Důležité:


Návazné skupiny zboží - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Návazné skupiny

V přehledu Zboží a služby, Návazné skupiny zboží je definován číselník návazných skupin zboží.

Číselník slouží k:

 • zadávání slev pro vybrané organizace
 • zadávání alternativních názvů zboží z kmenových karet a přiřazení organizací, pro které je alternativní název zboží určen
 • sledování expirací zadaného zboží, pro zadané organizace

Ke kmenovému seznamu karet zboží lze v číselníku Návazné skupiny zboží vytvářet - pojmenovat skupiny dle požadavků odběratele a k nim definovat procentní slevy uplatňované při prodeji zboží na dokladech pro odběratele (výdejka, faktura atd.). Tato sleva se sčítá s rabaty u odběratele a zboží a se slevou ke skupině zboží dle uspořádacího znaku.

Upozornění Vlastní výpočet slev ke zboží funguje na základě nastavení konstant modulu Oběh zboží !

Číselníkem Návazné skupiny zboží "propojíte" kmenové karty zboží a odběratele v případě, že různí odběratelé mají na různé položky různé ceny nebo slevy. V číselníku nastavujete označení zboží (uspořádací znak, registrační číslo, název) a slevu (v %) ke zboží pro jednoho nebo více odběratelů.

Vlastnosti číselníku Návazné skupiny zboží

 1. K jednomu odběrateli lze přiřadit pouze jednu Návaznou skupinu zboží.
 2. Jedna Návazná skupina zboží může být přiřazena zároveň k více odběratelům.
 3. Do jedné Návazné skupiny zboží lze zařadit i více než jednu kmenovou kartu zboží.
 4. Jedna kmenová karta může být zařazena ve více Návazných skupinách zboží.

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Orange objeví záznamy jednotlivých návazných skupin zboží, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Návazné skupiny zboží

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybrané návazné skupiny zboží, který můžete opravovat.

Novou návaznou skupinu zboží definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Orange vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou návaznou skupinu zboží vymazat.

Formulář návazné skupiny zboží

Editor: Návazná skupiny zboží

Formulář je definován následujícími záložkami:

 • 1 - Návazná skupina zboží
 • 2 - Zboží a služby
 • 3 - Organizace-ceny a slevy
 • 4 - Organizace-název
 • 5 - Organizace-expirace


Záložka 1 - Návazná skupina zboží

Obsahuje tyto parametry:

Název 1-3

Popisný název skupiny. Obsah záleží na konkrétním způsobu použití číselníku. Zlepšuje orientaci v číselníku. Podle této položky lze hledat a třídit.

Tyto dva údaje lze nazvat "hlavičkové". Jsou společné pro všechny kmenové karty zařazené ve skupině.

Nadřízená SOZ

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg se přepnete do číselníku Návazné skupiny zboží a vyberete nadřízenou návaznou skupinu zboží.

Elektronický obchod

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg definujete (Ano, Ne), zda bude tato návazná skupina zboží obchodována prostřednictvím elektronického obchodu (vazba na modul Elektronický obchod).

Číslo skupiny (není zobrazeno v editoru, je zobrazitelné jako atribut přes Nastav)

Jednoznačné označení dané skupiny, které je automaticky generováno. Nemůže se vyskytovat v číselníku dvakrát. Program provádí kontrolu. Podle této položky lze hledat a třídit. Po zařazení skupiny ke kartě organizace je vidět právě toto číslo.


Záložka 2 - Zboží a služby

Na této záložce se definuje vlastní vztah vybrané kmenové karty k návazné skupině zboží, vysvětleno viz níže Přiřazení zboží do skupiny.


Záložka 3 - Organizace-ceny a slevy

Na této záložce se přidávají organizace, pro které budou platit ceny a slevy zboží zařazeného na záložce 2 - Zboží a služby, postup zadání cen a slev je vysvětlen níže viz Přiřazení zboží do skupiny.


Záložka 4 - Organizace-název

Na této záložce se přidávají organizace, pro které budou platit alternativní názvy zboží zařazeného na záložce 2 - Zboží a služby. Alternativní názvy zboží se na záložce č. 2 zadávají vyvoláním editoru Vztahy zboží k návazné skupině. Tento editor vyvoláte kliknutím na název konkrétního zboží v seznamu zboží zařazeného na 2 - Zboží a služby.


Záložka 5 - Organizace-expirace Na této záložce se přidávají organizace, pro které budete chtít sledovat, že v případě vystavení dokladu na tuto organizaci se pro zboží uplatní požadovaný zůstatek minimální trvanlivosti (expirace) z návazné skupiny zboží zadaného na záložce 2 - Zboží a služby.

Přiřazení zboží do skupiny

Vlastní vztah vybrané kmenové karty k návazné skupině zboží definujete buď v přehledu Zboží a služby, tj. v přehledu kmenových karet tak, že pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Orange vyvoláte místní nabídku a použijete volbu Návazné skupiny…

Druhou možností je v editoru Návazná skupina zboží na záložce 2 - Zboží a služby volbou Nový přidat vybrané zboží ze zobrazeného přehledu Zboží a služby.

Po výběru zboží z přehledu Zboží a služby se zobrazí editor Vztahy zboží k návazné skupině. Po zadání parametrů, viz níže a kliknutí na tlačítko OK dojde k uložení vazby mezi vybraným zbožím z kmenové karty a návaznou skupinou zboží.


Vztah zboží k návazné skupině zboží
Vztah zbozi k navazne skupine.jpg

[1] Zboží

Název zboží 1,2,3

Související označení pro kartu, na které jste právě nastaveni kurzorem. Toto označení lze použít při tisku dokladu definovaným formulářem. Například název zboží tak, jak ho vyžaduje uvádět konkrétní odběratel.

Čárový kód

Označení čárovým kódem pro návaznou skupinu.


[2] Expirace

Definujete pro toto zboží a návaznou skupinu požadovaný zůstatek minimální trvanlivosti. Podmínkou funkčnosti je vyplnění data expirace na výrobních číslech a vyplnění pole Záruka výstup na kmenové kartě.


Záložka 1 - Ceny

Cenová úroveň prodej

Toto pole má vazbu na číselník Názvů nabídkových cen. Tento číselník si můžete zobrazit klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg a zde si vybrat příslušnou cenovou úroveň pro dané zboží.

Při dohledání ceny uplatnit případné následující slevy

Přepínač určuje, jak se má chovat následná práce se slevami v případě, že se pro dané zboží dohledá cena v návazné skupině.

Ceny

Editor ceny vyvoláte kliknutím na tlačítko Nový v editoru Vztahy zboží k návazné skupině.


Editor: Cena
Editor ceny.jpg

V editoru Ceny zadáváte ceny, které jsou platné pro dané zboží a organizaci v návazné skupině. U této ceny lze zadat termín platnosti, měnu, množstevní hranici a příslušnou měrnou jednotku. Uplatní se s vyšší prioritou než cenová úroveň pro organizaci, cenová úroveň pro skupinu zboží a organizaci i než cenová úroveň pro návaznou skupinu zboží a organizaci. Mají ovšem nižší prioritu než ceníkové akce.


Záložka 2 - Slevy

Zadáváte slevy, které budou na toto zboží poskytnuty organizacím zadaným v návazné skupině.

Druh slevy

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Seznam.jpg do tohoto pole vyberete požadovaný druh slevy, tj. Množstevní, Finanční nebo Bonus.

Od hodnoty

Zadáváte hodnotu, od které sleva pro daný druh slevy platí.

Sleva

Výše slevy v procentech

Organizace ve skupině

V místní nabídce přehledu Návazné skupiny zboží najdete tyto důležité funkce:

Organizace - název

Zobrazí všechny organizace, které mají nastaveno, že v případě vystavení dokladu na tuto organizaci se název zboží převezme z návazné skupiny zboží. V podstatě jsou to všechny organizace, které mají nastavenou návaznou skupinu v kartě Organizace, záložka 1-Číselník organizací, pole Návazná skupina - Název.

Organizace lze ke skupině zadávat i odebírat hromadně.

Pokud chcete přidat nové organizace do skupiny, nabízí výběr z číselníku filtrovaný na organizace, které ještě žádnou skupinu nemají.

Organizace - ceny a slevy

Zobrazí všechny organizace, které mají nastaveno, že v případě vystavení dokladu na tuto organizaci se pro zboží uplatní cena a sleva z návazné skupiny zboží.

Organizace lze ke skupině zadávat i odebírat hromadně.

Pokud chcete přidat nové organizace do skupiny, nabízí výběr z číselníku filtrovaný na organizace, které ještě žádnou skupinu nemají.


Organizace - expirace

Zobrazí všechny organizace, které mají nastaveno, že v případě vystavení dokladu na tuto organizaci se pro zboží uplatní požadovaný zůstatek minimální trvanlivosti (expirace) z návazné skupiny zboží.

Organizace lze ke skupině zadávat i odebírat hromadně.

Pokud chcete přidat nové organizace do skupiny, nabízí výběr z číselníku filtrovaný na organizace, které ještě žádnou skupinu nemají.


Zboží ve skupině

Zboží a služby

Přehled zboží a služeb, které jsou navázány k této návazné skupině. Volbou Nový zařazujete do skupiny další zboží. Některé vlastnosti zboží ve skupině (slevy, cenová úroveň a zůstatková doba expirace) lze zadat i při hromadném zařazení zboží do skupiny. V menu místní nabídky najdete mimo jiné volby pro zobrazení cen a slev k položkám v přehledu zboží v návazné skupině.

Volbou Oprava otevřete formulář pro zadání Vztahu mezi zbožím a návaznou skupinou a jeho vlastností, který je popsán výše v kapitole Přiřazení zboží do skupiny.


Nastavení slev ve skupině

Hromadná změna slevy ke všem položkám celé návazné skupiny najednou (rychlá akce).

Příklady

Příklad Příklad pro nastavení slev

Zadání:

Vytvořte dvě návazné skupiny slev "Dealer 1" a "Dealer 2". Obě budou vycházet z cenové úrovně "DEALEŘI" (úroveň 7). Každému ze šestice vybraných odběratelů nastavte tuto úroveň nabídkové ceny. Všechny slevy budou tedy vycházet z jedné, přesně definované úrovně nabídkové ceny. Do obou skupin Dealer 1 a Dealer 2 (slevy) zařaďte po třech odběratelích. Každé položce zboží z vybraných čtyř nadefinujte konkrétní nabídkovou cenu v úrovni 7 (DEALEŘI).

Do návazné skupiny slev zařaďte ze dvou skupin zboží po dvou položkách (skupiny zboží i položky budou pro obě návazné skupiny stejné). Skupině "Dealer 1" u všech položek nastavte slevu 15% (množstevní, od 1 ks). Skupině "Dealer 2" nastavte pro položky jedné skupiny zboží slevu 5% a pro položky druhé skupiny slevu 10%.

Pro skupinu Dealer 1 změňte hodnotu slevy na 13%. Pro skupinu Dealer 2 změňte slevy na 3% a 8,5%.

Řešení:

Jak vytvořit návaznou skupinu.

(Vytvořte dvě návazné skupiny slev "Dealer 1" a "Dealer 2")

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. V místní nabídce zvolte Nový...
 3. Do pole Název skupiny zadejte "Dealer 1".
 4. Bod 2. a 3. opakujte pro název "Dealer 2".

Jak vytvořit úroveň nabídkové ceny a zadat jí název.

(Obě budou vycházet z cenové úrovně "DEALEŘI" (úroveň 7))

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Číselník názvů nabídkových cen.
 2. V místní nabídce zvolte Nový...
 3. Do pole Cenová úroveň zadejte hodnotu 7.
 4. Do pole Název zadejte DEALEŘI.

Jak nastavit k odběrateli úroveň nabídkové ceny.

(Každému ze šestice vybraných odběratelů nastavte úroveň nabídkové ceny "DEALEŘI")

 1. Otevřete přehled Číselníky, Organizace.
 2. Zvolte funkci místní nabídky Oprava...
 3. Na záložce Slevy zadejte do pole Cenová úroveň požadovanou cenovou úroveň. Lze ji vybrat i z Číselníku názvů nabídkových cen.
 4. Bod 2. a 3. opakujte pro všech šest odběratelů.

Jak zařadit odběratele do návazné skupiny.

(Do obou skupin (slevy) zařaďte po třech odběratelích)

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznam Dealer 1 a z místní nabídky vyberte Organizace - Sleva...
 3. V zobrazeném přehledu organizací zařazených do návazné skupiny (v tuto chvíli prázdném) zvolte v místní nabídce Přidat...
 4. V přehledu organizací, které ještě nepatří do žádné návazné skupiny, označte záznamy tří odběratelů, které chcete zařadit do skupiny Dealer 1.
 5. Volbou místní nabídky Přenos vybrané zařadíte organizace k návazné skupině. Zároveň se vrátíte zpět do přehledu organizací zařazených do návazné skupiny.
 6. Klávesou <Esc> se přepněte zpět do přehledu Návazné skupiny zboží.
 7. Body 2. až 6. proveďte i pro návaznou skupinu Dealer 2.

Jak zadat nabídkové ceny pro konkrétní položky zboží.

(Každé položce zboží z vybraných čtyř nadefinujte konkrétní nabídkovou cenu v úrovni 7(DEALEŘI))

 1. Najděte nastavení konstanty Platnost nabídkových cen. V pruhu nabídek, volba Možnosti, Konfigurace/Správa systému, Oběh zboží.
 2. Pokud je hodnota konstanty "Pro každý sklad samostatně", přejděte do přehledu Oběh zboží, Stav skladu.
 3. Pokud je hodnota konstanty "Pro všechny sklady" přejděte do přehledu Oběh zboží, Zboží a služby.
 4. U jedné z položek, které chcete zařadit do návazné skupiny, zvolte v místní nabídce Nabídkové ceny. V místní nabídce přehledu nabídkových cen zvolte Nový...
 5. Do pole Cenová úroveň vyplňte hodnotu 7. Také lze vybrat z Číselníku názvů nabídkových cen. Přenos zpět je např. kombinací <Ctrl><Enter>.
 6. Do pole Cena v Kč zadejte cenu. Z pole se seznamem Bez DPH vyberte hodnotu Ano. Ostatní pole Cena valuty a Měna nezadávejte.
 7. Body 4. až 6. opakujte i pro ostatní položky zboží.

Jak zařadit položky a nastavit slevu zboží do návazné skupiny Dealer 1.

(Do návazné skupiny slev zařaďte ze dvou skupin zboží po dvou položkách (skupiny zboží i položky budou pro obě návazné skupiny stejné). Skupině "Dealer 1" u všech položek nastavte slevu 15% (množstevní, od 1 ks). Skupině "Dealer 2" nastavte pro položky jedné skupiny zboží slevu 5% a pro položky druhé skupiny slevu 10%).

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznam Dealer 1 a z místní nabídky vyberte Zboží a služby...
 3. V zobrazeném přehledu položek zboží zařazených do návazné skupiny (v tuto chvíli prázdném) zvolte v místní nabídce Nový...
 4. V přehledu položek zboží (kmenové karty - přehled Zboží a služby), které ještě nepatří do žádné návazné skupiny, označte záznamy všech čtyř položek z obou skupin zboží, které chcete zařadit do skupiny Dealer 1.
 5. Volbou místní nabídky Přenos vybrané položky zboží zařadíte k návazné skupině.
 6. Zobrazí se formulář pro hromadné nastavení slevy. Pole Sleva vyplníte hodnotou 15. Pole Druh slevy nastavíte na hodnotu Množstevní. Do pole Od hodnoty zadáte 1. Potvrdíte tlačítkem OK. Jste zpět v přehledu položek zboží zařazených k návazné skupině.
 7. Volbou Nastav si můžete slevu i zobrazit.
 8. Klávesou <Esc> se přepněte zpět do přehledu Návazné skupiny zboží.
 9. Body 2. až 7. zopakujte postupně pro dvojici položek zboží (sleva 5%) a nakonec pro poslední dvojici zboží (sleva 10%), obě v návazné skupině Dealer 2.

Jak změnit hodnotu slevy k návazné skupině.

(Pro skupinu Dealer 1 změňte hodnotu slevy na 13%)

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznam Dealer 1. Protože sleva se mění u všech položek zboží v návazné skupině najednou, vyberte Nastavení slev ve skupině.
 3. Zadejte do pole Sleva hodnotu 13. Ostatní pole neměňte. Potvrdíte tlačítkem OK a jste zpět v přehledu Návazné skupiny zboží.

Jak změnit hodnotu slevy k návazné skupině.

(Pro skupinu Dealer 2 změňte slevy na 3% a 8,5%)

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznamu Dealer 2 a z místní nabídky vyberte Zboží a služby...
 3. V přehledu položek zboží zařazených do návazné skupiny označte dva záznamy (původní sleva 5%). Z místní nabídky vyberte funkci Oprava...

Potvrďte dotaz Přejete si opravovat všechny označené záznamy najednou ? tlačítkem Ano.

 1. Zadejte do pole Sleva hodnotu 3. Ostatní pole neměňte. Potvrdíte tlačítkem OK a jste zpět v přehledu položek zboží zařazených do návazné skupiny.
 2. Body 3. a 4. opakujte pro druhou dvojici položek zboží (původní sleva 10%).
 3. Klávesou <Esc> se přepněte zpět do přehledu Návazné skupiny zboží.
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export