Mzdy - OČR z důvodu uzavření školy - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Koho se „neomezené“ OČR týká.

Rodič si může z důvodu uzavření škol požádat na základě žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) o dávku OČR. Vyplácí se 60% DVZ po celou dobu trvání OČR v souvislosti s mimořádným opatřením. Do této skupiny mohou spadat například i starší či postižení členové rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb (pokud by to nastalo).


Není „dlouhodobé“ ošetřovné jako Dlouhodobé ošetřovné

V médiích nebo mezi konzultanty nebo uživateli se rozmáhá termín dlouhodobé ošetřovné, kterým se označuje OČR projednávající vládou a parlamentem. Jedná se o klasické ošetřovné, které zákonem bylo dočasně upraveno, že se proplácí jinak a vyloučené doby se tím pádem evidují taky jinak. Dlouhodobého ošetřovného, tak jak ukládá zákon, se to vůbec netýká. To je ošetřování člena rodiny po hospitalizaci atd.


Jakými MS zadávat toto OČR

Zadávat se bude distribuční mzdovou složkou Ošetřovné - docházka (MS 201) a Ošetřovné (MS 205). V editoru MS Ošetřovné je PŘÍSTUPNÝ atribut Karanténa. Atribut byl na likvidační MS i dosud, ale nebyl u OČR přístupný editaci. U karanténních OČR (vlastně všech dětí) je nutné tento atribut zatrhnout.


Upozornění Atribut Karanténa je přístupný od verze 2.0.2020.0400 a současně je v editoru výpočtu mzdy zaměstnance nad vybranou mzdovou složkou akce Karanténa OČR - Nastavit příznak (vybraný záznam), která umožňuje toto nastavit i v uzavřených obdobích. .


Upozornění Pokud zatrhnete atribut Karanténa na likvidační mzdové složce ve Výpočtu mzdy, nezapomeňte na to, že pokud bude ošetřovné pokračovat i v dalším měsíci, je nutné na pokračující mzdové složce atribut Karanténa zatrhnout znovu (nepřenese se z přechozího měsíce).


Upozornění Pokud zatrhnete atribut Karanténa v Evidenci DNP a ošetřovné bude pokračovat i v následujícím měsíci, dojde automaticky k přenesení atributu Karanténa na pokračující mzdovou složku ošetřovného.


Upozornění Jelikož se jedná o mzdové složky určené i pro klasické ošetřovné, kde je omezen počet dnů k proplacení na 9 příp. 16 dní, jsou na likvidační MS 205 uvedeny dny odpovídající tomuto omezení. Pro nápočet ELDP bude důležité zatržení atributu Karanténa a vyloučené dny se načtou dle kalendářních dnů na docházkové mzdové složce.


Jak řešit, když v průběhu zaměstnanci některé dny pracují.

OČR lze zadat v období, kdy zaměstnanec pracuje, po jednotlivých dnech a v docházce OČR vynulovat hodiny. Tím se nekrátí odpracované hodiny za tyto dny. Následně takovou docházku zlikvidovat a nastavit jako Pokračování.


Přerušení OČR - 18.2. byl zaměstnanec v práci


Upozornění Pokud by tam byl delší časový úsek, kdy zaměstnanec pracoval, mohla by se OČR po pracovní pouze zadat jako nová OČR, nesmí se však potom poslat příloha, která tímto způsobem zadání vznikne. V případě OČR z důvodu uzavření školy je tedy možné zadat přerušovaně.


Příloha k žádosti o dávku


K takové OČR je třeba poslat přílohu k žádosti o DNP, jenomže takto vystavená OČR nemá číslo rozhodnutí. Portál VREP takové přílohy nepřijme a vrátí chybu v podobě, že není vyplněno číslo rozhodnutí. Nefungují ani interaktivní tiskopisy ze stránek ČSSZ.

Prozatím šlo řešit pouze tiskem a odesláním poštou nebo bylo možné uložit přílohu do PDF souboru, naskenovat Žádost o OČR potvrzené školou a odeslat datovou schránkou. Podle sociálky by to mělo vzhledem k omezení osobního kontaktu jít.


Upozornění ČSSZ vydala novou metodiku v poučení přílohy, že lze dočasně pro odeslání bez čísla rozhodnutí zaškrtnout položku Zahraničí mimo SK. To zapříčiní, že se vyblokují kontroly na portále a příloha projde na ČSSZ.
Upozornění Žádost se pak musí poslat poštou tak jako klasická OČR.


K dispozici je také externí akce, která pro označené přílohy zaškrtne položku Zahraničí mimo SK a odmaže jakékoliv číslo rozhodnutí.

Externí akce slouží dočasně, než vyjde verze kde bude umožněno v editoru přílohy zahraniční mimo Slovensko zaškrtnout. Externí akci si naimportujete do příslušné databáze (firmy) ze souboru EA_Uprava_NEMPRI_Zadost_o_OCR.HEKX (soubor spustíte a přihlásíte se k dané DB, potvrdíte provedení akce).

Upozornění V případě, že nepoužíváte přehled Evidence DNP (nemáte dokoupený plugin), můžete pro úpravu přílohy (tj. pro zatržení atributu Zahraniční mimo Slovensko) použít externí akci EA_Uprava_NEMPRI_Zadost_o_OCR (HeO_2_bez_EvidenceDNP).HEKX


Před odesláním zprávy na VREP vyskočí kontrola, že není vyplněno číslo rozhodnutí. Po uzavření přehledu s chybou je nutné pokračovat v exportu zprávy tím, že na dotaz, zda přesto odeslat, odpovíte ANO.


ELDP a vyloučené doby

Změny se vlastně projeví právě jen v RELDP – v počtu vyloučených dob, které nebudou omezeny na 9/16 dnů, ale na celou dobu trvání OČR.

Upozornění Úprava nápočtu ELDP je v HELIOS Orange od verze 2.0.2020.0402 ze dne 16.04.2020. Pokud byly mzdy za březen uzavřeny dříve, vybraný ELDP je možné přepočítat volbou Přepočet vybraných RELDP - od počátku roku, aby vyloučené doby byly v pořádku. Tedy není nutné se znepokojovat.


Vyplácení OČR je na straně ČSSZ a výše je 60% z DVZ. Zaměstnavatel nic nenahrazuje.


Mzdový list a kalendářní dny nemoci

V souvislosti s úpravou nápočtu dnů ošetřovného z hlediska koronaviru (zrušení hranice 9 a 16 dnů), došlo nově také od verze 2.0.2020.0405 ze dne 06.05.2020 k úpravě nápočtu položky Kalendářní dny nemoci ve Mzdovém listu (aby se zobrazovaly všechny kalendářní dny ošetřovného, nikoliv pouze dny do původní hranice 9 a 16 kalendářních dnů).


Upozornění POZOR!

Pokud jste provedli měsíční uzávěrku března dříve než na této verzi, spusťte, prosím, v přehledu Výpočet mzdy akci Servis, Mzdový list - přepočet. Aby se do mzdového listu správně napočetly Kal.Dny nemoci proplacené, je důležité, že byl zatržen atribut Karanténa ve výpočtu mzdy, tj. mzda byla přepočtena s tímto atributem. Kontrolu dní je možné provést tak, že si v přehledu Výpočet mzdy zobrazíte přes Nastav položku Kal.dny OČR.

Pokud kalendářní dny uvedené v atributu Kal.dny OČR neodpovídají skutečnosti dle zatrženého atributu Karanténa a tudíž se i do mzdového listu načítá špatný počet dní v položce Kal.Dny nemoci proplacené (např. k zatržení atributu Karanténa došlo později přes akci Karanténa OČR - Nastavit příznak (vybraný záznam)), je nutné příslušné mzdové období otevřít přes volbu Odemkni mzdové období v přehledu Mzdového období. V odemčeném období musíte zrušit uzávěrku zaměstnance v přehledu Mzdové údaje přes volbu Zrušení uzávěrky zaměstnanců (pokud máte i zaúčtováno, je nutné mzdový doklad odúčtovat a smazat vygenerované předkontace). Následně přepočtete mzdu vybraného zaměstnance v přehledu Výpočet mzdy přes volbu Přepočet mezd - označené. Tím se napočte do atributu Kal.dny OČR správný počet dní. Následně je nutné přepočítat mzdový list akcí Servis - Mzdový list - přepočet nad vybraným zaměstnancem ve Výpočtu mzdy. Poté je nutné období uzamknout volbou Opakovaná uzávěrka.


Upozornění Bližší informace k problematice ošetřovného najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export