Důležité:


Obecné (CZ) - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1237 ze dne 19.12.2008

Oprava Pokud není součástí licence modul Mzdy a v přehledu Zaměstnanci se použila funkce Nový nebo Oprava, objevila se ve verzi 1.0.2008.1236 hláška "Přehled Mzdová období není nainstalován"

Opraveno


verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka V definici grafu je možno zadat odkaz na uložené nastavení. V okamžiku zobrazení daného grafu přes podmenu Tisk se toto uložené nastavení použije pro získání dat. V případě, že není zadáno, data se berou tak jako dosud z přehledu, ze kterého je zobrazení grafu spuštěno.


Novinka V definici kontingenční tabulky je možno zadat odkaz na uložené nastavení. V okamžiku zobrazení dané kont. tabulky přes podmenu Tisk se toto uložené nastavení použije pro získání dat. V případě, že není zadáno, data se berou tak jako dosud z přehledu, ze kterého je zobrazení tabulky spuštěno.


Novinka V editoru definice kontingenční tabulky je nová záložka nazvaná Filtrace. Zde je možno zadat sloupce, které jsou při zobrazení kontingenční tabulky použitelné pro filtraci, popř. je s nimi možno manipulovat a dát je do sloupců, řádků či hodnot.

Tato definice je použitelná pouze pro Kontingenční tabulku 2.


Novinka Export/import kontingenční tabulky a grafu s sebou přenáší i použitá sestava (pokud je v definici zadán).


Novinka Do přehledu kontingenčních tabulek a grafů byl doplněn nový atribut - Skupina. Je možno využít pro identifikaci externích řešení.


Novinka V definici master x detailu je možno zadat odkaz na uložené nastavení. Pro použití uloženého nstavení platí následující pravidla:

1. V případě, že se v Nastav a přenáší Master x Detail na první záložce, pak se také automaticky načte sestava nastavená na daném master x detailu (pokud jsou práva).
2. V případe, že se v Nastav na záložce 4 načte sestava, která má uložený odkaz na Master x Detail, popř. se daná sestava zvolí v přehledu z menu Sestavy, tak se sestava nastavená na daném master x detailu NEUPLATNÍ.


Novinka Export / import definice master x detail nyní přenáší s definicí grafu i definici sestavy, která je případně na graf navázána.


Novinka U automatu doplněna možnost vytvoření podmenu - název podmenu a pořadí v podmenu. Je možno použít i GUID pro jazykovou mutaci.


Novinka V zobrazení kontingenční tabulky 2 je možno pomocí klávesových zkratek Shift+Ctrl+Num+ nebo Shift+Ctrl+Num- provést kompletní rozbalení či sbalení tabulky.


Novinka Při importu externích atributů zůstává zachováno původní číslo přehledu (z originální databáze) u definice přenosového editoru pro editaci externího atributu. Pokud je tímto přehledem definovaný přehled a čísla ve zdrojové a cílové databázi nesouhlasí, vedlo to k chybě při editaci atributu.

Upraveno - pokud v cílové DB existuje definovaný přehled se stejným systémovým názvem, import se na něj napojí.


Novinka Doplněna možnost parametrizace doplňující podmínky pro přenos do vícenásobného vztahu.

Je tak možno zadat např. následující podmínku:
hvw_afv_FakturyKZaplaceni.CisloOrg=(SELECT CisOrg FROM hvw_afv_FakturyKZaevidovani WHERE ID=:ID)


Novinka Export do MS Excel za určité konstelace chybně exportoval datumové atributy. Týkalo se jen volby Ctrl+E.

Upraveno.


Novinka Export/import Automatu si s sebou přenáší i navázané sestavy.


Novinka Elektronický podpis dokumentů PDF:

Upravena kontrola duplicity kontaktů. Bude se testovat pouze je-li šifrováno, pro samotný el. podpis PDF nebude duplicita kontaktů překážkou.


Novinka Do nákladových okruhů přidány zkrácené názvy pro atributy:

Číslo = Č.
Název = NO


Novinka Byla doplněna možnost vytvářet v uživatelských soudečcích podúrovně (ovšem pouze 1 zanoření - tak, jak je to ve standardních soudečcích).


Oprava Pokud se importovala externí akce ze souboru .HEKX do databáze, která má jiné třídění, nešlo import provést.

Upraveno.


Oprava Při importu uživatelských atributů do databáze s jiným tříděním než je třídění serveru se objevovalo chybové hlášení "Cannot resolve collation conflict...".

Opraveno.


Oprava V Automatu, ve Workflow, při zobrazení kontingenční tabulky či grafu se zadanou sestavou se nerespektovaly nastavená práva na sestavu.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1207 ze dne 26.11.2008

Oprava Externí atribut typu BIT.

Ve verzi 1.0.2008.1206 se při filtrování na hodnotu 0 nezobrazily záznamy s hodnotou NULL, v předcházejících verzích ano.

Opraveno


Oprava Při převodu starší databáze se mohla objevit chyba:

Změnový skript na verzi 010020080745 nebyl aplikován úspěšně ! 8152 String or binary data would be truncated.

Opraveno.

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka V tabulce uložených nastavení je nový atribut Skupina. Hodnotu lze zadat přes F4 - Nastav, záložka 4 - Uložená nastavení. pravá myš, akce Další vlastnosti...


Novinka V uživatelských konstantách na záložce Vzhled je možno nastavit implicitní třídění přehledu atributů v F4 - Nastav: Systémové třídění, Podle abecedy, Podle typu atributu. Implicitně je nastaveno systémové třídění.


Novinka Nastav - byly doplněny klávesové zkratky:

Třídění podle abecedy - Ctrl+1
Třídění podle typu - Ctrl+2
Systémové třídění - Ctrl+3


Novinka Bylo porychleno zobrazení, třídění a filtrace přehledu s externími atributy. Externí atributy se již nedotahují jako subselect, ale jejich definice je převedena na JOIN s externí tabulkou.


Novinka Doplněna možnost plného zobrazení atributů typu TEXT v přehledu. Lze je tak tisknout i v Opis přehledu 2. Při zařazení daného atributu do přehledu se stejně jako u zobrazení obrázků zapne automatická výška řádku. Při jeho odstranění (a pokud v přehledu nejsou žádné další TEXT atributy či obrázky) se automatická výška řádku opět vypne.


Novinka V přehledu Sestavy je nové podmenu Přehledy. Zde jsou potom akce pro zobrazení přehledu příslušejícího dané sestavě, zobrazení kontingenční tabulky a grafu.


Novinka Doplněno zobrazení upozornění u zakázaných organizací. Dotahuje se pouze upozornění z karty organizace (může tam být důvod zákazu).


Novinka Stavy organizací byly rozšířeny o možnost Potenciální (nyní je tedy Aktivní, Potenciální, Blokovaná a Zakázaná).


Novinka V přehledech, které umožňují zobrazení dokumentů, byla doplněna klávesová zkratka Shift+Ctrl+D.


Novinka Atribut Pošta v číselníku PSČ prodloužen na 50 znaků.


Novinka Atribut Název kontace v číselníku Účetní kódy - kontace rozšířen na 100 znaků.


Novinka Pokud je zapnuto logování změn práv (zapíná se: Žurnál - Archivace změn...), loguje se i číslo přehledu.


Novinka Názvy sloupců

Identifikátor měny v textech obsahujících hlavní měnu (např. Kč celkem po zaokrouhlení) byl změněn na HM. Nyní tedy již nebude Kč celkem, ale HM celkem.


Novinka Nástroje přizpůsobení

V definici vlastních soudků je možno přehledy zařadit i do standardních soudečků Helios Orange. Všechny externě zařazené přehledy jsou ve stromečku identifikovány jinou ikonkou (šuplík v oranžové barvě, stejně jako externí soudečky). Tuto jinou ikonku mají nyní i přehledy v externích soudečcích (jsou také externě zařazeny do stromečku).


Novinka Nástroje přizpůsobení

V editoru definovaných přehledů je nové zaškrtávátko - Databázový pohled. Pokud je zaškrtnuto (implicitně), pak po OK vytvoří v databázi podle zadané definice VIEW. S ním lze potom normálně pracovat v uložených procedurách, triggerech apod. Jestliže zaškrtávátko zaškrtnuto nebude, pak se VIEW v databázi nevytvoří. Pomocí tohoto typu definice lze zobrazit např. hodnoty z dočasných tabulek (dočasná tabulka ale musí existovat v okamžiku vytváření definice!).

Helios Orange pro zobrazení v přehledu, vazbách, tisku formulářů apod. umí použít oba typy definice.


Oprava Pokud se pomocí nastav zobrazil obrázek, tak se obrázek přizpůsobil šířce sloupce a proporcionálně se měnila i jeho výška, ale výška řádku se proporcionálně neměnila.

Opraveno - výška řádku odpovídá proporcionálně šířce sloupce a ne originální výšce obrázku. Po vyhození všech obrázků či ikonek z přehledu se automatická výška řádku vypne.


Oprava Pokud byl uživatelský sloupec označen jako procentní pruh, ignorovalo se nastavení masky.

Opraveno.


Oprava Občas se při importu souborů v nových formátech (HDOX, HFLX, HEKX, HVVX, HOPX, HDVX, HCTX, HDGX, HMDX, HUAX) objevila chyba:

Cannot open file ".....\DATA.XML". Systém nemůže nalézt uvedený soubor.

Opraveno


Oprava Master x Detail - obnovení detailů

Obnovení detailů probíhá nově jak po uložení záznamu, tak i po opuštění editoru pomocí Storno.

verze 1.0.2008.1015 ze dne 22.10.2008

Oprava Nefungoval import organizací přes Zprávy, formát StandardniMixCisOrg.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Novinka Sčítaným hodnotám byl doplněn příznak Sumovat, aby je bylo možné použít v grafu.


Oprava Po vygenerování nové databáze byla chybně přednastavena URL pro stahování kurzovního lístku ČNB:

'http://www.cnb.cz/cz/financni_trhy....' místo 'http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy....'

Opraveno.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Tip Nový modul - Elektronické podepisování a šifrování PDF dokumentů

Nový modul, který umožňuje podepisovat všechny PDF výstupy z Helios Orange elektronickým podpisem a šifrovat šifrovacím certifikátem.
Podpisový certifikát se přiřazuje se v Možnosti/Uživatelské konstanty - lokální, záložka Certifikát pro el. podpis PDF.
Každý uživatel si může nastavit svůj.
PDF výstupy, které se posílají emailem, lze také šifrovat šifrovacím certifikátem. Certifikát se zadává u kontaktu v Číselníky / Kontakty a je potřeba mít ve Windows instalovány veřejné části certifikátů obchodních partnerů, jimž se bude šifrovaný dokument posílat. Dohledání šifrovacího certifikátu se provádí dle shody emailové adresy s kontakty. Jeden PDF dokument lze poslat na více emailů a může být šifrován více šifrovacími certifikáty. Pak každý z adresátů, jenž má příslušný privátní klíč [certifikát], je oprávněn dané PDF otevřít.
Aby mohl otevřít šifrovaný dokument i odesílatel, lze v globální konfiguraci nastavit firemní šifrovací certifikát.
Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní.

algoritmus pro el.podpis : SHA-1 šifrovací algoritmus : 128-bit AES


Tip Nové možnosti zobrazení

Barva nadpisu sloupce V uživatelských konstantách lokálních na záložce Vzhled je možno zaškrtnout pole "Barva textu nadpisu sloupce podle barvy v Nastav". Toto nastavení způsobí obarvení textu nadpisu sloupce podle toho, o jaký typ atributu se jedná (počítaný, programátorsky definovaný, uživatelsky definovaný a externí).

Menu pro hlavičku sloupce Nově je možno pomocí menu pro hlavičku sloupce (pravá myš na názvu sloupce) určit zarovnání a šířku sloupce. Dále je možno zobrazit i systémové informace o sloupci (stejné jako je nyní přes pravou myš v Nastav).

Nastavené zarovnání se při uložení sestavy ukládá také. Změněný způsob zarovnání je potom vidět v Nastav na první záložce v seznamu Zobrazované položky.

Obrázky v přehledu V přehledech je nyní možno zobrazovat obrázky - např. foto zaměstnance z číselníku zaměstnanců, obrázek zboží z přehledu zboží, logo organizace z číselníku organizací atd. V Nastav jsou tyto atributy označeny ikonkou obrázku.

V definici definovaného přehledu je také možno nastavit příznak Obrázek. Lze ho nastavit pouze u atributů typu IMAGE.

Obrázek se v přehledu zobrazuje proporcionálně, výška řádku závisí na šířce sloupce – pokud se změní šířka sloupce, změní se odpovídajícím způsobem i výška řádku.

Grafy Nově lze v Heliosu zobrazovat grafy. Do definice grafu lze vstoupit pomocí volby "Graf", popř. "Graf – podle přehledu". Obě akce jsou v podmenu Tisk. Akce "Graf – podle přehledu" je přístupná pouze tehdy, když je přehled seskupen. Po potvrzení volby Graf se objeví přehled s definicemi grafů. Zde se definují kategorie, hodnoty a vzhled. Definice kategorií a hodnot je velmi podobná definici pohledu v Nastav. Na záložce Nastavení se definuje typ grafu – sloupcový, pruhový, čárový, plošný a koláčový. Dále je zde možno nadefinovat třídění podle atributu uvedeného mezi hodnotami. Volba Graf – podle přehledu zobrazí přímo graf. Přičemž jako kategorie nastaví sloupce, podle kterých je přehled seskupen. Jako hodnoty dá všechny sumovatelné sloupce (je u nich zobrazena celková sumace za skupinu). Zobrazený graf je možno upravovat a následně uložit do definic.

Stiskem tlačítka Upravit graf (v zobrazeném grafu) se objeví malé pomocné okénko, v němž je možno nastavit různé vlastnosti grafu (mimo jiné způsob třídění hodnot, tažením myší pak např. odstranit kategorii apod.). Na záložce Možnosti se upravuje vzhled grafu (tato nastavení se ale do definice v Heliosu neukládají!!!).

Graf lze tisknout či exportovat do HTML nebo XML.

Způsob nápočtu hodnot při seskupení Pomocí kontextového menu na součtovém poli seskupeného přehledu je možno určit způsob nápočtu (Součet, Minimum, Maximum, Průměr).

Nastavený způsob se při uložení sestavy ukládá také. Způsob nápočtu je potom vidět v Nastav na první záložce v seznamu Zobrazované položky.

Master x Detail pohled Jedná se o zobrazení hodnot jednoho přehledu v závislosti na hodnotě jiného (nadřazeného) přehledu – např. zobrazení položek dokladu. Do definice pohledu je možno se dostat přes Nastav - první záložka Zobrazení a poté vpravo dole pole Master x Detail. Zobrazí se přehled všech možných definic, pomocí Ctrl+Enter lze vybrat tu, kterou chcete zobrazit. Samozřejmě je možno zde vytvořit i novou definici. Definice je podobná definici definované opisu (ovšem POZOR! tyto dvě funkce spolu vůbec nesouvisí!). Do definice lze zařadit i graf, takže je možno ho poté zobrazit jako detail.

Vlastnosti a omezení: - oproti definovanému opisu lze vybrat jakýkoukoli sestavu, a to dokonce i sestavu vlastního přehledu – můžete si tak do detailu dát zobrazení dalších sloupců přehledu, ve kterém se právě nalézáte - pomocí akce Opis přehledu se vytiskne pouze opis záznamů daného přehledu, detaily se netisknou - v případě, že přehled NENÍ seskupen, lze současně zobrazit pouze jeden detail pro záznam hlavního přehledu, u detailových záznamů pak toto omezení neplatí - v případě, že přehled JE seskupen, lze současně zobrazit detaily všech záznamů v přehledu - detaily lze tisknout pouze pomocí akce Opis přehledu 2 a to jenom tehdy, když je přehled seskupen (tisknou se pouze rozbalené viditelné detaily). - detaily mají vlastní menu, lze je seskupovat, funguje i menu na nadpisu sloupců - při uložení sestavy hlavního přehledu se uloží i odkaz na definici detailového pohledu, při exportu se odkaz přenáší (jedná se o GUID), při importu dojde k napojení pouze v případě, že v cílové databázi existuje definice pohledu s daným GUID - jestliže se v hlavním přehledu přehází sloupce, změní třídění apod. a poté se dá Uložit, uloží se změny pouze hlavního přehledu. U detailů se sice mohou také přehazovat sloupce, měnit třídění, seskupovat apod., ale tato změna se nikam neuloží. Případné změny je třeba udělat v odpovídajících přehledech. - při vytváření vlastního pohledu se respektují nejen práva na sestavu, ale i práva na přehledy, k nimž daná sestava náleží – pokud se v definici použije např. sestava z číselníku organizací a danou definici chce pak zobrazit uživatel, který nemá práva do přehledu organizací, zobrazí se mu chybové hlášení a celá větev s danou sestavou je zahozena - pokud je použita sestava s uživatelskými parametry, pak se do těchto parametrů automaticky doplní NULL, systém se na jejich hodnoty nezeptá!! Z toho plyne upozornění: Pro Master x Detail pohled nelze použít sestavu s parametry.

Zobrazení procentního pruhu V definici uživatelských/externích atributů a v definici Definovaného přehledu je možno nastavit příznak Procentní pruh. Lze ho nastavit pouze u číselných atributů ([SMALL]INT, NUMERIC, FLOAT).

Pomocí definovaného atributu lze řídit barvu procentního pruhu. Jedná se o stejný princip, který je použit při obarvování buněk přehledu. Nejprve je třeba definovat atribut s názvem _HeIQ_CP_<C_><A> kde <C_> jakékoliv číslo následované podtržítkem <A> název existujícího atributu (sloupec, který bude barven) Tento atribut je potom nutné zapnout v Nastav na záložce Obarvování.

Barva se ve sloupci kreslí v rozsahu 1-100. Pokud je hodnota sloupce menší nebo rovna 0, nebude nic vykresleno. Hodnota ale bude zobrazena. Pokud tedy bude ve sloupci hodnota např. -5, nebude vykreslena žádná barva, pouze bude zobrazeno -5. Podobně to platí i pro hodnoty vyšší jak 100. V takovém případě bude sloupec celý vybarven a bude zobrazena správná hodnota (např. 120).

Obrázek na ploše Helios Orange V uživatelských konstantách lokálních je nová záložka - Obrázek na plochu. Zde je možno nastavit obrázek, který se bude objevovat na ploše Helios Orange.

Víceřádkové záhlaví sloupců V uživatelských konstantách na záložce Vzhled je nová konstanta "Víceřádkové záhlaví sloupců". Pokud je zaškrtnuta, nastaví se u záhlaví sloupců výška automaticky tak, aby byl vidět celý název sloupce.

Kontingenční tabulka 2 V zobrazení kontingenční tabulky 2 lze zobrazit odpovídající graf. Oboje lze potom i tisknout.


Novinka Do soudečku Nástroje přizpůsobení byl doplněn přehled Uživatelské sloupce. Jeho původní zobrazení nad přehledem tabulek v globální konfiguraci zůstává i nadále v platnosti.

UPOZORNĚNÍ: Po stažení nové verze je třeba odpovídajícím způsoben nastavit práva na tento přehled se systémovým číslem 284!!


Novinka Pokud přehled umožňuje uživatelské označování, objeví se v kontextovém menu v podmenu Systém 2 nové akce:

Uživatelské označení (klávesová zkratka Insert) Vybrat uživatelsky označené (klávesová zkratka Ctrl+Insert)


Novinka Systém Zpráv zpřístupněn pro všechny přehledy Helios Orange.

Tam, kde nebyly definovány žádné formáty zpráv, je nyní umožněn formát Obecný plugin.


Novinka Zprávy / formát obecný plugin:

Do editoru definice zpráv bylo přidáno pole pro zadání parametrů obecného pluginu. Parametry nejsou pluginu předávány v komunikační tabulce, plugin si je musí zjistit sám.


Novinka Při volbě "Hromadně pro e-mail" se nyní objeví přehled s definicemi. V definici je možno zadat formulář, který se bude tisknout, typ generovaného dokumentu (příloha e-mailu), navázání na strom dokumentů, předmět a text e-mailu. V Předmětu a Textu je možno použít specifikátory atributů tabulky - lze tak pro každý záznam vygenerovat jiný Předmět i Text.

Pokud není v definici formulář zadán, objeví se následně přehled formulářů pro výběr.

Jestliže je akce spuštěna z automatu, který má pro danou akci nastaven formulář, pak se tento formulář uplatní pouze tehdy, když není žádný formulář zadán v definici. Jinými slovy - vyplněná definice má vždy přednost.


Novinka V přehledech je nyní nová akce: Šířka sloupců - podle názvů. Tato akce nastaví šířku sloupců podle šířky jejich záhlaví.


Novinka V přehledu po stisku Alt+B se objeví okno s informacemi o přehledu a aktuálním řádku. V zobrazeném okně je dole tlačítko Cizí klíče. Nyní je tam další tlačítko - Ext. info (myšleno Externí informace). Po jeho stisku se vygeneruje přehled, ve kterém je seznam všech externích "věcí" týkající se hlavní tabulky daného přehledu - externí triggery, uživatelské atributy, přejmenované atributy, indexy apod. Jedná se vlastně o podmnožinu informací, které lze zobrazit akcí Seznam externích doplňků v globální konfiguraci (akce je v přehledu databází).

Další úprava se týká cizích klíčů - výsledek byl převeden na zobrazení v přehledu (lze tak pohodlně filtrovat, třídít, tisknout apod.). V přehledu je navíc akce Přehledy - zobrazí stromeček přehledů, ve kterých je cizí tabulka jako hlavní.


Novinka Pro volbu "Filtr dočasně zakázán" byla doplněna klávesová zkratka Ctrl+Shift+F4.


Novinka Nová adresa pro stahování kurz. lístku ČNB.

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=


Novinka Do Kurzovního lístku byly doplněny atributy:

Autor, Datum pořízení, Změnil, Datum změny


Novinka Umožněn import kurzovního lístku Evropské centrální banky - ECB, tedy kurzovní lístek měny euro.

Import do hlavního kurzovního lístku je umožněn v případě, že je jako hlavní měna nastavena měna euro. Jsou plněny standardní údaje včetně celního kurzu (stejný jako kurz). Import do kurzovního lístku cizích měn (kurzy pro přepočet DPH) je umožněn v případě, že hlavní měna není euro. Jsou plněny standardní údaje kromě země - ta zůstává nevyplněna, protože kurzy jsou platné pro všechny země s euro měnou.

Import probíhá z URL : http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml kde leží XML soubor s historií kurzů 90 dní zpět. Je-li zadáno datum kurzovního lístku takové, že v XML souboru daný kurzovní lístek není, k importu nedojde a zobrazí se výběr možných datumů k importu. XML soubor s historií kurzů je ukládán na disk do adresáře dokumentů pod názvem ECB_hist-90d.XML. Každým novým importem je tedy přepsán.


Novinka Import kurzovního lístku, Definice předpisu

Doplněno o kurzovní lístek ECB.


Novinka Uživatelské sloupce, formulář - bylo upraveno chování formuláře tak, aby se pole pro definici sloupce zvětšilo v případě maximalizace okna.


Novinka Rozšíření pole Kontakty, Spojení na 255 znaků.


Oprava Pokud byl v přehledu nadefinovaný sloupec pro obarvení písma jednoho sloupce a spustil se Opis přehledu 2, bylo písmo v opisu navíc tučné, kurzívou, podtržené a přeškrtnuté. Po ukončení a novém spuštění HeO je opět vše v pořádku. Po návratu do přehledu se stejně tak styl písma projevil i do daného sloupce v přehledu.

Pokud se v Uživatelských konstantách změnila globální velikost fontu, byl sloupec v přehledu navíc přeskrtnutý. Opraveno.


Oprava Při přepnutí jazyka se nezměnily texty v kontextovém menu stromečku a v podmenu Systém kontextového menu přehledu.

Opraveno.


Oprava Export/Import definovaných přehledů: export při collation na SQL serveru i databázi Czech_CI_AS, import při collation na SQL serveru SQL_Czech_1250_CI_AS, na databázi Czech_CI_AS. Při importu se objevila hláška "[SQL:446,16] Cannot resolve collation conflict for concatenation operation."

Opraveno.


Oprava Pokud za podmínkou obsahující uživatelský atribut následovala další podmínka oddělená pomocí Nebo, popř. pokud podmínka končila závorkami, došlo k chybné detekci atributu.

Opraveno.


Oprava Když bylo v automatu u Akce přehledu typu Externí akce nastavena v poli "Co dělat když akce není nalezena či povolena" možnost "Přeskočit akci", stejně se v průběhu automatu objevil dotaz, co dělat, když na danou akci není právo.

Opraveno.


Oprava Zprávy / obecný plugin / import / #00

Při importech pomocí zpráv a obecného pluginu nebyl načten celý obsah zprávy do tabulky zpráv, pokud soubor obsahoval znak #00 konec souboru. Typicky u excelovských souborů. Opraveno.


Oprava Při definovaném opisu se chybně třídily detaily (třídily se podle jiného sloupce, než bylo definováno v uloženém nastavení).

Opraveno.

verze 1.0.2008.0716 ze dne 11.8.2008

Novinka Název nákladového okruhu (TabNakladovyOkruh.Nazev) rozšířen na 100 znaků.


verze 1.0.2008.0715 ze dne 30.7.2008

Oprava Při a po přepínání mezi více firmami se mohla objevit chybová hláška, příp. Helios spadnul.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Jako parametry spuštění lze zadat současně uživatele a heslo. Upraveno.

Jestliže je zadáno uživatelské jméno a není zadáno heslo, tak se objeví přihlašovací obrazovka s předvyplněným jménem (samozřejmě pouze tehdy, pokud není nastavena NT Autentikace - LoginMode=2). Prázdné heslo je možno zadat pomocí řádkového parametru (bere se pak jako zadané), a to buď /P "" nebo pouze /P (v tomto případě ale musí být jako poslední parametr).

Např. Helios.exe /Uxx /P "" /DHelios001 /F2

Helios.exe /Uxx /DHelios001 /F2 /P


Novinka V uživatelských konstantách je nové pole - "Implicitní cesta pro načtení dokumentu". Jestliže je cesta nastavena, je po stisku tlačítka Procházet v editoru přehledu dokumentů použita pro nastavení průzkumníka, pokud pole cesta na soubor je prázdná.


Novinka Dokument ze vzoru - doplněny 2 nové specifikátory:

CurrentDate - aktuální datum ve formátu RRRRMMDD

CurrentTime - aktuální čas ve formátu HHMMSS

Oba specifikátory lze použít jak pro název souboru, tak i pro cestu na soubor. Aktuální datum i čas jsou shodné pro všechny soubory generované v rámci stejného chodu.


Novinka Pokud se přepnu na jinou firmu a v té nemám práva na přehled, ve kterém jsem stál v původní firmě, nepřegenerují se záložky (standardní, oblíbené, ...).

Opraveno.


Novinka Při startu Helios Orange je kontrolováno, jestli je označena právě jedna měna jako hlavní. Pokud taková měna neexistuje nebo je jich více, je zobrazena informativní hláška :

V systému není nastavena žádná hlavní měna ! nebo V systému je nastaveno více měn s příznakem "hlavní" !

Pro budoucí přechod na EUR tento stav může způsobit potíže. Kontaktujte prosím svého dodavatele systému Helios Orange pro individuální posouzení situace.

Po zobrazení informace lze běžně pokračovat v práci. Informace je sloučena s případnou informací o dokladech pořízených po 1.1.2009 nebo obdobích, která překrývají datum přechodu na EUR (viz změna ve verzi 1.0.2008.0501). Kontrola nijak nezamezuje plnému chodu systému.


Novinka Hromadně pro e-mail - před vlastním tiskem se zobrazuje formulář s výběrem typu souboru. Na tomto formuláři je teď nově možno zadat Předmět a Text e-mailu (platí pro všechny vygenerované dokumenty k odeslání). V následném přehledu dokumentů k odeslání lze pro jednotlivé dokumenty změnit Předmět a Text pomocí akce "Doplnit či změnit e-mail (Shift+Ctrl+M)".


Oprava Při založení nového, nebo úpravě stávajícího externího atributu typu ComboBox zmizí, resp. se neuloží SQL skript kterým je plněn ComboBox.

Opraveno.


Oprava Při importu existujícího definovaného přehledu se původní přehled nepřepsal - musel se smazat a znovu importovat. Problém vznikal na SQL 2005.

Opraveno.


Oprava Při maximalizaci okna Dokument ze vzoru dojde k rozhození datových polí formuláře.

Upraveno.


verze 1.0.2008.0608 ze dne 11.6.2008

Oprava Pokud byl nadefinován více jak jeden Výkaz zisků a ztrát pro legislativu SK, neprošla konverze dat na verzi 1.0.2008.0606. Konverze skončila hláškou "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted ... atd."


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Nový chybový detektor EurekaLog. V případě, že nastane v Helios Orange nějaká neošetřená chyba, dojde k zobrazení informačního okna. V případě, že se okno objeví, prosíme o zaslání chybového hlášení tlačítkem "Send Error Report". Při odesílání je přednastavena standardní adresa pro Hotline Helios Orange.

Význam jednotlivých možností v okně: Click here – zobrazí detail o vygenerované chybě What were… – krátký popis, co uživatel právě dělal, není třeba vyplňovat Email address (optional) – kontaktní adresa uživatele, není třeba ji vyplňovat Send Error Report – dojde k zobrazení formuláře pro odeslání e-mailu Don’t Send – zavře okno s chybou bez odeslání e-mailu


Novinka Export/import sestav a definovaných opisů byl převeden na nový formát a způsob importu. Každá sestava má nyní jednoznačnou identifikaci pomocí GUID. Při importu se sestavy se stejným GUID přepisují.


Novinka Při definici automatu lze pro akce
 • MS Office/MS Excel...
 • MS Office/MS Excel (pouze skupiny)...
 • MS Office/Text...
 • MS Office/HTML...
 • MS Office/XML...

zadat přímo cestu a název souboru. Automat potom tuto cestu použije pro uložení souboru ve specifikovaném formátu (nezobrazuje se již dialog s dotazem na název souboru pro uložení).


Novinka V rámci náhledů lze ukládat náhled do dokumentu. Nově je doplněna možnost ukládání do dalších formátů. V uživatelských konstantách je možno zvolit přednastavený typ souboru (implicitně je RAF).


Novinka Ukládání změněného dokumentu (do databáze) pod stejným záznamem:

Kontrola změny souboru byla doplněna o test změny velikosti souboru (původně se testovala pouze změna data a času souboru).


Novinka U externího atributu Datetime přidána možnost editovat i čas.


Novinka V Uživatelských konstantách lokálních v sekci Dokumenty je nové zaškrtávátko "Dokumenty implicitně ukládat do databáze".


Novinka Do definice předpisu pro dokument ze vzoru byla doplněna možnost přednastavit úroveň stromu dokumentů.


Novinka Po volbě "Dokument ze vzoru" se nyní otevře přehled s definicemi. V něm se pomocí Ctrl+Enter vybere definice pro vytvoření nového dokumentu.


Novinka Do definice atributů vícenásobného vztahu byl doplněn typ FLOAT.


Novinka Do definice atributů vícenásobného vztahu byl doplněn typ editoru Čas. Datum se při editaci nastavuje na 1.1.2000.


Novinka Externí atributy - rozšíření nastavení

Do definice uživatelských/externích atributů byla doplněna tato políčka:

 • Veřejný název zkrácený
 • Konverze
 • Podmínka pro přenos (pouze pro externí atributy, typ editoru Přenos)


Novinka Stav Veřejný pro externí atributy byl rozdělen na 2 nové stavy - skutečný Veřejný (je nebo není vidět v Nastav) a Editovatelný - lze nebo nelze editovat. Původní povolené hodnoty pro atribut VerejnyAtr byly 'A' a 'N'. Nyní k nim byly přidány další 2 možnosti - 'V' a 'E'. Význam je následující:
 • A = Veřejný a Editovatelný
 • N = Neveřejný a Needitovatelný
 • V = Veřejný a Needitovatelný (pouze veřejný)
 • E = Neveřejný a Editovatelný (pouze editovatelný)


Novinka Upravena kontrola na cestu k dokumentu v číselníku dokumentů, kontrola se provádí pouze při ukládání do databáze.


Novinka V Nastav (F4) je nyní možno pro přenos sloupce ze stromečku všech, popř. z oblíbených, použít klávesovou zkratku Ctrl+Enter.


Oprava Pokud byly všechny externí atributy k určité tabulce označeny jako neveřejné, nesmazal se při mazání záznamu v mateřské tabulce související záznam v tabulce externích atributů.

Opraveno.


Oprava V případě, že byl v Kontingenční tabulce 2 zvolen do sloupce či řádku netextový atribut, který v přehledu nabýval hodnoty NULL, mohlo dojít k chybnému seskupení - některé hodnoty se objevily několikrát. Celková sumace hodnot byla spočtena správně.

Opraveno


Oprava V přehledu definice externích nebo definovaných sloupců nešlo filtrovat podle sloupce Externí.

Opraveno.


Oprava Tisk, Tisk formulářem - jednotlivě :

Po prvním poslaném dokladu se u dalších dokladů neobjevoval náhled před tiskem. Opraveno.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Změna URL pro službu ARES (Číselník organizací, volba místního menu Obchodní rejstřík na internetu)

Nová URL: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz


Novinka Atributy pro uložení definice Nastav (konkrétně pro SELECT a WHERE) byly převedeny z typu VARCHAR na typ TEXT. Tím padlo limitní omezení na počet zobrazitelných sloupců a počet podmínek.


Novinka Do souboru HIM byl doplněn přepínač OpenDialog. Může nabývat hodnot 0 nebo 1, implicitní je 1. Pokud je nastaven na 0, neobjeví se potvrzovací dialog importu a všechny zadané soubory jsou naimportovány.

Příklad:

[HeliosImport]
OpenDialog=0
[ImportFiles]
1=[cesta]\TiskForm.HFM

Odkaz na HIM soubor je pak možno zadat jako parametr spuštění Heliosu.

V případě importu generátorů se okno pro výběr občerstvení záznamu či vytvoření nového záznamu objeví vždy. Je zde příliš mnoho kombinací při porovnání importovaných a již existujících záznamů.


Novinka Import zpráv pomocí pluginu.

Do přehledů, které mají povoleno zpracování zpráv, lze importovat data pomocí pluginu navěšeného na zvolenou definici zprávy. Je potřeba založit def.zprávy formátu: Obecný plugin, zadat adresu místa zdroje a do pole ProgID COM pluginu zadat příslušnou třídu.

Výběr importních souborů zůstává na Heliosu, poté je sestavena komunikační temp tabulka a předáno řízení pluginu. Vše podobně jako u exportu pomocí zpráv a pluginu. ZACHOVÁNA ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA S EXPORTEM!

komunikační tabulka :

 • TABLE #ZpravyEX :
 • ID INT NULL - ID Dokladu, vyplní plugin poté co vytvoří/updatuje doklad
 • Soubor VARCHAR(255) - cesta a název importovaného souboru
 • IDDefZpravy INT NOT NULL - ID definice zprávy
 • FTextError VARCHAR(255) - případné chybové nebo informativní texty
 • FImageError INT NULL - ikona, (FiiOK, FiiWarning, FiiError) 0,1,2
 • plugin_fce TINYINT NOT NULL - 0- export, 1-import
 • BrowseID INT NULL - ID browsu
 • Ident VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ""- identifikátor pro potřeby pluginu, použití např. když zpracovávaný soubor odpovídá na více dokladů, či několikrát na ten samý doklad. plugin si muže poznamenávat označení dokladu.

Pokud se jeden datový soubor vztahuje na více záznamů, plugin provede insert dalšího řádku do zmiňované komunikační tabulky.

Poté co plugin ukončí svoji činnost, předá řízení zpět Heliosu. Helios vytvoří zprávu v tabulce zpráv z obsahu původního datového souboru a naváže ji na příslušné záznamy. Případně zobrazí v procesoknu případné texty a ikony převzaté od pluginu. Nenajde-li plugin požadovaný doklad, vrátí jako ID dokladu -1.


Novinka Definovaný přehled:

Tisk formulářem jednotlivě byl zakázán v případě, že není definován unikátní klíč.

Upraven obecný tisk formulářem, aby se občerstvovaly připojené tiskové zdroje i v případě, že se jedná o tisk neoznačeného záznamu s nedefinovaným unikátním klíčem.


Novinka Je možné zobrazit výsledný přehled akce Sumace hodnot vybraných záznamů i v případě, že v přehledu není zařazena žádná sumovatelná hodnota. To umožňuje pracovat pouze s počtem záznamů v jednotlivých skupinách seskupeného přehledu.

verze 1.0.2008.0307 ze dne 12.3.2008

Novinka Pokud ve vícenásobném vztahu použiji v záložce "3-Přehled 2" přehledy č. 69 (pohybové doklady), 68, 88 apod., tak při zobrazení vícenásobného vztahu nejsou k dispozici případné externí akce, které jsou nad přehledem definovány.

Zákaz externích akcí byl odstraněn.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka V zobrazení kontingenční tabulky 2 jsou na pravou myš dvě nové akce:
 • Uložit jako novou definici...
 • Přepsat existující definici...

V prvním případě se systém zeptá na název definice a poté vytvoří nový záznam v databázi. V druhém případě se objeví přehled již existujících definic s možností přenosu. Vybraná definice je poté přepsána aktuálním nastavením kontingenční tabulky.


Novinka Vícenásobné vztahy - podmínka pro přenos

Doplněna možnost zadat podmínku pro přenosový editor v definici atributů vícenásobné vazby.


Novinka Před odeslání zaheslovaného PDF byla přidána možnost doplnění předmětu a textu pro e-mail.


Novinka Dokument ze vzoru umí zapisovat do TabDokumenty. Doplněna i možnost zápisu do TabDokumVazby - tam kde je definována vazba na dokumenty tuto vazbu plní.


Oprava Při zobrazení detailu vícenásobného vztahu se v Nastav vazba pojmenovala podle systémového názvu, nikoliv podle údaje Název protitabulky pro Nastav.

Opraveno.


Oprava V editoru externích akcí nebylo možné použít posun po záznamech pomocí šipek, při posunu pomocí klávesové zkratky Ctrl+PageUp a Ctrl+PageDown nebyla vždy korektně občerstvena políčka editoru, občas došlo k chybě "Dataset not in edit mode".

Opraveno.


Oprava Pokud se nadefinovala vícenásobná vazba mezi 2 stejnými tabulkami se vztahem 1:1, došlo při zobrazení návazného přehledu k chybě "Nejsou zadané zobrazované atributy pro tabulku X". Záznamy do vztahu ale bylo možno přidat či odebrat.

Pokud si pak uživatel přes Nastav chtěl zobrazit nějaké údaje z navázaného záznamu, nezobrazilo se nic. Opraveno.


Oprava Při definici stromu dokumentů šlo docílit zacyklení.

Poté Helios při zobrazení „Uspořádání stromu“ Stromové struktury dokumentů i při „Zobrazení dokumentů ve stromu dokumentů“ zatuhnul. Opraveno. Doplněna detekce zacyklení jak při zadávání, tak při zobrazení.


Oprava Pokud se ve Stavu saldokonta vybraly v definici uživatelského menu ikony pro Upomínky a Penalizační faktury, tak tyto ikony "mrkaly".

Opraveno.


Oprava Nový "soudek" (TabSoudky) se po zařazení do Oblíbených zobrazuje pod syst. názvem přehledu a ne pod přiděleným názvem.

Opraveno.


Oprava Při použití parametru Definovaný přehled externí akce typu Procedura nelze jako přenášený atribut zvolit atribut ID z definovaného přehledu.

Opraveno. ID je již nabízeno také.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka V definici uživatelského menu lze pomocí "F2 - Uživatelský název akce pro ikonky" nadefinovat uživatelský název akce, který se uplatní pro spodní řadu ikonek.


Novinka Ve volbě Uživatelské konstanty - lokální je nově možné nastavit Implicitní typ pro uložení tisku do souboru a Implicitní cestu pro uložení tisku do souboru obdobně, jako je možno nadefinovat implicitní typ přílohy při odesílání tisku el. poštou.


Oprava Pokud se přidávaly kontakty k organizaci postupem: Číselníky, Organizace, Skupiny organizací, volba místní nabídky Organizace, výběr organizace z číselníku, záložka Kontakty, položka Kontakty, pak byl kontakt sice přidán do databáze, ale při obnovení/znovuotevření záložky se smazalo jeho propojení s danou organizací a na kartě Kontakty zmizel.

Opraveno.


Oprava Nastav, záložka 3-Podmínky

Pokud se ten samý atribut přenesl do podmínek vícekrát (např. z důvodů filtrace pomocí NEBO) a poté se jeden jeho výskyt ze seznamu podmínek odebral, zmizelo zvýraznění atributu ve stromečku filtrovatelných položek i oblíbených. Opraveno.


verze 1.0.2008.0110 ze dne 18.1.2008

Novinka K nákladovým okruhům je doplněna možnost navázání dokumentů.


Oprava Při výmazu pokladního dokladu, dokladu z oběhu zboží nebo organizace mohlo dojít k smazání vazebního vztahu mezi zprávou a jiným dokladem.

Opraveno.


Oprava Nešlo definovat práva pro uživatele nebo pro role pouze ve třetí úrovni (tzn. pro jednotlivé modré složky).

Sice byla možnost zatrhnout povolení práva pro nějaký přehled, ale toto zaškrtnutí se nepropsalo do vyšší úrovně (byť s omezeným přístupem). V důsledku toho uživatel neměl právo a do "povoleného" přehledu se nedostal. Opraveno.


Oprava Při mazání kontaktního jednání mohlo dojít ke smazání vazeb na dokumenty v jiných agendách Helios Orange.

Opraveno.


Oprava Definice zprávy s certifikátem šifrování či el. podpisem: Pokud se při vytváření neuložila, způsobila zablokování možnosti vytvoření nové definice zpráv.

Opraveno.


Oprava Při použití CTRL-X se nad přehledem seskupeným podle textového uživatelského sloupce objevila chyba "[SQL:8152,16] String or binary data would be truncated"

Opraveno.


verze 1.0.2008.0108 ze dne 9.1.2008

Oprava Při upgrade na verzi 1.0.2008.0107 mohlo dojít k situaci, že pořízená data nebyla uložena nebo byla zobrazena chybová hláška

SQL: 15289,16 Terminating this procedure. Cannot have an open transaction when this is run. Opraveno.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka V uživatelských konstantách na záložce Vzhled je nyní možno zapnout či vypnout "Barevné zvýraznění třídících sloupců". Implicitně je zapnuto.

Pro zvýraznění je použit odstín bílé barvy. Aby zvýraznění fungovalo, musí mít operační systém nastavenu barevnou hloubku větší jak 256 barev (Pracovní plocha - pravá myš - Vlastnosti - záložka Nastavení - Kvalita barev).


Novinka Byly rozšířeny možnosti obarvování přehledu. Nyní je možno nastavit nejen barvu řádku a styl písma, ale i barvu podkladu. Navíc je nyní možno nastavit i barvení pouze pro jednotlivé sloupce.

Barva v přehledech

Je třeba nadefinovat uživatelsky definovaný sloupec s tímto názvem:

 • _HeIQ_Barva automatické barvení písma řádku (vždy zapnuto!!)
 • _HeIQ_RC_[X] barva písma řádku
 • _HeIQ_RB_[X] barva podkladu řádku
 • _HeIQ_CC_[C_][A] barva písma jednotlivého sloupce
 • _HeIQ_CB_[C_][A] barva podkladu jednotlivého sloupce

kde

 • [X] jakýkoliv text splňující podmínky pro název atributu
 • [C_] jakékoliv číslo následované podtržítkem
 • [A] název existujícího atributu (sloupec, který bude barven)

[X] a [C_] nemusí být vůbec uvedeny. Jejich zadání umožňuje vytvořit více různých pravidel pro obarvování řádků či sloupců. Aby bylo barvení aktivní, musí být dané atributy vybrány na záložce 5 - Obarvování v F4 - Nastav (kromě _HeIQ_Barva - tento atribut je vybrán automaticky). Barva pro řádek, popř. sloupce se skládá postupně v pořadí zadaných pravidel, přičemž _HeIQ_Barva je jako první, jestliže je tento atribut definován. Obarvovací pravidla lze vybrat i z jiných vazeb (je tak možno např. obarvit řádky přehledu faktur v závislosti na pravidle pro číselník organizací).

Sloupec musí vracet celočíselný typ (TINYINT, SMALLINT nebo INT):

 • NULL = beze změny barvy
 • 1 = červená
 • 2 = zelená
 • 3 = modrá
 • 4 = fialová
 • jiná hodnota = barva ve formátu BGR ([B]lue [G]reen [R]ed) - pro přenos je možno použít tlačítko Barva... v editoru uživatelských sloupců

Příklad: v přehledu Účetní deník chci mít červeně podbarveny buňky ve sloupci Částka, když se jedná o stranu Dal: Systémový název: _HeIQ_CB_Castka Definice: (case when TabDenik.Strana = 1 then 1 else null end)

Ve vlastním přehledu pak musím v Nastav na záložce 1 - Zobrazení vybrat sloupec Částka a na záložce 5 - Obarvování pak vybrat výše uvedený nově vytvořený sloupce s pravidlem pro barvení.

Styl písma v přehledech

Je třeba nadefinovat uživatelsky definovaný sloupec s tímto názvem:

 • _HeIQ_StylPisma automatická změna stylu písma řádku (vždy zapnuto)
 • _HeIQ_RF_[X] styl písma řádku
 • _HeIQ_CF_[C_][A] styl písma jednotlivého sloupce

Pro [X], [C_], [A] a zapnutí platí totéž co pro obarvování (viz výše).

Sloupec musí vracet celočíselný typ (TINYINT, SMALLINT nebo INT):

 • NULL nebo 0 = beze změny stylu
 • 1 = tučné
 • 2 = kurzíva
 • 4 = podtržené
 • 8 = přeškrtnuté

Pokud chcete styly kombinovat, výsledný styl se vytvoří jako součet odpovídajících číslic: 5 (1+4) = tučné a zároveň podtržené písmo 15 (1+2+4+8) = tučné, kurzíva, podtržené i přeškrtnuté písmo

Vysvětlení zkratek

 • _HeIQ_RC_ [R]ecord [C]olor
 • _HeIQ_RB_ [R]ecord [B]rush
 • _HeIQ_CC_ [C]olumn [C]olor
 • _HeIQ_CB_ [C]olumn [B]rush
 • _HeIQ_RF_ [R]ecord [F]ont Style
 • _HeIQ_CF_ [C]olumn [F]ont Style


Novinka Na tlačítko Def OK a do Automatu lze nastavit i spuštění akce, která je neveřejná.


Novinka Opis přehledu 2 a exporty do Excelu, XML a HTML respektují nastavení barvy a stylu písma.


Novinka V editoru definované vazby na druhé záložce u zaškrtávátka Klíč je nové tlačítko s názvem Kontrola klíče. Po jeho stisknutí se spustí kontrola unikátnosti nastaveného klíče.

Občas se stane, že nastavený klíč není unikátní, což může způsobovat problémy s prací nad označenými záznamy v definovaném přehledu.


Oprava Problém v rychlém filtru

Rychlým filtrem se zafiltruje přehled pomocí např. 4. sloupce Myší se z přehledu odstraní některý ze sloupců 1,2,3 (sloupce před filtrovaným sloupcem) Po Refresh se hodnota zadaná v rychlém filtru posunula doprava o tolik sloupců, kolik jich bylo odstraněno z přehledu. Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export