Důležité:


Nové náklady - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jak již bylo uvedeno dříve, kromě nákladů vzniklých během jízdy a zapsaných na stazce, mohou provozem vozidel vzniknout i další náklady, které nemusí být přiřazeny konkrétní jízdě. Tento druh nákladů zaznamenáte přímo v tomto přehledu. Stisknutím tlačítka <F2>, příslušné ikony v panelu nástrojů nebo volby Nový v místní nabídce tohoto přehledu se otevře vstupní formulář pro evidenci takto vzniklých nákladů.


Vozidlo (povinné)

Textové pole pro záznam evidenčního čísla vozidla, kterému přísluší vzniklý náklad. Můžete zadávat přímo z klávesnice nebo pomocí návazného číselníku Vozidla. Pokud dříve vyplníte pole SPZ, bude toto pole vyplněno automaticky.

SPZ

Textové pole pro záznam státní poznávací značky vozidla. Můžete opět zadat přímo z klávesnice nebo pomocí návazného číselníku Vozidla. Pokud jste již dříve vyplnili pole Vozidlo, bude toto pole vyplněno automaticky.

Datum (povinné)

Pole typu datum, kde zadáváte datum vzniku nákladu. Implicitně je nabízeno aktuální datum. Můžete opět zadávat přímo z klávesnice nebo využít vestavěného kalendáře.

Stazka

Toto číselné pole není přístupné. Pokud náklad vznikl během jízdy a byl zaevidován na stazce, bude v tomto poli uvedeno číslo příslušné stazky.

Kód nákladu (povinné)

Toto pole vyplňujete pomocí návazného číselníku Kódy nákladů. Pole je určeno pro záznam typu vzniklých nákladů.

Popis

Textové pole pro záznam podrobného popisu typu nákladů nebo jiných skutečností souvisejících s těmito náklady. Vyplněním pole Kód nákladu se toto pole předvyplní podle textu pro příslušný kód. Můžete však tento text podle svých potřeb dále editovat.

Měna

Pole s výběrem, kde zadáváte typ měny, kterou jste hradili vzniklé náklady. Novou měnu je třeba nejprve zanést do číselníku Kódy měn a definovat pro ni kurz v číselníku Kurzovní lístek. Pokud neuvedete typ měny nebo zvolíte CZK, budete v dalších polích vyplňovat pole Litrů a Celk. cena. Pro čerpání uskutečněné v zahraničí je třeba zvolit příslušnou cizí měnu. V tomto případě vyplňujete pole Celková cena bez daní (valuty) a pole Kurz. Pole Celk. cena se vypočte podle ceny ve valutách a kurzu automaticky.

Celková cena bez daní (valuty)

Číselné pole, které vyplňujete u čerpání provedeného v zahraničí a pokud v poli Měna zadáte příslušnou cizí měnu.

Kurz

Číselné pole pro zadání přepočtového kurzu cizí měny. Pokud máte pro tuto měnu vytvořený kurz v číselníku Kurzovní lístek, pole se automaticky předvyplní. Máte však možnost tento kurz dále upravovat.

Cena celkem

Číselné pole pro evidenci celkové ceny nákupu pohonných hmot. Pole je přístupné pouze pokud neuvedete typ měny nebo pro nákup v domácí měně. Pro zahraniční měnu se pole doplní automaticky podle ceny ve valutách a příslušného kurzu.

Množství (mj)

Číselné pole pro záznam počtu měrných jednotek, jejichž nákup jste uhradili. Pole je přístupné pouze u nákladů, které mají v kódech nákladů nastaveno sledování měrných jednotek.

Druh platby

Pole s výběrem způsobu úhrady nákladů. Toto pole se předvyplňuje podle typu platby, který máte pro příslušný typ nákladů nastaven v kódech nákladů. Pro konkrétní případ však můžete druh platby měnit.

Číslo karty

Číselné pole pro záznam použité platební karty. Zadáváte pouze pomocí návazného číselníku Platební karty. Pole je přístupné pouze v případě, když máte v poli Druh platby nastaveno na hodnotu Kartou.

Číslo dokladu

Alfanumerické pole pro uvedení čísla dokladu (paragonu).


Kódy nákladů

V této části modulu definujete jednotlivé typy přímých nákladů, které vzniknou provozem vozidel (kromě čerpání pohonných hmot). Podle jejich kódů je potom přiřazujete na jednotlivé stazky nebo evidujete ostatní přímé náklady, které nelze přiřadit ke konkrétní jízdě. Přehled dosud definovaných kódů nákladů otevřete volbou Doprava, Ostatní náklady, Kódy ostatních nákladů.

V tomto přehledu můžete opět využít všechny standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange .

Upozornění Pokud byl některý kód nákladu již využit při evidenci některých nákladů, nejde tento typ nákladů již zrušit.

V systému Helios Orange si můžete sami definovat jakýkoliv typ nákladů, který budete později využívat při evidenci jednotlivých nákladů. Stisknutím tlačítka <F2>, stisknutím příslušné ikony v panelu nástrojů nebo vyvoláním místní nabídky a volbou Nový otevřete jednoduchý vstupní formulář pro záznam nového typu nákladů.

Kód (povinné)

Textové pole pro záznam kódu nákladu. Podle těchto kódů se evidují vzniklé náklady a proto je třeba volit nějaké logické a přehledné výrazy.

Název nákladu

Textové pole pro podrobný popis typu nákladů.

Druh platby

Pole s výběrem způsobu platby. Volíte z možností úhrady hotově, kartou nebo jinak. Při záznamu nových nákladů se toto pole předvyplňuje pro konkrétní kód nákladů a to právě podle této hodnoty.

Sledovat MJ

Zaškrtávací pole pro záznam, zda se u příslušných nákladů mají sledovat měrné jednotky. Pokud zaškrtnete sledování měrných jednotek, bude při evidenci nových nákladů přístupné pole Množství.

Měrná jednotka

Textové pole pro záznam označení měrné jednotky sledovaného typu nákladů. Toto pole je přístupné pokud zaškrtnete sledování měrných jednotek.

Účet MD (přístupný pouze v případě implementace modulu účetnictví)

Údaj slouží jako přímá vazba na analytický účet, kam se účtuje tento druh nákladu. Vazba se využívá v případě, že chcete provádět pravidelný import nákladů z účetnictví. Každý kód nákladu v tomto případě musí mít jedinečnou vazbu na analytický účet účet a předpokládá se účtování na vozidla !!!

Účet DAL (přístupný pouze v případě implementace modulu účetnictví)

Údaj slouží jako přímá vazba na analytický účet, kam se účtuje tento druh nákladu v účetním deníku na stranu dal. Vazba se využívá v případě, že se bude provádět import nákladů z účetnictví.

Přehled výkonů vozidel – Číslo sloupce

Údaj slouží k rozčlenění nákladů v Přehledu výkonů vozidel (akce je přístupná v menu Jízdy nebo Stazky). Číslo zadané v tomto poli indikuje, že náklad bude přístupný v Nastav jako další sloupec přehledu. Lze tak dosáhnout v přehledu výkonů vozidel vyhodnocení sledovaných nákladů dle potřeb zákazníka. Čísla se očekávají v rozsahu 1 – 20. Náklady se shodným číslem se sčítají do společného sloupce.

Přehled výkonů vozidel II – Sumační a třídící hledisko

Pro Přehled výkonů vozidel II (akce je přístupná v menu Jízdy nebo Stazky) je možné nákladu přiřadit sumační a třídící hledisko. Podle tohoto hlediska lze pak přehled setřiďovat nebo seskupovat. Není-li hledisko zadáno, je náklad zahrnut do sumy nákladů automaticky. Pokud je třeba náklad začlenit do skupiny fixních nákladů (např. silniční daň), je třeba uvést zkratku COSFIX. Budou-li prostřednictvím importu z účetnictví zahrnuty do přehledu Ostatní náklady také tržbové účty, je nezbytné, aby u takovýchto „kódů nákladů“ pole obsahovalo zkratku REV. Zkratka je pak v přehledu interpretována jako Tržba a zajistí, že nedojde k sumaci s náklady.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export