Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období roku 2013 je po uplynutí tohoto pojistného období povinen plátce pojistného, plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření podat příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna 2014 (§ 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, případně z důvodů a ve lhůtách uvedených pod bodem 03. Vyúčtování se podává v souladu s § 26 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření pouze elektronicky.

Plátce pojistného, který provádí opravy na pojistném, které nebyly součástí následného hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za vykazované zálohové období, je povinen zároveň vyplnit Přílohu č. 1, která je součástí tohoto Vyúčtování. Příloha č. 1 je povinnou přílohou dodatečného Vyúčtování.

Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování, nebo opravného Vyúčtování, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného Vyúčtování nebo dodatečného Vyúčtování (resp. opravného dodatečného Vyúčtování), které podáte, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného Vyúčtování, že vyúčtovaná částka má být vyšší či nižší, než byla tvrzena, nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné Vyúčtování můžete podat před uplynutím lhůty pro podání dodatečného Vyúčtování.

Pokyny pro vyplnění výkazu: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/pds/vd1/doc/pokyny_pdsvd1.pdf

Obsah

Přehled Roční vyúčtování důch. spoření

Ve stromečku pod složkou Roční sestavy najdete přehled Roční vyúčtování důch. spoření. Přehled je filtrován dle roku mzdového období.

Upozornění V případě roku 2013 musíte mít přehled zafiltrován za jedno z období spadající právě do roku 2013 (nejlépe prosinec 2013)

Záznamy za rodné číslo zaměstnance jsou generovány automaticky roční uzávěrkou nebo je lze zakládát pomocí tlačítka Nový. Po stisknutí tlačítka se Vám zobrazí seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, kteří mají alespoň v jednom mzdovém období během roku uvedeno ve mzdových údajích Datum OD pro důchodové spoření nebo Datum OD pro důchodové spoření spadá do roku kdy provádíte vyúčtování a takové datum je zapsáno v aktuálním období výpočtu mzdy (v případě vyúčtování roku 2013 např. aktuální období leden 2014).

Mzdy Prehled VDS 02.PNG

Po výběru zaměstnance se otevře editor vyúčtování. Hodnoty, které se načtou odpovídají hodnotám z roku, do kterého spadá mzdové období, za které je přehled vyúčtování zafiltrován.

Editor vyúčtování důchodového spoření

Editor vyúčtování zastupuje jeden případ vyúčtování důchodového spoření. Obsahuje sumační částky základu důchodového spoření, vypočtenou zálohu důchodového spoření a odvod důchodového spoření vyčíslené v hodnotách z jednotlivých mzdových obdobích roku.

Důchodové spoření - roční vyúčtování

Přehled Položky

Vnořený přehled obsahuje jednotlivá mzdová období, kdy se alespoň jeden pracovní poměr zaměstnance nacházel v evidenčním stavu a byla mu vypočtena záloha na důchodové spoření. Uvádí se i nulová vypočtená záloha (např. zaměstnanec byl práce neschopný)

Záznamy přehledu se generují z údajů ve výpočtu mzdy. V případě existence více pracovních poměrů jsou hodnoty sčítány do jednoho záznamu ze všech pracovních poměrů za rodné číslo.

Editor záznamu obsahuje položky, které jsou v drtivé většině načteny z výpočtu mzdy v jednotlivých mzdových období. Záznamy mají příznak pořízeno "Generováno".

Nový záznam při řádném vyúčtování nebo generované záznamy

V přehledu lze otevřít generované záznamy pomocí tlačítka Oprava nebo případně zadávat nové záznamy na tlačítko Nový. Takto vytvořené záznamy budou mít příznak pořízeno "Ručně".

Upozornění Nové záznamy se budou zakládat například při začátku zpracování mezd v programu v průběhu roku nebo při opomenutém výpočtu zálohy na důchodové spoření v některém z měsíců.

Rok - údaj o roce zpracování, přebírá se z hlavičky vyúčtování

Měsíc - v případě zadání nového záznamu určuje měsíc vyměření a odvodu zálohy na důchodové spoření

Řádný výkaz

 • Základ - položka obsahuje hodnotu základu pro výpočet zálohy na důchodové spoření. V případě ručně zadaného záznamu je editovatelná. V případě generovaných záznamů ji nelze měnit.
 • Záloha - položka obsahuje hodnotu výpočetené zálohy na důchodové spoření. V případě ručně zadaného záznamu je editovatelná. V případě generovaných záznamů ji nelze měnit.


Editor položky vyúčtování důchodového spoření
Oprava při řádném nebo opravném vyúčtování

Plátce pojistného může provádět opravy na pojistném do dne podání řádného Vyúčtování, které nebyly součástí následného hlášení. Tyto opravy budou součástí řádného vyúčtování. V případě chybně podaného řádného vyúčtování máte možnost podat do dne podání řádného Vyúčtování opravné Vyúčtování.

Pro zadání nových (správných) hodnot slouží:

Opravný výkaz

 • Základ - položka obsahuje hodnotu základu pro výpočet zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Základ ze skupiny Řádný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro vyúčtování důchodového spoření.
 • Základ - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou základu pro vyúčtování bude nula.
 • Záloha - položka obsahuje hodnotu zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Záloha ze skupiny Řádný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro vyúčtování důchodového spoření.
 • Záloha - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou zálohy pro vyúčtování bude nula.
Upozornění Při vyplnění těchto položek, bude součástí datové zprávy Příloha č. 1 - Opravy na pojistném.


Popis obrázku
Oprava při dodatečném vyúčtování

Plátce pojistného může provádět opravy na pojistném po dni podání řádného nebo opravného Vyúčtování.

Pro zadání nových (správných) hodnot slouží:

Dodatečný výkaz

 • Základ - položka obsahuje hodnotu základu pro výpočet zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Základ ze skupin Řádný a Opravný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro dodatečné vyúčtování důchodového spoření.
 • Základ - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného nebo opravného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou základu pro dodatečné vyúčtování bude nula.
 • Záloha - položka obsahuje hodnotu zálohy na důchodové spoření. Při nenulové hodnotě má hodnota přednost před hodnotou Záloha ze skupin Řádný a Opravný výkaz. Je novou tvrzenou hodnout pro dodatečné vyúčtování důchodového spoření.
 • Záloha - Vynulovat - V případě, že je nutné původní hodnotu řádného nebo opravného vyúčtování vynulovat. Je potřeba zaškrtnout položku. Tvrzenou hodnotou zálohy pro dodatečné vyúčtování bude nula.
Upozornění Při vyplnění těchto položek, bude součástí datové zprávy Příloha č. 1 - Opravy na pojistném.


Popis obrázku

Povaha vyúčtování důchodového spoření

Základ - suma základů pro výpočet zálohy na pojištění na důchodové spoření

Záloha - suma vypočtených záloh na pojištění na důchodové spoření

Odvedeno - suma sražených záloh na pojištění na důchodové spoření

Vyúčtování - informativní položka zobrazující rozdíl mezí vypočtenou zálohou a odvodem

 • Řádné vyúčtování - obsahuje sumy základu a zálohy ze sloupců ŘV_základ a ŘV_záloha.
 • Opravné vyúčtování - obsahuje sumy základu a zálohy ze sloupců ŘV_základ a ŘV_záloha upravené o hodnoty OV_základ a OV_záloha
 • Dodatečné vyúčtování - obsahuje sumy základu a zálohy ze sloupců ŘV_základ a ŘV_záloha upravené o hodnoty OV_základ a OV_záloha a dále upravené o sloupce DV_základ a DV_záloha

Odeslání vyúčtování důchodové spoření

Vlastní vygenerování a odeslání výkazu Vyúčtování provedete v přehledu Měsíční exporty za organizaci ve stromečku pod složkou Výpočet mzdy. Pro první podání je nutné zadat do přehledu přes tlačítko Nový Typ exportu Roční vyúčtování důchodového spoření (FÚ) XML. Společně je se založení záznamu je nutné doplnit číslo Finančního úřadu a Územní pracovniště a DIČ.

 • Typ exportu - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML
 • Cíl exportu - Finanční úřad (je vyplněn automaticky)
 • Finanční úřad Vyplňte číslo FÚ (blíže na stránkách http://epodpora.mfcr.cz/33-1209.html):

Název finančního úřadu, Číslo finančního úřadu
FÚ pro hlavní město Prahu, 451
FÚ pro Středočeský kraj, 452
FÚ pro Jihočeský kraj, 453
FÚ pro Plzeňský kraj, 454
FÚ pro Karlovarský kraj, 455
FÚ pro Ústecký kraj, 456
FÚ pro Liberecký kraj, 457
FÚ pro Královéhradecký kraj, 458
FÚ pro Pardubický kraj, 459
FÚ pro Kraj Vysočina, 460
FÚ pro Jihomoravský kraj, 461
FÚ pro Olomoucký kraj, 462
FÚ pro Moravskoslezský kraj, 463
FÚ pro Zlínský kraj, 464

 • Územní pracoviště - zadává se číslo územního pracoviště z číselníku podle příslušnosti zaměstnavatele - blíže na stránkách daňové správy - Pracoviště FÚ (pracufo)]
 • DIČ je nutné vyplnit DIČ, pod který bude odcházet výkaz Vyúčtování.
Upozornění Pro první zadání je nabídnuta hodnota z nulté (vlastní) organizace v přehledu Organizace z položky DIČ. Pokud je tato položka prázdná, údaj DIČ je brán z položky DIČ DPH.
Upozornění Exportní zpráva se bude automaticky generovat do dalších mzdových období.

Generování zprávy, podání na EPO

Vlastní export vyúčtování se provádí přes daňový portál aplikací EPO (podobně jako hlášení DPH). Nad označeným řádkem spustíte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definici Vyúčtování důchodového spoření 2013 - XML pro odeslání a Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav pro ověření správnosti podaného vyúčtování.

Před prvním podáním je nutné provést tyto nastavení:

Vlastní podání lze provést na adresu: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Dotaz nebo informativní hláška Do definice zpráv Vyúčtování důchodové spoření 2013 - XML je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP.
Upozornění Při odesílání se může objevit chyba, že je podpis platný, ale nesplňuje požadavky pro komunikaci se státní správou, neobsahuje IK MPSV (bezvýznamový identifikátor §4 vyhl.496 2004 sb.). V certifikátu musí být identifikátor IK MPSV (lze najít v Podrobnostech v Zobrazení certifikátu - položka Alternativní název předmětu - musí být 10x dvojice číslic začínajících 3). Pokud tento příznak v certifikátu není, musíte požádat o nový kvalifikovaný podpisový certifikát a tento příznak si ohlídat při žádosti.


Upozornění V definici zpráv na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.


Upozornění Vyúčtování je také možné exportovat do XML souboru na disk pro další zpracování - načtení na stránky daňového portálu či odeslání přes datovou schránku. Pro tento případ je vhodné založit v přehledu definic novou definici zprávy ve formátu Vyúčtování důchodové spoření 2013 - XML a do položky Adresa místa určení zpráv nastavit adresář, kam se bude soubor ukládat. V daném případě se do definice nenastavují žádné certifikáty ani není zatržená položka Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el.podpisu.


Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:

 • Pro odeslání hlášení DS se použije definice zprávy: Vyúčtování zálohy na důchodové spoření - XML
 • Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.


Při odeslání zprávy jste vyzváni k vyplnění editoru před vlastním exportem.

Druh hlášení - zadáte druh hlášení, řádné, řádné - opravné, dodatečné, dodatečné - opravné

Datum do, Datum do - zadáte data období podání Vyúčtování

Datum dodatečného vyúčtodání - v přípdaě dodatečného nebo dodatečného - opravného zadáte datum platnosti

Důvod pro podání Vyúčtování - základní důvod je není, v případě nabytí ostatních důvodů, vyberte:


Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování vyplňte pouze u Vyúčtování podávaného za část pojistného období a v níže uvedených případech a učiňte podání v uvedených lhůtách:

 • A – do konce následujícího měsíce po zániku právnické osoby bez likvidace, včetně zániku právnické osoby při přeměně obchodní

společnosti. Není-li právního nástupce, plní tuto povinnost zřizovatel či zakladatel (§ 240 odst. 4 daňového řádu),

 • B – do 1 měsíce ode dne vstupu právnické osoby do likvidace, a to za uplynulou část pojistného období, za kterou dosud nebylo

podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),

 • C – ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby, a to za uplynulou část pojistného období, za kterou

dosud nebylo podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu),

 • D – do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl plátce pojistného naposled povinen odvést zálohu na pojistné a podat

hlášení, z důvodu zániku této povinnosti před uplynutím kalendářního roku, a to za uplynulou část pojistného období (§ 234 odst. 3 daňového řádu),

 • E – do 6 měsíců od úmrtí zůstavitele dědic, na kterého přešla daňová povinnost (§ 239 odst. 3 daňového řádu),
 • F – za zbývající část pojistného období, na které se nevztahovalo podání Vyúčtování z předcházejících titulů, a to ve lhůtě podle § 137 odst. 2 daňového řádu.

Sestavil - vyplníte údaje, kdo sestavil.

Oprávněná osoba - vyplníte údaje, o oprávněné osobě.

Zástupce - případně vyplníte údaje o zástupci.


Editor pře odesláním zprávy


V přehledu Měsíční exporty za organizaci jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export