Důležité:


Oběh zboží - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka Zprávy formátu EDI Inhouse "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" byly doplněny, pokud je exportován dobropis, o Datum vystavení původní faktury.


Novinka Přehled Dodavatelé zboží (BID 606 ) byl rozšířen o Minimum balení dodavatele.

Dále byla tato funkčnost doplněna do pořizování položek objednávky vydané.


Novinka Vydané objednávky

Po zaškrtnutí Splněno se vyplní Datum splněno aktuálním datem v případě, že bylo prázdné.


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML pro faktury byl doplněn přenos údaje "Zálohová faktura" ze 2. záložky editoru faktury.


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML byly do oběhu zboží doplněny atributy pro Výkaz lihu a Kontrolní výkaz DPH


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML byl do oběhu zboží doplněn atribut Opravný doklad


Novinka Přidána možnost prokliku z položky došlé objednávky do číselníků poznámek (tlačítko vedle pole poznámka)

V editoru položek oběhu zboží i editoru položek došlé objednávky přidána akce "Poznámky k dokladům" s klávesovou zkratkou CTRL+P - povoleno jen při aktivním poli Poznámka


Novinka Do profilu pro generování návazných dokladů z došlých objednávek byl doplněn přepínač "Přepojit výdejku na zajištění příjemkou". Tento přepínač má význam pouze při generování převodky. Pokud je zaškrtnuto (implicitní hodnota), pak se při realizaci výdejky (převodky) a následném vytvoření návazné příjemky upraví zajištění položky na zajištění příjemkou a po její realizaci na zajištění stavem z jiného skladu. Vazba na výdejku bude smazána, aby šlo vygenerovat výdejku z jiného skladu.

Toto chování je implicitní i pro "ručně" vytvořené převodky (vygeneruje se výdejka a poté se v ní ručně upraví řada dokladů a sklad pro převod a realizuje se). V případě, že zaškrtávátko není zaškrtnuto, pak dojde k vygenerování výdejky(převodky), ale po její realizaci a vytvoření návazné příjemky nedojde k úpravě zajištění. Položky jsou tak označeny jako již vydané.


Oprava Při tvorbě výkazu o povinném značení lihu byly vynechány organizace, které neměly vyplněné DIČ DPH, ale pouze DIČ (běžná situace pro neplátce daně).

Opraveno.


Oprava Pokud je SKP na víc než 20 znaků, objevila se při generování vydané objednávky chyba:

[SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.

Opraveno


Oprava Opravena chyba generování XML souboru výkazu pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. při použití daňových skladů.


Oprava Pokud se na expedičním příkazu zaškrtnul či smazal příznak splněno, pak se na stavu výrobních čísel zaktualizovalo množství k dispozici jen tehdy, pokud je u zboží nastavena kontrola VČ na hodnotu ano s hlídáním. Opraveno. Množství k dispozici se na stavu výrobních čísel aktualizuje při změně příznaku Splněno vždy.


Oprava V Oběhu zboží v Hromadných změnách nad Kmenem zboží byla opravena chyba týkající se zadávání více než dvou desetinných míst.Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Novinka Výkaz pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb.

Podrobně viz článek v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/V%C3%BDkaz_podle_z%C3%A1kona_o_povinn%C3%A9m_zna%C4%8Den%C3%AD_lihu_-_Poradna_(CZ)


Novinka OZ - přehled pohybů zásob:

K volbě rozpadů přidáno zatržítko "Bez rozpadu", které na základě vybraných kritérií zobrazí seznam položek jako při rozpadové variantě Bez rozpadu


Novinka Při exportu DOBROPISU pomocí zprávy Editel Inhouse (Export) s nastavením Způsobu vyplnění čísla dodacího listu = Popisem dodávky + Povinný údaj export neproběhl, i když byl popis dodávky vyplněn. Chyba byla odstraněna


Novinka Při kopírování karty zboží se kopírují i ceny. Takto zkopírované ceny ale mají původní Datum pořízení, což je chybně.

Opraveno:
V nové kopírovací proceduře je datum vzniku ceny shodné s datem kopie.


Novinka Přehled nad Organizací:

Do "Přehledu pro aktuální organizaci" nad číselníkem organizací doplněny přehledy "Nabídkové ceny - Nákupní ceny" a "Nabídkové ceny - Prodejní ceny"Verze 2.0.2013.1101 ze dne 29.11.2013

Oprava Realizace příjemek a storen výdeje mohla ve verzi 2.0.2013.1100 hlásit chybu
Varování nebo chybová hláška Na dokladu nejsou zadány související náklady - nelze realizovat

Chyba mohla nastat například tehdy, je-li příjemka součástí dokladové dvojice výdejka - převodka, nebo jde-li o storno výdeje s vazbou na zdrojovou výdejku.

Opraveno.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Upraveno zobrazení zboží pro nabídkové ceny, na velkých databázích docházelo ke zpomalení.


Novinka V Oběhu zboží se již v přehledech dokladů objevuje i akce Tisk formulářem (CTRL+F8) vždy, když není přehled prázdný.


Novinka Ve Zboží a služby přibyla další 4 pole do akce Hromadné změny. Konkrétně Dodací lhůta, Typ dodací lhůty, Minimum dodavatel, Minimum balení dodavatel.


Novinka V Oběhu zboží a služeb nad Kmenem zboží byl přepracován formulář pro Hromadné změny dle nového designu. Také bylo provedeno zjednodušení pro zvolení změn.


Novinka Nad Kmenovou kartou Oběhu zboží bylo zpřístupněno pole Výchozí množství pro hromadnou změnu.


Novinka V Oběhu zboží a služeb při editaci položky zrealizovaného dokladu se již neaktualizuje množství obalu.


Novinka Oběh zboží a služeb - návazné skupiny: při přiřazení nového zboží k návazné skupině se nově plní správný název popisu okna.

Při definování ceny přes tlačítko Nový (F2) se nově zobrazuje i záložka s externími atributy. Tato funkcionalita je platná i na záložce Slevy pro slevy.


Oprava Opravena chyba, kdy za určitých velmi specifických okolností nebylo možné realizovat storno příjmu, pokud byla kontrola storen nastavena na dílčí jednotkovou cenu.


Tip Zajištění došlé objednávky bylo rozšířeno o volbu "Výrobním plánem". Obsluha si volí z řady výrobních plánů a zadává datum.

Byla upravena také vazba na položky přijaté na jiný sklad, než je definovaný v došlé objednávce - nyní již není blokované množství pro položky na skladu dle došlé objednávky


Novinka Před vlastním generováním zajištění vydanou objednávkou se kontroluje, jestli neexistuje volné množství na již existující vydané objednávce. Zeptá se, jestli může použít volné množství pro zajištění vydanou objednávkou. Podle odpovědi lze umožnit toto volné množství uplatnit stím, že budoucí příjemka vykryje požadavek zajištění.


Novinka Na položkách došlých objednávek je možné zadat sazbu PDP. Zároveň je možné zadat sazbu DPH v hlavičce došlé objednávky.

Sazba PDP se pak přenáší do navazujících dokladů.


Novinka Nově je možnost logování změn nad došlými objednávkami (v řešení).

Logují se změny následujících sloupců:

 • TabDosleObjH02.CisloOrg
 • TabDosleObjH02.IDNOkruh
 • TabDosleObjH02.SumaKc
 • TabDosleObjH02.Kurz
 • TabDosleObjH02.Splneno
 • TabDosleObjH02.IDZakazka
 • TabDosleObjH02.IDStredNaklad


Oprava Opraveny nedostatky v Kopii kmenové karty - ošetřena chyba s prázdným registračním číslem, vyřešen problém spouštění kopie z různých pohledů odvozených od stavu skladu.


Oprava Opravena chyba nápočtu sloupců "Množství z faktur" a "Množství ze záloh" v přehledech Došlé objednávky a Došlé objednávky - položky.


Oprava V přehledu položek došlých objednávek byla opravena akce "Přesun na pozici". Nyní již po přesunu nevznikají duplicitní čísla pořadí, ale položky se adekvátně přečíslují.

Do přehledu položek dokladů oběhu zboží byla doplněna akce "Přesun na pozici", která umožňuje změnu pořadí položek.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Upozornění Editor dokladu Oběhu zboží

Nové uspořádání editorů dokladů Oběhu zboží a Fakturace. Funkcionalita zůstává nezměněna, mění se pouze vzhled.

 • z první záložky 1-Hlavička se přesunuly sekce Kontaktní zaměstnanec a osoba, Kurz DPH a Poznámky na novou záložku 7-Dodatky
 • druhá záložka 2-Sumace a slevy byla rozdělena na podzáložky
  • Zálohy, Rekapitulace DPH
  • Sumace a sumační slevy
  • Doplňkové položky

Ke změně dochází především proto, aby bylo možné v dokladech Oběhu zboží a fakturace využívat novou funkcionalitu Uživatelských editorů, tedy upravovat editory podle individuálních potřeb uživatele. Podrobně viz příručka Uživatelské editory.

Editory převedené do uživatelských editorů:

 • textové položky
 • doklady oběhu zboží
 • zádržné
 • uvolněné zádržné
 • skonto
 • předpis skonta

V přehledu "Druhy dokladů pohybu zboží" je nová akce "Přiřazení uživatelských editorů". Zde je možno dané řadě přiřadit definici pro editor dokladu a textových položek.


Tip Kopie kmenové karty

Při kopii kmenové karty lze vybrat, které údaje navázané na původní kartu se zkopírují ke kartě nové. (Ceníky ,VČ, umístění, slevy, MJ, dodavatelé, externí atributy, dokumenty, návazné skupiny, obaly)


Tip Nabídkové ceny

Do přehledu "Názvy nabídkových cen" přidána akce pro zobrazení cen. Dle nastavení platnosti nabídkových cen v Globálních konstantách se zobrazují:

 • Pro všechny sklady - všechny kmenové karty
 • Pro každý sklad samostatně - všechny skladové karty (kmenová karta je zobrazena tolikrát, kolikrát se nachází na daných skladech a dle přiřazených cenových úrovní)


Novinka V Souvisejícím označení zboží bylo pole Název návazných skupin (2 i 3) bylo rozšířeno z 50 na 100 znaků.


Novinka Součástí množstevní inventury je transakce inventurní vyrovnání VČ a umístění, která promítá inventurní nález, který nemá vliv na celkový stav skladu, avšak ovlivňuje stavy výrobních čísel a stavy na umístěních. Tato transakce však zasahovala do množstevních stavů na umístěních bez toho, aby zapsala tyto změny také do historie změn na umístěních. Opraveno. Inventurní vyrovnání zapisuje také do historie změn na umístěních, do popisu je doplněn popis dle hlavičky příslušné inventury.


Novinka Nad stavem skladu je možné zobrazit volbou změna umístění zboží dílčí zásoby zboží dle jednotlivých umístění ve stromové struktuře včetně rozlišení dílčích zásob výrobních čísel. Je zde možné provádět přetažením myší přeskladnění zboží z jednoho umístění na druhé a tyto přesuny jsou logovány do přehledu historie změn umístění. V historii však u jednotlivých pohybů chyběla informace o výrobním čísle. Opraveno. Do přehledu historie změn umístění byla doplněna informace o výrobním čísle.


Novinka Při generování převodky na stejný sklad (výdejka i příjemka na stejném skladu) se položky, které byly na výdejku zařazeny z jiných skladů než je sklad hlavičky výdejky, nepřevedly na sklad příjemky. Na příjemce byly na stejném skladu jako byly na výdejce. Opraveno.


Novinka V Oběhu zboží na Kmenové kartě bylo prodlouženo pole SKP z 20 na 50 znaků.


Novinka Do generování storna výdejky byla doplněna informativní hláška, že je třeba také provést storno příjemky převodky. Stávající stav totiž bez jakéhokoliv upozornění umožnil vystornovat výdejku převodku i v situaci, že není uděláno storno příjemky převodky.


Novinka V Oběhu zboží na Položkách dokladů byla přidána možnost zobrazit Kompletační položky ke všem položkám daného dokladu nebo pouze k označeným položkám daného dokladu.


Novinka Zobrazení přehledů došlých objednávek (doklady i položky) nyní respektuje označené skladové karty.


Novinka Pokud je na zdrojovém dokladu zadána rozpiska umístění a dělá se kopie, položkový či dokladový převod nebo generování storna, nebyla na cílový doklad rozpiska umístění přenesena.

Opraveno, rozpiska umístění se propisuje ze zdrojového dokladu na cílový. Je-li cílovým dokladem výdejka či storno příjmu, lze rezervační rozpisku přenést jen tehdy, je-li skladem příslušná zásoba zboží. Přenos rozpisky lze nastavit v konfiguraci v sekci oběh zboží - položky dokladů - přenášet rozpisku umístění na cílový doklad.


Novinka V Oběhu zboží a služeb bylo na Kmenových a Skladových kartách přidáno vedle pole Poznámky tlačítko [...], které přenese poznámku z předdefinovaných poznámek.


Novinka V Oběhu zboží byla nad kartami Stavu skladu přidána funkcionalita Hromadné změny nad poli Blokováno, Minimum skladu, Maximum skladu, Sleva, Kód účtování, Zadávání umístění na položkách dokladů, Kontrola VČ.


Novinka Import dokladů oběhu zboží (Fa) formátu Helios XML byl upraven tak, aby bylo možné importovat i doklady, vytvořené předchozími verzemi Helios Orange s strukturou původní strukturou, tj. bez údaje DruhPohybuZbo v textových položkách.


Novinka V profilu pro generování návazných dokladů z Došlých objednávek je nyní možnost nastavit, jak generovat návazné doklady z hlediska skladu:

Generovat doklady podle skladu

 • Hlavičky objednávky
 • Položek objednávky

Pokud je nastaveno podle položek, vznikne tolik návazných dokladů, kolik je unikátních skladů na položkách. Uplatní se nejen sklad položky, ale i případné zajištění stavem skladu zbožím z jiného skladu.


Novinka V profilu generování návazných dokladů z Došlých objednávek je nyní u převodky nově možnost specifikovat, jestli se má vygenerovaná výdejka automaticky zrealizovat či nikoliv.

Zároveň došlo ke změně způsobu generování a vyhodnocení převodky:

 • při generování již není vyžadován převod plného množství položky, lze generovat převodky na částečné množství
 • vygenerování převodky již nepřepíná sklad položky na došlé objednávce, ale je vygenerováno zajištění příjemkou a její následnou realizací pak zajištění stavem skladu zbožím z jiného skladu
 • převodka nemusí být generována přímo z došlé objednávky, je možno dodatečně editovat vygenerovanou výdejku (zadáním řady dokladů a skladu pro převod), systém pozná převodku a vytvoří odpovídající zajištění
 • převodky i nádále není možno řetězit (návazný profil)
 • v okně výběru položek pro převodku je možno (a nutno) zadat řadu příjemek pro převod


Novinka V nastavení profilu pro generování návazných dokladů z Došlých objednávek je nový přepínač: Hromadné generování. Pokud je zaškrtnut, pak se cílové doklady vytvoří seskupením označených došlých objednávek podle hodnot těchto sloupců:
 • Datum případu (podle nastavení v profilu - tedy Datum objednávky, Termín dodávky, Aktuální den)
 • Kurz (podle nastavení profilu - tedy buď z došlé objednávky nebo aktuální)
 • Měna
 • Cílová řada dokladů
 • Cílový sklad
 • Organizace
 • Místo určení
 • Příjemce
 • Nákladové středisko
 • Zakázka
 • Nákladový okruh
 • Zaměstnanec
 • Vozidlo
 • Kontaktní zaměstnanec
 • Kontaktní osoba
 • Forma dopravy
 • Forma úhrady
 • Popis dodávky
 • Druh vstupní ceny
 • Ceník
 • Zaokrouhlení
 • Zaokrouhlení (valuty)
 • Bankovní spojení
 • Konstatní symbol
 • Způsob zaokrouhlení (0,50/1,00)
 • Pozice zaokrouhení DPH - hlavička
 • Hranice zaokrouhení DPH - hlavička
 • Pozice zaokrouhení DPH - položka
 • Hranice zaokrouhení DPH - položka
 • Koeficient
 • Zaokrouhlení valutových DPH
 • Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení
 • Zaokrouhlovat malá čísla

Při vytváření cílového dokladu se poznámky z došlých objednávek sdružených do onoho cílového spojí. Pokud budou např. 4 došlé objednávky a každá bude mít svoji veřejnou poznámku 1, pak výsledný doklad bude mít v Poznámce 1 všechny ty 4 poznámky spojené do jedné. Jednotlivé texty jsou odděleny pomocí -----.


Novinka Zajištění položky došlé objednávky je nyní možno realizovat pomocí příjemky se zbožím z jiného skladu než je zboží na položce objednávky. Tato situace typicky nastává při naskladnění z výroby, popř. při vytvoření převodky (výdej - příjem na jiný sklad).


Novinka Na profilu pro generování návazných dokladů z Došlých objednávek je upraveno zadání řady návazného dokladu. Nyní je možno zvolit i dotaz na řadu před generováním.

Pro řadu jsou tak nyní k dispozici 3 možnosti:

 • Předvyplnit (je nutno také na profil řadu zadat)
 • Podle řady objednávek
 • Vždy se dotázat (před vlastním generováním zobrazí přehled s možností výběru řady dokladů)


Novinka V profilu pro generování návazných dokladů je nyní možnost nastavit "Způsob generování z detailu zajištění". Možnosti jsou následující:
 • Pouze blokované množství
 • Množství zajištěné stavem skladu


Novinka V profilu pro generování návazných dokladů z došlých objednávek je nové pole "Přidružený druh pohybu". Zde je možno specifikovat, z jakých již vygenerovaných dokladů se bude brát v potaz množství při stanovení množství pro aktuální generování návazného dokladu. Lze tak nastavit např. to, aby faktury respektovaly pokladní prodej a naopak.


Novinka V profilu pro generování návazných dokladů je nyní možnost nastavit "Způsob generování z hlavičky či položek". Možnosti jsou následující:
 • Zbývající množství
 • Pouze blokované množství
 • Množství zajištěné stavem skladu


Novinka Následující vazby v Nastav / Zobrazení přehledů dokladu oběhu zboží (např. Vydané faktury):
 • Došlé objednávky (pořízené) - zdroj
 • Došlé objednávky (v řešení) - zdroj
 • Došlé objednávky (archiv) - zdroj

byly převedeny ze vztahu 1:1 na vztah 1:N. Pokud byly použity v Sestavách, je třeba tyto Sestavy smazat a vytvořit znovu.


Novinka Byla doplněna možnost zadat zajištění položky došlé objednávky i zbožím z jiného skladu (stejná kmenová karta).

V přehledu "Zajištění došlé objednávky" jsou dvě nové akce:

 • Zajištění stavem jiného skladu...
 • Aktualizace zajištění s výběrem skladu...


Oprava K realizované výdejce/příjemce, ke které existuje realizovaný stornodoklad na částečné množství, uživatel vytvoří položkovým převodem další stornodoklad. Přednabídne se sice správně jen zbývající množství, které dosud nebylo stornováno, ale do pole CC evidenční požadovaná se přednabídla celá evidenční cena původní výdejky a nikoli jen její poměrná část odpovídající zbývajícímu množství.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Tip Zruš storno a původní doklad

Při akci Zruš storno a původní doklad mohlo dojít za určitých okolností (při použití umístění) k chybě, kdy k požadovanému smazání nedošlo. Opraveno.


Novinka Do přehledu textových položek dokladů oběhu zboží byl doplněn sloupec "Druh pohybu". Kopíruje se z hlavičky dokladu.


Novinka Schválené expediční příkazy a vydané objednávky nově nelze smazat.


Novinka Pokud se v editoru položky, nastavení slev, zadala hodnota větší než 999, objevila se hláška:

[SQL:8115,16] Arithmetic overflow error converting float to data type numeric.
Hláška změněna na:
Maximální hodnota, kterou lze zadat do pole, je 999.


Novinka Při vytvoření kopie z vybrané položky na dokladu se do atributu Pořadí uloží hodnota Nejvyšší nalezená + 1


Novinka Při načítání historických cen byl zohledněn druh vstupní ceny a měny.


Novinka Formát zpráv EDITEL®-XML 2002 (export) pro export faktur byl doplněn o údaje Místa určení.


Novinka Po vygenerování výdejky z expedičního příkazu lze přepnout na výstupní doklad. Zde je kompletní funkčnost nad výdejkami.


Novinka Do přenosového okna kopie dokladu (nejen EP) přibyla sekce "Kurz dokladu".

Kopie dokladu ve výchozím stavu zachová původní kurz.
Pokud nechcete zachovat původní kurz (chcete dohledat aktuální), tak změníte přepínač "Zachovat datum kurzu ...". V takovém případě kopie dosadí kurz který odpovídá datu případu nebo nejbližší starší.
Zobrazí se datum kurzu a kurz. Na výsledném dokladu lze kurz případně změnit.
Dříve kurz zůstal kopie podle zdrojového dokladu.


Novinka V Globální konfiguraci byla rozšířena volba 'Třídění položek v tisku dokladu' o možnost "Podle pořadí".


Novinka Pro označené řádky v přehledu došlých objednávek a v přehledu položek došlých objednávek přidány akce:
 • Splněno - nastavit
 • Splněno - zrušit příznak


Novinka Do přehledu Stav skladu přidán atribut Množství bez DO po výdeji.

Atributy

 • Množství na DO k vyřízení
 • Množství pro DO
 • Blokované pro DO
 • Volné pro DO
 • Množství bez DO po výdeji

zahrnuty do skupiny Množství - DObj


Oprava Ve verzi 2.0.2013.0801 nebylo možné přejmenovat některé pole ve Zboží a služby (TabKmenZbozi).

Opraveno.


Oprava Zboží a služby - Karta zboží - Clo - Celní popis zboží:

Ve verzi 2.0.2013.0801 nebylo možné uložit Celní popis zboží. Při vypsání textu a kliknutí jinam tento text zmizel.
Opraveno.


Oprava Z expedičního příkazu na 10 ks se vygenerovala výdejka s nastavením Množství z dokladu. Na výdejce se opravil počet kusů z 10 na 8. Následně se z téhož expedičního příkazu vygenerovala další výdejka. Na výdejce bylo nesprávně 10 ks - má být 2 kusy. Opraveno.


Oprava V editoru položek došlých objednávek nefungoval přepočet ceny v následujícím případě: rozklikne se první položka objednávky, opraví se množství, pomocí zelené šipky (následující záznam) se přejde na další položku, opraví se množství. Pokud se takto opraví několik položek, přepočetla se pouze ta první, u ostatních se sice změnilo množství, ale nepřepočítala se celková cena položky.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Tip Uživatelské editory

Editory převedené do uživatelských editorů:

 • kmenová karta zboží
 • skladová karta zboží
 • stav výrobních čísel
 • měrné jednotky
 • skupiny zboží
 • návazné skupiny zboží
 • skupinové ceny a slevy
 • názvy nabídkových cen
 • termínované slevy
 • poznámky k dokladům
 • sortiment
 • balicí skupiny
 • nabídkové ceny
 • slevy ke kmenové kartě zboží
 • upozornění ke kmenové kartě zboží
 • čárové kódy
 • jednotkové ceny
 • ADR
 • vztahy měrných jednotek


Novinka Byl upraven vzhled editoru textových položek v dokladech oběhu zboží a došlých objednávkách.

Účetní vazby byly přesunuty zpět na první záložku, na samostatnou záložku byl přesunut přehled všech cen.
Zároveň bylo pod políčko měrná jednotka doplněno políčko pro zadání DPH a zcela vpravo přibylo políčko Cena celkem.


Novinka Bylo upraveno vyhodnocení stavů došlých objednávek - byly doplněny 2 nové stavy: Částečně kryto/k expedici, Částečně k expedici. Postup vyhodnocení stavů je následující:
 • Realizováno (vše vydáno, výdejky realizovány)
 • K expedici (celkové množství je kryté stavem skladu)
 • Částečně kryto/k expedici (částečně zajištěno stavem skladu a částečně jinak - vydanou objednávkou, příjemkou...)
 • Částečně kryto (částečně zajištěno jiným způsobem než stavem skladu)
 • Částečně k expedici (částečně zajištěno pouze stavem skladu)
 • Plně kryto (plně zajištěno jiným způsobem než stavem skladu)
 • Bez krytí (zboží není nijak zajištěno)
 • Částečně realizováno (tento stav zůstává pouze kvůli zpětné kompatabilitě, nyní se už nezobrazuje)


Novinka Upraven nápočet 'Blokované pro DO' a 'Volné pro DO' u službových položek.


Oprava Při generování položek inventury s jinou inventurní měrnou jednotkou než je měrná jednotka evidenční docházelo k chybnému nápočtu inventurního množství. Opraveno.Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Oprava Opraveno dotažení Sazby DPH a Sazby SD v případě, že je při tvorbě nové položky dokladu oběhu zboží dotažena cena z Návazné skupiny zboží.


Oprava Opravena chyba, kdy bylo možné z došlých objednávek generovat opakovaně výdejky.


Oprava Realizace příjemky s položkami navázanými na došlé objednávky běžela příliš dlouho a blokovala ostatní uživatele. Opraveno.


Oprava V případě, že byl na faktuře změněn příznak "Realizováno" nebo příznak "Zálohová faktura", a to na jakoukoliv hodnotu, začla se daná faktura v došlých objednávkách tvářit jako zálohová. Opraveno.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Na záložku 5-Dodatky v definici zpráv bylo doplněno zaškrtávátko "Dobropis bez záporných znamének" u exportu faktur pro formáty "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006". Pokud je zaškrtnuto, při exportu dobropisu jsou ve zprávě všechny částky kladné.


Novinka Na položce inventury v editoru není možné změnit hodnotu VČ a umístění. Pokud bylo zboží nalezeno na jiném umístění, tak je potřeba vyhledat nebo založit novou větu s tímto umístěním a množství zde opravit.


Oprava Mohla nastat situace, kdy množstevní inventura u zboží, kde se evidují i výrobní čísla a umístění na skladě, neprovede přesnou korekci dílčích zásob výrobních čísel na umístěních dle zjištěných stavů i přesto, že byly z této inventury řádně vygenerovány a zrealizovány inventurní doklady a poté spuštěna akce inventární vyrovnání VČ a umístění.

Opraveno.


Oprava Pokud bylo odstraněno právo na přehled 331 Rekapitulace DPH, ohlásí aplikace při vstupu do editoru Příjemky, Výdejky, že není právo na přehled Rekapitulace DPH, i když na Příjemkách a Výdejkách není použit.

Opraveno.


Oprava Mohla selhat detekce zadaného kurzu na dokladu oběhu zboží (je-li kurz = 1.0000 a zároveň jednotka měny není rovna 1).

Opraveno.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Při dotažení ceny z návazné skupiny se dotahovala Sazba DPH a Sazba SD z kmenové karty zboží. Toto dotažení bylo zrušeno, berou se sazby zadané na položce.


Novinka Na došlé objednávky (hlavičky i položky) byl doplněn sloupec Množství na zálohových fakturách.

Při generování návazných faktur se z řady dokladů cílové faktury načtou příznaky "Zálohová faktura" a "Realizační faktura". Pokud je zaškrtnuto "Zálohová faktura", vygenerovaná faktura se načte do Množství na zálohových fakturách. V případě, že je zaškrtnuto "Realizační faktura", popř. není zaškrtnuto nic, napočte se vygenerované množství do Množství na fakturách. Jestliže je vygenerována realizační faktura, jsou k ní automaticky přiřazeny všechny zálohové faktury vygenerované z dané došlé objednávky.


Novinka Pro Expediční příkazy přidána byla možnost generovat Faktury vydané


Oprava Pokud je nastavena návazná skupina a zakládá se doklad Oběhu zboží ve valutách, nedotahovala se sazba DPH.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0515 ze dne 12.06.2013

Oprava V případě, že je položkou došlé objednávky služba, nedošlo po realizaci výdeje k úpravě zajištění této položky. Opraveno.


Oprava Hromadná změna slevy u položek v návazné skupině. V návazné skupině je x položek. Pokud se vybralo několik z nich do opravy volbou "Přejete si opravovat všechny označené záznamy najednou?" Ano, je ve spodní polovině okna okno pro zadání slev. Tlačítko Nový bylo aktivní, ale bez akce. Opraveno.


Oprava Ve verzích 2.0.2013.0513 a 514 se při generování položek inventury objevila hláška

Neplatný název sloupce MJEvid. Opraveno.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Lhůta splatnosti je nyní editovatelná pro všechny volby "Splatnost od" kromě nastavení "Splatnost neměnit". Zadaná hodnota se připočítá ke splatnosti s ohledem na vybranou hodnotu pole "Splatnost od"


Novinka Do návazných skupin byl doplněn přepínač 'Při dohledání ceny uplatnit případné následující slevy'. Určuje, jak se má chovat následná práce se slevami v případě, že se pro dané zboží dohledá cena v návazné skupině.


Novinka Export zpráv formátu EDI Inhouse v oběhu zboží - byla doplněna kontrola délky údaje Objednávka - do zprávy se zapíše pouze prvních 15 znaků z celkové délky údaje.


Novinka Došlo k zpřesnění výpočtu diferenciálních DSN.

Změna se projeví v případech, kdy se liší množství Příjemky a Faktury. Výpočet nově probíhá pro množství, které je menší ze dvojice Příjemka a Faktura.

Nově eviduje množství použité pro difernciální DSN, aby nedocházelo k opakovanému zatížení stejného dokladu. Tuto funkci lze vypnout na dokladu DSN i na řadě.
Přepínač se jmenuje: Diferenciální DSN dle množství na FaP
1. ano, dle množství na FaP (default)
2. ne, nez ohledu na množství FaP

Přibyly nové přehledy nad položkami příjemek a FaPř - Uplatněné množství DSN

Přibyly nové počítané a stavové sloupce pro zpřehlednění práce s DSN:
Příjemka a FaPř/hlavička - Uplatněné množství DSN - 3 stavy(X - použito vše, / - částečně použito, - nepoužito)
Příjemka a FaPř/položky - Uplatněné množství DSN - (počet)


Novinka Do přenosového okna kopie dokladu (nejen EP) přibyla sekce "Kurz dokladu".

Kopie dokladu ve výchozím stavu zachová původní kurz.
Pokud se nemá zachovat původní kurz (má se dohledat aktuální), je třeba změnit přepínač "Zachovat datum kurzu ...". V takovém případě kopie dosadí kurz který odpovídá datu případu nebo nejbližší starší.
Zobrazí se datum kurzu a kurz. Na výsledném dokladu lze kurz případně změnit.
Dříve kurz zůstal kopie podle zdrojového dokladu.


Novinka Oběh zboží - Malá výroba

Na řadě dokladu (výdejky) byla dodělána třetí možnost ocenění výrobku. "Suma z evidenčních cen + službové položky". Tato volba zajistí na "výrobní" příjemce do ceny výrobku zahrnout součet evidenčních cen skladových položek + součet dokladových cen službových položek.


Novinka Kontrola na délku čárového kódu vztažena jen v případě zdroje čárového kódu: Skupina + registrační číslo


Novinka Byl upraven princip blokace a výpočtu blokovaného množství na došlých objednávkách. Zásadní změna tkví v tom, že nyní se po realizaci navázané příjemky změní dílčí příjem na zajištění stavem skladu. V zajištění došlé objednávky tak již nebudou figurovat žádné realizované příjemky, pouze nerealizované. Blokované množství se tak jednoduše vypočte jako suma množství v dílčích příjmech pro typ zajištění "Stavem skladu". Dříve se prováděl výpočet na základě zajištění stavem skladu, realizovaných příjmů a realizovaných výdejů. Tento výpočet byl ale poměrně dost omezující a v některých případech i chybující (částečný výdej, storno příjmu).

Příklad: Mějme položku došlé objednávky 10 ks. Je zajištěna stavem skladu 4 ks a vydanou objednávkou 6 ks. Z vydané objednávky se vygeneruje (a automaticky naváže) příjemka na 6 ks. Po její realizaci se upraví zajištění následujícím způsobem: "Množství kryté" se poníží o realizovaný příjem, tedy se nastaví na 0; zároveň se toto realizované množství zapíše do sloupce "Realizované příjmy". "Množství kryté" a "Realizované příjmy" tak tvoří spojené nádoby. Jejich součet je ve sloupci "Zadané množství", aby bylo možno zobrazit historii zajištění. Následně se navázaná příjemka z dílčích příjmů smaže a množství je převedeno na zajištění typu "Stavem skladu". Na konci tak bude položka zajištěna stavem skladu 10 ks a vydanou objednávkou 0 ks (=množství kryté). Blokované množství je pak množství na dílčím příjmu navázaném na zajištění stavem skladu, tedy v našem případě 10 ks.


Novinka V přehledu stavu skladu jsou 2 nové sloupce: "Blokované pro DO" a "Volné pro DO".

Sloupec "Blokované pro DO" udává množství blokované na došlých objednávkách v evidenční měrné jednotce.
"Volné pro DO" = Množství - "Blokované pro DO".


Novinka Na editoru došlé objednávky přidán atribut Splněno (na hlavičce) a na editoru řádku došlé objednávky taktéž. Chování je obdobné jako u expedičních příkazů.


Oprava V případě, že je v globální konfiguraci zapnuto dotahování historických cen pro prodej, neprojevilo se nastavení při dohledání ceny v Pokladním prodeji a na Došlých objednávkách. Opraveno.


Oprava Na některých databázích se slovenskou legislativou nebylo možné tisknout doklady oběhu zboží s položkami (tiskový zdroj xPohybyZbozi_15 ). Opraveno.


Oprava Opraveno mazání řady došlých objednávek v případě, že v dané ředě není žádný doklad vytvořen.


Oprava Ve kmeni zboží a služeb je možné zadat údaje hmotnost, objem, výška, šířka a hloubka. Pokud byla zadána velmi nízká hodnota, zobrazoval se údaj v přehledu ve vědeckém formátu (mantisa a exponent) namísto obvyklého formátu v pevné desetinné čárce. Navíc při zadání takovéto položky na doklad oběhu zboží nefungoval korektně výpočet hmotnosti na položce.

Opraveno. Všechny tyto údaje o zboží jsou zadávány, zobrazovány i počítány na dokladě s přesností na 6 desetinných míst ve formátu pevné desetinné čárky.


Oprava Opravena chyba, kdy mohlo dojít k situaci, že na dokladu diferenciálních dodatečných souvisejících nákladů nebyla částka SN řádně zaokrouhlena na dvě desetinná místa.


Oprava Oběh zboží - Inventura

Byl opraven chybný přepočet měrných jednotek při ručním zadání položky.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka Přidána další nová možnost generování čárového kódu: Skupina + Registrační číslo. Přidána kontrola na délku proměnné části čárového kódu v závislosti na délce čísla registračního čísla/balíčku a délce skupiny.


Novinka Související náklady na výdejce jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Také DSN na vstupu byly omezeny na 2 des. místa.


Novinka Bylo opraveno dotahování cen podle návazné skupiny zboží.

Pokud zde bylo více řádků (podle různých množství) tak byly ignorovány, pokud na jiném řádku bylo vyplněno datum platnosti (od nebo do).
Změna je taková, že řádky bez datumu platí. Datumy (od nebo do) jsou filtr pro to, jestli řádek platí nebo neplatí.


Novinka Při záměně zboží na došlých objednávkách při plné záměně zůstává na zboží původní zajištění vydanou objednávkou či příjemkou. Tím může následně dojít k chybnému výpočtu blokovaného množství.

Nyní se při plné záměně zajištění kompletně smaže.


Oprava V případě vytvoření storna příjmu bez vazby na příjemku navázanou do došlých objednávek zůstává zboží na došlé objednávce zablokované. Opraveno - při vygenerování storna příjmu bez vazby na došlou objednávku dojde k postupnému odmazávání zajištění stavem skladu (nejprve neblokujícího, následně blokujícího), případně k ponížení množství blokujících příjemek (myšleno množství v Dílčích příjmech na zajištění došlé objednávky, nikoliv množství příjemky jako takové).


Oprava Při záměně zboží na došlých objednávkách se při plné záměně za jiné zboží do přehledu původního zboží chybně zapíše to samé zboží. Opraveno.


Oprava Opraven nápočet sloupce 'Množství na DO k vyřízení' na stavu skladu v případě, že je vydáno větší množství než je množství došlé objednávky.Verze 2.0.2013.0402 ze dne 05.04.2013

Oprava Výběr "Množství na skladě" byl rozšířen o položky:
 • Množství kdispozici na skladě v evidenční MJ
 • Množství na skladě v evidenční MJ

Došlo k opravě chybného převodu množství s ohledem na vstupní/výstupní a evidenční MJVerze 2.0.2013.0401 ze dne 08.04.2013

Novinka Výběr "Množství na skladě" byl rozšířen o položky:
 • Množství k dispozici na skladě v evidenční MJ
 • Množství na skladě v evidenční MJ

Došlo k opravě chybného převodu množství s ohledem na vstupní/výstupní a evidenční MJVerze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka V editoru dokladů oběhu zboží byla doplněna reakce na nastavení práv pro Opravu a Nový záznam v přehledu položek:

Záložka 3 - Položky

 • pole Množství: podle práva na Opravu
 • pole Čárový kód: podle práva na Nový záznam
 • pole Úprava cen: podle práva na Opravu
 • přehled položek
  • akce v podmenu Převod položek: podle práva na Nový záznam
  • akce Zadávání položek: podle práva na Nový záznam
  • akce Kopie: podle práva na Nový záznam
  • akce Načtení z terminálu čárových kódů: podle práva na Nový záznam
  • akce Změna sazby DPH: podle práva na Opravu
  • akce Doplnění čárových kódů: podle práva na Opravu
  • akce Přidej / změň obal: podle práva na Opravu či Nový záznam

Záložka 4 - Sklad

 • pole Množství: podle práva na Opravu či Nový záznam
 • pole Čárový kód: podle práva na Nový záznam

Záložka 5 - Doklady

 • akce v podmenu Převod dokladu: podle práva na Nový záznam

Záložka 6 - Služby

 • pole Množství: podle práva na Opravu či Nový záznam
 • pole Čárový kód: podle práva na Nový záznam


Novinka V přehledech Vydaných objednávek a Expedičních příkazů je možno spustit akci Schválení. Do této akce bylo doplněno nastavení sloupce Schválil. U starších dokladů se tento sloupce zpětně nedoplňuje - zůstává prázdný. Sloupce Datum chválení a Schválil je možno v F4 - Nastav zobrazit ze skupiny "Doklady zboží - dodatek".Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Došlé objednávky

Opravena úprava neblokujících zajištění stavem skladu po realizaci výdejky. Mohlo docházet k odmazání zajištění stavem skladu jiného zboží než bylo na realizované výdejce.


Novinka Doplněno logování data schválení na dokladech oběhu zboží (Expediční příkazy a Vydané objednávky).Verze 2.0.2013.0210 ze dne 01.03.2013

Oprava Opravena nefunkční záměna zboží na došlých objednávkách.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Při generování návazného dokladu z oběhu zboží se použilo období zdrojového dokladu. Upraveno - nyní se období dohledává podle data případu cílového doladu.


Novinka Množství na textových položkách dokladů oběhu zboží je nyní také senzitivní na nastavení počtu desetinných míst množství v globální konfiguraci.


Novinka Číslo objednávky se při přenosu zakázky doplňuje do políčka Objednávka pouze u výstupních dokladů (Výdejka, Faktura vydaná...).


Novinka V globální konfiguraci v sekci Oběh zboží je nová konstanta 'Započítávat storna a dobropisy do došlých objednávek'. Implicitně je nezaškrtnuto (=změna současného chování).

Pokud je zaškrtnuto, jsou storna výdejek, popř. dobropisy, započítávány do sumačních sloupců Množství z výdejek, Množství z realizovaných výdejek, popř. Množství z faktur. Tím je zároveň ovlivněn výpočet množství pro generování návazných dokladů a funkcionalita okolo zajištění položek.


Novinka Na doklady oběhu zboží a došlých objednávek se po zadání Organizace automaticky dotahují i Místo určení a Příjemce. Dotažení bylo upraveno tak, že nyní hledá pouze nezakázané organizace.


Novinka V přehledu položek dokladu je možno pomocí funkce Nastav zobrazit souhrnné sloupce DSN pro danou položku. Žádoucí by bylo, aby také v přehledu hlaviček dokladů bylo možno obdobně zobrazit souhrnné DSN za celý doklad. Doplněno.


Oprava Má-li expediční příkaz či rezervace na hlavičce dokladu nastaven příznak splněno, nemá být na něj již brán zřetel při posuzování neodebraného množství, množství k dispozici a hlídaného množství. Přesto se však v přehledu stav skladu - hlídáno takovéto Expediční příkazy a Rezervace objevovaly a na příznak Splněno zde nebyl brán zřetel. Opraveno.


Oprava Nad stavem skladu lze zobrazit přehled neodebrané SN, který detailně zobrazuje FIFO frontu souvisejících nákladů pro danou skladovou kartu. Tento přehled lze zobrazit také nad položkami dokladů. V obou případech mají však jednotlivé sloupce statické názvy SN1-7. Žádoucí by naopak bylo, aby se názvy sloupců dynamicky nastavily dle zadaných parametrů v globální konfiguraci (např. pojistné, clo, dopravné atd.) Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji, došlých objednávkách a v políčku rychlé změny množství v editoru hlavičky dokladů oběhu zboží nefungovalo při změně množství dohledání ceny zadané na související skupině zboží. Opraveno.


Oprava Pokud se v došlých objednávkách - pořízených zadalo množství dole na záložce - sklad, nedošlo k přidání položky na doklad ale k zavření editoru.

Opraveno.


Oprava Ve výjimečných případech mohl být problém při rozkopírování dat do více než jedné databáze pomocí funkcí Rozkopírování. Opraveno.


Oprava Pro vstupní doklady (Příjemka, Vydaná objednávka...) se nedotahuje cena v cizí měně zadaná na návazných skupinách zboží.

Opraveno.


Oprava Pokud je název některé nabídkové ceny delší než 30 znaků, objevila se při použití volby Zboží a služby, Nabídkové ceny, Nabídkový ceník Zboží a služeb hláška

String or binary data would be truncated Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při částečném stornu mohlo za výjimečných okolností dojít k chybnému stanovení příslušné poměrné části souvisejících nákladů.Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka Byl doplněn přenos pole "Objednávka" do pole "Externí číslo" při generování došlé objednávky z nabídkové sestavy.

Zároveň byla prodloužena délka "Externího čísla" z 20 na 30 znaků, aby byla stejná jako u pole "Objednávka".


Novinka Do přehledu zajištění došlé objednávky byla doplněna možnost zobrazení vazby na dodavatele z přípravy zajištění.


Novinka Záměna zboží na došlých objednávkách:

- v případě, že je zaškrtnuto zachovat původní hodnoty a zaměňuje se za jiné zboží (jiná kmenová karta), přepíší se ručně zadané hodnoty v Popis 1-3 popisy z nového zboží, pokud původní zboží žádný popis nedotahovalo. Opraveno. - jestliže je již vygenerován nějaký návazný doklad, pak nešlo zaměnit zboží. Upraveno - nyní lze zaměnit do množství, na které ještě není vygenerován návazný doklad. Jestliže tedy je na položce 10 ks a existuje výdejka na 3 ks, pak lze zaměnit zboží do výše 7 ks.Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka Bylo upraveno generování návazných dokladů z došlých objednávek pro případ návazných profilů. V definici profilu je u návazného profilu nová volba 'Použít také při generování s výběrem položek'. Pokud je zaškrtnuto, uplatní se návazný profil i při generování s výběrem položek, popř. při generování návazných dokladů ze zajištění došlé objednávky.

V případě použití návazných profilů u generování s výběrem položek (popř. ze zajištění) je trochu odlišné chování od generování bez výběru.
Akce 'Generuj návazný doklad' a 'Generuj podle profilu' generuje pro každý profil odpovídající návazný doklad, který obsahuje množství na položkách, které ještě zbývalo generovat (vydat ze skladu, fakturovat...).
Akce 'Generuj návazný doklad - výběr položek' a 'Generuj podle profilu - výběr položek' nejprve zobrazí editor s možností změny množství jednotlivých položek - lze stanovit tzv. Množství chtěné. Toto chtěné množství má pak vliv i na ostatní zřetězené profily. Je to vlastně strop pro posouzení množství pro generování. Samozřejmě ale pouze do maxima možného, aby nedošlo ke generování vyššího množství na návazném dokladu než je na došlé objednávce.
V případě výběru položek také záleží na pořadí profilů. Pokud mám např. řetěz Výdejka - Faktura, nemohu u výběru položek pracovat s případným textovými položkami, protože na výdejce nejsou a tudíž se ani nenabízí k úpravě množství. Na následné faktuře pak také žádná textová položka nebude. Jestliže bude ale řetěz vytvořen jako Faktura - Výdejka, tak se zobrazí i možnost měnit množství na textových položkách a na faktuře pak budou případné txt. položky. Na výdejce vygenerované nebudou, jelikož výdejka txt. položky nepodporuje.


Novinka Zajištěno korektní chování u přepočtu MJ 1:1 v došlé objednávce


Novinka Akce v došlých objednávkách (hlavičky, položky, zajištění)
 • Aktualizace zajištění stavem skladu
 • Zablokuj zboží zajištěné stavem skladu
 • Odblokuj zboží

jsou nyní senzitivní na pořadí označených záznamů, jak jsou setříděné v přehledu.


Novinka Akce "Záměna zboží..." nad položkami došlé objednávky byla rozšířena o následující funkcionalitu:
 • ve formuláři záměny je zobrazen sklad zaměňované i nové položky
 • nové tlačítko pro výběr toho samého zboží z jiného skladu
 • zaškrtávátko "Zachovat původní hodnoty"

Pokud je "Zachovat původní hodnoty" zaškrtnuto, pak jsou na nové položce zachovány původní hodnoty (ceny, slevy, zamknout cenu, účetní údaje, sazba DPH, Poznámka, požadované a potvrzené datum dodání, slíbeno od - do). Políčka Sazba SD, Čárový kód a Popis 1-3 jsou zachována pouze v případě, že se jedná o stejné zboží z jiného skladu (nemění se kmenová karta zboží). Akce je vždy dotažena znovu. Automatické slevy jsou také vždy aktualizovány, mohou být totiž závislé na množství. Zakázková modifikace se nepřenáší nikdy. Hmotnost se vždy přepočítává (je závislá na množství).
Jestliže se mění kmenová karta (naprosto jiné zboží), dojde k opětovnému dotažení Sazby SD a Čárového kódu. Pro Popis 1-3 platí následující pravidlo: Popis 1-3 se znovu dotáhnou z původního zboží a porovnají se s aktuálními hodnotami na položce došlé objednávky. V případě, že je hodnota stejná (nikdo ji nepřepsal), je nahrazena popisem z nového zboží (včetně prázdného).


Novinka V Definici zpráv pro export ve formátu EDI Inhouse je možné na záložce 5-Dodatky použít pro naplnění hodnoty "Název zboží" jak Externí sloupec, tak Uživatelsky definovaný sloupec, u obou typů je však použití omezeno pouze sloupce definované jako VARCHAR nebo NVARCHAR.


Novinka Storno příjmu a storno výdeje se nyní chová tak, že přebírá z původního dokladu jen poměrnou část souvisejících nákladů s ohledem na poměr množství původního dokladu a stornodokladu. Rovněž při změně množství na takovém stornodokladu dojde k automatické úpravě SN.


Oprava Bylo opraveno chování akcí "Zkrácené názvy", "Názvy cenových úrovní" a "Plné názvy" v přehledu "Nabídkový ceník zboží a služeb".


Oprava Zboží a služby -> Nabídkový ceník zboží a služeb: Akce "MS Excel" (export do MS Excel) nerespektoval po setřídění přehledu (kliknutím myši na záhlaví sloupce) názvy sloupců. Místo textu viditelného v přehledu se použijí plné názvy sloupců. Opraveno.


Oprava V došlých objednávkách bylo opraveno nefunkční dotažení ceny v cizí měně zadané v ceníkové akci či na návazné skupině zboží.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka Délka názvu v číselníku názvů nabídkových cen byla prodloužena z 30 na 50 znaků.


Novinka Nad došlými objednávkami (pořízené a v řešení) byla přidána akce na hromadnou změnu sazby DPH.


Novinka Do titulku editoru došlých objednávek bylo doplněno zobrazení čísla a názvu organizace aktuálně zadané na dokladu.


Novinka Pokud se v editoru došlých objednávek na záložce Sklad (popř. Služby) zvolí F2 - Nová, není fokus v následně otevřeném přehledu kmene zboží nastaven na záznam odpovídající skladové kartě. Upraveno - fokus je nyní nastaven.


Oprava V případě, kdy se generuje z došlých objednávek výdejka pomocí akce generování návazných dokladů, je po vygenerování dokladů v procesním okně dostupné tlačítko Doklad. Nicméně tlačítko Doklad nerespektovalo změnu velikosti formuláře. Opraveno.


Oprava Při změně data případu na celních dokladech (celní výdejka, celní příjemka, odpovídající storna) může dojít ke změně měny a kurzu na položkách dokladu. Opraveno.


Oprava Příjemka v cizí měně, je nastaveno na řadě příjemek, návazné doklady, návazná faktura přijatá. Při realizaci příjemky se vygeneruje faktura přijatá. Ale na této faktuře nebyly údaje pro samovyměření, i když je na řadě faktur přednastaveno samovyměření, pouze se nastaví Kurz DPH rovný kurzu faktury.

Ale když uživatel fakturu otevřel a před realizací kliknul do pole Kurz DPH, faktura se přepočetla. Takto se dělo při položkovém i dokladovém převodu.
Opraveno

Jinak se systém zachoval při převodu z druhé strany - z faktury přijaté se převádí příjemka dokladovým nebo položkovým převodem. Na faktuře se nastavil Kurz pro DPH roven 1 a údaje pro samovyměření se přepočetly kurzem 1, tj. zůstaly nepřepočteny do hlavní měny.
Při uložení faktury se doplnil Kurz DPH roven Kurzu (faktury). Ale údaje pro samovyměření zůstaly stále nepřepočtené do měny DPH.
Ale když se faktura otevřela a před realizací se kliklo do pole Kurz DPH, faktura se přepočtetla. Takto se dělo při položkovém i dokladovém převodu.
Opraveno


Oprava Při generování návazné výdejky z došlých objednávek se nedoplnilo období stavu.

Opraveno.


Oprava Při generování návazného dokladu z došlé objednávky se v položkách výsledného dokladu nevyplňoval sloupec Pořadí.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export