Důležité:


Obecné - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Důrazně upozorňujeme, že je nutné před instalací nové verze HELIOS Orange provozovaného proti MS SQL 2017 zajistit aplikaci posledního Cumulative Update (k 8.11.2018 je dostupný CU12).

Helios Orange při provozu proti MS SQL 2017 vyžaduje minimálně Cumulative Update 8 z důvodu opravy chybného vyhodnocování CASE podmínek.
V případě, že nebude na SQL 2017 aplikován alespoň tento Cumulative Update, dojde k ukončení běhu programu!


Novinka V globální konfiguraci ve větvi Výkon lze nastavit logování použití sestav. Je možno nastavit limit pro zalogování sestavy - zaloguje se sestava, jejíž délka trvání je delší než daný limit. Hodnota je v milisekundách. Loguje se délka trvání, počet vrácených řádků a také vlastní SQL dotaz. Zapnutí logování se ostatních spuštěných HELIOSech projeví až po jejich restartu.

Zároveň je ve větvi Výkon zobrazen i přehled zalogovaných hodnot.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.02.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.5478. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2.16.


Novinka Byla doplněna podpora pro Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL) pro přístup do databáze.

Vynucení použití je možno pomocí přepínače /Q2018, popř. proměnné v HELIOS.INI: NativeClientVersion=2018.


Novinka V rámci zobrazení Kontingenční tabulky 2, OLAP a Grafů je možno použít akci "Přepsat existující definici". Kurzor v následném výběrovém přehledu je ale nastaven na první záznam, nikoliv na právě zobrazený. Upraveno - pro výběr je označen právě zobrazený záznam.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 8.1.7


Novinka Byla prodloužena délka sloupce pro ukládání nastavení třídících hledisek v uložených sestavách.


Novinka Do bubliny pro informaci o přihlášeném uživateli ve stavovém řádku bylo doplněno jméno role (pokud tedy uživatel v nějaké roli je).


Novinka Upraveno rozkopírování sestav v rámci rozkopírování číselníků, nové atributy (nastavení útvar, DUD atd) se nerozkopírovávají.


Novinka Import kurzovního lístku - naposledy spuštěný import se zapamatuje nastavení pro příští přednastavení pro přihlášeného uživatele.


Oprava Import kurz.lístku - při nastavení volby v Globální konfiguraci/Firemní : "Při naimportování smazat soubor kurzovního lístku z disku z adresáře Dokumenty"

a volbě importu typu ČNB+Kobler se nesmazal v dokumentech datový soubor ČNB (KURZ_...YYYYMMDD.TXT).
Rovněž se nesmazal při stavu, kdy ještě nejsou kurzy v daný den k dispozici.
Opraveno.


Oprava Import kurzovního lístku - při změně typu se neaktualizovala data :
 • Jméno souboru pro import
 • URL pro download.

Opraveno.


Oprava V případě, že jsou v tiskovém formuláři nadefinovány 2 skupiny a jejich patičky mají nastaveno HideOnOneDetail = False pro první skupinu a HideOnOneDetail = True pro druhou (vnořenou) skupinu, může při tisku na více stránek dojít k duplikování posledního řádku z jedné stránky na začátku stránky druhé. Opraveno.


Oprava Při programovém odstranění prvků z editoru, popř. při vzniku nových, může nastat rozpad zamčených skupin ve stromu možných prvků v rámci návrháře uspořádání editoru - skupina zůstane zamčená, její prvky jsou mimo skupinu samostatně a nelze je již do skupiny vrátit. Toto je hlavně problém u nově doplněných přehledů do editoru v kombinaci s aktivním upraveným uspořádáním editoru. Opraveno.


Oprava Opraven chybný zkrácený název sloupce pro Nákladový okruh v přehledu Řady dokladů oběhu zboží.


Oprava Pokud je aplikováno omezené načítání dat a zvolí se sestava s nastaveným seskupením, omezené načítání se vypne a načtou se korektně všechny záznamy. Po obnovení přehledu (F5) se ale omezené načítání opět chybně aplikuje. Opraveno.Verze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Novinka Modul eReporty byl přejmenován na ePortal Reader.


Novinka Byla upravena nekonzistence testu maximálního čísla kontaktní osoby mezi pořízením nového záznamu a integritním omezením v databázi. Obojí je teď shodně nastaveno na 9999999.Verze 2.0.2018.0902 ze dne 03.10.2018

Oprava V editoru účetního deníku nefungovalo nastavení fokusu podle uživatelské definice. Stejně tak v některých mzdových editorech. Opraveno.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Při definici přehledu pro uživatelský soudeček je možno zadat Alternativní název. Ten se původně použil pouze pro název přehledu ve stromu hlavní nabídky. Nyní se Alternativní název použije jako nový název přehledu - objeví se v záhlaví okna, v Nastav, v Opisu přehledu atd. Originální název přehledu je zobrazen v informacích o přehledu (Alt+B).


Novinka Do přehledů byla doplněna možnost exportovat do XLS/XLSX pouze data. Nepřenáší se formátování v rámci přehledu (zarovnání, barvy apod.). Export je rychlejší a méně paměťově náročný.

Stávající export do XLS/XLSX je také výrazně paměťově méně náročný.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.5462. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2.15.


Novinka Byla optimalizována kontrola konzistence při náběhu HELIOS Orange/Easy. Uplatní se při prvním spuštění v rámci dne.


Novinka Odstraněno omezení na 100 externích atributů k tabulce. Editor momentálně kontroluje limit 1023.


Novinka Zrychlení náběhu všech editačních oken.


Novinka Do exportu přehledů do souboru XLS, XLSX, TXT, XML, HTML bylo přidáno zobrazení průběhu s možností přerušení.


Novinka V přehledu rolí je nyní možno převzít práva z jiné role.


Novinka Funkce editoru "Přizpůsobit velikost okna" může při použití více monitorů přehodit okno na jiný monitor než na kterém byl editor původně zobrazen.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2018.24.180321.


Novinka V editoru Definice logování změn byl doplněn popisek vysvětlující význam I/U/D.


Novinka Do číselníku Zakázky byly doplněny dva nové atributy
 • Zeměpisná šířka
 • Zeměpisná délka

které lze zadat na záložce Dodatky.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.0.0.10


Novinka Při generování nové DB je nastaveno AUTO_SHRINK na hodnotu OFF.


Novinka Upravena hláška při chybné registraci (spuštění) pluginu:

"Chyba při registraci pluginu (pro registraci je třeba mít administrátorská práva na stanici kde spouštíte aplikaci HELIOS, resp. práva zápisu do registrů Windows, a mít aplikaci spuštěnou v kontextu správce, tj. volbou Spustit jako správce)."


Novinka Do číselníku Organizace byl přidán nový atribut "Agent/přepravní partner” (v editoru je na záložce Dodatky). Příznak umožňuje určit u organizace, zda jde o koncového klienta, nebo tzv. agenta (resp. partnera), se kterým nemáme přímou smlouvu, kdy jsme podle nového znění zákona o DPH povinni fakturova dopravu s DPH i do třetí země.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2018 vol 1.4


Novinka Číselník Organizace
 • Název organizace (TabCisOrg.Nazev, TabCisOrgArch.Nazev) byl prodloužen ze 100 na 255 znaků.
 • Do tabulky Změny na organizacích byl doplněn počítaný sloupec Firma (analogie s tabulkou Organizace)


Oprava Pokud je vyplněna implicitní cesta pro načtení dokumentu v Uživatelských konstantách lokálních - Dokumenty, objevila se při pokusu o smazání hláška, že cesta musí být zadána. Opraveno.Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Oprava Nefungovalo spouštění akcí v menu vygenerovaném tlačítkem Akce.

Opraveno.


Oprava ECB - stahování kurzovních lístků - zobrazila se chyba : WinInet Error 12150: Požadované záhlaví nebylo nalezeno.

Opraveno.


Oprava Z HELIOS Store nebylo možné instalovat (importovat) některé typy souborů.

Opraveno.


Oprava Pokud byly ve workflow zařazeny přehledy, na které neměl uživatel práva, mohlo při následném spouštění akcí přehledů dojít k chybě Access Violation Error.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Bylo doplněno chybějící testování konkurenčních uživatelů při spouštění automatu:
 • spuštění automatu z přehledu automatů


Novinka Byl upraven systém logování změn atributů. Nyní již není nastaveno na pevno, ale je možno si uživatelsky nastavit, které atributy budou sledovány. Nastavení provedete přes Možnosti, Konfigurace/správa systému v nabídce Žurnál přes akci Archivace změn. V okně Informace o aktuálním záznamu (Alt + B) byla odstraněna záložka Změny, provedené změny vybraných atributů si můžete zobrazit v příslušném přehledu přes akci Systém - Historie změn.


Novinka Do Automatu do definice přehledu byla doplněna možnost nastavení reakce na stav, kdy uživatel nemá na přehled práva, popř. je např. překročen počet konkurenčních uživatelů.

Možnosti jsou:

 • Zobrazit dotaz
 • Přeskočit přehled
 • Přerušit automat
 • Ukončit program


Novinka Pokud se při tvorbě filtrační podmínky pro definovaný přehled použije jiná velikost písmen v systémovém názvu přehledu, pak při jeho zobrazení nastane chyba "Duplicate not allowed" (např. tvorba podmínky pro zobrazení přehledu pomocí externí akce).


Novinka Doplněna možnost nastavení na konkrétní záznam v přehledu po spuštění externí akce typu procedura.

V rámci spuštěné procedury je třeba vytvořit odpovídající záznam v #TabExtKomPar s popisem NEWID:
INSERT #TabExtKomPar(Popis, Cislo)VALUES(N'NEWID', @NewID)

Pokud záznam nebude nalezen, nic se nestane - žádné chybové hlášení, zůstane označen původní záznam.


Novinka Bylo upraveno označování řádků pomocí Ctrl + klik. Pokud není žádný řádek označen (vpravo dole ve stavovém řádku přehledu není zobrazen počet označených), pak pokud se pomocí Ctrl + klik označí nějaký řádek, zároveň s ním se označí i poslední aktivní.


Novinka V případě, že se uživateli při přihlašování do databáze zobrazí hláška, že byl překročen maximální počet uživatelů, pak dokud tuto hlášku nezavře nebo dokud jiný uživatel neukončí všechny spuštěné HELIOS Orange na svém počítači, tak si uživatel, který je již v HELIOS Orange přihlášen, nemůže pustit na svém počítači nové okno.


Novinka Pro lepší detekci změny dokumentu byl pro spouštění MS Word doplněn parametr /w, pro spouštění MS Excel pak parametr /x. Tyto parametry zajišťují spuštění nové instance daného programu a HELIOS Orange tak může lépe detekovat ukončení editace daného dokumentu.


Novinka Do SELECTu přehledu do sekce ORDER BY byly za čísla sloupců doplněny komentáře obsahující systémové názvy sloupců odpovídajících číslu.


Novinka *Procedura podmíněného spuštění akce automatu může vracet jako výsledek hodnotu 3, což znamená Přerušit automat, popř. hodnotu 4, což znamená Ukončit program (1 = přeskočit akci, 2 = spustit akci, 3 = přerušit automat, 4 = ukončit program). Pokud je s hodnotou 3 vrácen i text, je tento zobrazen jako důvod přerušení.
 • Historie spuštění automatu byla doplněna o 2 sloupce - Datum a čas ukončení a Výsledek. Výsledek může být (není), OK nebo Přerušeno. (není) je implicitní a je vyplněno u staré historie.


Novinka V definici dokumentu ze vzoru je nyní možno ve specifikaci cesty pro uložení výsledného souboru použít i systémové proměnné (např. %TEMP%).


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.3.0.8


Novinka Pro tabulku TabZpravy byla zapnuta možnost uložit dokumenty jako FileStream.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2017 vol 2.8


Novinka Doplněna možnost přiřadit definici Automatu vlastní ikonku.


Oprava Přejmenování externího sloupce se neprojeví v editoru, ale pouze v přehledu. Opraveno.


Oprava Pokud se dá v přehledu nad záznamem Alt+B pro zobrazení informací a následně v editoru použijí šipky pro přechod na další záznam a tento další záznam je blokován (žlutý řádek), objevila se chyba Access Violation. Opraveno.


Oprava Mohlo se stát, že se akce spouštěná z nástrojové lišty nebo ribbonu spustila vícekrát. Nastávalo v případě, že vlastní spuštění chvíli trvalo a uživatel dal na tlačítku např. dvojklik. Opraveno.


Oprava Pokud je název definovaného přehledu zadán pomocí externí hlášky (přes GUID), nebyla tato externí hláška přeložena při výběru přehledů v editoru uživatelských soudečků, popř. ve výběru tabulek v editoru definovaných vazeb. Opraveno.


Oprava Pokud je fokus v editační poli gridu (např. zaškrtávátko v přehledu sloupců v archivaci změn), pak při následném kliknutí na standardní tlačítko pro zavření okna vpravo nahoře, dojde k zobrazení chybové hlášky "Cannot focus a disabled or invisible window". Opraveno.


Oprava Zprávy - upload dat na FTP Server. Na procesním oknu se nenastavila celková velikost nahrávaného souboru.

Opraveno.


Verze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Oprava Při přechodu na novou verzi se nevytvořil trigger pro logování změn nad tabulkou TabDokladyZbozi. Opraveno.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Byl upraven systém logování změn atributů. Nyní již není nastaveno na pevno, ale je možno si uživatelsky nastavit.


Novinka Do přehledu nastavení práv uživatelů a rolí byl doplněn sloupec Oblast, který blíže specifikuje přehledy Ostatní.


Novinka Rozhraní pluginu IHelios bylo rozšířeno o funkci CreateHeliosTempTable.

Jako parametr se jí předává název dočasné tabulky, vrací True nebo False podle toho, jestli tabulku vytvořila či nikoliv (True - tabulka byla vytvořena, False - tabulka již existuje, nebyla vytvořena). Pokud nastane nějaká chyba - chybný název tabulky (např. nezačíná #, popř. začíná ##) nebo Helios nenašel definici struktury, dojde k vygenerování výjimky.
Např.
try
MamDelatDrop := CreateHeliosTempTable('#TabRekapitulaceDPH');
except
... byla chyba, tabulka neexistuje ...
end;


Novinka Na záložce Rychlý filtr v uživatelském lokálním nastavení lze zaškrtnout možnost pro umožnění pohybu po polích rychlého filtru s použitím tabelátoru. Výchozí nastavení je nezaškrtnuto.


Novinka Akce Hromadná změna pro číselník Organizace rozšířena o možnost měnit atribut Zdroj osobních údajů.


Novinka Pro jednotlivé definice zpráv je nyní možno definovat práva. Pokud na definici nemá uživatel práva, pak definici zprávy nevidí a nevidí ani zprávy na tuto definici navázané.


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2016 nainstalovat Service Pack 2 dostupný od 24.4.2018


Novinka Do definice formátu zprávy HELIOS-XML byl doplněn atribut Zaměstnanec s kontakty, umožňující exportovat záznamy bez těchto údajů.


Oprava Pokud je u nastavení sloupce uživatelské tabulky zvolen "Přenosový editor" a je zaškrtnuto "Kontrola existence zadané hodnoty", pak se případně zadaná podmínka pro přenosový přehled v editoru neuplatní. Opraveno.


Oprava Pokud byl v přehledu sloupec ze dvou tabulek stejného jména, např. v přehledu položek sloupec Mnozstvi z položek dokladu a ze stavu skladu, tak po přesunu sloupce v přehledu a po kliknutí na něj k setřídění docházelo k chybě typu "Field 'xxxxxxxx' not found“. Jakákoliv další manipulace s obsahem přehledu pak končila fatální chybou:"Access violation at address 4615D558 in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 00000048." Opraveno.


Oprava Opravena funkcionalita tlačítka Ověření DIČ…, ve firemních konstantách, neotevřel se prohlížeč s odkazem na webovou stránku VIES – ověření DIČ.Verze 2.0.2018.0413 ze dne 10.05.2018

Oprava Od verze 2.0.2018.0411 se u uživatelů používajících workflow při aktivaci různých akcí (Oprava, Nový, Sestavy) nad různými přehledy objevovala chyba: Access violation at address 434EAEAC in module 'HeLib3.bpl'. Read of address 00000014. OpravenoVerze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Oprava Možnosti - Uživatelské konstanty lokální

Nešlo smazat přiřazený certifikát pro el.podpis PDF a dokumentů. Opraveno.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Bylo doplněno ukládání šířek přehledů položek a skladu upravených pomocí rozdělovníku (splitter) v editoru dokladů oběhu zboží.


Novinka Pokud je editor záznamu příliš velký - nevejde se tak celý na výšku na monitor - dochází k zobrazení posuvníku pro posouvání obsahu editoru. Nově je tato funkcionalita upravena tak, že posuvník se zobrazí pouze v záložkách, které přesahují rozměr monitoru.


Novinka V souvislosti s komplexním řešením problematiky ochrany osobních údajů (GDPR) došlo k náhradě přehledu 5 "Dokumenty" v hlavní nabídce Heliosu přehledem 1873 "Dokumenty všeobecné".
 • Přehled 5 "Dokumenty" je nadále využíván v ostatních místech Helios, kde se jeho prostřednictvím zobrazují připojené dokumenty a dokumenty, které lze připojit.
 • Přehled "Dokumenty všeobecné" je trvale filtrován pouze na dokumenty s nastaveným příznakem Zahrnuto do všeobecných dokumentů. Úplný přehled dokumentů poskytuje akce Všechny dokumenty nad tímto přehledem. Na tuto akci lze omezit přístupová práva.
 • Sestavy přiřazené původnímu přehledu "Dokumenty" byly automaticky vygenerovány i k novému přehledu, včetně nastavení práv na nich a příznaků typu "výchozí".
 • Práva na práci s přehledem "Dokumenty" nebylo možno přenést. Práva na nový přehled "Dokumenty všeobecné" je proto nezbytné znovu zadat.
 • Uživatelské akce navázané na přehled "Dokumenty" nejsou dostupné v novém přehledu, v případě potřeby je možno tyto akce přiřadit.


Novinka V číselníku zemí byl prodloužen Název v cizím jazyce na 100 znaků.


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.3.0.1


Novinka Akce "Vložit atribut" pro vložení atributu do hodnoty podmínky v F4 - Nastav nemusela zafungovat korektně. Opraveno.


Novinka Pro řízení přístupu k osobním údajům je k dispozici přepracovaná a rozšířená agenda nastavení přístupových práv na atributy pro uživatele a nově i pro role. Omezení dostupnosti osobních údajů se projeví zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu.

Pokud uživatel nemá práva na atribut:

 • přehled - hodnota sloupce je obsažena, sloupec je ale schován
 • v Nastav (F4) - signalizováno ikonkou zámku
 • tisk - do hodnoty se dává NULL a zobrazuje hlášku, že jsou použité zakázané sloupce
 • editor - políčka jsou odstraněna
 • framy - návazné údaje (Příjmení, Jméno, Název org. apod.) jsou nahrazeny hvězdičkami
 • info políčka jsou odstraněna
 • vyžadované (zobrazení ve speciální skupině) zobrazí chybu, ale zobrazena nejsou
 • externí sloupce (včetně samostatného editoru) jsou odstraněny
 • procesní okna - informační sloupce jsou prázdné
 • dokument ze vzoru - vrací prázdné hodnoty
 • specifikátory (např. tiskový formulář / název souboru pro e-mail) - vrací prázdné hodnoty
 • grafy, kont. tabulka, master x detail - vrací NULL nebo schová sloupec
 • eServer - sloupce v přehledu nejsou na klienta vůbec odeslány

Role

 • nově lze nastavit práva i na role,
 • posuzuje se společně s právem uživatele (pokud je uživatel v roli, berou se obě definice - jak pro roli, tak i pro uživatele), pokud je v jedné definici sloupec zakázán, je zakázán.

Stávající práva na sloupce jsou v některých případech použity i pro jiné sloupce. Změnový skript provede rozkopírování.


Novinka Je sjednocena terminologie "Středisko" na "Útvar" a "Zakázka" na "Číslo zakázky". Týká se jen agend jádra HELIOS Orange, v modulech technická příprava výroby a řízení výroby zůstává původní terminologie.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2017 vol 2.5


Oprava Kopie záznamu v číselníku Organizace v některých případech, kdy existovaly navázané kontakty, končila chybou:

Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression.
Opraveno.


Oprava Pokud se v definovaném přehledu vyskytne sloupec typu DATE, nelze na něj filtrovat. Opraveno.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka Upraveno nastavení fokusu na přehled při přepnutí záložek. Úprava eliminuje posun a schovávání záložek v případě, že je viditelný posuvník (rozměr okna je menší než plocha obsazená editačními políčky).


Oprava Po přeuložení definice uživatelského editoru zmizely vlastní názvy skupin a popisů. Opraveno.


Oprava Po přepsání textu v rychlém filtru nezůstával kurzor na stejném místě, ale docházelo k nežádoucímu odskočení kurzoru na konec řádku. Opraveno.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Oprava Kontrola databáze při přechodu na novou verzi HELIOSu (konkrétně reindexace databáze) nemuselo v určitém specifickém případu doběhnout. Opětovné spuštění HELIOSu už proběhne v pořádku. Opraveno.


Oprava Když je na tiskovém formuláři definovaný název předmětu nebo přílohy a použije se DEF OK (Realizace Tisk Nový doklad), tak tento sled událostí končí chybou. HELIOS není schopen správně identifikovat doklad. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export