Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Oběh zboží - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Hromadné změny sazeb DPH nad kmenem zboží a skupinami zboží upraveny tak, aby nebyly senzitivní na oddělovač desetinných míst nastavený ve Windows.


Novinka V přehledu Druhy dokladů pohybu zboží je nová akce pro hromadné nastavení pořadového čísla dokladu.


Novinka Byla zavedena možnost evidence SN volitelně -FIFO/průměry (dříve pouze FIFO).

Přepíná se v Globálních konstantách - Oběh zboží - Související náklady - Druh skladu SN. Přepínač je platný pro všechny sklady a zboží.
Po přepnutí z FIFO na průměry dojde ke smazání tabulky TabZbyvajiciSN a na výdejky jdou průměry. Po přepnutí z průměrů na FIFO dojde při realizaci výdejky k dogenerování řádků pro TabZbyvajiciSN pro použité zboží. Ve výdejce se pro SN použijí data dle TabZbyvajiciSN (FIFO). Nejedná se o průměry pro DSN.


Novinka Na řadě expedičních příkazů je nyní možno pro generování návazné výdejky nastavit chování pro termín dodávky. Je možno nastavit tyto dvě možnosti:
 • Posun podle data případu (implicitní)
 • Zachovat původní datum


Novinka Opravena chyba generování návazného dokladu z detailu zajištění došlé objednávky, kdy při označení více různých druhů zajištění pro danou položku došlo k zobrazení chyby "Nelze vložit dupliciní záznam".


Novinka Na došlých objednávkách bylo zrušeno automatické přepočítávání cenotvorby v případě změny organizace/místa určení, ceníku a data případu. V editoru jsou dvě nové akce: "Aktualizace slev" a "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby", které je třeba pro přepočet spustit. Chování je tak sjednoceno s ostatními doklady Oběhu zboží.


Novinka Upravena kontrola měny a kurzu zdrojového a cílového dokladu při položkovém převodu na dokladech oběhu zboží. Při přenosu položek z dokladu v hlavní měně na doklad v cizí měně se přenesly pouze položky prvního dokladu, u dalších byla vygenerována chyba "Nesouhlasí měna nebo jednotka měny na zdrojovém a cílovém dokladu.". Nyní se přenesou položky i dalších dokladů.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Ve verzi 2.0.2012.1006 nešlo do dokladu v EUR přetahovat položkovým převodem dokladv v Kč, do předchozí verze to šlo. Objevila se hláška
Varování nebo chybová hláška Nesouhlasí měna nebo jednotka měny na zdrojovém a cílovém dokladu.

Upraveno chování položkového převodu. Byl doplněn test na různé měny a kurzy. Nyní nelze přenést položky z dokladu v cizí měně s kurzem různým od 1 na doklad, který je v hlavní měně s kurzem 1 a již obsahuje nějaké položky.

Modelové případy:

Doklad v CZK, kurz 1, bez položek, převod z dokladu v EUR, kurz 25: společně s položkami se přenese měna EUR a kurz 25 na hlavičku

Doklad v CZK, kurz 1, bez položek, převod z dokladu v CZK, kurz 1: přenesou se položky

Doklad v CZK, kurz 1, již existující položky (skladové či textové), převod z dokladu v EUR, kurz 25: ohlášena chyba různých měn - nic se nepřevede

Doklad v CZK, kurz 1, již existující položky (skladové či textové), převod z dokladu v CZK, kurz 1: přenesou se položky

Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v EUR, kurz 25: přenesou se položky

Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v EUR, kurz 30: přenesou se položky, přepočtou se v kurzu 25

Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v CZK, kurz 1: přenesou se položky, přepočtou se na EUR v kurzu 25

Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v USD, kurz 20: ohlášena chyba různých měn, nic se nepřevede


Novinka Pro kmenovou kartu, skladovou kartu, či pro celý sklad lze nastavit, zda vyplnění údajů v poli umístění na dokladech OZ je povinné, nepovinné, či zakázané. Nyní lze toto nastavení zvolit ještě podrobněji a specifikovat, jak má probíhat související validace v editoru a též kontrola při realizaci dokladu.


Novinka Při účtování pohybů "Příjem/Storno příjmu" systém respektuje nastavení "Cizí měna" na "Ano" na řádcích kontace souvisejících nákladů. Jedná se pouze o řádky položkových souvisejících nákladů "Souv.nákl. - xxx", dynamicky nazvaných dle konkrétních souvisejích nákladů, např. "Dopravné", "Clo", "Pojistné" atd. (celkem 7 možností). V tomto případě systém přenese do řádků účetního deníku i částku v cizí měně, kód cizí měny, kurz a jednotku měny. V případě volby seskupení jsou tyto řádky v deníku seskupeny i s ohledem na kód cizí měny, kurz a jednotku měny.

Na druhu řádku Celkové souv. nákl. za doklad/položku se cizí měna nepřenáší, protože údaj může být součtem částek v různých cizích měnách. U těchto řádků je změnovým skriptem nastavena cizí měna na "Ne" a nelze nastavit na "Ano".


Novinka Délka pole Číslo výkresu rozšířena na 35 znaků.


Novinka Do logování změn v tabulce Kmen zboží a služeb bylo doplněno logování změn sloupců "Sazba DPH vstup" a "Sazba DPH výstup".

Byla přidána možnost zapnout logování změn tabulky Skupiny zboží. Momentálně se logují změny sloupců "Sazba DPH vstup" a "Sazba DPH výstup".


Novinka Vzhledem k možnosti platnosti jednotné sazby DPH 17.5% po přechodné odbobí je třeba si zapamatovat původní nastavení sazeb kvůli možnosti zpětného přepnutí na sazbu sníženou a základní. Z tohoto důvodu byly vytvořeny 2 nové tabulky: TabPametSazebDPHZbozi a TabPametSazebDPHSkupZbo. Tyto tabulky si pamatují poslední zadanou hodnotu v kmeni zboží či na skupinách zboží. Prvotně se naplní změnovým skriptem. Následně se hodnoty občerstvují při změně přednastavených sazeb DPH - pamatuje se vždy ta poslední. Pouze změna na 17.5% se neuplatní - není zapsána do pamatovací tabulky.

Pro zobrazení zapamatovaných hodnot je v tuto chvíli možno použít uživatelských sloupců.


Novinka Ve vyráběných dílcích/materiálech je stejně jako v přehledu Zboží a služeb funkce „Přehled skladů“. Zde ale vnořené funkce Přidat/Odebrat na sklad již nejsou aktivní.

Akce Přidat/Odebrat na sklad aktivovány.


Novinka V přehledu Došlé objednávky byla do Nastav doplněna vazba mezi došlými objednávkami a bankovním spojením.


Novinka Nápočtové sloupce pro množství na návazných dokladech na hlavičkách došlých objednávek byly rozděleny na sloupce napočítávájící položky a sloupce napočítávající textové položky. Zároveň byla upravena definice sloupce Stav, která teď správně pracuje pouze se skladovými položkami a nezapočítává textové položky.


Novinka Na profil pro generování návazných dokladů z došlých objednávek bylo doplněno zaškrtávátko 'Převádět automatické slevy na ruční'.


Novinka Do logování změn byla přidána změna zatržítko Splněno na Expedičních příkazech a Vydaných objednávkách.


Novinka Do přehledu Skupiny zboží přidána akce Hromadné změny, kde je možno provést změnu pro DPH Vstup a DPH Výstup.

Zpracováno obdobně jako Hromadné změny v přehledu Zboží a služby


Novinka Na Expediční příkazy byla přidána funkce schválení (obdobně jako na vydaných objednávkách)


Novinka Doplněn zkrácený název pro sloupec "Množstevní jednotka" v položkách dokladů oběhu zboží.


Novinka Do záhlaví editoru dokladů oběhu zboží bylo doplněno zobrazení aktuálně zadané organizace (Odběratel/Dodavatel).


Novinka Doklady oběhu zboží byly doplněny o Datum kurzu. Toto datum se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižší než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.


Novinka Export EDI zprávy, nastavení definice zpráv, záložka 5-Dodatky - při nastavení údaje "Název zboží plnit z údaje" na hodnotu "Externí atribut" se v přehledu pro výběr Externího atributu zobrazovaly chybně také "Uživatelsky definované sloupce", které sice bylo možné vybrat a nastavit, ale při exportu takto nastavené zprávy docházelo k ukončení exportu a výpisu chyby "Neplatný název sloupce". Chyba byla odstraněna, v přehledu pro výběr se nyní zobrazují pouze typy "Externí atribut".


Oprava Při generování návazných dokladů z došlých objednávek s nastavením profilu "přenášet kompletační položky" došlo při generování dokladu s kompletačními položkami k chybě "Položka 'Pořadové číslo' musí být zadána!".

Opraveno.


Oprava Na dokladech oběhu zboží se na hlavičce v oblasti datumů zobrazuje check box "Splněno", rám tohoto ovládací prvku byl příliš velký, při kliknutí mimo něj došlo k aktivaci check boxu a ten změnil svůj stav.

Opraveno, rám ovládacího prvku byl zmenšen.


Oprava Opravena chyba, kdy se při kopii či generování návazného dokladu nepřenášely ze zdrojového dokladu tyto sloupce z tabulky dodatků:
 • Pozice zaokrouhlení DPH - hlavička
 • Hranice zaokrouhlení DPH - hlavička
 • Pozice zaokrouhlení DPH - textové položky
 • Hranice zaokrouhlení DPH - textové položky
 • Koeficient
 • Způsob zaokrouhlení (0,50/1,00)
 • Způsob výpočtu Kč celkem po zaokrouhleníVerze 2.0.2012.1006 ze dne 01.11.2012

Oprava V případě, že je v konfiguraci modulu Fakturace nastaveno, že se období stavu má předvyplnit dle DUZP, nedošlo při tvorbě např. příjemky/výdejky vůbec k předvyplnění období stavu.

Opraveno.


Oprava Na položkách dokladů vydaná objednávka, příjemka, přijatá fa (obecně doklady do firmy) nebyla aktivní funkce Další slevy.

Opraveno.


Oprava V některých případech se špatně se počítala zbývající doba expirace.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1004 ze dne 25.10.2012

Oprava Splatnost faktur, která ovlivňovala Datum Expediční příkazu, byla omezena pouze na Faktury a Dobropisy.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Tip Kompletace

Nová funkcionalita je součástí submodulu Kompletace modulu Sklady. Je založena na kusovnících a převodu dokladů.

Na výdejku se vloží díly podle kusovníku. Realizací výdejky se vygeneruje příjemka, na které je výrobek. Nebo naopak, na výdejku se vloží výrobek podle kusovníku a realizací výdejky se vygeneruje příjemka, na které jsou díly.

Na řadě výdejek lze na záložce 3-Přednabízení nastavit:

 • Způsob převodu kompletačních položek - lze vybrat variantu Záměna dílů a výrobků
 • Ocenění kompletačních položek při převodu - cena výrobku (podle standardní cenotvorby modulu Oběh zboží) nebo suma z cen dílů.
 • Druh převodu (pouze informativní). Běžný převod - dokladový. Záměna dílů a výrobků - položkový.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud si chcete nastavit způsob převodu kompletačních položek na hodnotu Záměna dílů a výrobků, je nutné v konfiguraci Oběh zboží, Položky dokladů mít konstantu Po převodu převádět kompletační položky nastavenou na hodnotu Ano.
Jinak nebude funkcionalita Kompletace fungovat správně!


V globálním nastavení na položkách dokladů je zaškrtávací pole Umožnit editaci množství dílců

Výrobek je nadefinovaný v kusovníku, může obsahovat i službové položky.

Použití kompletace:

 • Na řadě výdejky nastavit Způsob převodu - záměna dílů a výrobků.
 • Na výdejku na záložce 4-Sklad zadat díly na doklad volbou Sestavy dle kusovníku, zadání dílů na doklad. Výrobek na výdejce najdete v kompletačních položkách (v editoru výdejky tlačítko Akce, Kompletační položky). Realizací výdejky vznikne příjemka s výrobkem, díly najdete v kompletačních položkách.

Proces lze použít i k rozebrání výrobku (podle kusovníku). Na výdejku se vloží výrobek na doklad a na příjemce budou díly.

Další vlastnosti:

 • Přestože se jedná o položkový převod, pokus o dogenerování návazného dokladu (na výdejce) oznámí, že doklad již existuje.
 • Možnost editace množství dílů je ovlivněna globálním nastavením Umožnit editaci množství dílců.


Tip Hromadná změna DPH na položkách dokladů

V editoru dokladu na záložce 3 - Položky je umožněno na označených položkách hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.

V přehledu dokladů Oběhu zboží a faktur je umožněno akcí Položky, Změna sazby DPH hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření položek dokladů. Akce se provede pro všechny označené doklady, v nich pro všechny položky, které splní nastavené podmínky pro změnu. Není povoleno na řádcích, kde byla DPH zadaná ručně. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.


Novinka U vydaných objednávek byla dodělána možnost schválení objednávky (funguje obdobně jako realizace faktury). Možnost nastavit práva jak v konfiguraci tak na řadě objednávek.


Novinka Na editoru Další slevy zajištěno přenesení správného počtu desetinných míst podle zvolené vstupní ceny. Zajištěno i správné přepočítání existující slevy, pokud se změní typ vstupní ceny (JC/CC).


Novinka Do editoru kmenové karty i stavu skladu přidáno pole Minimální balení dod.


Novinka Ve funkci Generování objednávek byla odstraněna možnost nastavení "Zadávat násobky minima dodavatele". Tato vlastnost byla nahrazena parametrem „Zadávat násobky balicího množství“.

Balicí množství je nový parametr kmenové karty zboží.


Novinka Doplněn přenos poznámky na položkách došlých objednávek při generování návazných dokladů.


Novinka Do přehledu č. 66 "Pohyby aktuálního zboží" doplněna volba "Výrobní čísla F9"


Novinka V editoru kmenové karty zboží přidána nová MJ Inventura. MJ se zpracovává při ručním i automatickém generování.

V editoru inventurní položky se tato MJ přednabízí jako výchozí a zajišťuje (přes definovanou vazbu) přepočet do evidenční MJ. Pro úplnost doplněno zobrazení Evidenční MJ.
MJ Inventura přidána i na editor Hromadných změn kmenové karty.


Novinka Do přehledu položek dokladů (F9) přidáno tlačítko "Najdi doklad"


Novinka V přehledu Návazné skupiny zboží byla na pravé tlačítko myši přidána volba Dokumenty.


Novinka Přidáno uživatelské právo na akci Zrušit hlídání v přehledu Stav skladu, volba místní nabídky Hlídáno... (přehled 189 - Ostatní přehledy, Oběh zboží, Hlídané pohyby zboží).


Novinka Na položkách expedičních příkazů zpřístupněna Země původu a Kód preference.


Novinka Do zpráv OZ formátu Helios XML byl doplněn sloupec Koeficient z tabulky Dodatky.


Oprava Pokud se v editoru došlých objednávek smazala zakázka nebo nákladový okruh pomocí Del a následně uložil editor pomocí Enter či kliknutím na tlačítko OK, změna zakázky či nákladového okruh se neuložila (nesmazala se vazba).

Opraveno.


Oprava Pokud je v číselníku bankovních spojení více spojení s prázdným názvem, docházelo při zadání nové řady dokladů oběhu zboží k zobrazení chyby 'Nalezeno více stejných hodnot položky Bankovní spojení' a systém nutil k zadání nějakého bankovního spojení. Podobně se mohla chyba objevit kdekoliv, kde je možnost zadávat bankovní spojení.

Opraveno.


Oprava Pokud se v prázdném přehledu hlídaného zboží (přehled Stav skladu - pravá myš - Hlídáno) zvolila akci Zrušit hlídání, objevila se po potvrzení dotazu chyba

Incorrect syntax near '='

Opraveno - akci v prázdném přehledu nelze spustit.Verze 2.0.2012.0902 ze dne 27.09.2012

Oprava Na velkých databázích mohlo dojít ve verzi 2.0.2012.0901 k výraznému zpomalení procesu generování návazných dokladů a kopií dokladů.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka V uplynulém pololetí došlo k metodickým změnám při výpočtu odebraného množství u vydaných objednávek, expedičních příkazů a rezervací. Jednou z nových vlastností bylo, že každá větev podstromu byla započítána jen v tom rozsahu, dokud se zde nevyskytnul doklad opačného směru. Např. z vydané objednávky se započítal řetěz návazných příjemek, avšak jen dokud nebyl přerušen výdejkou. Tato nová metoda výpočtu, kdy jsou větve podstromu zkráceny dokladem opačného směru, však nemusí vyhovovat. Proto je v konfiguraci, v sekci Položky dokladů OZ nově možné nastavit, zda má být při výpočtu odebraného množtví zahrnut celý podstrom návazných dokladů, či zda má být každá jeho větev omezena dokladem opačného směru. Jedná se o zaškrtávátko Neomezený řetěz pro odebrané množství.


Novinka Do přenášených dokladů oběhu zboží ve formátu "HELIOS-XML" byl doplněn v případě, že to uvedené MJ vyžadují, přenos odpovídajících Vztahů MJ pro dané zboží (informace o přepočtu množstevních jednotek).

V definici zpráv na záložce 5-Dodatky je pro Export zpráv oběhu zboží ve formátu "HELIOS-XML" nově doplněno zaškrtávátko "Neexportovat čísla dokladů". Pokud se zaškrtne, doklady se exportují bez pořadových čísel, při případném importu se těmto dokladům pořadová čísla v rámci Řady dokladů přiřadí stejným způsobem, jako kdyby byly pořizovány ručně.


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML nad přehledem Zboží a služby byl doplněn přenos "Vztahů mezi MJ" pro dané zboží (informace o přepočtu množstevních jednotek). Na záložce 5-Dodatky v editoru definice zpráv pro Zboží byla doplněna možnost zakázat při importu načtení "Vztahů mezi MJ" zaškrtnutím "Neimportovat přepočty MJ". Pokud je v editoru definice zpráv pro zboží zaškrtnuta volba "Při importu nalezené zboží aktualizovat", jsou aktualizovány i "Vztahy mezi MJ" pro nalezené zboží.


Novinka V konfiguraci modulu Oběh zboží přidána možnost "Zastavit realizaci dokladů při první chybě" Pokud je zaškrtnuto, zastaví se realizace příjemek/výdejek/storen při první chybě.


Novinka Při přenosu zakázky v editoru dokladu oběhu zboží se přenese i číslo objednávky ze zakázky, ovšem pouze v případě, že číslo objednávky již není na dokladu zadáno.


Oprava Položka má v přehledu Zboží a služby zadanou hmotnost. Když uživatel na položce dokladu zvýšil množství výrobního čísla a při ukládání na dotaz, zda navýšit i množství položky, odpověděl ANO, nepřepočetla se hmotnost.

Opraveno.


Oprava Akce "Generuj převodku - výběr položek" v přehledu Došlých objednávek v řešení nerespektovala nastavení profilu pro generování převodky na řadě došlých objednávek.

Opraveno.


Oprava Pokud se na editoru položek došlých objednávek vybrala záložka 3 - Cena, objevil se po uzavření editoru a zmáčknutí libovolné klávesy Access violation.

OpravenoVerze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka V globální konfiguraci Oběhu zboží bylo upraveno pojmenování možností pro Datum pozdější realizace. Text "Datum vystavení dokladu" byl nahrazen textem "Datum případu".

Stejně tak v okně s dotazem na datum realizace byl text "Datum vystavení dokladu" byl nahrazen textem "Datum případu". Jedná se pouze o úpravu textu! Hodnota se vždy brala z data případu.


Novinka Byl upraven výpočet hmotnosti obalu při změně množství obalovaného zboží. Hmotnost se původně přepočítávala trojčlenkou, nyní se počítá stejně jako v editoru položky - převezme se aktuální hodnota hmotnosti z kmenové karty a vynásobí se množstvím. Byla tak odstraněna chyba dělení nulou v případě změny množství obalu z nuly na jinou hodnotu.


Novinka V dokladech oběhu zboží typu Vydaná objednávka a Nabídka bylo zpřístupněno pole Objednávka.

Zároveň bylo z designových důvodů přesunuto zaškrtávátko Splněno na Vydaných objednávkách a Expedičních příkazech doleva do sekce s datumy.


Novinka Doplněno dotažení evidenční měrné jednotky při ručním pořízení položky inventury.


Novinka V přehledech pro Organizaci a Zakázky byly přidány přehledy pro Došlé objednávky.


Novinka Bylo upraveno mazání skladových karet s existujícím záznamem v tabulce jednotkových cen. Pokud je v číselníku jednotkových cen pro danou kartu 'Evid. cena celkem' = 0 a Množství = 0 a 'Množství k dispozici' = 0, bude tento záznam smazán a umožní tak i smazání skladové karty (pokud jsou splněny i další podmínky - např. neexistence zadání této karty na doklad).


Novinka Do akce kopie kmenové karty zboží bylo doplněno i zkopírování vztahů mezi MJ nastavenými pro kopírovanou kartu.


Novinka Opraveny názvy vazeb v přehledu BID 1161 - TabUmistLog (Stav skladu, Umístění, Historie ...). Nové veřejné názvy jsou: 1. TabUmisteni = zdrojové (cílové) umístění - název. 2. TabVStavUmisteni = zdrojové (cílové) umístění zboží.


Oprava Opravena chyba, kdy při změně kurzu na hlavičce nedošlo k přepočtu slev (JC sleva s DPH, JC sleva bez daní, CC sleva s DPH, CC sleva bez daní, ...) na textových položkách.


Oprava Opraveno generování záhlaví editoru přehledu 237 - Vztahy zboží k návazné skupině. Při procházení jednotlivých položek v přehledu pomocí šipek se neměnil název položky v záhlaví.


Oprava Za určitých okolností mohlo dojít k nesouladu stavu výrobních čísel poté, co bylo dokončeno inventurní vyrovnání výrobních čísel a umístění.

Opraveno.


Oprava Sloupec 'Množství k dispozici po příjmu a výdeji' v přehledu stavu skladu nerespektoval nastavení globální konstanty 'Zobrazení počtu desetin. míst množství'.

Opraveno.


Oprava V editoru měrných jednotek je přehled, který obsahuje všechny vztahy dané MJ. Pokud se v tomto přehledu maže záznam (např. stiskem klávesy Delete), nezobrazil se dotaz s potvrzením. Navíc zde ani nefungovala standardní možnost označit a smazat více záznamů najednou.

Opraveno.


Oprava Pokud byl na řadě dokladů na záložce Návazné doklady nastaven pro generování návazného dokladu položkový převod, nepřevedlo se na cílový doklad pole Dodavatelská faktura.

Opraveno.


Oprava Pokud se v editoru Došlé objednávky na záložce 3 - Položky přes Nastav zobrazil atribut "Celkově vydané množství" z hlavičky Došlé objednávky, objevila se hláška:

SQL Ambiguous column name "Mnozstvi rezervace"....

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při změně kurzu na hlavičce Došlé objednávky nedošlo k přepočtu slev (JC sleva s DPH, JC sleva bez daní, CC sleva s DPH, CC sleva bez daní, ...) na textových položkách.


Oprava Bylo opraveno chybné zobrazení příznaku Sleva v editoru položek došlých objednávek.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo na došlých objednávkách zadat textovou položku se slevou. Byla generována chyba

'Nelze kombinovat klasické položky a textové položky se slevou!'
i když na dokladu nebyly žádné klasické položky zadány.


Oprava Oprava nefunkčního nápočtu dokladových slev v došlých objednávkách (editor došlé objednávky - záložka číslo 2 - Rekapitulace DPH).Verze 2.0.2012.0609 ze dne 22.07.2012

Novinka V konfiguraci v sekci Oběh zboží - Položky dokladů lze nastavit, zda je povoleno zadávat záporné množství. Výchozí nastavení je nepovoleno.Verze 2.0.2012.0608 ze dne 11.07.2012

Novinka Zpráva „EDITEL®-XML 9/2004 (export)“ k exportu faktur byla upravena tak, aby se před exportem vypustily případné mezery uvedené před a za textem (název a adresní údaje organizací).Verze 2.0.2012.0607 ze dne 22.06.2012

Oprava Opravena chyba verze 2.0.2012.0606, kdy při zadání textové položky na doklad oběhu zboží nedošlo k jejímu nápočtu na hlavičku dokladu. Doklad se z hlediska cen choval jakoby žádná textová položka nebyla zadána.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Tip Pokud je na dokladu velmi mnoho položek (několik tisíc), trvaly akce kopie dokladu, položkový či dokladový převod příliš dlouho. Operace kopírování dokladů a převody dokladů byly zrychleny optimalizací algoritmu tak, že trvají jen několik minut i u dokladů s pěti tisíci položkami.


Novinka Bylo upraveno nastavení kurzoru při otevření editoru karty zboží. V případě opravy se kurzor nastavuje na Název. V případě nového záznamu se bere v potaz nastavení Autočíslování. Pokud je Autočíslování zaškrtnuto, nastaví se kurzor na Název, jinak se nastaví na Registrační číslo.


Novinka Při generování položek inventury se nyní na položku inventury přenáší z kmenové karty zboží evidenční měrná jednotka (MJ, ve které je generováno množství).


Novinka V přehledech "Návazné doklady" a "Návazné doklady - strom" jsou sjednoceny metody

zobrazení návazných dokladů. Oba obsahují stejné metody a je sjednoceno ovládání funkcí "Najdi doklad".


Novinka Změna v procesu nápočtu odebrané množství: příjemka, která má některého z předchůdců výdejku, se neuplatní do odebraného množství.

Změna výpočtu procesu Aktualizace odebraného množství: Proces hledá doklady v jednotlivých větvích návazných dokladů. Pokud narazí na výdej, tak dál nepokračuje v dané větvi. Tímto obecným způsobem se odříznou doklady za výdejem (tedy i převody).


Novinka V globální konfiguraci lze nastavit, zda bude přepočet měrných jednotek probíhat také na pohybech VČ. Pokud je zaškrtnuto, bude přepočet MJ probíhat také u VČ a MJ zadaná na položce má potom význam jako MJ pro množství na položce i jako MJ pro množství na pohybu VČ. Pokud není zaškrtnuto, bude přepočet MJ probíhat pouze na položce a nikoli u VČ. MJ zadaná na položce je platná pouze pro množství na položce, zatímco množství na pohybech VČ je chápáno jako množství v evidenční měrné jednotce.

Původní stav byl takový, že na nově vygenerované databázi byl přepočet MJ na VČ vypnutý. Opraveno, do nové DB je přepočet MJ zapnutý i pro VČ. Na funkcionalitu stávajících DB nemá tato změna žádný vliv.


Novinka Mohla nastat situace, kdy při editaci položky dokladu vyskočla matoucí hláška "Zadaným hodnotám odpovídá sazba DPH 19%". Příklad: V číselníku sazeb DPH jsou zadány sazby 19 i 20 procent. V konfiguraci je nastaveno zaokrouhlení DPH pro položky dokladu na desetiny měny. Na vydanou fakturu či výdejku se zadává zboží s jednotkovou cenou bez daně 7,20 Kč a sazbou DPH 20 procent. Systém ohlásil uvedenou hlášku. Opraveno. Kontrola správnosti sazby DPH je nyní prováděna jen na příjmových dokladech, u kterých je použito možnosti ručního zadání hodnoty částky DPH. Na výdejních dokladech tato kontrola nemá smysl, neboť je částka DPH vždy stanovena výpočtem dle zadané sazby.


Novinka Na položku dokladu bylo možné zadat záporné množství, realizace takového dokladu skončila chybou. Nově je pole množství kontrolováno již při pořízení položky dokladu a není možné zadat doklad se záporným množstvím. Týká se všech dokladů s výjimkou faktur a dobropisů.


Novinka Do došlých objednávek byla doplněna možnost generovat převodku.
 • byly rozšířeny možnosti nastavení profilu pro generování návazného dokladu, v profilu je možno říci, že se jedná o převodku (generování výdejky - příjemky na jiný sklad); lze nastavit pro typ dokladu "Výdej za skladu" a "Výdej v evid. ceně"
 • profil typu převodka není možno zadat jako návazný profil a ani k němu nemůže být navázán jiný návazný profil
 • na řadě výdejek, která se použije pro generování převodky, je třeba mít zadanou řadu příjemek pro převod
 • na řadě došlých objednávek je možno profil pro převodky přednastavit
 • v přehledu došlých objednávek v řešení jsou 2 nové akce "Generuj převodku - výběr položek" a "Generuj převodku podle profilu - výběr položek" - první si vezme automaticky profil zadaný na řadě došlých objednávek, pokud není zadán nebo je označeno více dokladů s různými profily, je zobrazen přehled pro výběr profilu; druhá akce vždy zobrazuje výběr profilu
 • stejné akce jsou pak také v přehledu položek, který je zobrazen přes pravou myš (klávesová zkratka F9) z přehledu dokladů; akce nejsou v přehledu položek v editoru dokladu
 • po spuštění akce je zobrazeno okno s přehledem převáděných položek; zde je nutno zadat sklad pro převod, sklad může být již přednastaven z řady výdejek z pole "Číslo skladu pro převod"
 • akce pro generování převodky je senzitivní na právo pro realizaci výdeje; v případě, že je v profilu zaškrtnuta automatická realizace příjemky, je senzitivní i na právo na realizaci příjmu
 • převodku je možno vygenerovat pouze pro plné množství položky (nelze zadat jiné množství) a nesmí existovat žádná výdejka (v okně s položkami a zadáním skladu je v přehledu zobrazen sloupec Upozornění, který na toto upozorňuje)
 • akce vytvoří návaznou výdejku, tu následně zrealizuje; poté je vytvořena příjemka; následuje přepnutí položky došlé objednávky na jiný sklad (včetně výrobních čísel), smazání veškerého zajištění a jeho nahrazení zajištěním nově vygenerovanou příjemkou; na závěr dojde k realizaci příjemky (pokud je toto nastaveno v profilu)


Oprava Opravena chyba, kdy se po kopii položky v dokladech oběhu zboží neprovedlo občerstvení celkové sumy za doklad uvedené dole ve formuláři tučným písmem.


Oprava V případě realizovaného storno dokladu (storno výdej, storno příjem) bylo možno v "Zaokrouhlení a další údaje..." změnit zaškrtnutí pro "Započítávat storna do odebraného množství". Změna nešla uložit, jelikož bylo přistupné pouze tlačítko Zavřít.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba v došlých objednávkách, kdy po zadání množství výrobního čísla vyššího než je množství na položce a následném potvrzení navýšení množství na položce nedošlo k přepočtu cen.


Oprava Opravena chyba, kdy v editoru hlavičky došlých objednávek nelze použít na záložkách 3 - 5 políčka pro změnu množství a zadání pomocí čárového kódu - po stisku tlačítka Enter došlo k uložení editoru (došlo ke stisknutí klávesy Def. OK).


Oprava Opravena chyba, kdy po zaškrtnutí příznaku Splněno na vydané objednávce, která zajišťuje došlou objednávku, nedošlo ke správné úpravě zajištění podle odebraného množství.Verze 2.0.2012.0506 ze dne 05.06.2012

Oprava Pokud se pro zadávání položek inventury použilo rychlé pole v editoru položky a zadal se do něj nejednoznačný údaj (např. duplicitní výrobní číslo), pak se do inventury doplnilo první nalezené zboží. Správně by se měl zobrazit přenosový přehled.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka V globální konfiguraci ve větvi Oběh zboží - Položky dokladů je nová konstanta "Inventura - způsob zadání". Zde je možno zvolit:
 • Registrační číslo
 • Číslo zboží
 • Název 1
 • SKP
 • Čárový kód
 • Doplňkový kód
 • Výrobní číslo

Následně je v editoru položek inventury jako první pole rychlého zadání. Zde je možno podle výše uvedené konfigurace zadat odpovídající hodnotu a stisknout Enter. Tím se provede hledání zboží. Pokud je zboží nalezeno, je kurzor přesunut na následující zadávací pole (buď výrobní číslo nebo umístění, popř. přímo množství - vše závisí na typu inventury). V případě, že se v poli rychlého zadání zadává výrobní číslo, je toto automaticky vyplněno do výrobního čísla na položce inventury.

Způsob hledání je možno přepínat pomocí klávesových zkratek Shift+Ctrl+číslo - bližší popis je zobrazen po najetí myší na pole rychlého zadání.


Novinka V globální konfiguraci Oběhu zboží je nová konstanta 'Maximální úroveň generování stromu návazných dokladů'. Zde je možno nastavit, kolik úrovní se bude automaticky generovat při zobrazení stromu návazných dokladů v přehledech oběhu zboží (faktury, výdejky, došlé objednávky...), pokladního prodeje a výroby. Pokud je zde zadána 0, je generován kompletní strom návazných dokladů, což může v některých případech trvat poměrně dlouho. V případě, že je zde nastavena hodnota větší jak 0, pak se při zobrazení stromu objeví v nejnižších větvích žluté kolečko s plusem. Po kliknutí na toto kolečko se systém pokusí dogenerovat další úroveň pro tuto konkrétní větev. Zároveň je v menu na pravou myš možnost zvolit akci "Kompletní strom (Shift+F5)", kdy dojde k vygenerování kompletního stromu bez ohledu na zadané omezení počtu úrovní. Případné následné spuštění akce "Obnovit F5" přegeneruje strom opět podle zadaného omezení.


Novinka Položky inventury je nyní možno zadávat v různých měrných jednotkách. Zadání měrné jednotky se zpřístupní až po zadání zboží. Při změně zboží se zadaná měrná jednotka vymaže - nastaví se na "(není)". V editoru je přímo vidět i množství v měrné jednotce evidenční (Inventurní množství).

Následně generované inventurní příjemky a výdejky se i nadále generují v evidenční měrné jednotce.


Novinka V editoru pohybů výrobních čísel položek dokladů oběhu zboží byl přejmenován sloupec Umístění na "Poznámka - umístění". Důvodem je zpřehlednění - tento sloupec nesouvisí s rozpiskou umístění, původní název Umístění toto ale evokuje.


Novinka Při převodu dokladů oběhu zboží (tj. i faktur) formátem zprávy "Helios xml" se nově přenáší hodnoty atributů hlavičky dokladu oběhu zboží Realizační (zaškrtávátko), Vlastní DIČ DPH, Měna DPH, Zdroj Kurzu, Datum kurzu DPH, Množství kurzu DPH, Kurz DPH, Hlavní měna, Datum kurzu DPH HM, Množství kurzu DPH HM, Kurz DPH HM, hodnoty atributů položky dokladu oběhu zboží Základ DPH samovyměření, Základ DPH samovyměření - HM, Částka DPH samovyměření a Částka DPH samovyměření - HM. Doplněním atributů byla odstraněno chybné napočítávání rekapitulace DPH.


Novinka U zpráv EDITEL®-XML 2002 (export) nad výdejkami je možné do procesu generování zpráv zapojit proceduru dbo.ep_ORGEDI01D pro získání nadnárodního EANu organizace.


Novinka Na výdejce je vytvořená blokační rozpiska umístění, kde jsou specifikována jednotlivá umístění a dílčí množství. Rozpiska může být vytvořena separé pro jednotlivá výrobní čísla. Problém však nastává tehdy, pokud celkové množství rozpisky neodpovídá množství zadanému na položce dokladu. Je-li množství na rozpisce umístění výdejky vyšší, než množství položky, pak je sice zobrazeno při ukládání dokladu varovné hlášení, když jej však uživatel ignoruje, doklad lze realizovat. Množství zboží, o které rozpis převyšoval položku, pak zůstane blokované rozpiskou umístění i po realizaci a nelze následnými výdejkami vydat.

Opraveno. Je-li nastaveno povinné zadávání umístění, pak realizace kontroluje přesnou schodu množství na rozpisce a položce. Není-li zadávání umístění povinné, pak každá rozpiska realizovaného dokladu je po realizaci označena jako realizovaná a nepřihlíží se k ní z hlediska blokovaného množství na skladě.


Novinka Při opravě dokladů oběhu zboží se při změně na položkách, ale bez změny na hlavičce, neprovedla změna hodnot Datum změny a Změnil. Důsledkem toho nebyla zalogována případná změna částky dokladu.

Upraveno, při změně částky dokladu se automaticky nastaví Datum změny i Změnil a změna částky je zalogována (pokud je zapnuto logování změn v žurnálu).


Oprava Na položkách dokladů oběhu zboží je akce "Změna sazby DPH". V případě, že je na řadě dokladu nastaveno Plnění DPH na "Plnění do EU", nabízela tato akce možnost změny na (není). Správně má nabízet pouze 0.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při vstupu do editoru textových položek dokladů Oběhu zboží se mohla vyskytnout chyba "Access Violation Error". Chyba se objevila v okamžiku opětovného otevření editoru, pokud jako poslední editovatelné políčko bylo Množství či některé pole s částkou či slevou.


Oprava Pokud se z výdejky vygenerovala vydaná faktura, faktura se zobrazila, ale Def OK neprovedlo nadefinované funkce (realizace, tisk ...)

Opraveno


Oprava Za určitých okolností mohla nastat situace, kdy při generovaném převodu dokladu došlo k chybnému výpočtu spotřební daně na cílovém dokladu. Uvedený problém nastával jen v případě, že je na kmeni zadán specifický přepočet MJ pro SD.

Opraveno.


Oprava Pokud je na středisku organizační úrovně (skladě), kmenové kartě zboží, případně na skladové kartě nastaveno zadávání umístění povinné, pak platí, že na každém dokladu OZ (příjem, výdej, storna) musí být zadáno umístění. Toto je kontrolováno v editoru položky dokladu i při následné realizaci dokladu. Umístění může být zadáno buď v příslušném poli umístění na položce dokladu, nebo může být vytvořena rozpiska umístění, kde jsou specifikována jednotlivá umístění a dílčí množství. Rozpiska může být vytvořena separé pro jednotlivá výrobní čísla. Problém však nastává tehdy, pokud celkové množství rozpisky neodpovídá množství zadanému na položce dokladu.

1. Je-li množství na rozpisce umístění příjemky nižší, než množství položky, pak je sice zobrazeno při ukládání dokladu varovné hlášení, když jej však uživatel ignoruje, doklad lze realizovat a zboží neuvedené na rozpisce je naskladněno mimo regál. To však odporuje nastavení - povinné zadávání umístění.
2. Je-li celkové množství na rozpisce příjemky vyšší, než množství položky, je situace obdobná - pokud uživatel ignoruje varování, lze doklad realizovat, vznikne tak dokonce nesoulad mezi stavem skladu a množstvím na umístění a ten je nutno korigovat pomocí akce testy a aktualizace - diference množství na skladě a umístěních. Ve všech případech, kdy je nastaveno povinné zadávání umístění, na dokladu není vyplněno pole umístění, ale je zde rozpiska umístění by měla rozpiska svým celkovým množstvím přesně odpovídat množství na položce. Jinak má realizace skončit chybou.

Opraveno - doplněna kontrola do procesu realizace příjmu a výdeje.


Novinka Došlé objednávky

Nad přehledem položek vydaných objednávek lze zobrazit přehled došlých objednávek. Byla přidána vazba 1:N (záložka třídění) mezi položkou došlé objednávky a hlavičkou vydané objednávky


Novinka Došlé objednávky

V editoru detailu zajištění došlé objednávky je nově zobrazen přehled Potvrzených příjmů / Blokovaného množství.


Novinka Došlé objednávky

Pokud mám v editoru položky došlé objednávky např. nabídkovou cenu typu JCseSD a na dokladu mám cenu typu CC bez daní, pak v případě, že změním množství a následně myší spustím přenos z nabídkových cen (tlačítko vedle ceny), dojde k chybnému nápočtu ceny - pro přepočet se použije původní hodnota množství, nikoliv nově zadaná.


Novinka Došlé objednávky

Do editoru detailu zajištění došlé objednávky byla doplněna kontrola množství zajišťovaného vydanou objednávkou. V případě, že na vydané objednávce není k dispozici odpovídající množství, je zobrazeno chybové hlášení "Zadané množství nelze danou vydanou objednávkou zajistit!".


Novinka Došlé objednávky

Na hlavičky došlých objednávek byly přidány počítané atributy: Forma úhrady, Druh dopravy, Zaměstnanec, Nákladový okruh, Nákladové středisko, Číslo zakázky (obdobně jako je to v jiných oběhových dokladech)

Na položkách DOBJ na záložce ceny lze přepínat na aktivní pole cena jako na jiných oběhových dokladech CTRL+ písmeno před atributem


Novinka Došlé objednávky

Množství kryté a Množství kryté evidenční v Detailu zajištění došlé objednávky nerespektovalo nastavení globální konstanty "Zobrazení počtu desetinných míst množství".


Novinka Došlé objednávky

V došlých objednávkách v řešení je nově tlačítko Def. OK
Na řadě došlých objednávek je možno pro "Došlé objednávky - v řešení" nastavit chování tlačítka Def. OK a OK v editoru došlé objednávky. Na Def.OK je možno definovat následující akce (jsou uvedeny v pořadí vykonávání):

 • Externí akce (jako první)
 • Tisk
 • Externí akce (po tisku)
 • Automat
 • Další doklad


Novinka Došlé objednávky

Na hlavičkách došlých objednávek přibyl atribut "Stav vykrytí" informující o existenci vygenerovaného výdeje. Atribut má obdobnou logiku jakou má u expedičních příkazů atribut "Stav rezervace". Hodnoty atributu:" ,/,X"


Novinka Došlé objednávky

V případě, že se na detailu zajištění došlé objednávky typu "Vydanou objednávkou" změní vydaná objednávka, zajištění i nadále zůstalo blokováno příjemkou navázanou na původní vydanou objednávku (pokud tam byla příjemka připojena). Nyní se při změně vydané objednávky smaže blokace pomocí navázané příjemky.Verze 2.0.2012.0415 ze dne 05.05.2012

Oprava Při ručním pořízení položek inventury se chybně vyplnilo 'Množství na skladě', pokud je množstevní inventura prováděna za výrobní čísla či umístění.


Oprava Při položkovém převodu mohla nastat situace, kdy se ze zdrojového dokladu nepřevedly pohyby výrobních čísel v takovém množství, jaké odpovídá zdrojovému dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2012.0414 ze dne 26.04.2012

Oprava Při vytváření položky inventury pomocí F2 - Nový se nevyplnily sloupce "Množství na skladě" a "Finanční stav skladu".

Opraveno.Verze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka Ve zprávách formátu Helios.XML byl u dokladů OZ doplněn přenos atributů
 • Množství odebrané
 • Započítávat storna do odebraného množství

U Skupin zboží byl doplněn přenos atributů

 • Materiálová režie [%]
 • DPH Vstup
 • DPH Výstup
 • Druh skladu

do zpráv Oběhu zboží i do zpráv Zboží a služby formátu Helios.XML.


Novinka Změny v přehledu Položky Inventury
 • Nový, Oprava a Zrušit se nyní chovají standardně
 • Při zadávání nových položek do inventury uživatel nejprve vybere skladovou kartu, zadá v.č. (pokud neexistuje, nabídne to založení do v.č.), zadá umístění (pokud existuje v číselníku umístění, ale není vazba na skladovou kartu, tak se vazba vytvoří)
 • Přidána možnost navazování umístění ke skladové kartě přímo z položek inventury
 • Umožněno dělat opravu v.č.
 • Nad přehledem položek inventury přidána akce pro generování položek inventury z označených skladových karet (Generování položek inventury - označené)
 • Původní akce Generování položek inventury byla přejmenována na "Generování položek inventury - všechny"


Novinka Návazné skupiny zboží - při hromadném výběru je umožněno zadat/změnit dobu Expirace.


Novinka Do Hromadných změn (Zboží a služby) byla přidána možnost změny atributu Kontrola výrobního čísla při realizaci.


Novinka Na položkách nabídkových sestav byly zpřístupněny políčka "Požadované datum dodání" a "Potvrzené datum dodání"


Novinka V přehledu "Pohyby aktuálního zboží..." nad stavem skladu nezobrazují akce pro zobrazení návazných dokladů žádný výsledek. Týká se akcí "Návazné doklady 1.úrovně..." a "Návazné doklady - strom...".


Novinka Je-li v konfiguraci nastaveno Započítávat storna do odebraného množství ANO, pak se toto chování uplatní nově i pro vydané objednávky a návazné příjemky.


Novinka Došlé objednávky

Při generování nové databáze se vygeneruje řada došlých objednávek (100) s názvem "Došlá objednávka", hlavní měnou a s vyplněnou poznámkou, kde bude uvedeno, k čemu jsou dobré řady


Novinka Došlé objednávky

Na řadě došlých objednávek je nyní možno pro případ Plnění DPH = Běžné plnění přednastavit Sazbu DPH.


Novinka Došlé objednávky

V přehledu položek došlých objednávek je nový sloupec "Stav". Jeho význam je stejný jako na dokladu (Bez krytí, Částečně kryto, Částečně realizováno, Plně kryto, K expedici, Realizováno).


Novinka Došlé objednávky

Do přehledu položek došlých objednávek byla doplněna vazba na Sortiment.


Novinka Došlé objednávky

Při vytváření příjemky z vydané objednávky pomocí položkového převodu položek s výběrem byla doplněna možnost blokování zboží na došlých objednávkách (pokud je zdrojová vydaná objednávka navázaná na došlou objednávku).
Postup: Nová příjemka - v přehledu položek zvolit Převod položek - Vydané objednávky - zvolit S výběrem.


Novinka Došlé objednávky

V přehledu "Blokováno na došlých objednávkách" nad stavem skladu byla doplněna akce "Najdi doklad...". Po jejím spuštění dojde k přepnutí do přehledu došlých objednávek s označením záznamu, který danou blokující položku obsahuje.


Oprava Mohla nastat situace, kdy došlo k chybnému vyhodnocení celkového množství zboží, které je zadáno na blokačních rozpiskách výdejů z umístění.

Opraveno.


Oprava Došlé objednávky

Pokud je došlá objednávka zajištěna vydanou objednávkou a následně je přesunuta do archívu, nebylo možné navázanou vydanou objednávku smazat.
Opraveno.


Oprava Nešlo smazat vydanou objednávku, pokud zajišťovala došlou objednávku a zároveň na ní byla navázaná blokující příjemka.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0406 ze dne 13.04.2012

Novinka V globální konfiguraci je nová konstanta "Započítávat storna do odebraného množství".
Implicitní hodnota je nezaškrtnuto, tedy nezapočítávat.

Konstanta říká, zda-li storno Příjmu/Výdeje ponižuje položku "Množství odebrané" na zdrojovém dokladu VyObj/EXP.

V editoru dokladů oběhu zboží je možno na dokladech typu Storno výdej a Storno příjem pomocí akce "Zaokrouhlení a další údaje..." toto nastavení změnit.


Oprava Po převodu z rezervace na výdejku mohla nastat situace, kdy zdrojová rezervace byla již plně vykryta a přesto se nesmazala.

Opraveno.


Oprava Pokud byla nastavena konstanta "při položkovém převodu převádět čísla skladu" NE, mohla nastat situace, kdy při převodu z expedičního příkazu či rezervace na výdejku z jiného skladu skončil převod hláškou: Množství stavu skladu nesmí být menší než množství k dispozici.

Opraveno.

Upozornění Po instalaci verze je třeba provést aktualizaci spuštěním volby Testy a aktualizace, Kontrola množství k dispozici v přehledu Zboží a služby.


Oprava Při převodu vydané objednávky do příjemky se neaktualizoval ve stavu skladu údaj Objednáno.

Opraveno.

Upozornění Po instalaci verze je třeba provést aktualizaci spuštěním volby Testy a aktualizace, Aktualizace stavů vydaných objednávek v přehledu Zboží a služby.


Oprava Je-li na zdrojovém dokladu (rezervace, expediční příkaz, vydaná objednávka) nastaven příznak splněno a přesto se generuje návazný doklad - výdejku či příjemku, může nastat situace, kdy je nesprávně modifikován stavový údaj množství k dispozici případně množství objednáno. V některých případech dokonce může takovýto převod dokladu skončit chybovou hláškou: Množství stavu skladu nesmí být menší než množství k dispozici. Problém se může vyskytnou i u složitějších řetězů dokladových a položkových převodů - např. rezervace - faktura - výdejka apod. je-li na zdrojovém dokladu příznak splněno.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0404 ze dne 04.04.2012

Novinka Pro přehled Došlé objednávky (v řešení) bylo doplněno právo na akci Odblokuj zboží.

Toto právo se uplatní i na stejnojmenné akci v těchto přehledech:

 • Položky - došlé objednávky (v řešení)
 • Zajištění došlé objednávky
 • Detail zajištění došlé objednávky
 • Blokováno na došlých objednávkách (akce v přehledu Stav skladu)Verze 2.0.2012.0403 ze dne 04.04.2012

Novinka Ve skupinách zboží přibyla záložka pro přednastavení kmenové karty. Atributy, které lze přednastavit: DPH Vstup, DPH Výstup, Druh Skladu


Oprava Ve verzi 2.0.2012.0402 nebylo možné realizovat výdejky v oběhu zboží, objevila se chyba

Invalid object name 'TabOZUmostRzopis'

Opraveno.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka V globální konfiguraci je nová konstanta "Zadávání položek - sklad". Její možnosti jsou:
 • Aktuální sklad (= implicitní hodnota)
 • Aktuální a podřízené sklady
 • Všechny sklady

Aby se konstanta uplatnila, nesmí být konstanta "Různý sklad na položkách a hlavičce" nastavena na Zakázán.

V editoru zadávání položek na doklad Ctrl+S je nový editační prvek s možností výběru

 • Aktuální sklad
 • Aktuální a podřízené sklady
 • Všechny sklady
 • Sklad služeb
 • Sklad služeb a podřízené

Sklad služeb je možno volit pouze v případě, že je v globální konfiguraci zadán. Hodnota výběru se přednastavuje podle globálního nastavení. Při opuštění editoru se globální konstanta nastaví na aktuální hodnotu výběru (pamatuje si poslední výběr). Hodnoty "Sklad služeb" a "Sklad služeb a podřízené" jsou při nastavení globální konstanty převedeny na "Aktuální sklad", resp. "Aktuální a podřízené sklady".

Platí pro CTRL+S v Oběhu zboží, fakturaci i Došlých objednávkách.


Novinka Na stavu skladu je sada tzv. stavových sloupců, které vyjadřují množství k příjmu, množství k výdeji, množství k dispozici a objednané množství. Zatímco množstevní a finanční stav skladu se aktualizuje realizací dokladu, tyto stavové sloupce jsou aktualizovány s každým pořízenim, změnou, či smazáním příslušné položky dokladu. Požadavkem je, aby takovéto stavové sloupce existovaly také na stavu výrobních čísel s obdobnou funkcionalitou. Doplněno.


Novinka Na položce vydané objednávky (VObj), rezervace (Rez), či expedičního příkazu (Exp) existuje pole odebrané množství, které vyjadřuje, jaká část množství na této položce byla již převedena na cílový doklad. Pro VObj je tímto cílovým dokladem příjemka, zatímco pro Rez a Exp výdejka. Doposud bylo pole odebrané množství sice řádně aktualizováno převodem na cílový doklad, avšak následná změna množství, či smazání cílového dokladu se na zdrojové VObj, Rez a Exp neprojevila, dokud uživatel ručně nespustil akci Aktualizace odebraného množství. Požadavkem je, aby se veškeré změny na cílových dokladech on-line promítaly do příslušných zdrojových dokladů jejich pole odebrané množství bylo aktualizováno vždy a automaticky. Požadavkem také je, aby se řádně zohlednily také storna. Když se např. z Exp převede veškeré množství na výdejku, je odebrané množství na Exp všechno. Jestliže se ale z výdejky vytvoří na část množství storno (např. reklamace vady), má se automaticky odebrané množství na zdrojovém Exp o stornované množství snížit. Stejně tak i pro VObj, návaznou příjemku a její storno. Doplněno.


Novinka Při realizaci výdejky je vždy kontrolováno, zda množství na stavu skladu a stavu VČ postačuje k pokrytí požadavku uvedeného na výdejce. V případě nedostatečného množství skladem či nedostatku množství příslušného VČ realizace skončí chybou. Požadavkem je, aby se nedostatečnost skladových zásob požadovaného VČ projevila již ve fázi pořízení výdejky, nebo pořízení expedičního příkazu. Požadavkem je, aby tyto výdejní doklady mohly být zadány jen tehdy, pokud je dostatečná zásoba daného VČ.

Řešení: Na kmenové i skladové kartě je možnost zadat, zda má pro dané zboží probíhat kontrola VČ. Stávající volby ano, ne jsou nyní rozšířeny o volbu ano s hlídáním. Zboží, které má nastaveno hlídání zadávání množství VČ na výdejní doklady, lze pak zadat jen v takovém množství, které je na skladě VČ přítomné a které nebylo již dříve zadáno na jiný výdejní doklad. Na stavu VČ je k tomuto účelu nový sloupec hlídané množství, které udává celkové množství VČ zadané na výdejkách, stornech příjmů a expedičních příkazech. Pokud zadáváme položku s VČ a patřičné nehlídané množství skladem není, je zobrazena chyba a položku nelze zadat. Pokud však doklad vzniká převodem, je chybové hlášení nežádoucí. Převod tedy proběhne vždy, ovšem na cílovém dokladu je jen takové množství, které je pro dané VČ nehlídané skladem. Při stanovení hlídaného množství na stavu VČ jsou zohledněny expediční příkazy jen do výše neodebraného množství.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Při vystavování nového dokladu v oběhu zboží, fakturách a došlých objednávkách:
 • pokud je k vystavení nového dokladu k dispozici právě jeden druh dokladu, je automaticky zvolen bez zobrazení přenosového přehledu, objeví se rovnou editor dokladu
 • nabízí se pouze druhy dokladů, ke kterým má daný uživatel plný přístup


Novinka Nad stavem skladu je akce Umístění - změna umístění aktuálního zboží, kterou je možné zobrazit stromový přehled dílčích zásob zboží na jednotlivých umístěních dle výrobních čísel. Zde je též možno tažením myší provádět přesun zboží na cílové umístění. Nyní je zde možnost zvolit si měrnou jednotku, ve které se zobrazují veškerá množství ve stromečku a ve které též probíhají případné přesuny zboží. Tato možnost je zde však jen pro takové zboží, které má definovánu evidenční MJ. Zvolit lze jen takové MJ, které mají k evidenční MJ definován přepočet - ať již mezi obecnými vztahy MJ, nebo specifický pro dané zboží - v přehledu Zboží a služby. MJ nelze volit, pokud stromeček nad stavem skladu zobrazíme pro více skladových karet. Provede-li se přesun zboží na cílové umístění, zobrazí se obvyklý formulář pro potvrzení či úpravu přesouvaného množství. Množství je zde však nyní uvedeno jak v pracovní MJ zvolené ve stromečku, tak i v evidenční MJ. Uživatel zadává požadované množství k přesunu v pracovní MJ, avšak ještě před potvrzením přesunu má možnost zkontrolovat i přepočtené množství v evidenční MJ.


Novinka Je-li z EP vytvořena výdejka, dojde k aktualizaci pole stav rezervace na hlavičce EP. Obdobná funkcionalita je nově i pro dvojici vydaná objednávka versus příjemka.


Novinka Poznámka u textové položky se nově kopíruje u kopie dokladu, položkového i dokladového převodu.


Novinka Atribut PLU Kód byl rozšířen ze 4 na 10 znaků.


Novinka V přehledu Vydaných objednávek lze akci "Generování položek příjemek" spustit nad označenými záznamy.


Novinka Při kopii nebo dokladovém/položkovém převodu se nepřenášela Poznámka na textových položkách.

Upraveno.


Novinka Při importu objednávky ve formátu "EDITEL®-Inhouse (import)" a "EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import)" lze v definici zprávy nastavit "Způsob dohledání zboží:" buď na hodnotu "podle EAN" nebo na hodnotu "podle EAN doplňkového". Import při nastavení hodnoty na hledání "podle EAN doplňkového" probíhá takto:

1) hledá se zboží podle doplňkového kódu a organizace
2) pokud se zboží podle doplňkového kódu a organizace nenalezne, hledá se zboží podle doplňkového kódu s nevyplněnou organizací
3) pokud se zboží podle doplňkového kódu s nevyplněnou organizací nenalezne, hledá se zboží pouze podle doplňkového kódu
4) pokud se zboží nenalezne podle doplňkového kódu, hledá se zboží podle kódu EAN (nově doplněn krok 2)


Novinka Došlé objednávky
 • Přehled 1036 "Dílčí způsoby zajištění došlé obj." byl přejmenován na "Detail zajištění došlé objednávky".
 • Akce "Zobrazit vykryté množství pro ..." v přehledu "Zajištění došlé objednávky" byl přejmenován na "Detail zajištění pro..."
 • Přehled 1036 "Detail zajištění došlé objednávky" je zpřístupněn i z přehledu 959 "Došlé objednávky (v řešení)". Zobrazení funguje i pro označené záznamy.
 • V přehledech "Došlé objednávky (v řešení)", "Položky - došlé objednávky (v řešení)", "Zajištění došlé objednávky" a "Detail zajištění došlých obj." jsou akce pro zablokování a odblokování zboží.


Novinka Došlé objednávky

V přehledu Stav skladu je možno použít nový sloupec "Množství pro DO". Jedná se o množství na skladě mínus množství na došlých objednávkách k vyřízení.


Novinka Došlé objednávky

Při realizaci výdejek se v došlých objednávkách aktualizují údaje neblokovaných zajištění stavem skladu.

Při realizaci storna příjmu se v došlých objednávkách aktualizují údaje na detailu zajištění typu Vydanou objednávkou a Příjemkou. Upravují se dílčí příjmy příjemek s přímou vazbou na právě realizovanou storno příjemku.


Novinka Došlé objednávky

Na řadě došlých objednávek je nový přepínač "Automaticky blokovat zboží, které je skladem".
Pokud je zaškrtnuto, pak se v případě, že je zboží zajištěno stavem skladu, automaticky vygeneruje blokace daného množství. Jedná se vlastně o automatické spuštění akce Zablokuj zboží.


Novinka Došlé objednávky

Pole "Datum hlídáno od" a "Datum hlídáno do" na hlavičce a položkách došlé objednávky byla přejmenována na "Slíbeno od" a "Slíbeno do". Zároveň bylo zrušeno blokování zboží pomocí těchto dat - nyní slouží pouze jako poznámka.


Novinka Došlé objednávky

Editor detailu zajištění došlé objednávky umožňuje pro způsob zajištění "Stavem skladu" pouze snižovat množství. Nelze vytvořit nový záznam ani navyšovat množství.


Novinka Došlé objednávky

Do přehledu Stav skladu byla doplněna akce "Blokováno na došlých objednávkách...". Po spuštění akce se zobrazí přehled položek došlých objednávek, které dané zboží blokují, společně s blokovaným množstvím. Množství je možno zobrazit v evidenční měrné jednotce nebo v měrné jednotce položky.


Novinka Došlé objednávky

V přehledu Došlé objednávky v řešení jsou 2 akce:

 • Zablokuj zboží...
 • Odblokuj zboží...

Obě akce zobrazují procesní okno s výsledkem.

Zablokování i odblokování lze provést pouze u způsobu zajištění stavem skladu.

Stejné akce jsou v přehledu Položek došlých objednávek a v přehledu Detailů zajištění došlé objednávky.


Novinka Došlé objednávky

Bylo opraveno zobrazení hodnoty sloupce "Stav krytí" v přehledu "Došlé objednávky (v řešení)". U záznamů, kde byla použita jiná měrná jednotka než evidenční, docházelo k chybnému výpočtu. Pokud doklad neobsahuje žádné položky, tak Stav krytí nyní zobrazuje hodnotu "Nezahájeno" oproti původní "Realizováno".
Dále byl zrychlen výpočet hodnot sloupce a tím i zlepšena odezva zobrazení obsahu přehledu při zařazení sloupce do přehledu.


Novinka Došlé objednávky

Při generování jakéhokoliv návazného dokladu z došlých objednávek (expediční příkaz, faktura, výdejka, pokladní prodej...) se spouštěla detekce zajištění stavem skladu. Upraveno - detekce se spouští pouze při realizaci vygenerovaných výdejek, popř. při realizaci návazného storno výdeje.


Novinka Došlé objednávky

Do přehledu Návazné doklady - strom v přehledech oběhu zboží a došlých objednávek byla doplněna vazba mezi došlou objednávkou a dokladem oběhu zboží pomocí zajištění došlé objednávky. Na došlých objednávkách tak je nyní možno ve stromu návazných dokladů zobrazit i vydané objednávky a příjemky, které zajišťují danou došlou objednávku. V přehledech oběhu zboží je pak možno zobrazit zajišťované došlé objednávky.


Novinka Došlé objednávky

Při kontrole dílčích příjmů se množství v zajištění upravuje pomocí přepočtu množství zadaného na připojované příjemce či vydané objednávce, nikoliv pomocí koeficientu přepočtu množství na došlé objednávce. V případě různých měrných jednotek na daných dokladech může dojit k chybnému nápočtu Množství krytého.


Novinka Došlé objednávky

Byla doplněna změna množství zajištění došlé objednávky v případě změny množství na navázaných vydaných objednávkách či příjemkách. Množství na zajištění se upravuje pouze v případě, že množství na vydané objednávce či příjemce klesne pod množství zadané v zajištění došlé objedávky.
Stejná úprava se děje v případě zaškrtnutí příznaku Splněno na vydané objednávce. V takovém případě se zajištění upravuje podle Množství odebrané.


Oprava Došlé objednávky

V přehledu "Zajištění došlé objednávky" bylo upraveno chování akce "Aktualizace způsobů zajištění". Akce byla přejmenována na "Aktualizace zajištění stavem skladu", nespouští se pro všechny došlé objednávky, ale pouze pro označené. Akce zkouší doplnit zajištění stavem skladu, přičemž výsledek je zobrazen v procesním okně. Pokud se zajištění podaří a na řadě došlých objednávek je nastaven příznak pro automatickou blokaci zboží, provede se i zablokování - výsledek je také zobrazen v procesním okně.


Oprava Došlé objednávky

Opravena chyba, kdy v případě smazání záznamu či změny množství v Detailu zajištění došlé objednávky nedošlo k přepočtu Množství k řešení v přehledu Zajištění došlé objednávky.


Oprava Došlé objednávky

Opravena chyba, kdy se při smazání příjemky smazaly na došlých objednávkách pouze odpovídající záznamy v dílčích příjmech, nikoliv už ale zajištění příjemkou.


Oprava Došlé objednávky

Při generování příjemek z přehledu vydaných objednávek je množství blokovaných položek chybně zapsáno do zajištění došlých objednávek v případě, že jsou položky vydané objednávky zadané v jiné než evidenční měrné jednotce.
Opraveno.


Oprava Došlé objednávky

Opraven nápočet zajištění došlé objednávky v případě ruční změny detailu zajištění.


Oprava Opravena chyba, kdy nebylo možné zobrazit zůstatkovou dobu expirace výrobních čísel při pořizování došlých objednávek a účtenek.

Opravena chyba, kdy nebylo možné zobrazit zůstatkovou dobu expirace výrobních čísel při pořizování nového pohybu výrobního čísla v editoru dokladu zboží v případě zobrazení výrobních čísel v přehledu položek.


Oprava Při použití kusovníků - Díly na doklad, potřebují změnit množství výrobku (ve skrytých). Změní se množství, změní se i množství dílů na dokladu, nezmění se celková cena na dílech - chyba.

Opraveno


Oprava Hromadné zadávání položek na doklad nerespektovalo druh vstupní ceny

Opraveno


Oprava Na řadě DSN je nastaveno Seskupovat řádky.

Pokud se označí k zaúčtování více řádků DSN k zaúčtování a zaúčtuje, některé řádky se tvářily jako nezaúčtované a šly znovu zaúčtovat.

Opraveno.


Oprava Kusovníky

Když pustím funkci Generuj výdejku - parametr Množství po výdeji, tak se správně nepřevede obyčejná položka (nevyhoví podmínkám), ale zároveň se nepřevede ani výrobek ve stínu - toto je chyba.

OpravenoVerze 2.0.2012.0214 ze dne 22.02.2012

Oprava Oprava chybného nápočtu sumace DPH dokladů oběhu zboží. V sumaci DPH se chybně objevoval řádek se sazbou DPH '(není)' s nulovými částkami.

Důsledkem nulového řádku v sumaci bylo, že "staré" hodnoty Cena 1 (bez DPH, s DPH ...) na těchto dokladech byly nulové.


Oprava Opravena nemožnost korektního zadání textové položky na došlých objednávkách.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Do tabulky dokladů oběhu zboží byl doplněn needitovatelný sloupec Datum pořízení. Jedná se o skutečné datum vzniku dokladu. Hodnota je zobrazována v informacích o aktuálním záznamu.

U nových dokladů je sloupec automaticky vyplněn aktuálním datem a časem, u starších dokladů je vyplněn změnovým skriptem následovně: nejprve se najde minimum z dat pořízení položky, dat pořízení textové položky a data vystavení, pokud není ani jedno z výše uvedených dat zadáno, použije se Datum případu.


Novinka Funkčnost Návazných skupin byla rozšířena o údaje týkající se Expirace. Definuje se požadovaný zůstatek minimální trvanlivosti. Platnost je pro vyjmenované organizace a zboží návazné skupiny.

Podmínkou funkčnosti je vyplnění data expirace na výrobním čísle a vyplnění záruky výstup na kmeni. V přehledu 290 - (Doklad OZ - detail položky - stav výrobních čísel) lze zobrazit položku "Zůstatková doba" (ve dnech). Ta vypočítá, kolik ke dnešnímu dni zbývá ke hranici zůstatkové doby expirace. Pokud dojde k překročení zůstatkové doby, jsou hodnoty záporné. Pokud nejsou splněny podmínky, nezobrazí se nic.

Příklad:
Odběratel požaduje dodávat čokoládu s trvanlovostí minimálně 2/3 celkové tranlivosti. Potřebujete si tedy Já tedy zobrazit, kolik dní zbývá k hranici 2/3 trvanlivosti jednotlivých šarží čokolády.
V návazné skupině nastavíte organizaci a zboží. Na zboží vlastnost Expirace typ - Procento. Hodnotu procenta 66,66 (2/3). Na kmenové kartě čokolády nastavíte záruka výstup "2"-roky. Pokud dnes naskladníte šarži s expirací za dva roky, je dnes zůstatková doba trvanlivosti (do 2/3 hranice) 243 dní.


Novinka Do tabulky TabVyrCP (pohyby výrobních čísel) byl doplněn nový atribut "Způsob vzniku".

Nabývá dvou hodnot:

 • 0 = jako první vzniklo výrobní číslo z přehledu výrobních čísel (implicitní hodnota)
 • 1 = jako první vzniklo výrobní číslo z rozpisky

Scénář 1
Začnete pořizovat rozpisku. Každé nově vygenerované VČ se vytváří se Způsobem vzniku = 1. Následně se všechny změny v rozpisce automaticky promítají do Množství na pohybu výrobního čísla (Nový, Oprava, Delete vždy součtuje aktuální stav rozpisky). V případě smazání posledního záznamu rozpisky u daného VČ dojde také ke smazání VČ (nezůstane tam s nulovým množství).

Scénář 2
Nejprve vytvoříte VČ s nějakým Množstvím. Tím se vytvoří se Způsobem vzniku = 0. Následně pořizujete rozpisku, provádíte rozpuštění množství VČ na umístění. Jinými slovy - nedochází k žádnému automatickému součtování. Pouze se kontroluje množství na rozpisce s množstvím VČ. Pokud je na rozpisce větší množství, tak nepovolí uložit, pokud nepotvrdíte navýšení - podobně jako je to při zadávání VČ s kontrolou vůči množství položky.


Novinka Do pořizování výrobních čísel na položkách dokladů oběhu zboží pomocí akce "Nové výrobní číslo" byla doplněna detekce nezadaného výrobního čísla. Pokud je výrobní číslo prázdné, nelze formuláře uložit.


Novinka V přehledu zboží a služeb byly rozšířeny na 15 znaků rozsahy těchto sloupců:
 • ADR: Třída
 • Obalová skupina
 • ADR: Písmeno
 • ADR: Identifikační číslo látky
 • ADR: Identifikační číslo nebezpečnosti

Zároveň byly přidány 2 nové sloupce (rozsah také 15 znaků):

 • ADR: Obal
 • ADR: Jednotka


Novinka Pro akci Rozpis dílčích umístění nad položkami příjemek a výdejek byla doplněna klávesová zkratka Ctrl+U.


Novinka Došlé objednávky

Při převodu např. z faktury do výdejky, kdy faktura vznikla z došlé objednávky, musela být plná práva do řady došlých objednávek.
Upraveno. Zrušena detekce práv na řadu došlých objednávek při generování následovníků návazných dokladů.


Novinka Došlé objednávky

Do přehledu došlých objednávek byla doplněna vazba na Nabídkové sestavy. Je tak možno zobrazit nabídkovou sestavu, ze které byla došlá objednávka vygenerována.


Novinka Došlé objednávky

Do přehledu položek došlých objednávek byla do Nastav doplněna vazba na Organizaci. Jedná se o Organizaci zadanou na hlavičce došlé objednávky.


Novinka Došlé objednávky

Při generování faktur z došlých objednávek se z řady faktur přenáší příznak "Realizační faktura".


Novinka Došlé objednávky

Do došlých objednávek byl doplněn nový sloupec "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč". Pro existující doklady je tento sloupec prázdný (hodnota NULL, nikoliv 0), pro nově vytvářené doklady je vypočten následujícím postupem: Vezme se hodnota sloupce "Valuty celkem po zaokrouhlení", přepočte se kurzem do hlavní měny a zaokrouhlí se na 2 desetinná místa, od získané hodnoty se odečte hodnota sloupce "Kč celkem" a výsledek se zapíše do nového sloupce. Jestliže má nový sloupec existující hodnotu (myšleno není NULL), pak platí následující: "Kč celkem po zaokrouhlení" = "Kč celkem" + "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč" "Částka zaokrouhlení Kč" = "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč"


Novinka Vytvořen nový distribuční plugin rpEDI019.DLL pro export zpráv ve formátu EDI Inhouse. Je určený pro Metro SK, obecný (nezávislý na van operátorovi), a respektuje legislativní úpravu týkající se tří desetinných míst u částek.


Novinka Vytvořen nový distribuční plugin rpEDI020.DLL pro export zpráv ve formátu EDI Inhouse. Je určený pro Globus, obecný (nezávislý na van operátorovi) a respektuje odchylky od standardního formátu požadované řetězcem Globus.


Oprava Pokud nebyl v přehledu kmenových karet zobrazený sloupec Skupina zboží nebo Registrační číslo nebo Název 1 a přes pravou myš se pustila volby ADR, systém zahlásil Field 'XXXXX' not found a v editoru ADR chyběly popisy polí.

Opraveno.


Oprava Když se nad dokladem oběhu zboží zobrazily Návazné doklady - strom a pak se dalo maximalizovat okno, nebyl přehled návazných dokladů maximalizován společně s oknem. Ve výšce okna zůstala zachována původní velikost.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Oprava Opravena chyba, kdy u finanční inventury nedošlo k řádnému vytvoření inventurní výdejky.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Dosud bylo na položkách výdejky možno zadávat detailní rozpisku umístění, avšak veškerá množství byla zadávána i zobrazována pouze v evidenčních MJ, neboť dílčí zásoby na umístěních a stavy skladu i stavy VČ jsou vedeny též výhradně v evidenčních MJ. Nově je možné pracovat i s dokladovou MJ. Editor s návrhem rozpisky umístění pracuje primárně s dokladovou MJ. Sekundárně zobrazuje i odpovídající údaje v evidenční MJ. Editor rozpisky umístění nad příjemkou pracuje rovněž s dokladovou MJ.


Novinka Na položce výdejky je možné zadat tzv. rozpisku umístění včetně výrobních čísel, která přesně určuje, jaké dílčí zásoby zboží se mají vydat ze skladu z konkrétních umístění. Na příjemkách bylo dosud možno zadat pouze jedno preferované umístění, na které se realizací naskladnilo veškeré zboží zadané na příjemce. Nyní je možno i na příjemce zadávat detailní rozpisku umístění včetně výrobních čísel a realizace příjemky tuto rozpisku respektuje. Zadání rozpisu je možné vyvolat akcí nad editorem položky - hotkey CTRL+U a následně lze zadávat dílčí údaje: umístění, výrobní číslo, množství. POZOR: pokud zadáváte rozpisku, mají tyto údaje o celkovém množství výrobních čísel přednost před případně dříve zadanými údaji na záložce 4 Položky - výrobní čísla. POZOR: po zadání rozpisky se množství výrobních čísel položky upraví tak, aby odpovídalo údajům dle rozpisky. Chcete-li zadat rozpisku příjemky, není vhodné zadávat jakékoli údaje o VČ jinde. Pohyby VČ a případně i stavy VČ lze pořizovat přímo z editoru rozpisky.


Novinka V přehledu položek příjemek, popř. v editoru položky je možno pomocí akce 'Rozpis dílčích umístění' zobrazit rozpisku umístění. Při volbě F2 - Nová se zobrazí editor, který obsahuje 3 políčka: Kód umístění, Množství (v MJ položky) a Výrobní číslo.

Pole Kód umístění: po jeho opuštění je testována existence umístění u dané skladové karty. Pokud není umístění ke skladové kartě navázáno, hledá se jestli je umístění zadáno ke skladu. Pokud ano, je zobrazen dotaz 'Zadané umístění XXX není přiřazeno k této skladové kartě. Zařadit ho mezi používané?'. Po potvrzení ANO se doplní vazba umístění ke skladové kartě a zadávání pokračuje na dalším poli. V případě NE je zobrazen přehled pro přenos umístění.
Pole Množství: jedná se o množství na umístění v měrné jednotce položky
Pole Výrobní číslo: po jeho opuštění je testována existence výrobního čísla u dané skladové karty. Pokud není výrobní číslo nalezeno, je zobrazen dotaz 'Výrobní číslo XXX nebylo nalezeno. Chcete ho založit?'. Po potvrzení ANO je zobrazen formulář pro zadání nového výrobního čísla (výrobní číslo je již přednastaveno). V případě NE je zobrazen přehled pro přenos výrobního čísla.

Vedle tlačítka OK je nové tlačítko 'OK + Nový', je na něj napojena klávesová zkratka F2. Tlačítko provede uložení aktuálního záznamu a přeotevření formuláře pro zadání záznamu nového.


Novinka Dodatečné související náklady

Pokud se na dokladu DSN vyskytly položky s nulovou částkou, nešel doklad zaúčtovat, objevila se hláška

Varování nebo chybová hláška Některé položky nejsou připraveny pro účtování.

Upraveno, nulové položky jsou přeneseny do přehledu přípravy účtování, vlastní účtování do účetnictví je ovšm eliminuje.


Novinka Zprávy formátu Helios XML - přenos kmene zboží ve zprávách byl doplněn o atribut "Přenesení daňové povinnosti" (týká se akce Zprávy nad přehledem "Zboží" i zpráv nad všemi přehledy OZ včetně faktur)


Novinka Došlé objednávky

V editoru Došlých objednávek byl pro poznámky 1- 4 doplněn vertikální posuvník.


Novinka Došlé objednávky

V přehledech:

 • zakázky
 • stav skladu
 • nákladový okruh

je na pravé tlačítko myši doplněna možnost zobrazit doklady došlých objednávek a položky došlých objednávek.


Oprava Opravena chyba špatného zobrazení v přehledu návazných dokladů.


Oprava Za určitých okolností mohla nastat situace, kdy nebylo možné provést akci Zruš storno a původní doklad. Nejčastěji se jednalo o případy, kdy k rušeným dokladům existovaly příjmy či výdeje umístění.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Byl doplněn přenos Příjemce při převodu mezi doklady v Oběhu zboží. Princip je stejný jako u jiných přenášených polí - přenáší se první zadaný Příjemce ze zdrojových dokladů, a to pouze v případě, že již na cílovém dokladu není zadán.


Novinka Do stromu návazných dokumentů byly přidány výrobní plány a příkazy.


Novinka Na skladových položkách vydané objednávky byla přidána možnost rozdělení termínu dodávky. Protože má každá položka pouze jeden potvrzený termín dodávky, tak tato funkce umožní rozdělit položku na dvě (i více) a ke každé doplnit potvrzený termín dodávky.

Pokud je potřeba takto rozdělit položku na více termínů, tak použiji pro uložení tlačítko „OK a další termín“.
Pokud je potřeba takto rozdělit více položek, tak pro uložení použiji tlačítko „OK a další položka“.
Výsledek je obdobný jako by položky vznikly opakovaným výběrem.


Novinka Přehled Zajištění došlé objednávky byl v hlavní nabídce přesunut ze složky Stav skladu do složky Došlé objednávky (v řešení).


Oprava Mohlo se stát, že realizace výdeje skončila chybou i přesto, že na skladě bylo dostatečné množství zboží požadovaného výrobního čísla i umístění.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export