Oběh zboží - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Oprava Při generování došlé objednávky z nabídky se nepřenášela do položky objednávky zakázková modifikace zadaná na položce nabídky. Opraveno


Oprava Akce Generování došlé objednávky nad nabídkami neměla implementovaná pravidla pro přenášení/nepřenášení režimu One Stop Shop ze zdrojového dokladu na cílový doklad. OpravenoVerze 2.0.2021.0604 ze dne 30.06.2021

Oprava Když se v přehledu dokladů, např. Příjemky, zobrazil sloupeček EC + SN celkem účto druhová a zároveň byl zobrazený nějaký sloupec z Řad dokladů, objevila se hláška

Ambiguous column name 'DruhPohybuZbo'

Opraveno.


Oprava Tlačítko Def OK na fakturách a skladových dokladech přestalo fungovat pro zaúčtování dokladu. Byl to důsledek úpravy, která během akcí nastavených na Def OK potlačila obnovu přehledu, aby záznam v případě filtrování na údaj, který akcemi mění hodnotu, z přehledu nevypadl a byl k dispozici pro další akce nastavené na Def OK. Vráceno do původního stavu před verzí x.0.2021.0600. Řešení bude revidováno v další plánované verzi.


Oprava U verze x.2021.0600 se u došlých objednávek v souvislosti s funkcionalitou One Stop Shop objevil na hlavičce nově i atribut Země, dle kterého se má dotahovat i sazba DPH stejně tak, jako i u jiných dokladů. Bez ohledu na to, co bylo vyplněno v "Země", dotahovala se stále stejná sazba DPH. Opraveno.


Oprava U verze x.0.2021.0600 nastal u některých zákazníků problém se změnovým skriptem číslo 2021/0484. Stalo se tak v těch případech, kdy byl na databázi definován externí index, který byl závislý na sloupci TabDokladyZbozi.ParovaciZnak. Jeho definice se ve verzi x.0.2021.0600 měnila.

Opraveno.Verze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Generování návazných dokladů z došlých objednávek přenášelo na cílový doklad nejprve všechny standardní položky a na konec pořadí všechny obaly příslušející k jednotlivým položkám. Upraveno tak, aby se při generování zachovalo pořadí položek na došlé objednávce.


Novinka V přehledech pohybových dokladů skladu (Příjemky, Výdejky) jsou k dispozici nové sloupce:
 • Evidenční cena celkem účto druhová
 • EC + SN celkem účto druhová


Novinka Konfigurace nastavení při generování objednávek.

V rámci funkce Generování objednávek je možné uložit několik přednastavených profilů pro výpočet množství k objednání.
Slouží k tomu tlačítko "Přednastavení"

Uživatel si může aktuání nastavení uložit pod libovolným názvem.
Pomocí funkce "Aktualizovat" lze uložené nastavení přepsat.

Přednastavení lze označit příznakem "Veřejné". Tím bude nastavení zpřístupněno všem uživatelům, kteří mají právo na generování objednávek.


Novinka V Profilu pro generování návazných dokladů byla do parametru "Způsob generování z hlavičky či položek" doplněna další volba
:

3 - Zajistit zbývající množství stavem skladem a generovat pro zajištěné. Při tomto nastavení se akce generování nejprve pokusí dosud nezajištěné množství stavem skladu zajistit a pro celkové zajištěné množství pak vygenerovat návazný doklad.


Novinka Na řadě přijatých faktur je nastaven návazný doklad Příjemka a Datum případu návazného dokladu je nastaveno na Datum zdrojového dokladu, resp. DUZP. Akce Generování příjemky přesto vygenerovala doklad s datem případu rovným aktuálnímu datu. Opraveno, respektuje se nastavení.


Novinka Došlé objednávky - do akce Kopie byla doplněna možnost určit pro hlavičku cílového dokladu jiný sklad a dále (i při zachování původního skladu) určit, zda u položek cílového dokladu budou zachovány sklady zadané na položkách původního dokladu, nebo bude nastaven sklad shodný se skladem na hlavičce cílového dokladu.


Novinka Do níže uvedených EDI byl přidán Recyklační příspěvek.
 • FV - EDITEL INHOUSE (export)
 • FP - EDITEL XML import
 • FV - EDITEL XML 2002
 • FV - EDITEL XML 9/2004
 • FV - EDITEL INHOUSE (export) s kurzem 2006
 • FV - EDITEL INHOUSE (export) B kurzem 2006
 • FV - rpEDI001
 • Výdejky - rpEDI026


Oprava V akci Kopie pro Kmenové karty nebylo vyřešeno kopírování kmenových karet výrobních čísel. Při zatržení volby Výrobní čísla se kopírovaly stavy výrobních čísel a nové vytvořené záznamy si ponechaly vazbu (IDVyrCK) na kmenovou kartu výrobního čísla zdrojového stavu výrobního čísla. Opraveno - v kopii lze nyní zvolit, zda se mají kopírovat pouze kmenové karty výrobních čísel a nebo i stavové karty výrobních čísel


Oprava Došlé objednávky - v případě, že uživatel navýšil množství na výdejce vygenerované k položce došlé objednávky zajištěné jiným skladem profilem pro generování převodky s nastavením Přepojit výdejku na zajištění příjemkou, tak při realizaci výdejky se sice vygenerovala převodka-příjemka, ale nedošlo k přezajištění ze stavem skladu na zajištění příjemkou. Položka došlé objednávky se stala nezajištěnou. Opraveno


Oprava Došlé objednávky - při zadávání dokladu se nedotahovalo bankovní spojení přednastavené na měně. Opraveno


Oprava Generování účtenek pokladního prodeje z došlých objednávek nerespektovalo množství již odebrané výdejkami vyřizujícími došlé objednávky. Účtenka se generovala na celé množství. Stornované množství na účtence nesnižovalo Množství z účtenek na položkách a hlavičce došlé objednávky. Opraveno


Oprava Expediční příkazy, Výdejky, Storno výdejky - na doklad se při zadání organizace nedotahoval Příjemce. Opraveno


Oprava V došlých objednávkách při generování návazných dokladů u textových položek nebyla funkční tlačítka Zahrnout a Vyřadit. Opraveno.


Oprava Došlé objednávky - při doplnění nové kmenové karty do přehledu skladových karet v editoru dokladu se kurzor nenastavoval na tuto doplněnou kartu. Opraveno


Oprava Došlé objednávky - v případě, že výdejka realizující došlou objednávku byla generována dle profilu s nastaveným příznakem Přepojit výdejku na zajištění příjemkou a později se použila položkovým převodem pro vygenerování příjemky na jiný sklad, došlo ke změně zajištění realizovaného množství na zajištění příjemkou, jako kdyby ještě nebylo dodáno a množství se stalo krytým příjemkou a po realizaci příjemky stavem skladu. Opraveno. Mechanismus přepojení výdejky na zajištění příjemkou se aplikuje pouze v případě, že se výdejka vygenerovala s profilem pro generování návazných dokladů určeným pro převodky.


Oprava Při práci s doklady se za různých specifických okolností objevovala chybová hláška "Field 'XXXPohybovyID' not found". Opraveno.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka Nastavení příznaku Kontrola výrobních čísel na stavové kartě bylo rozšířeno o hodnotu C – Dle kmenové karty, fungování kontroly výrobního čísla na daném skladu je tedy při jiném než tomto nastavení nyní zcela nezávislé na nastavení kontroly na kmenové kartě. Aktualizační skript nastavil příznak na stávajících stavových kartách tak, aby se kontroly po aktualizaci nikde nezměnily a nebyla použita nová hodnota C - Dle kmenové karty.


Novinka Pro pohyby příjem, výdej, výdej v evid ceně a jejich storna je umožněno účtování nulových částek.


Novinka V rámci převodek (výdejka převodka a příjemka převodka), je u storna dokladů nově na řadě možno nastavit "Řada dokladů pro generování storna výdeje" popř. "Řada dokladů pro generování storna příjmu". Pokud je pak realizováno storno příjmu popř. výdeje, vygeneruje se v určené řadě automaticky i storno výdeje, popř. příjmu. Návazný doklad storna je třeba následně ručně realizovat.

Pokud nebude nastavena "Řada dokladů pro generování storna výdeje", zobrazí se při realizaci storna příjmu nově upozornění:
"Pozor! Příjemka, kterou se chystáte stornovat, je součástí dokladové dvojice příjemka - výdejka, která tvoří převodku na cílový sklad. Chcete-li korektně stornovat tuto převodku, je třeba nejen provést storno příjmu, ale vyhledat návaznou výdejku a stornovat ji."
Pokud nebude nastavena "Řada dokladů pro generování storna příjmu", zobrazuje se při realizaci storna výdeje upozornění o dokladové dvojici (upozornění se zobrazovalo již dříve).


Novinka Do položek výdejky byly doplněny přehledy
 • Realizované výdeje z umístění
 • Realizované výdeje z umístění VČ

poskytující informace, ze kterých umístění byla položka/výrobní číslo evidenčně odepsáno i v případě, že uživatel nezadal Rozpis dílčích umístění a realizace vybrala umístění s volnou zásobou pro výdej automaticky.Verze 2.0.2021.0305 ze dne 01.04.2021

Novinka V globální konfiguraci v sekci "Ceny" přibyl nově parametr "Povolit do valut vybrat hlavní měnu". Parametr určuje, zda je možné do valut vybrat hlavní měnu.

Stávající implementace budou mít parametr nastaven jako zatržený (původní stav), aby se za chodu neměnilo chování. Nové implementace budou mít tento parametr nezatržený, z principu nám nepřijde správné povolit do valut vybrat hlavní měnu. V rámci potřeb dané implementace je možno parametr změnit.


Oprava Opravena chyba, kdy došlo k výraznému zpomalení funkcionality editoru dokladů v situaci, kdy existují pro danou skladovou kartu tisíce výrobních čísel.


Oprava Omylem došlo k zakázání vazby mezi tabulkami Položky došlé objednávky a Zajištění došlé objednávky (pro přehled 962 a 974). Opraveno.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Dílčí vylepšení v práci s cenotvorbou
 • Zadávání cen do cenových úrovní (ceníků)
  • do pole Měna pro ceny v CM nepovoleno zadat hlavní měnu
  • je-li zadána Cena valuty, musí být vyplněna i Měna
 • Nabídky/nabídkové ceníky
  • na řadě nabídek lze přednastavit Typ nabídky: Nabídka (výchozí nastavení)/Nabídkový ceník
 • Hromadné změny na položkách dokladů
  • doplněna možnost změnit JC bez daní
 • Akce Ceníky všech položek nad Kmenovými kartami
  • doplněna paměť na uživatele na výběr druhů zobrazovaných cen zadávaný v úvodním formuláři akce


Novinka iNUVIO:

Na skupině karet

 • byla doplněna na první záložku textová Poznámka
 • cenové úrovně a slevy přesunuty z první záložky na samostatnou záložku
 • na záložce Výroba lze nově nastavit druh výrobní karty, tj. zda se má právě založená kmenová karta převádět do výroby jako dílec, nebo materiál, nářadí a vedlejší produkt

2.0: Na skupině karet

 • byla doplněna na první záložku textová Poznámka
 • cenové úrovně a slevy přesunuty z první záložky na samostatnou záložku


Novinka Akce "Převod položek z příjemky" měla stejnou klávesovou zkratku jako akce "Zaokrouhlení a další údaje" (Ctrl + Alt + Z). Pro akci "Převod položek z příjemky" použita nová zkratka (Ctrl + Alt + X).


Novinka V různých místech Heliosu se vyskytovala akce "Najdi", která sice našla požadovaný doklad, ale už se nebylo možné vrátit zpět do zdrojového přehledu, což bylo uživatelsky nepřívětivé. Proto byla kromě této akce přidána i akce "Doklad", kde je možné zobrazit doklad a zároveň se i vrátit do zdrojového přehledu.


Novinka V profilu pro generování návazného dokladu u došlých objednávek byly rozšířeny možnosti převodu, které je možné nastavit v atributu "Způsob převodu".

Volby 2 + 3 byly přejmenovány a volby 4 + 5 jsou nově přidané.

0-Položky objednávky s přenosem kompletačních položek
1-Položky objednávky bez přenosu kompletačních položek
2-Kompletační položky s přenosem do kusovníku včetně ostatních položek
3-Kompletační položky bez přenosu do kusovníku včetně ostatních položek
4-Kompletační položky s přenosem do kusovníku bez ostatních položek
5-Kompletační položky bez přenosu do kusovníku bez ostatních položek


Oprava Zajištění položky došlé objednávky příjemkou k vydané objednávce s navýšeným množstvím - chyba ve výpočtu množství použitelného pro zajištění v případě, že je zajišťováno více položek z dané příjemky. Opraveno


Oprava Od verze x.0.2020.1200 změna umístění při přesunu zásoby bez VČ končila chybou: "Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !" a změna neproběhla. Opraveno


Oprava Při nastavení Globální konstanty - Oběh zboží - Ceny - Dohledat ceny dle: Místa určení
 • se v případě vícenásobného přenosu položek na expediční příkaz (a i další doklady realizované nad tabulkou TabDokladyZbozi) uplatňovala cenová úroveň nastavená na fakturační organizaci místo na organizaci zadané v místě určení
 • tlačítko Zdroj ceny v editoru položky zobrazovalo ceny platné pro fakturační organizaci

Opraveno


Oprava Po spuštění přehledu "Nesoulad stavu výrobních čísel" a následným spuštěním přehledu "Přebytek stavů výrobních čísel", tak se při opětovném spuštění přehledu "Nesoulad stavu výrobních čísel" zůstala filtrace jako u přehledu "Přebytku stavu výrobních čísel" – chyba – opraveno.


Oprava Při kopii dokladu se nepřenášel atribut "Režim kurzu DPH" ze zdrojového dokladu. Pokud tedy zdrojový doklad měl nastavenu hodnotu "Přímo na fakturách", tak na cílovém dokladu bylo defaultní "Pouze v účetním deníku", což působilo komplikace - opraveno.


Oprava Akce "Najdi skladovou kartu" nad přehledem položek nefungovala v případě, že nad stavem skladu bylo nastaveno omezené načítání dat - opraveno.


Oprava Došlé objednávky - akce Aktualizace dle aktuální cenotvorby v případě, že položka dokladu byl oceněna dle návazné skupiny karet, neaktualizovala sazby DPH a SD. Opraveno.Verze 2.0.2021.0119 ze dne 15.02.2021

Oprava Došlé objednávky - při generování vydaných objednávek ze zajištění někdy nedocházelo k seskupení všech shodných položek do jednoho řádku objednávky, některé položky se objevily na samostatných řádcích a s nesprávnými cenami. OpravenoVerze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka Akce Dokumenty ke kmenové kartě nad položkou dokladu
 • V přehledu aktivovaném touto akcí byly zablokovány akce Nový, Oprava, Zrušit a odstraněny akce Připojit/Odpojit - tyto akce jsou možné a přípustné pouze nad kmenovou kartou
 • Akce byla doplněna i do Přehledu položek aktivovaného nad přehledem dokladů (F9)


Novinka Vytvořena nová uživatelská procedura

ep_DosleObj_VytvorSkupinyProGenerHromadNavazDok01 s parametrem @IDProfil INT


Novinka Byla provedena optimalizace rychlosti akce pro nápočet data posledního příjmu a výdeje (hp_OZAktualPosledniDatumPV).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export