Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Nabídkové ceny - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Pro každé zboží a službu, tedy pro každou skladovou položku, můžete zadat libovolný počet úrovní nabídkových (prodejních) cen a ceny v těchto úrovních. Nejprve je třeba nadefinovat úrovně nabídkových cen v číselníku Názvy nabídkových cen. Pak definujete výši prodejní ceny daného zboží v dané úrovni. V konfiguraci lze volbou Možnosti - Konfigurace/správa systému - Oběh zboží - Ceny - Platnost nabídkových cen určit, zda bude prodejní cena jednoho zboží stejná na všech skladech nebo zda se může na jednotlivých skladech lišit. Jinými slovy zda se bude prodejní cena vázat ke kmenové nebo ke skladové kartě. Při nastavení Pro všechny sklady zadáváte nové prodejní ceny v přehledu Zboží a služby, při nastavení Pro každý sklad samostatně zadáváte nové prodejní ceny v přehledu Stav skladu.

Prodejní ceny jsou ceny, za které nabízíte zboží či služby svým odběratelům. Každému odběrateli, kterého vedete v číselníku organizací, můžete do jeho karty na záložce Slevy zadat číslo nabídkové ceny, za kterou mu budete zboží či služby prodávat. V okamžiku vystavení dokladu se vám pak příslušná prodejní cena nabídne na doklad. Výsledná cena, za kterou zboží odběrateli prodáte, může být samozřejmě jiná, protože na doklady lze zadat nejrůznější slevy vztažené buď k danému zboží nebo k danému odběrateli. Navíc můžete cenu ručně upravit. Výchozí cenou pro všechny přepočty však bude vždy tato nabídková cena.

Potvrzením volby na vybrané skladové položce otevřete Přehled s nabídkovými cenami.

Přehled nabídkových cen vybrané skladové položky
Nabidkove ceny - Obeh zbozi1.jpg


V tomto přehledu můžete definovat nové nabídkové ceny, opravovat nebo rušit stávající záznamy a řadu dalších operací. Všechny tyto funkce najdete v místní nabídce přehledu. V této kapitole popíšeme pouze některé funkce, ostatní viz kap. Volby místní nabídky.

Oprava

Prohlížíte nebo opravujete již vytvořené nabídkové ceny. Potvrzením volby otevřete formulář té nabídkové ceny, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Opravovat můžete všechny údaje formuláře. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře. V tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny. Pokud ano, zeptá se:

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.

Nový

Vytvoření nové nabídkové ceny. Po volbě Nový se nejprve otevře přehled cenových úrovní a je třeba jednu z nich vybrat. Nabízí se ty cenové úrovně, ve kterých nemá daná kmenová, resp. skladová karta cenu ještě zadanou. Poté se zobrazí vlastní editor ceny v dané cenové úrovni.

Formulář obsahuje tyto údaje:

Cenová úroveň

Číslo cenové úrovně. Číslo musí být vedeno v číselníku Názvy nabídkových cen, který otevřete klepnutím na pomocné tlačítko Tritecky.jpg . Podrobný popis ovládání tohoto číselníku naleznete v kapitole Zboží a služby - Číselník názvů nabídkových cen.

Cena v Kč

Nabídková cena vyjádřená v měně Kč.

Alternativní cena

Informativní údaj, který lze využít v sestavách, případně po úpravě formuláře tisknout na doklad.

Typ ceny

Klepnutím na pomocné tlačítko se šipkou otevřete pole se seznamem hodnot. Vybíráte z variant:

  • Bez daní - cena uvedená v poli Cena v Kč je vyčíslena bez DPH a bez spotřební daně.
  • Se SD - cena uvedená v poli Cena v Kč je vyčíslena bez DPH a včetně spotřební daně.
  • S DPH - cena uvedená v poli Cena v Kč je vyčíslena včetně DPH a včetně spotřební daně.

Měna

K dispozici máte celkem 5 polí pro 5 různých měn, ve kterých chcete definovat nabídkové ceny. Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem cizích měn. Tento seznam editujete z nabídky Číselníky - Kurzovní lístek - Kódy měn.

Cena valuty

K dispozici máte celkem 5 polí pro 5 různých cen vyjádřených v různých měnách. Jednotlivé měny jsou uvedeny v poli Měna.

Vyplněný formulář uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře.

Zrušit

Touto volbou zrušíte nabídkovou cenu, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne nebo Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano nabídkovou cenu smažete.

Nabídkový ceník zboží a služeb

Volba v místní nabídce přehledů Zboží a služby a Stav skladu. Potvrzením této volby si zobrazíte přehled Nabídkový ceník zboží a služeb. Je to přehled zboží a služeb se všemi nadefinovanými nabídkovými cenami. Přehled slouží především k prohlížení a tisku. Dále k úpravě nabídkových cen formou exportu do MS Office a importu zpět (po úpravě cen) do systému Helios Orange. V přehledu není možné jednotlivé záznamy editovat, nabídkové ceny zadáváte a opravujete volbou místní nabídky Nabídkové ceny v přehledu Zboží a služby nebo Stav skladu (podle nastavení konstanty Oběh zboží, Ceny, Platnost nabídkových cen).

Přehled nabídkových cen zboží a služeb
Nabidkovy cenik zbozi a sluzeb - Obeh zbozi1.jpg


Vzhled přehledu a způsob setřídění je implicitně nastaven. Pomocí voleb místní nabídky můžete názvy záhlaví nabídkových cen měnit. Implicitně jsou v záhlaví nabídkových cen zobrazeny Zkrácené názvy. Mimo tento způsob označení můžete ještě v místní nabídce zvolit varianty Názvy cenových úrovní nebo Plné názvy.

Kromě změny zobrazení záhlaví můžete využít volbu Nastav, kde máte k dispozici ještě řadu dalších zobrazitelných položek. Implicitní nastavení přehledu neobsahuje zobrazení nabídkových cen ve valutách. Budete-li chtít tyto ceny vidět, buď z důvodu tisku nebo z důvodu exportu, musíte si přehled upravit právě pomocí volby Nastav.

Import ze schránky

Tato volba místní nabídky přehledu Nabídkový ceník zboží a služeb umožňuje naimportovat (a tím aktualizovat) nabídkové ceny zboží. Import probíhá z údajů, které máte momentálně uložené ve schránce. To znamená, že např. v Excelu si připravíte aktualizovaný nabídkový ceník, obsah uložíte do schránky (funkce Kopírovat) a ze schránky provedete import.

Na akci Import ze schránky lze uživateli nastavit právo. Popis nastavení práv viz zde.

Tvar údajů, které importujete do přehledu nabídkových cen, je přesně daný. Nejjednodušší způsob, jak tento tvar dodržet, je vyexportovat přehled nabídkových cen do Excelu pomocí volby MS Office - Excel (volbu najdete v místní nabídce přehledu Nabídkový ceník zboží a služeb). Program údaje převede do listu Excelu. Převede vám ty údaje, které máte v přehledu Nabídkový ceník zboží a služeb zobrazené. Pokud chcete vyexportovat jiné údaje, musíte přehled upravit pomocí volby Nastav. Podle tvaru údajů, které jste vyexportovali, se můžete nejlépe orientovat, v jakém tvaru je třeba údaje importovat.

Máte-li ve schránce uloženy údaje, které chcete importovat, zvolíte volbu Import ze schránky. Objeví se kontrolní dotaz:

Opravdu si přejete provést import nabídkových cen ze schránky?

Pokud odpovíte Ano, program se zeptá:

Mají se neexistující věty kmene zboží a stavu skladu automaticky generovat?

Pokud jste si "do schránky" připravili ceník, který obsahuje i zboží a služby, které ještě nemají v systému Helios Orange kmenovou a skladovou kartu, systém umí tyto karty automaticky vygenerovat. Tedy pokud chcete tyto karty automaticky vygenerovat, odpovězte na hlášení klepnutím na tlačítko Ano. Kmenová karta se může předvyplnit následujícími atributy (v závislosti na tom, co je v excelské tabulce): Skupina zboží, Registrační číslo, Název 1, Název 2, Název 3, Název 4, SKP, Sazba DPH Výstup, MJ Evidence. Vždy se karta naplní alespoň Skupinou zboží a Registračním číslem. Potvrzením tlačítka Ne nedojde ke generování neexistujících karet zboží a služeb. Potvrzením tlačítka Storno se celá akce stornuje a žádný import se neprovede.

Podmínkou pro automatické vygenerování kmenových a skladových karet neexistujícího zboží a služeb je, aby v číselníku Skupiny zboží existovala skupina zboží, která je u neexistujících položek v importovaném ceníku uvedená. Pokud skupina zboží neexistuje, k importu nedojde a akce je ukončena hlášením:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit!

Hlášení potvrďte tlačítkem OK a zadejte do číselníku neexistující skupiny zboží.

Po potvrzení dotazu na generování neexistujících karet dojde k aktualizaci nabídkových cen zboží a služeb.


Upozornění U jednotlivých karet můžete mít definovány různé úrovně nabídkových cen. Například u zboží A bude definována pouze 1.úroveň, u zboží B 1. i 2.úroveň. Ale importem z Excelu se doplní ke zboží i "chybějící" úrovně s nulovou nabídkovou cenou. Tedy ke zboží A se doplní nabídková cena 2.úrovně s hodnotou 0,-.


U existujících kmenových karet se aktualizují pouze ceny, nikoliv údaje kmenové karty jako například názvy.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export