Oběh zboží - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Oprava Akce "Nové výrobní číslo", která je k dispozici v editoru položky dokladu na záložce Výrobní čísla nad přehledem Stav výrobních čísel negenerovala při hromadném generování následná výrobní čísla s respektováním výrobních čísel založených v kmenových kartách VČ. Generování mohlo skončit chybou (duplicita). Opraveno.


Novinka Pro zajištění došlé objednávky vydanou objednávkou se nově přenáší na položky vydané objednávky i číslo zakázky.


Oprava Při generování
 • faktury z dokladu výdejka, expediční příkaz, příjemka, vydaná objednávka
 • výdejky z dokladu expediční příkaz
 • příjemky z dokladu vydaná objednávka

nefungovalo plnohodnotně tlačítko Def. OK na dokladu zobrazeném při generování. Vyžádaná realizace se provedla, zaúčtování nikoliv, tisk končil chybou. Opraveno.


Oprava Přestalo fungovat přejmenovávání atributu Dodavatelská faktura. Zároveň byl atribut nesprávně přejmenován na "Dodavatelské faktury". Klávesová zkratka už je také funkční. Opraveno.


Oprava V souvislosti s novou funkcionalitou kmenových karet VČ uvolněnou do distribuce v září 2019 docházelo u externích řešení (neupravených na doporučený způsob zakládání VČ pomocí nové standardní procedury, viz Poradnu) k chybě „duplicitní záznam“ při zakládání VČ do databáze Helios Orange. Opraveno.


Novinka Kmenové karty výrobních čísel - další nové související funkcionality
 • Nová globální konstanta "Shoda parametrů VČ s kmenovou kartou VČ" (Položky dokladů) - je-li zatrženo (výchozí nastavení nezatrženo), nelze na stavu VČ měnit standardní sloupce, které jsou zároveň definovány na kmenové kartě VČ s výjimkou poznámky. Změna obsahu sloupce na kmenové kartě VČ se automaticky zapíše i do všech stavových karet VČ k dané kmenové kartě VČ. Při zatržení a uložení tohoto nastavení dojde k hromadnému sjednocení sloupců stavových karet VČ se sloupci na příslušné kmenové kartě VČ.
 • Do přehledů Kmenové karty, Výběr ze stavů výrobních čísel byly doplněny akce pro zobrazení přehledů pohybů VČ
 • Umožněno připojovat dokumenty ke kmenových kartám Vč. K dispozici je na vyžádání skript PripojeniDokumentuKVyrCK.hql
  • na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ
  • na připojení dokumentů ze stavů VČ ke kmenovým kartám VČ a odpojení od stavových karet VČ

Opravy

 • Na záložce 3 - Kmenové karty se na kartě Výrobní čísla chybně vybíraly odpovídající kmenové karty VČ - opraveno


Oprava Při generování dokladu výdejky z DOBJ u kompletací se nesprávně zobrazovala chyba, ač o žádný nesoulad nešlo: „Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku“. Opraveno.


Novinka Zatržítko hranice marže přidáno na hlavičku a položky. Je-li tedy položka nebo jedna z položek dokladu pod hranici marže, tak je zatržítko zatrženo. Pouhé upozornění při uložení položky, popř. dokladu nepostačovalo především pro importované doklady.


Oprava Přehled pohybů výrobních čísel (76) aktivovaný nad přehledy s pohyby položek dokladů nezobrazoval žádné nebo chybné pohyby. Opraveno.


Novinka Při nápočtu budoucích pohybů v rámci funkce Generování objednávek byla provedena optimalizace, která by měla eliminovat vznikající deadlocky.


Oprava Při generování návazných dokladů z DOBJ se v některých případech dle formy úhrady správně nepřevzal „Způsob zaokrouhlení“ a s tím i „Zaokrouhlení dokladu“.

Opraveno.


Oprava Při zajištění došlé objednávky výrobním plánem se nepřenáší externí číslo jako číslo objednávky do výrobního plánu a dalších návazných dokladů. Opraveno.


Novinka Doplnění funkcionality "Zjednodušené účtování"

Zaškrtávátko "Sklad" doplněno do řádků úč.kódů faktury a dobropisu :

 • "Základ daně"
 • "Ostatní částky"

Při účtování se dotahuje účet pořízení nebo účet skladu takto :

 • u skladových položek se skladu na stavu skladu
 • u textových položek z nákladového střediska na faktuře

Všechna zaškrtávátka přidána do řádku úč.kódu faktur a dobropisů : "Částka včetně daní". Dotahování účtu stejné, jako pro řádky "Základ daně" a "Ostatní částky".

Do organizační struktury přidány 2 účty : "Účet náklad (výdejka)" "Účet náklad (výdejka v EC)" Použijí se při účtování Výdej, Výdej v evidenční ceně a Storno výdej z příslušného skladu.

Došlo k přejmenování účtů : Účet pořízení --> Účet pořízení (FP,příjemka) Účet skladu --> Účet skladu (příjemka,výdejka) Účet příjem (zboží na skladě) --> Účet skladu (příjemka,výdejka) Účet výdaj (náklad) --> Účet náklad (výdejka) Účet výdaj v EC (náklad) --> Účet náklad (výdejka v EC) Účet faktura přijatá (pořízení zboží) --> Účet pořízení (FP,příjemka) Účet faktura vydaná (tržba) --> Účet tržba (FV)


Novinka Zajištění DOBJ a přenos nákladového okruhu na VOBJ - nově se nákladový okruh přenáší.Verze 2.0.2019.0904 ze dne 24.10.2019

Oprava Při příjmu na zajištění vydanou objednávkou/výrobním plánem zajišťujícími položku, která se vyskytuje na více řádcích došlých objednávky se od verze x.0.2019.0900 zajistil stavem skladu pouze jeden řádek. Opraveno. Byl zpřesněn i algoritmus aktualizující zajištění došlých objednávek v souvislosti s realizací storna množství z příjemky na zajištění.


Oprava Do přehledů došlých objednávek a dokladů skladů a nákupu a prodeje (oběhu zboží) byl do skupiny návazných dokladů vrácen přehled Aktivity (221), který umožňuje založení nového záznamu. Společný přehled Aktivity a agendy QMS, který původně nahradil přehled Aktivity, je nadále rovněž k dispozici.Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Oprava Přestalo fungovat přejmenovávání atributu Dodavatelská faktura. Zároveň byl atribut nesprávně přejmenován na "Dodavatelské faktury". Klávesová zkratka už je také funkční. Opraveno.


Oprava Zaokrouhlení a forma úhrady - při převodech dokladů se v určitých případech nepřevzalo zaokrouhlení. Opraveno.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Pozor! Byla implementována nová funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel.

Na databázích, kde se ve velkém rozsahu využívají výrobní čísla, může aktualizace na novou verzi trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.

Důležité podrobnosti naleznete v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kmenov%C3%A9_karty_v%C3%BDrobn%C3%ADch_%C4%8D%C3%ADsel_-_Poradna_(CZ)


Novinka Při generování vydané objednávky z došlé objednávky docházelo k tomu, že se na všech položkách kromě té první doplnilo "Požadované datum dodání" na hodnotu 31.12.9999. Dělo se v případech, kdy na došlé objednávce tento údaj nebyl vyplněn. Opraveno, nově údaj zůstává na všech položkách nevyplněný.


Novinka Pro formát zprávy "EDITEL(R)-XML 9/2004 (export)" byl pro dobropis doplněn chybějící atribut s číslem objednávky order_number (TabDokladyZbozi.NavaznaObjednavka).


Novinka Vrácena funkcionalita, aby na nabídce typu ceník nebylo možné zadávat slevy.


Novinka Přidána možnost k opravnému dokladu ve smyslu § 46 a následujících, zejm. § 46e navázat další doklady k fakturám vydaným i dobropisům vydaným jíné faktury/dobropisy vydané ke stejné organizaci. Byla pro to vytvořena akce "Návazné doklady k opravnému dokladu". Je na uživateli, které doklady si naváže. - jedná se o předchozí opravy.


Novinka Došlé objednávky a kompletační položky. Pokud bylo na doklad zařazeno ve smyslu kompletačních položek "Zadání dílu na doklad", tak nebylo možné z došlé objednávky dogenerovat doklad výdejky na částečné množství "Nelze stanovit množství výrobku". Opraveno. Lze tedy buď generovat částečné množství a zbytek dogenerovat později, popř. vygenerovat celek, ponížit na cílovém dokladu a dogenerovat zbylé množství.


Novinka Došlé objednávky a kompletace - byl problém u vygenerovaných dokladů, kde následovala převodka - ignorovalo to kompletační položky + případné nastavení záměny dílů a výrobků přednastavitelné na řadě výdejky. Opraveno.


Novinka Do společného pohledu na došlé objednávky v přehledu Došlé objednávky (971), který je k dispozici nad přehledy firemních aktivit a agend QMS, byly do Nastav doplněny vazby:
 • Stav - na číselník Stavy objednávek
 • Došlé objednávky (v řešení) - umožňuje získat Stav vykrytí (není k dispozici ve vazbě Došlé objednávky, kde sloupec při vložení do sestavy havaroval)
 • Došlé objednávky (pořízené) - umožňuje získat Stav vykrytí
 • Došlé objednávky (archiv) - umožňuje získat Stav vykrytí


Novinka Podpora pro externí řešení – výdeje dle Došlých objednávek (DObj)
 • Připraveno TabKryStSklView – poskytuje informace o stavu vykrytí, zajištění, blokování daného řádku DObj
 • View se využívá nově ve WMS Gatema (nové verze pluginů jsou uvolněny spolu s touto verzí), kde jsou nyní k dispozici v konfiguraci 3 možnosti vykrývání pro DObj:
  • živé - generuje se výdej na dosud nevykryté množství
  • zajištěné - generuje se výdej na zajištěné množství
  • blokované - generuje se výdej na blokované množství


Novinka Na řadě expedičních příkazů doplněna na záložce 4- Návazné doklady možnost pro navázanou řadu faktur přednastavit i "Datum případu návaz. doklad" a "DUZP návazného dokladu".


Novinka U storna příjmu výrobního čísla, kde už není výrobní číslo skladem se zobrazovala chybová hláška dělení nulou. Nově se zobrazuje chybová hláška, že není dostatek výrobních čísel a to i s identifikací položky, u které se tak děje.


Novinka Storno příjemky z vydané objednávky/z výroby, která zajišťovala došlou objednávku, nevrátilo stornované množství do množství krytého příslušnou vydanou objednávkou/výrobním plánem. Opraveno. Při realizaci storna program přiděluje stornované množství ze zajištění stavem skladu na příslušná zajištění došlých objednávek vydanou objednávkou/výrobním plánem.


Novinka V akci "Výrobní čísla" nad přehledem "Stavy všech skladů" (akce v přehledu stav skladu) se nezobrazovaly správné údaje z důvodu chybného filtrování. Opraveno.


Novinka Výkaz lihu - Při filtraci odkladů podle data se používala funkce BETWEEN, takže datum pořízení bylo v přesnosti na čas k 00:00:00.000 - zahrnulo se tedy do hlášení dvou dnů, což bylo špatně. Funkce BETWEEN nahrazena rozepsáním na 2 porovnání.Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Oprava Pokud byla na došlé objednávce službová položka a byla k došlé objednávce vystavena a zrealizována výdejka, tak nešel na došlé objednávce nastavit příznak splněno - hlásilo nerealizovaný doklad. Opraveno.


Oprava Při přepisu editoru Strom návazných dokladů došlo ke změně významu dvojkliku. Dvojklik začal zobrazovat editor dokladu. Opraveno - dvojklik opět zobrazuje přehled s označeným dokladem.Verze 2.0.2019.0604 ze dne 19.07.2019

Oprava Ceník typu akce a slevy - u verzí .2019.0600 a .2019.0603 byla chyba, kdy se do ceny z ceníkové akce uplatňovaly i slevy, ač je na akci zadáno, že se slevy uplatnit nemají, což je defaultní hodnota.


Oprava Poznámky k dokladům - od verze 2019.0600 nefuguje automatická poznámka propisovaná do Poznámek 1 - 4 na hlavičce dokladů a to v případě, že je poznámka navíc přiřazena pro konkrétní organizaci. Poznámka bez přiřazené organizace fungovala. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka U cenové úrovně je možno přednastavit Typ ceny (s DPH/bez DPH), což se přednabídne i při zadávání ceně k položce.


Novinka Pro doklady DSN doplněno "Datum pořízení".


Novinka Po vygenerování vydané objednávky z došlé objednávky se automaticky nedotáhla cena na položku dokladu. Opraveno.


Novinka Nedotahovalo se správně místo určení a fakturační adresa v případě, že byla na doklad nejprve vyplněna kontaktní osoba, která je vyplněna u organizace označené jako místo určení a zároveň má toto místo určení nastavenou nadřízenou organizaci, které je označeno jako fakturační adresa. Opraveno.


Novinka Kopie výdejky převodky kopíruje nově i „Čís. skladu pro převod“ a „Druh dokl. převodu“.


Novinka Vazba kmenová karta/obal nerespektovala přepočet množstevní jednotky při přidání obalu na doklad. Opraveno.Novinka Realizace výdeje – chybová hláška doplněna o identifikaci problémové položky. Jde o chyby v souvislosti množství k dispozici na VČ a umístění + nesoulad množství na skladě a umístění.


Novinka U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu.

Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku.
Opraveno.


Novinka V akci „Zásoby za období vybraných položek“ u „Stav skladu k datu“ (skladová uzávěrka) - napočetla se pouze první položka opakovaně. Opraveno.


Novinka Akce „Přesun množství“ v „Umístění všech položek“ přidán v editoru výběr měrné jednotky. Akce je aktivní pro jeden záznam, uplatnění konkrétní měrné jednotky je tedy jednoznačné.Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Oprava Od verze x.0.20019.0400 a vyšší se v některých případech zobrazoval stav došlých objednávek jako "Částečně realizováno" na místo "K expedici". Šlo o případy, kdy na došlé objednávce byla jak položka, která je realizovaná, tak i položka, která je k expedici. Historicky se v těchto případech zobrazoval stav k expedici a chceme u toho i zůstat. U těchto kombinací částečně realizováno a k expedici nebo kryto mají mít přednost stavy k expedici nebo kryto oproti částečně realizováno.

Opraveno.


Oprava U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu.

Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku. Opraveno.Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Oprava V globální konfiguraci je parametr "Kurz při generování položek dokladu", který se při své nedefaultní hodnotě "dohledat kurz podle data případu" nerespektoval při generování návazného dokladu a zachovával se kurz zdrojového dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2019.0404 ze dne 15.04.2019

Oprava
 • Funkce Aktualizace ceny dle aktuální cenotvorby dotáhla cenu jen pro jednu položku a ostatní vynulovala, nedotáhla správně ceny, opraveno.
 • Docházelo k nesprávnému dotažení ceny na položku dokladu v případě, kdy byly ceny v návazných skupinách karet nebo jako nabídkový ceník a zároveň definovaná cena v CÚ. Nevzala se cena s vyšší prioritou (návazné skupiny karet nebo nabídkový ceník), ale uplatnila se nesprávně cena s nižší prioritou dle CÚ.Verze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava Pokud je rozdílné třídění SQL Serveru a databáze, nebylo ve verzi 2.0.2019.0401 možné realizovat příjemky. Došlo k chybě "collation conflict". Opraveno.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Oprava U došlých objednávek se v některých situacích nesprávně zobrazoval stav "Částečně kryto" tam, kde měl být zobrazován stav "Částečně realizováno". Šlo o případy, kdy bylo částečně realizováno(realizován výdej) a zároveň se na dokladu objevovala položka, která byla bez krytí (nebyla zajištěna stavem skladu). Opraveno.


Novinka Zajištění DOBJ při realizaci příjmů bez vazby na DOBJ:

Na řadách příjemek je atribut "Po realizaci spustit "Aktualizace zajištění stavem skladu"", kde je defaultně hodnota "Nespouštět" a dále je možnost nastavit "Spustit" nebo "Spustit s dotazem".
Dle nastavení se pak případně akce na konci realizace spustí, tj. pro položky příjemky dohledá dle data případu nejstarší položky na došlých objednávkách a pro ně spustí "Aktualizace zajištění stavem skladu".
Do akce je možné zasáhnout pomocí slepé procedury dbo.ep_DOBJ_UpravDPaIDProAktZajStavSk.

Zajištění DOBJ při realizaci příjmů s vazbou na DOBJ (z DOBJ generována VOBJ a z té generovaná příjemka):
Na řadu DOBJ byl přidán atribut "Při převodu objednávky do příjemky zajistit". Tímto atributem je řízeno, zda bude přednastaveno, že se má zajišťovat při převodu VOBJ na příjemku. Nejpravděpodobnější využití bude v kombinaci s nezatrženým "Automaticky zajistit zboží, které je stavem skladu", kde si pak zatrhnu "Při převodu objednávky do příjemky zajistit". Díky tomu se pořízená DOBJ nezajistí - zajistí se až při příjmu.


Novinka Do akce "Ceníky položek", tj. akce jejíž pomocí lze exportovat/importovat ceny položek pomocí tabulkového editoru byl přidán atribut "Měrná jednotka" a "Druh cenotvorby". Druh cenotvorby slouží jen informativně pro zobrazení nebo export. Měrná jednotka umožňuje jak zobrazení a export, tak je možné i importovat měrné jednotky.

Pokud je v globální konfiguraci aktivovaná funkcionalita "Ceníky včetně MJ", je pak možno navíc pro jednu položku v rámci jedné cenové úrovně zadat ceny pro více měrných jednotek - v přehledu ceníku položek je pak cena pro každou MJ reprezentována vlastním řádkem. Více cen pro měrné jednotky bylo možné zadávat už dříve jednotlivě, nyní bylo přidáno pracovat s měrnou jednotkou i hromadně exportem/importem pomocí tabulkového editoru.
Zároveň byla akce importu upravena tak, že se na konci nezobrazuje pouze počet importovaných řádků, ale zobrazí se procesní okno, kde jsou jednak detailnější informace o případných chybách, ale zároveň i upozornění o případných nově importovaných záznamech kmenových karet a množstevních jednotek.


Oprava Při založení nové kmenové karty pomocí importu ceníku ze schránky nebyl respektován Druh skladu přednastavený na skupině karet. Opraveno.


Novinka U sloupců Plánovaný zisk a Zisk ve spojitosti s marží byla doplněna finanční maska ### ### ###,##


Novinka Do pohybů výrobních čísel přidány sloupce "Množství druhové" a "CC evidenční druhová", tak aby i zde bylo možné zobrazit znaménko dle směru pohybu, tak jako je to i u pohybů skladových položek.


Novinka V kmenových kartách při spuštění akce "Ceníky položek" se zobrazuje editor, kde je atribut "Výběr zobrazovaných cen". Zde jsme nahradili hodnotu "Pouze korunové" za "Pouze v hlavní měně". Je to univerzálnější pojem - byl s tím problém v SK legislativě, kde termín korunové nedává vůči EUR smysl.


Oprava Při změně hodnoty příznaků
 • Realizační faktura
 • Zálohová faktura

v editoru pro řady faktur v přehledu Druhy dokladů pohybu zboží se hlásila chyba: "Access violation at address 0ACEBC96 in module 'HeLCS2.bpl'. Read of address 00000000." Opraveno


Oprava V dokladech v přehledu skladu je akce "Výrobní čísla aktuální položky" dostupná jen pro položky, které jsou na doklad zařazené.

Nezobrazují se VČ u položek, které nejsou zařazeny na doklad. Opraveno.


Novinka Aktualizace údaje Množství na DO k vyřízení ve Stav skladu způsobovala zablokování běhu programu. Upraveno: Programový kód byl optimalizován a doplněny indexy. Pokud jste byli nuceni vypnout globální konstantu Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady (v případě zpomalení systému parametr deaktivujte) a využíváte možnost zajištění došlé objednávky stavem z jiného skladu, můžete ji opět zapnout.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Oprava Na zrealizované příjemce bylo v určitých případech u souvisejících nákladů aktivní tlačítko "Rozpusť", což je nežádoucí. Opraveno.


Oprava Pokud byl na řadě došlé objednávky přednastaven profil pro generování návazných dokladů a byl zde nastaven profil, který má nastaven i návazný profil, tak se návazný profil při použití akce "Generuj návazný doklad" nepoužil. Pokud takový profil na řadě nebyl přednastaven, tak to fungovalo správně. Popř. pokud byly použity jiné akce pro generování návazných dokladů. Opraveno.


Oprava Od verze 2018.1200 pokud se položkově převedlo z výdejky na příjemku a bylo třeba na příjemce zrealizovat za jinou cenu, než byla evidenční cena výdejky, tak se i přesto že uživatel zadal na příjemce jinou cenu, realizovalo za evidenční cenu na výdejce. Evidenční cena se z výdejky přenesla na příjemku do pole CCevid. požadovaná, která na příjemce standardně není vidět. Toto pole má však vyšší prioritu, než je cena zadaná na dokladu. Opraveno - přenos ceny do CCevid. požadovaná se děje jen v případě převodek, kde je to žádoucí.


Oprava Akce Hromadné změny nad textovými položkami dokladů nefungovala správně pro údaj Nákladový okruh. Do vazby na číselník Nákladové okruhy se zapisovalo hodnota Číslo z číselníku místo ID záznamu. Opraveno.


Oprava Ve specifickém případě, kdy položka výdejky-převodky měla sklad B a na hlavičce dokladu byl sklad A a převádělo se do skladu A, se položka převedla na sklad A, ale její výrobní číslo zůstalo na skladu B. Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Fakturace na zaměstnance. Pokud se neshodovalo systémové ID a osobní číslo zaměstnance, dělo se to, že do fakturačního zaměstnance se doplnil správný zaměstnanec, ale do účetních vazeb se doplnil jiný. Ve většině případech je ID a osobní číslo stejné, problém se tedy ve většině instalací neprojevoval.


Novinka Pro přehled došlých objednávek byla přidána akce, pomocí které je možné spustit přehled výrobních čísel pro aktuální doklad, popř. pro označené doklady. Zatím tam není přednastavená výchozí sestava - doplníme později.


Novinka U verze 1200 byla chyba v akci inventurního vyrovnání VČ a umístění. Resp. chyba vzniká už při generování inventurních dokladů, kde se nenapočítá sloupec TabInvItem.RozdilVC, z kterého následně vychází akce inventurní vyrovnání VČ a umístění, díky čemuž se z hlediska množství VČ buď nesprávně vygenerují množství na inventurních dokladech nebo pak v rámci inventurního vyrovnání k inventurnímu vyrovnání nedojde.


Novinka Doplněno právo na akci Kopie v přehledu Kmenové karty. Umožňuje zablokovat akci pro kopírování kmenových karet ve všech přehledech, kde je k dispozici.


Novinka Pro založení nového výrobního čísla přes "Nové v.č." nebylo možné samostatně zadávat práva. Doplněno.


Novinka Akce Stav zásob dle umístění a VČ nad přehledem Stav skladu upravena tak, aby zobrazovala infromace ne jenom pro aktuální skladovou kartu, ale i pro více označených skladových karet.


Oprava Od verze 1200 se po spuštění akce Generuj návazný doklad pokud na řadě není vyplněn žádný profil nezobrazí výběr profilů. Dříve se zobrazovalo. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export