Důležité:


Oběh zboží - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Pro doklady oběhu zboží přidány atributy "Předcházející doklad" a "Následující doklad"


Novinka Do editoru rychlého zadávání položek přidána MJ Evidenční a možnost změny MJ Vstupní/Výstupní.


Novinka Přidána práva na vybrané atributy v akci Návazné doklady - strom.

Uživatelům lze nastavit viditelnost hodnot pro tyto sloupce:

 • Částka HM
 • Částka v měně
 • Měna

Práva se nastavují nad uživateli pomocí Práv na sloupce, možno měnit hromadně pro označené uživatele.


Novinka Přidán rozpad pro D, M, R, Q, T pro Termín dodávky


Novinka Na Došlou objednávku přidáno při výběru ceníku filtrování dle firmy a data platnosti stejně jako u ostatních dokladů Oběhu zboží.


Novinka Vytvořen společný přehled (view) na položky dokladů oběhu zboží a došlých objednávek (v řešení) - "Položky - došlé objednávky (v řešení) a ostatní doklady"
 • do přehledu Zboží a služby
 • do přehledu Stav skladu


Novinka Do přehledu Došlé objednávky přidán přehled textových položek za označené doklady.


Oprava Pokud se pro vznik nového dokladu použila volba Generování položek ... nebo Kopie a datum případu nového dokladu spadá do nového období, doklad se nevytvořil a akce končila hláškou

Datum pořízení nespadá do období dokladu
Opraveno.


Oprava Po zaškrtnutí Splněno na položce došlé objednávky skočil fokus na údaj "JC bez daní".

Opraveno.Verze 2.0.2014.1102 ze dne 09.12.2014

Novinka Přidáno přenesení poznámky položky dokladu při generování zajištění došlá objednávka - vydaná objednávka.


Oprava U generování dokladů přes výběr položek docházelo ke zrušení filtru na cílovém browsu. Opraveno


Oprava Při zadání nového výrobního čísla se opět přednabízí výrobní číslo tak, jak tomu bylo dříve.


Oprava Při zadání nového výrobního čísla ve verzi 2.0.2014.1100 nedošlo po změně množství k přepočtu pole Zbývá a nebylo aktivní tlačítko Generuj.

Opraveno


Oprava K došlé objednávce existuje vydaná objednávka. Pokud je požadavek zajištován dílčími příjemkami, nekumuloval se atribut Blokováno, atribut Přijato se neplnil vůbec.

Opraveno.

Oprava Opraven přepočet hmotnosti pro převodky generované z došlé objednávky.


Oprava Při generování došlé objednávky z nabídky se nepřenášely některé údaje na hlavičce. Opraveno.


Oprava Oprava - došlá objednávka generovaná z nabídky zachovává pořadí položek.Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Pro funkčnost Generování položek ... přidáno možnost přednastavení řady:

Vydané objednávky -> Řada příjemek
Vydané objednávky -> Řada faktury přijaté
Expediční příkaz -> Řada faktury vydané


Novinka Při importu zprávy oběhu zboží formátu Helios XML byla doplněna kontrola informace o registraci DIČ DPH vlastní organizace s případným výpisem zprávy o chybě: "Nenalezena platná registrace pro DIČ DPH vlastní organizace (.....) a datum dokladu (rrrr-mm-dd hh:mm:ss)". Výpis chyby nevede k ukončení importu.


Novinka Aktualizace zpráv "Helios XML" pro Oběh zboží včetně Kmene zboží a služeb - doplněny přenosy následujících atributů:

Přehled "Druhy dokladů pohybu zboží" - atribut "Opravný doklad", "Zdroj kurzu DPH", "Vlastní DIČ DPH"
Přehled "Skupiny zboží" - atribut "Přenesení daňové povinnosti"
Návazný přehled "Sazby DPH" ke skupinám zboží - atributy "Druh sazby DPH", "Země", "PlatnostOd", "PlatnostDo", "Přednastaveno", "Vstup / výstup", "Přenesení daňové povinnosti"
Návazný přehled "Sazby DPH" ke zboží - atributy "Druh sazby DPH", "Země", "PlatnostOd", "PlatnostDo", "Přednastaveno", "Vstup / výstup", "Přenesení daňové povinnosti"
Doklady oběhu zboží - atributy "Země DPH", "Opravný doklad", "Zdroj kurzu DPH", "Druh sazby DPH", "Množství kurzu DPH", "Množství kurzu DPH HM", "Kurz DPH", "Kurz DPH HM", "Vlastní DIČ DPH", "Měna DPH", "Hlavní měna", "Datum kurzu DPH", "Datum kurzu DPH HM"
Položky dokladů oběhu zboží - atribut "Druh sazby DPH"


Novinka Do procesu generování Došlé objednávky z Nabídky bylo přidáno okno s možností výběru položek z Nabídky. Vybrané položky se přenesou do Došlé objednávky.


Oprava Pokud se používá kompletace a na výdejce se zvolí "suma z evidenčních cen...", tak v případě, že jsou položky včetně SN, se SN do ceny výrobku nezahrnuly. Opraveno


Oprava Při zadávání inventurních položek čtečkou nešlo za určitých okolností "pípnout" další položku.

Opraveno.


Oprava Pořízena příjemka s více položkami.

Je-li na řádcích kontace pro položky nastaven druh data "Saldo bez datumu", byl tento druh data nastaven jen u zaúčtování první položky, u ostatních ne.

Opraveno.


Oprava V případě kombinování různých druhů zajištění Došlé objednávky docházelo v některých případech k nežádoucí změně stavu.

Opraveno, stav reflektuje možnost kombinování různých druhů zajištění došlé objednávky.


Oprava Oprava dotažení nákupní ceny u generování vydané objednávky sloužící jako zajištění došlé objednávkyVerze 2.0.2014.1001 ze dne 04.11.2014

Novinka Do standardních formátů exportů zpráv formátu EDI byla doplněna kontrola na délku názvu zboží. Pokud název zboží překračuje povolený rozsah, přesouvá se pouze tolik znaků zleva, kolik daný formát umožňuje (faktura 70 znaků, výdejka 45 znaků).


Novinka Do importu zpráv oběhu zboží ve formátu Helios-XML bylo doplněno řešení pro starší zprávy, které ještě neobsahují povinný údaj "Země DPH".Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Funkce kopie ve Zboží a služby byla rozšířena o volbu Druh sazby DPH, která zajistí, aby se ze zdrojové karty přenesly hodnoty sazeb DPH.

Pokud na zdrojové kartě není druh sazeb DPH, nebude ani na cílové kartě.


Novinka Na hromadných změnách pro:
 • Zboží a služby
 • Skupiny zboží
 • Stav skladu

byl odstraněn přepínač "Pouze aktuální řádek" a nahrazen textem: Označených záznamů: X


Oprava Při hromadném účtování dokladů DSN bylo možné za určitých okolností zaúčtovat již účtované doklady.

Opraveno.


Novinka SSCC kódy

Upraven prefix - max. 10 znaků; tzn. 859 + 7znaků
Tvar čísla SSCC - 18 znaků:
XZZZZZZZZRRNNNNNNM
XZZZZZZZZZRNNNNNNM
XZZZZZZZZZZNNNNNNM
X .. prefix [1 znak]
Z .. číslo zákazníka [8-10 znaku]
R .. koncovka roku [0-2 znaky] - odvíjí se od délky čísla zákazníka
N .. pořadové číslo palety [6 znaku]
M .. výpočet modulo [1 znak]

Pro jednotlivé skupiny palet přidán atribut Poslední číslo.


Novinka Doplněno samostatné právo pro "Hromadné změny" nad stavem skladu.


Novinka Editor vyrobních čísel volaný z položek dokladů převeden na uživatelský editor.


Novinka Při načtení požadavků z dokladů došlých objednávek do výrobního plánu se automaticky nastaví údaj o zajištění i na došlé objednávce.


Novinka Při použití funkce místního menu Generování položek .... v přehledu dokladů Oběhu zboží je na výběrové okno přidáno zatržítko "Zobrazit vygenerovaný doklad"

V případě, že je zatrženo, zobrazí se po uložení vygenerovaného dokladu přehled se zafiltrovaným vygenerovaným dokladem.


Oprava Pokud je položka došlé objednávky zajištěna vícekrát stejným typem zajištění (např. vícekrát pomocí různých vydaných objednávek), mohlo dojít k chybnému stanovení stavu došlé objednávky. Opraveno.


Oprava Při ručním zajištění položky došlé objednávky vybranou vydanou objednávkou mohl vzniknout zanedbatelný rozdíl použitelného množství při přepočtech mezi měrnými jednotkami.

Opraveno.


Oprava Oprava chyby pro zakázkové modifikace při výběru položky došlé objednávky na doklad


Oprava Opraveno generování návazných dokladů pro konstantu Kurz při gener.dokladu nastavenou na hodnotu Dohledat kurz podle data případuVerze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Sazby DPH - úprava

Při převodech dokladů, automatickém generování návazných dokladů, kopírování dokladů a opravách dokladů (faktur a skladových dokladů) se ve verzi 2.0.2014.0800 objevovalo procesní okno, i když byly sazby DPH správně nalezeny. Nyní se procesní okno otevře a pokud jsou na všech položkách sazby DPH nalezeny a nemění se, automaticky se po kontrole všech položek uzavře.


Novinka Sazby DPH - úpravy

1. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů (změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH) - sazby DPH:

1.1. Na položce zdrojového dokladu je sazba DPH (není) -> na položce cílového/opravovaného dokladu bude ponechána též sazba DPH (není).

1.2. Na položce zdrojového dokladu je nulová sazba DPH 0%-> na položku cílového/opravovaného dokladu ponechat též nulovou sazbu DPH. Pokud by však pro zemi DPH cílového dokladu neexistovala nulová sazba DPH, doplní se podle pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

1.3. Na položce zdrojového dokladu je jiná sazba DPH než nulová a (není) - tj. nenulová sazba, např. 15%, 21% atd.), určí se Druh sazby DPH zdrojového dokladu a:

1.3.1. Skladové/službové položky: Na položce cílového/opravovaného dokladu proběhne test, zda je tento Druh sazby DPH povolen v Sazbách DPH ve zboží a služby (kmen zboží) nebo skupinách zboží pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje, datum případu) cílového dokladu.
1.3.1.1. Pokud je povolen, použije se sazba DPH pro daný druh sazby DPH, i když je přednastaven jiný druh sazby DPH.
1.3.1.2. Pokud není povolen, dohledá se sazba DPH podle stávajících pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

1.3.2. Pro textovou položku, dohledá se druh sazby DPH zdrojového dokladu a pro tento druh sazby DPH je nalezena procentní výse sazby DPH podle nastavení v Sazbách DPH pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje použije se datum případu) cílového dokladu.

1.3.3. Pokud se nedohledá ani podle bodu 1.3.1. nebo 1.3.2., testuje se, zda sazba DPH položky zdrojového dokladu pro zemi DPH cílového dokladu existuje - existovala. Pokud ano, použije se tato sazba DPH

1.3.4. Pokud se nedohledá ani podle bodu 1.3.3., sazba DPH se vyhodí a nastaví se sazba DPH (není).

2. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů (změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH) - režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti
2.1. Na skladové/službové položce není režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti -> na položce cílového dokladu též nebude režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti
2.2. Na položce je režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti -> na položce cílového dokladu bude zachován režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti

3. Je umožněno přednastavení Vlastní DIČ DPH pro výstup na Organizaci, viz editor Organizace, záložka 2 - Dodatky. Pro doklady na výstupu (FV, DF, výdejky, EP, rezervace, objednávky došlé) se po výběru organizace nastaví toto Vlastní DIČ DPH, pokud je na organizaci zadáno.

4. Pod přehledem sazby DPH je zobrazen přehled Registrace k DPH. Jedná se o tentýž přehled, který lze otevřít z přehledu DIČ DPH pro vlastní organizaci akcí Registrace k DPH...

5. V proceduře na založení hlavičky (hp_InsertHlavickyOZ) bylo doplněno přednabízení Vlastního DIČ DPH tuto hodnotu podle přednastavení na řadě přednastavenu.


Novinka Do globální konfigurace byla přidána nová konstanta v Oběhu zboží která rozhoduje, jaký se použije kurz pro nový doklad. Buď stejný jako na původním dokladu nebo podle data případu nového dokladu.

Kurz při generování položek dokladu:

 • Zachovat kurz (default)
 • Dohledat kurz podle data případu

Pokud se hledá kurz podle data případu, a není nalezen, tak se hledá nejbližší starší.
U faktury přijaté se podle zdroje kurzu (Kurz faktury) změní i kurz DPH.


Oprava Při generování vydané objednávky z došlých objednávek se Datum dodání chybně propsalo i do pole Datum pořízení.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Funkcionalita nabízení sazeb DPH je rozšířena za účelem zjednodušení a další zautomatizování procesu tvorby prvotních dokladů. Lze jí využít ve všech dokladech Oběhu zboží a Fakturace kromě Došlých objednávek, do kterých bude dopracována v době 1-2 měcíců.

- Ošetření přechodného období při změně sazeb DPH daných zákonem o DPH
- Možnost eventuality změny sazby DPH daných zákonem i v průběhu roku
- Nezávislost na Období v Helios Orange (účetní období, rok)
- Ošetření přechodného období při přeřazení položek zboží/služeb z jednoho druhu sazby DPH do jiného (např. ze základní sazby do snížené sazby DPH)
- Různé druhy sazeb DPH při registraci k DPH v různých zemích EU
- Rozšíření druhů sazeb DPH (např. rozlišení budoucí první a druhé snížené sazby DPH)

Řešení Sazby DPH zajistí, aby se (při správném nastavení) nabízela na dokladu správná sazba DPH pro jednotlivé položky zboží/služeb vzhledem k DUZP a zemi místa plnění (země DPH).

Zároveň však je umožněno na doklady vybrat jinou sazbu DPH, která pro danou zemi DPH platila dříve – např. opravné daňové doklady, realizační faktury s přiřazenou zálohou uhrazenou v době, kdy platily jiné sazby DPH, CZ leasing před r. 2009 apod.

Podrobnější popis viz Poradna CZ: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_funkcionality_sazeb_DPH_-_Poradna_(CZ)


Novinka Byl změněn mechanizmus přenosu více výrobních čísel na doklad. Při označení více výrobních čísel se na doklad přenese celé množství z výrobního čísla a až do výše množství na položce. V pořadí tak, jak jsou seřazeny.


Novinka Přidána funkce dispozice na skladech (pouze ve spojení s výrobou)
 • ve Zboží a služby v menu Přehledy pohybů
 • ve Stavu skladu v menu Přehledy


Novinka Paletové etikety s SSCC kódem

Při exportu EDI zprávy (EDI025 - EDI Inh export DL SSCC) se vychází v rámci jednoho dokladu z tabulky TabPaletySSCCPolozky ("Položky palety (SSCC)"), která má vazbu na tabulku TabPaletySSCC ("Palety (SSCC)"), kde je SSCC kód uveden. Následně se provádí kontrola, zda má každá položka na dokladu OZ (TabPohybyZbozi) odpovídající položku v tabulce TabPaletySSCCPolozky ("Položky palety (SSCC)") s případným výpisem informace o zboží neumístěném na paletě.

Opraveno automatické přiřazení na paletu pro položky zadané "Opakovaným výběrem"

Pro druh pohybu Storno výdeje byla zamezena funkčnost SSCC palet


Novinka Na příjemkách lze aktualizovat ceny na výrobních příjemkách. Spuštěním akce Položky - Aktualizace ceny na položce výrobní příjemky


Novinka Do logování změn dokladů oběhu zboží bylo doplněno logování změny částky v cizí měně. Loguje se při změně, ale pouze v případě, že není rovna částce v hlavní měně.


Novinka Na řadách dokladů příjem na sklad, storno příjmu, vydané objednávky byla přidána ve volbě Plnění DPH možnost Samovyměření.


Novinka Nad přehledem nabídkových sestav je nová akce "Generuj expediční příkazy z označených dokladů".

Tato akce z označených nabídkových sestav (NS) vygeneruje expediční příkazy (EP) dle nastavení na odpovídající dokladové řadě NS (záložka 4 - Návazné doklady). Expediční příkazy jsou generovány vždy mechanismem položkového převodu.
Zároveň dochází ke slučování dokladů dle shody organizace, měny a řady EP.
Po vygenerování je zobrazen přehled EP zafiltrovaný na vygenerované doklady.


Novinka Byl upraven výpočet Stavu došlé objednávky.
 • Nejedná se již o sloupec napočítávaný online při zobrazení přehledu; nyní je to pevný sloupec v databázi a je napočítávaný se změnou sloupců, které mají na stav vliv
 • Při výpočtu stavu se neberou v potaz službové položky


Novinka Do F4 - Nastav v přehledu položek došlých objednávek byla doplněna vazba na Místo určení na hlavičce.


Oprava Pokud se na záložce „4 – Dodatky“ editoru položek došlých objednávek změnilo pole „Popis 1“ na jakoukoliv nenumerickou hodnotu a kliklo se na zelenou šipku pro posun na další položku v nadřízeném seznamu, objevila se chyba " není platné desetinné číslo ".

Opraveno.


Oprava Nebylo možné přiřadit uživatelský editor položek oběhu zboží na řadu dokladů. Opraveno.


Oprava Po zadání mínusového množství na doklad oběhu zboží se objevila hláška:

Množství uložené na paletě/paletách je větší, než množství uvedené na dokladu
Opraveno


Oprava Na řadě dokladů oběhu zboží a došlých objednávek je možno přednastavit tiskový formulář, který se při vytvoření dokladu na něj zapíše a tisk dokladu F8 je poté realizován daným formulářem. Problém je ale v tom, že toto nefunguje v případě tisku označených dokladů s různými formuláři - tiskne se formulářem aktivního záznamu.

Opraveno - tisk F8 nyní respektuje nastavený formulář u všech označených záznamů. Pokud je na označených záznamech více formulářů, dojde k rozdělení tisku do jednotlivých dávek podle použitých formulářů.Verze 2.0.2014.0603 ze dne 08.07.2014

Novinka Před zapojením uživatelských editorů se u položky dokladu při přepnutí editoru na záložku výrobní čísla defaultně objevila záložka Stav výrobních čísel, pokud nebylo žádné výrobní číslo na položce zadáno. Od verze 2.0.2014.0600 se objevovala záložka Výrobní čísla položky, což uživatele zdržovalo.

Opraveno - pokud nebyl upraven vzhled editoru a nejsou zadána žádná výrobní čísla, jsou výrobní čísla implicitně přepnuta na stav výrobních čísel.


Oprava Převod položek / realizace výdejky - převodky končilo chybou:

Neplatný název sloupce Typ.
Invalid column name 'Typ'.
Opraveno.Verze 2.0.2014.0602 ze dne 02.07.2014

Oprava Pokud se při tvorbě nové položky dokladů oběhu zboží zvýšilo množství o 1, nedošlo k přepočtu cen a hmotnosti.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0601 ze dne 01.07.2014

Novinka Paletové etikety s SSCC kódem - nový submodul modulu Oběh zboží a plugin

Nad Výdejkami byla zapracována agenda SSCC palet.
Nastavení:
V globálních proměnných oběhu zboží se nastavuje číslo organizace pro SSCC přidělené organizací GS1. Číslo je ve formě stát (859)+ organizace. Např."8591234"
Funkčnost:
V agendě Zboží a služby je nový přehled "Skupiny palet SSCC". Zde se definují typy palet. Součástí definice palety lze nastavit množství zboží pro plné zaplnění palety pro jednotlivé kmenové karty. Lze rovněž zadat organizace, případně povinnost palety použít pro danou organizaci. Tato povinnost má dopad na realizaci výdejky.
Zboží lze na paletu zadat z hlavičky výdejky, položky výdejky nebo nad pohyby výrobních čísel. Pokud je použité zboží v definované pro typ palety, tak je možné použít Automatické umístění na paletu. To vygeneruje a obsadí N palet podle definice. Nebo lze zboží na paletu umístit ručně. Popřípadě přemístit na paletu jinou. Pokud je ne zboží použita hmotnost, tak se na palety sčítá.
Výstupem je paletový štítek SSCC a EDI zpráva s SSCC.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka Editor položek dokladů oběhu zboží byl převeden na uživatelský editor.

Zároveň s tímto převodem došlo ke změně rozložení editačních prvků ve standardním editoru:

 • vznikla nová záložka Slevy, na této záložce je nově i pole Termínovaná sleva a Sleva částkou, byla zrušena akce Další slevy
 • v dolní části je nově zobrazena hodnota "CC bez daní po slevě"
 • na první záložce je vedle políčka pro zadání ceny zobrazena tatáž částka ale po slevě


Novinka V editorech dokladů oběhu zboží byly na záložkách "Sumace a sumační slevy" a "Zálohy" uvolněna editační políčka ze zamčených skupin, takže je možno je v rámci uživatelských editorů přesouvat na jiné pozice.


Novinka V editoru položek dokladů obehu zboží je nyní nově zobrazeno i CC bez daní po slevě.


Novinka Generování EDI zpráv k dobropisům ve formátech "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006", "EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" bylo upraveno tak, že pokud nejsou přiřazeny sazby DPH přes vícenásobné vztahy a pokud existuje k Dobropisu návazná faktura, ze které byl Dobropis vygenerován, sazba DPH neobsažená v Dobropisu se doplní podle období návazné Faktury.


Novinka Do skupin zboží doplněna možnost zadat, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost DPH.


Novinka V editoru položek dokladů oběhu zboží a položek došlých objednávek byla do přenosu zakázkové modifikace doplněna podmínka na zboží.


Oprava Po vygenerování zálohové faktury z došlé objednávky se na došlou objednávku chybně napočítalo množství z položek faktury do sloupce Množství z faktur, nikoliv do sloupce Množství ze záloh. Opraveno.


Novinka V přehledu Detail zajištění došlé objednávky je možno podle typu zajištění zobrazit odpovídající přehledy dokladů - Vydané objednávky, Příjemky, Stav skladu. Tyto návazné přehledy byly závislé na zvoleném skladu, proto se v nich nemuselo nic zobrazit a bylo nutné přepínat sklad či období. Tato závislost byla odstraněna.


Novinka Z položek příjemek a vydaných objednávek je možno zobrazit došlé objednávky v řešení, na kterých jsou položky daných dokladů zařazeny v zajištění. Stejně tak je možno zobrazit přímo zajištěné položky došlých objednávek.


Novinka Do přehledu Zboží a služby bylo přidáno zobrazení přehledů "Došlých objednávek (v řešení)" a "Položky došlých objednávek (v řešení)", zafiltrované na označené zboží.


Novinka Pokud se generuje Faktura vydaná z Došlé objednávky a řada faktur má nastaveno Období stavu podle DUZP, respektuje se toto nastavení.


Novinka Upraven titulek editoru položky došlých objednávek. Zobrazuje nyní údaje o zboží, nikoliv číslo došlé objednávky.


Oprava Akce Inventurní vyrovnání VČ a umístění nemusela za určitých podmínek fungovat korektně. Opraveno.


Oprava Při kopii dokladu se nepřenesla celá poznámka u dokladu.

Opraveno.


Oprava Pokud se změnila měrná jednotka na položce došlé objednávky, nedošlo k přepočtu hodnoty "Množství kryté" na zajištění stavem jiného skladu. Díky tomu bylo potom nabízeno chybné množství pro generování návazných dokladů a chybně se detekoval stav došlé objednávky.

Opraveno.


Oprava Opraveno chybné nastavení vlastnosti "Pouze ke čtení" některých typů rozbalovacích editačních políček definované v rámci uživatelských editorů.

Jedná se např. o políčka "Měrné jednotky" v editoru kmenové karty zboží.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Hromadná změna nad Kmenem zboží nyní umožňuje měnit i Slevy (Ano/Ne) a Úpravu cen (Ano/Ne)


Novinka Byla doplněna možnost editace externích sloupců v editoru nabídkových cen přímo při vytváření nového záznamu. Z tohoto důvodu bylo upraveno chování - při volbě F2 Nový se nejprve otevře přehled názvů cenových úrovní a je třeba jednu z nich vybrat. Nabízí se ještě nepoužité cenové úrovně. Až poté se zobrazí vlastní editor ceny v dané cenové úrovni. Fokus je nastaven na políčko s cenou v hlavní měně.


Novinka V přehledu položek došlých objednávek (F9) je možnost tisku formulářem.


Novinka Import zpráv Objednávka formátu "EDITEL®-Inhouse (import)" a "EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import)" do Expedičních příkazů a do Rezervace byl upraven tak, aby při zaškrtnutí volby "Importovat Datum vystavení" (nová volba na záložce 5-Dodatky editoru Definice zprávy) došlo k importu údaje Datum vystavení ze vstupního souboru do vytvářeného dokladu EP (resp. Rezervace).


Oprava Na položkách dokladů se v určitých případech po změně měrných jednotek (MJ) nepřepočítaly hodnoty množství a ceny.

Opraveno. Program hledá při přepnutí MJ vztahy přes MJ evidenční. Prioritně vztahy definované ke kmenové karté, potom obecné vztahy.


Oprava Opraveno generování nového EAN kódu, vyhledává se poslední kód v rámci prefixu.


Oprava Pokud je definován uživatelský editor pro kartu Zboží a služby, nebylo možné po jeho zobrazení zobrazit editor pro zadání vztahů mezi měrnými jednotkami. Totéž platilo pro zadání ADR.

Opraveno.


Oprava Opravena akce na příjemce Související náklady, Dopřeveď související náklady.

Akce hledá navázanou (předchozí) výdejku. Pokud ji nenajde, související náklady na příjemce zachová. Pokud ji najde, převezme v poměru množství související náklady z výdejky nejvýše do hodnoty z výdejky.


Oprava Pokud se používá uživatelský editor ve Zboží a služby a nastavoval se vztah mezi měrnými jednotkami, objevil se prázdný editor.

Opraveno.


Oprava Nebylo možné udělat kopii došlé objednávky, objevila se chyba

Must declare the scalar variable.

Opraveno.


Oprava Při pokusu o změnu typu dokladu Došlé objednávky z Pořízeno na V řešení se objevila chyba

Must declare the scalar variable "@rada"

Opraveno.


Oprava Pokud bylo na položce realizované výdejky větší množství než na položce došlé objednávky, mohl být stav chybný.

Opraveno.
Pokud se na realizované položce došlé objednávky zaškrtlo Splněno, mohl být stav chybný.
Opraveno.


Oprava Opraveno chybné opakované generování výdejek ze zajištění došlých objednávek v okamžiku, kdy existují nezrealizované výdejky.Verze 2.0.2014.0401 ze dne 30.04.2014

Oprava Opravena chyba znemožňující kopii došlé objednávky.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Nad kmenovou kartou lze vytvořit master x detail na dodavatele zboží.


Novinka Doplněna možnost připojení definice uživatelského editoru kmenové a skladové karty zboží na skupinu zboží. Pro různé skupiny zboží je tak možno přiřadit různé uživatelské editory.


Novinka Stav skladu - hromadné změny: při změně hodnot minimum skladu, maximum skladu a sleva lze zadávat desetinná čísla.


Oprava OZ - při zakládání nového výrobního čísla program hlásil chybu "Položka hmotnost musí být zadána". Opraveno


Oprava Oprava stavů došlé objednávky.


Oprava Oprava chyby při generování čárového kódu o větší délce (např. 33 znaků), mohla se objevit chyba

There is insufficient result space to convert a money value to int.


Oprava Opraven přepočet cen akcí Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby při zadaném atributu Úprava cen (%) na záložce 3-Položky dokladu Oběhu zboží.Verze 2.0.2014.0302 ze dne 02.04.2014

Oprava Oprava stavu zajištění došlé objednávky položek realizované příjemky, které byly vytvořeny převodem z vydané objednávky


Oprava Úprava stavů na došlých objednávkách. Stavy došlých objednávek respektují dříve realizované množství.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Do uživatelských editorů byly převedeny následující editory:
 • hlavička došlé objednávky
 • položky došlé objednávky
 • textové položky došlé objednávky
 • výrobní čísla položky došlé objednávky
 • detail zajištění

Řadě došlých objednávek lze každé zvlášť přiřadit specifické definice editorů (hlavička, položky, txt. položky).


Novinka Při generování položek faktur vydaných z výdejek se přebírá z organizace výdejky forma úhrady. Pokud na organizaci není, pak je převzata z řady faktury.


Novinka V přehledu Zboží a služby je přidáno právo Nový a Vidět na generovani EANů.


Novinka Do řady došlé objednávky přidán nový atribut Při generování VO neslučovat za zakázku. Při zatržení tohoto atributu je ignorována zakázka, vybrané položky se slučují pouze za organizaci a měnu.


Novinka Do generování převodky z došlých objednávek bylo doplněno upozornění na převod mezi stejnými sklady.


Novinka Stavy došlých objednávek respektují dříve realizované množství.


Oprava Pokud se dokladově převádí vydaná objednávka do přijaté faktury, objevila se odkliknutí dotazu na ceny (z ceníku nebo objednávky) chyba:

Bankovní spojení nepatří organizaci - trigger zastavil převod.
Opraveno


Novinka Formát pro export EDI zpráv "EDITEL®-Inhouse" nad přehledem Výdejek - na záložce 5-Dodatky je možnost zaškrtnout volbu Exportovat MJ pro aktivaci exportu údaje Množstevní jednotka do zprávy.


Oprava Pokud v sestavě v zajištění nebyl sloupec Příprava zajištění, objevila se při jakémkov kliknutí na položku – pravým tlačítkem, oprava apod. - hláška:
Varování nebo chybová hláška Field ZpusobZaj not found.

Následná hláška: Could not create constraint.

Varování nebo chybová hláška A nebylo možné pokračovat v zajištění.

OpravenoVerze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka Do přenosu zpráv oběhu zboží formátu Helios XML byly doplněny atributy textových položek: Množství pro ŘPT, Účet, Vozidlo, Zaměstnanec, Nákladový okruh, Číslo zakázky, Nákladové středisko


Novinka Z procesního okna generování zajištění došlé objednávky lze nyní přejít přes tlačítko Doklad i na výrobní plán


Novinka Do generování Vydané objednávky z Došlé objednávky byl zohledněn atribut "Lhůta naskladnění" z karty Zboží a služby. Lhůta naskladnění bude automaticky odečtena od požadovaného datumu dodání.


Novinka Do přehledů 1033 - Zajištění došlé objednávky a 1036 - Detail zajištění došlé objednávky přidána možnost přejít na Výrobní plán


Novinka Při mazání v detailu zajištění došlé objednávky přidán dotaz na mazání původního dokladu zajištění.


Novinka Upraveno a zajištěno správné přenesení datumů při používání zajištění došlé objednávky vydanou objednávkou nebo výrobním plánem. Lhůta naskladnění byla zohledněna..


Novinka Do přehledu 1033 - Zajištění došlé objednávky byla přidána vazba na aktuálního dodavatele dle kmenové karty


Oprava Při generování faktury z detailu zajištění došlé objednávky docházelo k chybnému vyhodnocení zbylého množství, pokud před tím byla již vygenerována a realizována částečná výdejka.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba Access Violation Error v zadávání položek došlých objednávek v případě zadání zboží s upozorněním a jeho následným zamítnutím (stiskem tlačítka Ne nebo Storno při dotazu s upozorněním).


Oprava Oprava podmínky atributu Kryté včas - datumy na vydané objednávce <= datum ze zajištění


Oprava Opravena chyba při vytváření Nového VČ - "Položka hmotnost musí být zadána"


Oprava Při převodu položek nacílový doklad "s editací" byla opravena chyba násobného převodu textových položek.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Pokud se na dokladu (z roku 2013) pustí funkce Generování položek ..., vznikne návazný doklad s datem případu (dnes) do aktuálního období.
 • Příjemka - generování položek faktury přijaté
 • Výdejka - generování položek faktury vydané
 • Vydaná objednávka - generování položek faktury přijaté
 • Expediční příkaz - generování položek faktury vydané
 • Přijaté faktury - generování položek příjemek


Novinka V případě částečného výdeje v rámci jedné položky došlé objednávky zajištěné stavem skladu z jiného skladu než je položka s následnou realizací výsledné výdejky, dojde při následujícím generování další návazné výdejky k nabídnutí chybného množství.


Oprava Opravena chyba v nápočtu pohybu zásob vzhledem k dodatečným souvisejícím nákladům.


Oprava Byla provedena oprava jednotkové ceny u dokladu "Výdej v evidenční ceně" při použití měrných jednotek. Opravená je jednotková cena respektuje použitou měrnou jednotku.


Oprava Při realizaci výdejky v evidenční ceně mohlo dojít k situaci, že na položce byly chybně vypočteny hodnoty dokladových jednotkových cen, přičemž evidenční jednotkové ceny i všechny celkové ceny byly v pořádku. Chyba nastávala v situaci, kdy se na výdejku zadala jiná než evidenční měrná jednotku a přepočet není 1:1.

Opraveno.


Oprava Ve vygenerovaném XML souboru výkazu pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. byla chyba v případě využití daňových skladů.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba SQL syntaxe v akci "Aktualizace zajištění stavem skladu s výběrem skladu..." v přehledu položek došlých objednávek.


Oprava Opravena chybně definovaná podmínka pro vazbu mezi přehledem "Množství pro generování návazných dokladů" a tabulkou "Kmenové karty zboží".Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka Nově je možno tisknout formulářem v přehledech Došlých objednávek (Položky došlých objednávek, Detail zajištění ...). Přidány odpovídající skupiny tisku.


Novinka Při generování položek příjemek z vydané objednávky (s datem případu 2013) bude příjemka vytvořena do aktuálního období (2014).Verze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka Pro funkci Generování výdejky z exp.příkazu lze na definici řady dokladu nakonfigurovat na záložce 4-Návazné doklad atribut Datum případu návazného dokladu. Možnost konfigurace byla rozšířena o volbu "Termín dodávky návaz.dokladu". V případě prázdného termínu dosadí aktuální datum.


Novinka U těch skladových karet, u kterých je chyba ve stavu výrobních čísel, lze opravit stav na stavu výrobních čísel. Chyba je pro tento případ definována tak, že součet množství na výrobních číslech je větší než množství na stavu skladu.


Novinka Výkaz pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. byl rozšířen o položky VraceniUvolneni a VraceniVolnyObeh, které se generují ze storna výdeje. Dále byl zaveden filtr na minimální objem balení 60ml včetně.


Oprava Opravena chyba při generování XML souboru výkazu pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. při zpracování více různých záznamů se stejným IČ. Ve výsledném XML souboru mohlo dojít ke zdvojení.


Oprava Došlé objednávky

Opravena chyba v zobrazení editoru Zajištění stavem jiného skladu, kde některé prvky nebyly viditelné. Funkce tlačítek přidány do kontextové nabídky.


Oprava Opraveno nabízení datumů na přelomu roku podle zvoleného období. Při zadávání dokladu do starého období se do Data případu předvyplní poslední den příslušného období.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export