Důležité:


Oběh zboží - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010

Novinka V přehledu Stav skladu je akce Umístění - změna umístění zboží. Zobrazí se formulář se stromečkem zboží na jednotlivých umístěních včetně podrobných informací o výrobních číslech na umístěních. Z tohoto stromečku lze přetahováním myší aktivovat funkci pro přesun zboží na jiné cílové umístění. Chyběla zde ale funkcionalita pro vytváření a mazání umístění.

Doplněno. Tvorba nových umístění a jejich případný výmaz je možno provést přímo z formuláře ze stromečku Změny umístění. Slouží k tomu dvě nová tlačítka a případně i nové akce kontextového menu "Nové umístění" a "Přehled umístění". Po provedení těchto akcí je stromeček přegenerován a zobrazuje tedy stále aktuální informace.Verze 2.0.2010.1026 ze dne 10.12.2010

Novinka V konfiguraci lze nyní nastavit, zda-li rozpočet sovisejících nákladů má být proveden podle ceny nebo podle množství nebo podle hmotnosti vždy, tedy i v případě, že není zakoupen modul Celní sklady.Verze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Novinka Nad kmenem zboží či stavem skladu lze zobrazit Nabídkový ceník zboží a služeb. Ten je vygenerován a zobrazen v přehledu na základě předem stanovených kritérií: lze zvolit, které cenové úrovně zahrnout do ceníku a dále lze určit, zda zobrazit ceny v hlavní měně, valutách, či všechny ceny. Výsledný přehled nemůže obsahovat více než 1024 sloupců, což je technologické omezení používaného Microsoft SQL Serveru. Proto má uživatel nově možnost určit, které valutové sloupce zobrazit v ceníku.


Oprava Opravena chyba, kdy výpočet záporné procentuální sumační slevy na dokladu oběhu zboží vlivem špatného zaokrouhlení poskytoval o jeden haléř nesprávný výsledek.


Oprava Byla opravena chyba výpočtu korekce DPH pro případ, kdy druh vstupní ceny je cena bez DPH a zaokrouhlení DPH na hlavičce je na méně desetinných míst než na položce.


Oprava Při převodu položek s výběrem a potvrzením nefungovalo pamatování pozice a rozvržení okna. Opraveno.


Verze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Novinka U formátů "EDITEL®-Inhouse (import)" a "EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import)" se u dat Termín dodávky (hlavička) a Požadované datum dodání (položky) nově importuje i čas, pokud je ve zprávě uveden.


Oprava Na dokladech oběhu zboží bylo opraveno chybné nastavování zaokrouhlení pro částky v měně dokladu. K chybnému nastavení došlo v případě následujícího postupu:

1. Doklad v hlavní měně 2. Změna zaokrouhlení částek v hlavní měně 3. Změna měny na cizí měnu (EUR, USD....) 4. Změna měny zpět na hlavní měnu. Následně se dotáhlo zaokrouhlení pro částky v měně faktury z číselníku kódu měn, nikoliv z nastavení pro zaokrouhlení částek v hlavní měně.


Oprava Při pokusu o import zprávy vytvořené z realizovaného dokladu docházelo k ukončení importu s výpisem "The column "DatSplneni" cannot be modified beacuse ...", protože generovaný soubor měl chybnou strukturu. Chyba generování realizovaného dokladu byla odstraněna a nově vytvořené zprávy lze importovat.


Oprava Pokud se zadávala položka dokladu pomocí editoru Zadání položek CTRL+S a byl nastaven druh vstupní ceny CC (cena celkem), nedošlo k řádnému dotažení historické ceny.

Opraveno.Verze 2.0.2010.1020 ze dne 12.11.2010

Oprava Při změně umístění zboží na skladě se mohla vyskytnout chyba. Zboží se nepřevedlo na cílové umístění a zobrazila se matoucí hláška:

Přesun částečného množství zboží z umístění lze provést jen postupně po jednotlivých VČ.

Opraveno.


Oprava Při položkovém převodu u pohybových dokladů se sice na hlavičku nového dokladu přenesl kurz z původního dokladu, ale cílový doklad ho nerespektoval.

Opraveno.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Novinka V přehledu dokladů oběhu zboží či faktur je možné zvolit Tisk seznamu zboží po kusech, který se používá na tisk štítků s čárovými kódy. V datovém zdroji tisku CaroveKodyLabel však chybělo pole Poznámka z položky.

Doplněno.


Novinka Formát "EDITEL®-XML 2002 (export)" pro export zprávy Vydaných objednávek byl rozšířen o čárový kód a název místa určení (delivery_ean, delivery_name).Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Tip Nová verze přináší změny v modulu Oběh zboží, k nejdůležitějším patří:
  • Nový design formuláře dokladu
  • Doklady Vydaná objednávka, Nabádková sestava, Expediční příkaz a Rezervace mohou obsahovat libovolný počet textových položek
  • Doklad může obsahovat libovolný počet sazeb DPH
  • Změny ve struktuře databáze

Podobný popis najdete v článku v Poradně: Změny ve Fakturaci a Oběhu zboží


Novinka Textové položky na dokladech oběhu zboží byly přesunuty do samostatné tabulky. Zároveň byly doplněny sloupce Množství a Měrná jednotka. Výpočet částek byl převeden na algoritmus který je aplikován na výpočet cen u standardních položek.


Novinka V přehledu položek inventury chyběla vazba na tabulku stav skladu. Proto nebylo možné zobrazit související údaje, např. finanční stav včetně souvisejících nákladů. Doplněno.


Novinka V definici zpráv lze u formátu EDI Inhouse pro fakturu (formáty "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006") a pro dodací list, generovaný z Výdejky (formát "EDITEL®-Inhouse (export)"), nastavit plnění údaje "Počet spotřebitelských jedn. ve fakt. jedn." ve zprávě na tyto hodnoty:
  • (nedefinováno) - údaj se nevyplní, přednastaveno
  • Položka: Přepočet množství
  • Zboží: Počet MJ evid.výstup / Počet MJ výstup


Novinka Vygenerovaný název souboru zpráv formátu EDI Inhouse se skládá ze zkratky názvu dokladu, řady dokladů a čísla dokladu. Ze zkratky názvu dokladu je nyní odstraněna diakritika.


Novinka V případě, že je měna na dokladu oběhu zboží NULL (není), je možno změnit zaokrouhlení dokladu pro částky v měně faktury (editor dokladů oběhu zboží - akce Zaokrouhlení (Ctrl+Alt+Z).


Novinka Došlé objednávky

Přehled profilů pro generování návazných dokladů byl doplněn do stromečku přehledů. Zároveň byla v přehledu "Řady došlých objednávek" zrušena akce pro zobrazení profilů.


Oprava V případě výpočtu korekce hlavičkové DPH pro doklady, které nebyly zaokrouhleny na 0.50 či 1.00 a druh vstupní ceny byl cena se SD či s DPH, došlo k chybnému nápočtu korekcí pro částky v měně dokladu - korekce byly vždy nulové.

Opraveno.


Oprava Při zadání ručních korekcí (doplňkových položek) se v případě kurzu <> 1 nerespektoval při přepočtu způsob kurzu nastavený na hlavní měně.

Opraveno.


Oprava V editoru zadávání položek (Ctrl+S v přehledu položek v editoru dokladu oběhu zboží) se mohla při změně množství chybně vynulovat či přepsat zadaná cena (pokud není dohledána v ceníku či podle akce a ani neexistuje nabídková cena).

Zároveň se při dohledání v ceníku nepřevzala sazba DPH a měrná jednotka.
Opraveno.


Oprava Výpočet korekcí (doplňkových položek) v případě kurzu <> 1 nerespektuje při přepočtu způsob kurzu nastavený na hlavní měně.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0515 ze dne 30.07.2010

Oprava Generování objednávek

U budoucích pohybů příjem/výdej bylo počítáno datum pohybu k datu pořízení položky dokladu. Nyní je to opraveno a pohyb se počítá k datu případu z hlavičky dokladu.Verze 2.0.2010.0513 ze dne 01.07.2010

Oprava Pokud se ve verzích 2.0.2010.0511 a 2.0.2010.0512 v dokladu na záložce 3-Položky kliklo pravou myší na volbu, kde je vpravo černá šipka – podmenu, změnil se kurzor na přesýpací hodiny.

Opraveno.


Verze 2.0.2010.0512 ze dne 29.06.2010

Oprava Při importu nabídkových cen systém nesprávně importoval ceny, které měly záporné znaménko.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Tip V editoru dokladu oběhu zboží je nová akce Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby.

Po jejím spuštění se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev.

V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen.

Pozor! Respektuje se přepínač Uplatnit slevy na ceníkové akci. Pokud není zaškrtnut, pak se všechny slevy zakážou. Po jeho případném odškrtnutí a novém přepočtu jsou slevy i nadále zakázány, není možnost jak určit, že byly zakázány díky dané ceníkové akci nebo ručně.


Novinka V editoru skupin zboží (oběh zboží - zboží a služby - skupiny zboží - oprava) lze na druhé záložce (skupinové slevy) zobrazit přehled specifických slev a cenových úrovní pro danou skupinu zboží a případně jen pro zadanou organizaci. Tento přehled je k dispozici také volbou Číselníky, Organizace, Oprava, záložka Slevy, podzáložka Slevy ke skupinám zboží.

V přehledu Slevy ke skupinám zboží přibyla nyní ke skupinovým slevám možnost zadat i specifickou cenovou úroveň. Je-li zadána skupinová cenová úroveň, má přednost před cenovou úrovní na organizaci. Do jednoho záznamu lze zadat i skupinovou slevu i skupinovou cenovou úroveň. Skupinová sleva se uplatní jen tehdy, je-li zaškrtnuto pole "Použít tuto slevu přednostně". Podrobnosti jsou zobrazeny v nápovědě v pravé části zmíněného přehledu.


Novinka Při realizaci dokladu dodatečných souvisejících nákladů byly dosud zatíženy (pokud existovaly) výdejky - převodky a následně i příjemky a výdejky na skladu, na který se zboží převádělo. Nyní je v konfiguraci souvisejících nákladů nově možnost rozpouštění DSN na sklady, na které se převádělo, vypnout, tj. výdejky - převodky "neprotáhnou" DSN do cílových skladů. Jedná se o konstantu Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Související náklady, Převod DSN. Nastavení Ne zajistí, že se DSN rozpustí pouze na doklady toho skladu, ze kterého je příjemka, k níž byly DSN zadány.


Novinka Příprava účtování dokladů dodatečných souvisejících nákladů se neprovedla korektně při hromadném použití pro více dokladů najednou. Jestliže se označilo více dokladů DSN a spustila se příprava účtování, systém převzal identifikátor navázané faktury vždy jen k prvnímu dokladu DSN v pořadí a všem ostatním dokladům DSN přivázal při přípravě účtování údaje typu organizace, párovací znak, údaje z položek faktury apod. této jedné faktury.

Úprava:
Příprava účtování dokladů DSN byla upravena pro hromadné použití pro více dokladů DSN najednou. Po označení více dokladů DSN a spuštění přípravy účtování se v prvním průchodu seznamem dokladů kontroluje, kolik je navázaných faktur k danému dokladu. Jestliže je pouze jedna, je vše ok, převezme se její identifikátor a systém pokračuje dalším dokladem. Je-li navázáno více faktur, je zobrazen přenosový přehled s navázanými fakturami a uživatel musí vybrat jednu, ze které se budou dále načítat údaje.
Tento výběr bude zobrazen tolikrát, kolik je mezi označenými doklady DSN takových, které mají navázáno více než jednu fakturu.
Po ukončení tohoto prvního průchodu je spuštěna vlastní příprava účtování.


Novinka Do exportu zpráv formátů EDI Inhouse byly doplněny slevy za daňové skupiny (editor Faktury, záložka 2-Součty za doklad). Úprava se týká formátů "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006".


Novinka Hodnota na Kmenové kartě ve sloupci "Vztah SD k evid. MJ" (PrepocetMJSD) se do XML zprávy nyní konvertuje již ve správném formátu - oddělovač desetinných míst je tečka.


Novinka Do tabulky TabDokZboDodatek byl přidán atribut ID, čímž je umožněno i pro tuto tabulku definovat externí sloupce.


Novinka Funkce Generování objednávek umožňuje zohlednit i storna dokladů příjmu a výdeje. Tuto vlastnost lze nastavit zaškrtnutím příslušné volby v parametrech pro generování.


Novinka Hromadné změny v přehledu Zboží a služby rozšířeny o pole Celní popis zboží.


Oprava Dohledávání návazných dokladů nerespektovalo nastavení práv na přehled dohledávaného dokladu - práva na nastav a sestavy.

Opraveno Pokud není právo pro Nastav, systém vůbec nenabízí možnost dočasného vypnutí filtru.Verze 2.0.2010.0406 ze dne 29.04.2010

Oprava Pokud se zadávalo do Organizační struktury nové středisko a rovnou se k němu zadávalo i umístění, navázalo se umístění chybně na jiné středisko.

Opraveno.
Po založení nového střediska nelze rovnou zadat na záložce 4 nová umístění. Je třeba středisko uložit a pak k němu přes opravu založit nová umístění.Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Novinka Doplněny vazby pro Nastav v agendě Došlé objednávky.


Novinka Na položkách došlých objednávek je nová akce Slevy. Umožňuje hromadné nastavení slev pro označené záznamy.


Novinka Hodnota slevy zadaná do pole Úprava ceny na záložce 3-Položky se přenáší ze zdrojového dokladu do cílového. Pokud se však přenášejí na cílový doklad položky z více dokladů a na zdrojových dokladech byla úprava cen rozdílná, nelze položky přenést na cílový doklad se "svými" úpravami cen - na cílovém dokladu lze nastavit jen jedinou hodnotu společnou všem položkám dokladu. Proto se při převodu se zobrazí přehled, kde jsou uvedeny všechny různé úpravy cen dle zdrojových doklad. Uživatel vybere úpravu cen a tato je pak uplatněna na všechny položky cílového dokladu - nyní převáděné i stávající.


Novinka Pro Export zprávy formátu Edi Inhouse nad Výdejkami lze na záložce 5-Dodatky v editoru definice zprávy nastavit plnění hodnoty EAN Fakturačního místa Dodacího listu. Pro nastavení "Údaj Fakturační místo naplnit hodnotou" je k dispozici nová volba "Zadaná organizace", která umožňuje zadat organizaci pro Fakturační místo přímo do definice zprávy.


Novinka Pokud se používá umístění zboží na skladě a zároveň agendu výrobní čísla, mohlo se za určitých okolností stát, že nebylo možné realizovat výdejku, ačkoli požadované zboží bylo v dostatečném množství jak na stavu skladu, tak na stavu výrobních čísel, ale i na stavech umístění. Přesto realizace skončila s chybou.

Opraveno. Proces realizace výdejky byl upraven tak, aby řádně vydával příslušná výrobní čísla ze zásob na jednotlivých umístěních. V přehledu kmen zboží je u akcí Testy a aktualizace tato změna: U testu "Diference množství na skladě a na umístěních" přibyl nový sloupec - nesoulad příjmů umístění výrobních čísel. Ten je schopen skladové karty, u nichž se vyskytuje výše popsaný nesoulad a nefunkčnost realizace. detekovat a akcí Oprava i automaticky opravit.Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Novinka Ve zprávách formátu EDI-Inhouse a EDI-XML lze v editoru definice na záložce 5-Dodatky nastavit pomocí zaškrtnutí / odškrtnutí možnost "Pouze realizované doklady". Při zaškrtnutí a současném nalezení alespoň jednoho nerealizovaného dokladu mezi vybranými se ohlásí chyba a zpráva se nevytvoří. Přednastavená hodnota je nezaškrtnuto, nově vytvořená definice tedy umožní vznik zprávy i z nerealizovaných dokladů.


Novinka Pro Export zprávy formátu Edi Inhouse nad Výdejkami lze na záložce 5-Dodatky v editoru definice zprávy nastavit plnění hodnoty EAN Fakturačního místa Dodacího listu. Pro nastavení "Údaj Fakturační místo naplnit hodnotou" jsou k dispozici volby: "Beze změn", "Odběratel" a "Místo určení". Přednastavená hodnota je beze změn.


Novinka Při převodu položek nebo dokladů oběhu zboží nerespektoval zobrazený přehled uživatelský filtr a třídění, ale byl nastaven na stanovené třídění napevno.

Upraveno, Přehled respektuje výchozí uživatelskou sestavu.


Oprava V přehledu Oběh zboží - Inventury se chybně zobrazovaly sloupce kontaktní osoba schválil / zpracoval.

Opraveno.


Oprava Byly odstraněny přebytečné výskyty písmene "N" v chybových informacích vypisovaných při zpracování zpráv formátů EDI.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Novinka Při realizaci příjmu a výdeje lze nastavit, aby Helios prováděl přepočet množství s ohledem na měrnou jednotku na dokladu a evidenční měrnou jednotku nejen na položce, ale také na výrobních číslech. Nastavení lze zapnout v globální konfiguraci, kapitola položky oběhu zboží, zaškrtávátko Přepočet MJ i na výrobních číslech.


Novinka V editoru dokladu oběhu zboží bylo pro Výdejku do akce "Datum vystavení" (CTRL+ALT+D) doplněno také pole pro přímou editaci data Termín dodávky (Splatnost), tato hodnota je ve zprávě formátu EDI Inhouse použita pro Požadované datum dodání.


Novinka Do přehledu "Nabídkové sestavy" byla doplněna akce pro generování došlých objednávek. Jedná se o dokladový převod.

Na řadě dokladů oběhu zboží pro nabídkové sestavy je možno pro generování předvyplnit řadu došlých objednávek a typ data pro datum případu (Aktuální datum, Datum dokladu).
Z jedné nabídkové sestavy je možno generovat více došlých objednávek. V případě opakovaného generování se pouze objeví potvrzovací dialog.


Novinka Došlé objednávky

Upraven způsob dotažení příznaku "Uplatnit slevu". Uplatnil se pouze v případě, že byla dotažena z nalezené ceníkové akce nová cena odpovídající výchozímu množství daného zboží. Pokud bylo výchozí množství daného zboží menší než nejnižší množství v nalezené ceníkové akci, příznak se neuplatnil.


Novinka Pro import zpráv formátu EDI Inhouse ("EDITEL®-Inhouse (import)" a "EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import)") lze nad všemi přehledy, kde jsou tyto formáty funkční, v definici zprávy na záložce 5-Dodatky nastavit, kterou organizací ze vstupní zprávy se naplní údaje "Odběratel", "Místo určení" a nově i "Příjemce".


Oprava Pokud při importu zpráv formátu EDI Inhouse ("EDITEL®-Inhouse (import)" a "EDITEL®-Inhouse 6/2005 (import)") nebyl nalezen v číselníku organizací některý z čárových kódů, zobrazená informace o chybě byla nesprávná ("Ve zprávě chybí čárový kód..."). Nyní se zobrazuje správná informace - "Neexistuje organizace s čárovým kódem...".


Oprava Zaškrtnutí volby "Užít EAN doplňkový" v definici zprávy u formátu "EDITEL®-XML 2002 (export)" nebylo funkční. Nyní je funkční u všech přehledů, kde je tento formát uveden.Verze 2.0.2010.0217 ze dne 18.02.2010

Oprava Při vytváření sestavy Pohyb zásob z přehledu Stav k datu mohlo dojít za určitých okolností k chybě:

The conversion of the nvarchar value ‘00100001001002‘ overflowed an int column.
Opraveno.Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Novinka Na středisku v organizační struktuře, na kmenové kartě a na skladové kartě je možné nastavit, zda zadání umístění na položce dokladu je povinné, nepovinné, či zakázané. Požadavkem však je, aby se toto nastavení uplatnilo pouze u příjemek a výdejek zboží, nikoli však u faktur, vydaných objednávek, expedičních příkazů atp. Vyřešeno - toto lze nyní nastavit v konfiguraci v sekci oběh zboží - položky dokladů, přibyla zde nová volba "Zadávání umístění jen u příjemek a výdejek".


Novinka Do zpráv formátu Helios XML byl do přenášeného bankovního spojení doplněn atribut "Platební titul".


Oprava Na příjemku či vydanou objednávku se zařazuje položka. Zadaný dodavatel má přiřazenou nákupní cenovou úroveň. Položka však nemá v této cenové úrovni definovánu cenu. V konfiguraci je povoleno dohledání historických cen a zakázáno použít přednastavenou cenovou úroveň, je-li nenalezena cena pro organizaci. Helios Orange tedy dohledává historickou cenu, avšak vyhledá ji mezi výdejkami, namísto aby dohledal historickou nákupní cenu z příjemek. Opraveno. Helios nyní respektuje druh dokladu a u vstupních dokladů dohledává historické ceny z příjemek, zatímco u výstupních dokladů hledá mezi výdejkami.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka Na řadách dodatečných souvisejících nákladů (DSN) lze zadat příznak "Editovat". Při vytváření nového dokladu DSN je tento příznak překopírován na hlavičku dokladu DSN ("Editovat"), kde lze případně upravit.

Nastavení tohoto příznaku na dokladu DSN určuje, zda bude doklad DSN zaúčtován s editací před zaúčtováním či nikoliv.
Příznak je přednastaven na "ANO".


Novinka Bylo optimalizováno zobrazení sloupce Prodejní cena v přehledu Stav skladu.Verze 2.0.2010.0103 ze dne 04.01.2010

Oprava Opravena chyba, kdy mohlo dojít k založení nového umístění na jiný sklad. Bylo to v případě, kdy se zakládalo nové umístění na položce dokladu, která byla z jiného skladu než hlavička dokladu. Umístění bylo založeno chybně na skladě hlavičky, nikoliv položky.Verze 2.0.2010.0101 ze dne 01.01.2010

Oprava Účtování dodatečných souvisejících nákladů (DSN)

V případě, že na první záložce dokladu DSN byla zadána textová faktura (tj. faktura, která neměla položky), nerespektovalo se při účtování nastavení na řádku kontace DSN = Zdrojový doklad
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export