souboru webovských stránek souboru. Bude uložen v adresáři cesta index html. Zadává se bez přípony. Program jako výchozí název souboru nabízí Nízev 1, ale lze jej přepsat na jiný.


Záložka 2 - Přehledy k exportu

Na záložce 2 - Přehledy k exportu se definují jednotlivé sestavy, výkazy nabo sestavy finanční analýzy.


Formulář Report do html, záložka 2 - Přehledy k exportu


V přehledu na záložce záložce 2 - Přehledy k exportu vidíte tedy přehled všech sestav, které se budou exportovat do html. Tyto sestavy budou vytvářeny jako odkazy z hlavního sesnamu přehledů k exportu.


Nový Přehled k exportu vytvoříte stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se formulář pro zadání údajů Přehledu k exportu :


Formulář Přehledy k exportu


Formulář Přehled k exportu má dvě záložky: 1 - Přehled k exportu a 2 - Přehledy


Záložka 1 - Přehled k exportu

Na záložce 1 - Přehled k exportu se zadávají se tyto údaje:


 • Název 1 - Název Přehled k exportu. Povinný údaj.


 • Název 2 - Druhý název Přehled k exportu. Nepovinný údaj.


 • Typ sestavy - Pole s výběrem, kde je nutno vybrat z těchto možností:
  • Sestava - Jakákoli sestava (zobrazení přehledu) v Helios Orange.
  • Výkaz - Výkaz z modulu Účetnictví.
  • Sestava finanční analýzy - Sestava finanční analýzy


 • Soubor - Název souboru. Nepovinný údaj, když jej nevyplníte, tak jej program doplní automaticky.


 • Název přehledu - Pole s výběrem jednotlivých přehledů v Helios Orange. Lze vyhledávat i postupným zadáním prvních písmen přehledu. Toto pole je přístupné pouze tehdy, když je vybrán Typ sestavy: Sestava.


 • Sestava - Ke každému přehledu je možno vybrat sestavu (filtr - nastavení zobrazení sestavy - viz nástroj Nastav). Vybranou sestavou se bude řídit i zobrazení příslušných webovských stránek. Jedná se např. o počet a pořadí sloupců, jejich šířka, třídění řádků i nastavení filtru - podmínky pro zobrazení řádků.


 • Aktualizovat - V případě nastavení Typy sestavy na Výkaz nebo Sestava finanční analýzy je přístupné toto pole s výběrem. Na výběr jsou dvě možnosti:
  • Pouze export - dojde pouze k exportu hodnot výkazu nebo sestavy finanční analýzy. Musí být dříve jiným způsobem aktualizované.
  • Aktualizace a export - před vlastním exportem do html dojde napřed k aktualizaci hodnot výkazu nebo sestavy finanční analýzy. Po dokončení aktualizace dojde následně k exportu do html. Tímto je zaručeno, že údaje budou aktuální k okamžiku provedení akce exportu do html.


 • Výkaz - V případě nastavení Typy sestavy na Výkaz je přístupné toto pole. Je nutno vybrat příslušný výkaz z přehledu výkazů v modulu Účetnictví nebo Účetní standardy.


 • Sestava finanční analýzy - V případě nastavení Typy sestavy na Sestava finanční analýzy je přístupné toto pole. Je nutno vybrat příslušnou sestavu finanční analýzy z přehledu sestav finanční analýzy.


 • Poznámka - krátká textová poznámka. Nepovinný údaj.


Záložka 2 - Zobrazení přehledu

Na záložce 2 - Zobrazení přehledu je pro ilustraci zobrazen přehled vybraný na záložce 1 - Přehled k exportu. Slouží pro rychlé úpravy např. nastavení sestavy, abyste nemuseli nastavovat v daném přehledu v Helios Orange.


Akce místního menu v přehledu na záložce 2 - Přehledy k exportu

Specifická pro tento přehled je pouze jedna akce:


 • Exportovat... - Touto akcí dojde ke spuštění akce exportu pouze označené sestavy. Tato akce slouží pro kontrolu při definování nastavení jedntlivých přehledů k exportu.


Akce místního menu v přehledu Obecný report do html

Pro tento přehled jsou specifické tyto akce místního menu:


Místní menu Obecný report do html


 • Aktualizovat soubory reportu Ctrl+S - touto akcí se spouští vlastní export do html pro označené reporty. Když je označen pouze jeden report, po dokončení akce se zobrazí dotaz:


Dotaz nebo informativní hláška Akce byla dokončena. Chcete vzniklý export otevřít?

Když stisknete tlačítko Ano, tak se v prohlížeči webu otevře příslušný report. Pokud stisknete Ne, tak se neotevře.


Když je označeno více reportů, tak se po dokončení exportu zobrazí informativní hlášení:


Dotaz nebo informativní hláška Akce byla dokončena.


 • Hromadná aktualizace - Tato akce slouží k hromadné aktualizaci obecných reportů do html. Pozor, nebudou se akualizovat označené reporty, ale budou se aktualizovat reporty, které mají nastaveno Aktualizace: Hromadná.


 • Otevřít soubor reportu Ctrl+O - akce slouží ke kontrolnímu otevření příslušného dříve vyexportovaného reportu.


Ukázky vyexportovaných reportů do html

Report - přehled sestav


Report - přehled sestav


Report - Výsledovka


Report - VýsledovkaOsobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export