Mzdy - eNeschopenka - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Co je e-Neschopenka ?

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila provoz tohoto systému od 1.1.2020 a týká se pouze nových nemocí a úrazů. Pokračující nemoci a úrazy z roku 2019 stejně jako ostatní nepřítomnosti (OČR, mateřské, otcovské a dlouhodobé ošetřování) zůstávají beze změny, tj. jsou řešeny jako doposud papírovou formou. Elektronické zpracování tak zjednodušuje tok informací, protože e-Neschopenka propojuje povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty - lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ. Příslušný lékař ve svém softwaru vyplní údaje a pošle zprávu na servery ČSSZ. Tyto údaje jsou: datum začátku nemoci s diagnózou, vycházkami, atd., zprávu o dalším trvání nemoci a termín ukončení nemoci. Zaměstnanci zůstává povinnost oznámit nemoc zaměstnavateli (např. telefonicky, mailem apod.). Zaměstnanec dále obdrží průkaz nemocného (což je soupis všech informací o trvání nemoci, vycházkách, atd.) a ten mu zůstane.


Více informací najdete na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka


Na stránkách ČSSZ najdete aktuální informace ohledně eNeschopenky.


Řešení pro zaměstnavatele

Aby zaměstnavatel byl schopen zpracovat e-neschopenku, bude potřebovat od ČSSZ informaci o potvrzeném vzniku nemoci, zprávu o pokračující nemoci a ukončení nemoci. Existují tři možnosti, jak se tyto informace k zaměstnavateli dostanou. Pro každou z možností platí, že je třeba se na sociálce k dané službě zaregistrovat.

Datová schránka

Zaměstnavatel může zaregistrovat na ČSSZ svoji datovou schránku, do které mu budou chodit automaticky tzv. notifikace (stavy nemoci) za každou jednu nemoc. Mají podobu PDF dokumentu, který bude obsahovat všechny údaje a zároveň bude obsahovat XML soubor, který tyto údaje bude také obsahovat. Údaje bude možné z XML souboru importovat do HELIOS Orange. Notifikace budou zasílány také na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti o zasílání notifikací. Tyto notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb e-Portálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.


e-Portál ČSSZ

Zaměstnavatel může mít nebo už i má zřízený přístup v e-Portálu na ČSSZ. Zde bude oblast, kde přihlášený uživatel uvidí všechny nemocné zaměstnance a všechny jejich notifikace (vznik, pokračování, ukončení) nemoci. Portál bude obsahovat detailní i souhrnný výpis a možnost exportu PDF souboru s časovým razítkem.


Přímá komunikace ze mzdového systému přes VREP

ČSSZ rozšířila portál APEP/VREP o možnost zažádat o výpis notifikací za určité období (maximálně měsíc). Jedná se o novou službu e-Podání Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN). Po podání žádosti o výpis se od ČSSZ se vrátí souhrnný seznam notifikací (vznik, pokračování a ukončení nemoci), které se v zadaném intervalu budou vyskytovat. Bude to v podobě XML souboru, který bude možno zpracovávat přímo ve mzdovém systému.


Všechny tyto způsoby lze používat současně, případně je libovolně kombinovat.


Zaměstnavatel může využívat uvedené způsoby v prvé řadě sám, pokud si sám zpracovává mzdy. K využívání služeb se musí přihlásit k ePortálu ČSSZ. Rovněž může buď za pomoci služby, nebo interaktivního formuláře pověřit svého konkrétního zaměstnance k využití příslušné eSlužby ČSSZ či nastavit zasílání notifikací do jedné či více datových schránek nebo e-mailových adres. Pověřený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky.


Uvedené způsoby budou používat i externí subjekty (účetní firmy, daňoví poradci atd.), které pro zaměstnavatele zpracovávají mzdovou agendu. K využívání služeb ePortálu ČSSZ je zaměstnavatel musí pověřit a to za pomoci k tomu určených služeb ePortálu ČSSZ, případně interaktivních tiskopisů (formuláře pro pověření a vzor plné moci jsou také k dispozici na internetových stránkách ČSSZ). Služby ePortálu ČSSZ může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba, nikoliv právnická, proto je u právnické osoby dále třeba pověření pro fyzickou osobu, která za ni bude jednat.


Co si musí zaměstnavatel zařídit před vlastním nastavením v HELIOS Orange

Registrace uživatelů k využívání služeb notifikace

Registrace se provádí vyplněním následujících tiskopisů:


Certifikát pro šifrování údajů o nemocech

Poslední věcí je zařízení si certifikátu, kterým se budou šifrovat údaje o nemocech, jež se budou přenášet z portálu APEP/VREP. ČSSZ pro notifikace eNeschopenek zavádí ještě další šifrování, kdy data, která pošle, zašifruje certifikátem. Tento certifikát si musí zaměstnavatel zařídit a v HELIOS Orange ho pak nastavit do mzdových konstant. Na APEP/VREP se s každou žádostí o data pošle veřejná část certifikátu, kterým jsou pak odeslaná data zašifrována. Takovému certifikátu odpovídá komerční certifikát (doporučujeme serverový komerční certifikát), kterým se dají podepisovat a šifrovat emaily a dokumenty. Ten vydávají 1. certifikační autorita a PostSignum (je možné, že takový certifikát již zaměstnavatel má, např. pro odesílání xml zpráv na daňový portál).


Upozornění Komerční certifikát lze zřídit na osobu nebo pouze na firmu (někde se uvádí serverový komerční certifikát, každá autorita to má nazvané jinak).


Upozornění Získaný certifikát musí být nainstalován na konkrétních počítačích, z kterých se bude se správou komunikovat. Pokud je počítačů více musí být na každém nainstalovaný a ve stejném uložišti. Tím pádem se jeden globálně nastavený certifikát ve mzdových konstantách najde ve všech počítačích.


Příklad Mám zřízený komerční certifikát na osobu Marie. Z portálu bude docházet ke stahování na třech počítačích uživatelů Marie, Anna, Josef. Na těchto všech počítačích musí být nainstalovaný komerční certifikát osoby Marie. A to ve stejném uložišti certifikátů (ptá se při instalaci). Pak se ve mzdových konstantách nastaví tento komerční certifikát pro šifrování dat notifikací.


ČSSZ má jedinou podmínku a to je, že šifrování notifikací je možné jedině komerčním certifikátem.


Upozornění Pro bezproblémový příjem odpovědí na eNeschopenky z portálu APEP/VREP je nutné mít certifikát s Použitím klíče: Šifrování klíče (komerční certifikáty mají standardně nastaveno na rozdíl od kvalifikovaných certifikátů určených pro el.podpis).


Podrobnosti nastavení certifikátu - Použití klíče


Upozornění Již není potřeba mít certifikát naimportován s exportovatelností privátního klíče. Došlo ke změně šifrovacího algoritmu AES256 na AES128, což umožňuje použít také karty, ESB tokeny.V případě, že je certifikát nainstalován jako neexportovatelný, mohou se při příjmu odpovědí a jejich dešifrování objevit chyby:

 • EElWin32CryptoProviderError with message 'Failed to export secret key'
 • EElWin32CryptoProviderError with message 'Key decryption failed'


Pro stahování notifikací eNeschopenek budete potřebovat také stávající certifikáty:

 • Šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 (již používán pro jiná e-Podání na ČSSZ - např. ELDP)
 • Elektronický podpis – kvalifikovaný certifikát uživatele (již používán pro jiná e-Podání na ČSSZ - např. ELDP)


Přímé propojení e-portálu ČSSZ a systémem HELIOS Orange

Upozornění eNeschopenka je řešena v HELIOS Orange od verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019.


Upozornění Funkcionalita eNeschopenky je v rámci verze HELIOS Orange 2.0 řešena formou placeného RM pluginu. V případě zakoupení pluginu bude v systému HELIOS Orange (a jeho aktivaci v HELIOS Store přes akci Aktualizace licence) k dispozici nový přehled Evidence DNP, kde bude možné přímo komunikovat s ČSSZ pomocí stahování notifikací z e-portálu APEP/VREP a odesílání zpráv na portál APEP/VREP.


Upozornění Bez pluginu bude možné s nemocemi pracovat stejně tak, jak to dělám dnes, tj. ručně zadat či importovat ze souboru docházku a ručně likvidaci v rámci Předzpracování a Výpočtu mzdy. Zprávy o nemocech budete dostávat od ČSSZ přes datovou schránku nebo přes webové rozhraní ePortál.


Pokud si firma vyřeší předchozí body, bude mít nainstalovanou novou verzi, nastaví do konstant nový certifikát a nastaví zprávu pro komunikaci, může stahovat oznámení o nemocech. Nová rozšiřující funkcionalita eNechopenky zajišťuje přímé propojení mezi portálem ČSSZ a mzdami v systému HELIOS Orange a obsluze umožňuje komfortnější zpracování neschopenek.

Pro koho je nová funkcionalita eNeschopenky vhodná

Obecně pro každou společnost s více zaměstnanci. Hlavní přínos spočívá především ve snížení administrace spojené s evidencí nepřítomností plynoucí z nemoci či úrazů a tedy je přímé úměrné četnosti těchto nepřítomností v dané společnosti. Čím více má organizace zaměstnanců, tím je pracnost spojená s administrací těchto hlášení vyšší. Jedná se tak primárně o společnosti s více jak 100 zaměstnanci, účetní společnosti (zpracovávající mzdové účetnictví svým klientům) a především pak společnosti s vyšším poměrem dělnických profesí.


Mzdové konstanty

V systému HELIOS Orange v modulu Mzdy v nabídce Konstanty a číselníky musíte ve Mzdových konstantách zkontrolovat mzdové složky pro přenos DNP do Předzpracování a doplnit nově šifrovací certifikát.


Mzdové složky po přenos DNP do Předzpracování zkontrolujete (případně doplníte) na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci [1] Sociální pojištění v části Evidence DNP - přiřazení MS:

Eneschopenka konstanty MS.png


Ve stejné části pak můžete zatrhnout atribut Generování - 1 MS za období a PN, který má vliv na přenos MS do Předzpracování. Jestliže je vystaven lístek na peníze v průběhu měsíce, dojde v případě nezatrženého atributu k tomu, že se po spuštění volby DNP k proplacení do Předzpracování dostane více docházkových mzdových složek (od začátku nemoci po lístek na peníze, od lístku na peníze po ukončení nemoci). To způsobuje komplikace při likvidaci nemocenských dávek - je nutné likvidovat více docházkových mzdových složek. Abychom těmto situacím předešli, tak v případě, že je v konstantách zatržen atribut Generování 1 MS za období a PN, dochází automaticky k tomu, že se docházkové mzdové složky slučují do jednoho intervalu. Následně i likvidaci je možné provést jednou mzdovou složkou.

Upozornění V případě, že zaměstnanec odpracuje zaměstnanec část dne, ke sloučení správně nedojde.


Šifrovací certifikát musíte ve mzdových konstantách nastavit na záložce 4 - Nastavení a definice v sekci [5] Elektronická podání, pobočky:

Eneschopenka konstanty cert.png


Přehled Evidence DNP

V systému HELIOS Orange v modulu Mzdy vznikl po zakoupení a aktivaci pluginu pod nabídkou Výpočet mzdy nový přehled Evidence DNP, kde se na základě notifikací (importem z portálu ČSSZ nebo ručním importem souboru z datové schránky) vytvoří podle čísla rozhodnutí dávka nemocenské (nemoc, pracovního úraz). Evidence DNP není závislá na mzdových obdobích a zobrazuje údaje o DNP přes měsíce.

Eneschopenka evidence DNP.png


Přehled Evidence DNP:

 • obsahuje informace o čísle rozhodnutí, pracovním poměru, datumu vzniku, konce PN a poslední známé datum potvrzení trvání
 • uživatel může evidovat hodiny odpracované první a poslední den
 • je možné i sledovat, z jakých notifikací se evidence DNP skládá (vznik, pokračování, ukončení, storno, změna)
 • uživatel může pořídit i ruční záznam a to i jiných dávek (otcovská, OČR apod.) bez vazby na notifikace
 • z evidence DNP je možné generovat docházku do Předzpracování mezd
 • podporuje automatickou likvidaci DNP
 • je možné generování historie nemocí z notifikací e-Neschopenky


Zprávy putující od zaměstnavatele k ČSSZ:

 • Příloha k žádosti o DNP
 • Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
Upozornění Z přehledu Evidence DNP je možné tato hlášení generovat bez ohledu na potřebu vypočítané mzdy.


Upozornění V případě, že nemáte zakoupený plugin pro eNeschopenku, je možné uvedená hlášení (přílohu k žádosti o DNP a hlášení o ukončení PN) vytvářet v přehledu Výpočet mzdy po zpracování neschopenek ve mzdě přes akci ČSSZ Výkazy - Příloha k žádosti o DNP a ČSSZ výkazy - Hlášení o ukončení PN.


Záznamy v přehledu Evidence DNP

Záznamy DNP se do přehledu dostanou:

 • automatickým přenosem z ČSSZ (z APEP/VREP přes volbu Dotazy na portál ČSSZ nebo importem z XML souboru z datové schránky přes volbu Import XML soubor, které najdete v místní nabídce pod nabídkou ) - nemoci a úrazy
 • ručním zadáním přes volbu Nový - ostatní typy nepřítomností

Přehled Evidence DNP tam může sloužit jako celkový katalog všech dávek nemocenského pojištění.


Upozornění Přes volbu Uložené sestavy v přehledu evidence DNP si můžete zobrazit přednastavenou sestavu Aktuálně běžící nemocenské dávky. Tato sestava zobrazuje ty nemocenské dávky, které mají Datum konce DNP prázdné NEBO Datum konce DNP je větší nebo roven datumu prvního dne vybraného období.


Místní nabídka v přehledu Evidence DNP

Notifikace o PN - Dotazy na portál ČSSZ

Volbou Dotazy na portál ČZZS, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Notifikace o PN, se budete dotazovat na portálu APEP/VREP na nové informace o dávkách nemocenského pojištění. V nabídnutém přehledu vytvoříte nový požadavek přes akci Nový:

Eneschopenka evidence DNP dotaz.png

Vyplníte v atributech Datum od a Datum do interval pro požadované notifikace, tj. období, za které chcete vrátit informace o neschopnostech (max. měsíc, lze i týden, den apod.). Editor dotazu uložíte tlačítkem OK.


Odeslání označeného dotazu na ČSSZ provedete přes akciZprávy - Generování zpráv (akce v místní nabídce přehledu Dotazy na portál na ČSSZ). Po zvolení akce se nabídne definice zprávy pro odeslání dotazu:

Eneschopenka evidence DNP definice zpravy.png


Upozornění Před prvním odesláním je nutné v definici zprávy přes Opravu nastavit příslušné certifikáty na záložce 4 - Certifikát. Na záložce Šifrování šifrovací certifikát od ČSSZ (DIS.CSSZ.2021) a na záložce El.podpis osobní certifikát.


Pokud je definice zprávy nastavena a zvolíte akci Přenos, proběhne odeslání dotazu na portál ČSSZ. O průběhu procesu jste informování. Pokud odeslání proběhne v pořádku, změní se Stav dotazu z Pořízeno na Zpracováno na ČSSZ a do přehledu Evidence DNP se dostanou příslušné záznamy s informacemi o nepřítomnostech za období specifikovaném v příslušném dotazu (nová, pokračující či ukončená DNP). V případě přerušení, tj. v průběhu odesílání program zahlásí Přerušeno, zkuste později! a stav se změní na Přijato PVS/VREP, se pokuste znovu dotaz odeslat přes akci Zprávy - Generování zpráv.

Upozornění Pokud stav zůstane Přijato PVS/VREP, nedojde k načtení nofifikací a záznamů do přehledu Evidence DNP.


Notifikace o PN - Import XML soubor

Volba Import XML soubor, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Notifikace o PN, umožňuje načítat záznamy do přehledu Evidence DNP z XML souboru získaného přes datovou schránku. Po zvolení akce vyhledáte uložený XML soubor a tlačítkem Otevřít záznamy do přehledu naimportujete.


Je třeba si uvědomit, že ne všechny soubory, které se dostanou do datové schránky ohledně eNeschopenek jsou určeny k importu do HELIOS Orange.


Upozornění K importu jsou určeny pouze soubory, které mají ve svém označení „info“ (vznikDPNinfo.xml, ukonceniDPNinfo.xml).


Naopak soubory, které mají v názvu označení „oznam“ slouží jen pro základní informaci a neobsahují potřebné údaje pro import (např.priloha_xy_vznikDPNOznam.xml).


Notifikace o PN - Notifikace vybrané DNP

Pomocí volby Notifikace vybrané DNP si můžete pro vybranou DNP zobrazit přehled načtených notifikací (Vznik PN, Pokračování PN, Ukončení PN, Změna PN, Storno PN).


Notifikace o PN - Změny/Storna vybrané DNP

Pomocí volby Změny/Storna vybrané DNP si můžete pro vybranou DNP zobrazit notifikace typu Změna a Storno.


Notifikace o PN - Přehled všech notifikací

Pomocí volby Přehled všech notifikací si zobrazí přehled všech načtených notifikací pro všechny DNP.


Nový

Volbou Nový, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce, můžete zadávat ručně požadované DNP pro evidenci (OČR, otcovská apod.). Po výběru akce Nový a výběru zaměstnance přes akci Přenos se otevře editor pro zadání DNP:

Eneschopenka evidence DNP nova.png


Záložka 1 - DNP

[1] Zaměstnanec

V sekci Zaměstnanec se zobrazují identifikační údaje zaměstnance (Os.číslo, Příjmení, Jméno, Datum narození a Druh výdělečné činnosti).


[2] Identifikace dávky

V sekci Identifikace dávky vyplňujete:

Číslo rozhodnutí

Vyplníte číslo rozhodnutí DNP.


Druh dávky

Ze seznamu vyberete požadovaný typ dávky:

 • Nemoc
 • OČR
 • OČR - osamělá osoba
 • Mateřská
 • Mateřská - vícečetný porod
 • Pracovní úraz
 • Ostatní úrazy
 • Otcovská péče
 • Dlouhodobé ošetřovné


Shoda s notifikacemi

Atribut informuje o shodě DNP s navázanými notifikacemi získanými importem z XML souboru nebo přes dotazy na ČSSZ.


Stav dávky NP

Atribut informuje o stavu dané DNP, může nabývat hodnot:

 • Pořízeno - jedná se o nový záznam DNP
 • Přeneseno - příslušná DNP byla přenesena do Předzpracování
 • Přeneseno (část.) - příslušná DNP byla přenesena do Předzpracování jen částečně, jedná se o nemoc pokračující do dalšího mzdového období
 • Pořízeno (změna) - k příslušné DNP, která dosud nebyla přenesena do Předzpracovávání, přišla notifikace typu Změna
 • Storno! - k příslušné DNP, která dosud nebyla přenesena do Předzpracovávání, přišla notifikace typu Storno
 • Přeneseno x Změna! - k příslušné DNP, která již byla přenesena do Předzpracovávání, přišla notifikace typu Změna
 • Přeneseno x Storno! - k příslušné DNP, která již byla přenesena do Předzpracovávání, přišla notifikace typu Storno
 • Přeneseno x Chyba!


[3] Průběh DNP

V sekci Průběh DNP vyplňujete:

Začátek - Datum, Hodiny

Zadáváte datum, kdy pracovní neschopnost začala. V případě, že zaměstnanec první den PN pracoval, zadáváte do položky Hodiny hodiny odpracované první den.

Upozornění Pokud zaměstnanec první den nemoci odpracoval, je nutné zadat počet hodin do editoru záznamu v Evidenci DNP ručně, nenačítají se automaticky z notifikace (doktor nemá tuto informaci k dispozici). Pokud jsou hodiny zadané, generuje se docházka za první den nemoci do Předzpracování zvlášť. Hodiny nejdou editovat, když je pro danou DNP vygenerován záznam do Předzpracování nebo pokud je vygenerovaná Příloha k žádosti, jinak to pole je editovatelné v každém případě, není potřeba shazovat příznak, že je to z importu.


Konec - Datum, Hodiny

Zadáváte datum, kdy pracovní neschopnost skončila. V případě, že zaměstnanec poslední den PN pracoval, zadáváte do položky Hodiny hodiny odpracované poslední den.


[4] Trvání DNP (lístky na peníze)

V případě delší nemoci zadáváte přes Nový jednotlivá potvrzení o trvání PN od lékaře. Zadáváte Datum vystavení lístku na peníze.


Záložka 2 - eNeschopenky

[1] Přehled notifikací

V přehledu jsou načtené veškeré notifikace v dané DNP.


[2] Přehled vycházek při PN

V přehledu jsou načtené veškeré vycházky zaměstnance pro danou DNP dle načtených notifikací.


[3] Přehled adres míst pobytu při PN

V přehledu jsou načtené veškerá místa zaměstnance pro danou DNP dle načtených notifikací.


Záložka 3 - Přeneseno

[1] Přeneseno do Předzpracování

V přehledu jsou zobrazeny veškeré docházkové mzdové složky přenesené do Předzpracování pro danou DNP.


[2] Přeneseno do Předzpracování - vybrané období

V přehledu jsou zobrazeny veškeré docházkové mzdové složky přenesené do Předzpracování pro danou DNP pouze za vybrané období.


Přehledy - DNP k proplacení

Volba DNP k proplacení, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Přehledy, umožňuje přenos nepřítomností z přehledu Evidence DNP do přehledu Předzpracování. Zobrazí se přehled DNP spadajících do příslušného mzdového období:

Eneschopenka evidence DNP k proplaceni.png


Zobrazení DNP k přenosu ovlivňuje nastavení mzdové konstanty Generování - 1 MS za období a PN. Jestliže je vystaven lístek na peníze v průběhu měsíce, dojde v případě nezatrženého atributu k tomu, že se po spuštění volby DNP k proplacení do Předzpracování dostane více docházkových mzdových složek (od začátku nemoci po lístek na peníze, od lístku na peníze po ukončení nemoci). V případě, že je v konstantách zatržen atribut Generování 1 MS za období a PN, dochází automaticky k tomu, že se docházkové mzdové složky slučují do jednoho intervalu. Následně i likvidaci je možné provést jednou mzdovou složkou.

Upozornění V případě, že zaměstnanec odpracuje zaměstnanec část dne, ke sloučení správně nedojde.


Následně vyberete z místní nabídky akci Přenos do Předzpracování - Vlož všechny nebo Přenos do Předzpracování - Vlož označené .


 • Vlož všechny - do Předzpracování se přenesou všechny nabídnuté DNP, které jsou ve stavu Nepřeneseno
 • Vlož označené - do Předzpracování se přenesou jen označené DNP, které jsou ve stavu Nepřeneseno


V informačním okně jste informováni o úspěšnosti přenosu. V případě úspěšného přenosu se stav příslušných DNP změní na Přeneseno.

Upozornění Program hlídá, že se jednotlivé nepřítomnosti u zaměstnance nesmí překrývat. Pokud byste například již danou PN v předzpracování již měli zadanou ručně či importem ze souboru, přenos z Evidence DNP by neproběhl!


Program také kontroluje, zda vkládané záznamy navazují na případné předchozí záznamy.

Upozornění V případě, že zaměstnanec první den PN odpracuje část dne a nabízejí se tedy přes volbu DNP k proplacení pro přenos do Předzpracování minimálně dva řádky, není možné pro přenos těchto PN použít volbu Vlož označené, ale musí se použít volba Vlož všechny.

Volba Vlož označené zafunguje na prvním dnu nemoci, ale na dalším záznamu zahlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Označené záznamy obsahují nepřítomnost, která pokrývá celou dávku NP v rámci vybraného mzdového období.

Akce nebude provedena.


Přehledy - Přeneseno do Předzpracování - vybraný záznam, Přeneseno do Předzpracování - vybrané období

Pomocí akcí Přeneseno do Předzpracování - vybraný záznam a Přeneseno do Předzpracování - vybrané období si můžete zobrazit záznamy vložené do Předzpracování.

 • Přeneseno do Předzpracování - vybraný záznam - zobrazí se všechny záznamy docházky přenesené do Předzpracování ve vybraném mzdovém období
 • Přeneseno do Předzpracování - vybrané období - zobrazí se všechny záznamy docházky přenesené za všechna mzdová období pro vybranou DNP


Upozornění Do přehledu Předzpracování jsou přenášeny docházkové mzdové složky pracovních neschopností, samotnou likvidaci je nutné jako doposud provádět ve Výpočtu mzdy.
Upozornění V případě, že první či poslední den zaměstnanec odpracoval část hodin, generuje se do Předzpracování tento první den DNP zvlášť.


Při zpracování mzdy ve Výpočtu mzdy musíte provést likvidaci DNP z editoru docházkové MS přes tlačítko Likviduj jako doposud, z přehledu Evidence DNP se však nyní do likvidační MS přenesou automaticky další údaje, např. Číslo rozhodnutí, Typ dávky (Nová, Pokračování) apod.

Upozornění V přehledu Evidence DNP se také změní stav ve sloupci Přeneseno. V případě ukončené nemoci je zobrazí Ano, v případě neukončené nemoci se po přenosu změní příznak na Částečně.


Přehledy - Historie nemocí

Jedná se o evidenci DNP (docházkových mzdových složek), které bezprostředně předcházejí začátku zpracování mezd v systému HELIOS Orange nebo vzniku pracovního poměru zaměstnance. Můžete zde i pořizovat nové záznamy. Stejný přehled najdete také v hlavní nabídce stromové struktury pod nabídkou Zaměstnanci, Historie nemocí.


Výkazy - Přílohy k žádosti

Akce Přílohy k žádosti, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Výkazy, umožňuje vytvoření přílohy k žádosti o DNP na ČSSZ.

Upozornění Nyní je možné přílohu vytvořit bez ohledu na stav zpracování výpočtu mzdy (na rozdíl od akce ČSSZ Výkazy - Příloha k žádosti o DNP nad přehledem Výpočet mzdy).


Po výběru akce se zobrazí přehled již vytvořených příloh pro dané období. Přes akci Příloha k žádosti - Doplň nové z Evidence DNP, kterou najdete nad přehledem příloh k žádosti v místní nabídce, se nabídnou všechny záznamy DNP pro vytvoření přílohy a přes akci Přenos se do přehledu příloh dogenerují pro označené DNP odpovídající přílohy, které byste měli odeslat. Přes akci Oprava můžete otevřít editor vybrané přílohy:

Eneschopenka evidence priloha.png


Do editoru přílohy přibyla záložka 4 - Platba (str.2) pro zadání informace, kam bude vyplácena dávka NP:

Eneschopenka evidence priloha platba.png


V přehledu Evidence DNP je ve sloupci "P" uvedeno, co je třeba s příslušnou dávkou PN v souvislosti s přílohou k žádosti provést:

 • "-" - K dnešnímu dni není nutné Přílohu vytvářet.
 • "!" - K dnešnímu dni je nutné vytvořit Přílohu.
 • "P" - Příloha již byla vytvořena z této evidence.
 • "V" - Příloha již byla vytvořena z výpočtu mzdy.


Přílohu k žádosti o DNP můžete přes akciTisk formulářem (F8) vytisknout. Dále můžete přílohu přes akci Zprávy - Generování zpráv odeslat na ČSSZ přes VREP nebo vygenerovat soubor XML pro odeslání datovou schránkou.


Hr.změna stavu EP

Přes akci místní nabídky Hr.změna stavu EP a potvrzením globálním heslem můžete pro vybrané přílohy hromadně změnit stav elektronického podání.


Realizace tiskem

Přes akci místní nabídky Realizace tiskem můžete pro vybrané přílohy hromadně změnit příznak realizace tiskem (pokud je atribut Realizace tiskem zatržen, není možné editovat na příloze žádné údaje.).


Výkazy - Hlášení o ukončení PN

Akce Hlášení o ukončení PN, kterou najdete v přehledu Evidence DNP v místní nabídce pod nabídkou Výkazy, umožňuje zaměstnavateli na ČSSZ zaslat hlášení u ukončení PN v případě ukončení pracovní neschopnosti.


Po výběru volby se zobrazí přehled již vytvořených hlášení o ukončení PN pro dané období. Přes akci Hlášení o ukončení PN - Doplň nové z Evidence DNP, kterou najdete nad přehledem hlášení o ukončení PN v místní nabídce, se nabídnou všechny záznamy DNP pro vytvoření hlášení a přes akci Přenos se do přehledu hlášení dogenerují pro označené DNP odpovídající záznamy, které byste měli odeslat. Přes akci Oprava můžete otevřít editor vybraného hlášení a případně údaje upravit:

Eneschopenka evidence hlaseni.png


V přehledu Evidence DNP je ve sloupci "H" uvedeno, co je třeba s příslušnou dávkou PN v souvislosti s hlášením o ukončení PN provést:

 • "-" - K dnešnímu dni není nutné Hlášení vytvářet.
 • "!" - K dnešnímu dni je nutné vytvořit Hlášení.
 • "H" - Hlášení již byla vytvořeno z této evidence.
 • "V" - Hlášení již bylo vytvořeno z výpočtu mzdy.


Upozornění V případě provedeného výpočtu mzdy můžete hlášení vytvořit také z přehledu Výpočet mzdy přes akci ČSSZ Výkazy - Hlášení o ukončení PN, kterou najdete v místní nabídce přehledu Výpočet mzdy. Přes akci Hlášení o ukončení PN - Doplň nové z Výpočtu mzdy si zobrazíte DNP k hlášení o ukončení a akcí Přenos je vložíte do přehledu hlášení k odeslání.


Hlášení o ukončení PN můžete přes akci Tisk formulářem (F8) vytisknout. Dále můžete hlášení přes akci Zprávy - Generování zpráv odeslat na ČSSZ přes VREP nebo vygenerovat soubor XML pro odeslání datovou schránkou.


Hr.změna stavu EP

Přes akci místní nabídky Hr.změna stavu EP a potvrzením globálním heslem můžete pro vybraná hlášení o ukončení hromadně změnit stav elektronického podání.


Realizace tiskem

Přes akci místní nabídky Realizace tiskem můžete pro vybraná hlášení o ukončení hromadně změnit příznak realizace tiskem (pokud je atribut Realizace tiskem zatržen, není možné editovat na příloze žádné údaje.).


Výkazy - Přílohy k datu

Volba Přílohy k datu umožňuje tisknout Přílohu k žádosti o k určitému datu (nejčastěji k datu narození dítěte). Jakmile zvolíte tuto volbu, zobrazí se přehled již vytvořených příloh k datu. Novou přílohu zadáte přes volbu Nový a výběr požadovaného zaměstnance volbou Přenos. Jste vyzváni k zadání Datumu sociální události (např. datum narození dítěte v případě, že potřebujete vytisknout přílohu pro otce, který bude žádat o rodičovskou dávku). Následně je dle tohoto data vytvořena Příloha dle klasických pravidel.

Přílohu lze tisknout přes Tisk formulářem (F8).

Přílohu nelze exportovat (ve většině případů bude sloužit pro Úřad práce).


Změna typu záznamu

Pod volbou Změna typu záznamu jsou volby umožňující ručně upravit záznam v Evidenci DNP, který byl vygenerován z eNeschopenky (notifikací). Jedná se o volby:

 • Ruční zadání - přepne vybraný záznam z typu Generováno z eNeschopenky na typ Ruční zadání. Týká se pouze druhů DNP Pracovní neschopnost. Po přepnutí lze pak tento záznam editovat stejně jako ručně zadaný záznam. Výjimkou jsou položky Trváni DNP (Lístky na peníze) vygenerované z notifikací, ty nelze editovat ani smazat.
 • Generováno z eNeschopenky - přepne vybraný záznam z typu Ruční zadání na typ Generováno z eNeschopenky. Týká se pouze druhů DNP Pracovní neschopnost. K přepnutí dojde pouze v případě, že záznam je ve shodě s notifikacemi podle příslušného čísla rozhodnutí.
Upozornění Změnu lze provést vždy pouze na jednom vybraném záznamu.
Upozornění Pokud přepnete automaticky vygenerovaný záznam na ručně pořízený a zpět na generovaný, nebudou další notifikace ve shodě s danou DNP.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export