Mzdy (SK) - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Novinka ÚPRAVA - akcia Mesačná dochádzka

V prehľade Mesačná dochádzka (cesta: Výpočet mzdy/akcia Mesačná dochádzka/podakcia Vybraných zamestnancov) sa nesprávne zobrazovali denné úväzky v prípade nepravidelných kalendárov.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mesačný daňový prehľad (XML) - prázdne dátumy

V nasledovných elementoch:

DatumZisteniaOP
r01

boli vykonané nasledovné úpravy:
- ak boli prázdne, naplnili sa hodnotou "12.30.1899" a mali zostať prázdny
- ak boli vyplnené, tak boli v dátumovom formáte MM.DD.RRRR a mali byť v dátumovom formáte DD.MM.RRRR.

Okrem toho boli odstránené elementy:
predcislieUctu
cisloUctu
kodBanky

Upravené.


Novinka ÚPRAVA - ROČNÉ hlásenie (IV. časť) - tlačový formulár

Pri náhľľade tlačového formulára pre IV. časť ročného hlásenia systém HELIOS Orange hlási:

"Nie je možné vygenerovať zostavu.
xRocniHlaseni_Prioha_NezpracRZD: Nemôžem otvoriť zdroj dát.
SQL statement doesnt return rows."

Jedná sa o prípad, kedy žiadny zamestnanec nevstupuje do prílohy, tj. má sa zobraziť prázdne tlacivo bez zamestnancov.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou - samostatná strana

V prípade nerezidenta sa generoval nesprávny počet príloh.

UpravenéVerze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2021 - mzdové konštanty

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 244/2021 zo dňa 18. 6. 2020 sa od 1. 7. 2021 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 218,06.

Táto hodnota je potrebná pre výpočet výkonu rozhodnutia (exekúcií), z toho dôvodu je nutné nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2021 spustiť akciu "Aktualizácia mzdových konštánt", čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2021.

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2021 nájdete na našom webe v Poradni SK:

verzia 2.0:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2021

verzia iNUVIO:
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2021


Novinka NOVINKA - Predĺžená podporná doba od 1. 5. 2021

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. 5. 2021 platí:

V súlade s ust. § 293fec novely:

"Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po jej ukončení po účinnosti tohto zákona, najskôr odo dňa nasledujúceho po jeho uplynutí a podporné obdobie, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, najskôr od účinnosti tohto zákona, na písomnú žiadosť poistenca podanú na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou."

V súlade s ust. § 293fed novely:

"Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti odo dňa nasledujúceho po uplynutí podporného obdobia podľa § 293fec; do podporného obdobia sa nezapočítavajú predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti."

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. Nad prehľadom Výpočet mzdy je odteraz akcia Podporná doba rozdelená na 2 podakcie:

Prehľad podpornej doby (pôvodná akcia Podporná doba) - pomocou tlačidla Nastav je možné si zobraziť nový stĺpček PPD
Predĺženie podpornej doby (nový prehľad)

2. Dátum predĺženia podpornej doby používateľ zadá v aktuálnom období do editora druhej likvidančnej mzdovej zložky pre dočasnú pracovnú neschopnosť/úraz. V editore tejto likvidačnej mzdovej zložky pri atribúte "Už preplatené dni" pribudla "šípka", ktorou používateľ otvorí prehľad "Predĺženie podpornej doby". Priamo do tohto prehľadu pomocou tlačidla Nový vytvorí záznam, do ktorého uvedie dátum Predĺženia podpornej doby do.

Pri ukladaní záznamu, jeho zmene alebo jeho odstraňovaní sa zobrazí používateľovi info okno:

"Vykonaná zmena bude mať za následok zmenu dĺžky podpornej doby a zároveň zmení začiatok obdobia prerušenia sociálneho poistenia. Pokiaľ koniec podpornej doby plynúci z vykonanej zmeny spadá do predchádzajúcich období, je nutné zaktualizovať EDLP zamestnanca, prípadne vykonať storno RLFO - prerušenie, ktoré bolo odoslané vzhľadom k pôvodnému začiatku prerušenia sociálneho poistenia. V prípade vyplateného príjmu podliehajúceho odvodom na sociálne poistenie je nutné spustiť prepočet mzdy. Tým dôjde k zrušeniu pôvodného spätného rozpočtu sociálneho poistenia a vykoná sa štandardný výpočet sociálneho poistenia (úrazové). Uložiť zmenu podpornej doby? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak sa zmena uloží, čím sa posunie koniec podpornej doby, a začiatok prerušenia sociálneho poistenia.

Ak používateľ zvolí tlačidlo Nie, tak sa zmena neuloží.


Príklad:

Zamestnancovi má uplynúť 52 týždňov dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN) 10.6.2021. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe podanej žiadosti o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského rozhodol (po splnení zákonných podmienok) o predĺžení podporného obdobia na výplatu nemocenského do 10.12.2021. Kedy zamestnávateľ prostredníctvom RLFO oznámi SP vznik prerušenia povinného poistenia zamestnanca?

Zamestnanec v období od 10.6.2021 do 10.12.2021 bude mať vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu trvania DPN (§ 140 ods. 2 zákona). Pokiaľ bude zamestnanec naďalej aj po 10.12.2021 DPN (ale už nedôjde k predĺženiu podporného obdobia), od 11.12.2021 sa mu v súlade s § 293fed ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 130/2021 Z. z. preruší povinné poistenie. Zamestnávateľ prostredníctvom RLFO oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia zamestnanca od 11.12.2021; dôvod prerušenia oznámi novým kódom "13" , nakoľko ide prerušenie povinného poistenia po uplynutí predĺženého podporného obdobia v súlade s § 293fed.

Čo v prípade, že zamestnávateľ nemal odkomunikované so zamestnancom, že pravdepodobne dôjde k predĺženiu podpornej doby a zamestnávateľ oznámil Sociálnej poisťovni na RLFO druh evidencia Prerušenie, že sa sociálne poistenie prerušuje k 10. 6. 2021?

Ak by sa zamestnávateľ dozvedel o predľžení podpornej doby po 10. 6. 2021 napr. 1. 8. 2021, bude musieť po zavevidovaní predĺženia podpornej doby, zabezpečiť storno RLFO druh evidencie Prerušenie ku dňu 10. 6. 2021, následne nad prehľadom ELDP spustiť akciu Aktualizácia, ktorá zruší rozdelenie riadkov z dôvodu prerušenia starobného poistenia k 10. 6. 2021. Ak by v čase od 1.7.2021 do 31. 7. 2021 mal zamestnanec vyplatený príjem, ktorý podlieha odvodom na sociálne poistenie, tak tento príjem vstúpil do spätného rozpočtu sociálneho poistenia vzhľadom k tomu, že bol vyplatený v mesiaci prerušenia sociálneho poistenia a teda vstúpil do výkazu VPP. V takomto prípade bude nutné prepočítať mzdu za 7/2021, čím sa zruší spätný rozpočet sociálneho poistenia a zamestnanec vstúpi do vkkazu MVPP. Z čoho vyplýva, že bude nutné poslať opravné výkazy VPP aj MVPP za 7/2021.

3. Aktualizácia ELDP bola upravená tak, aby rešpektovala hodnotu v atribúte Predĺženie PD do. Tzn., že po zadaní dátumu predĺženia PD, ak chce používateľ vidieť aktuálny ELDP musí nad prehľadom ELDP spustiť akciu Aktualizácia, inak ju vykoná automaticky mesačná uzávierka. K rozdeleniu riadkov dôjde až v mesiaci, v ktorom končí predĺženie PD a zároveň PN pokračuje aj po predĺžení.

4. Generovanie RLFO bolo upravená tak, aby rešpektovalo hodnotu v atribúte Predĺženie PD do. Tzn., že po zadaní dátumu predĺženia PD, ak používateľ spustí akciu "Generovanie RLFO/Prihlášky, odhlášky, prerušenia, MD, RD" nad mesiacom, v ktorom skončila štandardná podporná doba a PN pokračuje a zároveň je zadané Predĺženie PD, tak nedôjde k vygenerovaniu RLFO druh evidencie Prerušenie s kódom "8". K tomuto generovaniu s kódom "13" dôjde až v mesiaci, v ktorom končí predĺženie PD a zároveň PN pokračuje aj po predĺžení.

5. Výpočet sociálneho poistenia bolo upravené tak, aby rešpektovalo hodnotu v atribúte Predĺženie PD do.

Príklad:
PN trvá
PD do 29.5.2021
PPD do 30.11.2021
Prijem vyplateny v 6/2021

Používateľ vyplatil príjem podliehajúci sociálnemu poisteniu v 6/2021, kedy ešte nemal informáciu, že dôjde k predĺženiu PD. V 6/2021 bol celý mesiac na PN a zároveň od 30. 5. 2021 došlo k prerušeniu sociálneho poistenia, preto vyplatený príjem vstúpil do spätného rozpočtu sociálneho poistenia (výkaz VPP).

Po následnom zadaní PPD do 30. 11. 2021 sa zruší prerušenie sociálneho poistenia, tzn. v mesiaci 6/2021 sociálne poistenie trvá, tj. vyplatený príjem nevstúpi do spätného rozpočtu sociálneho poistenia ale do štandardného výpočtu sociálneho poistenia (výkaz MVPP).

Poznámka:
Ak boli za 6/2021 už odoslaný výkazy MVPP/VPP, bude potrebné VPP výkaz stornovať (ak obsahoval len údaje tohto zamestnanca) a poslať opravný výkaz MVPP.

6. Tlačový formulár pre Mzdový list odteraz v sekcii Prerušenie poistenia rešpektujre hodnotu v atribúte Predĺženie PD do.


Novinka ÚPRAVA - Mesačný daňový prehľad - platný dátum (XML)

Pri kontrole na portály FRSR alebo v aplikácii eDane sa mohla vyskytnúť chyba:

"Zadajte platný dátum."

Z toho dôvodu sme upravili formát dátumu na DD.MM.RRRR aj v nasledovných elementoch:

DatumZisteniaOP
r01


Novinka NOVINKA - Fondy - III. pilier - akcia Generuj

Nad číselnik Fondy - III. pilier pribudla akcia Generuj, ktorá dogeneruje chýbajúce fondy pre vybrané mzdové obdobie.

Poznámka:
V prípade existencie symbolu DPLIP (historický symbol pre aktuálny symbol DDSAXA) sa nedogeneruje symbol DDSAXA.


Novinka ÚPRAVA - Mesačná dochádzka

V prehľade Mesačná dochádzka (cesta: Výpočet mzdy akcia Mesačná dochádzka) neboli zohľadňované skrátené úväzky zadané v Mzdových údajoch.

Upravené


Novinka NOVINKA - Predspracovanie - Definované importy, Importy formát XML - cudzia mena

1. akcia Definované importy boli rozšírené o možnosť importu cudzej meny (cesta: Výpočet mzdy/Predspracovanie)

V definícii položky importu a zvolení Typu atribútu = Atribút MZ môže používateľ vybrať:

Čiastka CM
Kód CM

POZOR: Ak je zadaná Čiastka CM, musí byť zadaný aj Kód CM (ten musí být zadaný v systéme HELIOS Orange).

Import cudzej meny je umožnený pri mzdových zložkách, ktoré majú :

Skupiny MZ

Základná mzda
Príplatky a doplatky
Prémie a odmeny
OON
Nešpecifikovaný príjem
Naturálna mzda

Vstupný formulár

Čiastka
Hodiny x částka

2. akcia Importy/Formát XML (cesta: Výpočet mzdy/Predspracovanie)

Po novom je možné importovať cudziu menu aj v XML formáte a to pridaním tagov:
CM_Castka
CM_Kod

UPOZORNENIE:
Importovaná mzdová zložka musí mať vo svojej definícii označený atr. Povoliť cudziu menu.


Novinka NOVINKA - Výpočet PPHZ - rozšírenie funcionality

Doteraz bolo možné nastavit nasledovné spôsoby výpočtu PPHZ:

 • Zo skutočnej mzdy
 • Zo Základnej mzdy a Paušálov

Funkcionalita tohoto nastavenia zostáva zachována, ale pribudla možnosť v prípade, že ak zamestnanec v nasledujúcom štvrťroku po vzniku pracovného pomeru neodpracuje 21 dní alebo 168 hodín alebo jeho VZ je nulový, nastaviť, aby sa PPHZ neprepočítaval, ale zostal rovnaký ako v predchádzajúcom štvrťroku.

V Mzdových konštantách na záložke Ostatné sekcia Výpočet PPHZ, pobočky, stravné vznikla položka "Prepočítať v nasledujúcich štvrťrokoch".

Impllicitne je táto položka zaškrtnutá, tzn. systém sa chová rovnako ako doteraz.
Pokiaľ chcete, aby nedochádzalo k prepočtu PPHZ, je nutné zrušiť zaškrtnutie tejto položky.
Položka je v systéme HELIOS Orange viditeľná od obdobia 06/2021.
Položku je možné zaškrtnúť len vtedy, ak nie sú v danom mzdovom období vypočítané mzdy.

UPOZORNENIE

Ak sa jedná o 1. štvrťrok od nástupu zamestnanca, naďalej sa vypočítáva PPHZ podľa nastavenia konštanty "Algoritmus výpočtu pravdepodobného PHZ" (tj. Zo skutočnej mzdy alebo Zo základnej mzdy a Paušálov).

Zaškrtnutie alebo zrušenie zaškrtnutia tejto položky "Prepočítať v nasledujúcich štvrťrokoch" sa uplatní až od nasledujúceho štvrťroku od nástupu zamestnanca.

Príklad:
Zamestnanec nastúpil do PP 15.6. 2021
Algoritmus výpočtu pravdepodobného PHZ = Zo Základnej mzdy a Paušálov
Položka "Prepočítať v nasledujúcich štvrťrokoch" je zaškrtnutá

Výpočet:
Pri mesačnej uzávierke 06/2021 dôjde k výpočtu PPHZ na základe Základnej mzdy a Paušálov.
Pri mesačnej uzávierke 09/2021 v prípade, že nie je odpracovaných 21 dní alebo 168 hodín sa PPHZ nevypočíta, ale zostane PPHZ ten, ktorý vznikol po mesačnej uzávierke 06/2021.
Pri mesačnej uzávierke 09/2021 v prípade, že je odpracovaných 21 dní alebo 168 hodín, tak sa vypočíta klasický PHZ (nie PPHZ).


Novinka Správa osobných údajov - anonymizácia položiek rodinných príslušníkov

Nebolo možné anonymizovať údaje v prehľade Rodinní príslušníci.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Doplňujúce údaje - zoznam profesií

V tlačidlu Nastav bola odstránená duplicitná väzba na Zoznam profesií, ktorá po jej výbere vykazovala chybu.


Novinka NOVINKA - Daňový bonus na dieťa od 7/2021

V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov platí nasledovné:

Od 01.07.2021 do 31.12.2021 pri uplatnení daňového bonusu postupuje daňovník podľa § 52zzj ods. 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10 ZDP.
V súlade s § 52zzj ods. 2 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 € mesačne (v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP suma platná na rok 2021 = 23,22 €),

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku,
a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo

c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť
prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021.


Na základe tejto zmeny vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. prvotné nastavenie nových nárok DB podľa veku dieťaťa
- pri prvom vstupe do prehľadu Výpočet mzdy, ktorý neobsahuje vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 7/2021 sa objaví hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.07.2021 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa."

v prípade, že v čase updatu už boli vypočítané mzdy s nárokom na daňový bonus na dieťa za obdobie 7/2021 a vyššie, tak sa zobrazí hláška:
"Nová legislatíva platná od 01.07.2021 pre daňový bonus na deti.
Teraz dôjde k nastaveniu typu daňového bonusu podľa veku dieťaťa.

V období od 7/2021 do aktuálneho obdobia existujú vypočítané mzdy s daňovými bonusmi.
Tieto mzdy je potrebné prepočítať."

Tzn., ak by používateľ vypočítal mzdy za 7/2021 a vyššie na staršej verzii, ktorá neobsahuje úpravy ohľadom nového DB, tak po update na túto verziu a vyššiu sa mu po prepočítaní miezd zaktualizujú uplatnené DB od mzdového obdobia 7/2021.

2. editor číselníka Odpočítateľné položky a bonusy:
- vznikol nový atribút R.čiastka (6-15) (a pôvodné Ročná čiastka 1 bol premenový na R.čiastka (0-6) a Ročná čiastka 2 na R.čiastka (15-25), je viditeľný len ak Typ odpočtu = Bonus a len od mzdového obdobia 7/2021. Nový atribút je prednaplnený hodnotou "473,64" - vznikol nový atribút Mesačná čiastka 3, je možné si ho zobraziť do prehľadu pomocou tl. Nastav

- nové hodnoty daňového bonusu na dieťa platné do 7/2021 do 12/2021:

Typ sadzby - EUR/dieťa/mesiac
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku - 46,44
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku - 39,47
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad 15 rokov veku do 25 rokov veku - 23,22

3 prehľad Rodinní príslušníci:
- je možné použiť akciu Daňový bonus, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie (fungujú nad označenými záznamami):
a.Kontrola nastavenia daňových bonusov - akcia kontroluje zadanie dátumu narodenia dieťaťa a nastavenie daňových bonusov podľa veku dieťaťa v danom období v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

b. Oprava chybne nastavených daňových bonusov - akcia nastavuje daňový bonus podľa dátumu narodenia dieťaťa v editore Rodinní príslušníci a Mzdové údaje

4. editor Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Dane a na záložke Paušály, Deti v sekcii Rodinní príslušníci v editore Rodinného príslušníka v sekcii Odpočty a bonusy atribút "Typ daňového "ktorý môže nadobúdať nasledovné hodnoty:

0=Není daňový bonus

2=Sadzba 1 (deti do 6 rokov)

3=Sadzba 2 (deti 6-15 rokov)

1=Sadzba 3 (deti do 25 rokov)

5. Výpočet miezd:
- algoritmus výpočtu uplatneného daňového bonusu bol od mzdového obdobia 7/2021 upravený tak, aby rešpektoval nastavenie podľa veku dieťaťa. Výpočet mzdy nastavuje aj sumu DB v MÚ pokiaľ je nastavená chybne

6. Ročné zúčtovanie dane za rok 2021:
- v editore RZD bol zapojený nový výpočet nároku na daňový bonus

Informácie k legislatívnym zmenám nájdete aj na našom webe v Poradni SK: https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2021


Novinka NOVINKA - Definícia definovaných importov - kópia

Nad prehľadmi Mzdové zložky a Dochádzka (cesta: prehľad Prespracovanie akcia Definované importy) vznikli nové akcie:

Kópia
Rozkopírovanie (len vybrané)

UPOZORNENIE:
V prípade akcie Rozkopírovanie sa rozkopírujú len vybrané (označené) definície (tj. neaktualizujú sa už existujúce a ani sa nerozkopírovávajú všetky) do označených databáz.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Odpočty a bonusy

Boli vytvorené samostatné prehľady pre Odpočty a bonusy pre jedného zamestnanca resp. pracovný pomer.

Jedná sa o editore Výpočet mzdy záložka Daň podzáložka Odpočty a bonusy a o editor Položky ročného zúčtovania dane sekcia Odpočítateľné položky a bonusy.

Znamená to, že je možné vytvárať nad každým týmto prehľadom vlastné zostavy/filtre, čo doteraz nebolo možné.Verze 2.0.2021.0417 ze dne 18.05.2021

Novinka ÚPRAVA - Mesačný daňový prehľad - III. časť

Ak používateľ v Parametroch výstupov pre Druh hlásenia = Mesačný prehľad zaškrtne žiadosť o DB alebo DBUR alebo DB a zároveň DBUR a zároveň:

 • je vyplnené bankové spojenie, tak sa v III. časti neoznačí políčko "na účet"
 • nie je vyplnené bankové spojenie, tak sa v III. časti neoznačí políčko "poštovou poukážkou"

Upravené v distribučnom tlačovom formulári:
Sys. č. / Názov
-403497 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)

ako aj pri generovaní správy "Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013".


Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 19. 5. 2021

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2021_1, ku ktorému dôjde od 19.5.2021, 00:00 (do 18.5.2021 23:59 platí súčasná verzia v2021).

Na základe tejto zmeny bol v systéme HELIOS Orange upravený nasledovný formát správ:

Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

POZOR:
Pri generovaní správy sa systém spýta:
"Použiť štruktúru XML platnú od 19. 5. 2021?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, bude súbor vygenerovaný v novej štruktúre v2021_1, ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, vygeneruje sa v štruktúre v2021.


Novinka NOVINKA - RLFO - nový dôvod prerušenia platný od 1. 5. 2021

Od 1.5.2021 sa v prípade prerušenia sociálneho poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského použije nový kód prerušenia:

kód 13 - zamestnanec - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, v prípadoch kedy podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z.

Na základe tejto zmeny vznikol v Pomocných číselníkoch nový kód dôvodu prerušenia pre účely generovania RLFO:

13 - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského.Verze 2.0.2021.0409 ze dne 03.05.2021

Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie - nápočet do príloh

A. Nápočet do príloh bol upravený tak, aby:
1. zamestnanec, ktorý má viac pracovných pomerov a zároveň ktorému bolo vykonané RZD bez zoskupenia za rodné číslo (napr. z dôvodu toho, že na jednom z jeho pracovných pomerov bol príjem zdanenený zrážkovou daňou), mal správne indetifikovaný práve ten pracovný pomer, ktorý má byť napočítaný do prílohy V. (doteraz sa mohlo stať, že bol v prílohe IV.).

Príklad:
Zamestnanec ma HPP
Zamestnanec je konateľ s vyplatenými dividendami, ktoré podliehajú zrážkovej dani

2. zamestnanec, ktorý mal počas celého zdaňovacieho obdobia úhrn zdaniteľného príjmu nulový, ale bolo mu vykonané RZD z úhrnu zdaniteľných príjmov nenulových od iných zamestnávateľov, bol napočítaný do prílohy V. (doteraz nebol v žiadnej prílohe).

Príklad:
zamestnanec je celý rok vyňatý z ES na RD
požiada o vykonanie RZD z príjmov od iných zamestnávateľov

B. do nasledovného distribučného formára sa v časti "Počet zamestnancov, ktorým bol priznaný DBUR ... v úhrnnej sume" nezobrazovala čiastka:

Sys. č. / Názov
-403502 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)

UpravenéVerze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Novinka ZMENA - Výber zdravotných poisťovní

Odteraz majú nami dodávané poisťovne (viď číselník Poisťovne) zaškrtnutý príznak "Systémový".

Zároveň bol upravený výber poisťovní tak, aby sa zobrazovali len systémové poisťovne pri:

1. spustení akcie Zdravotná poisťovňa:

1. Mesačný výkaz (514)
2. Mesačný výkaz - dividendy (590)


2. spustení akcie Správy/Generovanie správ nad prehľadom Hlásenia zmien ZP, konkrétne pri generovaní nasledovných Formátov správ:

 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - TXT
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - TXT
 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - XML
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - XML


Novinka ÚPRAVA - Prenos výsledkov RZD vs ZAMPRE

Odteraz sa existencia priradených mzdových zložiek pre prenos RZD (cesta číselník Dane, symbol=ZD) kontroluje v mzdovom období, ktoré predchádza obdobiu, do ktorého sa prenos realizuje.

Príklad:
Používateľ prenáša výsledok RZD za rok 2020 do aktuálneho mzdového obdobia 2021 a systém kontroluje v číselníku Dane roku 2020 správne priradenie MZ-iek pre tento prenos.


Novinka NOVINKA - RLFO - nový dôvod prerušenia

Od 1.4.2021 sa v prípade prerušenia sociálneho poistenia počas trvania dlhodobého ošetrovného použije nový kód prerušenia 12 - dlhodobé ošetrovné.

Na základe tejto zmeny vznikol v Pomocných číselníkoch nový kód dôvodu prerušenia pre účely generovania RLFO: 12 - dlhodobé ošetrovné.


Novinka ÚPRAVA - Príprava nástupov do PP - Druh PP

V editore Príprava nástupov do PP neponúkal atr. Druh PP všetky druhy PP.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - ELDP - prerušenie po 52. týždni DPN

Bolo upravené generovanie ELDP tak, aby sa po uplynutí 52 týždňov (364 kalendárnych dní) trvania dočasnej pracovnej neschopnosti prerušil riadok ELDP.


Novinka ZMENA - Zmena DDS/DDP AXA na DSS/DDS UNIQA

Od 15. 1. 2021 prechádzajú poistenci DDS/DDP AXA pod DSS/DDS UNIQA.

Na základe tejto zmeny odteraz po nastavení 1. ostrého obdobia v roku 2021 sa vygeneruje do:
1. číselníka Fondy II. pilier:
kód 1074073 - UNIQA DSS, a.s (namiesto AXA, DSS, a.s.)

2. číselníka Fondy III. pilier:
kód DDSAXA - DDS UNIQA (namiesto DDS AXA)

INFORMÁCIA:
Ostatní používatelia si môžu názov DDS/DDP premenovať ručne.


Novinka NOVINKA - Ošetrovné od 4/2021

Novelou zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa od 1. 4. 20201 menia podmienky pri poskytovaní ošetrovného a zavádza sa nová dávka tzv. dlhodobé ošetrovné.

Krátkodobá OČR

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje chorú osobu, ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, tzv. krátkodobá OČR:
1. obdobie poskytovania ošetrovného sa predlžuje z 10 na 14 kalendárnych dní
2. zamestnanec má vylúčenú povinnosť platiť poistné od prvého dňa OČR do skončenia tohto ošetrovania/starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa tohto ošetrovania/starostlivosti
3. poistenie sa prerušuje od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti o dieťa

Dlhodobá OČR

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje chorú osobu, ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, tzv. dlhodobá OČR
1. nárok na ošetrovné zaniká zamestnancovi najneskôr uplynutím 90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom [§ 42]
2. poistenie sa prerušuje od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania chorej osoby do skončenia tohto ošetrovania;
3. zamestnanec má vylúčenú povinnosť platiť poistné od prvého dňa OČR do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovani

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané od mzdového obdobia 4/2021 nasledovné zmeny:
1. vznikli nové distribučné mzdové zložky:

Číslo Názov mzdovej zložky

 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 224 Ošetrovné dlhodobé

2. vznikli nové používateľské mzdové zložky (v prípade, že boli tieto čísla obsadené použijú sa najbližšie voľné):

Číslo Názov mzdovej zložky

 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 224 Ošetrovné dlhodobé

3. v prehľade ELDP väzby:
- pre krátkodobé ošetrovné sa zmenila hodnota v atr. "Kal. dni do" na "14" (pôvodná "10")
- vznikla nová väzba pre dlhodobé ošetrovné

4. v prehľade RLFO väzby:
- pre krátkodobé ošetrovné sa zmenila hodnota v atr. Dni kalendárne na "14" (pôvodná "10")
- vznikla nová väzba pre dlhodobé ošetrovné
- vznikol nový typ Prerušenia: 12 - dlhodobé ošetrovné
- vznikol nový tlačový formulár sys. č. -400426 - Registračný list FO

5. v prehľade Hlásenia zmien väzby:
- vznikla nová väzba pre dlhodobé ošetrovné

6. v definícii štatistickej zostavy Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04:
- do položky "pv" pribudla mzdová zložka pre dlhodobé ošetrovné

7. v číselníku Poisťovne na záložke Krátenie VZ v sekcii MZ ku kráteniu VZ:
- pribudla mzdová zložka pre dlhodobé ošetrovné

8. v číselník Nemocenské:
- pre krátkodobé ošetrovné sa zmenila hodnota v atr. Dni 1 na "14" (pôvodná "10")
- vznikla nová nemocenská dávka Dlhodobé ošetrovné

9. Generovanie ELDP:
- bolo upravené generovanie ELDP tak, aby sa pri dlhodobom ošetrovnom prerušil riadok od 91. dňa

10. Generovanie RLFO:
- bolo upravené generovanie RLFO tak, aby ošetrovné, ktoré vzniklo pred 1.4.2021 a pokračuje aj po 1. 4. 2021 bolo prerušené od 11. dňa, tj. "po starom".


Novinka ÚPRAVA - RZD - krátenie ZNČ/NČM

Od 1.1.2020 sa pri krátení ZNČ/NČM zaokrúhľuje výsledná suma na €C matematicky, ale FR SR upravila svoje eFormuláre tak, že zaokrúhľuje už medzi výsledok, tj 1/4 základu dane.

Upravené zaokrúhľovanie 1/4 základu dane na €C matematicky, týmto zaokrúľovaním môže v niektorých prípadoch dôjsť k rozdielu € 0,01.

Príklad:

HEO: ZNC = [(44,2 x 210,20) - (22186,86: 4) = 9 290,84 - 5546,715 = 3744,125 = 3744,13

FS SR: ZNC = [(44,2 x 210,20) - (22186,86: 4) = 9 290,84 - 5546,72 = 3744,12


Novinka ÚPRAVA - Štatistický výkaz ÚNP 1-01 riadok č. 65

V distribučnom tlačovom formulári sys. č. -403316 - Ročný výkaz ÚNP 1-01 bol upravený nápočet riadku č. 65 - NEPRIAME NÁKLADY PRÁCE SPOLU tak, aby sa do neho nenapočítavala čiastka z riadku č. 64 - z toho náklady na nábor zamestnancov ale čiastka z riadku č. 63 - Ostatné nepriame náklady spolu.


Novinka ZMENA - Import IČPV - len nad aktuálnym mzdovým obdobím

Odteraz je možné akciu Import IČPV použiť len nad aktuálnym mzdovým obdobím.

Dočasne bola povolená aj na bežným obdobím, aby bolo možné v čase spracovávania miezd za 12/2020 (aktuálne mzdové obdobie) importovať zverejnené IČPV do 1/2021 (bežného obdobia) pre účely RLFO.


Novinka ZMENA - Mzdové zložky na položke definície štatistickej zostavy vs referenčná mzdová zložka

V editore definície štatistickej zostavy nad položkou (cesta: Štatistické zostavy tlačidlo Oprava záložka Položky akcia Mzdové zložky) bola upravená akcia Generuj (pôvodný názov Doplň distribučné MZ).

Akcia Generuj odteraz dogeneruje chýbajúce mzdové zložky, ktoré majú priradenú referenčnú mzdovú zložku. Doteraz akcia dogenerovala mzdové zložky z číselníka Mzdové zložky distribučné.

UPOZORNENIE:
Pred spustením akcie Generuj je nutné skontrolovať všetky používateľské mzdové zložky (cesta: Mzdové zložky), ktoré majú byť priradené k položke, či majú priradenú referenčnú mzdovú zložku (tj distribučnú, z ktorej vznikli).


Novinka ZMENA - ELDP väzby vs referenčná mzdová zložka

Nad prehľadom Väzby (cesta: ELDP tlačidlo Väzby) bola upravená akcia Generuj.

Akcia Generuj odteraz dogeneruje chýbajúce ELDP väzby s naviazanými mzdovými zložkami, ktoré majú priradenú referenčnú mzdovú zložku. Doteraz akcia dogenerovala vždy ELDP väzby s naviazanými mzdovými zložkami distribučnými.

UPOZORNENIE:
Pred spustením akcie Generuj je nutné skontrolovať všetky používateľské mzdové zložky (cesta: Mzdové zložky), ktoré majú byť naviazané do ELDP väzieb, či majú priradenú referenčnú mzdovú zložku (tj distribučnú, z ktorej vznikli).

Distribučné MZ pre ELDP väzby:

Číslo Názov mzdovej zložky

 • 215 Návšteva lekára - neplatená
 • 217 Sprievod RP - neplatený
 • 219 Sprievod RP ZPS - neplatený
 • 234 Prekážky zo všeobecného záujmu
 • 244 Absencia
 • 245 Väzba, výkon trestu odňatia slobody
 • 246 Neplatené voľno
 • 201 Ošetrovné - dochádzka
 • 208 Ostatný úraz (zam-ľ) - účel použitia: choroba z povolania, za kt. zodpovedá zam-ľ
 • 209 Pracovný úraz (zam-ľ) - účel použitia: úraz, za kt. zodpovedá zam-ľ
 • 213 Nemocenská
 • 222 Pracovný úraz (zam-c) - účel použitia: úraz alebo choroba z povolania, za kt. zodpovedá zam-c
 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 236 Prestoje
 • 101 Materské dávky - dochádzka
 • 103 Rodičovská dovolenka

Použité skratky:

 • ELDP - evidečný list dôchodkového poistenia
 • RP - rodinný príslušník
 • RP ZPS - rodinný príslušník so zníženou pracovnou schopnosťou
 • zam-ľ - zamestnávateľ
 • zam-c - zamestnanec


Novinka ZMENA - Poisťovne - MZ ku kráteniu vs referenčná mzdová zložka

Nad prehľadom Poisťovne (cesta: Konštanty a číselníky voľba Poisťovne) bola upravená akcia Generuj.

Akcia Generuj odteraz dogeneruje chýbajúce MZ ku kráteniu, ktoré majú priradenú referenčnú mzdovú zložku. Doteraz akcia dogenerovala vždy MZ ku kráteniu z číselníka Mzdové zložky distribučné.

UPOZORNENIE:
Pred spustením akcie Generuj je nutné skontrolovať všetky používateľské mzdové zložky (cesta: Mzdové zložky), ktoré majú byť naviazané do číselníka Poisťovne na záložku Krátenie VZ, či majú priradenú referenčnú mzdovú zložku (tj distribučnú, z ktorej vznikli).

Distribučné MZ pre krátenie VZ ZP:

MZ Názov mzdovej zložky

 • 101 Materské dávky - dochádzka
 • 103 Rodičovská dovolenka
 • 200 Nemocenská - dochádzka
 • 201 Ošetrovné - dochádzka
 • 202 Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka
 • 204 Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka
 • 220 Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka
 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 234 Prekážky zo všeobecného záujmu
 • 245 Väzba, výkon trestu odňatia slobody

Distribučné MZ pre krátenie VZ SP:

MZ Názov mzdovej zložky

 • 101 Materské dávky - dochádzka
 • 103 Rodičovská dovolenka
 • 200 Nemocenská - dochádzka
 • 201 Ošetrovné - dochádzka
 • 202 Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka
 • 204 Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka
 • 215 Návšteva lekára - neplatená
 • 217 Sprievod RP - neplatený
 • 219 Sprievod RP ZPS - neplatený
 • 220 Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka
 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 234 Prekážky zo všeobecného záujmu
 • 244 Absencia
 • 245 Väzba, výkon trestu odňatia slobody
 • 246 Neplatené voľno
 • 249 Neplatené voľno - KZ

Použité skratky:

 • RP - rodinný príslušník
 • RP ZPS - rodinný príslušník so zníženou pracovnou schopnosťou
 • zam-ľ - zamestnávateľ
 • zam-c - zamestnanec
 • KZ - kolektívna zmluva
 • VZ ZP - vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie
 • VZ SP - vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP väzby vs referenčná mzdová zložka

Nad prehľadom Väzby (cesta: Hlásenie zmien ZP tlačidlo Väzby) bola upravená akcia Generuj.

Akcia Generuj odteraz dogeneruje chýbajúce Hlásenie zmien ZP väzby s naviazanými mzdovými zložkami, ktoré majú priradenú referenčnú mzdovú zložku. Doteraz akcia dogenerovala vždy Hlásenie zmien ZP väzby s naviazanými mzdovými zložkami distribučnými.

UPOZORNENIE: Pred spustením akcie Generuj je nutné skontrolovať všetky používateľské mzdové zložky (cesta: Mzdové zložky), ktoré majú byť naviazané do Hlásenie zmien ZP väzieb, či majú priradenú referenčnú mzdovú zložku (tj distribučnú, z ktorej vznikli).

Distribučné MZ pre Hlásenie zmien ZP väzby:

MZ Názov mzdovej zložky

 • 101 Materské dávky - dochádzka
 • 200 Nemocenská - dochádzka
 • 201 Ošetrovné - dochádzka
 • 202 Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka - účel použitia: úraz, za kt. zodpovedá zam-ľ
 • 204 Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka - účel použitia: choroba z povolania, za kt. zodpovedá zam-ľ
 • 215 Návšteva lekára - neplatená
 • 217 Sprievod RP - neplatený
 • 219 Sprievod RP ZPS - neplatený
 • 220 Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka - účel použitia: úraz/choroba z povol., za kt. zodpovedá
 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 244 Absencia
 • 246 Neplatené voľno (§ 141 ods. 2 g,h,i a ods. 3c)
 • 247 Neplatené voľno - ZP hradí zamestnávateľ
 • 248 Neplatené voľno za nadčas/sviatok
 • 249 Neplatené voľno - KZ (s odpracovaním § 141 ods. 3d)

Použité skratky:

 • RP - rodinný príslušník
 • RP ZPS - rodinný príslušník so zníženou pracovnou schopnosťou
 • zam-ľ - zamestnávateľ
 • zam-c - zamestnanec
 • KZ - kolektívna zmluva


Novinka ZMENA - RLFO väzby vs referenčná mzdová zložka

Nad prehľadom Väzby (cesta: Registračné listy FO tlačidlo Väzby) bola upravená akcia Generuj.

Akcia Generuj odteraz dogeneruje chýbajúce RLFO väzby s naviazanými mzdovými zložkami, ktoré majú priradenú referenčnú mzdovú zložku. Doteraz akcia dogenerovala vždy RLFO väzby s naviazanými mzdovými zložkami distribučnými.

UPOZORNENIE:
Pred spustením akcie Generuj je nutné skontrolovať všetky používateľské mzdové zložky (cesta: Mzdové zložky), ktoré majú byť naviazané do RLFO väzieb, či majú priradenú referenčnú mzdovú zložku (tj distribučnú, z ktorej vznikli).

Distribučné MZ pre RLFO väzby:

MZ Názov mzdovej zložky

 • 103 Rodičovská dovolenka
 • 200 Nemocenská - dochádzka
 • 201 Ošetrovné - dochádzka
 • 202 Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka - účel použitia: úraz, za kt. zodpovedá zam-ľ
 • 204 Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka - účel použitia: choroba z povolania, za kt. zodpovedá zam-ľ
 • 215 Návšteva lekára - neplatená (nad 7 dní)
 • 217 Sprievod RP - neplatený (nad 7 dní)
 • 219 Sprievod RP ZPS - neplatený (nad 10 dní)
 • 220 Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka - účel použitia: úraz/choroba z povol., za kt. zodpovedá zam-c
 • 223 Ošetrovné dlhodobé - dochádzka
 • 234 Prekážky zo všeobecného záujmu
 • 244 Absencia
 • 245 Väzba, výkon trestu odňatia slobody
 • 246 Neplatené voľno (§ 141 ods. 2 g,h,i a ods. 3c)
 • 249 Neplatené voľno - KZ (s odpracovaním § 141 ods. 3d)

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • RP - rodinný príslušník
 • RP ZPS - rodinný príslušník so zníženou pracovnou schopnosťou
 • zam-ľ - zamestnávateľ
 • zam-c - zamestnanec
 • KZ - kolektívna zmluva


Novinka ÚPRAVA - Zakladanie nového PP do bežného obdobia

Pri zakladaní pracovného pomeru z editora Zamestnanca do Bežného mzdového obdobia, ak Dátum vzniku PP má dátumovo vyšší deň ako je max. počet dní aktuálneho obdobia, systém HELIOS Orange nedovolí pracovný pomer založiť.

Priklad:
Aktuálne obdobie = 2/2021 (28 kal. dní)
Bežné obdobie = 3/2021 (31 kal. dní)

Používateľ PP zakladá z aktuálneho obdobia do bežného, dátum vzniku PP = 29. 3. 2021.

Systém HELIOS Orange hlási:
Dátum nástupu nespadá do zvoleného mzdového obdobia (1.3.2021-28.3.2021).

UpravenéVerze 2.0.2021.0305 ze dne 01.04.2021

Novinka ZMENA - SK ISCO-08 od 1/2021

Bola zverejnená nová verzia číselníka SK ISCO-08, ktorá platí od 1.1.2021 a nahradila predchádzajúcu verziu vydanú v roku 2015. Aktualizácia spočíva najmä v dopĺňaní nových a vyraďovaní zastaraných zamestnaní. Prebehli taktiež zlučovania a rozčleňovania zamestnaní a v niektorých prípadoch došlo k úprave ich názvu. Aktualizovaná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 má spolu 2 448 zamestnaní (7-miestnych kódov), čo je v globálnom vyjadrení nárast o 136 zamestnaní. Na úrovni 4-miestnych kódov, resp. na vyšších úrovniach klasifikácie k zmene nedošlo.

UPOZORNENIE:
Detailnejší popis zmien nájdete na stránke firmy TREXIMA v časti "Implementácia SK ISCO-08":
https://www.trexima.sk/pre-respondentov/metodicke-pokyny/

Po stiahnutí a rozbalení balíčka súborov v časti "Implementácia SK ISCO-08" si prosím, otvorte súbor "Implementacia-SK-ISCO-08-1.docx", kde skontrolujte, či sa Vás popísané zmeny týkajú. Vybrané kódy sú po novom:
1. preradené na nový kód (napr. Vydavateľský redaktor)
2. rozdelené do viacerých kódov (napr. Vodič kamiónu, Vodič nákladného motorového vozidla)
3. zmenené (napr. Barman, Kaderník)
4. zlúčené (napr. Montážny pracovník výroby autosedačiek, Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov)
5. vyradené (napr. Letecký palubný technik, Letecký navigátor)

Čo by mal spraviť používateľ systému HELIOS Orange nad mzdovým obdobím 3/2021:
1. vstúpi do číselníka "Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08":
a./ ak číselník obsahuje len ním používané kódy, skontroluje si ich podľa dokumentu "Implementácia SK ISCO-08" a v prípade potreby ich upraví (kód alebo číslo, prípadne podľa potreby doplní novozniknutý kód).

b./ak číselník obsahuje kompletný číselník SK ISCO-08 môže si ho zaktualizovať (prepísať novým) stiahnutím doplnku "Štatistický číselník 2021 - Klasifikácia zamestnaní (SK-ISCO)" z HELIOS store zo záložky Zadarmo.

2. nad aktuálnym mzdovým obdobím 3/2021 v edícii iNUVIO vstúpi do prehľadu Doplňujúce údaje a zobrazí si systémovú zostavu "(S) Kontrolná zostava pre štatistiky". Zafiltruje si nad stĺpčekom SK ISCO-08 hodnotu kódu, ktorý sa zmenil, označí všetky záznamy a použije akciu Hromadná zmena.

Ďalšou možnosťou hromadného priradenia kódu SK ISCO-08 je priamo nad číselník "Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08" nad konkrétnym kódom spustenie akcie Priradiť zamestnancom kód SK ISCO-08.Verze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka NOVINKA - Finančný príspevok na stravné od 3/2021

Nové znenie § 152 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 1. 3. 2021 znie:

„Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.“

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. po tomto update (ak aktuálnym mzdovým obdobím je rok 2021) sa automaticky vytvoria nové distribučné mzdové zložky:

 • 111 - Stravný príspevok do limitu
 • 112 - Stravný príspevok nad limit
 • 113 - Stravný príspevok zo SF

Ak nie sú v číselníku Mzdové zložky (tj. v číselniku pre používateľské MZ-ky) tieto čísla obsadené, tak sa vytvoria pod týmito istými číslami aj nové mzdové zložky používateľské. Inak si ich môže používateľ pomocou tlačidla Nový preniesť z číselníka distribučných MZ do číselníka používateľských MZ.

2. v prehľade Definícia stravného (pôvodný názov "Sady stravných lístkov") od mzdového obdobia 3/2021 vznikla nová akcia Nový príspevok, pomocou ktorej si môže používateľ vytvoriť definíciu stravného príspevku. Editor obsahuje nasledovné atribúty:

 • Kód
 • Názov

Mzdové zložky - príspevok na stravné
MZ príspevok do limitu - priradíte MZ-ku, ktorá bude použítá pri výpočte stravného príspevku do zákonného limitu
MZ príspevok nad limit - priradíte MZ-ku, ktorá bude použítá pri výpočte stravného príspevku nad zákonný limit
MZ príspevok sociálny fond - priradíte MZ-ku, ktorá bude použítá pri výpočte stravného príspevku zo SF

UPOZORNENIE:
Vyššie popísané mzdové zložky musia mať priradenú referenčnú MZ-ku (je to jedna z podmienok, aby sa ponúkli v prenosovom okne):

 • pre príspevok do limitu č. 111
 • pre príspevok nad limit č. 112
 • pre príspevok zo SF č. 113

Určenie fondu PD
Odpracované hodiny za deň - Minimum - pokiaľ zamestnanec odpracuje počet hodín uvedených v položke Minimum, je započítaný tento deň do nároku pre stravné

Odpracované hodiny za deň - hranica - pokiaľ zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi ďalšie stravné. Ak v dni zamestnanec odpracuje viac, ako je v položke uvedené, potom sa zvýši nárok na stravné o jeden

Denná hodnota stravného - dennú hodnotu stravného príspevku je možné rozdeliť na časť pripadajúcu zamestnávateľovi, časť pokrytú príspevkom z fondu. Hodnoty je možné zadať priamo čiastkou alebo percentami. Súčet hodnôt v prípade zadanej čiastky musí byť rovný hodnote v položke Stravné EUR. Pokiaľ sú použité hodnoty percent, musí byť súčet rovný 100%.

Preplatiť v mzde - môže byť nastavený na:

 • Vybrané mzdové obdobie
 • Predchádzajúce mzdové obdobie

Ak budete chcieť počítať stravný príspevok na základe dochádzky predchádzajúceho mesiaca, budete stravné spracovávať v aktuálnom období a v Definícii stravného bude nastavené:

Určenie fondu PD - Predchádzajúce obdobie Preplatiť v mzde - Vybrané mzdové obdobie


3. nad prehľadom Výpočet mzdy/Stravné pribudli nové atribúty:

 • Čiastka stravného do limitu
 • Čiastka stravného nad limit
 • Čiastka zo soc. fondu

4. v mzdových konštantách na záložke Ostatné vznikla nová konštanta Stravné - limit, v ktorej sa uvádza max. suma príspevku na stravné zamestnávateľa (aktuálne je to hodnota € 2,81).

PRÍKLAD:
Definícia stravného:
Denná hodnota: 3,39 €
- z toho príspevok - org. 3,00 €
- z toho fondy 0,39 €

Maximálny limit príspevku za zamestnávateľa do limitu je 2,81 €.

Počítame mzdy za 3/2021, nárok na stravné generovaný do 3/2021 je určený odpracovanou dobou v 3/2021 - tj. nárok na stravné je určený a stravné je generováne do aktuálneho mzdového obdobia 3/2021.

Máme 5.4.2021 a dávame zamestnancom do mzdy za 3/2021 stravné určené marcovou dochádzkou. Aktuálnym obdobím v systému je teda 3/2021 a bežným obdobím je 4/2021.

V Definícii stravného je atr. Určenie fondu PD aj v atr. Preplatiť v mzde hodnota "Predchádzajúce mzdové obdobie" a neprítomnosti sa dohľadávajú (vždy) v predchádzajúcom mzdovom období.

Hodnota celkového príspevku je nastavená na € 3,39 (príspevok ZĽ 3 + SF 0,39). Zamestnanec mal v marci 1 deň dovolenky.

Pre výpočet nároku na stravné sa pohybujeme v prehľade Výpočet mzdy/Stravné v bežnom období 4/2021. Vo Výpočte mzdy v aktuálnom období 3/2021 je vypočítana mzda a je zadaná dovolenka.

Zamestnanec má podľa osobného kalendára v období 3/2021 23 pracovných dní. Pretože v 1 deň má dovolenku a v tento deň a neodpracoval viac ako 4 hodiny, jedná se o deň neprítomnosti (tj deň bez nároku na stravné). Nárok na stravné za 3/2021 je 22 dní. Celková hodnota stravného je 22 x 3,39 € = 74,58 €.

Následne je nutné po spracovaní miezd v 3/2021 spustiť nad záznamami stravného nad prehľadom Stravné v 4/2021 akciu Uzatvorenie stravného pre označenych zamestnancov. Tým sa vypočítajú čiastky do limitu, zo SF a nad limit. Z toho do limitu pripadá 61,82 € (22 x 2,81) + z toho zo SF pripadá 8,58 (22 x 0,39) a nad limit je 4,18 €(22 x (3-2,81)).

V 3/2021 v prehľade Výpočet mzdy sa pri vypočítaných mzdách objaví príznak v stĺpčeku Výpočet "Zmena x MZ". Pre zaktualizovanie výpočtu mzdy je nutné spustiť akciu Prepočítaj chybné alebo Prepočítaj označené. Následne je možné skontrolovať výpočet mzdy, kde:

Do MZ 111 prenesenej do mzdy z paušálov sa dopočíta čiastka do limitu a v tomto kokrétnom prípade sa vygeneruje aj MZ 112 s čiastkou nad limit, ktorá podlieha všetkým odvodom a dani a MZ 113, ktorá vyplatí príspevok zo SF.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:
https://help.helios.eu/wikisk/Stravn%C3%A9_-_Mzdy_(SK)#Import_nepr.C3.ADtomnost.C3.AD_.28XML.2C_TXT.2C_XLS.2FXLSX.29


Novinka ZMENA - ELDP rozdelenie riadku podľa fíktívneho dôchodkového veku

Od 1.1.2021 sa právna úprava veku odchodu do dôchodku zmenila. V zmysle novely č. 275/2020 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2021 sa upravuje dôchodkový vek tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne zo dňa 27.1.2021 na účely rozdelenia údajov v ELDP k dovŕšeniu dôchodkového veku je potrebné rozlišovať, či poistenec, ktorý žiada o dôchodok, má nárok na základe úprav odchodu do dôchodkového veku na jednorazový doplatok k dôchodku (jednorazová kompenzácia) alebo má nárok na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku. Ak má nárok na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku, je potrebné údaje v ELDP rozdeliť ku dňu dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku.

Príklad:
Poistenkyňa narodená 15.6.1958.
Počet vychovaných detí 1.
Dôchodkový vek podľa predpisov platných do 31.12.2020 je 62 rokov a 7 kalendárnych mesiacov, t.j. 15.1.2021
Dôchodkový vek podľa prepisov platných od 1.1.2021, je dňa 1.1.2021, t.j. v deň účinnosti novely zákona.

Určený jej bude aj fiktívny dôchodkový vek - 15.8.2020 (dátum narodenia + 62 rokov a 2 mesiace).

V tomto prípade bude potrebné údaje v ELDP rozdeliť ku dňu dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku, t.j. k 15.8.2020. Keďže podľa novej právnej úpravy by poistenkyňa dovŕšila dôchodkový vek pred 1.1.2021, jej dôchodkový vek bude daný zákonom na deň 1.1.2021 a údaje v ELDP sú rozdelené tým, že ide o iný kalendárny rok (osobitne sa uvedú údaje za rok 2020 a za rok 2021).

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne zo dňa 4.2.2021 informáciu o tom, na akú kompenzáciu si žiadateľ o dôchodok uplatní nárok, teda či na jednorazovú kompenzáciu alebo na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku, môže poskytnúť zamestnávateľovi len samotný zamestnanec – žiadateľ o dôchodok. Vo všeobecnosti však platí, že:

 • ak je dátum priznania starobného dôchodku najneskôr 1.1.2021, vzniká nárok na jednorazovú kompenzáciu,
 • ak je dátum priznania starobného dôchodku po 1.1.2021, vzniká nárok na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku (v tomto prípade sa delí podľa fiktívneho DV)

V aplikačnej praxi môže prísť aj k situácii, že si ELDP s rozdelením údajov k fiktívnemu dôchodkovému veku vyžiada v rámci dôchodkového konania priamo Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa tak konštatuje, že nie je možné u zamestnancov, ktorí dovŕšili fiktívny dôchodkový vek pred 1.1.2021, vopred určiť k akému dátumu bude potrebné rozdeliť údaje v ELDP. Iných zamestnancov sa prakticky táto problematika netýka.

Na základe tohto usmernenie vznikol v editor ELDP v sekcii Parametre nový atribút Fiktívny DV. Je možné ho editovať len ak zamestnanec je ročník 1957-1965.

Po zadaní dátumu do atribút Fiktívny DV systém oznámi používateľovi:
"Došlo k zmene dátumu dosiahnutia fiktívneho dôchodkového veku.
Teraz dôjde k jeho uloženiu do databázy a prepočtu dôb poistenie.".

Na základe dátumu z atr. Fíktívny DV dôjde k rozdeleniu riadku ELDP.


Novinka ZMENA - Zmena ukončenia PP vs Hlásenie zmien ZP (odhláška)

Pokiaľ nastane situácia, že zamestnancovi bola už vygenerovaná (tj. nie vytvorená ručne) odhláška zo zdravotného poistenia a používateľ následne potrebuje zmeniť pôvodný dátum ukončenia pracovného pomeru (napr. z dôvodu predľženia doby určitej a pod.), pri ukladaní mzdovej karty je upozornený hláškou:

"Zmena dátumu ukončenia pracovného pomeru. Prehľad Hlásenia zmien ZP obsahuje odhlášku. Zmenu nie je možné vykonať."

V tomto prípade používateľ najprv zruší vygenerovanú odhlášku s pôvodným dátumom ukončenia PP, následne zadá nový dátum ukončenia PP (v prípade potreby ho vymaže) do mzdovej karty a generovanie zmien ZP spustí opätovne.

Týmto je zabezpečená nie len aktuálnosť hlásení zmien ZP voči aktuálnym údajom na mzdovej karte, ale v prípade dohodárov sú vo výpočet mzdy napočítané správne dni trvania zdravotného poistenia, ktoré sa napočítavajú na základe hlásením zmien ZP a sú súčasťou prílohy mesačného výkazu na ZP.


Novinka INFO - Identifikačné číslo pre daňové účely cudzincov ("IČDÚ")

Dňa 2.12.2020 bola schválená novela č. 416/2020 Z.z. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov. Jednou zo zmien je vedenie nového parametra s názvom "Identifikačné číslo na daňové účely".

S účinnosťou od 1.1.2021 podľa ust. § 39 ods. 2 písm. b) novely zákona: "Mzdový list musí na daňové účely obsahovať rodné číslo zamestnanca a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené." Identifikačné číslo na daňové účely sa bude v zmysle ust. § 39 ods. 9 písm. b) uvádzať aj v Ročnom hlásení o dani.

Na základe tejto zmeny bol v systéme HELIOS Orange do distribučných tlačových formulárov pre Mzdový list do sekcie Pracovný pomer doplnený údaj IČDÚ. Jedná sa o tieto distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 1.1.2009 -403132 / Mzdový list / 1.1.2009 -400362 / Mzdový list / 1.1.2009

Tento údaj používateľ zadáva do Doplňujúcich údajov na záložku Ďalšie údaje do sekcie Cudzinec do časti Daňová rezidencia atr. Identifikácia.


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP počas karanténnej PN, ktorá v období dovŕšenia DV

V prípade, kedy zamestnanec bol na karaténnej PN a ZÁROVEŇ počas tejto doby dovŕšil dôchodkový vek, neboli správne uvedené v riadkoch ELDP, ktoré sa rozdelili dňom dovršenia dôchodkového veku, správne uvedené kalendárne dni vylúčenej doby tejto karanténnej PN.

Aktualizácia/Nápočet ELDP bol upravený.


Novinka ÚPRAVA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2020 - časť E, F

Poradenie načítania časti E a F bolo upravené tak, aby sa v prípade nenulového rozdielu, vypočítali správne (doteraz bol výsledok 0).


Novinka ÚPRAVA - DBUR - ročná max. čiastka - zaokrúhľovanie

Bolo upravené zaokrúhľovanie alikvótnej časti ročnej max. čiastky ročného odpočtu DBUR - daňový bonus za zaplatené úroky (v prípade kedy úročenie úveru netrvalo celý kalendárny rok) na matematicky (doteraz bolo na €C nahor).


Novinka ÚPRAVA - Preklad tlačidla "Áno"

Preklad tlačidla "Áno" bol upravený tak, aby bolo podčiarknuté písmenko "o" (doteraz to bolo písmenko "Á").Verze 2.0.2021.0119 ze dne 15.02.2021

Novinka NOVINKA - MVPP/VPP platné od 1/2021 - tlačivá

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol:

1. nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403325 / SP - komplet (VPP) / 1.1.2021
-403324 / SP - komplet (MVPP) / 1.1.2021
-403323 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020
-403322 / SP - komplet (MVPP) / 1.4.2020 / 31.12.2020

UPOZORNENIE: IČPV na MVPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").

IČPV na VPP je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.


Novinka ÚPRAVA - Akcia Importy/Formát TXT (Predspracovania TXT)

Ak je v importnom súbore položka "Typ MZ" prázdna, tak sa po naimportovaní údajov do Predspracovania (v prípade MZ-iek so Vstupným formulárom Hodiny alebo Hodiny x sadzba) neprepočíta čiastka a sadzba sa naplni hodnotou "1".

Upravené


Novinka NOVINKA - RZD za rok 2020 - nárok na DB vs pandemická PN, OČR

Zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 6. 2. 2021 upravuje § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. (daňový bonus) na základe, ktoré ho platí, že pri uplatnení daňového bonusu podľa § 33 ZDP sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (čo za rok 2020 predstavuje sumu 3 480,00 €), vymedzenej v § 33 ods. 1 ZDP považuje za zdaniteľné príjmy aj
a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.;
b) platba podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z.;v c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.,
d) prijaté ošetrovné napr. podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z.

UPOZORNENIE: Podľa § 24aa ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP t. j. s príjmami zo závislej činnosti uplatní postup podľa § 24aa ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31.01.2021.

V prípade, ak zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t. j. vykoná opravu nesprávne priznaného daňového bonusu a opraví ročné zúčtovanie dane.

Na základe tejto zmeny odteraz je možné v systéme HELIOS Orange zadať priamo do editora Ročného odpočtu so symbolom "DB" do nového atribútu "Pandemická PN, OČR" hodnotu, ktorá navýši úhrn príjmov, ktorý sa pri zisťovaní nároku na daňový bonus na dieťa porovnáva so 6-násobku minimálnej mzdy.

Príklad: Zamesnanec mal vyplatnený DB na dieťa (22 rokov) za 1-11/2020 v sume € 249,92.
v 12. mesiaci mal pandemickú PN, tj. nárok na DB na dieťa nevznikol

V editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v položke Úhrn príjmov má hodnotu € 3190,- (menej ako 6-násobok MM € 3480,-), čiže mu nárok na DB na dieťa za 12/2020 nevzniká.

Hodnotu vyplatenej pandemickej PN môže používateľ pre účely zistenia nároku na DB na dieťa zadať v editore RZD na záložke Základné údaje do sekcie Ročné odpočty po rozkliknutí položky so symbolom "DB" do atribútu "Pandemická PN, OČR".

Po stlačení tlačidla "Kontrola" alebo "OK" sa systém spýta (ak súčet Úhrnu príjmov a pandemickej PN, OČR" je aspoň vo výške 6 - násobku minimálnej mzdy:

"Celkový nárok na DB (Daňový bonus) za rok 2020 je 272,64 EUR.
Doteraz uplatnená čiastka je 249,92 EUR.

Chcete dorovnať DB (Daňový bonus) na hodnotu 272,64 EUR?

ÁNO/NIE"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, dôjde k automatickémiu vyplateniu DB za 12/2020.

Používateľ to vidí na záložke Zúčtovanie dane v sekcii:
1. "Zúčtovanie daňových bonusov" v atr. Nárok, kde je aktuálne platný ročný nárok v sume € 272,64 a v atr. Na vyplatenie je hodnota pre vyplatenie vrámci RZD v sume € 22,72

2. "Úprava daňového bonusu" v atr. Čiastka, kde uvedená čiastka k vyplateniu v sume € 22,72.

Po stlačení tlačidla Detail uvidí podrobnejšie ifno v stĺčekoch:
Nárok - čiastka: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Nárok - počet mesiacov: 12
Rozdiel - čiastka: 22,72
Rozdiel - počet mesiacov: 1

Ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, hodnoty zostanú pôvodné.


Novinka ZMENA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku (COVID - 19) od JANUÁRA 2021

Východzie prehľady "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" zostali nezmenené od mzdového obdobia 10/2020:

1. Opatrenie 1,3A má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / PriemernyHodinovyZarobok / PocetHodinPrekazky / SadzbaPoistneho


2. Opatrenie 3B má nasledovné stĺpčeky:

Meno / Priezvisko / RC / CenaPrace

Samotný prehľad "Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku" odteraz načítava zamestnancov podľa vybraného mzdového obdobia:

- ak je vybrané mzdové obdobie 3-9/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 10-12/2020 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 2. 9. 2020 vrátane

- ak je vybrané mzdové obdobie 1/2021 zobrazí zamestnancov, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane

Podrobnejšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK:

pre verziu 2.0:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22

pre verziu edície iNUVIO:
https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok_3%22


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrážkovej dani od 1/2021 - tlač I. časť

1. Tlačový formulár so systémovým číslom -403508 - Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) mohol pri náhľade hlásiť hlášku:

"Automatická príloha
Cesta na súbor nie je platná!
C:\Temp\OZN4311-21-print-edit-save.pdf"


2. Pri odosielaní cez portál FS SR/aplikáciu eDANE správy vygenerovanej formátom správy "Oznámenie o zrážkovej dani XML" sa mohla objaviť hláška:

"Formulár vstupného xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."

UpravenéVerze 2.0.2021.0106 ze dne 28.01.2021

Novinka ÚPRAVA - Chybový protokol - rozšírený o atr. IČPV

Po spustení generovanie správy pre RLFO sa v prípade, kedy atribút "Identifikačné číslo právneho vzťahu" nie je vyplnený, ale je povinný, zobrazí sa v chybovom protokole:

Popis chyby - Nie je zadaný povinný atribút
Názov atribútu - Identifikačné číslo právneho vzťahu

Používateľ na základe tohto protokolu vstúpi do mzdových údajov zamestnanca na záložku Odvody podzáložku Poistenie a zadá pridelené IČPV, príp. nad prehľadom Mzdové údaje spustí akciu Import IČPV.

Tip: Pred samotným generovaním správy je možné spustiť akciu Kontrola, ktorá nad označenými záznamami vykoná kontrolu povinných atribútov.


Novinka NOVINKA - Mzdový list - IČPV

Do nasledovných distribučných tlačových formulárov bola doplnená položka IČPV (identifkačné číslo právneho vzťahu):

Sys.č./ Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Poznámka
-403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 25.1.2021 / 1.1.2009 / 2.0
-403132 / Mzdový list / 25.1.2021 / 1.1.2009 / 2.0
-400362 / Mzdový list / 20.1.2021 / 1.1.2009 / iNUVIO


Novinka ÚPRAVA - Import IČPV - rozšírenie

Akcia Import IČPV/CSV súbor bola rozšírená aj o import IČPV zamestnacov, ktorí sú:

 • vyňatý z ES
 • majú zadaný dátum ukončenia PP, ktorý je vyšší ako posledný kalednárny deň vybraného mzdového obdobia (tj dátumu ukončenia doby určitej).


Novinka OPRAVA - Export MVPP/VPP do XML

Pri generovaní XML výkazov MVPP/VPP mohol systém hlásiť chybovú hlášku:

"Field "ICPV" not found."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na neprenesenú dovolenku z minulých rokov

Nad výpočtom mzdy za január je kontrola, ktorá informuje používateľa o tom, že u niektorých zamestnacov sa nepreniesla nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov, vzhľadom k tomu, že sa v MR vrátili do ES a nevyčerpali si ju.

Táto kontrola bola upravená v prípade, kedy v decembri predchádzajúceho roka dôjde k návratu do ES a následne v decembri k opätovnému vyňatiu z ES.

Príklad:

MD od 5. 5. 2020
Návrat do ES 28.12.2020
Datum zmeny na RD 28.12. 2020

V takomto prípade systém nesprávne informoval o neprenesení dovolenky do zostatku MR, dovolenka bola, ale v skutočnosti prenesená, čo je OK.


Novinka ZMENA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP - r. B1,B2

Nápočet riadkov r. B1 a r. B2 bol upravený tak, aby do neho nevstupovali ani nasledovné druhy PP:

 • 11-majiteľ firmy
 • 12-štatutárny zástupca firmy
 • 14-komandista, spoločník
 • 18-učni
 • 19-konateľ

Touto úpravou sa automaticky upraví aj zoznam občanov so ZP na distribučném tlačovom formulári:
Sys. č. / Názov
-400375 / Evidencia občanov so ZP za rok


Novinka CHYBA - Konštanty pre výpočet exekúcií

Ak používateľ spúšťal aktualizáciu mzdových konštánt na verzii 2.0.2020.0919/3.0.2020.0919 až 2.0.2021.0100/3.0.2021.0100, nesprávne sa nastavila konštanta Životné minimum pre výpočet exekúcií a nepostihnuteľné sumy (viď v editore Mzdové konštanty záložka Ostatné sekcia Výkon rozhodnutia, odbory).

Riešenie:
Súčasťou tento verzie je už správny aktualizačný súbor, po update na túto verziu je potrebné spustiť aktualizáciu konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím. Ak sú už vypočítané mzdy, tak je potrebné mzdy s exekúciami prepočítať.

V prípade, že máte exekúcie vypočítané s nesprávnou hodnotou životného minima a nepostihnuteľných súm v uzavretých mzdových obdobiach je potrebné tieto obdobia odomknúť, upraviť konštanty a opätovne prepočítať dotknuté mzdy. V takomto prípade, prosím volajte službu hotline systému HELIOS Orange.


Novinka NOVINKA - Dovolenka v roku dovŕšenia 33 rokov vs starostlivosť o dieťa

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová distribučná systémová zostava (cesta: tlačidlo Uložené zostavy/SYSTEM):

"Dovolenka - zamestnanci 33 rokov"

Táto zostava zobrazí nad vybraným mzdovým obdobím zamestnancov, ktorí vo vybranom roku dovŕšia 33 rokov veku a zároveň ich základný nárok na dovolenku je vyšší ako je mzdová konštanta Vyšší nárok. Týmto zamestnancom je nutné nad JANUÁROM zmeniť nárok BR na vyšší z konštánt, ak mu nepatrí iná hodnota v zmysle vnútorných predpisov zamestnávateľa.

Popis situácií, ktoré môžu nastať:
Príklad č. 1:
Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a používateľ mu navýšil v mzdových údajoch nárok na dovolenku v bežnom roku o 5 dní z dôvodu starostlivosti o dieťa, tj. jeho nárok BR bol 25 dní.

Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka.
V prípade, že Zákonný nárok (20) v konštantách v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (25), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade nie je žiaduce, zamestnanec by mal mať nárok BR 25 dní. Takéhoto zamestnanca by mala podchytiť práve systémová zostava "Dovolenka - zamestnanci 33 rokov".


Príklad č. 2:
Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a používateľ mu navýšil v mzdových údajoch nárok na dovolenku v bežnom roku o 5 dní z dôvodu priznaneného benefitu zamestnávateľa, tj. jeho nárok BR bol 25 dní do 32 rokov vrátane, v roku dovŕšenia 33 rokov je jeho nárok BR 30 dní.

Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v konštantách (20) v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (25), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade je OK, pretože vybraný zamestnanca ako je aj tento majú vyšší nárok (základný 25 a vyšší od 33 rokov 30 dní).

Príklad č. 3:
Zamestnanec mal v roku 2020 32 rokov a v mzdových konštantách má zamestnávateľ zvýšené nároky o 5 dní (tj. základný je 25 a vyšší 30) v zmysle vnútornej smernice, tj jeho nárok BR bol 25 dní.

Ročná uzávierka roku 2020 preberá hodnotu nároku na dovolenku BR z 12/2020 uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v konštantách (25) v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku (30), zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt (5), tj. jeho nárok BR bude 30 dní, čo v tomto prípade je OK, pretože zamestnanec dovŕši v novom roku 33 rokov a patrí mu vyšší nárok z konštánt.Verze 2.0.2021.0100 ze dne 19.01.2021

Novinka OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za JANUÁR 2021 podľa novej legislatívy.


Novinka ÚPRAVA - Dôchodkový vek od 1. 1. 2021 - výnimky

Od 1.1.2021 sa právna úprava veku odchodu do dôchodku mení a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Mení sa dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1.1.2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Zákonom sa stanovil spôsob kompenzácie dôchodkových nárokov poistencov, ktorí do dôchodku už odišli a na účely určenia dôchodkového veku im nebola zohľadnená výchova dieťaťa. Poistenci, ktorí pred 1.1.2021:

nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1.1.2021 a ani dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1.1.2021, na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa:

Príklad: Poistenka je narodená 15.5.1959. Počet vychovaných detí 2. Dôchodkový vek je 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov. Dôchodkový vek poistenka dovŕši 15.3.2021, teda už podľa právnych predpisov účinných od 1.1.2021.

nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1.1.2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1.1.2021 by dovŕšili pred 1.1.2021, tak dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021:

Príklad: Poistenkyňa narodená 15.6.1958. Počet vychovaných detí 1. Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31.2.2020 je 62 rokov a 7 kalendárnych mesiacov, t.j. 15.1.2021. Avšak podľa prepisov platných od 1.1.2021 je dôchodkový vek 1.1.2021. Fiktívny dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace je 15.8.2020. To znamená, že dôchodkový vek poistenkyňa dovŕši 1.1.2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1.1.2021, teda pred účinnosťou novely zákona, 15.8.2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1.1.2021.

dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1.1.2021 a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1.1.2021, tak tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Príklad: Poistenka narodená 10.1.1957. Počet vychovaných detí 1. Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31.12.2020 je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov, t.j. 10.7.2019. Fiktívny dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1.1.2021 je 62 rokov, t.j. 10.1.2019. Dôchodkový vek poistenka dovŕšila 10.7.2019. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných do 31.12.2020, dôchodkový vek zostáva zachovaný a 10.1.2019 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange upravený výpočet nároku na starobný dôchodok: 1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek (aj s výnimkami), na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky:

 • akcia Nárok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané boli upravené tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom
 • akcia Kalkulačka počíta nárok po novom aj s výnimkami


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz poistného a príspevkov od mzdového obdobia 1/2021

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) bol upravený formát správy pre generovanie správy VPP v zmysle xsd schémy mvpp221:

MVPP - XML

UPOZORNENIE:
IČPV je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").
Tlačový formulár nie je súčasťou verzie, po načítaní XML na portáli SP je možné výkaz vytlačiť priamo tam.


Novinka NOVINKA - Výkaz poistného a príspevkov od obdobia zúčtovania príjmov 1/2021

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) bol upravený formát správy pre generovanie správy VPP v zmysle xsd schémy vpp221:

VPP - XML

UPOZORNENIE:
IČPV je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.

Tlačový formulár nie je súčasťou verzie, po načítaní XML na portáli SP je možné výkaz vytlačiť priamo tam.


Novinka NOVINKA - Generovanie hlásení zmien ZP

1. Na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostilivosťou č. 12/8/2014, ktoré je účinnné od 01.01.2021 bolo upravené generovanie hlásení zmien ZP od mzdového obdobia 1/2021, tak aby sa generovali v prípade Čisla zmeny = "1" (poistenec štátj) len v spojení s písmenami (kódom) C, O a W.

Zároveň bola odstránená od 1/2021 z akcie Zamestnanci podakcia Dôchodky.

Zamestnávateľ neplní oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod
Číslom zmeny "1" (poistenec štátu) v spojení s písmenami (kódom) A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R,S, T, V a X

zdroj: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2020/12/MU-12-8-2014_F_514-Vysvetlivky-k-F-511-a-F-512_web.pdf


2. V mesiaci ukončenia PP zamestnanca, ktorý je súčasne vyradený z ES na Rodičovskú dovolenku/Všeobecný záujem sa generuje navyše hlásenie so začiatkom platnosti s Ćislom zmeny = "2" a s dátumom návratu do ES.

Upravené tak, aby sa v tomto prípade hlásenie navyše negenerovalo.

3. Pri ukladaní editora hlásenia zmien sa od mzdového obdobia 1/2021 kontroluje, či záznam neobsahuje neplatnú kombináciu čísla zmeny "1" a príslušného kódu. Táto kontrola je mäkká, tj upozorní a dovolí pokračovať.

Zároveň je odteraz možné uložiť záznam s dátumom zmeny 31. 12. predchádzajúceho roka, kde Číslo zmeny = "2" a Platnosť = Koniec platnosti. Jedná sa záznam, ktorý sa generuje v prípade zmeny zdravotnej poisťovni.

4. Akcia Zmena ZP bola rozšírená o generovanie hlásení z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovni aj pre "dohodárov".

5. od mzdového obdobia 1/2021 sa do prehľadu Hlásenia zmien ZP - väzby negeneruje väzba s kódom "G" (Väzba, výkon trestu odňatia sôobody) s distribučnou mzdovou zložkou 245.


Novinka NOVINKA - Zmena generovania RLFO - ZMENA od 1/2021

Nad prehľadom Registračné listy FO bola od mzdového obdobia 1/2021 vykonaná následná úprava generovania záznamov do RLFO pre druh evidencie ZMENA:

1./ od mzd. obdobia 1/2021 sa nasledovné zmeny negenerujú:

 • zmenu mena a priezviska zamestnanca
 • dátumu a miesta narodenia
 • predchádzajúce priezviská
 • rod. stav
 • zmena miesta trvalého/prechodného bydliska
 • zaciatok/koniec MD/RD

2./ od 1/2021 sa nasledovné zmeny generujú len, ak sa jedná o cudzinca bez pobytu v Slovenskej republike:

 • zmenu mena a priezviska zamestnanca
 • zmena trvalého/prechodného bydliska


Novinka ZRUŠENIE - Oslobodenie od dane a odvodov z tzv. 13./14. platu od 1. 1. 2021

Od 1.1.2021 sa príjem vyplatený v súlade s § 118 ods. 4 Zákonníka práce pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. letný plat) a príjem vyplatený pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. vianočný plat) považuje za zdaniteľný príjem. To znamená, že oslobodenie tohto peňažného príjmu od dane bolo zrušené. Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31.12.2020.

Nakoľko od 1.1.2021 sa letný a vianočný plat už nepovažuje za príjem, ktorý je oslobodený od dane, toto plnenie podlieha od roku 2021 aj odvodom na zdravotné a sociálne poistenie.

Z pohľadu systému HELIOS Orange boli vykonané nasledovné zmeny:

1. v číselníku Dane v editore symbolu ZD bola od mzdového obdobia 1/2021 hodnota atribútu "Mimoriadne odmeny" vynulovaná.

2. z editora Mzdového listu boli od 1/2021 odstranene atributy:
Mimoriadna dovolenka - letná dovolenka/vianočné sviatky
- z toho Oslobodené (za všetky PP)

3. ak používateľ použije vo výpočte mzdy od mzdového obdobia 1/2021 mzdovú zložku, ktorá má vo svojej definícii nastavený atribút "Typ mimoriadnej odmeny" na hodnotu "Odmena-letné dovolenky" alebo "Odmena-vianočné sviatky", tak systém HELIOS Orange zobrazí hlášku:

"Odmenu na letné dovolenky/Vianočné sviatky nie je možné vložiť do mzdy vo vybranom období."

V prípade, že zamestnávateľ chce vyplácať odmeny tohto typu môže použiť distribučné mzdové zložky na to určené:

 • 658 - Polročné odmeny
 • 659 - Ročné odmeny


Novinka ÚPRAVA - Import IČPV - iné druhy PP

Akcia "Import IČPV" podakcia "CSV súbor" bola rozšírená o import nasledovných druhov PP:

 • 6-členský pomer k družstvu
 • 7-príležitostné zamestnanie
 • 11-majiteľ firmy
 • 12-štatutárny zástupca firmy
 • 14-komandista, spoločník
 • 15-telepráca
 • 18-učni
 • 19-konateľ


Novinka NOVINKA - Registračný list zamestnávateľa od 1/2021

Sociálna poisťovňa zverejnila nový Registračný list zamestnávateľa platný od 1/2021, z toho dôvodu vznikol nový distribučný tlačový formulár nad prehľadom Registračný list zamestnávateľa (cesta: Mzdové údaje/Registračné list FO na páse kariet karta Akcie v skupine akcií Zamestnávateľ akcia Registračný list):

Sys.č. / Názov / Platnosť od -400425 / Registračný list zamestnávateľa / 1.1.2021


Novinka NOVINKA - Nová väzba nad prehľadom Doplňujúce údaje a Mzdové údaje

Boli doplnené nasledovné väzby:

 • nad prehľadom Doplňujúce údaje je odteraz väzba na Mzdové údaje
 • nad prehľadom Mzdové údaje je odteraz väzba na Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Používateľ si môže väzby zobraziť do týchto prehľadov pomocou tlačidla Nastav.


Verze 2.0.2020.1205 ze dne 12.01.2021

Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO za obdobie staršie ako 1/2021

Portál Sociálnej poisťovni mohol v prípade odosielania RLFO za obdobie staršie ako 1/2021 chybovú hlášku:

"(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť Mesto/obec narodenia keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť Štátna príslušnosť keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť Pohlavie keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť 2. Adresa pobytu keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike"

Upravené


Novinka INFO - Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Dňa 13.01.2021 Sociálna poisťovňa zverejnila nasledovnú informáciu pre Zamestnávateľov:

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.“


Novinka INFO - Zber štatis. údajov v rámci nár. projektu Prvá pomoc

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Údaje uvádza za všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok.

Podrobnejšie informácie k podkladu tohto zberu štatistických údajov nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Zber_%C5%A1tatis._%C3%BAdajov_v_r%C3%A1mci_n%C3%A1r._projektu_Prv%C3%A1_pomoc

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export