Důležité:


Nastavení parametru - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jedná se o první činnost, kterou musíte udělat před uvedením systému do provozu..

 • zahrnuje v sobě nastavení parametrů, které program pro svou činnost nezbytně vyžaduje
 • dále zde lze zadat parametry, které Vám umožní nastavit systém v některých bodech podle Vašich specifických potřeb.

Pro úspěšné odstartování Vaší práce potřebujete nastavit i některé další parametry, které najdete přímo v systému Helios Orange v menu Možnosti. Při změně verze programu věnujte, prosím, pozornost kapitole Verze - popis změn, která je v on-line helpu systému. Další nutné informace najdete v kapitole Podmínky pro implementaci systému


Obsah

Konfigurace

Zde nastavujete parametry, které souvisí pouze s modulem Přepravní služby. Některé ze záložek v editačním formuláři jsou přístupné pouze uživatelům s právy systémového administrátora.


Záložka 1-Základní údaje

Tuto složku je nezbytně nutné naplnit !!!


Skupina zboží ... hlavní identifikátor kalkulačních položek přepravních služeb v systému Helios Orange - napojeno na Oběh zboží/Zboží a služby/Skupiny zboží.

Upozornění NUTNÉ DOPLNIT !!!


Identifikace dopravní firmy ... identifikátor pro automatickou selekci dopravních firem z číselníků organizací - napojeno na Číselníky/Organizace/Druh činnosti.

Upozornění NUTNÉ DOPLNIT !!!


Typ číslování zásilek ... systém umožňuje nastavit různé číselné řady zásilek. Pro jejich efektivní využívání pak nabízí dva základní způsoby ovládání těchto řad. Samozřejmě, že tyto způsoby se uplatní pouze tehdy, pokud máte více než jednu číselnou řadu.

 • Automaticky ... při zakládání nové zásilky se Vám zobrazí seznam číselných řad, z kterého pomocí myši nebo kombinací CTRL+ENTER vyberete Vámi požadovanou.
 • Ručně ... při zakládání nové zásilky se Vám zobrazí dialogové okno, kam můžete zapsat buď kód Vámi požadované číselné řady (ten je uveden přímo u definice číselné řady) nebo přímo tuto číselnou řadu (v nouzi pak můžete přes tlačítko přenos zavolat seznam číselných řad) - implicitní.


Typ číslování pozic ... systém umožňuje nastavit různé číselné řady pozic. Pro jejich efektivní využívání pak nabízí dva základní způsoby ovládání těchto řad. Samozřejmě, že tyto způsoby se uplatní pouze tehdy, pokud máte více než jednu číselnou řadu.

 • Automaticky ... při zakládání nové pozice se Vám zobrazí seznam číselných řad, z kterého pomocí myši nebo kombinací CTRL+ENTER vyberete Vámi požadovanou.
 • Ručně ... při zakládání nové pozice se Vám zobrazí dialogové okno, kam můžete zapsat buď kód Vámi požadované číselné řady (ten je uveden přímo u definice číselné řady) nebo přímo tuto číselnou řadu (v nouzi pak můžete přes tlačítko přenos zavolat seznam číselných řad) - implicitní.


Spojení na formuláře ... zde zapište telefon, fax a email, který chcete, aby se zobrazoval na výstupních formulářích (pro celé oddělení přepravních služeb). Konkrétní kontakty na disponenty lze doplnit přímo v Nastavení parametrů/Disponenti.


Inicializace kalkulace ... zde doporučujeme přednastavit údaje, které se automaticky předvyplní při ručním zadávání do nové kalkulační položka u zásilky.

 • Inicializační kód kalkulace ... nejčastěji fakturovaná služby. Vazba na číselník služeb.
 • Inicializační sazba DPH kalkulace ... nejčastěji fakturovaná sazba DPH. Vazba na seznam sazeb DPH.
 • Inicializační MJ kalkulace ... nejčastěji fakturovaná měrná jednotka. Vazba na přepravní jednotky.


Subjekt=nadřízená organizace ...

 • nezaškrtnuto ... kalkulační položka je fakturovaná přímo na subjekt, který je v ní uveden jako plátce/dodavatel
 • zaškrtnuto ... kalkulační položka je přeneseně fakturovaná na subjekt, který je nadřízenou organizací plátce/dodavatele. Pokud nadřízená organizace pro tento subjekt není nalezena, fakturuje se přímo na plátce/dodavatele.
Upozornění Plátce/dodavatel se v kalkulační položce nemění !!!


Systém Vám umožňuje na výstupní formuláře doplnit Vaše logo. Pokud si jej tedy vytvoříte např. pomocí programu Kreslení apod. nebo jej pomocí scaneru uložíte do souboru, lze jej použít i v systému přepravních služeb. Obrázek je uložen přímo v databázi a předpokládaná velikost je š.210 x v.100 pixelů.

Upozornění Implicitně formuláře očekávají grafický soubor typu BMP. Pokud chcete použít jiný grafický formát (JPEG, GIF) je nutná úprava formuláře, ve kterém musíte odpovídajícímu grafickému objektu předefinovat typ. Z výhodou lze využít definici typu, kterou generuje přímo Helios Orange a který se jmenuje shodně s atributem obrázku a má příponu _BGJ.


Záložka 3-Texty do formulářů

Převážná většina formulářů, které jsou využívané v přepravních službách, má v hlavičce resp. patičce pevné texty. Tyto texty by bylo možné dát přimo do formuláře, ale vzhledem k tomu, že každá firma je má trochu jiné, bylo výhodné je udělat uživatelsky přístupné. Návrh a úpravy samotných formulářů jsou totiž činnosti, které vyžadují poměrně podrobné znalosti tohoto systému až do úrovně struktury tabulek.

Sada jednotlivých textů je poměrně široká a lze ji využít v závislosti na konkrétní implementaci zcela odlišně.


Záložka 4-Nám. a let. přepravy

Zde máte možnost přednastavit některé údaje, které využívá pouze modul námořní resp. letecké přepravy. Při založení nové zásilky daného typu se pak automaticky inicializují patřičné údaje zásilky.


Přístav ... inicializuje údaj Přístav lodění v zásilce (při přepnutí na záložku Signo/marks).


Rejdař ... inicializuje údaj Rejdař v zásilce (při přepnutí na záložku Signo/marks).


B/L klauzule ... inicializuje údaj B/L klauzule v zásilce (při přepnutí na záložku Signo/marks).


IATA code ... zobrazuje se na záložce Air.


Letecká společnost ... inicializuje se údaj Letecká společnost (při přepnutí na záložku Air).


Letiště ... inicializuje se údaj Airport code a Airport of Departure (při přepnutí na záložku Air).


Záložka 5-Fakturace

Pokud budete z tohoto systému fakturovat, můžete zde ovlivnit některé údaje přímo související s vydanou fakturou. Velice důležité je, že systém rozeznává tzv. tuzemskou resp. zahraniční fakturu podle toho, zda měna, v které je faktura vystavená je tuzemská resp. zahraniční. Proto zde máte možnost definovat tzv. tuzemský resp. zahraniční bankovní účet, na který má být provedena úhrada. Bankovní účet pro EUR pak dává možnost plátci uhradit fakturu i na účet pro EUR - na faktuře se tedy objeví dva bankovní účty.


Implicitní výnosové středisko ... středisko, kterému je implicitně přiřazena vydaná faktura. Vazba na seznam středisek.

Upozornění NUTNÉ DOPLNIT !!!


Účtování na více středisek ... pokud má Vaše firma více středisek a/nebo pracujete v on-line propojení, lze zapnout speciální režim, u kterého se sledují výnosy a náklady na daná střediska (středisko je dané příslušností disponenta, který kalkulační položku zadal do počítače). Důsledkem tohoto nastavení je však to, že i hromadná fakturace a fakturace nad seznamem organizací probíhá striktně po střediskách, přičemž fakturované výnosy se řídí střediskem, zadaným u disponenta/fakturanta !!! Pokud fakturant nemá zadané středisko, může fakturovat všechny kalkulační položky (od ver.1.12).


Forma úhrady ... předvyplní se na fakturu. Vazba na seznam Forem úhrad.

Upozornění NUTNÉ DOPLNIT !!!


Splatnost ... implicitní lhůta splatnosti vydaných faktur pro modul Přepravní služby

Upozornění NUTNÉ DOPLNIT !!!


DUZP ... způsob inicializace datumu zdanitelného plnění

 • Podle datumu vystavení ... do DUZP se doplní datum vystavení faktury
 • Podle nejzaššího datumu vykládky ... do DUZP se doplní datum poslední vykládky ze všech zásilek zahrnutých v dané faktuře
 • Podle zadaného datumu ... obsluha doplní datum ručně prostřednictvím dialogového okna.


Bankovní spojení, ZAH, EUR ... seznam Vašich bankovních spojení, ktará se mohou objevit na vydané faktuře.


Firmy s hromadnou fakturací ... skupina organizací, do které jsou zahrnuty organizace, na něž vystavujete faktury hromadně. Kalkulační položky vztažené k těmto organizacím nejdou vyfakturovat jinak než přes funkci Přepravní služby/Vydané faktury/Fakturovat hromadně ...


Překurzovat kalkulace podle faktury ... po vystavení vydané faktury resp. po spárování s došlou fakturou dojde k překurzování příslušných kalkulačních položek podle kurzu dané faktury.


Lhůta splatnosti pro dopravce ... implicitní lhůta splatnosti došlé faktury, kterou lze tisknout na smlouvách o přepravě. Pokud je u dopravce uvedena jiná lhůta splatnosti, tiskne se tato.

Záložka 6-Speciality

Tato záložka je přístupná pouze pro uživatele s právy systémového administrátora. Převážná část položek vyžaduje znalosti SQL prostředí a struktury dat v systému.


Seznam atributů pro export hlaviček resp. položek faktur ... do těchto údajů se zapisuje přímo seznam požadovaných systémových názvů atributů oddělený čárkou. Před každý seznam se implicitně doplní atribut ParovaciZnak pod aliasem VS (variabilní symbol). Pokud údaje v nastavení parametrů nejsou zadány, implicitně se exportují tyto atributy :

 • hlavička ... pro definici máte k dispozici následující aliasy
  • DokHl ... vazba na hlavičku faktury (TabDokladyZbozi)
  • Odb ... vazba na plátce faktury (TabCisOrg)
  • Urc ... vazba na místo určení (TabCisOrg)
  • Pri ... vazba na příjemce (TabCisOrg)
  • BSpoj ... vazba na bankovní spojení na faktuře (TabBankSpojeni)
1 VS
2 Odb.CisloOrg
3 Odb.ICO
4 Odb.DIC
5 Odb.Nazev
6 DokHl.stredvynos
7 DokHl.formauhrady
8 DokHl.duzp
9 DokHl.datporizeni
10 DokHl.splatnost
11 DokHl.CbezDPH1Val
12 DokHl.CbezDPH2Val
13 DokHl.CbezDPH3Val
14 DokHl.CDPH1Val
15 DokHl.CDPH2Val
16 DokHl.CDPH3Val
17 DokHl.SazbaDPH1
18 DokHl.SazbaDPH2
19 DokHl.SazbaDPH3
20 DokHl.ZaokrouhleniFAK
21 DokHl.SumaVal
22 DokHl.SumaKc
23 DokHl.SumaKcBezDPH
24 DokHl.mena
25 DokHl.kurz
26 Bspoj.NazevBankSpoj
27 Bspoj.CisloUctu
28 DokHl.strednaklad
29 DokHl.cislozakazky
 • položky ... pro definici máte k dispozici následující aliasy
  • Hlav ... vazba na hlavičku faktury (TabDokladyZbozi)
  • SBSKal ... vazba na kalkulační položku zásilky (TabIZasilkaKalkulace)
  • SBSZas ... vazba na zásilku (TabIZasilka)
1 VS
2 SkupZbo
3 RegCis
4 Nazev1
5 Mnozstvi
6 MJ
7 JCBezDaniVal
8 SazbaDPH
9 Nazev2
10 Nazev3
11 SBSZas.CisZasilky
12 SBSKal.Pozice


Výraz pro vygenerování TT-Nr. ... SQL výraz pro generování klíče, který slouží jako podklad pro generování čárového kódu. Výraz se spouští při ukládání zásilky (pokud je exportního typu) a vyhodnocuje se nad tabulkou TabIZasilka.


Typ čárového kódu ... způsob generování čárového kódu

 • EAN13 ... generuje se 13-ti místné číslo s kontrolní koncovou číslicí. V TT-Nr. můžou být pouze numerické znaky.
 • Code128 ... generuje se v libovolném tvaru. V TT-Nr. mohou být libovolné znaky.


Výraz pro napojení na data GPS ... SQL výraz pro zobrazení přehledu pohybu vozidel z externího datového zdroje. Výraz není kontrolován.
Řetězec %s se v SQL výrazu nahradí obsahem TTNr. dané zásilky.


Výraz pro generování textu do clipboardu ... SQL výraz pro generování textu nad vybranými zásilkami.
Řetězec %s se v SQL výrazu nahradí seznamem id vybraných zásilek oddělených čárkou [příklad SELECT ..... WHERE id in (%s)]


Editace přesného času u nakl./vykl. ... při zaškrtnutí tohoto políčka se u nakládky resp. vykládky v zásilce vedle datumu zpřístupní pole pro zadání přesného času (HH:MM).


Po převodu pozice do stavu Archiv změnit stav i u zásilek ... zaškrtnuto = mění se i stav zásilek.


Při ukládání nové zásilky generovat účetní zakázku ... zaškrtnuto = generuje se zakázka ve tvaru čísla zásilky.

Kontrola kolize vytížení vlastního vozidla ve spedici ... Kontrola a informativní upozornění na časovou kolizi při zařazení celokamionových zásilek na vlastní vozidlo. Upozornění se objevuje v případě, kdy mají dvě (a více) zásilek stejný datum nakládky a/nebo vykládky a mají přiřazené stejné vlastní vozidlo.

Záložka 7-Záznam protokolu

Tato záložka je přístupná pouze pro uživatele s právy systémového administrátora. Umožňuje určit další údaje, jejichž změna se má zaznamenat do protokolu o zásilce.


Záložka 8-WWW

Tato záložka je určena k definici vyhledávacích řetězců pro lokalizaci míst nebo určení tras na mapách veřejně přístupných portálů.


Výraz pro lokalizaci míst na WWW mapě ... definice libovolného webového dotazu na mapový portál. Dotaz může (ale nemusí) obsahovat speciální klíče, které jsou v okamžiku aplikace nahrazeny skutečnými názvy z příslušných dat
%SVAL% ... nahradí se hodnotou klíče (viz %STYP% )
%STYP% ... nahradí se klíčem (sidlo nebo ulice )
%SIDA% ... nahradí se prázdným řetězcem
%SSTAT% ... nahradí se ISO kódem země
%SMESTO% ... nahradí se místem
%SULICE% ... nahradí se ulicí
%SPSC% ... nahradí se PSČ


Výraz pro určení trasy na WWW mapě ... Dotaz může (ale nemusí) obsahovat speciální klíče, které jsou v okamžiku aplikace nahrazeny skutečnými názvy z příslušných dat
%SODKUD% ... nahradí se hodnotou počátečního místa
%SODKUDS% ... nahradí se hodnotou státu počátečního místa
%SODKUDP% ... nahradí se hodnotou psč počátečního místa
%SKAM% ... nahradí se hodnotou cílového místa
%SKAMS% ... nahradí se hodnotou státu cílového místa
%SKAMP% ... nahradí se hodnotou psč cílového místa
%SPRES% ... nahradí se hodnotou tranzitního místa
%SPRESS% ... nahradí se hodnotou státu tranzitního místa
%SPRESP% ... nahradí se hodnotou psč tranzitního místa
%STYP% ... volba způsobu určení trasy (nejrychlejší/nejkratší) - využívá se pouze u některých portálů.

Popis dalších funkcí nad Nastavením parametrů

Povolení exportu sestavy do MS WORD

Zde můžete vybrat formulář (nebo skupinu formulářů), u kterých chcete zajistit možnost přímého exportu do MS WORDu. Po jejich vybrání se u nich nastaví příznak, který v momentě náhledu na formulář zpřístupní v horní liště tlačítko WORD. Pokud je formulář navržen v rámci určitých pravidel (návrh v mžížce, omezená grafika apod.), konverze do WORDU bývá úspěšná.

Upozornění Pokud provedete konverzi náhledu do WORDu a dále formulář ručně upravujete, tyto změny se zpětně nepromítnou do dat, z kterých byl původní náhled generován !!! Můžete docílit toho, že věcný obsah formuláře ve WORDu neodpovídá uloženým datům, za což nesete plnou zodpovědnost !!!


Kontrola editace

Viz Nastavení editace zásilky ...


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export