Mzdy - výpočet nároku na stravenky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Ve verzi 2.0.2013.1100 bylo uvolněno řešení výpočtu nároku na stravenky. Řešení má za účel z docházky zaměstnance vypočítat počet dnů, ve kterých má zaměstnanec nárok na poskytnutí stravného. Společně s počtem dnů nároku je cílem vypočítat částku stravného rozdělenou na daňově nebo nedaňově uznatelnou část připadající na zaměstnavatele a část srážky ze mzdy zaměstnance. V poslední řadě má řešení poskytnout export informací po zaměstnancích a o složení nominálních hodnot stravenek a jejich počtu pro vydavatele stravenek.

Co detailně umožňuje řešení stravenky:

 • Vytvořit specifickou sadu stravenek pro konkrétní skupinu zaměstnanců nebo jednotlivce.
 • Definovat fond pracovní doby, za který se nárok vypočítá.
 • Do ceny stravenky zohlednit provizi vydavatele stravenek.
 • Možnost zadat dny, kdy zaměstnanec byl na pracovní cestě, nebo pomocí korekčního řádku upravit vlastní nárok na stravenky.

Obsah

Nastavení sad stravenek

Sadou stravenek se rozumí nastavení způsobu výpočtu stravného a kombinace nominálních hodnot stravenek. Sada se váže k zaměstnanci přes mzdovou složku skupiny srážky, která je zaměstnanci zadána v přehledu paušály a srážky.

Sada stravenek


Organizace - je možné přiřadit organizaci vydavatele stravenek z číselníku organizací (slouží pouze pro evidenci)

Mzdová složka - mzdová složka srážky, kterou se bude srážet vypočtená část stravného za zaměstnance. Položka je povinná, přes číslo mzdové složky se sada váže k zaměstnanci, který má mzdovou složku zadanou v přehledu paušály a srážky.

Nárok na stravné

Dotaz nebo informativní hláška Vyhláška č. 430/2001 Sb. § 5 - (3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště. Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.

Určení fondu - nastavení položky určuje, jakým způsobem budou vypočítány dny nároku stravného. Ze kterého měsíce je brán fond pracovní doby.

 • Vybrané mzdové období - Stravenky se poskytují zálohově. To znamená, že stravenky zaměstnanec dostává na začátku kalendářního měsíce a nárok se počítá jako fond pracovních dnů z kalendářního měsíce mínus počet nepřítomností z minulého měsíce (měsíc výpočtu mezd).
 • Předchozí mzdové období - Stravenky se poskytují měsíc zpětně. Zaměstnanec dostává stravenky někdy kolem výplatního termínu v kalendářním měsíci, ale pro nárok se bere fond pracovní doby minulého měsíce (měsíc výpočtu mezd) a nepřítomností také z minulého měsíce (měsíc výpočtu mezd).

Odpracované hodiny za den Minimum - pokud zaměstnanec odpracuje počet hodin uvedený v položce, je započítán den do nároku pro stravné.

Odpracované hodiny za den Hranice - pokud zaměstnanec odpracuje více jak 11 hodin, může zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci další stravné. Pokud ve dni zaměstnanec odpracuje více než je v položce uvedeno, pak se zvýší nárok na stravné o jednu.

Denní hodnota stravného

Stravné - jedná se o celkovou částku stravného, která je poskytována zaměstnanci za jeden odpracovaný den

Provize - v některých případech je možné zahrnout částku provize vydavatele stravenek do celkového stravného

Rozdělení denní hodnoty stravného

Dotaz nebo informativní hláška Vyhláška č. 430/2001 Sb. § 5 - (1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může však být do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.
(2) Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 4. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.

Denní hodnotu stravného lze rozdělit na část připadající zaměstnavateli, část pokrytou příspěvkem z fondu a ostatní část připadající na zaměstnance. Hodnoty lze zadat přímo částkou nebo procenty. Součet hodnot v případě zadané částky musí být roven položce Stravné Kč. Pokud jsou použity hodnoty procent, musí být součet roven 100%.

Upozornění Pokud do denního stravného zahrneme i provizi (je vyplněna položka Provize Kč) je nutné použít rozdělení v procentuálních hodnotách.
Nominální hodnoty stravenek

Denní hodnotu stravného lze vyjádřit kombinací jednotlivých stravenek. Lze určit jak hodnotu, tak jejich počet. V editoru je možné kombinovat až 4 různé hodnoty stravenek a jejich počty. Součet hodnot a počtů musí být roven hodnotě v položce Stravné.

Výpočet nároku stravenek

Vlastní výpočet nároku stravenek se provádí v přehledu Stravenky, který najdete ve stromečku pod záložkou výpočet mzdy. Přehled stravenky je filtrován na mzdové období.

 • V případě výpočtu stravenek se pohybujete v přehledu v období, kdy vydáváte zaměstnancům stravenky.
Upozornění Pro příklad berme, že máme 5.11.2013 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Budeme se tedy pohybovat v přehledu stravenky v listopadu 2013 (říjen 2013 je ve stavu aktuální obdobím a listopad 2013 je ve stavu běžné období).
 • Zaměstnanci, kterému se má počítat nárok stravenek je nutné zadat srážku do paušálů a srážek v období, kdy počítám nárok na stravenky. Číslo MS srážka v paušálech se propojí se sadou stravenek. Částka srážky v paušálech je nulová.
 • Zaměstnanec musí mít ve výpočtu mzdy v aktuálním období zadanou veškerou docházku (hlavně nepřítomnosti, dovolená, nemoc, atd.)
Upozornění Pro příklad berme, že máme 5.11.2013 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Aktuálním obdobím je tedy říjen 2013. Zaměstnanec, kterému se má počítat nárok na stravenky, musí mít ve výpočtu mzdy v říjnu 2013 (aktuální období) zadanou docházku.
 • V případě pracovní cesty/korekce v aktuálním období máte možnost tuto skutečnost zaznamenat v přehledu Pracovní cesty, který najdete ve stromečku pod záložkou výpočet mzdy, předzpracování. Pracovní cestou se myslí období od do, kdy zaměstnanec vykonává práci mimo své obvyklé místo výkonu práce. Za tuto dobu mu nepřísluší nárok na "stravenku". V případě korekce se jedná o hodnotu, o kterou upravujete vypočítaný nárok na stravenku.

Záznam pracovní cesty/korekce se zadává přes tlačítko nový a ve formuláři nejprve určíte Typ (Pracovní cesta, Korekce). V případě typu pracovní cesta zadáváte rozmezí, po jakou dobu trvala. V případě vícedenní cesty lze upravovat hodiny, které byly zaměstanecem první nebo poslední den cesty odpracovány. V případě korekce zadáte dny bez nároku (+/-).

Pracovní cesta
Korekce

Přehled Stravenky

Popis obrázku

Nárok stravenek se počítá automaticky podle nastavení sady stravenek a zadané docházky respektive pracovních cest/korekce. Jmenný seznam zaměstnanců s nároky na stravné obsahuje hlavně tyto položky.

 • Iniciály zaměstnance.
 • Počet dnů pro nárok na stravenku.
 • Celkovou hodnotu stravného za všechny dny pro nárok na stravenku včetně provize.
 • Celkovou hodnotu stravného za všechny dny pro nárok na stravenku rozdělenou na zaměstnavatele, fondy a srážku zaměstnance.
 • Počty a nominální hodnoty stravenek.
 • Exportované záznamy - v případě výpočtu a hodnot k zaúčtování nebo odeslání seznamu vydavateli stravenek máte možnost zablokovat respektive označit odeslané záznamy. Toto se provádí přes tlačítko akce, Export a Provést pro označené zaměstnance.

V místní nabídce přehledu existuje i ruční aktualizace stravenek Aktualizace stravenek za období.

Přenos stravenek do mezd

Za předpokladu, že jste zadali všechny údaje pro to, aby byly správně vypočítány dny, za které náleží stravné (tzn. zadali jste např. pracovní cesty, případně jste provedli korekci dnů), lze srážku za stravenky přenést do mzdy.

Srážka za stravenky se přenáší pro všechny označené zaměstnance. Chcete-li přenos provést pro všechny zaměstnance, označíte přehled pomocí kláves CTRL + A.

V přehledu Stravenky stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte Přenos do mzdy (ve starší verzi Export) a dále Provést pro označené zaměstnance. Přenos do mzdy provádějte před tím, než začnete počítat výplaty za konkrétní období.

V nabídce Nastav si zobrazte položku Přeneseno do mzdy (ve starší verzi Export). U zaměstnanců, u kterých došlo k přenosu do mzdy, bude tato položka zatržená.

Příklad Příklad 1:

Pro příklad berme, že máme 5.11.2013 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Aktuálním obdobím je tedy říjen 2013 a běžným obdobím je listopad 2013.
Díky srážkové mzdové složce zadané v paušálech a srážkách v období listopad 2013 má zaměstnanec nastavenou sadu stravenek s typem způsobu určení fondu pracovní doby Vybrané mzdové období.
Nárok stravného na jeden den je 85 Kč bez provize.
Částka stravného je hrazena z 55% zaměstnavatelem a 45% tvoří srážka zaměstnance.
Dále v říjnu čerpal zaměstnanec jeden den dovolené.

Pro výpočet nároku stravenek se pohybujeme v přehledu Stravenky v běžném období listopad 2013. Ve výpočtu mzdy v aktuálním období říjen 2013 je na zadáno čerpání jendodenní dovolené.

Zaměstnanec podle osobního kalendáře má v období listopad 2013 22 pracovních dnů. Protože v období říjen 2013 čerpal celý den dovolenou a neodpracoval více jak 3 hodiny, jedná se o den nepřítomnosti. Nárok na stravenky je 21 dnů.

Celková hodnota stravného je 21 x 85 Kč = 1 785 Kč z toho na zaměstnavatele připadá 982 Kč a srážka zaměstnance je 803 Kč.

Příklad Příklad 2:

Pro příklad berme, že máme 5.11.2013 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Aktuálním obdobím je tedy říjen 2013 a běžným obdobím je listopad 2013.
Díky srážkové mzdové složce zadané v paušálech a srážkách v období listopad 2013 má zaměstnanec nastavenou sadu stravenek s typem způsobu určení fondu pracovní doby Předchozí mzdové období.
Nárok stravného na jeden den je 85 Kč a provize činí 3,40 Kč. Celkem tedy 88,40 Kč na den.
Částka stravného je hrazena z 55% zaměstnavatelem, 30% je hrazeno z fondu a 15% tvoří srážka zaměstnance.
Dále v říjnu čerpal zaměstnanec půl dne dovolené při denním úvazku 8 hodin.

Pro výpočet nároku stravenek se pohybujeme v přehledu Stravenky v běžném období listopad 2013. Ve výpočtu mzdy v aktuálním období říjen 2013 je na zadáno čerpání půldenní dovolené.

Zaměstnanec podle osobního kalendáře má v období říjen 2013 21 pracovních dnů. Protože v období říjen 2013 čerpal půl dne dovolenou a odpracoval více jak 3 hodiny, nejedná se o den nepřítomnosti a má nárok na stravenku. Nárok na stravenky je 21 dnů.

Celková hodnota stravného je 21 x 88,40 Kč = 1 856,40 Kč z toho na zaměstnavatele připadá 1 021,02 Kč, na fond připadá 556,92 Kč a srážka zaměstnance je 278,46 Kč.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export