Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Nespolehliví plátci, zveřejňované účty - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Legislativa

Novelizovaný zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p., definuje v § 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění mimo jiné:

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.


Upozornění Uvedené důvody ručení nejsou jediné, zákon v uvedeném § 109 uvádí i další důvody, kdy může dojít k ručení příjemce zdanitelného plnění


Upozornění I když je účet v seznamu zveřejněných účtů správcem daně, je nutno si uvědomit, že zveřejnění má praktický význam pouze pro účty vedené poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Podle § 109 odst. b) dochází k ručení příjemce zdanitelného plněním pokud je poskytnuta úhrada zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko - i když je zveřejněn. To znamená, že v případě zahraničního účtu (tuzemského plátce DPH) se ručí vždy.


Proto je zapotřebí kontrolovat mj. i to, zda je tuzemský dodavatel zdanitelných plnění označen jako nespolehlivý plátce nebo požaduje zaplatit na účet, který není v seznamu zveřejněných účtů správcem daně.

Viz i ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění p.p.: §§ 96, 98, 106a, 109a a čl. II zákona č. 502/2012 Sb. Přechodná ustanovení čl. 9. a 10.

Kompletní informace viz i http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Ruceni.pdf Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013.


Tip Požadavky na sledování zveřejněných bankovních účtů a nespolehlivých plátců se budou prakticky aplikovat od 1.4.2013, viz i informace http://epodpora.mfcr.cz/33-1218.html .

Upozorňujeme zejména na podmínky služby:

Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům (identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

 • odešlou k vyřízení více než 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • odešlou k vyřízení více než 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou
 • se snaží o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací,
 • používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace,
 • opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky,
 • opakovaně posílají stejné požadavky,
 • obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres,
 • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo výše uvedená pravidla v případě potřeby změnit.


Tip Informace GFŘ ze dne 10.9.2013: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf, správce daně nebude vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne ze zákona podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013 (platba prostřednictvím nezveřejněných účtů).


Tip Informace GFŘ ze dne 23.10.2013 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2013_Informace_GFR_k_ruceni.pdf k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí.
 • Oblast faktoringových transakcí a nepřímé platby
 • Placení nepřímo – notářská, advokátní úschova, vázaný účet
 • Platby platební kartou
 • Platby v exekučním, insolvenčním řízení
 • Osoby povinné k dani podnikající na základě smlouvy o sdružení, skupinová registrace k DPH

Úpravy v Helios Orange

V Helios Orange se řeší oblast nespolehlivých plátců a evidence účtů zveřejněných správcem daně. Dále je zapracováno do programu upozornění v případě, že se na vybraných dokladech zadá nespolehlivý plátce nebo nezveřejněný účet. Je možno zapnout i logování použití nespolehlivých plátců nebo nezveřejněných účtů.


Upozornění Ve výchozím nastavení Helios Orange není funkcionalita sledování nespolehlivých plátců a zveřejňovaných účtů nastavena, popis nastavení je uveden dále.


Uvedená funkcionalita je dostupná i pro jiné legislativní verze Helios Orange než česká, protože se může jednat o případy, kdy je společnost registrovaná k DPH i v České republice.


Funkcionalita je rozdělena do několika částí:

 • Režim označování:
  • nespolehlivých plátců
  • zveřejněných bankovních účtů
 • Použití na dokladech:
  • nespolehlivých plátců
  • nezveřejněných bankovních účtů
 • Použití nezveřejněných bankovních účtů na tuzemském platebním příkazu


Globální konfigurace

V nabídce Konfigurace / správa systému, DPH, záložka Zajištění DPH, viz obrázek, lze nastavit režim sledování nespolehlivých plátců a nezveřejněných účtů, viz:


Konfig DPH.jpg


Popis nastavení:

 • Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů - nastavení, zda povolit režim sledování nespolehlivých plátců a zveřejňovaných účtů.
  • Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu - povolení online dotazu, zda je dodavatel nespolehlivý plátce nebo je účet v seznamu přímo z dokladu - např. faktury přijaté. To znamená, při každém použití na sledovaných dokladech (viz dále) dojde k automatickému dotazu na webovou službu pro DIČ DPH zadané na dokladu. Když není označeno, kontroluje se pouze oproti údaji v databázi, kde údaj nemusí být aktuální.

Režim označování organizací, zda pomocí dotazu na webovou službu kontrolovat, zda jsou zveřejněni jako nespolehliví plátci:

  • Organizace označovat ručně - režim sledování je zapnut, organizace však lze označovat pouze "ručně",
  • Automaticky označovat nové dodavatele - všichni nově pořízení dodavatelé jsou automaticky označeni ke sledování,
  • Automaticky označovat všechny nové organizace - všechny nově pořízené organizace jsou automaticky označeny ke sledování.

Režim označování organizací, zda pomocí dotazu na webovou službu kontrolovat, které bankovní účty jsou zveřejněny správcem daně:

  • Organizace označovat ručně - režim sledování je zapnut, organizace však lze označovat pouze "ručně",
  • Automaticky označovat nové dodavatele - všichni nově pořízení dodavatelé jsou automaticky označeni ke sledování,
  • Automaticky označovat všechny nové organizace - všechny nově pořízené organizace jsou automaticky označeny ke sledování.


 • Hlášení při vystavení tuzemského platebního příkazu - Při označení tohoto pole budete při každém použití bankovního účtu nezveřejněného v seznamu na tuzemském platebním příkazu upozorněni na tuto skutečnost v procesním oknu při tvorbě tuzemského platebního příkazu.


 • Logovat použití - Při označení tohoto pole se bude každé použití nespolehlivého plátce nebo nezveřejněného tuzemského bankovního účtu na dokladu logovat.
 • Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet - Při platbě na nezveřejněný bankovní účet se zohledňuje minimální částka zadaná v globální konfiguraci (implicitní hodnota je 700 000,-)


Upozornění Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu - při výběru DIČ DPH na doklad, který je sledován dojde k dotazu na webovou službu, výsledek uloží do databáze a případně se zobrazí hláška. Počet dotazů pro jedno DIČ je omezeno na 1 dotaz každý den.

Číselník organizací

V číselníku organizací lze pro každou organizaci nastavit:

 • zda provádět kontrolu na webu, zda je nespolehlivý plátce,
 • zda provádět kontrolu na webu, zda jsou bankovní účty zveřejněné,
 • informaci, zda je nebo není nespolehlivý plátce

Nastavení, zda je organizace nespolehlivý plátce, lze nastavit:

 • buď ručně přímo na označených organizacích
 • nebo lze nastavit, zda se má organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele, plátce daně registrované k DPH v tuzemsku.

Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR.

Nastavení, zda je bankovní účet organizace v seznamu zveřejněných účtů, lze nastavit:

 • buď ručně přímo na označených účtech organizací
 • nebo lze nastavit, zda se májí účty dané organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele - plátce daně registrované k DPH v tuzemsku.

Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR.

V místním menu číselníku organizací je k dispozici akce:

 • Zajištění DPH s volbami:
  • Nespolehlivý plátce - Nastavit - nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce. Nutno zadat datum zveřejnění.
  • Nespolehlivý plátce - Zrušit - zrušení nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce.
  • Nespolehlivý plátce - Zapnout aktualizaci z webu
  • Nespolehlivý plátce - Vypnout aktualizaci z webu
  • Zveřejněný bankovní účet - Zapnout aktualizaci z webu
  • Zveřejněný bankovní účet - Vypnout aktualizaci z webu
  • Údaje o registrovaném subjektu (CZ) na webu - zobrazí webovou stránku Údaje o registrovaném subjektu příslušné organizace - podle DIČ. Hotkey Ctrl+Alt+R. Tato akce slouží pouze k zobrazení odkazu, nezapisuje do databáze Helios Orange.
  • Aktualizovat údaje z webu - tato akce se dotáže prostřednictvím webové služby na zveřejněné údaje a výsledek uloží k organizaci a bankovním účtům.
  • Jiný důvod ručení - Nastavit - nastavení, že existují jiné důvody ručení za nezaplacenou daň k organizaci. Nutno zadat datum zveřejnění. K výběru z následujících voleb:
   • (není)
   • § 109 1/a - daň nebude úmyslně zaplacena
   • § 109 1/b - plátce nemůže platit daň
   • § 109 1/c - zkrácení daně, vylákání daňové výhody
   • § 109 2/a - zjevná odchylka od ceny obvyklé
   • § 109 4 - neregistrovaný distributor PH
   • Další důvody
  • Jiný důvod ručení - Zrušit - zrušení nastavení, že je organizace nespolehlivý plátce.
  • Log použití - zobrazení logu použití nespolehlivých plátců a nezveřejněných bankovních účtů.
 • Údaje o plátci DPH na webu s volbami:
  • CZ - údaje o registrovaném subjektu na webu
  • SK - Údaje o plátci DPH s důvody ke zrušení registrace DPH - zobrazí v internetovém prohlížeči údaje o plátci DPH z portálu Finančního ředitelství SR, u kterého nastaly důvody ke zrušení registrace DPH.


V přehledu Organizace jsou k dispozici nové sloupce, které souvisejí s funkcionalitou ručení DPH:

 • Nespolehlivý plátce - informace, zda je nebo není organizace nespolehlivý plátce:
  • NE - organizace není nespolehlivým plátcem
  • ANO - organizace je nespolehlivým plátcem
  • NENALEZEN - organizace podle zadaného DIČ DPH nebyla při dotazu na webovou službu nalezena
 • Aktualizovat z webu nespolehlivého plátce - nastavení, zda ověřovat údaj nespolehlivý plátce dotazem na webovou službu
 • Aktualizovat z webu zveřejněné bankovní účty - nastavení, zda ověřovat zveřejněné bankovní účty dotazem na webovou službu
 • Datum zveřejnění nespolehlivého plátce - údaj z webové služby MF ČR nebo případně zadaný ručně
 • Datum posledního ověření nespolehlivého plátce - systémový - datum posledního dotazu na webovou službu
 • Datum posledního ověření nespolehlivého plátce - uživatelský - datum posledního ručního nastavení údaje Nespolehlivý plátce nebo Datum zveřejnění nespolehlivého plátce
 • Číslo FÚ - číslo finančního úřadu (informativní údaj podle evidence GFŘ. Toto číslo je jiné než číslo v aplikaci EPO)
 • Jiný důvod ručení - ručně nastavený jiný důvod ručení dle § 109 zákona
 • Datum zveřejnění důvodu - datum zjištění informací pro jiný důvod ručení dle § 109 zákona

Bankovní spojení

V přehledu bankovních spojení (v modulu Banka i na organizacích) lze pro každé bankovních spojení nastavit:

 • informaci, zda je nebo není daný bankovní účet v seznamu bankovních účtů zveřejněných správcem daně


Nastavení, zda je bankovní účet organizace v seznamu zvřejněných účtů lze nastavit:

 • buď ručně přímo na označených účtech organizací
 • nebo lze nastavit, zda se mají účty dané organizace kontrolovat na webu. V praxi nemá smysl kontrolovat všechny organizace, ale pouze dodavatele - plátce daně registrované k DPH v tuzemsku.

Pouze pro takto označené organizace se bude aplikovat kontrola s automatickým dotazem na webové služby MF ČR.


V místním menu přehledu Bankovní spojení je k dispozici nová akce:

 • Zajištění DPH s volbami:
  • Zveřejněný bankovní účet - Nastavit - nastavení, že je bankovní účet zveřejněn. Nutno zadat datum zveřejnění.
  • Zveřejněný bankovní účet - Zrušit - zrušení nastavení, že je účet zveřejněn.
  • Log použití - zobrazení logu použití nezveřejněných bankovních účtů.

V přehledu Bankovní spojení jsou k dispozici nové sloupce, které souvisejí s funkcionalitou zveřejněných bankovních účtů:

 • Účet v seznamu správce daně - informace, zda je bankovní účet v seznamu bankovních účtů plátce daně zveřejněných správcem daně
 • Datum zveřejnění účtu správcem daně - údaj z webové služby MF ČR nebo případně zadaný ručně
 • Datum posledního ověření účtu v seznamu správce daně - systémový - datum posledního dotazu na webovou službu
 • Datum posledního ověření účtu v seznamu správce daně - uživatelský - datum posledního ručního nastavení údaje Účet v seznamu správce dan nebo Datum zveřejnění účtu správcem daně

Druhy dokladů pohybu zboží

V přehledu Druhy dokladů pohybu zboží lze na dokladových řadách, kde to má smysl (tuzemské objednávky vydané, tuzemské faktury přijaté a pod.), nastavit, zda kontrolovat použití nespolehlivých plátců a / nebo použití nezveřejněných bankovních účtů, viz obrázek:

HeO MSI 057.jpg


 • Kontrolovat nespolehlivého plátce a jiné důvody ručení - při označení se při použití organizace - nespolehlivého plátce (příp. jiné důvody ručení) zobrazí varovná hláška:


HeO MSI 059.jpg


 • Kontrolovat zveřejněné bankovní účty - při označení se při použití bankovního spojení, které není v seznamu zveřejněných účtů, zobrazí varovná hláška:


HeO MSI 060.jpg


Když je zapnuto logování, použití organizace - nespolehlivého plátce a / nebo nezveřejněného tuzemského bankovního účtu bude zaznamenáno do logu, který se dá zobrazit z dokladu, organizace, případně bankovního spojení.


Upozornění Podle upřesněných informací k webové službě bude funkcionalita v Helios Orange doplněna o další funkcionality.

Druhy účetních dokladů

V přehledu druhy účetních dokladů lze na dokladových řadách, kde to má smysl (tuzemské faktury přijaté a pod.), nastavit, zda kontrolovat použití nespolehlivých plátců, viz obrázek:


HeO MSI 058.jpg


 • Kontrolovat nespolehlivého plátce a jiné důvody ručení - při označení se při použití organizace - nespolehlivý plátce (příp. jiné důvody ručení) zobrazí varovná hláška:


HeO MSI 059.jpg


Když je zapnuto logování, použití organizace - nespolehlivého plátce bude zaznamenáno do logu, který se dá zobrazit z účetního dokladu nebo organizace.


Tuzemské platební příkazy

Když je v globální konfiguraci označeno pole Hlášení při vystavení tuzemského platebního příkazu a při vystavení tuzemského platebního příkazu se použije bankovní účet, který není označen jako zveřejněný účet správcem daně, budete při tisku nebo exportu platebního příkazu upozorněni v procesním oknu hláškou:


HEO MSI 061.jpg


Jedná se pouze o informativní hlášku, nedojde k zablokování tisku nebo exportu platebního příkazu. V případě zapnutého logování se použití nezveřejněného účtu zapíše do logu.


Log použití

V případě zapnutého logování v globální konfiguraci se do přehledů Log použití zapisuje použití organizace - plátce daně - které je buď označena jako nespolehlivý plátce nebo má nastaveny jiné důvody ručení nebo byl použit účet nezveřejněný správcem daně. Přehledy Log použití lze otevřít akcí místního menu Log použití na označeném záznamu v přehledech:

 • Organizace
 • Bankovní spojení
 • Faktury vydané a přijaté
 • Doklady oběhu zboží (objednávky vydané, příjemky, atd...
 • Účetní deník

Použití se do Logu použití zapisuje pouze v případě, že se jedná o řady faktur, doklady oběhu zboží nebo druhy účetních dokladů, na kterých jsou příslušné kontrolu označeny na záložce Zajištění DPH.
Tip V tomto článku Vás budeme průběžně informovat o dalších změnách v Helios Orange v souvislosti s napojením na webovou službu GFŘ.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export