Mzdy (SK) - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka NOVINKA - Dni výkonu práce - Počiatočné hodnoty

V Mzdových údajoch je možné zadať do Počiatočných hodnôt Dni výkonu práce.
Tieto dni majú vplyv na výpočet nároku na dovolenku - podľa nich sa určuje, či bola alebo nebola splnená podmienka 60 dní výkonu práce v roku a teda či má zamestnanec nárok na dovolenku za kalendárny rok (t.j. nie za odpracované dni).

Tento atribút použije používateľ len, ak začína ostré spracovávanie miezd z priebehu kalendárneho roka.

Doteraz sa tieto Dni výkonu práce z Počiatočných hodnôt načítali len do atribútu Dni výkonu práce Bežný rok v Mzdových údajoch.
Z hľadiska nároku na dovolenku sme Dni výkonu práce spadajúce pred 1. ostré obdobie, určovali z kalendára zamestnanca. Čo v mnohých prípadoch mohlo byť správne (nebola zadaná žiadna neprítomnosť), ale všeobecne to neriešilo túto problematiku komplexne.

Preto odteraz ak budete začínať spracovávať mzdy v programe HELIOS Orange a 1. ostré obdobie nebude január daného roka (tzn. začnete spracovávať mzdy napr. v 03/2019), je nutné vyplniť do Počiatočných hodnôt Dni výkonu práce (v našom konkrétnom príklade za 01/19 a za 02/19).
Týmto docielite to, že Dni výkonu práce budú 100% odpovedať realite.

UPOZORNENIE:

Dni výkonu práce PRED prvým ostrým obdobím sa už NEBERÚ z kalendára zamestnanca, ale LEN z Počiatočných hodnôt.


Novinka NOVINKA - Dôchodkový vek od 1.1.2019

Na základe novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení:
§ 65a odsek 1 znie:
„(1) Od 1. januára 2024 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a počtu kalendárnych mesiacov, ktorý sa určí ako súčin čísla 12 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie.Takto určený počet kalendárnych mesiacov sa zaokrúhľuje na celé kalendárne mesiace. Dôchodkový vek upravený podľa prvej vety platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvý krát dovŕši referenčný vek.“

§ 65a odsek 2 písm. c./ znie:
"prvé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o 12 rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,"

§ 65a odsek 2 písm. d./ znie:
"druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o 13 rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,"

§ 65a odsek 3 znie:
"(3) Počet kalendárnych mesiacov, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a kalendárnych mesiacoch na príslušný kalendárny rok a referenčný vek na príslušný kalendárny rok, sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“) najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku."

§ 65a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Dôchodkový vek poistenca, ktorý
a) v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
b) v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
c) v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
d) v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
e) v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.“

Na základe tejto zmeny boli systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom. POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.

UPOZORNENIE:

Vzhľadom k tomu, že kalkulačka pre dôchodkový vek zverejnená na stránke Sociálnej poisťovni nekorešponduje s touto novelou zákona, konkrétne s výpočtom dôchodkového veku od roku 2022, do oficiálneho stanoviska Sociálnej poisťovni, prosím berte tento údaj od roku 2022 v systéme HELIOS Orange ako predpokladaný.


Novinka NOVINKA - Materská dovolenka ženy a rodičovská dovolenka muža - príjem vs sociálne poistenie

V období poberania materského (materská dovolenka ženy, resp. rodičovská dovolenka muža § 166 ods. 1 Zákonníka práce) by zamestnanec nemal mať vyplácaný príjem z existencie nemocenského poistenia, z ktorého si uplatnil nárok na materské, čím by nespĺňal podmienky nároku na materské.

Ak by sa v uvedenom období zamestnanec zamestnal u iného zamestnávateľa alebo ak by so svojím zamestnávateľom uzavrel nový pracovný pomer zakladajúci ďalšie povinné nemocenské poistenie, existujúci nárok na materské by táto skutočnosť neovplyvnila, a to ani v prípade, ak by v čase poberania materského mal z tohto nového pracovného pomeru príjem, ktorý by sa považoval v zmysle § 138 ods. 1. zákona o sociálnom poistení za vymeriavací základ. Keďže v čase poberania dávky materské platí vylúčenie povinnosti platiť poitsné na nemocenské, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie, čo znamená že sa maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie krátia, odvádza sa iba úrazové poistenie. V mesačnom výkaze (MVPP a VPP) sa za zamestnanca uvádza údaj Počet dní 0.

Na základe tejto skutočnosti boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. v editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie v sekcii Odvodové zvýhodnenie vznikli nové atribúty:
a. Súbeh pracovného pomeru počas materskej - tento atribút používateľ zaškrtne na pracovnom pomere, na ktorom mu zamestnávateľ vypláca príjem a zároveň u neho existuje ďalší pracovný pomer (aj u iného zamestnávateľa), na ktorom je vyňatý z ES na materskú dovolenku.

b. Dni mimo MD - sem používateľ zadaná počet kalendárnych dní, počas ktorých netrvá obdobie materskej dovolenky v danom kalendárnom mesiaci na danom PP, tj vypĺňa ho len v mesiaci začatia materskej a skončenia materskej. Hodnota v tomto atribúte sa neprepisuje do nasledujúcich mzdových období.

PRÍKLADY POUŽITIA:

Príklad č. 1.:
na HPP vyňatý z ES na MD od 15.6.2018
VPP vzniklo od 15.6.2018

Ako nato:
V Mzdových údajov VPP 6/2018 na záložke Odvody podzáložke Poistenie do sekcie Odvodové zvýhodnenie používateľ zaškrtne atribút Súbeh pracovného pomeru počas materskej a do atribútu Dni mimo MD zadá počet dní 0.


Príklad č. 2.:
na HPP vyňatý z ES na MD od 15.6.2018
VPP vzniklo od 10.6.2018

Ako nato:
V Mzdových údajov VPP 10/2018 na záložke Odvody podzáložke Poistenie do sekcie Odvodové zvýhodnenie používateľ zaškrtne atribút Súbeh pracovného pomeru počas materskej a do atribútu Dni mimo MD zadá počet dní 5 (t.j. od 10.10. - 14.10.), zobrazí sa hláška:
"Súbeh PP počas materskej - počet dní mimo MD.
Pokiaľ sa jedná o ukončenie súbehu, chcete ho vypnúť v nasledujúcich obdobiach?"

Používateľ zvolí tlačidlo "Nie", pretože sa jedna o začiatok súbehu PP pri materskej, tzn. že od mzdového obdobia 7/2018 zostane atribút Súbeh PP počas materskej zaškrtnutý, lebo súbeh trvá.


Príklad č. 3:
na HPP vyňatý z ES na MD od 1.4.2018 do 15.6.2018
VPP vzniklo od 1.5.2018 do 12.12. 2018

Ako nato:
V Mzdových údajov VPP 10/2018 (t.j. v mesiaci ukončenia MD a teda aj ukončenia súbehu PP pri materskej) na záložke Odvody podzáložke Poistenie do sekcie Odvodové zvýhodnenie používateľ zaškrtne atribút Súbeh pracovného pomeru počas materskej a do atribútu Dni mimo MD zadá počet dní 15 (t.j. od 16.6.-30.6.), zobrazí sa hláška: "Súbeh PP počas materskej - počet dní mimo MD.
Pokiaľ sa jedná o ukončenie súbehu, chcete ho vypnúť v nasledujúcich obdobiach?"

Používateľ zvolí tlačidlo "Áno", pretože sa jedna o mesiac ukončenia súbehu PP pri materskej, tzn., ze od mzdového obdobia 7/2018 už nebude mať v Mzdových údajoch zaškrtnutý atribút Súbeh PP počas materskej, lebo materská skončila v 6/2018.

UPOZORNENIE:
Súbežné PP musia byť zviazané (editor Mzdové údaje záložka Pracovný pomer atr. Hlavný PP), aby sa počítal na HPP spoločný VZ na ZP a základ dane. Obdobie rodičovskej dovolenky muža počas, ktorého má nárok na materské do systému HELIOS Orange používateľ zaeviduje ako dôvod vyňatia na materskú dovolenku, tak ako u ženy.


2. bol upravený výpočet VZ a dní sociálneho poistenia na súbežnom PP, na ktorom zamestnanec nie je vyradený na materskú, ale je aktívny súčasne s iným PP, na ktorom je zamestnanec na materskú vyradený. Odteraz sa VZ a dni počítajú na dni, počas ktorých trvalo sociálne poistenie (viď dni uvedené v Mzdových údajoch v atribúte Dni mimo MD).

Použité skratky:

 • MD - materská dovolenka
 • ES - evidenčný stav
 • HPP - hlavný pracovný pomer
 • VPP - vedľajší pracovný pomer
 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z.z. zo dňa 6.11.2018, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2019 na nasledovné hodnoty:

Názov / Min.mzda mesačná / Min.mzda hodinová 1. stupeň / 520,00 / 2,9890 2. stupeň / 624,00 / 3,5868 3. stupeň / 728,00 / 4,1846 4. stupeň / 832,00 / 4,7824 5. stupeň / 936,00 / 5,3802 6. stupeň / 1 040,00 / 5,9780

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2019 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2019.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019


Novinka NOVINKA – Nepeňažný príspevok na ubytovanie od 1/2019

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov § 5 ods. 7 písm. p. znie:
"nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere 24h) od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.“

V súlade s prechodným ust. § 52zt zákona ustanovenie § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použije na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:
Číslo MZ / Názov MZ
798 / Nepeňažný príspevok na ubytovanie

V definícii mzdových zložiek skupiny Nešpecifikovaný príjem, vstupný formulár = Čiastka vznikol na záložke Konštanty nový atribút "Špecifikácia", ktorý môže nadobudnúť tieto hodnoty:

 • není
 • Príspevok na rekreáciu
 • Príspevok na ubytovanie

2. V mzdových konštantách na záložke Sadzby a konštanty v sekcii Prednastavené parametre vznikla nová časť "Príspevky - limit", kde je atribút "Ubytovane" s nastavenou hodnotou € 60,-.

3. Nad výpočtom mzdy pribudla mäkká kontrola, ktorá upozorní na prekročenie mesačného limitu € 60,- za rodné číslo hláškou:
„Prekročený mesačný limit (60 EUR) pre Príspevok na ubytovanie o XY EUR. Pokračovať?“
Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak môže pokračovať v spracovaní výpočtu mzdy akoby k prekročeniu nedošlo, ak zvolí tlačidlo Nie, tak je vyzvaný k úprave vyplatenej sumy a prípadnú sumu nad ročný limit zadá do obvykle používanej mzdovej zložky.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch pre r. 2019

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2019. Na základe toho vznikol v systéme HELIOS Orange nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2019

UPOZORNENIE:

Od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje pre výpočet podpory v nezamestnanosti a údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (do 10. 2. po skončení zdaňovacieho obdobia alebo do 10. 3. po skončení zdaňovacieho obdobia, za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie).


Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2019 - XML

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane boli vykonané nasledovné úpravy:

1. Parametre výstupov pre mesačný prehľad od mzdového obdobia 2019 boli rozšírené o atribút Žiadosť o poukázanie rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky

2. Prehľad Odvody dane bol upravený podľa tlačiva PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch... za rok 2019 (PREHLADv19_1)

Poznámka:
Jednotlivé stĺpčeky prehľadu sú zhodné s riadkami tlačiva. Ak by si používateľ potreboval zobraziť stĺpčeky, ktoré by korešpondovali s tlačivom PREHĽAD o zrazených a odvedených preddavkoch... za rok 2016-2018 (PREHLADv16_1), tak si pomocou tlačidla Nastav môže príslušné stĺpčeky zobraziť, nové odstrániť a takto vytvorený prehľad si môže uložiť.

3. Editor prehľadu Daňový prehľad - detail za XY bol rozšírený o atribút Daňový bonus z úrokov.

4. Formát správ:

Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013

bol upravený v zmysle novej XSD schémy platnej od roku 2019.


Novinka NOVINKA – Príspevok na rekreáciu zamestnancov od 1/2019

Na základe novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce vznikol § 152a ods. 1, ktorý znie:
„Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“ a

novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podľa, ktorej:
§ 5 ods. 7 písm. b) znie:
„Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi.“

Za § 52zs sa vkladá § 52zt, ktorý znie:

„Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 11 ods. 14, § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie, ktoré začínajú po 31. decembri 2018.“

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:
Číslo MZ / Názov MZ
797 / Príspevok na rekreáciu

2. V číselníku Dane na symbole ZD na záložke Ročná daň časť Oslobodené od dane pribudol nový atribút "Príspevok na rekreáciu", kde bude nastavená hodnota € 275,-

3. Nad výpočtom mzdy pribudla mäkká kontrola, ktorá upozorní na prekročenie ročného limitu € 275,- za rodné číslo hláškou:
„Prekročený ročný limit (275 EUR) pre Príspevok na rekreáciu o XY EUR. Pokračovať?“
Ak používateľ zvolí tlačidlo Áno, tak môže pokračovať v spracovaní výpočtu mzdy akoby k prekročeniu nedošlo (suma zadaná na tejto mzdovej zložke vstúpi do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch do riadku „Úhrn príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane...“, ak zvolí tlačidlo Nie, tak je vyzvaný k úprave vyplatenej sumy a prípadnú sumu nad ročný limit zadá do obvykle používanej mzdovej zložky.

UPOZORNENIE:
Táto kontrola stráži ročný limit bez ohľadu na prípadný kratší pracovný čas ku dňu začatia rekreácie.


Novinka NOVINKA - Ročné daňové hlásenie za rok 2018 - XML

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane bol formát správ:

Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013

upravený v zmysle novej XSD schémy platnej od roku 2018.


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2018

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2018 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2018 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2018 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2018 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2018:
1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):
6-násobok minimálnej mzdy € 2880,-
12-násobok minimálnej mzdy € 5760,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4988,16

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy) maximálna ročná čiastka:
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2018 € 3 830,02
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2018 € 180,-

Ďalej vznikli:
a. nové odpočítateľné položky, ktorých maximálna Ročná čiastka je:
Daňový bonus na zaplatené úroky pre rok 2018 € 400,-
Kúpeľná starostlivosť pre rok 2018 € 50,-
Kúpeľná starostlivosť - rodinní príslušníci pre rok 2018 € 50,-/osoba

b. nová distribučná MZ-ka pre prenos výsledku RZD do výpočtu mzdy:
762 - RZD - DB na zaplatené úroky

Pred samotným prenosom výsledkov RZD do výpočtu mzdy aktuálneho mzdového obdobia je nutné skontrolovať, či je táto MZ-ka nastavená pre prenos v číselníku Dane na symbole ZD na záložke Zúčtovanie dane.

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403493 / Žiadosť o RZD / 01.01.2018
-403494/ Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2018
-403495/ Potvrdenie (2% alebo 3% dane) / 01.01.2018
-403496 / Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane / 01.01.2018

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2018 (ÚNP 1-01)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 pre rok 2018, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2018:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403310 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2018

UPOZORNENIE: Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2019 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:
ÚNP 1-01 - XML


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04 - od 4.Q/2018

MPSR SR a Štatistický úrad SR ako gestori predmetného štatistického zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 sa dohodli na novej štruktúre vety platnej od roku 2018. Zmena vety vychádza a reflektuje potreby rezortu práce pravidelne kvantifikovať dopady legislatívnych zmien na trh práce (napr. dopad zavedenia 13. a 14. platu, zmena výšky % za príplatky za soboty a nedele a i.). Nová štruktúra vety je platná od 4. štvrťroka 2018 a spravodajské jednotky budú za tento štvrťrok prvý krát zasielať vstupné údaje v novej štruktúre vety v januári 2019.

Na základe tejto zmeny vznikla v systéme HELIOS Orange nová definícia štatistickej zostavy s kódom ISCP_SK_2018 platná od mzdového obdobia 10/2018, ktoré obsahuje nové položky:

 • 10. stupne
 • 17. cassviatky
 • 18. cassobotanedela
 • 19. casnocna
 • 24. cenaprace
 • 28. pripladnadcas
 • 29. pripladsobota
 • 30. pripladnedela
 • 31. pripladsviatky
 • 32. pripladnocna
 • 37. letnevianocneodmeny

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie novej definície je potrebné spustiť na prehľadom Štatistické zostavy akciu Doplň definície zostáv. Táto akcia zabezpečí to, aby sa do novej definície prekopírovali z pôvodnej definície hodnoty zo záložky Základné údaje ako aj z položiek typu Sumácia zo MZ a zároveň sa doplnia nové položky prednaplnené distribučnými MZ-kami. Je nutné skontrolovať nastavenie nových položiek vzhľadom k možnej existencii Vašich používateľských MZ-iek.


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2019 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2019, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2019:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403018 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2019

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 196/2018 zo dňa 29. 6. 2018 sa od 1. 7. 2018 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 205,07, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty pre rok 2019:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 36256,37/rok (t.j. € 3021,36/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa je € 266,04/rok (t.j. € 22,17/mesiac/dieťa)
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka je € 3937,35/rok (t.j. € 328,12/mesiac)
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre je € 3937,35/rok

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2019 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 3021,36 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 36256,37 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 266,04 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 3937,35 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 3937,35 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019&action=edit&redlink=1

Použité skratky:

 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
 • DB - daňový bonus
 • ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

1.Výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 6678,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2019 vo výške € 639,18 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2019 je € 62,7287


Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2019 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 6678,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 639,18 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Maximálny DVZ novej DNP = 62,7287 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019#Obsah_dokumentu

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2019 - mzdové konštanty

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend pre rok 2019 vyplatených za účtovné obdobie 2013-2016 je € 57240,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2019 je € 639,18.


Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 1/2019 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 57240,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 639,18 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)


Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2019 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2019&action=edit&redlink=1

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka ÚPRAVA - Generovanie ELDP u muža počas obdobia čerpania RD s nárokom na materské

U muža je od 1. 8. 2006 povinnosť vykazovať aj obdobie čerpania RD, počas ktorého má nárok na materské Toto obdobie však nie je potrebné uvádzať v osobitnom riadku, ale sa uvedie ako súčasť obdobia dôchodkového poistenia, ktoré bezprostredne predchádza obdobiu rodičovskej dovolenky, počas ktorého trval nárok na materské v danom kalendárnom roku, teda pod znakom poistenia „A”. Obdobie poskytovania rodičovskej dovolenky bez nároku na materské sa ako obdobie dôchodkového poistenia neuvádza.

Príklad:
Zamestnanec vykonával v roku 2013 zamestnanie od 1. januára do 31. marca
od 1. apríla 2013 do 30. júna 2015 bol na rodičovskej dovolenke, pričom nárok na materské mal od 1. apríla 2013 do 8. júla 2013.
Od 1. júla 2015 pokračuje vo výkone zamestnania až do 31. decembra 2015. Zápis údajov bude nasledovný:

ROK / Znak / OD / DO / VZ / VD-KD
2013 / A / 01 01 / 08 07 / xxxxx / 275
2014 / / / / / 365
2015 / A / 01 07 / 31 12 / xxxxx / 181

Čiže prerušenie je od 9. 7. 2013 do 30. 6. 2015 (rodičovská dovolenka BEZ nároku na materské).

Poznámka:
Obdobie dôchodkového poistenia bude prerušené od 9. júla 2013 do 30. júna 2015, pričom celé obdobie rodičovskej dovolenky od 1. apríla 2013 do 30. júna 2015 bude uvedené v rubrike „Kal. dni vylúč. dôb”, pretože rodičovská dovolenka spadá do obdobia starostlivosti o dieťa do šiestich rokov veku, teda náhradnej, resp. vylúčenej doby podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Na základe tejto metodiky bolo v systéme HELIOS Orange upravené generovanie riadkov ELDP. Ak má zamestnávateľ mužov vyradených z ES na materskú dovolenku, tak po update na túto verziu sa im pri najbližšom nápočte ELDP pregenerujú riadky za obdobie trvania materskej dovolenky, doteraz sa generovali tak ako pri žene, tj. obdobie trvania mateskej dovolenky malo vlastný riadok.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie hlásenia zmien ZP pri súbehu PP počas RD

Ak pribudne k pracovnému pomeru, z ktorého zamestnanec nastúpil na RD iný právny vzťah, ďalšia registrácia do Zdravotnej poisťovni závisí od toho, či ide o dohodára (registrácia pod kódom 2D) alebo či ide o nový pracovný pomer (registrácia pod kódom 2).

Na základe tohto bola v systéme HELIOS Orange vykonaná úprava v prenosovom okne pre akcie:
1. na generovanie príhlášok Hlásení zmien ZP pre dohody, tak aby sa v prenosovom okne zobrazil aj pracovný pomer na dohodu, ktorej vznik spadá do vybraného obdobia a ktorá je naviazaná na HPP, na ktorom je zamestnanec vyradený z ES na RD.

2. na generovanie odhlášok Hlásení zmien ZP pre dohody, tak by sa v prenosovom okne zobrazil aj pracovný pomer na dohodu, ktorej zánik spadá do vybraného obdobia a ktorá je naviazaná na HPP, na ktorom je zamestnanec vyradený z ES na RD.

Doteraz sa v prenosovom okne v prípade SPP neponúkali dohody vôbec.

Použité skratky:

 • RD - rodičovská dovolenka
 • ZP - zdravotné poistenie
 • HPP - hlavný pracovný pomer
 • ES - evidenčný stav
 • SPP - súbežný pracovný pomer
 • VPP - vedľajší pracovný pomer


Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO pri rodičovskej dovolenke s nárokom na materské u muža

Nad prehľadom Registračné listy FO bola upravená akcia pre generovanie RLFO v prípade vyradenia z ES z dôvodu materskej dovolenku u muža nasledovne:

1. RLFO - začiatok rodičovskej dovolenky s nárokom na materské u muža:
- ak dátum vyňatia z ES na MD spadá do vybraného obdobia a ZÁROVEŇ má zamestnanec pohlavie = mužské, tak sa vrámci generovania RLFO vytvorí záznam:

Druh evidencie = Zmena
Začiatok RD = vzniku vyňatia na MD

Poznámka:
- u ženy sa vytvorí záznam:

Druh evidencie = Zmena
Začiatok MD = vzniku vyňatia na MD

2. RLFO - koniec rodičovskej dovolenky s nárokom na materské u muža bez pokračovania rodičovskej dovolenky bez nároku na materské:
- ak zamestnanec vyňatý na MD má zadaný dátum návratu do ES, ktorý spadá do vybraného obdobia a zároveň pohlavie = mužské a ZÁROVEŇ nemá zadanú zmenu vyňatia, tak vrámci generovania RLFO vytvoríme záznam:

Druh evidencie = Zmena
Ukončenie RD = dátum návratu do ES mínus 1 deň

Poznámka:
- u ženy sa vytvorí záznam:
Druh evidencie = Zmena
Ukončenie MD = dátum návratu do ES mínus 1 deň


Novinka ÚPRAVA - Počiatočné hodnoty mzdových údajov - vyplatená mimoriadna odmena - letna dovolenka

1. Z počiatočných hodnôt bol zrušený atribút, ktorý slúžil ako informácia, či bola pred 1. ostrým mzdovým obdobím vyplatená Mimoriadna odmena - letná dovolenka. Tento údaj sa pre účely kontroly splnenia podmienky na vyplatenie Mimoriadnej odmeny - vianočné sviatky odteraz zisťuje z editora Mzdového listu za 5. mesiac zo záložky Mzda a daň z riadku Mimor.odmena - letná dovolenka.

2. Na základe nasledovného metodického usmernenia Finančného riaditeľstva SR:
"Podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“), pojem pracovnoprávny vzťah zahŕňa pracovný pomer a dohody (t. j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). Právny základ vyplácania tzv. 13. resp. tzv. 14. mzdy ustanovuje § 118 ods. 4 zákonníka práce, ktorý sa však nevzťahuje na zamestnanca pracujúceho na dohodu, čo znamená, že zamestnávateľ takémuto zamestnancovi nemôže vyplatiť tento druh príjmu. Výnimkou je zamestnanec, ktorého pracovnoprávny vzťah u zamestnávateľa bol počas skúmaného obdobia 24, resp. 48 mesiacov založený na určitú dobu na základe dohody, avšak k 30.04. príslušného kalendárneho roka pracoval u tohto zamestnávateľa na pracovný pomer. Takémuto zamestnancovi môže zamestnávateľ vyplatiť tzv. 13. resp. tzv. 14. mzdu. Ak bol pracovnoprávny vzťah zamestnanca u jedného zamestnávateľa zložený z viacerých bezprostredne za sebou nasledujúcich pracovných pomerov, resp. v kombinácii s dohodami u tohto zamestnávateľa, podmienka nepretržitosti trvania pracovnoprávneho vzťahu je splnená. Podmienka odpracovania 24, resp. 48 mesiacov je k 30.04.2018, resp. k 31.10.2018 príslušného kalendárneho roka splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 01.05.2016, resp. k 01.11.2014 príslušného kalendárneho roka. Ak pracovnoprávny vzťah vznikol neskôr, resp. v priebehu kalendárneho mesiaca, do skúmaného časového obdobia sa započítavajú len dni trvania tohto vzťahu a nie celý mesiac.

V Potvrdení o zdaniteľnej mzde do riadku 12 je potrebné uviesť všetky údaje , rozhodujúce pre jeho oslobodenie. To znamená, že v roku 2018 do Potvrdenia v riadku 12 uvediete aj priemerný mesačný zárobok pre účely 13. platu , napriek tomu, že 13. plat v roku 2018 nie je oslobodený od dane. Rovnako uvediete aj dobu trvania zamestnania pre tento údaj – t.j. k 30. aprílu 2018.
Ak bude vyplatený 14. plat, tak je potrebné v riadku 12 vyplniť aj priemerný mesačný zárobok na účely jeho oslobodenia, resp. jeho časti (najviac do sumy 500 eur) a tiež aj dobu trvania zamestnania k 31. októbru t.j. aspoň 48 mesiacov."

bolo v systéme HELIOS Orange upravené napočítavanie počtu mesiacov nepretržitého trvania pracovného pomeru.


Verze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2018

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-400373 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 01.01.2018

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (D1) Celková výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní - používate zadá celkovú výšku vyhradenej zákazky
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancovVerze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Oprava CHYBA - Mesačná uzávierka

Počas mesačnej uzávierky systém hlási:
"List index out of bounds."

a Uzavierka zamestnanca skonci vysledkom:
"Nie sú uzavreté všetky mzdové karty."

OpravenéVerze 2.0.2018.0902 ze dne 03.10.2018

Novinka ÚPRAVA - Generovanie správy Oznámenie o zrážkovej dani - xml

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy-zrážková daň sa pri generovaní formátu správ Oznámenie o zrážkovej dani - XML môže zobraziť hláška, že nie je možné vytvoriť súbor do miesta určenia správ, kde zobrazí cestu na adresár, kde je uložený súbor helios.exe.

UpravenéVerze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO - Dohody, kedy vznik/zánik PP spadá do rovnakého kalendárneho mesiaca

Bola upravená akcia pre generovanie RLFO nad prehľadom Registračné listy FO, v prípade, kedy Druh PP = DPČ, DVP, DBPŠ a Typ PP = Nepravidelný príjem mali zhodný dátum vzniku a zániku PP.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o príjme - riadok 01b a 02c

V zmysle poučenia k Potvrdeniu o príjme sa do riadku 01b:
"Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 ZDP, a zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Riadok sa vypĺňa len u daňového rezidenta SR, nakoľko zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45) sa vzťahuje len na rezidenta SR (osoba s trvalým pobybom na území SR). Riadok sa nevypĺňa u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta SR). Uvedené príjmy sú zahrnuté v sume aj na r. 01. V praxi ide príjmy, ktoré vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi za prácu vykonanú v zahraničí. Vysporiadanie daňovej povinnosti z týchto príjmov bude zamestnanec vykonávať formou podania daňového priznania (použije metódu vyňatia alebo metódu zápočtu). "

Na základe tohto poučenia vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné novinky:
1. v editore Výpočtu mzdy vznikla hromadná akcia Príjem zo zahraničia. Pomocou tejto akcie vie označiť používateľ tie príjmy, ktoré zamestnávateľ vyplatil rezidentovi SR a, pri ktorých sa pri zdaňovaní postupuje v zmysle zákona o dani z príjmov.§ 45 Zamedzenie dvojitého zdanenia.

2. prehľad Mzdový list bol rozšírený o nové atribúty:

Príjem zo zahraničia - čiastka
Príjem zo zahraničia - sociálne poistenie
Príjem zo zahraničia - zdravotné poistenie

Tieto atribútu si môže používateľ zobraziť do prehľadu Mzdového listu pomocou tlačidla Nastav.

3. distribučný tlačový formulár: Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403308 /Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018

odteraz zobrazuje hodnoty v riadkoch 01b a 02c z editora Mzdového listu.


Novinka ÚPRAVA - Výplatná páska - prehľad odvodov

Ak je vo výpočte mzdy zamestnanca vykonaný spätný rozpočet sociálneho poistenia a zároveň aj ručná korekcia sociálneho poistenia, tak sa na výplatnej páske táto ručná korekcia nezobrazí.

Upravené, tak aby sa zobrazovala.


Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdový list - Oslobodené od dane

Odteraz sa do editora mzdového listu na záložku Mzda, daň do atribúty Oslobodené dane nenačítavajú čiastky zo MZ-iek, ktoré sú priradené:
- do číselnika Poisťovne záložka Krátenie VZ sekcia Hodnoty časť Korekcia poistného - Organizácia
- do číselníka Poisťovne záložka Ročné zúčtovanie poistenia sekcia Ročné zúčtovanie poistenia sekcia Zamestnávateľ
- do číselníka Dane symbol dane ZD záložka Zúčtovanie dane sekcia Prenos do mzdy - Z toho je


Novinka ÚPRAVA - Hromadné overenie na insolvenčnom registry (ČR)

Funkcionalita bola upravená, aby zobrazovala chybové stavy, ktoré server ISIR odošle pri dotaze. Oznamované sú napr.: nefunkčné pripojenie k serveru alebo nedostatočné parametre pre vyhľadanie záznamu v registry.

Úpravy sa dotkli funkcionality v prehľadoch Organizácie, Zamestnanci, Uchádzači o zamestnanie.


Novinka ÚPRAVA - Hláška pri zmene symbolu zdravotnej poisťovni

Ak používateľ zmení symbol zdravotnej poistovni (nad prehľadom Konštanty a číselníky/Poisťovne akciou Zmena symbolu poisťovni), tak sa odteraz zobrazí hláška:

"Došlo k zmene symbolu poisťovni. Ak je tento symbol použitý v definícii generátorovej zostavy, je nutné ho zmeniť aj v nej."

Cieľom tejto hlášky je upozorniť používateľa na nutnosť zmeny v definícii generátorovej zostavy, v ktorej je použitá rozširujúca funkcia "DOH_POL("N


Novinka ÚPRAVA - Mzdové údaje - prehľad zmien

Funkcionalita zobrazenia zmien mzdových údajov bola v edícii iNUVIO presunutá do akcií prehľadu Mzdové údaje (cesta: Akcie/Pohľad cez obdobia (označené)) a nebolo možné vybrať položky (cez tl. F4 - Nastav), v ktorých sa majú zmeny vyhľadávať. Táto funkcionalita bola opravená. Akcia Mzdové údaje - prehľad zmien zobrazí prehľad, v ktorom pomocou tl. Nastav si používateľ zobrazí položky, v ktorých má dôjsť k vyhľadániu zmenených hodnôt. Následne spustí za vybrané záznamy (zamestnancov) akciu Vyhľadať zmeny, ktorá zobrazí dialógové okno, v ktorom nastaví rozmedzie období a ďalšie parametre pre vyhľadávanie. Výsledkom je prehľad s výpisom zmien.

Prehľad slúži k porovnaniu konkrétnych mzdových údajov za vybrané obdobie (tzn. je možné napr. zistiť, ako a v akom období došlo ku zmene základnej mzdy, čísla účtov apod.). Systém je schopný detekovať zmenu účtu len vtedy, keď sa staré bankové spojenie neprepisuje, ale vytvára sa nové bankové spojenie. Porovnávajú sa údaje, ktoré sú v prehľade (tu je možné vytvoriť zostavu pomocou tl. Nastav podľa vlastných požiadavkov), číslo účtov (kde je Základ pre výpočet = Vyúčtovanie a Percento = 100%) a paušálné mzdové zložky. Akcia porovnania sa spúšťa z miestnej ponuky voľbou Vyhľadanie zmien. Do dialogového okna sa vyplňuje obdobie, za ktoré sa majú zmeny porovnať, prípadne paušály, číslo účtu a zvolí sa či, sa majú zobraziť len zmeny alebo všetky informácie bez ohľadu na to, či zmena nastala alebo nie.

V dialógovom okne kde sa nastavuje obdobie a výberajú sa paušálne mzdové zložky nebolo možné vybrať číslo paušálu a to v prípade, keď bolo vybrané iné obdobie ako je aktuálne mzdové obdobie.

Opravené


Novinka NOVINKA - Informačné karty - príloha 8 a 9 platné od 7.5.2018

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403165 / Informačná karta č. 9 / 7.5.2018
-403164 / Informačná karta č. 8 / 7.5.2018


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - položky zrážok zo mzdy

V prípade, že sa vyskytujú vo výpočte mzdy zamestnanca v kalendárnom mesiaci zhodné zrážky zo mzdy (čo sa týka mzdovej zložky aj čiastky), v položkách mzdového listu sa zobrazuje čiastka len jednej z nich (príklad: vo výpočte mzdy je zadaná MZ 912 - Neprednostná zrážka 2x s čiastkou € 4,-, na mzdovom liste sa zobrazuje riadok Neprednostná zrážka 1x s čiastkou € 4,- namiesto € 8,-).

Upravené


Novinka NOVINKA - Jednorázový štátny sviatok dňa 30.10.2018

Na základe novely zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch bol schválený jednorázový štátny sviatok na deň 30.10.2018.

UPOZORNENIE:
V systéme HELIOS Orange sa po update na túto verziu označí vo všeobecných a osobných kalendároch deň 30.10.2018 ako sviatok, len ak v danom kalendári bol deň 29.8.2018 označený ako sviatok a zároveň v čase updatu nebolo mzdové obdobie 10/2018 uzavreté/odomknuté, neboli v ňom vypočítané mzdy alebo v Predspracovaní neboli dochádzkové mzdové zložky zasahujúce do 30.10. 2018 . Preto odporúčame vykonať tento update ešte pred tým ako začnete obstarávať položky do Predspracovania alebo spustíte výpočet miezd za 10/2018.

POZOR:
Ako zistíte, v ktorom osobnom kalendári nebol sviatok noznačený:

1. vstúpite do prehľadu Osobný mzdový kalendár a pomocou tlačidla Nastav si zobrazíte stĺpčeky:
Hodiny sviatkov 8
Hodiny sviatkov 10

2. stĺpec Hodiny sviatkov 10 si zafiltrujte na hodnotu "0", tým získate zoznam zamestnancov, ktorí nemajú v uvedený sviatok v mesiaci OKTÓBER. Ak pri týchto zamestnancoch je v stĺpci Hodiny sviatok 8 hodnota "0", znamená to, že ani v mesiaci AUGUST nemali označený sviatok. Tu predpokladáme, že je to korektný stav, t.j. pri danom zamestnancovi nikdy neevidujete v kalendári sviatky. Ak, je v stĺpci Hodiny sviatkov 8 hodnota vyššia ako "0", tak je to zamestnanec, u ktorého predpokladáme, že evidujete sviatky a teda je potrebné tento sviatok zaevidovať aj v OKTÓBRI.
Sviatok zaevidujete do osobných kalendárov zamestnancov v mzdovom období 10/2018 buď v prehľade Predspracovanie alebo Výpočet mzdy pomocou akcie Mzdový kalendár a označením atr. Sviatok.

Ak sa jedná o väčší počet zamestnancov, môžete použiť synchronizáciu všeobecných kalendárov s osobnými. Postupujte nasledovne:
1. ak máte vypočítané mzdy, zrušte ich a ak máte v prehľade Predspracovanie položky, ktoré zasahujú do dňa 31.10., tak ich vyexportujte (stačí len dochádzkové mzdové zložky) pomocou akcie Export/Format XML a následne tieto vyexportované položky zmažte z prehľadu Predspracovanie
3. v prehľade Mzdový kalendár otvorte jednotlivé všeobecné kalendáre a stlačte tlačidlo Synchronizuj, otvorí sa Vám okno pre zadanie atribútov pre synchronizáciu všeobecného kalendára s osobnými kalendármi priradenými zamestnancom
5. v časti Prenes atribúty zaškrtnite atr. Sviatok a v časti Synchronizuj v mesiacoch zaškrtnite Október, stlačte tlačidlo OK
6. do prehľade Predspracovanie naimportujte vyexportované položky pomocou akcie Importy/Formát XML a vypočítajte mzdy


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - príloha

Do prílohy Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre zobrazenie údajov o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse bol upravený počet zobrazovaných deti (zobrazovalo sa až 8 a ďalšie dieťa, ako to platilo do 31.12.2017) a zároveň u detí, ktoré nemajú pridelené rodné číslo sa uvádza ich Dátum narodeniaJedná sa o úpravu distribučného tlačového formulára:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018

POZOR:
Ak dieťa nemá rodné číslo, je potrebné do atr. Rodné číslo RP zapísať rodné číslo pred lomítko vyskladané z jeho dátumu narodenia. Príklad:
dátum narodenia: 05.05.2005
rodné číslo: 050505 alebo 050505/

UPOZORNENIE:
Od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje pre výpočet podpory v nezamestnanosti a údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (do 10. 2. po skončení zdaňovacieho obdobia alebo do 10. 3. po skončení zdaňovacieho obdobia, za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie).


Novinka ÚPRAVA - Zápočtový list časť Údaje pre zápočet predchádzajúcich období dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Ak bola PN-ka zlikvidovaná až v nasledujúcich mesiacoch po mesiaci vzniku, tak sa nezobrazovala v tlačivách pre Zápočtový list (cesta: Ročné zostavy) v časti Údaje pre zápočet predchádzajúcich období dočasnej pracovnej neschopnosti.

Upravené


Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Novinka NOVINKA - Zdravotné poistenie - dohoda PSD od 1. 7. 2018

V súlade s § 23 ods. 6 zákona o zdravotnom poistení je zamestnanec, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku (PSD) povinný oznámiť zamestnávateľovii zánik nároku na výplatu Predčasného starobného dôchodku (PSD) do 8 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

Na základe tohto sa stáva zamestnancom na účely zdravotného poistenia a vzniká mu povinnosť z odmeny odvádzať preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Na základe tejto zmeny vznikli v systéme HELIOS Orange nasledovné zmeny:

1. Mesačná kontrola mzdových údajov:
Do akcie Mesačná kontrola mzdových údajov bola zaradená nová kontrola "Kontrola dohody PSD", ktorej cieľom je upozorniť používateľa na to, že v aktuálnom mzdovom období sa nachádza dohodár - poberateľ PSD, ktorému pravdepdobne zanikol nárok na PSD alebo naopak opätovne mu vznikol narok na PSD. Túto informáciu si musí používateľ overiť u takéhoto zamestnanca a dátum Prerušenia vyplácania PSD zaeviduje priamo do evidiencie dôchodkov najneskor v mesiaci zániku nároku na vyplácanie PSD a opätovný nárok na vyplacanie PSD zeviduje vymazaním dátumu Prerušenia od v januári nasledujúceho kal. roka.

2.Vzor SP:
Od 1. 7. 2018 sa pri dohodári - PSD na nepravidelný príjem kontroluje v prípade prerušeného vyplácania PSD, či má v mzdových údajoch zadané zdravotné poistenie.

ak používateľ zadá do evidencie dôchodkov dátum Prerušenia od, od tohto dátumu bude kontrola poistného vyžadovať zadanie zdravotnej poisťovni

3. Hlásenie zmien ZP:
Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP boli doplnené do akcie Dohody 2 nové podakcie:

Dohody PSD - prihlášky - táto akcia v mesiaci Prerušenia PSD ponúkne pre generovanie hlásenia zmien ZP - prihlášku s kódom "2D" tých dohodárov, ktorí majú priznaný PSD, ale zároveň im bolo prerušené vyplácanie tohto dôchodku.

Dohody PSD - odhlášky - táto akcia nad januárom kal. roka, ktorý nasleduje po kal. roku prerušenia vyplácania dôchodku ponúkne pre generovanie hlásenia zmien ZP - odhlášku s kódom "2D" tých aktívnych dohorádov, ktorí majú priznaný PSD a opätovne im ho začala Sociálne poisťovňa aj vyplácať.


Novinka OPRAVA - Editor výpočtu mzdy - vykreslenie okna pri inej veľkosti písma ako je štandardne nastavenie

Pri inom používateľskom nastavení veľkosti písma dochádzalo k nesprávnemu vykresleniu editora výpočtu mzdy.

Opravené


Novinka NOVINKA - Tlačivo RLFO od 1.7.2018

Nad prehľadom Reigstračné listy FO vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnost od / Platnost do
-400420 / Registračný list FO / 1.7.2018


Novinka NOVINKA - Generovanie RLFO - dohody - dôchodcovia s odvodovým zvýhodnením od 7/2018

Od 1. 7. 2018 platí obdobný spôsob generovania RLFO pri dohodároch - dôchodcoch s odvodovým zvýhodnením ako pri dohodách o brig. práci študentov s odvodovým zvýhodnením.

Na základe toho bolo upravené generovanie RLFO (akcia Aktualizácia nevyexportovaných RLFO ako samotný Výpočet mzdy).

ODPORÚČAME:
Pred každým exportom do XML vygenerovaných RLFO odporúčame spustiť akciu Aktualizácia nevyexportovaných RLFO, ktorá zhodní aktuálny stav a upraví ešte nevyexportované záznamy.


Novinka NOVINKA - Výpočet mzdy - odvodové zvýhodnenie dohody - dôchodcovia od 7/2018

Nad výpočtom mzdy pribudla nová kontrola, ktorá kontroluje, či zamestnanec s odvodovým zvýhodnením Dôchodci DVP, DPČ má aktívny dôchodok. Ak zistí, že nemá v mesiaci výpočtu mzdy aktívny dôchodok, upozorni nato používateľa hláškou:
"Nie sú splnené podmienky pre odvodové zvýhodnenie pre dôchodcu na dohodu."

Do výpočtu mzdy bolo zapojené uplatňovanie odvodového zvýhodnenia sociálneho poistenia dohodárov - dôchodcov.

Podrobnejšie informácie k legislatívnym zmenám platným od 1.7.2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2018


Novinka NOVINKA - ELDP dohody - dôchodci s odvodovým zvýhodnením od 1.7.2018

Metodické usmerneie Sociálnej poisťovni zo dňa 25. 6. 2018:
"Od 1. 7.. 2018 má aj poberateľ predčasného starobného dôchodku právo určiť jednu dohodu, z ktorej sa nebude považovať za zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak príjem z tejto dohody nepresiahne sumu € 200. Za obdobie trvania tejto dohody nie je potrebné vyhotovovať ELDP, ak príjem v žiadnom kalendárnom mesiaci nepresiahne € 200,-. Ak však príjem poberateľa dôchodku presiahne € 200,-, a to aj v rýmci dodatočneho vyplatenia príjmu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný za takéhoto poberateľa dôchodku vyhotoviť ELDP s uvedením kalendárneho mesiaca/mesiacov, v ktorom/ktorých príjem presiahol hraničnú sumu. Ako vymeriavací základ sa uvedie jeho mesačný príjem znížený o hraničnú sumu."

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovni zo dňa 6. 7. 2018:
"Ak dôchodcovi dohodárovi zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu, že jeho príjem v kalendárnom roku presiahol sumu € 2400,-, je potrebné v ELDP uviesť obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok pomernou časťou do 2 riadkov.

V prvom riadku sa uvedú údaje do dňa predchádzajúceho dňu zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a v druhom riadku za obdoie od zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, t.j. od výplatného termínu dôchodku v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dôchodca - dohodár v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu € 2400,- z určenej dohody."

Na základe týchto usmernení bol v systéme HELIOS Orange upravený nápočet ELDP.

UPOZORNENIE:
Ak dohodárovi - poberateľovi predčasného starobného dôchodku zanikne nárok na výplatu dôchodku používateľ dátum tohto zániku musí zaevidovať už v mesiaci zániku nároku do evidencie dôchodkov do atribútu Prerušené od.


Novinka ÚPRAVA - Export RLFO - dohodar bez DP od 7/2018

Ak vygenerovaný RLFO ma Typ zamestnanca:

 • 33 - DVP bez DP s PP (ZECD1B)
 • 44 - DVP bez DP s NP (ZECD1NB)
 • 55 - DPC bez DP s PP (ZECD2B)
 • 66 - DPC bez DP s NP (ZECD2NB)

tak nasledne po vyexportovani do XML sa namiesto tychto Typov zamestnanca zapise hodnota ZEC (1 - Zamestnanec s PP).

Upravené

UPOZORNENIE:

Skontrolujte si prosím, nad mzdovým obdobím 7/2018 v prehľade Registračné listy FO, či sa nenachádzajú vyexportované záznamy s Typom zamestnanca 33 alebo 44 alebo 55 alebo 66. Ak sa tu nachádzajú je potrebné skontrolovať ich registráciu v Sociálnej poisťovni a v prípade potreby ju upraviť, aby bolo možné následne odoslať mesačné výkazy za 7/2018.


Novinka ZMENA - Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny dohody - bežné zrážky

Odteraz budú na Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny dohody zobrazené okrem zrážok výkonu rozhodnutia aj bežné zrážky.


Novinka NOVINKA - Mzdový list - odvodové zvýhodnenie - dohody - dôchodcovia

Do distribučného tlačového formuláre pre Mzdový list bola doplnená sekcia:
DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE/PRACOVNEJ ČINNOSTI - dôchodcovia

Táto sekcia sa zobrazuje len u dohodárov - dôchodcov a slúži ako prehľad o uplatnení/neuplatnení odvodového zvýhodnenia.


Novinka NOVINKA - Životné minimum od 1. 7. 2018 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2018 je nutné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt, čím sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2018.

Došlo k zmenám v mzdových konštantách potrebných pre výpočet výkonu rozhodnutia.

Nové hodnoty týchto mzdových konštánt si môžete po ich aktualizácii skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2018


Novinka NOVINKA - MVPP a VPP od 7/2018

Sociálna poisťovňa vydala novú XSD schému 2018 pre MVPP a VPP platnú od mzdového obdobia 7/2018, s tým, že prijímanie MVPP a VPP v tejto novej štuktúre bude možné nasledovne pravdepodobne od 26.7.2018. MVPP a VPP sa budú dať posielať vo verzii 2016 (prípadne 2014) ale len do obdobia 07/2018 a v starších verziách na dané obdobie. Na obdobie od 07/2018 a vyššie už budú prijímané len vo verzii 2018, ktorá je súčasťou tejto verzie systému HELIOS Orange.

XSD schéma obsahuje rozšírený číselník zamestnancov o nové typy v súvislosti s uplatňovaním odvodového zvýhodnenia DVP a DPČ - dôchodcovia, ktoré je možné si uplatniť od 1. 7. 2018.

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. nad prehľadom Výpočet mzdy bol stĺpček Typ zamestnanca rozšírený o nové kódy:

 • 31 – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1V)
 • 33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD1B)
 • 41 – DoVP nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1NV)
 • 44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD1NB)
 • 51 – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenia) (ZECD2V)
 • 55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD2B)
 • 66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD2NB)
 • 61 – DoPČ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD2NV)
 • 19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)
 • 20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN)
 • 21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)
 • 22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN)

2. nad prehľadom Odvody do poisťovní bol Formát správ:

 • MVPP - XML
 • VPP - XML

upravený v zmysle verzie XSD 2018.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka ZMENA - Editovateľnosť RLFO

Odteraz nie je možné editovať záznamy v prehľade Registračné listy FO:

 • ak sú už vyexportované (t.j. stlpček eRLFO je zaškrtnutý)
 • ak majú Pôvod = "Automatom"
 • ak majú Pôvod = "Automatom" alebo "Automatom - upravené" je zakázané meniť atribút Druh evidencie (používateľ ich môže zmazať a vytvoriť nanovo ručne)

Vznikla nová akcia priamo v editore záznamu RLFO "Povoliť editáciu", ktorou je možné povoliť editáciu záznamov, kde je ar. Pôvod = Automatom.
Pri ukladaní opravovaného záznamu sa nastavuje atribút Pôvod na hodnotu "Automatom - upravené" len pri záznamoch s Pôvodom = "Automatom" (doteraz sa nastavoval aj pri záznamoch s Pôvodom = "Ručne").


Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - procesné okno

Ak sa spustí výpočet mzdy samostatne za jedného zamestnanca, ktorý má zadanú mimoriadnu odmenu v Predspracovaní/Paušáloch, ktorej výška nedosahuje minimálnu povolenú čiastka, tak procesné okno výpočtu mzdy nezostane otvorené a hneď sa zavre.

Upravené tak, aby aj pri tomto chybovom stave výpočtu mzdy zostalo procesné okno otvorené.


Novinka NOVINKA - Cudzia mena - zrážková mzdová zložka

Bolo povolené zadávanie cudzej meny na zrážkových mzdových zložkách, ktoré majú vstupný formulár Čiastka.


Novinka NOVINKA - Rodinný stav - Nezistený

Odteraz je možné zadať do položky Rodinný stav = Nezistený.

Pri zakladaní novej karty zamestnanca sa stále ako základná hodnota ponúka hodnota "Slobodný".


Novinka NOVINKA - Registračné listy FO od 1. 7. 2018

Sociálna poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO platnú pre rok 2018, s tým, že prijímanie RLFO v tejto novej štuktúre bude možné nasledovne:
do 26.6.2018, 23:59 platí súčasný stav
od 27.6.2018, 00:00:01 budú prijímané RLFO už len vo verzii 2018, ktorá je súčasťou tejto verzie systému HELIOS Orange.

XSD schéma obsahuje rozšírený číselník zamestnancov o nové typy v súvislosti s uplatňovaním odvodového zvýhodnenia DVP a DPČ - dôchodcovia, ktoré je možné si uplatniť od 1. 7. 2018.

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v editore Mzdových údajov na záložke Odvody podzáložke Poistenie sekcia Odvodové zvýhodnenie sa pri Druhu PP:
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o vykonaní práce - interne
Dohoda o vykonaní práce - externe

zobrazí od mzdového obdobia 7/2018 nové odvodové zvýhodnenie "Dôchodcovia - DVP, DPČ", zaškrtnutím tohto atribútu sa bude pri generovaní RLFO nastavovať položka Typ zamestnanca.

2. v editore Mzdové konštanty na záložke DNP a poistenie:

 • sekcia [2] Poistenie časť Hranice príjmov vznikol nový atribút Dôchodcovia DVP, DPČ, ktorý je prednaplnený hodnotou "200"
 • sekcia [3] Vzory poistenia zamestnanca boli zo systémového vzoru DOH_PSD "DVP, DPČ - poberateľ PSD s pravidelným príjmom" odstránené položky Nem.poist. - zamestnanec a Nem.poist. - firma.

3. nad prehľadom Registračné listy FO a Výpočet mzdy bol stĺpček Typ zamestnanca rozšírený o nové kódy:
31 – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1V)
33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD1B)
41 – DoVP nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1NV)
44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD1NB)
51 – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenia) (ZECD2V)
55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD2B)
66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD2NB)
61 – DoPČ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD2NV)
19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)
20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN)
21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)
22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN)

nad prehľadom Registračné listy FO bol Formát správ Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML) upravený v zmysle verzie XSD 2018.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch pre r. 2018

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2018. Na základe toho vznikol v systéme HELIOS Orange nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnost od
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018

UPOZORNENIE:

Od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje pre výpočet podpory v nezamestnanosti a údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (do 10. 2. po skončení zdaňovacieho obdobia alebo do 10. 3. po skončení zdaňovacieho obdobia, za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie).


Novinka NOVINKA - Oznámenie a čestné prehlásenie dôchodcovia (dohody)

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol pre účely uplatnenia odvodového zvýhodnenia na platenie dôchodkového poistenia pre dôchodcov pracujúcich na základe Dohody o vykonaní práce alebo Dohody o pracovnej činnosti nový distribučnú tlačový formulár platný od 1. 7. 2018:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-400372 / Oznámenie a čestné vyhlásenie dôchodcovia (dohody) / 1.7.2018

Tlačový formulár funguje nad označenými záznamami.

Postup pre hromadnú tlač:

1. základným predpokladom hromadnej tlače je mať uplatnenie tohto odvodového zvýhodnenia označené priamo v Mzdových údajoch na záložke Odvody podzáložke Poistenie v sekcii [2] Odvodové zvýhodnenie atr. Dôchodci DVP, DPČ.

2. následne používateľ nad prehľadom Ročné zostavy si pomocou tlačidla Nastav zobrazí nasledovné stĺpčeky:

Dôchodcovia DVP, DPČ
Stav pracovného pomeru
Druh pracovného pomeru
2. zaflltruje si na nasledovné hodnoty:

Dôchodcovia DVP, DPČ - odvodové zvýhodnenie = 1
Stav pracovného pomeru = V stave
Druh pracovného pomeru = Dohoda o pracovnej činnosti alebo Dohoda vykonaní práce - interne alebo Dohoda o vykonaní práce - externe.

3. týmto získa zoznam dohodárov - dôchodcov, ktorí musia podpísať oznámenie a čestné prehlásenie nad vybraným mzdovým obdobím


Novinka ZMENY - Počiatočné hodnoty (PH) - Dni výkonu práce

V editore počiatočných hodnôt došlo k nasledujúcim úpravám:

 • editácia počiatočných hodnôt odteraz zakázaná v uzavrených rokoch
 • editácia povolená len z editora MÚ (Mzdových údajov) a DÚ (Doplňujúcich údajov)
 • nová kontrola 5 položiek ovplyvňujúcich dovolenku : pritvrdená kontrola existencie MZ dovolenka (aj preplácanie a prečerpanie) na celý rok, nie len vybrané obdobie - tzn., aby bolo možné editovať položky, nesmie existovať vo výpočte v celom kalendárnom roku MZ nevybranej a prečerpanej dovolenky)
 • pokiaľ je táto kontrola OK, nasleduje dotaz s informáciou o prepočte parametrov dovolenky a uložení do Mzdových údajov
 • názov nového políčka "Dni VP" rozšírené o text "(fúzia)", aby bolo zrejmé, že atribút sa uplatní len v prípade fúzie
 • zapojenie Dní výkonu práce z Počiatočných hodnôt do výpočtu nároku na dovolenku v prípade 1.ostrého obdobia by malo fungovať od januára 2019 - tam už sa pomocný text zobrazovať nebude


Novinka Archivácia zmien pre mzdy

Nad mzdovými tabuľkami pribudla možnosť sledovať zmeny, vloženie a mazanie jednotlivých atribútov.

Je možné v jednotlivých mzdových tabuľkách zvoliť Systém, Archivácia zmien, História zmien, Akcia Archivácia zmien určiť, ktoré atribúty u konkrétnej tabuľky budú logované a aké akcie sa pri nich budú logovaľ.
Zaškrtnutie jednotlivých stĺpcov znamená:

 • I - vloženie
 • U - zmena
 • D - mazanie

Zmeny je možné v tejto chvíli sledovať nad nasledujúcimi tabuľkami:

 • Mzdové údaje
 • Paušály a zrážky
 • Rodinní príslušníci
 • Daňové zľav a odpočty
 • Doplňujúce údaje
 • Dôchodky
 • Evidencia praxe
 • Definícia platobných príkazov
 • Mzdové konštanty
 • Číselník mzdových zložiek
 • Druhy pracovných pomerov
 • Fondy a poisťovne
 • Číselník úkolových sadzieb
 • Číselník daňových odpočtov a bonusov
 • Daňové odpočty a bonusy v MÚ
 • Druhy vyňatí z ES (čísleník)
 • Tarifné triedy a stupne (čísleník)
 • Sady stravných lístkov
 • Personálne zložky - definícia
 • Personálne zložky zamestnancov


Verze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz ZP - Dôvera, Union od 5/2018

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa vznikli nové distribučné tlačové formuláre:


Systémové číslo / Název / Platnost od
-400371 / ZP Union - m. výkaz / 1.5.2018
-400370 / ZP Dôvera - m. výkaz / 1.5.2018


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zrážkach zo mzdy

V súlade s ust. § 223 ods. 6 Zákonníka práce pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zrážkách, t.j. o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

Na základe tohto ustanovenia sme vytvorili nad prehľadom Ročné zostavy nový distribučný tl. formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403307 / Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny dohody / 1.5.2018

Poznámka:

 • potvrdenie je možné vytvoriť nad označenými záznamami
 • zrážky sa zobrazia len ak sa potvrdenie vytvára:
  • v mzdovom období nasledujúcom po ukončení PP alebo v poslednom, v ktorom je vypočítaná mzda
  • zrážka je platná (viď Dátum od-do v Paušále)
  • zrážka nie je ešte splacená
 • poradenie zrážok je podľa druhu pohľadávky (najprv výkon rozhodnutia a následne bežné zrážky)


Oprava CHYBA - Generovanie kontácií

Po spustení akcie Generovnaie kontácií systém hlási chybu:

SQL: 515,16 hp_Priprav_UctoMzdy, line 162 - Cannot insert the value NULL into column "JeNovaVetaEditor", table column does not allow nulls. INSERT fails.

OpravenéVerze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Mzdy_sk - Definícia štatistických zostáv - nočný príplatok - rizikové práce od 5/2018

V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:

Číslo MZ / Názov MZ
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce

Ak si používateľ túto MZ-ku preniesol do číselníka Mzdové zložky, tak je potrebné ju doplniť aj do definície štatistických zostáv. Ak si používateľ vytvoril novú používateľskú MZ-ku pod:
rovnakým číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla, tak ich doplnenie do príslušných položiek štatistickej zostavy môže zrealizovať spustením akcie Doplň distribnučné MZ (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky spustiť akciu Doplň distribučné MZ)

rôznym číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla, tak ich doplní do príslušných položiek štatistickej zostavy ručne (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky tlačiť tlačidlo Pridať)

TIP:
Nové MZ-ku je potrebné doplniť do položiek štatistických zostáv, v ktorých definícii sa nachádza distribučná MZ 452.


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz ZP platný od 5/2018

MZ SR vydalo novú formu, vzory a štruktúru listenných výkazov preddavkov na poistné a výkazov a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné platné od 1. 6. 2018.

Na základe tejto úpravy vznikli v systemé HELIOS Orange nasledovné úpravy:

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa bol upravený:

1. Formát správy:
Mesačný výkaz pre ZP (TXT)
Mesačný výkaz pre ZP - opravný (TXT)
Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)


2. vznikol nový distribučný tlačový formulár:
Sys. č. / Názov -400369 / VšZP - m. výkaz

UPOZORNENIE:
Ak potrebujete poslať do 31. 5. 2018 mesačné výkazy za mzdové obdobia, ktoré spadajú pred mzdové obdobie 5/2018 vykonajte tak ešte pred updatom na túto verziu. Elektronické podateľne budú pravdepodobne pripravené prijímať výkaz v novej štruktúre od 1. 6. 2018 vrátane.

ZP Union a ZP Dôvera neuverejnili do dňa 22. 5. 2018 nové tlačivá. Akonáhle budú zverejnené budú súčasťou najbližšej verzie systému HELIOS Orange.


Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce § 118 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a) obdobia letných dovoleniek,
b) vianočných sviatkov.

V zmysle novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa v § 13 za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
(18) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,50a) viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako ustanovuje osobitný predpis,50a) v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia.


4. Za § 38el sa vkladá § 38em, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 38em
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov,66) najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov67) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.

(2) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods. 18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu,68) viacerými zamestnávateľmi.

(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1.

V zmysle novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení sa vkladá § 293ec, ktorý znie:

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018

(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,125) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,126) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.

Na základe týchto zmien vznikli v HELIOS Orange nasledovné zmeny (prvé 2 boli avizované v zmenách predchádzajúcej verzie):

1. vznikli nové distribučné mzdové zložky:

Číslo / Názov mzdovej zložky
656 / Odmena - letné dovolenky
657 / Odmena - vianočné sviatky

2. nové kontroly vo výpočte mzdy:

 • na minimálnu vyplatenú výšku odmeny aj s informáciou o minimálnej povolenej čiastke
 • na minimálnu dobu trvania pracovného pomeru
 • na mzdové obdobie, v ktorom je možnén odmenu vyplatiť
 • pri vyplácaní Odmeny - vianočné sviatky sa zisťuje, či bola v máji aktuálneho roka vyplatená Odmena - letné dovolenky

, tj. akonáhle nebude čo i len jedna z týchto podmienok splnená bude to vyhodnotené ako chybný stav výpočtu mzdy. Podrobnejší popis, o ktorú nesplnenú podmienku sa jedná, používateľ zistí v stĺpčeku Info, ktorý si môže priamo do prehľadu Výpočet mzdy zobraziť pomocou tlačidla Nastav.

3. algoritmus výpočtu mzdy bol upravený v prípade vyplatenia:

A. distribučnej MZ 656 - Odmena - letné dovolenky nasledovne:

po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.

do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nové stĺpčeky:

Plnenie oslobodené od zdravotného poistenia (skrátený názov Oslob.plnenie ZP)
Plnenie oslobodené od sociálneho poistenia (skrátený názov Oslob.plnenie SP)
Plnenie oslobodené od dane (skrátený názov Oslob.plnenie daň)

V týchto stĺpčekoch sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia zdr. poistnenia alebo sociálneho poistenia alebo dane.

UPOZORNENIE:
V mzdovom období 5/2018 (kedy je možné prvýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní len vo VZ pre zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa. V prípade súbežných PP sa suma plnenia zobrazí na hlavnom pracovnom pomere.


B. distribučnej MZ 676 - Odmena - vianočné sviatky nasledovne:

po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.

do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nový stĺpček "Plnenie bez poistného/dane (skrátený názov Oslob.plnenie)". V tomto stĺpčeku sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia poistného/dane.

UPOZORNENIE:
V mzdovom období 11/2018 (kedy je možné prvýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní vo VZ pre zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa a základe dane.

4. v editore Mzdového listu sa v prípade vyplatenia Mimoriadnych odmien zobrazia na záložke Mzda a daň nové riadky: Mimor. odmena - letná dovolenka z toho: Oslobodené (za všetky PP)

alebo

Mimor. odmena - vianočné sviatky z toho: Oslobodené (za všetky PP)


5. tlačivo pre Mzdový list bol rozšírený o riadky PEŇAŽNÉ PLENENIE OSLOBODENÉ OD DANE.

UPOZORNENIE:
Prvýkrát sa hodnota zobrazí od mesiaca kedy sa uplatní toto plnenie v dani, tj v 11/2018.


Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka NOVINKA - Peň. plnenie pri príležitosti obdobia let. dovoleniek a vianoč. sviatkov od 1. 5. 2018 - I. časť

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce sa od 1. 5. 2018 dopĺňa:

1. § 118 o odsek 4, ktorý znie:

(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a) obdobia letných dovoleniek,
b) vianočných sviatkov.

v § 130 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

2. V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa od 1. 5. 2018 v § 5 odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov 24d) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov 24e) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca 24f) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,

o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov 24g) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov 24e) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca 24f) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n); do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

3. v zmysle novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1. 5. 2018 upravuje:

§20 ods. 1 Vykazovanie poistného, ktorý znie:

(1) Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné a za zamestnávateľa (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, výšku príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, asumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,50a) vymeriavací základ preddavkupodľa § 13 a preddavok na poistné podľa § 16. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

Za §38el sa vkladá §38em, ktorý vrátane nadpisu znie:
38em Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1) Vymeriavací základ podľa §13 ods.1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov,ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.

(2) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov,v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľaodseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods.18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie viacerými zamestnávateľmi.

(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1.

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2018 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vytvorí nasledovné nové distribučné MZ-ky:

Číslo / Názov mzdovej zložky / Názov skupiny MZ / Vstupný formulár
656 / Odmena - letné dovolenky / Prémie a odmeny / Částka
657 / Odmena - vianočné sviatky / Prémie a odmeny / Částka

V definícii týchto MZ-iek vznikol na záložke Konštatny nový parameter "Typ mimoriadnej odmeny", ktorý môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

 • Odmena - letná dovolenka
 • Odmena - vianočné sviatky

UPOZORNENIE:
Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné nové distribučné mzdové zložky preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame im ponechať rovnaké číslo ako má distribučná MZ-ka.

POZNÁMKA:
V Definícii týchto MZ-iek je atribút "EUR do priem. na dovol." nastavený na hodnotu "Áno", zamestnávateľ môže rozhodnúť o zmene tohto nastavenia.

2. v číselníku Dane pri symbole ZD na záložke Daň v sekcii Ročná daň v časti Príjmy oslobodené od dane vznikla nová konštanta "Mimoriadne odmeny", ktorá aktuálne nadobúda hodnotu 500.

3. vo Výpočte mzdy pribudli nasledovné nové tvrdé kontroly:

 • na minimálnu vyplatenú výšku odmeny aj s informáciou o minimálnej povolenej čiastke
 • na minimálnu dobu trvania pracovného pomeru
 • na mzdové obdobie, v ktorom je možnén odmenu vyplatiť
 • pri vyplácaní Odmeny - vianočné sviatky sa zisťuje, či bola v máji aktuálneho roka vyplatená Odmena - letné dovolenky

, tj. akonáhle nebude čo i len jedna z týchto podmienok splnená bude to vyhodnotené ako chybný stav výpočtu mzdy. Podrobnejší popis, o ktorú nesplnenú podmienku sa jedná, používateľ zistí v stĺpčeku Info, ktorý si môže priamo do prehľadu Výpočet mzdy zobraziť pomocou tlačidla Nastav.

UPOZORNENIE:
Zapracovanie algoritmu výpočtu vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, základu dane a Mesačného výkazu na zdravotné poistenie bude súčasťou verzie systému HELIOS Orange, ktorej distribúcia je naplánovaná na cca 20. 5. 2018.

4. Doplnenie definície štatistických zostáv - ak si používateľ vytvoril nové používateľské MZ-ky pod:

 • rovnakým číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikli, tak ich doplnenie do príslušných položiek štatistickej zostavy môže zrealizovať spustením akcie Doplň distribnučné MZ (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky spustiť akciu Doplň distribučné MZ)
 • rôznym číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikli, tak ich doplní do príslušných položiek štatistickej zostavy ručne (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky tlačiť tlačidlo Pridať)

TIP:
Nové MZ-ky je potrebné doplniť do položiek, v ktorých definícii sa nachádza distribučná MZ 651.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch od 5/2018

Na základe novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce sa od 1. 5. 2018 VYPÚŠŤA z § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní z ods. 2 písmeno d.), ktoré znelo:
"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä...
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,..."

Z uvedeného vyplýva, že od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov. Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 39 ods. 5, ktorý znie:

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doručiť zamestnancovi najneskôr do
a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
b) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018

Na základe týchto zmien bola v systéme HELIOS Orange nastavená nová platnosť pre nasledovný distribučný tlačový formulár:
Sys.č. / Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Platnosť do
-403304 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 23.04.2018 / 01.01.2017 / 30.04.2018

T.j. odteraz bude používateľ vystavovať Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch až po skončení zdaňovacieho obdobia a to za celé zdaňovacie obdobie (t.j. za rodné číslo za všetky pracovné pomery spolu).


Novinka NOVINKA - Pravdepodobný zárobok od 1. 5. 2018

V zmysle novely zákona č. 311/2001Z.z. Zákonníka práce § 134 ods. 3 od 1. 5. 2018 znie:

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Na základe tejto zmeny bola v systemé HELIOS Orange pre účely zistenia potreby výpočtu pravdepodobného priemerného hodinového zárobku upravená kontrola na zisťovanie počtu odpracovaných dní/hodín pri mesačnej uzávierke na konci štvrťroka, v ktorom nebolo odpracovaných aspoň 21 dní alebo 168 hodín (do 30. 4. 2018 sa kontrolovalo 22 dní alebo 170 hodín).

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018


Novinka NOVINKA - Príplatky od 5/2018

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce platnej od 1. 5. 2018 sú zmeny v nasledovných ustanoveniach týkajúcich sa príplatkov zamestnancov a dohodárov:

 • § 120 Minimálne mzdové nároky
 • § 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok
 • § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

a vznikli aj nové:

 • § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • § 123 ods. 2 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2018 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vykoná nasledovné zmeny:

Číslo / Názov MZ / Percento / Základ pre výpoč. / Základ poist. / Základ pre výpoč. MM MZ

080 / Príplatok za sviatok / 100 / bez zmeny / bez zmeny / bez zmeny
442 / Sťažené prac. podm. / bez zmeny / bez zmeny / Plné poist. vrátane dohôd / bez zmeny
450 / Príplatok za sobotu / 25 / Minimálna mzda / Plné poist. vrátane dohôd / nevstupuje
455 / Príplatok za nedeľu / bez zmeny / Minimálna mzda / Plné poist. vrátane dohôd / nevstupuje
452 / Príplatok za nočnú / 30 / bez zmeny / Plné poist. vrátane dohôd / bez zmeny

UPOZORNENIE:
Následne by používateľ mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

a zároveň aktualizácia vytvorí nasledovné nové distribučné MZ-ky:

Číslo MZ / Názov MZ / Percento / Základ pre výpočet
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce / 35 / Minimálna mzda

UPOZORNENIE:
Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné nové distribučné mzdové zložky preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame ich uložiť pod rovnakým číslom.

POZNÁMKA:
Distribučné mzdové zložky majú nastavenú najnižšiu zákonnú sadzbu príplatkov. Zákonník práce, ale umožňuje na základe splnenia zákonných podmienok zamestnávateľa ešte nižšiu sumu mzdových zvýhodnení (t.j. ak existuje u zamestnávateľa derogačná klauza dohodnutá v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve zamestnanca). V takomto prípade používateľ sadzbu na svojich používateľských príplatkových MZ-kách si upraví ručne podľa potreby, jedná sa o tieto distribučné mzdové zložky:

Číslo MZ / Názov MZ / % najmenej / % derogačná klauzula
450 / Príplatok za sobotu / 25 / 20
452 / Príplatok za nočnú / 30 / 25
455 / Príplatok za nedeľu / 50 / 40

2. Nad výpočtom mzdy je nová kontrola, ktorá kontroluje nastavenie zmenených hodnôt. Ak zistí v číselníku Mzdové zložky oproti číselníku Mzdové zložky - distribučné rozdiel (kontroluje to len na distribučnú MZ 080 - Príplatok za sviatok), tak sa používateľovi zobrazí hláška:
"Od 5/2018 došlo k legislatívnej zmene nastavenia MZ pre príplatky. Vykonajte porovnanie Vami používaných MZ s distribučnými a následné nahratie rozdielov. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí Áno, tak bude môcť pokračovať vo výpočte mzdy s nenastavenými používateľskými mzdovými zložkami.

Ak používateľ zvolí Nie, tak by mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

UPOZORNENIE:
Ak ste už mesačnú uzávierku za mzdové obdobie 4/2018 spustili na skoršej verzii systému HELIOS Orange, akcia Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučné sa spustí automaticky akonáhle sa pokúsite výpočítať mzdy za mzdové obdobie 5/2018.

3. Vzhľadom k tomu, že nasledovné príplatky patria za vykonanú prácu aj dohodárom:

 • Príplatok za nočnú prácu
 • Príplatok za prácu v sobotu
 • Príplatok za prácu v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok
 • Príplatok za sťažený výkon práce

boli distribučné MZ-ky, ktoré sa používajú pre "nedohodárov" nastavené tak, aby sa dali použiť aj pre dohodárov okrem MZ 080 pre príplatok za sviatok, keďže u dohodárov sa nezisťuje priemerný zárobok a preto sa mzdového zvýhodnenie za prácu vo sviatok u dohodárov zvýši najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

UPOZORNENIE:
Ak používateľ použije príplatkové MZ-ky pre "nedohodárov", tak vo výstupoch (štatistické zisťovania, generátorové zostavy a pod.) budú tieto príplatky započítané do spoločného riadku/stĺpca spolu s príplatkami "nedohodárov". V rôznych prehľadoch je možné samozrejme použiť filter na Druh PP, čím sa prehľad zafiltruje za príslušný Druh PP.

Ak používateľ potrebuje úplne oddeliť sledovanie príplatkov pre "dohodárov" je potrebné pre tento účel vytvoriť kópiu jednej z distribučných MZ-iek pre dohody (700 - 702), v ktorej zmeníte:
Vstupný formulár = Hodiny x Sadzba
Hodinová sadzba = 1. stupeň hodinovej minimálnej mzdy


Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka ÚPRAVA - Archivácia zmien - export

Nad prehľad Archivácia zmien bola opäť pridaná možnosť exportu do MS Office.


Novinka ÚPRAVA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP - riadok A3

Riadok A3 - 3,2% - ný podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím sa odteraz nuluje, ak v riadku A1 - Priemerný ES vo FO za kalendárny rok dosiahol hodnotu nižšiu ako 20.


Novinka NOVINKA - Editor Mzdového listu vs Oslobodené od dane

Do editora Mzdového listu na záložku 2 - Mzda a Daň (cesta: Ročné zostavy akcia Mzdový list) pribudli v zmysle § 39 ods.2 písm.f) bod 3 zákona o dani z príjmov pod položku Oslobodené nové položky:

 • z toho: Stravné - príspevok organizácia
 • z toho: Stravné - príspevok z fondu

Zároveň položky zaradené aj do distribučného tlačovíého formulára mzdového listu.


Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdového listu vs RZZP

Do editora Mzdového listu na záložku 2 - Mzda a Daň (cesta: Ročné zostavy akcia Mzdový list) pribudli položky RZZP za zamestnanca (preplatok aj nedoplatok). Zároveň o hodnotu Nedoplatku RZZP za zamestnanca bol upraveny aj atribút Čiastkový základ dane. Zároveň boli tieto úpravy zohľadnené aj v distribučnom tlačovom formulári mzdového listu.


Novinka NOVINKA - DoBPŠ vs Učni

Odteraz je možné previazať aj druh PP Dohoda o brigádnickej práci študentov s druhom PP Učni (t.j. odborná prax sa vykonáva na základe zmluvy o vykonávaní praktického vyučovania v zmysle zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave), t.j. na druh PP Učni je možné naviazať ako Hlavný PP druh PP DoBPŠ pre účely spoločného základu dane.


Novinka NOVINKA - Prehľad Vývoj PHZ (označené)

Do prehľadov "Vývoj PHZ - príprava priemerov" a "Vývoj PHZ - platné priemery" (akcia nad prehľadom MÚ - Vývoj PHZ (označené)) bol pridaný nový programátorsky definovaný atribút "PHZ zo Mzdových údajov vo vybranom období".
Umožní porovnať PHZ z vybraného obdobia v mzdách s PHZ vypočítaného za šťvrťrok v spomenutých prehľadoch.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť boli väzby na MÚ a Výpočet mzdy v týchto prehľadoch premenované.
V názve väzby je doplnený dovetok - 3.mesiac štvrťroku. Znamená to, že MÚ a Výpočet mzdy v akcii prehľadu Nastav sú naviazané k záznamu Vývoja priemeru zamestnanca za posledný mesiac daného kvartálu.
Nie je možné teda porovnávať PHZ z týchto väzieb s PHZ vypočítaným za zobrazovaný štvrťrok. Dôvodom je, že PHZ v MÚ posledného mesiaca kvartálu bol vypočítaný z údajov v predchádzajúceho kvartálu. Preto bolo nutné pre tento účel vytvoriť nový atribút popísaný v prvom odstavci.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka ÚPRAVA - Zmena hodinovej sadzby vs Paušály

Pokiaľ sa v definícii MZ-ky, ktorá bola použitá v Paušáloch, zmenila hodinová sadzba, tak zmenená sadzba sa v Paušály zobrazila zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mzda na účet v cudzej mene

V prípade mzdovej zložky skupiny zrážky zo mzdy, na ktorej nie je povolené zadávať čiastku, z dôvodu, že je počítaná automaticky (napr. mzda na účet, odbory a pod.) nebolo možné v editore Paušály a zrážky, v editore Mzdová zložka vo výpočte mzdy a v editore Predspracovania zadať kód cudzej meny.

Upravené


Novinka ZMENA - Potvrdenie (2% alebo 3% dane) a Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane platné od roku 2017

FS SR zmenila "dvojtlačivo" Vyhlásenie + Potvrdenie opätovne na 2 samostatné tlačivá vzhľadom na možnosť tlačenia nad označenými záznamami. Z toho dôvodu nájdete nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane nasledovné distribučné tlačové formuláre platné od roku 2017:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403492 / Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane / 01.01.2017
-403489 / Potvrdenie (2% alebo 3% dane) (FDF) / 01.01.2017

UPOZORNENIE:
Potvrdenie (2% alebo 3% dane) (FDF) sa otvorí v Adobe Reader-i a v prípade vystavovania tohto potvrdenie za viac označných zamestnancov je potrebné v aplikácii Adobe Reader používať v spodnej časti obrazovky tlačidlá:
Prechádzajúca strana
Nasledujúca strana
Vytlačiť všetko.


Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka NOVINKA - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2018

V prehľade Dividendy - zrážková daň po otvorení editora je možné odteraz označiť, či príjemca patrí do § 3 ods. 1 písm. e) a g). Zaškrtnutím tohto zaškrtávacieho políčka sa vyplní v oznámení riadok "01a - z toho úhrnná suma dane vyberanej zrážkou z podielov na zisku (dividend)".

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikli:

1. nové distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403490 / Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 01.01.2018
-403491 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 01.01.2018

2. upravená definícia správy:

 • Oznámenie o zr.dani (XML)


Novinka NOVINKA - Zadanie počiatočných hodnôt pre čiastky ročných mzdových zložiek (ročné a polročné odmeny) vs fúzia

Funkcionalita počiatočných hodnôt pre ročné mzdové zložky bola upravená tak, aby v prípade fúzie zohľadňovala zadané čiastky do výpočtu priemerného hodinového zárobku. Podmienkou je mať zaškrtnutú položku Povoliť fúziu v mzdových konštantách a zadaný dátum fúzie v mzdovej karte na záložke Zaradenie.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola výpočtu mzdy - Poistenie - rozny základ

Z kontrol výpočtu mzdy bola zrušená kontrola na rozdielnosť vymeriavacích základov jedného druhu poistenia. Jedná sa o stav atribútu Výpočet: "Poistenie - rôzny základ".Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za január 2018 podľa novej legislatívy.

Ďalšiu verziu chystáme v priebehu 2/2018, táto verzia bude obsahovať Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN4311v18_1).


Novinka INFO - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti .... za rok 2017

Tlačivo ako aj XSD schéma Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti....za rok a Potvrdenie o podaní hlásenia ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2014.

Používateľ teda použije pre rok 2017 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad:

Sys.č. / Názov
-403479 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)
-403478 / ROČNÉ hlásenie (IV. časť)
-403477 / ROČNÉ hlásenie (V. časť)
-403469 / ROČNÉ hlásenie - potvrdenie

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2017 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad nasledovný formát správy:

Ročný daňový prehľad (XML)

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na to, že tlačivo hlásenia sa za zdaňovacie obdobie 2017 nemení, informujeme daňovníkov o zmene, ktorá má vplyv na vyplnenie hlásenia. V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vzhľadom na časovú ohraničenosť postupu podľa tohto ustanovenia do 31.12.2016 za zdaňovacie obdobie 2017 už nie je možné uplatniť sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane.
Číselné údaje v IV. časti na riadku 9 a v V. časti na riadku 8 hlásenia sa za zdaňovacie obdobie 2017 z tohto dôvodu nevypĺňajú.

(zdroj: www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11542)


Novinka INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2018

Tlačivo ako aj XSD schéma Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac a Potvrdenie o podaní prehľadu ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2016.

Používateľ teda použije pre rok 2015 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad:

Sys.č. / Názov
-403150 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)
-403142 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2018 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad nasledovný formát správy:

Mesačný daňový prehľad (XML)


Novinka NOVINKA - Dôchodkový vek od 1.1.2018

Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2017 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 sa dôchodkový vek zvyšuje o 63 dní, t.j. dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.

Na základe tejto zmeny boli systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom. POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.

UPOZORNENIE:
Aktuálny max. dátum dovŕšenia DV, ktorý je možné určiť výpočtom je 19.05.2019, toto obmedzenie sa nevzťahuje na ženy, ktoré dovŕšia dôchodkový vek podľa § 65 ods. 4 až 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (uplatnenie starostlivosti o deti).

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.

Kalkulačka pre výpočet dôchodkového veku:
https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z.z. zo dňa 15.11.2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2018 na nasledovné hodnoty:

Názov / Min.mzda mesačná / Min.mzda hodinová
1. stupeň / 480,00 / 2,7590
2. stupeň / 576,00 / 3,3108
3. stupeň / 672,00 / 3,8626
4. stupeň / 768,00 / 4,4144
5. stupeň / 864,00 / 4,9662
6. stupeň / 960,00 / 5,5180

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2018 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2018.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2017

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2017 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2017 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2017 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2017 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2017:
1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):
6-násobok minimálnej mzdy € 2610,-
12-násobok minimálnej mzdy € 5220,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4520,52

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy):
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2017 € 3 803,33
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2017 € 180,-
Nezdaniteľná čiastka na DP SDS pre rok 2017 € 0,00
Nezdaniteľná čiastka na DVZP pre rok 2017 € 0,00

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od -403488 / Žiadosť o RZD / 01.01.2017 -403487 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2017 -403489 / Vyhlásenie a Potvrdenie (2% alebo 3% dane) / 01.01.2017

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie
 • DVZP - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2017 (ÚNP 1-01)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 pre rok 2017, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2017:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403306 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2017

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2018 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:
ÚNP 1-01 - XML


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2018 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2018, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2018:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403017 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2018

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 173/2017 zo dňa 30. 6. 2017 sa od 1. 7. 2017 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 199,48 mesačne, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 35268,06/rok (t.j. € 2939,01/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa pre rok 2018 je € 258,72/rok (t.j. € 21,56/mesiac/dieťa)
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2018 je € 3830,02/rok (t.j. € 319,17/mesiac)
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre rok 2018 je € 3830,02/rok

2. Finančná správa SR vydala nové daňové tlačivo pre rok 2018:
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2018 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 2939,01 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 35268,06 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 258,72 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 3 830,02 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 3 830,02 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

2. nad prehľadom Ročné zostavy sa nachádza nový distribučný tlačový formulár: Sys.č. / Názov / Platnosť od -403163 / Vyhlásenie na uplat. ZNČ a DB / 01.01.2018

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018

Použité skratky:

 • DDS - dochodkové doplnkové sporenie
 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
 • DB - daňový bonus
 • ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

1. Štatistický úrad SR zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá dosiahla 912 €. Od nej sa odvíja aj výška všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ), na základe ktorého sa určuje výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Hodnota VVZ je za rok 2016 vo výške 10 944 eur, na základe čoho sa mení od 1. 1. 2018 výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 6384,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2018 vo výške € 611,04 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2018 je € 59,9671

4. v zmysle § 131 ods. 2 je sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2018 vo výške 9,50 % z vymeriavacieho základu.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2018 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 6384,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 611,04 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Maximálny DVZ novej DNP = 59,9671 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky
4. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri = 9,50 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • SDS - starobné dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend pre rok 2018 vyplatených za účtovné obdobie 2013-2016 je € 54720,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2018 je € 611,04.

3. NR SR dňa 6. 12. 2017 schválila novelizáciu zákona č. 580/2004 Z. z. na základe, ktorej s účinnosťou od 1. 1. 2018 dochádza k ukončeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na VZ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na VZ zamestnanca.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2018 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 54720,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 611,94 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

3. Algoritmus uplatnenia odpočítateľnej položky bol upravený tak, aby sa od 1/2018 uplatnil len z VZ za zamestnanca.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka OPRAVA - Definované importy - mazanie riadkov v prehľade importných údajov

Pri mazaní riadkov z importného prehľadu definovaných importov mohlo dôjsť k zobrazeniu nasledovnej chybovej hlášky a k zamrznutiu systému HELIOS Orange:

"Access violation at address 464802DE in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 000001F5"

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Dividendy - základ dane

Ak ste vo výpočte mzdy mali viac ako jedného zamestnanca, ktorý mal vyplatenú dividendu, ktorá podliehala len odvodu na ZP (t.j. neplatí sa odvod na SP), mohlo sa stať, že systém napriek tomu vypočítal alikvótnu časť SP z dividend, ktorá následne ovplyvnila základ dane.

Výpočet základu dane bol upravený.

UPOZORNENIE:
Skontrolujte si, prosím výpočet mzdy, v ktorej ste použili Mzdovú zložku pre vyplatenie dividend, ktorá podlieha len odvodu na ZP. Pre účely tento kontroly môžete použiť systémovú zostavu Dividendy, ktorú nájdete priamo v editore Výpočtu mzdy po stlačení tlačidla Zostavy. Po zobrazení systémovej zostavy Dividendy by ste mali mať v stĺčeku SP div. hodnotu 0, ak sa táto hodnota nerovná 0, tak je nutné skontrolovať základ dane. V prípade, nesprávneho základu dane je nutné spustiť akciu Prepočet, čím sa výpočet mzdy zaktualizuje.

Použité skratky:

 • ZP - zdravotné poistenie
 • SP - sociálne poistenie


Novinka ÚPRAVA - Mzda na účet v cudzej mene

V prípade mzdovej zložky skupiny zrážky zo mzdy, na ktorej nie je povolené zadávať čiastku, z dôvodu, že je počítaná automaticky (napr. mzda na účet, odbory a pod.) nebolo možné v editore Paušály a zrážky, v editore Mzdová zložka vo výpočte mzdy a v editore Predspracovania zadať kód cudzej meny.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - podiel mesačného VZ

Pri výpočte podielu mesačného VZ v prípade prerušenia poistenia bol upravený algoritmus tak, aby v jednotlivých riadkoch ELDP bol vypočítaný podiel mesačného VZ na dni, za ktoré sa platí poistenie.

Príklad:
PP 1.1.2018 - 31.1.2018
Ošetrovné 13. - 23. 1. 2018, t.j. 11 KD z toho 10 KD vylúčená doba a 1 KD prerušenie poistenia
VZ 1/2018 € 600,54

nový výpočet:
(počet dní, za ktoré sa platí poistné: 31 KD - 11 O = 20 KD)
01012018-22012018 VZ = 600,54/20x12=157,092=423,91
24012018-31012018 VZ = 600,54/20x8=235,638=176,63

pôvodný výpočet:
01012018-22012018 VZ = 600,54/30x22=440,40
24012018-31012018 VZ = 600,54/30x8=160,14

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • KD - kalendárne dni
 • O - ošetrovné


Novinka ÚPRAVA - Priemerné zárobky pre bankové účely - tlač formulárom

Nad prehľadom Priemerné zárobky pre bankové účely po stlačení tl. F8 - Tlač formilárom sa mohla objaviť chybová hláška:

"Division by zero."

Upravené


Novinka ZMENA - Nové kontroly v editore Rodinní príslušníci

1. V editore Rodinní príslušníci sa odteraz:

a. pri rušení rodinného príslušníka, ktorý má na sebe naviazaný Daňový bonus (DB), sa kontroluje, či tento DB nebol už použitý vo výpočte mzdy v predchádzajúcich obdobiach vybraného kalendárneho roka, ak bol tak nie je možné RP zrušiť. Používateľ ukončenie platnosť DB zaeviduje zadaním dátumov platnosti.

b. kontroluje povinnosť zadania Priezviska, Mena, Rodného čísla a Dátumu narodenia nasledovne:
Priezvisko rodinného príslušníka - povinné
Meno rodinného príslušníka - povinné
Rodné číslo rodinného príslušníka - povinné pre vzťah Dieťa
Dátum narodenia rodinného príslušníka - povinné pre vzťah Dieťa

c. ak používateľ v priebehu roka zmenil rodinnému príslušníkovi akýkoľvek znak v Priezvisku, Mene alebo Dátume narodenia, v takomto príde je rodinní príslušník indentifikovaný ako viac rôznych osôb (z dôvodu zoskupenia za Priezvisko, Meno, Rodné číslo a Dátum narodenia). Z toho dôvodu vznikol nad prehľadom Rodinní príslušníci nový atribút Zmeny na rodnom čísle. Tento atribút identifikuje, či v priebehu kal. roka došlo k zmene Priezvisko, Mena alebo Dátumu narodenia na rodnom čísle rodinného príslušníka. Tento atribút si môže používateľ zobraziť do prehľadu Rodinní príslušníci pomocou tlačidla Nastav.

Zároveň vznikla akcia Zladenie údajov na RČ, pomocou ktorej sa zjednotia hodnoty atribútov Priezvisko, Meno a Dátum narodenia na rodnom čísle vybraného jedného záznamu a podľa hodnôt vybraného mzdového obdobia. Zjednotenie prebehne od začiatku roka do vybraného obdobia podľa hodnôt vo vybranom období.

Pokiaľ má rodinní príslušník zadaný DB, nie je možné meniť atribút Rodné číslo a Meno.

POZOR:
Zmena rodného čísla rodinného príslušníka formálne znamená inú osobu a nie je možné potom dohľadávať podľa nej spätne. Zmeniť/opraviť RČ je možné len v období, v ktorom bol Rodinní príslušník zaevidovaný.


Novinka ZMENA - Ročné zúčtovanie dane (RZD) vs rodinný príslušník

1. v editore RZD v sekcii Položky po zadaní symbolu DB sa odteraz vyžaduju zadanie dieťaťa

2. v položkách RZD so symbolom ZNČ sa odteraz v atr. "DB uplatnený" zobrazuje hodnota "Nie" (doteraz sa zobrazovala hodnota "Áno" pri všetkých položkách)

3. pri ukladaní editora RZD sa odteraz kontroluje, či existuje v položkách RZD symbol DB, na ktorom je naviazané dieťa, u ktorého sa nezhoduje jeho meno, priezvisko a Dátum narodenia v jednotlivých mesiacoch kal. roka.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export