Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - Koronavir - Překážky v práci - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah


Je třeba rozlišovat dvě různé situace:

KARANTÉNA – ZAMĚSTNANCI JE NAŘÍZENA KARANTÉNA

Jedná se vlastně o druh „nemoci“. Zaměstnanci náleží klasická nemocenská – tzn. počítáno 60% z redukovaného průměrného výdělku.


V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí.


Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény.


Z hlediska HELIOS Orange:

Uživatel zadá klasicky mzdové složky nemoci a zatrhne v editoru likvidační mzdové složky položku Karanténa:


Karantena.jpg


UZAVŘENÍ FIRMY – ZAMĚSTNANEC NEMŮŽE PRACOVAT, PROTOŽE JE FIRMA UZAVŘENÁ

Jedná se o situaci, kdy firma prostě nefunguje z nějakého z níže uvedených důvodů (B až E). V tomto případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu v příslušné procentuální výši průměrného výdělku.

Antivirus program 23 3 oprava.jpg

Obrázek je zdrojem z MPSV.


Detailní info zde:


https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zaměstnanec+nevykonává+práci+protože+došlo+k+uzavření+pracoviště+nebo+omezení+jeho+provozu.pdf/


Usnesení vlády je dostupné na:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf


Překážka v práci na straně zaměstnavatele


Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu jednoho z paragrafů § 207, 208 nebo 209 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.


Z hlediska HELIOS Orange:

Zkopírujte mzdovou složku 236 Prostoje a opravte procenta na požadovaná podle vaší situace:


Koronavir prostoje.jpg


Nezapomeňte, že jste vytvořili novou mzdovou složku (tzn. je nutné doplnit kontaci, přidat do generátoru mzdových sestav apod.).


Upozornění Bude-li na nové mzdové složce nastaven atribut Překážka na straně zaměstnavatele, má to za následek, že se v případě doplatku do minimálního základu na zdravotní pojištění ((ve mzdových údajích zatrženo Uplatnit MVZ)) do výpočtu mzdy generuje mzdová složka 083 Vratka ZP z doplatku do MVZ. Na MS 083 se generuje částka 4,5 % z případného doplatku do MVZ - částka je standardně zahrnuta v odvodu ZP za zaměstnance a přes MS 083 dochází k vrácení části odvodu ZP zaměstnanci (účetně to znamená zvýšení náklad firmy na ZP a navýšení čistého příjmu zaměstnance).


Upozornění Pokus se Vám při použité MS 236 Prostoje nebo její kopii se zatrženým atributem objeví hláška Nenalezená MS pro vratku ZP z doplatku do MVZ, pak zkontrolujte na nastavení MS 083. Mzdová složka musí být schválena a na záložce 2 - Konstanty musí být zatrženy atributy nabídnou do výpočtu a Překážka na straně zaměstnavatele. Pokud je nastavena špatně, je možné nad MS 083 spustit volbu Porovnání a nad zobrazenými a označenými rozdíly spustit volbu Nahraj hodnoty z referenční MS.


Vliv na nárok na stravenky

V případě prostojů NENÍ nárok na stravenky. V případě použití funkcionality výpočtu nároku na stravenky v HELIOS Orange bude docházet k tomu, že za tyto dny bude nárok na stravenky krácen.

Vyhláška č. 430/2001 Sb. § 5 - (3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště. Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.


Bližší informace ohledně nároku na stravenky si můžete prostudovat zde:

https://www.edenred.cz/clanky/vse-co-jste-chteli-vedet-o-poskytovani-stravenek-v-dobe-koronaviru/amp


Program ANTIVIRUS

Dnes byla uvolněna webová stránka https://antivirus.mpsv.cz, kde se bude žádat o poskytnutí náhrady od státu za překážky v práci.

Prozatím uvádíme základní informace, které budou průběžně aktualizovány:

  • Postup se skládá z žádosti a z vyúčtování – Žádost je formulář, který se generuje na základě údajů vyplněných na stránkách a vyžaduje přílohy, které jsou popsané v písemném nebo video návodu pro sestavení žádosti. Vyúčtování je excelový soubor obsahující jmenný seznam pracovníků, kde jsou vyčísleny náhrady včetně pojištění za zaměstnavatele. Tady ještě není přesná metodika podání stanovena.
  • Žádost i vyúčtování je požadováno podání výhradně elektronicky a to datovou schránkou nebo mailem opatřeným elektronickým podpisem. Poštou nikoliv!!!
  • Žádost jako formulář neplánujeme.
  • Budeme řešit pouze vyúčtování a to nejspíš sestavou nebo generátorovou sestavou, zatím je to velice čerstvé, budeme upřesňovat.
  • To nejdůležitější je termín: Žádost je možné podat již teď. Zaměstnavatel je povinen doručit vyúčtování nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den. Předchází-li počátek období poskytování příspěvku datu uzavření dohody, výkaz za měsíce předcházející datu uzavření dohody zaměstnavatel doloží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody. Připadne-li poslední den uvedených lhůt na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení výkazu nejbližší příští pracovní den.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export