Důležité:


Obecné - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010

Novinka Upraveno umísťování tlačítek OK, Storno (popř. dalších) na editačních formulářích s velikostí větší než aktuální rozlišení obrazovky.


Oprava Opraveny chyby v Tisku a exportu do PDF (verze eDoc), texty se v PDF zobrazovaly přes sebe nebo s nedostatečnými mezerami.

Opravu řeší nová verze eDocEngine 3.0.2.209.Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Novinka Zprávy - formát typu Obecný plugin.

Rozšířen výčet možností pro volbu Typ podání, přidán typ: Dotaz na stav dokladu.


Novinka V definici uživatelského atributu byla upravena detekce typu TINYINT.


Oprava Při dvoustavovém režimu zadávání práv nešlo odebrat roli.

Opraveno.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Novinka Zobrazení stromové struktury dokumentů nyní respektuje definici sloupců _HeIQ_Barva (automatická barva písma) a _HeIQ_StylPisma (automatický styl písma).Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka V e-mailovém okně Helios je nyní u příznaků Důležitost, Potvrzení o přečtení a Potvrzení o doručení nový přepínač, který je implicitně nezaškrtnut. Tento nový přepínač určuje, jestli se příznaky použijí či nikoliv. Nemá viditelný žádný název, pouze při najetí myší se zobrazí napověda "Použít příznaky".

Stejný přepínač byl doplněn i do definice Hromadně pro e-mail. Implicitně je opět nezaškrtnut.


Novinka V případě zobrazeného MasterxDetail přehledu s vypnutým přehledovým módem jsou v podmenu Systém přístupné 2 nové akce: "Master x Detail - vše rozbalit" a "Master x Detail - vše sbalit".


Novinka Na Dokumentech je možné na záložce Specifikace vyplnit bližší celní specifikaci dokumentu:
 • Druh /číselník - Druh předložených dokladů a osvědčení/
 • Označení
 • Země
 • Stránka

Atribut bude sloužit pro návaznou funkčnost v modulu ICS Dovoz.


Novinka Odkaz na Insolvenční rejstřík hlásil hlášku: Při fulltextovém vyhledávání podle příjmení/názvu je třeba zadat minimálně 4 znaky.

Došlo ke změně parametrů na straně justice.cz.
Opraveno na straně HeO - změna URL.


Novinka Uživatelské sloupce typu "Externí" se nyní v Nastav seskupují podle názvu záložky a pořadí na záložce. Sekupení a pořadí je tak stejné jako při editaci externích informací.


Novinka Upraveno chování při změně parametru "Systémový" u formuláře. Při přepnutí systémového na nesystémový se zapamatuje nejen původní ID, ale i původní GUID. Při přepnutí zpět na systémový se GUID automaticky vrátí zpět.


Novinka Zapojena nová verze ReportBuilderu 12.01 (původní verze: 11.08).


Oprava Při tisku kontingenční tabulky 2 se respektoval formát stránky z tiskárny, vždy se tisklo na letter a muselo se vždy ručně nastavit.

Opraveno.


Oprava Externí akce, která definovala zobrazení přehledu DIČ nad obecným přehledem (např. výkaz souhrnného hlášení), zahlásila chybu "Access violation..." a následně otevřela požadovaný přehled.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0514 ze dne 19.07.2010

Oprava Hromadná změna certifikátů

Volba Hromadná změna certifikátů v přehledu Pomocné číselníky, Přehled definice zpráv nefungovala, objevila se hláška:

Dotaz nebo informativní hláška [SQL:102,15] Incorrect syntax near ','.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Tip Byla provedena úprava vzhledu formuláře pro odesílání e-mailu.

Adresy Komu, Kopie, Skrytá se zadávají do samostatných řádků. Tlačítky Komu, Kopie a Skrytá se otevírá adresář e-mailového klienta. Adresy se v adresních řádcích oddělují středníkem.
Vybrané povolené způsoby zadávání adres:

 • Název <aa@aaa.com>
 • Název
 • xx@xxx.com
 • <bb@bbb.com>
 • Název [FAX:12345]
 • FAX:12345
 • [FAX:12345]
 • [FAX:fx@fx.com]

Výše uvedený způsob zadávání adres je nyní možno použít i při zadávání adres do Kontaktů do pole Spojení.

POZOR! Pokud je na kontaktu zadán šifrovací certifikát, není možno do Spojení zadávat více adres. Kontakt by nebyl při odeslání e-mailu dohledán a nedošlo by k případnému šifrování PDF souboru. V tomto případě je nejlepší zadat pouze čistou e-mailovou adresu - např. xx@xxx.com. V případě spuštění kontroly jmen by mohlo dojít k úpravě adresy (záleží na použitém klientovi jak adresy po kontrole vrátí).

Seznam příloh je vpravo od adresních řádků. Přílohy jsou zobrazeny s asociovanou ikonkou. Je možno přidávat další přílohy, mazat je a otevírat. Lze také otevřít adresář, ve kterém je označená příloha uložena.

Je možno nastavit příznaky Potvrzení o doručení, Potvrzení o přečtení a Důležitost zprávy (Velká, Malá). Použití daných příznaků ale závisí jak na použitém profilu, tak i na cílovém e-mailovém serveru. Jednotlivé typy profilů podporují tyto příznaky:

 • Rozšířené MAPI: všechny
 • Základní MAPI: pouze Potvrzení o přečtení
 • SMTP: Potvrzení o přečtení a Důležitost zprávy

Okno si pamatuje svůj poslední rozměr z pozici. Pomocí rozdělovníku je možno upravit výšku panelu s přehledy organizací, kontaktních osob a kontaktů, případně celý panel skrýt.

Do těla zprávy je možno přenést předdefinované texty z nového číselníku "Texty pro e-mail". Tento nový číselník je v soudečku Pomocné číselníky.

Zprávu je možno na jednotlivé adresy odeslat jednotlivě - viz nový přepínač "Odeslat jednotlivě". Implicitně se odesílá 1 e-mail na všechny adresy (všichni vidí, komu byl poslán - samozřejmě s výjimkou adres v poli Skrytá). Pokud je zaškrtnuto "Odeslat jednotlivě", dojde k postupnému odeslání zprávy tolikrát, kolik je v adresních řádcích zadáno adres. Respektuje se i pozice, kde je adresa zadána (Komu, Kopie, Skrytá).

Byla přidána možnost Kontrola jmen. V závislosti na použitém e-mailovém klientovi tato akce provádí kontrolu adres vůči adresáři klienta.

Je možno měnit velikost panelu pro zobrazení příloh, případně ho celý zavřít (kliknutím myší na oddělovač panelů).

Přílohy je možno přidávat nejen z disku, ale i z přehledu Dokumentů ('Přidat přílohu z dokumentů'). V případě e-mailu z přehledu, který má možnost navazování dokumentů se objeví ještě další akce - 'Přidat přílohu z navázaných dokumentů'.

Texty pro e-mail - doplněno pole Předmět. Předmět se přenáší pouze v případě, že je zadaný (prázdný předmět tedy při přenosu nesmaže pole Předmět v e-mailovém formuláři).

Poklepáním myši na poli pro zadání textu zprávy (tzv. double click) se otevře okno pro editaci poznámek.


Tip Byla doplněna možnost definovat uživatelské menu pro všechny uživatele (tzv. globální definice).

Je řešeno podobně jako definice uživatelských ikonek - po zvolení dané akce se objeví okno, ve kterém je třeba vybrat, pro koho bude definice vytvářena (pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele).

Při načítání uživatelského menu do přehledu má přednost definice pro daného uživatele. Nedochází ke slučování globální a uživatelské definice.


Tip V soudečku Nástroje přizpůsobení je nový přehled "Uživatelské menu". Přehled zobrazuje, kde všude a pro koho je definováno uživatelské menu. Zároveň ukazuje počet položek daného menu. V přehledu je možno využít akcí Export a Import pro přenos definice.


Tip Zadávání certifikátů

Byly upraveny editory pro zadání certifikátu el.podpisu a šifrování.
U šifrovacích přidáno políčko LDAP dotaz pro zadání cesty na úložiště v Active Directory. Např.: ldap://server:389/CN=Prijmeni Jmeno,OU=HeO,OU=Users,OU=Praha,DC=lcs,DC=cz?userCertificate

Předělán pohled do systémového úložiště windows, mini-windows-dialog výběru certifikátu nahrazen klasickým přehledem. V přehledu sloupce: sériové číslo, vystavitel, vystaveno pro, umístění, platnost od, platnost do, Nad přehledem akce: Zobrazení certifikátu.

Editory:

 • PDF - šifrovací na kontaktu
 • globální konstanty - firemní šifrovací
 • lokální konstanty - podepisovací
 • el. podpis v definici zprávy
 • šifrování v definici zprávy


Novinka Přehled Kontaktní osoby byl přesunut. Nyní již není ve stromečku pod přehledem Organizace, ale přímo v soudečku Číselníky (tedy na stejné úrovni jako Organizace a Zaměstnanci).


Novinka V definici profilu pro SMTP e-mail je nyní možno nastavit způsob šifrování - SSL/TLS.

Příklad nastavení pro Google Mail:

 • Adresa odesilatele: username@gmail.com
 • SMTP server: smtp.gmail.com (nebo smtp.googlemail.com)
 • SMTP Port + SSL/TLS: 465 (SSL) nebo 587 (TLS)
 • Server vyžaduje ověření: zaškrtnout
 • SMTP uživatel: username@gmail.com
 • SMTP heslo: odpovídající heslo


Novinka Upraveno odesílání e-mailu pomocí SMTP. V případě, že e-mail obsahoval jak text zprávy, tak i přílohu, došlo k chybnému zakódování a cílový klient nebyl schopen ji správně dekódovat.


Novinka V definici Hromadně pro e-mail byly zrušeny sloupce Předmět a Text. Místo nich je nyní vazba do přehledu "Texty pro e-mail". Je tak možno mít stejnou definici jak pro odesílání pomocí akce "Hromadně pro e-mail" tak i pro normální odesílání tiskového formuláře (E-mail v náhledu tisku).

Samozřejmě se přebírá i nastavení formátu textu zprávy.


Novinka Do pole Spojení (Adresa elektronické pošty) v Kontaktech je nyní možno zadat více adres. Oddělují se čárkou nebo středníkem. Volbou Tisk, Hromadně pro e-mail se odešle mail na všechny uvedené adresy.


Novinka V soudečku Pomocné číselníky je nový přehled Texty pro e-mail. Zde je možno předdefinovat Předmět, Text zprávy a Formát textu (Prostý text, HTML). Dále je možno navázat dokumenty, které budou při přenosu textu do formuláře pro e-mail automaticky přeneseny do příloh.

HTML se do textu zprávy zadává přímo jako zdrojový kód HTML. Není zde žádný HTML editor. Obrázky je možno do HTML vložit pomocí speciálního HTML tagu a připojeného dokumentu.

V předmětu a textu zprávy je možno použít tzv. specifikátory polí (odkazy na databázové sloupce). V Předmětu se zadávají ve tvaru <NazevSloupce>. V Textu se pak zadávají ve tvaru <helios>NazevSloupce</helios>. Jiný způsob zadání je ignorován.
Pro zadání je nejlepší použít tlačítko <..>. V takovém případě musí být ale zadán přehled, ke kterému bude předefinovaný text příslušet. Přehled se následně také využívá pro filtraci textů pro přenos do formuláře pro e-mail (zobrazí se všechny texty, které nemají zadaný žádný přehled nebo mají zadaný přehled stejný jako ten, ze kterého se odesílá e-mail).

Tag <helios> má ještě druhou variantu zadání: <helios select="...">....</helios>. Např. pokud chcete vložit dnešní datum i s časem: <helios select="GETDATE()">X_Dnesni_datum_X</helios>. Následně v textu lze opakovaně použít <helios>X_Dnesni_datum_X</helios>. Nastavení SELECTu pro daný specifikátor se bere z jeho prvního výskytu! Stejně tak platí, že pokud je specifikátor názvem existujícího sloupce, je SELECT ignorován.


Novinka V okně pro odeslání e-mailu v Helios Orange je nyní možno nastavit formát zprávy: Prostý text (implicitní) a HTML. Odeslání HTML funguje korektně pouze u Rozšířeného MAPI a SMTP. V případě Základního MAPI je HTML text připojen jako příloha.

HTML zpráva se zadává přímo pomocí zdrojového kódu HTML, pro zadání není zapojen žádný HTML editor. Pro předpřipravení je možno použít přehled "Texty pro e-mail".

Jak vložit do e-mailu obrázek:

 • připojit obrázek jako přílohu
 • do HTML zadat <img src="cid:Nazev_Souboru_Bez_Pripony"/>

Příklad

Příloha:
C:\Moje obrazky\Muj_Obrazek.jpg

Text:
<HTML><BODY>
<img src="cid:Muj_Obrazek"/>
</BODY></HTML>


Novinka Elektronický podpis PDF dokumentů

V průběhu el. podepisování bude zobrazeno upozornění platnosti, pokud je platnost certifikátu pro el. podpis menší než 14 dní.


Novinka Šifrování PDF dokumentů

V procesu šifrování PDF dokumentů bude kontrolován firemní šifrovací certifikát a šifrovací certifikáty všech kontaktů.
Pokud některý z certifikátů je platný méně než 14 dní, bude o tom zobrazeno upozorňující hlášení.


Novinka Přidána kontrola certifikátu pro el.podpis/šifrování pro export zpráv pomocí obecného pluginu. V případě platnosti certifikátu méně než 14 dní je zobrazeno informativní hlášení.


Novinka Do číselníku tiskových formulářů byl přidán nový sloupec "Tisk PDF/FDF". Pokud je zaškrtnuto, proběhne automaticky tisk do textového souboru s příponou FDF. Následně dojde k jeho otevření. Nekontroluje se vyplněnost pole Automatická příloha, jelikož FDF soubor v sobě může mít odkaz na PDF na internetu. Soubor se vytváří v dočasném adresáři. Cestu lze ale změnit pomocí definice tisku - pokud je zaškrtnuto Tisk do souboru, bere se zde zadaná cesta jako platná.


Novinka Při přenosu e-mailové adresy z kontaktů se již nepřenáší pole Popis. Přenáší se pouze pole Spojení.

Název kontaktu se přenáší pouze při přenosu z adresáře e-mailového klienta.


Novinka Povolen tisk formulářem v přehledech:
 • 750 - Účastníci jednání - kontakty
 • 220 - Účastníci jednání - kontaktní osoby
 • 219 - Účastníci jednání - organizace
 • 218 - Účastníci jednání - zaměstnanci


Novinka Bylo upraveno generování názvu přílohy z dokumentu uloženého v databázi.

Dříve se dokument ukládal přímo do dočasného adresáře a aby se zabránilo přepsání pomocí jiného dokumentu stejného nazvu, přidávalo se ID záznamu a čas od spuštění Windows jako prefix. Nyní se v dočasném adresáři pro každý soubor vytvoří dočasný podadresář a do něj se teprve uloží daný dokument s nezměněným názvem.


Novinka Definice automatu byla rozšířena o možnost zadání konkrétního grafu a kontingenční tabulky pro odpovídající akce přehledu.

Dále byl rozšířen export/import, přenáší se i zadané grafy a kontingenční tabulky. Zároveň se přenáší i filtry na nich zadané.


Novinka Povolena viditelnost sloupce Dokument v Nastav. Pokud je zvolen pro zobrazení, v přehledu se zobrazí pouze obrázky. Ostatní negrafické formáty mají prázdné políčko.


Novinka Do exportního profilu "PDF (RB)" - export do PDF pomocí ReportBuilderu - bylo přidáno nové nastavení "Škálovat obrázky".


Novinka V okně tiskového dialogu při tisku z ReportBuilderu bylo zrušeno omezení na možnost zadání maximálně 999 kopií. Nyní je zadání neomezené.


Novinka Byla zrušena úprava výpočtu velikosti posuvníku, která byla součástí verze 2.0.2010.0402.
Důvodem je to, že upravené chování bylo větším problémem než velikost posuvníku.

Velikost posuvníku lze ovlivnit tímto nastavením:
V definici master x detailu je volba "Vypnout přehledový mód". Zaškrtnutí zajistí možnost zobrazení více detailů najednou. Nevýhodou je delší čas načítání přehledu.


Novinka Jakékoliv použití definovaného přehledu (jeho zobrazení, použití v Nastav přes vazby apod.) způsobí jeho zavedení do vnitřní vyrovnávací paměti Heliosu. Nelze tak dynamicky měnit název sestavy, názvy sloupců apod.

V přehledu definovaných přehledů je nyní akce 'Uvolnit označené z vyrovnávací paměti'. Jak je patrno z názvu, akce provede uvolnění označených přehledů z vnitřní vyrovnávací paměti. Akce je tichá - nezobrazuje žádná hlášení - aby bylo možno ji bez problémů zařadit do Automatu.


Novinka V číselníku Kurzovní lístek je možnost nastavení práva na import kurzovního lístku.


Novinka Upraveno chování editoru práv pro
 • Druhy účetních dokladů
 • Druhy dokladů oběhu zboží
 • Typy majetku
 • Pokladny
 • Kategorie kontaktních jednání

tak, aby při změně nastavení a přesunu na jiný záznam vyskočil dialog upozorňující na změnu záznamu.


Novinka Sloupec TabMasterDetailVazba.Vazba prodloužen na 33 znaků.


Oprava Opravena chyba, kdy v čárovém kódu EAN 128 vypadávala malá písmena.

Např. čárový kód: ABCDefgHIJKL123 se zakódoval tak, že čtečka následně přečte ABCDHIJKL123.


Oprava Generování PDF dokumentu

Při chybě nešlo akci přerušit. Byla zobrazena info hláška, důvod chyby, ale proces pokračoval dále.
Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při exportu do existujícího souboru došlo při volbě „Přidat“ k „likvidaci“ všech dříve uložených záznamů.

Chyba se týkala těchto exportů:

 • Definované formuláře
 • Externí akce
 • Definované vazby
 • Sestavy (uživatelské filtry)Verze 2.0.2010.0407 ze dne 30.04.2010

Oprava Pokud se při update na verzi 2.0.2010.0406 v okně Změna struktury databáze kliklo na tlačítko Zálohování, objevila se chyba:

Invalid pointer operation
OpravenoVerze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Tip Poslední velikost a umístění oken editorů je nyní zapisována do databáze. Je tedy zapamatována po ukončení Heliosu.

V editorech je nyní nová akce 'Původní velikost okna'. Ta uvede velikost a pozici editoru do originálního stavu.


Tip Byl doplněn nový exportní profil "PDF (RB)".

Jedná se o export tisku do PDF přímo z ReportBuilderu. Existující profil "PDF" exportuje tisky pomocí eDocEngine.

Nový exportní profil generuje menší soubory.


Novinka V definici Master x Detailu je nové zaškrtávátko "Vypnout přehledový mód".

Každý přehled může být v jednom ze dvou módů: přehledovém nebo seskupovacím. V případě přehledového módu je vnitřně v přehledu načteno pouze tolik záznamů, kolik jich jde současně zobrazit. V seskupovacím módu jsou všechna data kompletně duplicitně načtena a lze je tak seskupovat a součtovat. Přehledový mód je rychlejší a paměťově méně náročný než seskupovací mód. Seskupovací mód je hlavně pomalejší při načítání a občerstvení přehledu (natahují se všechna data). Patrné je to u přehledů s mnoha záznamy.

Vzhledem k Master x Detailu: přehledový mód umožňuje zobrazit současně pouze jeden detail. Při zobrazení jiného je předchozí zavřen. V seskupovacím módu je možno zobrazit současně více detailů a lze je také pomocí Opis 2 vytisknout.


Novinka Bylo upraveno zaheslování souborů PDF pro posílání výplatních lístků. Zaheslování funguje u všech exportních profilů generujících PDF (tedy eDocEngine "PDF" i ReportBuilder "PDF (RB)".

Pro odesílání zaheslovaných výplatních lístků je lepší použít profil "PDF (RB)", jelikož generuje menší soubory a zároveň jsou lépe mapované fonty, tudíž je menší pravděpodobnost, že se u příjemce zobrazí pouze "rozsypaný čaj".


Novinka Elektronický podpis PDF

Upraven čas podepsání v algoritmu el. podepsání PDF.
Nyní bude v PDF zobrazován čas aktuální, dle časové zóny, + čas GMT.


Novinka Zprávy, generování, obený plugin, el. podpis SHA-2

Do generování zpráv pomocí obecného pluginu byla přidána podpora el.podpisu SHA-2.
V komunikační tabulce #ZpravyEX, atribut signAlg:

 • 1 = SHA-1
 • 2 = SHA-2 (=SHA-512)

Např. pro obecný plugin ISDOC.


Novinka Do zobrazení hodnot grafu bylo doplněno převzetí masky pro zobrazení desetinných čísel. Původně se maska nepřenášela a tím pádem byla čísla bez správného počtu desetinných míst.


Novinka Do číselníku nákladových okruhů byl doplněn atribut BlokovaniEditoru - tím je umožněno zadání externích atributů i při nově vytvářeném záznamu. Zároveň bylo doplněno automatické nabídnutí následujícího čísla stejně jako je tomu u číselníku zakázek.


Novinka V editoru profilu pro e-mail bylo pro typ rozhraní SMTP doplněno tlačítko Test. Umožňuje odeslat testovací e-mail s použitím nastavených hodnot pro SMTP.


Novinka V titulku dialogu "Potvrzení přihlašovacím jménem" je nyní zobrazeno požadované přihlašovací jméno.


Novinka Upraveno vnořené volání externí akcí.


Oprava Opraveno vykreslování ikon v uživatelském soudečku zobrazujícím Definovaný přehled.


Oprava Opraveno následující chování:

Pokud se např. zobrazil přehled Dataskop a následně se přeplo na přehled Automat, tlačítko Spustit... se na horní tlačítkové liště nezařadilo na její konec, ale před tlačítko Opis...


Oprava Zobrazování hodnot v grafu je možno nastavit v definici grafu, popř. v definici kontingenční tabulky.

Byla opravena chyba, kdy se nastavení neaplikovalo na graf v master x detail pohledu.Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Novinka Dataskop

V definici stromu dataskopu je nyní možno zadat odkaz na jiný dataskop.
Hlavní systémové parametry dataskopu se při zobrazení berou z hlavního zobrazovaného dataskopu.
Parametry zadané na jednotlivých větvích jsou samozřejmě brány v potaz.


Novinka Do formuláře Informace o aktuálním záznamu (v přehledu se zobrazí pomocí Alt+B, v editoru je pod nabídkou Akce) byly přidání informace o přihlášení: Aktuální SQL Server, Aktuální firma a Přihlášený uživatel.


Novinka V jakémkoliv přehledu lze pomocí Alt+B zobrazit informaci o aktuálním záznamu. Zde pak je tlačítko Sloupce, které zobrazí přehled sloupců hlavní tabulky přehledu tak, jak jsou definované v databázi. Nyní je k nim možno přes Nastav zobrazit i informace o tom, jak jsou definovány v systému Helios Orange.

Stejný přehled sloupců je možno vyvolat i v přehledu všech tabulek databáze (přehled v systémových konstantách).


Novinka Byl upraven výpočet velikosti posuvníku v případě pohledu Master x Detail.


Novinka V návrháři tiskových formulářů je nyní v seznamu všech polí tiskového zdroje nový sloupec nazvaný Label (v originální angličtině Report Builderu). Tento sloupec obsahuje buď veřejný název pole (pokud je dohledán) nebo stejný text jako první sloupec označený jako Name.


Novinka Bylo upraveno chování tlačítka Definice v editoru přehledu tiskových formulářů.

Dříve se po stisku tlačítka objevil návrhář formuláře se všemi tiskovými zdroji. Vedle tlačítka bylo možno rozbalit menu se třemi volbami: Všechny tiskové zdroje, Použité tiskové zdroje a Výběr tiskových zdrojů.
Nyní je chování tlačítka Definice závislé na existenci definice formuláře. V případě, že ještě žádná definice neexistuje (typicky po F2 - Nová), spustí se po stisku tlačítka akce Výběr tiskových zdrojů. Pokud definice již existuje, spustí se akce Použité tiskové zdroje. Z pomocného menu byla odstraněna akce Všechny tiskové zdroje. Zobrazení všech tiskových zdrojů je nyní možno docílit takto: spustit Výběr tiskových zdrojů a následně stisknout tlačítko Všechny tiskové zdroje.


Novinka Pro zpřehlednění návrhu formuláře byly provedeny následující úpravy:
 • V editoru přehledu definovaných formulářů ve stromu tiskových zdrojů jsou nyní barevně odlišeny programátorem doplněné tiskové zdroje (hnědá barva) a uživatelské tiskové zdroje (modrá barva).
 • V definici uživatelského tiskového zdroje je nyní možno zadat veřejný název, který se následně zobrazí ve stromu tiskových zdrojů.
 • V ReportBuilderu v návrháři formuláře jsou ve stromu tiskových zdrojů nyní zobrazeny i veřejné názvy (ve tvaru Sys_Nazev


Oprava V modulech Oběh zboží a Fakturace se při zobrazení návazných dokladů volbou Návazné doklady, Návazné doklady - strom mohla objevit hláška:

[SQL:2714,16] Could not create constraint. See previous errors.
There is already an object named 'PK__#TabDokladovyRetez__ID__52' in the database.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0316 ze dne 24.03.2010

Oprava Odesílání e-mailu

V případě, že do e-mailového formuláře je zadána pouze adresa, případně pouze jméno, popř. jméno i adresa stejná, následně je zobrazen adresář a OK, dojde k chybě "Range Check Error", popř. "Access Violation Error" a adresa z adresáře není převzata.

V případě, že je adresa zadána s prefixem SMTP: (např. SMTP:xxx@xx.com), odeslaný e-mail se vrátí s chybovým hlášením "Chybný formát adresy".

Opraveno.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Tip V Nastav v přehledech všech použitelných sloupců je nyní možno filtrovat. V menu na pravé tlačítko myši jsou 2 nové akce: Filtrace... Ctrl+F a Vypnout filtr Shift+Ctrl+F.

Po spuštění akce Filtrace... se objeví formulář pro zadání filtračních podmínek. Je možno zadat 3 různé skupiny podmínek:

 • řetězec znaků obsažený ve veřejném či systémovém názvu sloupce (není citlivé na velikost písmen)
 • typ sloupce (Obrázek, Barva, Zaškrtávátko, Řetězec znaků, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum)
 • druh sloupce (Standardní, Počítaný v databázi, Programátorsky definovaný, Uživatelsky definovaný, Externí)

Podmínky v rámci skupiny se skládají pomocí logického operátoru NEBO (OR). Skupiny se následně skládají dohromady pomocí logického operátoru A ZÁROVEŇ (AND). Pokud v dané skupině není zadána žádná podmínka, skupina se ignoruje.

Pokud je seznam sloupců zafiltrovaný, změní se barva pozadí na světle modrou (stejná barva jako má rychlý filtr v přehledech). V případě, že jsou zafiltrovány Oblíbené, nelze je nijak upravovat (přidávat do oblíbených, mazat, měnit pořadí).

Příklad: chcete zafiltrovat za všechny sloupce, které obsahují ve veřejném názvu slovo "Cena". Řešení: zadáte slovo Cena do políčka Hledaný řetězec znaků a zvolíte Veřejný název. Ostatní podmínky necháte nezaškrtnuté.

Příklad: chcete zafiltrovat za všechny sloupce, které jsou typu Obrázek. Řešení: zaškrtnete Obrázek ve skupině Typ sloupce. Ostatní podmínky necháte být.

Příklad: chcete zafiltrovat za všechny uživatelské a externí atributy, jejichž systémový název obsahuje "ext" a jsou celočíselného typu. Řešení: do pole Hledaný řetězec znaků zadáte slovo "ext", ve skupině Typ sloupce zaškrtnete "Celé číslo" a ve skupině Druh sloupce pak "Uživatelsky definovaný" a "Externí atribut".


Novinka Bylo upraveno okno pro zobrazení stromu návazných dokladů v modulech Oběh zboží, Došlé objednávky, Pokladna a Pokladní prodej. Tlačítko s akcí "Najdi doklad" bylo změněno na "Doklad..." - akce "Doklad..." zobrazí přehled s aktuálně označeným dokladem. Akce "Najdi doklad" byla přesunuta do podmenu u tlačítka "Doklad..." a i nadále provádí přepnutí na přehled s označeným dokladem. Stejná úprava byla provedena s tlačítkem "Najdi organizaci" - je zde nová akce "Organizace...", která otevírá přehled organizací zafiltrovaný na organizaci označeného dokladu.


Novinka Akce pro hledání v insolvenčním rejstříku v číselníku organizací přejmenována na "ČR-Insolvenční rejstřík na internetu", použit je insolvenční rejstřík ČR, https://isir.justice.cz/


Novinka V kontaktu typu E-mail, Fax a Hromadně pro e-mail je nyní možno v poli Spojení zadat více adres. Jednotlivé adresy se oddělují čárkou nebo středníkem.


Novinka Byla doplněna možnost definovat vlastní e-mailové profily. V profilu lze nadefinovat typ rozhraní - Základní MAPI, Rozšířené MAPI a SMTP. Podle typu rozhraní se pak dají vyplnit další údaje.

Implicitní profil se zadává v uživatelských konstantách (na místě, kde byla dříve možnost volby rozhraní).


Novinka Vyplněním pole "Název automatické přílohy" v definici tiskového formuláře je možno přidat další dokument.


Novinka Délka údaje pro zadání poštovní adresy byla prodloužena na 255 znaků.


Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Tip Ve funkčnosti Automatu byly provedeny následující změny:

1. Byl upraven datový model automatu:

 • byla zrušena tabulka TabAutomatAkceNavazna, její obsah byl převeden do tabulky TabAutomatAkcePrehledu
 • část tabulky TabAutomatAkcePrehledu byla převedena do tabulky TabAutomatNavaznyPrehled

Vzhledem k výše uvedeným změnám mohou filtry pro přehled č. 748 (přehled akcí automatu, tabulka TabAutomatAkcePrehledu) generovat chybové hlášky, pokud obsahují atributy, které byly přesunuty (atributy týkající se návazného přehledu)

2. Je nyní možno definovat automat do větší hloubky - původně šlo nadefinovat pouze 1 návazný přehled, nyní je možno definovat i návazný přehled návazného přehledu atd. až do potřebné hloubky.

3. Je možno definovat k dané akci více návazných přehledů. Existují akce, které při svém spuštění zobrazí postupně několik různých návazných přehledů (např. se nejprve zobrazí přenos nějaké hodnoty a až následně výsledný požadovaný návazný přehled). Původně se testovalo správné nastavení čísla návazného přehledu a pokud byl otevřen přehled s jiným systémovým číslem, byla ohlášena chyba. Nyní se chyba neobjeví, pouze se nespustí akce návazného přehledu. V případě zadání více přehledů k dané akci do definice automatu se odpovídající přehled hledá postupně podle zadaného pořadí. Pokud je tedy zadán stejný přehled několikrát, uplatní se pouze první v pořadí. I nadále platí, že za návazný přehled se považuje přehled spuštený ve vlastním okně, nikoliv přehled na editoru.

4. Automatu, který je spoušten jako akce v přehledu, je nyní možno přiřadit i klávesové zkratky F2, Enter, Del a F8. V případě použití jedné z těchto zkratek se standardní akce nahradí spuštěním automatu - jedná se o stejný princip jako je u externích akcí.

5. Automat, který je spoušten jako akce v přehledu, nešel spustit v případě, že přehled byl zobrazen v editoru (např. přehled faktur v editoru kontaktních jednání).

6. Byl upraven design okna s dotazem pro spuštění přehledu či akcí. V případě použití větších fontů mohlo dojít k tomu, že informace o názvu automatu, přehledu a akci mohly "jít za roh".

7. Byl upraven export/import definic automatu. Každý automat je nyní jednoznačně identifikován pomocí GUID, nikoliv pomocí čísla. Při importu se hledá záznam se stejným GUID. Pokud je nalezen, je provedeno občerstvení definice, pokud nalezen není, je vytvořena nová definice podle obsahu importu. Starý formát (vytvořen exportem z unicode verze Heliosu před úpravou datového modelu automatu) importovat lze - jelikož se mu automaticky přiřadí nový GUID, dojde při importu vždy k vytvoření nové definice (starý formát GUID neobsahuje).

8. V každém přehledu v kontextovém menu (menu, které se objeví po stisku pravého tlačítka myši) v podmenu Systém je nyní nová akce "Definice automatů...". Pomocí této akce je možno nadefinovat automat pro jakýkoliv přehled. Automat, který vznikne tímto způsobem, je automaticky a nezměnitelně označen pro spuštění jako akce v daném přehledu. V hlavním přehledu všech automatů nelze spouštět ani měnit jeho akce. Případné změny lze dělat opět pouze přes akci "Definice automatů...". Tento způsob vytvoření automatu je určen hlavně pro přehledy, které nejsou v základním stromečku Heliosu a nelze tak pro ně vytvořit automat přímo.


Novinka Uložené sestavy je nyní možno seskupovat do podmenu.

Název podmenu pro danou sestavu se zadává v dalších vlastnostech - F4 Nastav, záložka 4 - Sestavy, označit vybranou uloženou sestavu, tlačítko Další vlastnosti... Pro název podmenu je možno použít i GUID externí hlášky.

Menu sestav (menu pod tlačítkem Sestavy, menu přes pravou myš u přehledu ve stromečku a menu přes pravou myš ve stavovém řádku nad políčkem filtrace) je sestaveno podle následujících pravidel:

 • jako první jsou sestavy bez vyplněného názvu podmenu, ty jsou tříděny nejprve podle oblíbenosti (oblíbené jsou první), následně pak podle abecedy
 • po sestavách bez názvu podmenu následují jednotlivá podmenu generovaná podle abecedy; v rámci podmenu je pak dodrženo stejné třídění jako výše u sestav bez podmenu


Novinka Opraveno generování podmenu pod tlačítkem Sestavy pro grafy, kontingenční tabulky a master x detaily. Pokud mělo např. několik grafů stejný název podmenu, vytvořilo se podmenu pouze s prvním z nich, ostatní nebyly do menu zařazeny.


Novinka Do uživatelských konstant byla doplněna možnost nastavení barvy pro podbarvení aktivních polí v editorech.


Novinka Upraveno ukládání sestav s podmínkou pro obarvování delší jak 255 znaků.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka V definici Dataskopu je nové zaškrtávátko "Zobrazit záložku Parametry ihned při zobrazení Dataskopu". Pokud je zaškrtnuto, zobrazí se při zobrazení Dataskopu automaticky záložka s parametry.

V definici úrovní stromu Dataskopu je nové zaškrtávátko "Zobrazit ihned při zobrazení Dataskopu". Při zobrazení Dataskopu se následně ihned automaticky zobrazí všechny větve, které mají toto zaškrtávátko zaškrtnuté.


Novinka Zobrazení grafu a kontingenční tabulky nerespektovalo nastavení filtrační podmínky pro návazné přehledy v případě, že v jejich definici byla zadána Sestava. Nyní se respektuje nejen podmínka nastavená v uložené sestavě, ale i systémová podmínka návazného přehledu (např. zobrazení položek dokladu bude nyní pracovat pouze se zobrazenými položkami a nikoliv se všemi).


Novinka Upraveno ověřování řeckého DIČ.


Novinka V editoru organizací bylo doplněno omezení na počet zadávaných znaků (100) pro Název a Druhý název.


Novinka Ve formuláři pro výběr firmy bylo provedeno několik úprav:
 • upravena barevná hloubka ikonek pro jejich hezčí vzhled
 • doplněna informace o aktuálním serveru a verzi systému Helios Orange


Oprava V definici práv na záložce "Přehledy pro tabulky" nešla zadat tabulka, jejíž přehled je pouze v soudečku "Ostatní přehledy" (např. TabUziv).

Opraveno.Verze 2.0.2010.0117 ze dne 21.01.2010

Oprava Opravena chyba detekce nastavení automatické přílohy při ukládání tisku formulářem do souboru či do e-mailu.Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Novinka Dataskop

Do definice Dataskopu byla doplněna možnost definice systémových parametrů (sklad, období, ... apod.).

V definici hlavičky je možno nastavit:

 • Podle uživatelského nastavení (převezme aktuálně nastavené hodnoty parametrů, popř. dotáhne předvyplněné pro daného uživatele)
 • Vždy se dotázat - při spuštění zobrazení dataskopu dojde k zobrazení přehledu pro přenos daného parametru; pokud uživatel přehled zavře bez přenosu, dataskop nebude zobrazen
 • Předvyplnit - umožňuje předvyplnit danou hodnotu přímo do definice

V definice úrovně stromu lze pro větve typu Kontingenční tabulka, Graf, Master x Detail a Sestava nastavit toto:

 • Podle nastavení dataskopu - převezme aktuální hodnotu celého dataskopu
 • Vždy se dotázat - před zobrazením přehledu odpovídajícímu dané větvi dojde k zobrazení přehledu pro přenos daného parametru; pokud uživatel přenosový přehled zavře bez přenosu, přehled pro větev dataskopu nebude zobrazen
 • Předvyplnit - umožňuje předvyplnit danou hodnotu přímo do definice

V zobrazení dataskopu jsou nyní ve stromu 2 nové položky - úplně první je větev Systém s podvětví Parametry - při zaškrtnutí se zobrazí aktuálně nastavené parametry celého dataskopu. Je možno je zde změnit a propsat do aktuálně otevřených přehledů (grafů, tabulek...). Nově otevírané přehledy pak toto nastavení přebírají.


Novinka Definované formuláře

Do editoru definovaných formulářů bylo doplněno nové pole - Automatická příloha. Zde je možno zadat soubor, který bude automaticky přidán k tiskové sestavě v případě jejího exportu do souboru, e-mailu či faxu.

Lze tak např. realizovat tisk do FDF:

 • pro daný formulář přiřadit správné PDF
 • následně vytvořit formulář, který vygeneruje strukturu souboru FDF (pro generování je doporučen object Variable, nedoporučen object Memo).
 • pro export tiskové sestavy vybrat exportní profil nazvaný FDF (pokud není vytvořen, pak v přehledu exportních profilů F2 - Nový, typ souboru zvolit TXT, nastavit příponu na FDF a zaškrtnout Otevřít po exportu)

Pro automatické generování je možno využít Nastavení tisku u daného formuláře, kde se zaškrtne Tisk do souboru, nastaví se cesta a jako typ souboru se zvolí výše vytvořené FDF.


Novinka Do exportních profilů bylo doplněno zaškrtávátko 'Otevřít po exportu do souboru'. Pokud je zaškrtnuto, dojde k otevření výsledného souboru v asociovaném programu.


Oprava Opravena chyba, kdy při přepnutí na rychlý filtr pomocí klávesy TAB nešlo jako počáteční písmeno zadat některé znaky s diakritikou.


Oprava Opraven problém, kdy v případě, že se v přehledu nastavilo seskupení a následně stisklo F5 - Obnovit, tak se seskupování vypnulo.Verze 2.0.2010.0103 ze dne 04.01.2010

Oprava Byla opravena chyba, kdy automat nerespektoval zadanou výchozí sestavu.Verze 2.0.2010.0101 ze dne 01.01.2010

Novinka Byla provedena úprava vzhledu a chování ikonek.
 • Byly použity ikonky modernějšího vzhledu.
 • Lišta s ikonkami přestala používat ikonky v nestandardním formátu 20x20 a byla přepnuta na standardní rozměr 24x24.
 • Ikony u zakázaných akcí jsou vykresleny šedivě.


Novinka Byla doplněna možnost definovat barvu pro stavový řádek v těchto číselnících
 • Pomocné číselníky - Období
 • Mzdy - Mzdové období
 • Pomocné číselníky - Organizační struktura
 • Účetnictví - Druhy účetních dokladů
 • Pokladna - Číselník pokladen
 • Firemní aktivity - Kategorie kontaktních jednání
 • Pokladní prodej - Řady účtenek
 • Intrastat - Zpravodajské jednotky
 • Celní případy - Nastavení parametrů

Pokud se tedy např. pro pokladnu číslo 002 zadá modrá barva a pak se vybere daná pokladna v přehledu Pokladní doklady, vybarví se pole se zvolenou pokladnou ve stavovém řádku modře.


Novinka Byly provedeny opravy a úpravy ve formuláři pro nastavení práv uživatelů:
 • Byla zlepšena rychlost - nastavování práv ve větvi Ostatní přehledy někdy trvalo dlouho.
 • Byla odstraněna chyba prokliknutí - v případě, že se myší kliklo na tlačítko mínus (sbalení větve stromu), mohlo dojít při překreslení stromu k jeho posunu a tím i vykreslení jiného prvku pod kurzorem myši. Následně při uvolnění tlačítka myši mohlo dojít k chybnému vyhodnocení kliknutí jako kliknutí na zaškrtávátko a tím dojít ke změně práv.
 • Byla odstraněna chyba, kdy akce z menu na pravou myš "Přidat (i v celém podstromu)" chybně nastavovala zaškrtávátka u větví stromu. Pokud např. byla plná práva, pomocí pravé myši se odebralo právo na Nový, vykreslila se zaškrtávátka šedivě. Pokud se následně přes pravou myš opět právo na Nový přidalo, zaškrtávátka mohla zůstat i nadále šedivá.
 • Byla doplněna nová záložka - Přehledy pro tabulku. Na této záložce je možno zvolit tabulku a pro ní se následně vygeneruje strom všech přehledů, které dané tabulce odpovídají. NEJEDNÁ se o nastavení práv pro tabulku, pouze o filtr hlavního stromu všech přehledů! Tabulku je možno předvyplnit podle aktuálně označeného přehledu pomocí akce "Přepnout na Přehledy pro tabulku (Ctrl+Enter)" z menu na pravou myš v kompletním stromu přehledů (na záložce Moduly a přehledy).


Novinka PDF výstupy, elektronický podpis:

Přidána podpora zobrazení el. podpisu do tiskových formulářů.
V uživatelských konstantách lze nastavit obrázek pro zobrazení el. podpisu.
Typ obrázku musí být JP2.
Alternativně lze zadat text, jinak se bere text z certifikátu el. podpisu.

V nastavení tiskových formulářů pro jednotlivé uživatele lze zadat, zda zobrazovat el. podpis a souřadnice [mm] pro jeho zobrazení.

El. podpis může být zobrazen, i když není zadán obrázek. V takovém případě je zobrazena ikona a příslušný text + datum a čas.


Novinka Byla doplněna možnost barevného rozlišení skladů ve stavovém řádku.


Novinka U uložených sestav je nyní možno nastavit chování omezeného načítání dat - v přehledu Nastav, záložka 3-Podmínky - filtr, skupina Nastavení pro sestavu - zde je nové pole "Nastavení omezeného načítání".

Možnosti jsou následující:

 • Podle nastavení přehledu (implicitní nastavení)
 • Vždy zapnuto
 • Vždy vypnuto


Novinka V Nastav na záložce 3-Podmínky, filtr je nyní nové pole "Max. počet vracených řádků". Zde je možno nastavit, kolik řádků maximálně bude v přehledu zobrazeno. Toto nastavení absolutně nesouvisí s omezených načítáním dat. Naopak, pokud je nastaven maximální počet vracených řádků, je omezené načítání dat vždy vypnuto.

Nastavení je signalizováno ve stavovém řádku vlevo od pole s informací o počtu načtených řádků. V případě, že je počet řádků větší jak nula, objeví se nový panel s ikonkou černého vykřičníku na žlutém podkladu zároveň s hodnotou, která je nastavena. Jestliže je např. max. počet nastaven na 100 a přehled obsahuje absolutně pouze 60 řádků, bude v novém panelu zobrazeno 100 a v informačním poli (info o počtu řádků a době načtení dotazu) bude 60.


Novinka V případě podbarvení celého řádku není vidět, jestli je řádek označený či nikoliv. Proto byla provedena úprava generování barev - v případě označených řádků se podkladová barva buněk řádku ztmaví.


Novinka V případě, že je v přehledu nastaveno obarvení podkladu, může se stát, že písmo je díky standardní barvě špatně čitelné (např. žlutý podklad, bílé písmo). Proto bylo upraveno generování barvy písma - pokud buňka nemá žádný předpis pro barvu písma a mění barvu podkladu, barva písma se stanoví jako kontrastní (volí se buď bílá nebo černá barva).


Novinka Do definice uživatelských sloupců, atributů vícenásobného vztahu a definovaných přehledů bylo doplněno zaškrtávátko Barva. Umožňuje označit daný sloupec jako sloupec, který obsahuje hodnotu barvy. Barva je potom v přehledu v daném sloupci zobrazena. Aby bylo zaškrtávátko funkční, musí být atribut typu INT bez zadané konverze.

V případě externích sloupců (editovatelné) a atributů vícenásobného vztahu lze hodnotu barvy zadat pomocí speciálního editačního pole. Aby se ale pole použilo, musí být nastaven typ editoru Standardní.

V Nastav je daný sloupec označen speciální ikonkou. Jedná se o stejnou ikonku jako je použita v Nastav pro záložku 5 - Obarvování.


Novinka Do globálních uživatelských konstant byla doplněna možnost nastavení písma pro nástrojovou lištu. Implicitní nastavení je "Small fonts/7".


Novinka Bylo upraveno chování nástrojové lišty pro uživatelské menu (tlačítka s ikonkami ve spodní části přehledu). Nyní správně respektuje velikost ikonek i fontu - tlačítka tak nejsou jakoby zasunuta pod stavový řádek.


Novinka Bylo upraveno nastavení implicitního třídění v Nastav, v definici kontingenční tabulky, v definici grafu a v editoru tiskových formulářů. Nyní je pro sloupce typu Datum nastaveno třídění sestupné, u všech ostatních typů je pak vzestupné (úplně stejně je to při kliknutí na záhlaví sloupce v přehledu).


Novinka Do lokálních uživatelských konstant přibylo nové pole - "Jazyk Heliosu 2". Umožňuje nastavit druhý jazyk, který se uplatní v případě, že překlad textu hlášky nebyl pro první jazyk nalezen. Priorita překladu je tedy "Jazyk Heliosu 1", "Jazyk Heliosu 2", čeština s diakritikou.

Jazyky "Čeština (bez diakritiky)" a "Čeština (s diakritikou)" jsou instalovány vždy. Jazyky s textem "(Helios)", jsou jazyky, které jsou distribuovány a k jejich zprovoznění je mimo odpovídající knihovny DLL ještě nutný odpovídající instalační kód (zapnutý modul). Ostatní jazyky jsou brány jako externí a stačí pouze přítomnost DLL knihovny.

Ikonky u výběrových polí jazyka mají tento význam: zelené zatržítko = jazyk je instalován (existuje DLL a je zapnut modul, pokud je vyžadován), zámeček = jazykové DLL existuje, není ale zapnut odpovídající modul, vykřičník ve žlutém poli = jazykové DLL nebylo nalezeno.


Novinka Upraveno chování automatu vzhledem k návazným přehledům. Automat chybně přiřazoval uložené nastavení i do jiných návazných přehledů než byl ten, pro který bylo uložené nastavení vytvořeno. Zároveň bylo odstraněno spouštění akcí návazného přehledu z editoru nadřazeného přehledu - akce návazného přehledu se spouští pouze v případě zobrazení návazného přehledu přes akci hlavního přehledu (např. zobrazení seznamu položek, výběr řady dokladů při vytváření nového záznamu apod.).


Novinka Do optimalizátoru tisku formulářem byla doplněna detekce atributů použitých pro MailMerge v komponentě TppRichEdit.

POZOR! Komponenta TppDBRichText není optimalizátorem podporována. Nelze totiž jednoznačně určit obsah definice - může se lišit záznam od záznamu.


Oprava Opravena chyba, kdy při přetažení sloupce v přehledu mohlo dojít k jeho odpojení od databázového dotazu a k následným chybám Access Violation Error.

Chyba mohla nastat v případě, kdy v přehledu byly zobrazeny sloupce se stejným systémovým názvem. Např. TabCisOrg.Nazev a TabSoz.Nazev. V okamžiku přesunu TabSoz.Nazev na jinou pozici mohlo dojít k přidělení jiného interního systémového názvu a tím k odpojení od komponenty pro zobrazení dat. Následné obnovení přehledu vygenerovalo chybu Access Violation Error.


Oprava Opravena chyba Master x Detail pohledu, kdy detail nerespektoval hodnoty uživatelem zadaných parametrů.


Oprava Elektronický podpis PDF

Pokud se v přehledu označily doklady a zvolilo se Tisk formulářem-jednotlivě, byl elektronický podpis je pouze u prvního vytvořeného souboru, ostatní soubory podepsané nebyly.
Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy se při "Tisku formulářem - jednotlivě" a následném exportu do Souboru či Dokumentů, popř. při odeslání E-mailem, nerespektovalo nastavení názvu souboru zadané v poli "Název předmětu a souboru pro e-mail" v případě označení více záznamů pro tisk.


Oprava Opravena chyba generování vazeb pro Nastav pro vícenásobné vztahy v případě vazby se stejnou tabulkou na obou stranách a typu 1:1 - 1:1. V Nastav se objevila 2x vazba z jedné strany a nebyla vytvořena žádná vazba z druhé strany.


Oprava Opravena chyba, kterou bylo možno navodit následujícím postupem:

Nastav v libovolném přehledu, Uložená nastavení, Nastavit (sestavu) jako výchozí pro vybrané uživatele. V zobrazeném okně po použití tlačítka Nastav hlásilo chybu:

Byly nalezeny následující chyby:
Chyba SELECT: TabDefaultFiltr.Uzivatel
Chyba ORDER BY: TabDefaultFiltr.Uzivatel
Chybné klauzule buly odstraněny!

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export