Důležité:


Obecné - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Editor číselníku zemí byl převeden do uživatelského editoru.


Novinka Do přehledu kódů měn byl přidán sloupec "Blokováno". Příznak lze nastavit nebo zrušit u označených kódů měny akcemi lokálního menu "Zablokování vybraných záznamů" a "Odblokování vybraných záznamů".

Sloupec "Blokováno" lze použít do filtrů a sestav.


Novinka Číselník zemí - přejmenována skupina DE na
 • [2] Další
 • Název v cizím jazyce
 • Doplňkový kód

Systémová jména v DB zůstávají zachována.


Novinka V Aktualitách se zobrazoval text dxNavBarGroup6Centrol. Tato vizuální chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Oprava V případě, že dojde k přerušení TCP komunikace s SQL Serverem, objeví se chybová hláška

Communication link failure
ale Helios Orange dále běžel.
Opraveno - Helios Orange se po rozpadu spojení ukončí.

Oprava V aktualitách docházelo k chybě "Range check error", Opraveno.Verze 2.0.2014.1001 ze dne 04.11.2014

Oprava Na vlastním bankovním spojení při zadání práv na bankovní spojení se objevovala chybová hláška: "Field not found".

Opraveno.Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Aktuality

Přidána funkcionalita Oblíbené, tzn. že si uživatel může přidat odkaz, označit ho jako oblíbený. Tím se zobrazí skkupina Oblíbené před/za uživatelskými aktualitami (dle konstanty v Uživatelské konstanty - lokální > Vzhled > Řazení oblíbených) s nadefinovanými oblíbenými odkazy.

Opravena chyba padání Heliosu při připojení ke vzdálené ploše.

Přidána validace odkazu při založení nebo změně záznamu.

Opravena chyba zdvojeného řádku v bublině při setrvání kurzoru myši nad odkazem.


Novinka Přehled Dokumenty, akce Vazba na doklady. Doplněno, aby v přehledu po spuštění této akce bylo rozpoznatelné, že dokument je připojen ke Zprávě datové schránky.


Novinka Upraven export do Excelu (akce MS Excel..., MS Excel 2007 XLSX...) tak, aby exportoval překládané sloupce jako text, nikoliv jako číslo bez překladu.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.1.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.1i.


Novinka Do přehledu sloupců v databázi (Alt+B v přehledu, tlačítko Sloupce...) bylo přidáno dotažení definice integritního omezení typu CHECK, týkající se daného sloupce. Složitější CHECKy, které jsou závislé na více sloupcích, se zde nezobrazí.


Oprava Při účtování nedokončené výroby začlo procesní okno po zhruba 4800 řádcích hlásit chybu "Out of memory". Opraveno.


Oprava Pokud je zvolena sestava s parametrem, pak po F5 - Obnovit nebyla přístupná akce "Změna parametru filtru..." a nebylo možné vyvolat případnou změnu parametru.

Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.1.17.


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 4.0.0.487.


Novinka Do nastavení exportu tisku do TXT byly doplněny 2 nové volby:
 • Kódování (Default, UTF8, UTF16 LE/BE, 852, 1250)
 • Odstranění prázdných řádků na začátku a konci souboru


Oprava Update na verzi 2.0.2014.0900 nedoběhl (hláška Nemáte právo zápisu pro pokladnu ! ) pokud uživatel, který update spustil, nemá právo do všech pokladen

Opraveno.


Oprava Při přechodu ze starších verzí HeO se může objevit chyba:

Změnový skript na verzi 020020140851 nebyl aplikován úspěšně! Neplatný název sloupce 'Tisk2_UKO' !

Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 5.1.1.


Oprava Opraveno chybné řazení sloupců kontingenční tabulky. Pořadí jednotlivých sloupců kontingenční tabulky v některých případech neodpovídalo pořadí uvedenému v definici.


Novinka Nad číselníkem organizací lze provádět hromadné změny vybraných údajů.


Oprava Při přechodu na novou verzi 2.0.2014.0900 se mohla objevit chyba "Změnový skript 020020140852 nebyl aplikován úspěšně. Neplatný název sloupce EEA.".

Opraveno.


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2008 R2 nainstalovat Service Pack 3 dostupný od 26.9.2014


Novinka Doporučení pro správce

Pro SQL 2008 nainstalovat Service Pack 4 dostupný od 30.9.2014


Novinka Pokud je vyvořen stavový sloupec pro uživatelské označení nad přehledem v modulu Výroba, došlo po restartu k chybnému vygenerování definice sloupce. Opraveno.


Novinka Doplněn změnový skript pro nastavení vlastní země podle legislativy. Proběhne pouze v případě, že není žádná země nastavena jako vlastní.

Doplněno kontrola při mazání vlastní země - nelze smazat.Verze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Oprava Pokud se při exportu tiskových formulářů, dataskopu, ikonek či uživatelských editorů zvolí volba Přidat do existujícího souboru, došlo k poškození kopírovaných definic. Funkční zůstaly pouze ty nově přidané.

Opraveno.


Oprava Zprávy - při importu souboru většího než 50MB mohlo dojít k chybě Out of memory.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Helios Orange nyní pro přístup stanice k MS SQL Serveru vyžaduje minimálně SQL NativeClient verze 2008.

Při startu Helios Orange je detekován operační systém a podle něj je stanovena verze NativeClienta:

 • pro Windows Vista a vyšší se nabídne instalace SQL NativeClient 2012
 • pro Windows XP je třeba stáhnout a nainstalovat SQL NativeClient 2008 (R2)

Podrobně viz zde: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konec_podpory_SQL_Native_Client_2005


Novinka Systémové sestavy

V F4 - Nastav jsou nyní na záložce 4 - Sestavy 2 podzáložky:

 • Uživatelské sestavy
 • Systémové sestavy.

V přehledu systémových sestav jsou sestavy, které mají nastaven příznak Systémový. Jedná se o sestavy distribuční, které nelze přepisovat. Je možno je použít, při jejich změně je ale možno je uložit pouze jako novou sestavu (případně přepsat uživatelskou sestavu).
Systémové sestavy se při zobrazení seznamu sestav (akce Sestavy v přehledech) sdružují do podmenu SYSTEM.
Pokud při importu systémové sestavy neexistuje pro daný přehled žádná uživatelská sestava, dojde k automatické kopii této systémové sestavy i do uživatelských.


Novinka V Možnosti - Uživatelské konstanty - lokální je nyní možno na záložce Vzhled nová konstanta "Seznam sestav ve stavovém řádku". Může nabývat těchto hodnot:
 • Seznam sestav jako první (implicitní) - nejprve se vygeneruje seznam sestav a následně pak položky menu "Nastavení filtru F4" a "Filtr dočasně zakázán Shift+Ctrl+F4"
 • Seznam sestav jako poslední - nejprve se vygenerují položky menu "Nastavení filtru F4" a "Filtr dočasně zakázán Shift+Ctrl+F4" a následně pak seznam sestav
 • Seznam sestav nezobrazovat - jsou zobrazeny pouze položky menu "Nastavení filtru F4" a "Filtr dočasně zakázán Shift+Ctrl+F4"


Novinka Je umožněn import celních kurzů i pro necelní firmy.

Je změněn způsob přednabízení výchozí položky.
Položky a přednabídnutou hodnotu ovlivňují:

 • moduly - zda licence obsahuje celní moduly nebo ne
 • licenční klíč HEIQ nebo CLAW/CLAH
 • nastavení preference v lokálních konstantách
 • legislativa

Dále byl přejmenován Kobler import na Celní kurzy CZ, podobně jako jsou Celní kurzy SK. Zdroj dat zůstává stejný. V souvislosti s přejmenováním položky je přehozeno pořadí v comboboxu.


Novinka Volby pro rozkopírování údajů do jiných databází (např. sestavy, kontingenční tabulky, grafy apod.) jsou vždy přednastaveny na
 • Přenášet data - pouze vybraná
 • Cílová data v případě existence - nechat být


Novinka Doplněno logování překročení počtu licencí na jádro do žurnálu. Závažnost: Vysoká, Událost: Licence, Akce: "Překročen maximální počet uživatelů, pro který je Vaše instalace zakoupena (X) !"


Novinka V F4 - Nastav v přehledu uložených sestav je nová akce: Hromadné nastavení názvu podmenu. Lze využít ke kategorizaci sestav a tím zpřehlednění menu zobrazujícího seznam všech sestav v přehledu.


Novinka Upraveno převzetí chybových hlášení z SQL Serveru. Někdy se může stát, že skript vygeneruje více chyb. Dříve se zobrazila ale pouze ta poslední. Nyní se zobrazí všechny příchozí chyby.

Příklad vícenásobné chyby:
Msg 5074, Level 16, State 1, Line 10
The object 'DF__TabUziv__Jazyk' is dependent on column 'Jazyk'.
Msg 5074, Level 16, State 1, Line 10
The object 'CK__TabUziv__Jazyk' is dependent on column 'Jazyk'.
Msg 4922, Level 16, State 9, Line 10
ALTER TABLE DROP COLUMN Jazyk failed because one or more objects access this column.

Původně se zobrazilo pouze
ALTER TABLE DROP COLUMN Jazyk failed because one or more objects access this column.


Novinka El.podpis v PDF - text podpisu rozšířen na 50znaků.


Novinka Do okna Helios Store byl na první záložku doplněn odkaz na změny ve verzích.


Novinka Pokud je Helios Orange spuštěn s parametrem KK-, zobrazí se v levém horním rohu splash okna červený tučný text "!! Application is running with switch /KK- !!".


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.0.7.113.


Novinka Do okna pro přihlášení a okna O programu byl vsazen nový podklad.


Novinka Přidáno zaškrtávátko "Změnit" pro "Lhůtu splatnosti dodavatele" v editoru Způsob platby vybraných organizací.


Novinka Při editaci horizontální velikosti externího atributu v uživatelských editorech nebylo možné zmenšit pod velikost 150 bodů. Omezení bylo odstraněno.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2012 vol 2.10


Oprava Opraveno generování skriptu pro změnu vlastnosti sloupců typu ROWGUIDCOL při kontrole konzistence při spouštění Helios Orange.


Oprava Opravena chyba [SQL:102,15] Incorrect syntax near 'WHERE' při zřetezeném volání editoru externích informací Alt+Enter.


Oprava Opravena chyba, kdy při omezeném načítaní dat a okamžitém mazání nově vytvořeného záznamu mohlo dojít ke smazání záznamu jiného. Toto chybné chování nastalo v případě, kdy byl nově vytvořený záznam mimo rozsah načtených záznamů.


Oprava V případě, že se nadefinuje uživatelský/externí sloupec typu INT, označí se ho jako Stav, nechá se zaškrtnuto Sumovat a nezadá se Konverze, pak se při opisu přehledu s tímto sloupce objevila chyba "Access Violation Error". Opraveno.Verze 2.0.2014.0603 ze dne 08.07.2014

Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.1.15.


Oprava Při exportu definice uživatelských editorů se export neprovedl, objevila se hláška

Invalid object name 'T'

Opraveno.


Oprava Od verze 2.0.2014.0602 se při odesílání mailů přes Rozšířené MAPI + dialog zobrazovala chybová hláška TRwMAPIFolder.GetMessageStatus has raised the following exception

Opraveno zapojením nové verze EasyMAPI.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka V přehledu "Texty v jiných jazycích" v soudečku "Nástroje přizpůsobení" je nyní nová akce "Text interní hlášky podle jejího čísla". Podle zadaného čísla hlášky se zobrazí odpovídající text. Pokud má uživatel nastaven jiný jazyk než češtinu s diakritikou, zobrazí se i text v češtině.

Např. pro číslo 71113 se zobrazí "Neexistuje daná řada dokladů nebo příslušné období".


Novinka V uživatelských konstantách je nová volba "Jazyk nápovědy". Je možno navolit buď vždy čeština nebo aktuálně nastavený jazyk.


Novinka Volba "Aktivovat po startu záložku" v uživatelských konstantách byla rozšířena o možnost "Přehledy". Pokud bude zvolena, zůstane Helios po startu na záložce se seznamem všech přehledů.


Novinka Do přehledů, u kterých je možno navázat dokument, byl doplněn sloupec "Navázaný dokument". Jedná se o zaškrtávátko ukazující, jestli je na záznam navázaný nějaký dokument.


Oprava V editoru externích informací se po stisku kláves Ctrl+H objeví vlastnosti atributu, ve kterých nebyl zobrazen Popis a Veřejné jméno zkrácené.

Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.1.6.


Oprava Opravena chybná definice omezení (constraints) pro tabulku TabTableWhereSysUsers. Chybná definice způsobovala, že byla detekována neexistující tabulka ID.


Oprava Tím, že se při exportu Výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH, do názvu xml souboru doplnily informace: IČ, periodicita a informace o zdaňovacím období a dodavatel/odběratel, program v temp adresáři nedohledal xml soubor podle původního jména.

Opraveno.

Oprava V editorech účetního deníku, řádky bank. výpisu a úhrady může dojít k chybovému hlášení o špatném počtu parametrů procedury hp_TestDleUctuNew.

Opraveno.


Oprava V rámci Uživatelských soudečků je možno definovat pro přehled filtrační podmínku. Tato filtrační podmínka se uplatňovala i na stejný přehled mimo soudeček.

Opraveno.


Oprava Při pokusu o zobrazení sumací přehledu pomocí Ctrl+X mohlo u celočíselných sloupců dojít k přetečení.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Do práv k přehledu Dokumenty (BID 5), resp. Přehled zpráv (BID 313) přidáno právo na archivační el.podpis / čas. razítko Dokumentů, resp. Zpráv. Pokud nebude povoleno, bude to zmíněno v procesním oknu a logu zpráv.

Toto se netýká vlastního el.podpisu a el.podání na server EPO, či GŘC, jedná se pouze o archivační právo, viz popis změn ve verzi 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014 Časová razítka - Dokumenty, Zprávy.


Novinka U sloupce "Velikost dokumentu v databázi" v číselníku dokumentů byla doplněna možnost sumace.


Novinka Upraveno zobrazení Dokumentů z organizací, zaměstnanců, zakázek a dalších přehledů tak, aby šlo zobrazit i poznámku.


Novinka Kurzovní lístek - ČNB, ECB, Celní CZ, Celní SK:

Pokud je instalován celní modul nebo modul Intrastat, přednabízí se pro import kurzy celní.
Do uživatelských konstant - lokálních, byla přidána volba zda preferovat celní kurzovní lístek (default Ano = současné chování).
Pokud si uživatel volbu zruší (odnastaví), pak se mu nebude celní kurzovní lístek v importu přednabízet.


Novinka V číselníku organizací je atribut Partner/IČO (TabCisOrg.PartnerICO) ve výjimečných případech nenaplněný, i když je zadáno IČO. Přechodem na novou verzi se změnovým skriptem doplní PartnerIČO v číselníku organizací tam, kde je nevyplněno.

Doplnění se provede jen v databázích, kde jsou naplněny číselníky pro příspěvkové organizace


Oprava Pokud je zapnuta konstanta Vyžádat unikátní číslo konzultace (Firemní konstanty), objevila se při ověřování DIČ např. ESB58318783 (na 3. místě je písmeno) chyba VIES:

Invalid property element: 3
OpravenoVerze 2.0.2014.0401 ze dne 30.04.2014

Oprava Při nastavení vzhledu hlavní nabídky na volbu Záložky se objevovala hláška Access violation ... Stejná hláška se při tomto nastavení objevovala i při spuštění Helios Orange.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Časová razítka - Dokumenty, Zprávy.

Přidána možnost opatřit dokumenty a zprávy časovým razítkem.

Dokumenty - v editoru dokumentů jsou nové akce:

 • El. podpis
 • Čas. razítko
 • El. podpis + čas. razítko.

Akce nijak nezasahuje do původního dokumentu, pouze se z obsahu spočte hash, který se opatří el. podpisem, čas. razítkem a uloží výsledek zvlášť do jiného atributu daného záznamu dokumentu (detached - bez dat původního dokumentu). V dalším atributu lze zobrazit typ spuštěné akce (el. podpis, čas. razítko,... obojí).

V lokálních konstantách lze nastavit akci, která se má přednabízet v editoru dokumentu. Dále zde lze nastavit certifikát pro el. podpis a údaje pro časové razítko: TSA server + politika, uživ. jméno a heslo pro přístup k TSA serveru. Nastavení pro dokumenty se provádí v lokálních konstantách - záložka el.podpis, podobně jako údaje pro el. podpis PDF.

Zprávy - pro zprávy se nastavuje typ akce (podpis, razítko, obojí) na konkrétní Definici zpráv, údaje pro el. podpis a čas. razítko se převezmou z nastavení lokálních konstant pro dokumenty.


Upozornění El. podpis a čas. razítko je třeba chápat jako archivační nástroj, nezasahuje dovnitř dokumentu, pouze potvrzuje existenci dokumentu v daném čase, případně osobu, jež provedla archivaci.


Novinka Vyvinuta funkcionalita umožňující použití typu FileStream.

Filestream je speciální funkcionalita MSSQL serveru, která umožňuje ukládat a číst binární data (tj. soubory, např. dokumenty, obrázky apod.) přímo na lokální disk serveru (NTFS), místo do samotné SQL databáze.
Pro uživatele, který k takovým datům přistupuje, se v Heliosu nic nemění. Binární soubory jsou uloženy v odděleném diskovém prostoru serveru (Filestream filegroup), který je ale součástí databáze.
Výhodou uložení souborů ve Filestream narozdíl od uložení v databázi je výrazně rychlejší práce s nimi. Filestream také neovlivňuje limity maximální velikosti databáze (MSSQL Express).

Filestream je možné nastavit pouze pro konkrétní atributy ve vybraných tabulkách.
V tuto chvíli to jsou:

 • dokument (TabDokumenty.Dokument)
 • podepsaný dokument (TabDokument.SignedDoc)
 • obrázek ve Zboží a služby (TabKmenZbozi.Obrazek)

Pro použití Filestream je nutný speciální plugin. K nasazení funkcionality je nutná účast konzultanta Helios Orange.


Novinka Panel Aktualit lze při zobrazení přehledu úplně schovat.

Nastavuje se v Možnosti > Uživatelské konstanty - lokální > Vzhled, ve skupině Aktuality.

Pokud není zobrazen žádný přehled, zobrazuje se panel vždy.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.0.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.1g.


Novinka Editor komunikačního jazyka rozšířen o 3 položky pro tiskové formuláře:
 • Došlé objednávky (pořízené)
 • Došlé objednávky (v řešení)
 • Došlé objednávky (archív).

Automatický výběr tiskového formuláře dle zvyklostí Heliosu. Změna tiskového formuláře při změně stavu došlé objednávky.


Oprava Opravena detekce použití filtrační SQL podmínky - její použití nebylo indikováno ve stavovém řádku a nešla dočasně zakázat.


Oprava Opraveno chybné zobrazení navázaných skupin kontaktů na kontaktech a kontaktů na skupinách kontaktů.


Oprava Při přepnutí do Dataskopu se již panel Aktualit schovává dle nastavení v uživatelských konstantách lokálních (schová se úplně/zůstane proužek)


Oprava Byla opravena chyba při kontrole DIČ, kdy kontrola u validního DIČ skončila hláškou Neplatný formát DIČ. Jednalo se o DIČ, kde se na 3 a dalších místech vyskytovalo písmeno, např. u rakouských DIČ.


Oprava Opravena akce Ověření DIC nad Souhrnným hlášením v Účetnictví. Zajištěna zpětná kompatibilita pro SQL server


Oprava V předchozí verzi byly sloupce v organizacích pro zobrazení údajů o ověření DIČ neveřejné. Opraveno, sloupce jsou nyní opět dostupné.


Oprava Při přechodu ze starších verzí a je-li uzavřeno období 2013, hlásil systém chybu změnového skriptu 020020130654: Změnový skript na verzi nebyl aplikován úspěšně, hp_getObdobiDleDatumu line 107 datum případu spadá do uzavřeného období.

Opraveno.


Verze 2.0.2014.0302 ze dne 02.04.2014

Novinka Aplikován patch na ReportBuilder 15.03, který řeší problém tisku na jehličkových tiskárnách.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Na záložce 4-Sestavy v F4 Nastav je nyní zobrazen standardní přehled. Je tedy možno si vytvořit vlastní pohled a filtrovat. Zobrazení přehledu sestav na záložce je závislé na nastavení práva pro zobrazení sestav aktuálního přehledu.

POZOR! Tento nový přehled je mimo systém práv. Nejde pro něj žádná práva nastavit.


Novinka V F4 Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr je nyní možno zadat podmínku i přímo jako SQL konstrukci. Na záložce jsou nyní dole 2 záložky - Seznam podmínek a SQL podmínka. Pokud je na některé z nich něco zadáno, je to signalizováno hvězdičkou v názvu odpovídající záložky. Tedy pokud je např. zadána SQL podmínka, bude název záložky "* SQL podmínka". SQL podmínku je možno editovat pouze v případě, že je součástí licence modul Nástroje přizpůsobení. K ostatním podmínkám se přidává jako AND.


Novinka Hromadné ověření DIČ v agendách Organizace, Faktury, Účetní deník, Došlé objednávky. Funkce Ověření DIČ byla přepojena z původního způsobu dotazování na webovou službu Evropské komise VIES (VAT Information Exchange System).

Dále bylo zavedeno logování operací ověření s možností vyžádání a uložení Unikátního čísla konzultace do logu - nastavitelné v Globální konfiguraci - Firemní - sekce Ověření DIČ. Více viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/help.html.


Novinka Aktuality

Přidána funkcionalita "Označit vše jako přečtené" a "Označit vše jako nepřečtené".
Zprovozněna funkcionalita možnosti výběru modulů, o které má uživatel zájem.
Pokud uživatel není připojen k internetu nebo nejsou dostupné kanály Helios Orange, zobrazí se v panelu Aktualit informace o tomto stavu.

Byly odstraněny chyby:

 • při změně pořadí kanálů
 • v popisu se již nezobrazují HTML tagy
 • přidána podpora skládaných adres (např. na mfcr.cz)
 • odchyceny výjimky při chybě v dotazu do databáze


Novinka Při uložení nové definice nebo přepsání stávající v zobrazení kontingenční tabulky či grafu se nyní ukládá i aktuálně použitá sestava.


Novinka Přidán sloupec ID do číselníku priorit zakázek.


Novinka Byly upraveny tiskové zdroje
 • PrihlasenyUzivatel (globální tiskový zdroj)
 • DoplnkoveUdaje (pro doklady oběhu zboží)

Nyní respektují rozdílné třídění databází.


Oprava U nové databáze se negenerovaly nové definice zpráv pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Nedogeneruje se ani definice při instalaci pluginu PDP.

Opraveno, při generování nové databáze se do přehledu definic zpráv generují 4 zprávy:

 • Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání)
 • Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)
 • Souhrnná hlášení – EPO podání - XML (CZ podání)
 • Souhrnná hlášení – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)

Všechny zprávy mají přednastavenu příslušnou URL adresu.


Novinka V přehledu Definice tiskových formulářů byla doplněna práva pro akce Kopie a Systémový.

Akce Kopie se řídí právem pro F2 - Nový.
Akce Systémový se řídí právem pro Oprava.


Oprava Funkce Organizace - Údaje o plátci DPH na webu - CZ - Údaje o registrovaném subjektu na webu nebyla funkční, protože došlo ke změně rozhraní webové služby poskytované MFČR.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Tip Aktuality - Čtečka informačních (RSS/ATOM) kanálů.

Tato funkcionalita slouží k odběru a zobrazení informačních kanálů v aplikaci Helios Orange. Pro správnou funkčnost je nutné připojení k internetu.

 • Aktuality jsou zobrazeny v Heliosu Orange v panelu po pravé straně v samostatné liště s názvem Aktuality
 • Panel nelze sbalit v hlavním okně a v přehledu Pomocné číselníky – Aktuality. V ostatních přehledech se panel sbalí automaticky.
 • Při kliknutí na panel Aktuality se celý panel rozbalí a zde jsou vidět jednotlivé informační kanály (jednak systémové, jednak uživatelsky definované)
 • Výchozí stav reprezentují 3 systémové informační kanály s logem Heliosu.
 • Uživatel si může přidat další informační kanály, které se budou zobrazovat pouze jemu.
 • Nový kanál lze přidat přes Pomocné číselníky – Aktuality - Nový. Tento se následně zobrazí mezi ostatními kanály v panelu Aktualit.
 • Uživatel si pořadí kanálů může měnit. Týká se to ale pouze kanálů vytvořených daným uživatelem.
 • Lze také informační kanál sbalit a to kliknutím na jeho nadpis. U každého kanálu lze nastavit, zda se po spuštění/znovunačtení bude zobrazovat sbalený, nebo rozbalený. Systémové kanály úplně sbalit nelze, zůstanou zobrazeny vždy minimálně 4 záznamy z každého ze systémových kanálů.
 • V hlavičce panelu Informační kanály je tlačítko „Obnovit“ pro znovunačtení zobrazených kanálů.
 • V hranatých závorkách u názvu každého informačního kanálu je v hranatých závorkách číslo, které ukazuje počet nepřečtených/nerozkliknutých záznamů.
 • Pokud při zadávání nového kanálu nezadáte jeho název, načte se implicitně název ze staženého informačního kanálu.


Novinka Stažení zpráv z ftp: pokud je spuštěno z automatu a na ftp nejsou žádné soubory k importu, pak nebude zobrazována info hláška.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Okno Nastav si nyní pamatuje svoji poslední velikost. Zároveň si pamatuje šířky seznamů sloupců na jednotlivých záložkách (Zobrazení, Třídění, Obarvování).


Novinka V okně F4 - Nastav se nyní na jednotlivých záložkách (Zobrazení, Třídění, Podmínky - filtr) nad přehledem vazeb a sloupců zobrazuje název vazby aktuálně zvoleného sloupce.


Novinka Aktualizace adresy služby v číselníku organizací Údaje o plátci DPH na webu - SK - Údaje o plátci DPH s důvody ke zrušení registrace DPH.

Nová adresa je:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2


Novinka V editoru definice externího sloupce bylo zrušeno omezení na délku v poli "SQL skript ..."


Oprava Import zprávy formátu Helios XML - Číselník organizací - pro vybrané rozmezí organizací. Byla opravena aktualizace kontaktů, navázaných na organizace a kontaktní osoby.Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Oprava Opraveno chybné zobrazení kalendáře při výběru data v rychlém filtru.


Novinka Nad číselníkem zakázek přidána volba "Dokumenty navázané i nepřímo".


Novinka Pro formát PDF (RB) pro exportu tisku do souboru byla doplněna možnost nastavení kvality vložených obrázků.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export