Nové sazby DPH od 1.1.2010 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je od 1.1.2010 novelizován zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Mimo jiných změn se touto novelou mění také sazby daně z přidané hodnoty. S platností od 1.1.2010 dojde k těmto změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH):

Snížená sazba daně z přidané hodnoty se změní z dosavadní sazby daně 9% na novou sazbu daně 10%.

Základní sazba daně z přidané hodnoty se změní z dosavadní sazby daně 19% na novou sazbu daně 20%.

Vzhledem k této legislativní změně bude třeba provést příslušné změny i v systému Helios Orange – česká legislativa.


Nastavení nových sazeb daně 10% a 20%

V pomocných číselnících – DPH (vybrat období roku 2010, v případě hospodářského roku období, které obsahuje datum 1.1.2010) je nutno zkontrolovat, zda nové sazby daně existují a pokud neexistují, je třeba zadat nové sazby:

 • Snížená sazba 10% (označit pole Snížená sazba DPH - důležité!)
HeO MSI 001.jpg


 • Základní sazba 20%
HeO MSI 002.jpg


Pokud nebudou sazby daně 10% a 20% existovat, budou sazby daně 10% a 20% změnovým skriptem vygenerovány automaticky od verze, která bude k dispozici na přelomu roku 2009.

V obdobích před rokem 2010 budou tyto sazby DPH blokovány a zneplatněny.

Stávající sazby DPH 9% i 19% zůstanou v přehledu DPH i v období obsahujících rok 2010 a v následujících letech. Zůstanou nezablokované a nezakázané, protože v některých případech se mohou uplatňovat ještě sazby daně 9% a 19% (vyrovnání daňových záloh, opravy dokladů, probíhající leasing apod.)

Od roku 2010 se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby pouze DPH 0%, 10% a 20%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby.

Daňové účty

V období na přechodu z roku 2009 na rok 2010 bude nutno pořizovat současně doklady s původními sazbami daně 9% a 19% i doklady s novými sazbami daně 10% a 20%. Při účtování je nutno vybírat účty, které mají nastavenu správnou sazbu daně.

Z těchto důvodů doporučujeme v číselníku účtů zadat novou sadu účtů DPH pro sníženou sazbu daně 10% analogickou sadě účtů DPH pro stávající sazbu daně 9% a totéž pro základní sazbu daně 20% analogickou sadě účtů DPH pro stávající sazbu daně 19%. Nejjednodušší postup – zafiltrovat na účty DPH se sazbou DPH 9% nebo 19%, země DPH CZ. Tento přehled doporučujeme vytisknout nebo vyexportovat do excelu a založit dle tohoto přehledu v Helios Orange v číselníku účtů nové analytiky DPH pro sazby daně 10% a 20%. Oproti původním účtům se budou lišit pouze v číslu účtu (jiná analytika), v názvu účtu a v sazbě daně (místo 9% nově 10% nebo místo 19% nově 20%).

Vytvořené přehledy s vazbami mezi účty DPH se sníženou sazbou daně 9% a novými analytikami účtů DPH se sazbou daně 10% a základní sazbou daně 19% a novými analytikami účtů DPH se sazbou daně 20% využijete i pro další nastavení.

Při zakládání účtů je možno využít nové funkcionality Nový účet z označeného. Označí se příslušný daňový účet s dosavadní sazbou daně 9%. Z nabídky místního menu, funkce Nový účet z označeného, se otevře editor účtu se všemi údaji přebranými z označeného účtu. Nutno změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 10%. Obdobně provedete i pro původní sazbu daně 19%, změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 20%.

Upozornění Nové účty DPH nezapomeňte přidat do definice výkazů. Na distribuční definici výkazu Rozvaha stačí z místní nabídky spustit akci "Definice - doplnění vazeb".

Číselník období DPH

V číselníku období DPH je nutno pro první období DPH roku 2010 (pro leden nebo první čtvrtletí 2010) přiřadit nové účty DPH se sazbami daně 10% a 20%. Viz Období DPH, záložka č. 2 Výkazy DPH:

HeO MSI 003.jpg


Účty je nutno doplnit na všechny řádky, které se týkají snížené i základní sazby daně a které používáte. Je nutno je přiřadit s obdobím, které obsahuje rok 2010, viz obrázek:

HeO MSI 004.jpg


Protože se mohou v období spadajícím do roku 2010 (a příp. i v obdobích následujících) vyskytovat daňové doklady s původními sazbami daně 9% a 19% (opravy dokladů, dobropisy apod.), je nutno v definici řádků původní účty s 9% a 19% sazbou daně ponechat minimálně do období, kdy tyto sazby daně nebudete zaručeně používat.

Opravy dokladů

Z hlediska oprav na daňových dokladech se sazbami daně 9% nebo 19% (týká se to i např. faktur přijatých po lhůtě pro odevzdání přiznání k DPH za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí 2009) je nutno všechny opravy a dodatečné doklady provádět formou dodatečných přiznání k DPH s obdobím DPH v roce 2009 nebo předcházejících s původními sazbami daně 9% nebo 19%. Je nutno se řídit příslušnými ustanoveními zákona o DPH vč. přechodných ustanovení.


Kontace

V přehledu Účetní kódy – kontace je nutno zkontrolovat všechny kontace, kde se vyskytují řádky se základem nebo částkou DPH se sazbami daně 9% nebo 19%.

Jedná se o tyto kontace:

Kontace:

 • Faktura vydaná
 • Dobropis vydaný
 • Faktura přijatá
 • Dobropis přijatý


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Základ daně sum. slevy
 • Částka daně sum. slevy
 • Částka vč. daně sum. slevy
 • Základ daně - korekce (hlavička)
 • Částka daně - korekce (hlavička)
 • Částka vč. daně - korekce (hlavička)
 • Základ DPH (hlavička)
 • Částka DPH (hlavička)
 • Částka vč. daní (hlavička)
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - částka DPH
 • Základ bez daní
 • Částka SD


Kontace:

 • Výdaj z pokladny
 • Příjem do pokladny


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní


Kontace:

 • Pokladní prodej


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Základ daně - korekce (hlavička)
 • Částka daně - korekce (hlavička)
 • Částka vč. daně - korekce (hlavička)
 • Základ bez daní
 • Částka SD


Kontace:

 • Leasing


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Odkupní hodnota - Základ DPH
 • Odkupní hodnota - Částka DPH
 • Odkupní hodnota - Částka vč. daní


Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2009 a 2010 vyskytovat doklady se sazbami daně 9% nebo 19% a zároveň i 10% nebo 20%, doporučujeme do všech těchto kontací přidat příslušné řádky se sazbou daně 10% a se sazbou daně 20% s nastavením stejným jako u řádků pro 9% nebo 19%. U řádku částky daně je nutno samozřejmě zadat odpovídající účet se sazbou daně 10% nebo 20%. Toto nastavení se týká nejen všech základů DPH, ale i všech řádků částky včetně daně a řádků daňových záloh – základ, částka a částky včetně daně apod.


Plugin pro dogenerování řádků kontace

V případě velkého počtu kontací existuje možnost pořídit speciální nadstavbu Helios Orange – plugin pro dogenerování řádků základu daně, částky daně, částky vč. daně (analogicky na řádcích daňových záloh) na označených kontacích.

Upozornění Plugin je identický s pluginem pro doplnění kontací o řádky se sazbou DPH 9%, který jste si mohli v lednu 2008 stáhnout z našich stránek z článku Změna snížené sazby DPH. Pokud jste tuto akci použili a stále ji naleznete v menu místní nabídky nad přehledem Účetní kódy - kontace, můžete ji bez úprav použít i nyní - v tomto případě není třeba plugin instalovat!


Plugin nainstalujete takto:

Zde stáhnete dva soubory

 • Soubor PluginUpdateDPHJIB.dll - tento soubor je třeba uložit a zkopírovat do adresáře Helios Orange (adresář, kde je nainstalován Helios.exe). Je nutno mít příslušná přístupová práva.
Zmena snizene sazby DPH - Poradna4.gif


Postup doplnění kontací:

V přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace označíte kontace, kde chcete vygenerovat řádky s novou sazbou daně, v místním menu použijete novou funkci Doplnění nové sazby DPH. Objeví se dialogové okno:

HeO MSI 007.jpg


Akci třeba provést 2x, jednou pro doplnění řádků kontací pro novou sníženou sazbu 10% a podruhé pro doplnění řádků kontací pro novou základní sazbu 20%.

Vyberete Původní sazbu DPH - 9% (resp. 19%) a Novou sazbu DPH 10% (resp. 20%). V levém sloupci se nabídnou účty s původní sazbou DPH a v pravé části je nutno doplnit odpovídající účty s novou sazbou DPH. Účty se vybírají poklepáním myši, otevře se číselník účtů a vyberete příslušný účet. Po přiřazení všech účtů potvrdíte tlačítkem OK. O výsledku procesu budete informováni v přehledu po akci. Kontace nutno zkontrolovat.

Upozornění POZOR! Tímto pluginem nelze doplnit řádky s novými sazbami DPH do kontací modulu Leasing (tzn Druh pohybu kontace je leasing). Do těchto kontací je třeba doplnit nové řádky ručně.

Změna sazby DPH ve Zboží a služby

V přehledu Zboží a služby bude nutno změnit přednastavenou sazbu DPH na vstupu a na výstupu u položek, kde jsou stávající sazby daně 9% nebo 19%. Na jednotlivých položkách zboží a služeb, záložka Daně, pole DPH vstup a DPH výstup je nutno nastavit u zboží a služeb se sníženou sazbou daně novou sazbu 10% nebo 20%.

HeO MSI 005.jpg

Akci lze provést i hromadně na označených položkách zboží a služeb - místní menu, akce Hromadné změny. Otevře se dialogové okno viz obrázek:

HeO MSI 006.jpg


Důležité je zvolit správný okamžik změny přednastavené sazby DPH. Může být jiný u daně na vstupu a daně na výstupu, případně i u jednotlivých položek zboží a služeb. V okamžiku, kdy převáží počet dokladů s novou sazbou daně, doporučujeme provést změnu sazby daně. Je nesmírně důležité náležitě informovat obsluhu o změně přednastavené sazby daně a jaké důsledky to znamená, viz dále.

Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2009 a 2010 vyskytovat doklady se sazbami daně 9% nebo 19% (pořizované ještě do roku 2009) nebo i 10% nebo 20% (pořizované již do roku 2010), musí obsluha na každé zařazované položce zkontrolovat, případně ručně změnit sazbu daně na správnou sazbu daně podle roku povinnosti přiznat daň.

Upozornění Pozor nutno dát zejména na zálohových a realizačních fakturách s odpočtem daňových záloh. V tomto přechodném období je nutno průběžně kontrolovat (např. akcí Rekapitulace DPH na označených dokladech), zda neexistují doklady, kterým je přiřazena chybná sazba daně.

Zálohy

Zálohy z pohledu legislativy

Je nutné upozornit na vyúčtování přijatých úplat (záloh) v roce 2009, pokud uskutečnění zdanitelného plnění nastane až po 1.1.2010. Tento problém řeší zákon č. 362/2009 Sb. (část pátá) v bodě 3 přechodných ustanovení k zákonu o DPH:


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. VII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 1 a 2 se číslo „19“ nahrazuje číslem „20“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „10“.

2. V § 38 odst. 4 se číslo „19“ nahrazuje číslem „20“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „10“.

3. V § 47 odst. 1 písm. a) se číslo „19“ nahrazuje číslem „20“.

4. V § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.


Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použijí dosavadní právní předpisy.

2. Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna 2010.

3. Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31. prosince 2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. lednu 2010 sazbu daně z přidané hodnoty platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty při přijetí úplaty.

4. U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008.Na webu MF ČR je uvedena informace k novele:

Novela obsahuje změny v § 37 odst. 1 a 2, v § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. a) a b), dále přechodná ustanovení.


1) Změny sazby daně

Změny v § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) znamenají od 1.1.2010 změnu snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %.

Připomínáme, že podle § 47 odst. 2 zákona o DPH obecně platí, že plátce použije sazbu daně platnou v den, kdy vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve.

Na změny ve výši sazeb navazují změny v § 37 odst., 1 a 2 a v § 38 odst. 4, kdy se mění číslovky znamenající výši snížené a základní sazby daně v ustanoveních o výpočtu daně u zdanitelných plnění a u dovozu zboží.


2) Přechodná ustanovení

a) Obecná přechodná ustanovení

Podle bodu 1 přechodného ustanovení platí pro vznik daňové povinnosti za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona ( nejpozději do 31.12.2009), stejně jako pro uplatnění práv a povinností s daňovou povinností související, dosavadní právní předpisy, tj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 31.12.2009.


b) Dodání elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu a poskytnutí telekomunikačních služeb

V bodě 2 přechodných ustanovení je řešeno použití sazby daně v případech, kdy plátce dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad a nebo poskytuje telekomunikační služby a zúčtovací období dodání a spotřeby tohoto zboží nebo služeb zahrnuje jak část roku 2009, tak část roku 2010. V takových případech, i když není odečet z měřících zařízení stanoven k datu 31.12.2009, je plátce oprávněn odečet k tomuto datu provést, tím rozdělit zúčtovací období na část do 31.12.2009 a pro spotřebu použít sazbu platnou k tomuto datu, tj. 9 % nebo 19 % a na část období od 1.1.2010 a použít sazbu 10 % nebo 20 %. Úplaty přijaté před datem uskutečnění zdanitelného plnění přiřadí plátce ke zjištěné spotřebě zboží nebo služeb za období roku 2009 nebo roku 2010 také podle toho, zda byly přijaty do 31.12.2009 nebo po 1.1.2010.

Jestliže plátce neprovede odečet z měřícího zařízení k datu 31.12.2009, ale k datu po 1.1.2010, může provést propočet spotřeby na období do 31.12.2009 a na období od 1.1.2010. Plátce pak použije u období do 31.12.2009 sazbu daně 9 % nebo 19 % a u období od 1.1.2010 sazbu 10 % nebo 20 %.

Výše uvedený způsob zjištění skutečné spotřeby mohou plátci použít i u činnosti odvádění a čištění odpadních vod („stočné“), v souvislosti s dodáním vody.

Obdobný postup lze uplatnit při dodání elektřiny nebo plynu konečným spotřebitelům, kdy částka za zdanitelné plnění pro konečného spotřebitele zahrnuje dodání elektřiny nebo plynu a také jejich distribuci.


c) Zúčtování záloh

Ustanovení bodu 3 řeší situace, kdy v průběhu roku 2009 vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty podle § 36 odst. 1 zákona o DPH a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po 1.1.2010. Plátce, kterému vznikne povinnost přiznat daň z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději do 31.12.2009 včetně, použije pro přiznání daně z této úplaty sazbu daně 9 % nebo 19 %, tj. sazbu daně platnou do 31.12.2009. Při vyúčtování zdanitelného plnění k datu jeho uskutečnění, které nastane nejdříve 1.1.2010 a později, se při stanovení základu daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. rozdílu mezi základem daně (celkovou sjednanou částkou) a částkou nebo součtem částek, ze kterých byla daň přiznána ke dni přijetí úplaty (zálohy), použije u úplat přijatých do 31.12.2009 sazba daně 9 nebo 19 %. U úplat přijatých po datu 1.1.2010 použije plátce sazbu daně 10 nebo 20 %.

V případě, kdy částka uskutečněného zdanitelného plnění převýší částku přijatých úplat, ze kterých daň byla přiznána přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po 1.1.2010 – tj. buď 10% nebo 20%.


d) Smlouvy o finančním pronájmu do 31. prosince 2008

V bodě 4 přechodných ustanovení je uvedeno, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených a s předmětem smlouvy předaným do 31.12.2008, se u zdanitelných plnění uskutečněných podle těchto smluv po 1.1.2010, použije sazba daně platná do 31.12.2008, tj. 9 % nebo 19 %. Připomínáme, že pro tyto smlouvy rovněž platí podle zákona č. 302/2008 Sb., přechodné ustanovení, podle kterého se u těchto smluv použijí (až do jejich ukončení) ta ustanovení zákona o DPH, která těchto smluv týkají (jakákoliv, nejen ustanovení o sazbách daně), podle znění zákona o DPH platného do 31.12.2008.


e) Dobropisy a vrubopisy

V souladu s § 42 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty se u opravy základu daně a výše daně uplatní vždy sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.Zdroj: MF - odbor 18 Legislativa nepřímých daní: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_dane_51714.html


Zálohy z pohledu Helios Orange

Z hlediska daňových záloh je důležité, ve kterém roce je záloha skutečně zaplacena. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena do konce roku 2009, uplatní se sazby 9% a/nebo 19%. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena až v roce 2010 nebo později, uplatní se sazby 10% a/nebo 20%.

Na toto je zapotřebí dbát při vystavování zálohových faktur a přihlédnout k roku, ve kterém má být záloha zaplacena. Je nutné případně Vaše zákazníky upozornit, že při platbě zálohy až v roce 2010 se musí uplatnit sazby DPH 10% a/nebo 20% a podle toho i povýšit částku o zvýšení snížení sazby DPH o 1 procentní bod. Nejlépe přímo textovou poznámkou na zálohové faktuře.

Může dojít k případům, že je zaplacena daňová záloha do konce roku 2009 ve sazbě DPH 9% a/nebo 19%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2010 nebo později. Daňový doklad - doklad o přijaté platbě - se sazbou DPH 9% a/nebo 19% - vystavíte běžným způsobem s použitím stávajících účetních kódů - kontací. Avšak pro vystavení a zaúčtování realizační faktury s DUZP v roce 2010 nebo později, s odpočtem záloh zaplacených do konce roku 2009 (viz přehled Zálohové faktury k faktuře) použijete již nové sazby DPH 10% a/nebo 20%.

Při akci Vyrovnání zaplacených záloh se v případě podle předchozího odstavce navíc k přiřazeným zálohovým fakturám (viz záložka 7 - Dodatky - tlačíko Zálohy...) vygeneruje nový řádek se Způsobem vzniku Automatem - korekce DPH. Výše odpovídá právě rozdílu DPH ve výši jednoho procentního bodu. Korekce DPH snižuje celkovou fakturovanou částku. Dodavatel tento rozdíl DPH neodvádí a odběratel tento rozdíl DPH nedoplácí. Korekce vzniká z důvodu, že je na faktuře plnění zadáno s novými sazbami DPH, ale část odpovídající plnění zdaněného v roce 2009 nebo předchozích (přiřazené zálohy) je zdaněna nižšíma sazbama DPH. Korekce DPH ev výši jednoho procentního bodu tento rozdíl jednoznačně na faktuře uvádí tak, aby byl doklad nejen pro dodavatele, ale i odběratele jednoznačný.

Pro potřeby zaúčtování těchto realizačních faktur je nutno do stávajících kontací k realizačním fakturám přidat nových 8 řádků:

 • 4 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce základ DPH - do jednoho řádku přiřadíte sazbu DPH 9% a účet daňové zálohy a do druhého řádku přiřadíte sazbu DPH 10% a účet daňové zálohy, do třetího řádku přiřadíte sazbu DPH 19% a účet daňové zálohy a do čtvrtého řádku přiřadíte sazbu DPH 20% a účet daňové zálohy.
 • 4 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce částka DPH - do jednoho řádku přiřadíte daňový účet pro sazbu DPH 9% a do druhého řádku přiřadíte daňový účet pro sazbu DPH 10%, do třetího řádku přiřadíte daňový účet pro sazbu DPH 19% a do čtvrtého řádku přiřadíte daňový účet pro sazbu DPH 20%.


Viz poslední čtyři označené řádky:

HeO MSI 008.jpg


Tyto nové řádky kontací čerpají údaje z nových doplňkových položek korigujících změny sazby DPH s způsobem vzniku Záloha - změna DPH.

Modul Leasing

Novela zákona o DPH platná od 1.1.2009 zavedla režim, že při změně sazeb DPH se již nebude uplatňovat režim přechodných ustanovení, u jednotlivých splátek se až do konce trvání smlouvy ponechají sazby (a částky) daně platné k datu uzavření smlouvy - převedení předmětu pronájmu nájemci. Prakticky se tato novela uplatnila k 1.1.2010, kdy pro smlouvy uzavřené v roce 2009 se pro splátky od 1.1.2010 uplatní již nové sazby daně 20% (příp. 10%). Leasingové společnosti by měly provést změnou splátkového kalendáře formou dodatku ke smlouvě. Jak se na jednotlivých předmětech leasingu změna provede?


 • Jednotlivé leasingové smlouvy

Nutno zkontrolovat smlouvy aktivní k 1.1.2010. Pro každou smlouvu zjistit, kolik je na pohybech částí předmětu v základní (případně snížené) sazbě daně. Většinou tam bude jen jeden, vlastní předmět (vč. marže). Nebo dva - vlastní předmět a marže. Pro každou část předmětu zjistit, kolik zbývá splatit od 1.1.2010 do konce trvání smlouvy - částka pohybu (bez DPH). Z této částky vypočítat 1%, protože je DPH zvýšena o 1%. Založit nový pohyb s datem pohybu 1.1.2010, na detailech pohybu oprava a pro každou část předmětu zvýšit sazbu DPH na 20% (příp. 10%). Pole hodnota pohybu ponechat 0, do pole hodnota DPH zadat částku zvýšení DPH podle předchozího bodu. Nastavit datum následující splátky a pohyb uložit. Provést aktualizaci pohybů, následující pohyby se vygenerují samy. Zkontrolovat, případně upravit zaokrouhlení.

Když je vygenerován pohyb Odkupní hodnota, tak na pohybech detail nastavit nové sazby daně. Částka DPH i částka vč. DPH se dopočítá automaticky. Doporučujeme tento pohyb uzavřít.


 • Opakované platby

Jedná o případy, kdy se pravidelně opakovaně fakturují měsíčně (nebo v jiných intervalech) více méně stejné částky. Jedná se například o:

  • nájmy nemovitostí
  • služby v oblasti facility managementu
  • úklidové služby
  • služby bezpečnostních agentur
  • služby účetních a poradenských firem
  • služby v oblasti IT podpory, správy sítí atd.
  • mnoho dalších oblastí


Nutno zkontrolovat smlouvy aktivní k 1.1.2010. Pro každou smlouvu zjistit, zda jsou již vygenerované pohyby s datem pohybu 1.1.2010 a vyšším. Pokud ne, tak vygenerovat pohyb - jen jeden. Pokud je vygenerováno po 1.1.2010 již více pohybů, ta zrušit uzavření pohybů po 1.1.2010 a zrušit tyto pohyby kromě prvního pohybu po dni 1.1.2010 vč. Na tomto pohybu, pohyby detail nastavit nové sazby daně. Částky DPH a celkem vč. DPH se dopočítají automaticky. Pohyb uložit. Poté lze generovat další pohyby a z nich následně generovat faktury, ty budou již s novými sazbami daně


 • Přehled Části předmětu

Je zapotřebí změnit stávající sazby za nové sazby DPH 20% (příp. 10%). Týká se pro vlastní leasing, opakované platby a splátkový prodej.


 • Kontace leasingu

Je zapotřebí doplnit kontace leasingu v přehledu Kontace leasingu o nové řádky s novými sazbami daně. Dosavadní řádky s původními sazbami daně doporučujeme zatím ponechat, protože se pro předměty leasingu zavedené do roku 2008 včetně platí pravidla pro DPH po celou dobu trvání smlouvy. Jedná se o tyto druhy řádků kontací:

  • Základ DPH
  • Částka DPH
  • Částka včetně daní
  • Odkupní hodnota - základ daně
  • Odkupní hodnota - částka daně
  • Odkupní hodnota - částka celkem

Tyto řádky kontací je třeba pro sazbu DPH 20% (příp. 10%) do kontací přidat znovu. Nastavení na řádku kontace leasingu bude stejné jako u odpovídajícího řádku pro původní sazbu daně 19% (příp. 9%) s tím rozdílem, že bude jiná sazba daně nebo jiný analytický účet DPH. Týká se kontací leasingu pro vlastní leasing, opakované platby a splátkový prodej.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export