Obecné - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Novinka Při přechodu na verzi x.0.2021.0604 se ve výjimečných případech mohla objevit chyba:

Změnový skript na verzi 20210604 nebyl aplikován úspěšně.
The COMMIT TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION
Opraveno.Verze 2.0.2021.0604 ze dne 30.06.2021

Novinka V distribuci byl aktualizován instalační program pro "Microsoft OLE DB driver for SQL Server" na verzi 18.6 (msoledbsql_x64_2018.msi a msoledbsql_x86_2018.msi).Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka V přehledech Kurzovní lístek a Kurzovní lístek cizích měn je nově povolena sumace u sloupce Kurz.

Tip: V nástroji Nastav můžete místo Sumace nastavit Průměr, v sumačním řádku se pak bude zobrazovat průměr z označených řádků, např.: AVG: 26,176.


Novinka U externího sloupce typu ComboBox byla doplněna identifikace nezadané hodnoty pomocí textu "(není)".


Novinka V přehledu archivních databází bylo doplněno smazání záznamu po smazání databáze. Je pak možno přepnout jinou produkční databázi na archivní.


Oprava Hodnota info políčka (definovaného v rámci uživatelských editorů) vycházejícího z needitovatelného externího sloupce nebyla korektně dotažena. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba minimalizace okna s kontingenční tabulkou, grafem či pokročilým grafem.


Oprava Pokud je nastaveno Víceřádkové záhlaví sloupců, docházelo k chybnému vykreslení rychlého filtru v přehledech uložených sestav v okně F4 Nastav. Opraveno.

Zároveň bylo upravena tvorba těchto přehledů - vytváří se nyní až v okamžiku přepnutí na záložku Sestavy, čímž došlo k jistému zrychlení zobrazení editoru Nastav.Verze 2.0.2021.0409 ze dne 03.05.2021

Novinka Pokud je při exportu do souboru z náhledu tisku upraven název souboru tak, že neobsahuje příponu souboru (např. PDF, JPG apod.) a obsahuje tečku, je část názvu za tečkou smazána (včetně tečky samotné).


Oprava Pokud je v rámci Hromadně pro e-mail ve výsledném přehledu volána akce Odeslat neodeslané, dojde k chybě "List index out of bounds (11)". Opraveno.


Oprava Pokud při spuštění HELIOSu dochází nejprve k importu (např. tiskové formuláře, definice dataskopu apod.) může dojít k zobrazení chyby Access Violation Error. Opraveno.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka V definici organizační struktury bylo povoleno zadání jakéhokoliv znaku do jednotlivých úrovní. Není to tak již omezeno pouze na číslice.


Novinka Bylo upraveno chování systému při provozu na vícero monitorech. Pozice editorů se do databáze ukládá jako relativní k hlavnímu oknu aplikace. Okna přehledů se i nadále pamatují pouze v rámci běžící aplikace, ale jejich pozice se také ukládá jako relativní k hlavnímu oknu aplikace. Pokud je uložená pozice mimo jakýkoliv existující monitor, tak se okno zobrazí na primárním monitoru.

Umístění hlavního okna pro nově spuštěný HELIOS se bere z pozice posledního ukončeného HELIOSu (každý ukončený HELIOS ukládá svoji aktuální pozici).
Nově si také systém ukládá původní velikost oken před jejich maximalizací.
V rámci edice iNUVIO se pozice samostatného okna Info panelu v editoru ukládá relativně k editoru, nikoliv k hlavnímu oknu aplikace.


Novinka U parametru externí akce typu Volba bylo povoleno nastavení Zobrazit popis. Pokud není zaškrtnuto, je název parametru zobrazen pouze jako bublinová nápověda a vlastní editační prvek je pak bez názvu.


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.9.2.0.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2020.31.201112.


Novinka Upraveno zobrazení textů v okně pro HELIOS Store - doplněno zalamování textu.


Novinka Pokud jsou odebrána práva na částky v zobrazení stromu návazných dokladů, jsou zobrazovány nuly, což je zmatečné. Upraveno - pokud jsou odebrána práva, není ve sloupcích žádná hodnota, jsou prázdné.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 9.4.3


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 9.2.0.


Novinka Pokud je před jménem přihlášeného uživatele ve stavovém řádku přehledu tečka ., tak to signalizuje, že je HELIOS spuštěn v režimu aplikační role. Vysvětlení tečky je obsaženo i v bublinové nápovědě.


Novinka Do definice Dataskopu byla doplněna volba 'Zobrazit uzel Parametry'. Implicitně je zaškrtnuto. Pokud není zaškrtnuto, není ve stromu Dataskopu vygenerován uzel Systém - Parametry.


Novinka Doplněna možnost nastavit cestu na program vzdálené podpory (TeamViewer Quick Support).
HELIOS.INI
[Application]
TeamViewer=cesta_včetně_názvu_souboru

např.
TeamViewer=C:\LokalniTV\TeamViewerQS.exe


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.548.


Oprava Bylo opraveno rozkopírování období DPH SK jak přímo z přehledu období DPH tak z přehledu "Rozkopírování číselníků".

Nyní by nemělo dojít k tomu, že se nepřenesou do rozkopírovávaného období DPH v cílové databázi všechny potřebné údaje.

Podmínky a omezení rozkopírování:

  • v cílové databázi musí existovat alespoň jedno "vzorové" řádné období DPH pro danou zemi
  • rozkopírování rozkopíruje pouze řádná období DPH
  • před rozkopírováním období DPH je nutné zajistit rozkopírování účtového rozvrhu a daňových klíčů, aby došlo k rozkopírování všech vazeb účtů / daňových klíčů na řádky výkazu


Oprava Oprava názvu Česká republika při generování nové databáze a importu celních číselníků.


Oprava Pokud je zapnuto víceřádkové záhlaví sloupců, mohlo dojít k chybnému vykreslení rychlého filtru. Opraveno.Verze 2.0.2021.0305 ze dne 01.04.2021

Oprava Pokud je v dataskopu u přehledu zrušeno zobrazení rychlého filtru, mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v ojedinělých případech mohlo stát, že systém při přechodu na novou verzi zahlásil chybu s duplicitním kódem daňového klíče.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2020 vol 2.5


Novinka Do editoru definice uživatelského sloupce k políčku "maska" bylo přidáno tlačítko # pro automatické doplnění masky typu "peníze".

Totéž bylo přidáno i v rámci definice sloupců uživatelské tabulky a vícenásobných vztahů.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.2.1.02


Novinka U parametru typu Text v definici externí akce je nyní možno zaškrtnout "Zadání hesla". V takovém případě pak text zadávaný v parametru nebude vidět (bude nahrazen hvězdičkami).


Novinka Do parametrů externích akcí byl doplněn nový typ - Adresář. Chování je stejné jako u typu Soubor, jenom dialog pro výběr je upraven na výběr adresáře. Zároveň byla zvětšena délka sloupce pro přednastavení souboru/adresáře ze 100 znaků na 255.


Novinka Zprávy - přidána podpora windows proměnných do adresy umístění zpráv.

např. %USERPROFILE%\Documents\


Novinka Zprávy - Definice zpráv - upraven popis na zál.č.2 - [2] FTP - přihlašovací údaje (autor).

tak, aby bylo zjevné, že dané údaje jsou ukládány na právě přihlášeného uživatele.


Novinka Zprávy - upraveno stahování zpráv z FTP serveru.

Pokud nejsou žádné soubory k importu, a je proces spuštěn z Automatu tak neproběhne žáná hláška.


Novinka V rámci uživatelských editorů je možno definovat uložené procedury pro nový záznam, validaci a definici políček. Nově je před volání těchto procedur doplněno vytvoření dočasné tabulky #TempDefFormInfo(BrowseID INT, TabName NVARCHAR(128)). Je tak možno v rámci uložených procedur rozlišit o jaký přehled, popř. přímo tabulku se jedná (některé přehledy, popř. i tabulky mají společnou definici a je pak těžké rozhodnout, kde je procedura spuštěna). U nedatabázových editorů nemusí být tyto hodnoty vyplněny, protože tento typ editorů nemusí být napojen na přehled.


Novinka Bylo doplněno logování změn nastavení práv pro role. Logování ale probíhá pouze tehdy, pokud je zapnuto - viz přehled Žurnál - akce Archivace změn - Logovat změny práv.

V přehled rolí je nová akce "Log změn práv", kde lze změny zobrazit.


Novinka Bylo upraveno uložení a načtení pozice hlavního okna aplikace pro případ použití více monitorů.


Novinka Zprávy - stahování/import dat ze serveru přes SFTP (SSH2 FTP) - při mazání datového souboru po importu mohlo dojít k chybě Bad message.

Opraveno.

Zároveň upraven proces importu pro podporu automatu - pokud nebudou na serveru žádné soubory k importu - tak se o tom nezobrazí v automatu hláška.


Novinka Do volání akce "Odeslat dokument" bylo před volání slepé uložené procedury dbo.ep_OnBeforeEMail01 doplněna tvorba dočasné tabulky #TabOznaceneIDProTisk. Tabulka se generuje pouze v případě, že existují označené záznamy.


Novinka Do slepé uložené procedury dbo.ep_OnBeforeEMail01 se posílají dotažené kontakty. Ovšem pokud je zadáno více kontaktů, dostanou se do procedury jako oddělené CRLF. Pokud nedojde v proceduře ke změně, vrátí se ve stejném tvaru a dojde k jejich chybnému zpracování, jelikož jako návratová hodnota se předpokládají kontakty oddělené středníkem či čárkou.

Oprava - kontakty se do uložené procedury posílají oddělené středníkem.


Oprava V některých případech může při spuštění akce Definice uspořádání v rámci Uživatelských editorů dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oprava Pokud se označí více jak cca 10000 záznamů a následně se pustí zobrazení kontingenční tabulky, došlo k chybě SQL Serveru "out of intenal resources". Opraveno.


Oprava El.podpis PDF : pokud šlo o terminálové připojení (vzdálená plocha) a ukládání PDF zpět na klientské PC, mohlo dojít k chybě:

Error: System Error. Code: 8.
ErrMsg: K provedení tohoto příkazu není dost paměťových prostředků

Opraveno.


Oprava F4 Nastav - právo na uložení sestavy.

Přestože byl nastavením práv zakázán výběr sestavy, šlo sestavu přeuložit pod stejným jménem.
Opraveno.Verze 2.0.2021.0119 ze dne 15.02.2021

Oprava Výběr organizace na doklad z číselníku Organizace - při potlačení výběru organizací akcí Zrušit výběr a následném kliknutí do přehledu organizací mohla nastat chyba Access violation. Opraveno.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka Stahování verze - úprava identifikace agenta:

'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)'

předchozí verze mohla být automaticky blokována firewallem/proxy.


Novinka Do informace o aktuálním záznamu byla doplněna hodnota sloupce GUID (v případě, že tento sloupce v tabulce existuje).


Novinka V náhledu tisku Opisu přehledu v titulku okna byl zrušen text "Náhled před tiskem - ".


Novinka Pro rychlé volby a přehledy zařazené do hlavní nabídky pomocí uživatelských soudečků bylo doplněno zapamatování si posledního vybraného záznamu a nastavení na něj při návratu.


Novinka Pokud je zobrazen přenosový přehled pro hodnoty vázané cizím klíčem (např. Organizace na Fakturách vydaných), pak je v titulku tohoto okna nově text 'Vyberte hodnotu pro pole "název_políčka"'.


Novinka Do vazební tabulky TabDokumVazba byly doplněny sloupce DatPorizeni a Autor.


Novinka Do informace o programu bylo doplněno telefonní číslo na Hotline.


Novinka Do definice sloupců Uživatelské tabulky a Vícenásobných vztahů byla doplněna možnost odkazu na existující sloupec tabulky HELIOSu. Políčko se jmenuje 'Atribut tabulky Heliosu' a vlastní odkaz se zadává ve formátu Tabulka.Atribut. V editoru jsou některá políčka označena hvězdičkou. Tato políčka budou převzata z odkazu, pokud nebudou mít vyplněnou vlastní hodnotu.


Novinka Opravy a úpravy v rámci vícenásobných vztahů:
  • povolen výběr atributů typu TEXT/NTEXT pro kompletní přehled (v editoru definice vztahu)
  • zaškrtávátko "Zobrazit v kompletním přehledu" v editoru pro zadání atributu vazby mělo obrácenou logiku povolení - bylo povoleno pro obrázky a zakázáno pro ostatní
  • řádky v kompletním přehledu byly chybně tříděny, nastavení třídění bylo posunuto
  • v kompletním přehledu se systém snažil třídit i netříditelné atributy (TEXT/NTEXT) a to následně generovalo chybu a tím i nemožnost zobrazení řádků vazby


Novinka Byl upraven vzhled editoru definice uživatelského editoru. Důvodem je větší prostor pro poznámku.


Novinka Bylo upraveno chování akcí přehledů s omezeným načítáním dat v rámci Automatu. Akce, které při svém spuštění zobrazují dotaz "V přehledu nejsou načteny všechny záznamy. Přejete si akci provést pro všechny záznamy?", nebudou při spuštění v automatu tento zobrazovat a automaticky načtou všechny záznamy.


Oprava Zobrazení uživatelských sloupců v rámci info políček v definici uživatelského editoru bylo omezeno na 30 znaků. Opraveno.


Oprava Kontrola, zda dokument není navázán k Řízené dokumentaci, prováděná při mazání dokumentu mohla neoprávněně signalizovat chybu:

"Dokument nelze smazat, je připojen k řízené dokumentaci." a dokument nešlo smazat. Opraveno.Verze 2.0.2020.1205 ze dne 12.01.2021

Oprava Při instalaci verze 2.0.2020.1200 se mohlo stát, že neproběhnul změnový skript, objevila se hláška:

Změnový skript na verzi 020020200989 nebyl aplikován úspěšně
Na záznam jsou navázány další údaje, nelze smazat.
Problém se týkal databází, kde jsou zapnuty daňové klíče na výkazech SK DPH vzoru 409 v období 2021.
Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export