Důležité:


NCTS vydaný - karnet TIR - elektronicky - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Povinné předkládání údajů karnetu TIR elektronicky od 1.1.2009

Nařízení Komise č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen „NK 2454/93) mění s platností od 1. 1. 2009 zejména článek 454 NK 2454/93, který ukládá držiteli karnetu TIR nebo jeho zástupci povinnost, aby předkládal údaje karnetu TIR u celního úřadu odeslání nebo vstupu pomocí technologie počítačového zpracování dat. Podávání dat prostřednictvím modulu NCTS Vydaný podléhá schválení příslušného celního úřadu obdobně jako u tranzitního režimu Společenství/společného tranzitního režimu, tzn. je zapotřebí povolení elektronické komunikace, elektronický podpis a povolení elektronického podávání celního prohlášení do tranzitního režimu a předkládání údajů karnetu TIR. Pokud není deklarant držitelem platného povolení k elektronické komunikaci v režimu NCTS, je vzor nové žádosti o toto povolení podávání elektronického celního prohlášení do tranzitního režimu a předkládání údajů karnetu TIR zveřejněn na intranetových stránkách http://www.cs.mfcr.cz v sekci „Clo a daně online“, „NCTS/TIR“, „Pomůcky pro deklarantskou veřejnost“.

Upuštění od povinnosti elektronického podání NCTS/TIR

Od povinnosti předkládat údaje karnetu TIR prostřednictvím technologie počítačového zpracování dat v systému Helios Orange lze upustit v těchto případech:

a. výpadek systému NCTS – serveru celní správy

b. výpadek systému NCTS provozované držitelem karnetu TIR nebo jeho zástupcem

c. nedostupnost sítě mezi úřadem odeslání nebo vstupu a držitelem karnetu TIR nebo jeho zástupcem.

V případech uvedených v písm. b) a c) musí být upuštění od povinnosti elektronického předkládání údajů karnetu TIR schváleno příslušným úřadem odeslání nebo vstupu. Havarijní postup držitele karnetu TIR nebo jeho zástupce je uveden v příslušném rozhodnutí celního úřadu, kterým se povoluje elektronické podávání celního prohlášení do tranzitního režimu a předkládání údajů karnetu TIR.

Zpracování NCTS/TIR v systému Helios Orange

Pomocí modulu „NCTS vydaný“ můžete od 1.1. 2009 pořídit data karnetu TIR a předat je celnímu úřadu pomocí VAN operátora s elektronickým podpisem. Do této chvíle se karnet TIR přenášel na celní úřad obdobně, pouze bez elektronického podpisu.

Při vyplňování dokladu „NCTS vydaný“ stačí jako typ tranzitu vybrat „TIR“

Karnet TIR - hlavička

Dále na 1. položce zboží v kolonce „Předložené podklady/osvědčení“ uvést doklad s kódem „952“ a do označení zapsat číslo karnetu TIR.

Karnet TIR - položka 1

Do „Označení zajištění“ v záložce „Závěrečné údaje“ se nevyplňuje NIC.

Karnet TIR - závěrečné údaje

Zprávu s daty karnetu TIR vygenerujete obvyklým způsobem, tedy pomocí „Zprávy“ a „Generování zpráv“ a poklepnutím na DN_POD.

Karnet TIR - generování zprávy

Celní úřad následně odpoví zprávou, kterou si načtete klasicky přes „Doručenky a odpovědi“ Stav TIR deklarace se poté změní z „pořízeno“ na „přijato CÚ“.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export