Důležité:


Mzdy (SK) - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Novinka ÚPRAVA - Systémové mzdové zložky záložka Účtovanie

V editore mzdových zložkách v tvz. systémovej zóne (t.j. čísla od 001-200) nie je možné priraďovať účtovné kontácie (t.j. tlačidlo Prenos nie je aktívne).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Odvody daní - formát správ

Po otvorení editora definicíe správ nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane sa ponúkal len formát správ "Všeobecný plugin".

Upravené, teraz sa ponúkajú aj formáty správ:
Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013
Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013 do trvá


Novinka ÚPRAVA - Prehľad archivácie zmien

Do Prehľadu archivácie zmien (cesta: roletové menu Možnosti/Konfigurácia/Správa systému voľba Mzdy akcia Prehľad archivácie zmien) pribudli väzby na tabuľku TabCisZamTabZamMzd a TabMzdObd. Zároveň boli do východzieho prehľadu doplnené stĺpčeky Rok, Mesiac, Os.číslo, Priezvisko a Meno a prehľad je zoradený podľa abecedy a dátumu zmeny.


Novinka ZMENA - Konto pracovného času vs sviatky

Odteraz sa do editora Konto pracovného času (KPČ) do stĺpcov Fond PD a Odpracované nenapočítavájú hodiny sviatkov zamestnancov, ktorých sviatok, ktorý pripadol na inak ich pracovný deň je platený priemernou mzdou. Táto úprava ovplyvní výpočet hodinovej sadzby pre vyúčtovanie KPČ.

Príklad:
a. Mesačne odmeňovaný - sviatok tarifom
Základná mzda - tarif € 1000,-
Fond FD so sviatkom 184 hod.
Sviatok 16 hod.

Výpočet mzdy:
Základná mzda € 913,04
Sviatok tarifom € 86,96

KPČ (doteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda € 1000,-
Vyplatená mzda € 1000,-
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = € 5,43478 (1000/184)

KPČ (odteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda € 1000,-
Vyplatená mzda € 1000,-
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = € 5,43478 (1000/184)

T.j. bez zmeny

b. Mesačne odmeňovaný - sviatok priemerom

Základná mzda - tarif € 1000,-
Fond FD so sviatkom 184 hod.
Sviatok 16 hod.

Výpočet mzdy:
Základná mzda € 913,04
Náhrada za sviatok € 88,89

KPČ (doteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda 1001,93
Vyplatená mzda 1001,93
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 5,44527 (1001,93/184)

KPČ (odteraz)
Fond PD 168
Odpracované168
Nároková mzda 913,04
Vyplatená mzda 913,04
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 5,43476 (913,04/168)

T.j. sadzba = tarifnej hodinovej sadzbe (1000/184=5,4347)

c. Hodinovo odmeňovaný - sviatok priemerom

Základná mzda - tarif € 3,4567
Fond FD so sviatkom 184 hod.
Sviatok 16 hod.

Výpočet mzdy:
Základná mzda € 580,73
Náhrada za sviatok € 88,89

KPČ (doteraz)
Fond PD 184
Odpracované 184
Nároková mzda 669,62
Vyplatená mzda 669,62
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 7,27847 (669,62/184)

KPČ (odteraz)
Fond PD 168
Odpracované 168
Nároková mzda 580,73
Vyplatená mzda 580,73
Sadzba pre vyúčtovanie KPČ = 3,45672 (580,73/168)

T.j. sadzba = tarifnej hodinovej sadzbeVerze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka INFO - Evidenčné listy dôchodkového poistenie od 1.1.2017 LEN ELEKTRONICKY

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme (zdroj: www.socpoist.sk).

Pripomíname, že elektronické ELDP v systéme HELIOS Orange je možné exportovať od 12/2015 priamo nad prehľadom Zamestnanci/ELDP pomocou akcie Správy/Generovanie správ pomocou formátu správ:

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Podrobnejšie informácie k ELDP nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_listy_d%C3%B4chodkov%C3%A9ho_poistenia_(ELDP)_-_Mzdy_(SK)


Novinka ZMENA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP - Skutočný stav (časť B)

Odteraz do časti B - Skutočný stav vstupujú všetci zamestnanci, ktorí majú nárok na ČID alebo ID (doteraz tam vstupovali všetci, ktorí mali priznané tieto druhy dôchodkov).

UPOZORNENIE:
Tento údaj systém zisťuje z prehľadu Dôchodky nad mesiacom december, pričom zohľadňuje prípadné dobratie dôchodku, vznik a zánik pracovného pomeru. Ak je zamestnanec považovaný za osobu so ZP, čo len 1 deň v mesiaci, započítava sa za osobu so ZP za celý mesiac. Skutočný počet osôb so ZP sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Použité skratky:

 • ČID - Čiastočný invalidný (nad 40% do 70%)
 • ID - Invalidný (nad 70%)
 • ZP - zdravotné postihnutie


Novinka NOVINKA - RZD - hromadná zmena "Darovať 2% dane"

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane vznikla nová hromadná akcia Darovať 2% dane, ktorá sa rozvetnuje na:

 • Nastav na vybraných
 • Zruš na vybraných

Pomocou tejto akcie môže používateľ hromadne nastaviť alebo zrušiť príznak Darovať ak v momente zmeny už nie je ročné zúčtovanie v stave Uzavreté alebo výsledok RZD už nebol prenesený do výpočtu mzdy.


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2016

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2016 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2016 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2016 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2016 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si ich používateľ skontroluje:
1. cesta: Konštanty a číselníky/Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane:
6-násobok minimálnej mzdy € 2430,-
12-násobok minimálnej mzdy € 4860,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4208,76

2. cesta: Konštanty a číselníky/Odpočítateľné položky a bonusy:
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2016 € 3 803,33
Nezdaniteľná čiastka na DP SDS pre rok 2016 € 1029,60
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2016 € 180,-

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403484 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2016

INFO: Nasledovné distribučné tlačové formuláre sú platné aj pre rok 2016:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403481 / Žiadosť o RZD / 01.01.2015
-403483 / Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane / 01.01.2015
-403275 / Potvrdenie o zapl.dane (2% alebo 3%) / 01.01.2013

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie


Novinka ÚPRAVA - Príznak Ukončená ND

Príznak Ukončená ND v Predspracovaní sa odteraz synchronizuje s príznakom Ukončená ND vo Výpočte mzdy.


Novinka NOVINKA - Nevyčerpaná dovolenka pre dočasnú pracovnú neschopnosť

V zmysle Zákonníka práce § 113 ods. 4:

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Na základe tohto ustanovenia bola v systemé HELIOS Orange vykonaná úprava decembrovej uzávierky, tak aby prenos zostatku nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roka v prípade, že zamestnanec mal počas celého uzatváraného kalendárneho roka DPN, nedošlo k automatickému vynulovaniu tohto zostatku dovolenky (doteraz túto situáciu používateľ riešil ručne).

Príklad:
Zostatok z roku 2015
DPN trvá celý rok 2016
Zostatok z roku 2015 sa prenesie do roku 2016 príp. až do roku, v ktorom sa DPN skončí.

Použité skratky:

 • DPN - dočasná pracovná neshopnosť


Novinka NOVINKA - Generovanie zmenových príplatkov - základ pre výpočet "Minimálna mzda"

Bol rozšírený okruh základov pre výpočet zmenového príplatku o Základ pre výpočet s hodnotou Minimálna mzda.

Doteraz sa automaticky generovali do výpočtu mzdy zmenové príplatky skupiny Príplatky a doplatky so vstupným formulárom Hodiny a zároveň ak bola Hodinová sadzba nenulová alebo Základ pre výpočet bol Tarif z kmeňovej karty alebo Priemer na dovolenku.


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz pre ZP a Mesačný výkaz dividend pre ZP - stĺpček Chyba

Mohlo sa niekedy stať, že napriek bezchybnému vyplneniu údajov v hlavičke výkazu bol stĺpček Chyba zaškrtnutý.

Upravené tak, aby sa v prípade, kedy výsledok kontroly vyplnenia údajov bude bez chyby, aby sa zrušilo označenie stĺpčeka Chyba.

Tip: Ak má výkaz zaškrtnutý stĺpček Chyba po jeho otvorení a následnom potvrdení tlačidlom OK sa Vám zobrazia konkrétne chybové hlásenia.

Údaje hlavičky výkazu sa pri vytváraní NOVÉHO výkazu načítavajú:

1. časť Platiteľ - Názov, Právna forma, IČO, DIČ a Číslo účtu - z vlastnej organizácie v číselníku Organizácie

2. časť Platiteľ - Číslo platiteľa - z číselníka Poisťovne z príslušnej poisťovni

3. časť Platiteľ - Výplatný deň - zo mzdových konštánt

3. časť s kontaktnými údajmi - z prihláseného používateľa (roletové menu Možnosti/Konfigurácia - správa systému prehľad Používatelia)

Ak by používateľ nemal tieto údaje v čase vytvárania výkazu správne vyplnené, môže ich ručne upraviť priamo v editore výkazu a následne by mal tieto údaje na príslušných miestach upraviť/doplniť.

Ďalšou možnosťou je zrušiť vytvorený výkaz pomocou tlačidla Zrušiť (kláv. Delete), upraviť nesprávne údaje a nanovo výkaz vytvoriť.

Podrobnejšie informácie k mesačným výkazom ZP a dividend pre ZP nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88aVerze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka NOVINKA - Logovanie Mzdových údajov a Paušálov a zrážok

Rozšíril sa počet položiek, ktoré je možné logovať zo Mzdových údajov. Odteraz sa logujú tieto položky:

 • Tarifný kód - TabZamMzd.Odstavec
 • Tarifná trieda - TabZamMzd.PlatovaTrida
 • Tarifný stupeň - TabZamMzd.PlatovyStupen
 • Účtová skupina - TabZamMzd.UcetniSkupina
 • Druh mzdy - TabZamMzd.DruhMzdy
 • Kategória - TabZamMzd.Kategorie
 • Nárok bonus dni - TabZamMzd.BonusDny_Narok
 • Základný nárok na dovolenku - TabZamMzd.DovNarokZakladni

Logovanie zmien bolo rozšírené o logovanie údajov z Paušálov a zrážok. Logujú sa tieto údaje:

 • Čiastka na paušálnej mzdovej zložke - TabMzPaus.Koruny
 • Percento na paušálnej mzdovej zložke - TabMzPaus.Procento
 • Platnosť od, Platnosť do - TabMzPaus.DatumOd a TabMzPaus.DatumDo
 • Zaradiť v mesiaci - TabMzPaus.Platnost_1 -12

Pripomíname, že zapnutie logovania údajov sa vykonáva v roletovom menu v ponuke Možnosti - Konfigurácia/Správa systému prehľad Žurnál/akcia miestnej ponuky - Archivácia zmien.

Znamená to, že pokiaľ logovanie zapnete, je možné sledovať kedy a kto vybrané atribúty zmenil. Tieto zmeny si zobrazíte v roletovom menu v ponuke Možnosti - Konfigurácia/Správa systému prehľad Mzdy akcia Prehľad archivácie zmien.


Novinka ÚPRAVA - Editor Doplňujúce údaje - Doba praxe a zamestnaní

V editore Doplňujúce údaje na záložke Ďalšie údaje chýba sekcia Prax pre sledovanie doby praxe a doby zamestnania.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Editor Predspracovanie - Ulož + Nová

Ak sa v editore Predspracovanie stlačilo tlačidlo Ulož+Nová nedošlo k otvoreniu editora Predspracovanie s kurzorom na atr. Číslo MZ, ale k otvoreniu číselníka Mzdové zložky, z ktorého si používateľ musel preniesť mzdovú zložku do editora Predspracovanie.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Tlač formulárom nad Zamestnancami bez modulu Mzdy

Ak licencia systému HELIOS Orange neobsahuje modul Mzdy, tak tlač nad číselníkom Zamestnanci hlási: "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)"

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - ukončený PP

Akcia Nápočet ELDP nad uzavretým ELDP zamestnanca so skončeným pracovným pomerom generuje nový ELDP akoby pracovný pomer pokračoval..

Akcia upravená tak, aby k tomuto generovaniu nedochádzalo ak daný ELDP neobsahuje žiadne riadky.


Novinka ÚPRAVA - Uzavretie ELDP - VZ

Ak v mesiaci ukončenia PP je prerušenie poistenia, ktoré trvá dokonca PP, tak pri spustení akcie Uzavretie vybraných ELDP sa nesprávne napočíta VZ (pred uzavretím je VZ správny).

Nápočet upravený

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer
 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - dohoda - vznik/zánik PP v jeden deň

Po spustení akcie Generuj zmeny - dohody/Dohody - prihlášky a vygenerovaní Prihlášky s kódom 2D dohodára, ktorého pracovný pomer vznikol a zanikol v rovnaký deň sa po spustení akcie Generuj zmeny - dohody/Dohody - odhlášky tento dohodár neponúka.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Editor likvidácie nemocenskej dávky

V editore likvidácie nemocenskej dávky sa okrem ND typu Nemocenská nezobrazovali reálne sadzby %.

Upravené, tak aby sa zobrazovali sadzby % z číselníka Nemocenská.


Novinka ZMENA - Mesačné zostavy - filter

Prehľad Mesačné zostavy (cesta: Výpočet mzdy/Mesačné zostavy) bol doteraz filtrovaný, tak že sa v ňom nezobrazovali mzdové zložky, ktoré mali hodiny a čiastku súčasne nulovú.

UPOZORNENIE:
Filter nad týmto prehľad bol zrušený, t.j. odteraz sa nad týmto prehľadom zobrazia všetky mzdové zložke, ktoré ste zamestnancovi zadávali sami, ale tiež mzdové zložky, ktoré vytvára výpočet mzdy automaticky.

Preto, ak "nulové položky" vo svojich kontrolných zostavách nad týmto prehľadom nechcete naďalej mať, je nutné si tieto zostavy upraviť pomocou tlačidla Nastav na záložke 3 - Podmienky - filter.


Novinka ÚPRAVA - MVPP - distribučný tlačový formulár

Pri niektorých situáciach sa pri náhľade distribučného tlačového formulára sys. č. -403294 - SP - komplet (MVPP) mohla zobraziť chybová hláška:
"Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)."

UPOZORNENIE:
Odporúčame z dôvodu zachovania zhody medzi odoslaným elektronickým podaním a tlačou si tlačovú formu elektronického podania vytvoriť po úspešnom načítaní priamo na portáli danej inštitúcie.


Novinka ZMENA - eMVPP a eVPP - triedenie prílohy

Triedenie príloh eMVPP a eVPP bolo zmenené vzostupne (t.j. najprv podľa rodného čísla a následne podľa osobného čísla).

Použité skratky:

 • eMVPP - elektronický Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • eVPP - elektronický Výkaz poistného a príspevkov


Novinka NOVINKA - Kontrola ročných konštánt

Odteraz keď používateľ vstúpi do prehľadu Ročného zúčtovania dane a vybraným mzdovým obdobím je DECEMBER a aktuálne mzdové obdobie spadá do nasledujúceho kalendárneho roka, tak prebieha kontrola na ročné mzdové konštanty. V prípade, že nie sú aktuálne je na to používateľ upozornený hláškou:

"Neaktuálne hodnoty konštánt pre výpočet RZD za rok YYYY. Chcete teraz automaticky nastaviť tieto konštanty?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO spustí sa automaticky akcia Aktualizácia konštánt pre RZ, ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa nevykoná nič.

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • YYYY - číslo roku


Novinka Úprava - Editor Predspracovanie - Ulož + Nová

Ak sa v editore Predspracovania stlačí tlačidlo Ulož + Nová, tak sa v editore Predspracovanie nevynuluje hodnota z položky Sadzba.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Presun 1. ostrého obdobia z DECEMBRA

1. ak chce používateľ založiť 1. ostré obdobie v DECEMBRI a zároveň neexistujú nasledujúce mzdové obdobia, tak sa odteraz zobrazí táto hláška:

"Nastavenie 1. spracovávaného obdobia do decembra YYYY vyžaduje založenie mzdových období pre rok XXXX. Použite najprv akciu Založenie nových mzdových období."

2. ak chce používateľ presunúť 1. ostré obdobie v DECEMBRI do skorších mzdových období, tak sa mu zobrazí hláška: "Presun 1. spracovávaného obdobia z decembra YYYY nie je povolený. Použite najprv akciu Prvé spracovávané obdobie - zruš, potom Prvé spracovávané obdobie založte opäť."

3. ak sa úspešne založí 1. ostré obdobie v DECEMBRI, tak sa zobrazí hláška: "Založenie 1. spracovávaného obdobia v decembri YYYY. V nasledujúcom roku (XXXX) založiť mzdové kalendáre a vygenerovať číselník Dane."


Verze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka DP SDS (II. pilier)

V editore Mzdové údaje na záložka Odvody nie je vidieť podzáložku DP SDS (II. pilier).

Upravené tak, aby táto podzáložka bola viditeľná.


Novinka ÚPRAVA - Vyšší dovolenkový nárok

Pri zakladaní novej mzdovej karty sa nenastavuje vyšší nárok na dovolenku podľa veku.

UpravenéVerze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Novinka ÚPRAVA - Generátorové mzdové zostavy

Po spustení updatu na túto verziu sa Vám ponúknu v importnom okne aj nami dodávané Zostavy generátora mzdových zostáv. Jedná sa o nasledovné zostavy:

 • Čistá mzda
 • Rekapitulácia
 • Celkový prehľad miezd
 • Rekapitulácia - rozšírená
 • Dohadné položky - dovolenka MR

Odporúčame si naimportovať nami dodávané zostavy, ktoré používateľovi môže slúžiť aj ako vzor, inšpirácia pre ďalšiu prácu v ich definícii.

Ak si pre import zvolíte aj tieto zostavy (t.j. označíte stĺpček Typ), tak Vám systém, ešte pred samotným zahájením importu ponúkne ich zoznam. Používateľ si v tomto zozname môže sám zvoliť, ktorú zostavu chce občerstviť (zaktualizovať, t.j. prepísať existujúcu zostavu s rovnakým číslom ako má tá, ktorú si zvolil zaškrtnutím položky Číslo zostavy) alebo, ktorú chce doimportovať ako novú, s novým číslom (t.j. nezaškrtne žiadnu z ponúkaných zostáv v položke Číslo zostavy).

Ak by ste si nezvolili import ani jednej z ponúkaných zostáv, tak Vas bude systém po každom príhlásení do databázy vyzývať k ich importu, tak ako je to napr. aj pri importe distribučných tlačových formulárov.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Novinka ZMENA - Distribučné mzdové zložky pre dohody

Po update na túto verziu sa automaticky zaškrtne položka "Hodiny pre krátenie - tarif" v číselníku Mzdové zložky - distribučné na nasledovných mzdových zložkách:

Číslo -Názov mzdové zložky

 • 700 - Dohoda o vykonaní práce
 • 701 - Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • 702 - Dohoda o pracovnej činnosti

UPOZORNENIE: Pre porovnanie distribučných mzdových zložiek s používateľskými mzdovými zložkami môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka NOVINKA - Mzdový kalendár - zvýraznenie príplatkov

Ak bol príplatok (nočný, odpoludňajší, sobota, nedeľa) nastavený v kalendári na nepracovný deň, neboli v mzdovom kalendári tieto dni nijako odlíšené.

Odteraz sa pri prepnutí pomocou atribútu Farebné rozlíšenie - Smena zobrazuje takýto deň šrafovane.


Novinka ZMENA - Základná mzda - editovatelnosť

Pokiaľ existuje v evidencii Zmien základnej mzdy (cesta: Mzdové údaje akcia Zmena základnej mzdy) záznam pre konkrétneho zamestnanca a platnosť zmeny spadá do aktuálneho obdobia, nie je možné v Mzdových údajoch meniť tieto položky:

 • Kalendár
 • Úväzky
 • Skrátenú základnú mzdu
 • Tarifné zaradenie
 • Typ mzdy

Tip:
Pokiaľ niektorú z výššie uvedených položiek potrebujete zmeniť, najskôr smažte záznam o zmene mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Paušály a zrážky - oprava bankového spojenia

Odteraz je možné zmeniť bankové spojenie na Paušáloch a zrážkach aj v prípade, kedy je vypočítaná mzda (doteraz bolo nutné v prípade potreby zmeny Paušálu, zmazať vypočítanú mzdu).


Novinka ZMENA - Mzdové práva - sprísnená kontrola

Odteraz je sprísnená kontrola na zadávanie položky, na ktorú má používateľ nastavené mzdové práva (cesta: Možnosti/Konfigurácia - správa systému/Používatelia/akcia Práva k mzdovým údajom (filtrácia).

Tzn. Ak má používateľ nastavené práva na položku Mzdová účtovníčka = Anna, odteraz systém nedovolí do položky Mzdová účtovníčka v Mzdových údajoch zamestnanca zadať nič iného ako hodnotu Anna (alebo je možné položku nechať nevyplnenú).

Týmto postupom odstránime prípadné chyby používateľa, kedy zadal inú hodnotu, na ktorú mal práva a tento zamestnanec tiež zo spracovania jeho mzdovej evidencie "zmizol".


Novinka NOVINKA - Fúzia zamestnancov

Dátum začatia fúzie zamestnancov z jednej spoločnosti do druhej prechodom práv a povinností podľa § 28 zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je odteraz možné zadať priamo v mzdových údajoch takéhoto zamestnanca na záložke Zaradenie podzáložke Účtovanie a výbery v sekcii [4] Fúzia. Táto sekcia je viditeľná len v takom prípade, kedy je v Mzdových konštantách na záložke Sadzby a konšt. v sekcii [1] Konštanty výpočtu zaškrtnutá položka "Povoliť fúziu".


Novinka NOVINKA - Základný nárok na dovolenku - editácia

Odteraz je možné editovať základná nárok na dovolenku priamo v mzdových údajoch zamestnanca na záložke Dovolenka podzáložke Nárok položka Základný. Používateľ túto novú možnosť môže využiť v prípade, že potrebujeme u niektorých zamestnancov evidovať iný základný nárok ako je daný v mzdových konštantách (cesta: Konštanty a číselníky záložka Ostatné sekcia Dovolenka).

UPOZORNENIE:
Po zmene dátumu vzniku/ukončenia PP, Druhu PP, Kalendára sa pri prepočte nároku na dovolenku bude rešpektovať hodnota zadaná v položke Nárok bezohľadu na nastavenie v Mzdových konštantách. V prípade, že používateľ zmení Druh PP, pri ktorom je nutné nastaviť Základný nárok na dovolenku, táto hodnota sa preberá z minulého kalendárneho mesiaca ak mzdová karta existuje. Ak mzdová karta v minulom kalendárnom mesiaci neexistuje určí sa základný nárok zo mzdových konštánt a veku zamestnanca.

Ďalej boli vykonané úpravy:

 • kontroly čerpania a nároku po spustení výpočtu mzdy
 • mesačnej uzávierky 12. mesiaca - prepočítava sa Nárok v BR pre určenie správneho zostatku dovolenky pre JANUÁR nasledujúceho roka
 • ročnej uzávierky - doteraz nárok pre JANUÁR nového roka naťahoval natvrdo Zákonný nárok podľa mzdových konštánt a veku v januári. Odteraz sa preberá hodnotu Nároku na dovolenku z DECEMBRA uzatváraného roka. V prípade, že Zákonný nárok v uzatváranom roku je nižší ako v novom roku, zvýši sa nárok z decembra o rozdiel týchto hodnôt.


Novinka Mzdy_sk - ELDP - pokračujúca ND z kalendárneho mesiaca

V niektorých prípadoch, kedy ND prechádzala z kalendárneho mesiaca do nasledujúceho kalendárneho mesiaca sa mohlo stať, že pri nápočte ELDP sa riadok nesprávne rozdelil.

Upravené

Použité skratky:

 • ND - nemocenská dávka
 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia


Novinka NOVINKA - ELDP - zobrazenie detailu VZ

V editore ELDP v sekcii Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ vznikla akcia Vymeriavacie základy - detail, ktorá sa delí do 2 častí: Vymeriavací základ za rok RRRR (bez SR) Spätný rozpočet SP do roku RRRR

Tieto akcie zobrazia jednotlivé vymeriavacie základy po mesiacoch spadajúce do roku riadku, nad ktorým sa spustili.

Použíté skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • RRRR- rok obdobia vybraného riadku
 • SR - spätný rozpočet


Novinka NOVINKA - Likvidácia pokračujúcej DNP vs fúzia

Likvidácia pokračujúcej DNP bola rozšírená o možnosť likvidovať DNP, ktorá trvala do dňa, ktorý predchádza dňu fúzie.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie kontácií

Pri generovaní kontácií (cesta: Výpočet mzdy/Účtovanie miezd) boli doteraz zo zaúčtovania vynechané všetky mzdové zložky z výpočtu mzdy, ktoré mali nulovú čiastku.

Odteraz sa do generovania kontácii zahrnú aj mzdové zložky s nulovými čiastkami z výpočtu mzdy, s tým, že do prehľadu Účtovanie miezd sa založia len ak sú nenulové pred zoskupením nenulové.

Príklad:
Do predspracovania je zamestnancovi zadaná mzdová zložka:

 • 651 Prémie s čiastkou € 4,55, zákazka 001
 • 651 Prímie s čiastkou € -4,55, zákazka 002

Ak mzdová zložka 651 nemá vo svojej definícii zaškrnutú položku Viacnásobný vstup, tak sa do výpočtu mzdy zapíše kumulovane s nulovou čiastkou. Doteraz bola táto mzdová zložka z generovania kontácií vynechaná a odteraz sa rozúčtuje podľa neulových hodnôt z Predspracovania.


Novinka NOVINKA - eHlásenia zmien ZP od 10/2016

Na základe metodického usmernenia č. 12/3/2014 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou platného od 1.10.2016 platia v elektronickej štruktúre dávky 601 (Hlásenie zmien ZP) nasledovné zmeny:

1. Zmena v TXT štruktúre elektronickej formy dávky 601:
2.riadok – údaje o platiteľovi – položka 25 Medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN) - mení sa podmienka povinnosti uvádzania položky. Kým do 30.9.2016 je položka povinná, ak nie je vyplnená položka 20 až 23. Od 1.10.2016 je položka povinná /bez ohľadu na vyplnenie/nevyplnenie položky 20 až 23/.

2. Doplnenie novej prílohy: Príloha č. 5 k metodickému usmerneniu č. 12/3/2014 "Dátové rozhranie pre XML elektronickej formy dávky 601".

Poznámka:
V bode 10. metodické usmernenie stanovuje povinnosť zdravotným poisťovniam zabezpečiť prijímanie Hlásení zmien ZP v elektronickej forme v textovom formáte (štruktúra podľa prílohy č. 3 MU) alebo v XML formáte (štruktúra podľa prílohy č. 5 MU). Zároveň platiteľovi poistného stanovuje možnosť predložiť Hlásenie zmien ZP v textovom formáte alebo v XML formáte.

Z tohto dôvodu boli v systéme HELIOS Orange vykonané naledovné zmeny:
1. povinnosť vyplnenia položky č. 25 (IBAN) bola doplnená

2. nad prehľadom Zamestnanci/Hlásenie zmien ZP/akcia eOznámenie zamestnávateľa pribudli 2 formáty správ:

 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - XML
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - XML

Tzn., že odteraz môže používateľ odosielať elektronické hlásenia zmien ZP v dvoch formátoch (TXT alebo XML).


Novinka ÚPRAVA - Likvidácia ND - už preplatené dni

Ak sa likviduje pokračujúca nemocenská dávka, ktorá vznikla pred 1. ostrým mzdovým obdobím, tak po uložení tejto likvidácie sa vynuluje hodnota v položke Už preplatené dni a zároveň sa tieto dni nezohladnia v info okne pre Podpornú dobu.

Upravené tak, aby sa už preplatené dni zadané ručne nenulovali a zároveň sa zohladnili v info okne pre Podpornú dobu.


Novinka NOVINKA - Mzdový list - spätný rozpočet SP z nasledujúcich období

V editore Mzdového listu (cesta: Ročné zostavy/akcia Mzdový list) došlo k nasledovným zmenám:
1. záložka Poistenie podzáložka Spätný rozpočet SP bola premenovaná na Spätný rozpočet SP do minulých období - tento prehľad sa viaže k zobrazovanému kalendárnemu mesiacu. Používateľ tu vidí spätný rozpočet SP vykonaný zo zobrazeného mesiaca do minulých období.

2. na záložke Poistenie vznikla nová podzáložka Spätný rozpočet SP z nasledujúcich období - tento prehľad sa viaže k zobrazovanému kalendárnemu mesiacu. Používateľ tu vidí spätný rozpočet SP vykonaný v nasledujúcich mesiacoch do zobrazovaného mesiaca.


Novinka ZMENA - Hodiny nadčasov vs Odpracované hodiny

Odteraz sa hodiny zadané na mzdovú zložku, ktorá má zaškrtnutú položku Započítať do nadčasov NEzapočítavajú do odpracovaných hodín (TabZamVyp.UvazekZkraceny), ale hodiny zadané na Mzdovú zložku, ktorá má zaškrtnutú položku Započítať do základnej mzdy za nadčas sa BUDÚ započítavať do odpracovaných hodín.

UPOZORNENIE:
Táto zmena sa dotkne používateľov, ktorí si vypli na distribučných mzdových zložkách 003-005 (alebo na používateľskej mzdovej zložke určenej pre výpočet príplatku za nadčas) položku Započítať do ZM za nadčas (t.j. negeneruje sa im automaticky mzdová zložka 002 – ZM za nadčas), tzn., že nebudú mat hodiny nadčasov započítané do odpracovaných hodín z týchto MZ-iek, ak ich nezahrnú do základnej mzdy zamestnanca.

Upravený algoritmus výpočtu odpracovaných hodín sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda (ak je v aktuálnom mesiaci vypočítaná mzda, algoritmus sa uplatní v najsledujúcom mzdovom období).


Novinka NOVINKA - Platné DVZ vs fúzia

Možnosť zadanie platného DVZ do prehľadu Prehľad DVZ bola rozšírená o zadanie DVZ zamestnancov, ktorým obdobie nemocenského poistenia trvalo najmenej 90 dní po 1.1. kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a zároveň dátum ich fúzie spadá do aktuálneho kalendárneho roka.


Novinka ÚPRAVA - RLFO - zánik prerušenia RD

Pri generovaní RLFO druh evidencie Prerušenie pri ukončení rodičovskej dovolenky sa odteraz vypĺňa aj položka Vznik prerušenia.

Zároveň bola akcia "Generuj RLFO" premenovaná na "Aktualizácia nevyexportovaných RLFO".


Novinka ÚPRAVA - Ročná uzávierka

Po spustení Ročnej uzávierky sa pri archívácii mzdových kariet môže zobraziť hláška:
"The delete statement conflcted with the reference constraint FK_TabZamMzdSDS_IdObdobi_ZamestnanecID"

Upravené


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2016

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. Názov -400361 Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka ÚPRAVA - Vlastník - zamestnávateľa - Dátum do

V editore Vlastník - zamestnávateľa (cesta: Zamestnanci/Registračné listy FO) je odteraz možné do položky Dátum do zadať dátum spadajúci do aktuálneho mzdového obdobia, napriek tomu, že je mzda za dané rodné číslo vypočítaná.


Novinka NOVINKA - ELDP - definícia správ

Odteraz sa pri vytvorení novej databázy založí nad prehľadom ELDP/akcia Správy/Generovanie správ definícia správy: Evidenčný list dôchodkového poistenia


Novinka ÚPRAVA - Nápočet dní výkonu práce pri nepravidelnom kalendári

V prípade kedy zamestnanec má priradený nepravidelný kalendár s týždenným úväzkom rovným zákonnému týždennému úväzku (viď nastavenie v Mzdových konštantách), dni výkonu práce sa počítajú z tzv. základného kalendára, ktorý má stanovené pracovné dni od pondelka do piatku.

Z mesačného fondu pracovnej doby (MFPD) v dňoch sa odpočítavajú pracovné dni pokryté neprítomnosťami, ktoré netvoria dni výkonu práce a dni vyňatí z ES, ktoré nie sú dňami výkonu práce. MFPD sa spočíta podľa základného kalendára, ale prípadné neprítomnosti a vyňatia z ES, ktoré nemajú nastavené, že spadajú do dní výkonu práce, sa určujú podľa osobného kalendára. Pokiaľ je osobný kalendár nastavený tak, že obsahuje menej pracovných dní ako základný kalendár, výsledný nápočet dní výkonu práce vykazuje väčšiu hodnotu, ako by mal.

Pokiaľ sa pri vyňatí z ES automaticky generovala mzdová zložka (dni z dochádzky a vyňatia z ES nevstujú do dní výkonu práce), dni vyňatia sa od MFPD odpočítali dvakrát.

Odteraz sa pre výpočet dní, ktoré netvoria dni výkonu práce z dochádzky a vyňatí z ES rozlišuje, či má byť pre výpočet použitý osobný alebo základný kalendár.

UPOZORNENIE:
Táto úprava sa uplatní od prvého aktuálneho mzdového obdobia, v ktorom počas update systému Helios Orange neboli vypočítané mzdy.


Verze 2.0.2016.0414 ze dne 16.09.2016

Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - zmena poisťovne

Akcia Všetky zmeny (cesta: Zamestnanci/Hlásenie ZP) bola upravená tak, aby generovala hlásenia zmien ZP pri zmene poisťovne len nad januárom (doteraz ich generovala v každom mesiaci).Verze 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

Novinka ÚPRAVA - Zmena likvidácie nemocenskej dávky

Pri zmene likvidácie ND, ktorá trvala dlhšie ako 10 kalendárnych dní sa nesprávne menila druhá likvidačná mzdová zložka.

UpravenéVerze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Úprava - Druh PP - prehľad

V editore Mzdových údajov na záložke Pracovné pomery sa po stlačení tlačidla Druh PP zobrazoval prehľad č. 693 (CZ) a mal by sa prehľad č. 1611 (SK).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Registračný list FO - zmena

Pri ukladaní karty zamestnanca po uskutočnení zmeny osobných údajov v editore Zamestnanci sa mohlo stať, že sa neponúkla možnosť pre generovanie Registračného listu - FO druh evidencie Zmena.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Druhy pracovných pomerov - Účtovná skupina

Pri zadávaní pracovných pomerov do vzorov (cesta: Konštanty a číselníky, Druhy pracovných pomerov) nebolo možné vybrať inú účtovnú skupinu ako "1".

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Konto pracovného času - rozmedzie jedného mesiaca

Pokiaľ zamestnanec nastúpil do zamestnania v mesiaci vyrovnania Konta PČ, nebolo možné vygenerovať Konto PČ pre aktuálny mesiac.

Funkcionalita upravená tak, aby bolo možné zadať Dátum do v rovnakom období, ako Dátum od, pokiaľ nie je vypočítaná mzda v tomto období.


Novinka INFO - eELDP od 1. 7. 2016 povinné pre firmy nad 20 zamestnancov

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 20 zamestnancov, že 30. júna 2016 sa končí prechodné obdobie, v ktorom mohli Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia za svojich zamestnancov v papierovej forme.

Od 1. júla 2016 sú zamestnávatelia s počtom zamestnancov nad 20 povinní zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky.

O uvedenej povinnosti už Sociálna poisťovňa informovala na svojej webovej stránke, ako aj v liste zaslanom zamestnávateľom.

Zamestnávatelia, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, budú mať povinnosť elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia až od 1. januára 2017.

Podrobnejšie informácie o elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia a ich správnom vypĺňaní sú zamestnávateľom k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

V systéme HELIOS Orange vytvoríte elektronický ELDP nad prehľadom Zamestnanci/ELDP použitím akcie Správy/Generovanie správ prenosom formátu správ: Evidenčný list dôchodkového poistenia.


Novinka INFO - Legislatívne zmeny od 1.7.2016

Od 1.7.2016 dochádza k legislatívnym zmenám v týchto oblastiach:
1. Životné minimum - opätovne sa nemení
2. Občiansko súdny poriadok - ruší sa a nahrádza sa Civilným sporným poriadkom, Civilným mimosporným poriadkom a Správnym súdnym poriadkom.

Podrobnejšie informácie nájdete v Poradni SK na našom webe.


Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - Mzdový automat/Nevypočítané mzdy

Pokiaľ sa do aktuálneho mzdového obdobia používateľ prepínal zo spodnej lišty preklikom na obdobie, nezobrazovala sa na prehľadom Výpočet mzdy akcia Mzdový automat, ale Nevypočítané mzdy.

Aby bol Mzdový automat prístupný, muselo sa spustiť tlačidlo Obnoviť.

Upravené tak, aby sa akcie zobrazovali automaticky správne.


Novinka OPRAVA - Výber zo zoznamu mzdových kariet zamestancov

Ak sa cez tlačidlo Nastav pridalo nejaké pole do prehľadu č. 239 - Výber zo zoznamu mzdových kariet zamestancov, tak pri vyvolaní zobazenia tohto prenosového prehľadu systém hlási:

"Ambiguous column name "ZamestnanecID""

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Definícia správ - ELDP

Nad prehľadom Zamestnanci/ELDP akcia Správy/Generovanie správ sa pri vytváraní novej definície správ neponúkal typ správy: 814 - Evidenčný list dôchodkového poistenia

Upravené, odteraz sa tento typ správy ponúka.


Novinka ÚPRAVA - eDDS - IBAN

V súvislosti s povinným používaním IBAN bola upravená XSD schéma mesačného rozpisu príspevkov na DDS (III. dôchodkový pilier). Odteraz sa do elementov:

<cislouctu> <ucetfondu>

načítava namiesto čísla účtu IBAN elektronický.


Novinka ÚPRAVA - Sada stravných lístkov - minimum

Odteraz pri zakladaní novej sady stravných lístkov sa položka "Limit" prednaplní na základe § 152 ods. 2 Zákonníka prace hodnotou "4,01" (doteraz sa prednapĺňala hodnotou "4,00").

Viac informácii k tejto položke nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Stravn%C3%A9_l%C3%ADstky_-_Mzdy_%28SK%29#.5B3.5D_N.C3.A1rok_na_stravn.C3.A9


Novinka ÚPRAVA - Definícia štatistickej zostavy Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04

Pri generovaní novej databázy boli do definície štatistickej zostavy kód Práca_SK_2012 (cesta: Štatistické zostavy) vykonané nasledovné zmeny:

Riadok 14 "Mzdy a náhrady mzdy" doplnený o nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
167 KNČ - náhradné voľno plat.(B)
234 Prekážky zo všeobecného záujmu
235 Vojenské cvičenie
236 Prestoje
243 Bonus dni

Riadok 15 "- z toho náhrady mzdy" doplnený o nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
234 Prekážky zo všeobecného záujmu
235 Vojenské cvičenie
236 Prestoje
243 Bonus dni

Riadok 23 "Povinné príspevky na zákonné poistenie firma" doplnený o nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
014 Starob.poist. - firma
018 Poist.v nezam. - firma
019 Starob.poist. - firma (I./II.pilier)
024 Rezervný fond - firma
032 ZP VšZP - firma
034 ZP VšZP - firma ZPS
057 Úraz.poist. - firma - dohoda
058 Gar.pois. - firma - dohoda
066 ZP Union - firma
068 ZP Union - firma ZPS

Riadok 23 "Povinné príspevky na zákonné poistenie firma" odobraté nasledovné distribučné MZ-ky:
Číslo MZ Názov mzdovej zložky
070 Vyúčtovanie - korekcia VPP
013 Starob. poist. - zamestnanec

UPOZORNENIE: Používateľ do existujúcich databáz vie do definície jednotlivých riadkov doplniť distribučné MZ-ky priamo v editore definície zostavy na záložke Položky tak, že nad príslušným riadkom spustí akciu Mzdové zložky a nad prehľadom mzdových zložiek spustí akciu Doplň distribučné MZ. Odobratie MZ-iek vykoná nad tým istým prehľadom mzdových zložiek pomocou tlačidla Odobrať mzdovú zložku.


Verze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Novinka ÚPRAVA - Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) - položka 13

Distribučný tlačový formulár pre tlač Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%):

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403483 Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane 01.01.2015

zaokrúhľoval čiastku v položke 13 na €Cent nahor, ak na 3 desatinnom mieste bola "9".

UpravenéVerze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka ZMENA - Distribučné mzdové zložky

Pri generovaní novej databázy budú odteraz v číselníkoch Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné vykonané nasledovné zmeny:

1. položka Základ pre výpočet min.mzdy bola nastavená nasledovne:
MZ 453 - Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska = ÁNO
MZ 454 - Príplatok za popoludnie = ÁNO
MZ 456 - Pracovná pohotovosť - na pracovisku = NIE

2. položka Základ pre výpočet bola nastavená nasledovne: MZ 453 - Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska = Minimálna mzda

3. položka Hod. do priemeru na dov. bola nastavená nasledovne: MZ 164 KNČ - vyúčtovanie nadčasov (B) = ÁNO
MZ 165 KNČ - vyúčtovanie koniec PP (B) = ÁNO
MZ 167 KNČ - náhradné voľno plat.(B) = ÁNO

4. položka Názov bola zmenená:
MZ 202 - Pracovný úraz - dochádzka = Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka
MZ 206 - Pracovný úraz organizácia = Pracovný úraz (zam-ľ) organizácia
MZ 209 - Pracovný úraz = Pracovný úraz (zam-ľ)
MZ 204 - Ostatný úraz - dochádzka = Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka
MZ 207 - Ostatný úraz organizácia = Ostatný úraz (zam-ľ) organizácia
MZ 208 - Ostatný úraz = Ostatný úraz (zam-ľ)
MZ 731 - Príplatok ku mzde = Príspevok zo SF bývalým zamestnancom

5. vznikli nasledovné nové MZ-ky:
220 Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka
221 Pracovný úraz (zam-c) organizácia
222 Pracovný úraz (zam-c)

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie týchto úprav do číselníka Mzdové zložky - distribučné do exitujúcich databáz môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

Použité skratky:

 • MZ - mzdová zložka
 • MZ-ky - mzdové zložky
 • zam-ľ - zamestnávateľ
 • zam-c - zamestnanec


Novinka NOVINKA - Nastavenie práv na akciu ČR-insolvenčný register na internete

Bolo upravené (obmedzené) zobrazenie akcie pre vyvolanie kontroly v insolvenčnom registry a to len na prehľady Zamestnanci v module Číselníky a Mzdy.

Je možné na akciu nastaviť práva pre používateľov alebo pre role. Nastavenie práv nájdete v ponuke Možnosti/Konfigurácia, správa systému prehľad Používatelia/Roly akcia Definícia práv nad prehľadom Zamestnanci v module Číselníky. Právo pre zobrazenie sa prenáša do modulu mzdy.

Ak má používateľ len obmedzené právo na Rodné číslo (viď Práva na stĺpce - Rodné číslo), Insolvenčný register v mzdách je prístupný.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na počet odpracovaných hodín v 1. deň DNP

Hodnota hodín zadaná do 1. likvidačnej MZ-ky bola kontrolovaná voči dennému fondu a nie voči skutočnému fondu v 1. deň DNP z osobného kalendára.

Upravené


Novinka Úprava - eELDP - znak "RD"

Generovanie eELDP (cesta: Zamestnanci/ELDP/akcia Správy/podakcia Generovanie správ) bolo upravené tak, aby sa v časti <obdobiaPoist> v riadku so znakom "RD" nezobrazovali položky:

 • znakPoist
 • datOd
 • datDo

ak spadajú do obdobie po roku 2005.


Novinka NOVINKA - Rozšírenie tlačového zdroja pre súhrnný výplatný lístok

Tlačový zdroj SumVL - Základná mzda - zrážky zo mzdy DNP (xSlozkyMzdySrazkyDnp_SumVL) bol rozšírený o sčítané atribúty:

 • Pracovné dni - Dny
 • Kalendárne dni - DnyKal
 • Hodiny
 • Hodiny dochádzka - HodinyDochazka


Novinka NOVINKA - eELDP - dialóg pred exportom

Pri generovaní správy pre eELDP sa odteraz v dialógu pred exportom systém pokúsi rozdeliť Plné meno prihláseného používateľa na 3 časti: Titul/Priezvisko/Meno

Tzn., že ak používateľ dodrží nasledovný formát svojho plného mena uvedeného v Používateľoch (cesta: Možnosti/Konfigurácia správa systému): Titul/Priezvisko/Meno (príklad: Ing. Klingáčik Martinko), tak sa do dialógu pred tlačou zapíše do položiek nasledovne:
Titul: Ing.
Priezvisko: Klingáčik
Meno: Martinko

Poznámka: ak by používateľ mal viac titulov, odporúčame ich zadávať všetky pred Priezvisko oddelene čiarkou bez medzery. Samozrejme, používateľ vie pred samotným exportom údaje v dialógu jednorázovo upraviť podľa svojich predstáv.

Na základe tejto úpravy bolo upravené aj samotné generovanie eELDP tak, aby sa do časti "kontakt" správne zapísali hodnoty do položiek priezvisko a meno:
<kontakt>
<priezvisko>Klingáčik</priezvisko>
<meno>Martinko</meno>
<email>klingacik@firma.sk</email>
<telCislo>02/4444444</telCislo>
</kontakt>Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - SPP vs HPP bez príjmu

Generovanie Hlásení zmien ZP akcia Generuj zmeny bolo upravené tak, aby sa v prípade súbežných PP, ktoré sú navzájom naviazané, kedy sa vymeriavací základ na zdravotné poistenie počíta na Hlavnom PP a zároveň tento vymeriavací základ neobsahuje príjem z hlavného PP, aby sa negenerovali hlásenia zmien ZP s kódom 2Y (začiatok + koniec) k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, v ktorom bol príjem vyplatený.

Zároveň je možné, v prípade, kedy zamestnanec má v kalendárnom mesiaci súbežné pracovné pomery a hlavný pracovný pomer má Stav ES = Vyňatý z ES a na tomto PP má nulový príjem, je možné v takomto mesiaci určiť ako hlavný PP jeden z ďalších aktívnych PP (s tým, že pôvodný PP bude samostatný, t.j. nebude naviazaný na žiadny ďalší PP).

Príklad:
HPP = vyňatý z ES z dôvodu odchodu na rodičovskú dovolenku bez príjmu
VPP1 = dohoda o pracovnej činnosti (vznikol neskôr ako VPP2)
VPP2 = dohoda o vykonaní práce

Riešenie:
V editore mzdových údajov:
1. VPP1 na záložke Pracovný pomer v položke Hlavný PP používateľ prenesie VPP2
2. HPP na záložke Pracovný pomer v položke Hlavný PP nebude prenesený žiadny PPNovinka NOVINKA - Mzdový list - vlastníci zamestnávateľa

Podľa § 232 zákona 461/2003 Z. z. musí evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia obsahovať tieto údaje:
a) priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu a údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa,
b) identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
c) deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,
d) vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 6,
e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie,
f) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.

Na základe tohto ustanovenia boli v systéme HELIOS Orange doplnené distribučné formuláre pre tlač mzdových listov o:
1. SSN (číslo sociálneho poistenia) - používateľ vypľňa pri zamestnaní cudzincov
2. sekciu Štatutár s účasťou na majetku zamestnanca - zobrazuje údaje zadané v prehľade Registračný list FO/Vlastníci zamestnávateľa

Tieto úpravy boli zapracované do nasledovných distribučných tlačových formulárov:
Sys.č. Názov Platnosť od
-403135 Mzdový list (všetky VZ a odvody) 01.01.2009
-403132 Mzdový list 01.01.2009


Novinka NOVINKA - Distribučné MZ - RZZP

1. Pri generovaní novej databázy budú v číselníku Mzdové zložky - distribučné a Mzdové zložky nasledovné úpravy:

A. pribudnú nové mzdové zložky:
Číslo MZ Názov mzdvoej zložky
964 RZZP ZP Dôvera nedoplatok zam-ca
965 RZZP ZP Dôvera preplatok zam-ca
966 RZZP ZP Dôvera nedoplatok zam-ľa
967 RZZP ZP Dôvera preplatok zam-ľa

968 RZZP ZP Union nedoplatok zam-ca
969 RZZP ZP Union preplatok zam-ca
970 RZZP ZP Union nedoplatok zam-ľa
971 RZZP ZP Union preplatok zam-ľa

B. budú premenované nasledovné distribučné mzdové zložky:
Číslo Názov mzdovej zložky
960 RZZP VšZP nedoplatok zamestnanca
961 RZZP VšZP preplatok zamestnanca
962 RZZP VšZP nedoplatok zamestnávateľa
963 RZZP VšZP preplatok zamestnávateľa

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie nových mzdových zložiek do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

2. po nastavení 1. ostrého mzdového obdobia sa automaticky nastavia vyššie uvedené mzdové zložky do číselníka Poisťovne na záložku Ročné zúčtovanie poistenia.


Novinka ÚPRAVA - Nápočet RZD - za všetkých zamestnancov

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane akcia Nápočet RZD/podakcia pre všetkých zamestnancov za určitých okolností nenapočítala všetky položky zamestnanca (poznámka: podakcia pre označených zamestnancov nápočítava položky správne)

Nápočet upravený


Novinka ÚPRAVA - Pomocné číselníky

Boli zaktualizované štatistické číselníky (cesta: Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky):

1. Skupina Kód územia bola upravená nasledovne:
- kód 104 - Bratislava VI. - úprava názvu na Bratislava IV.
- vznikli nové kódy:
998 - Výkon práce v ČR
999 - Zahraničie okrem ČR

2. Skupina Kód druhu vlastníctva bola upravená nasledovne:
kód 5 - "obecné" - úprava názvu na "obecné / vlastníctvo územnej samosprávy"

3. Skupina Kód odborového zväzu - vznikla nová skupina:
Kód odborového zväzu 2012

zdroj: http://www.trexima.sk/new/statisticke-zistovanie-o-cene-prace-iscp.php

UPOZORNENIE:
Po nastavení 1. ostrého mzdového obdobia sa odteraz vygenerujú pomocné číselníky s vyššie uvedenými úpravami. Na existujúcich databázach je možné priamo nad prehľadom Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky spustiť akciu Generuj, ktorá doplní chýbajúce kódy a skupiny. Ak by si používateľ chcel zaktualizovať aj názvy na existujúcich kódoch, môže tak spraviť vymazaním premenovaných kódov a následným spustením akcie Generuj alebo ručným prepísaním názvov.


Novinka NOVINKA - Štatistický výkaz o práci - Práca 2-04 od r. 2016

UPOZORNENIE: Vyplnený štatistický formulár podávajú spravodajské jednotky od roku 2016 výlučne elektronicky do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období (do 20. apríla 2016, 20. júla 2016, 20. októbra 2016, 20. januára 2017).

Výnimka z elektronického podania: Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe.

Poznámka: Údaje do elektronického formulára štatistického výkazu (eForm) bude spravodajská jednotka zadávať (vpisovať) osobne. Aktuálne nie je umožnené zo strany ŠÚ SR nahrávanie údajov zo súborov.

Pre tie spravodajské jednotky, ktorých sa týka výnimka z elektronického podania bol v systéme HELIOS Orange vytvorený nový distribučný tlačový formulár platný od 1.1.2016 (cesta: Štatistické zostavy/Práca 2-04):

Sys.č. Názov Platnosť od
-403015 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 01.01.2016


Novinka NOVINKA - Pracovný úraz, za ktorý zodpovedá zamestnanec - väzby

V zmysle § 109 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce sa dovolenka zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ . Pre tento účel v systéme HELIOS Orange existujú distribučné mzdové zložky:

Číslo	Názov mzdovej zložky	        Výkon práce    Započítať dni do osprav.absencie  Účel použitia
202	Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka	   ÁNO	         NIE         pracovný úraz
204	Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka	   ÁNO	         NIE		   choroba z povolania

Pre zadanie pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zodpovedá zamestnanec existuje nová distribučná mzdová zložka:

Číslo	Názov mzdovej zložky	         Výkon práce  Započítať dni do osprav.absencie   Účel použitia
220  Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka      NIE             ÁNO         pracovný úraz/choroba z povolania

Pre zadanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu existuje distribučná mzdová zložka:

Číslo	Názov mzdovej zložky	         Výkon práce  Započítať dni do osprav.absencie   Účel použitia
200  Nemocenská                  NIE             ÁNO         choroba

Pri generovaní novej databázy sa odteraz Pracovný úraz (zam-c) generuje aj do:
1. ELDP - väzieb (cesta: Zamestnanci/ELDP/ELDP-väzby)
2. RLFO - väzieb (cesta: (Zamestnanci/Registračné listy FO/RLFO-väzby)
3. Hlásenia zmien ZP - väzieb (cesta: Zamestnanci/Hlásenie zmien ZP/Hlásenie zmien ZP - väzby)
4. Definície štatistických zostáv (cesta: Štatistické zostavy/editor zostavy/záložka Položky)
5. Krátenia VZ (cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Krátenie VZ/MZ ku kráteniu VZ)

UPOZORNENIE:
Tieto distribučné väzby je možné doplniť, v prípade že v číselníku Mzdové zložky existujú totožné mzdové zložky s distribučnými, do existujúcich databáz pomocou akcie Generuj, ktorá sa nachádza nad všetkými prehľadmi týchto väzieb. Pre doplnenie do definície štatistických zostáv je potrebné použiť nad príslušnou položkou akciu Mzdové zložky, čím sa zobrazí prehľad priradených mzdových zložiek a nad ním používateľ spustí akcu Doplň distribučné MZ.


Novinka ÚPRAVA - RLFO - DoBPŠ - PP v mesiaci vzniku PP

Generovanie RLFO bolo upravené pri DoBPŠ-PP, v prípade, kedy bol prihlásený s typom zamestnanca 7 - DoPBŠ s DP - PP a zároveň si uplatňuje odvodové zvýhodnenie tak, že ak výpočet mzdy zistí, že jeho príjem v prvom mesiaci PP je v skutočnosti pod zákonnou hranicou, tak odteraz vygeneruje RLFO - zrušenie prihlásenia s typom zamestnanca 11 - DoBPŠ len na DP - PP (doteraz sa generoval RLFO - odhláška s typom zamestnanca 11 - DoBPŠ len na DP - PP).


Novinka ÚPRAVA - Ročné zúčtovanie dane 2015 - riadok 17

Pri hromadnej tlači RZD sa mohlo stať, že sa v riadku č. 17 zobrazila hodnota z riadku 12a iného zamestnanca, z toho dôvodu bol upravený distribučný tlačový formulár: Sys.č. Názov Platnosť od
-403482 Ročné zúčtovanie dane 01.01.2015

Poznámka: Pri jednotlivej tlači bol riadok 17 správny. Prosím skontrolujte si, či sa riadok 17 zhoduje s vypočítanou čiastku priamo v RZD na záložke Zúčtovanie dane časť 4 - Zúčtovanie preddavkov na daň položky Nedoplatok upravený/Preplatok upravený, ktorá je správna.


Novinka NOVINKA - Prenos/rušenie výsledkov RZD do/z miezd vs platobný príkaz

Ak je v momente spúšťania akcie Zruš preplatky/nedoplatky v mzdách alebo Prenes preplatky/nedoplatky do miezd už v aktuálnom mzdovom období vygenerovaný platobný príkaz, tak odteraz je používateľ na tento stav upozornený hláškou:

"Bol už vygenerovaný platobný príkaz. Naozaj chcete akciu vykonať? Áno - Nie"


Novinka ZMENA - Distribučná MZ 168 - Konto pracovnej doby - vyúčtovanie

Pri generovaní novej databázy bude odteraz na MZ 168 - Konto pracovnej doby v číselníku Mzdové zložky - distribučné nastavená položka Základ poistenia na hodnotu "Plné poistenie bez dohôd" a v číselníku Mzdové zložky bude záložka Základ poistenia obsahovať zdravotné a sociálne poistenia okrem sociálneho poistenia pre dohody.

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej úpravy mzdovej zložky do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka ÚPRAVA - Editácia Paušálov a zrážok vs výpočet miezd

Ak bola mzda zamestnanca vypočítaná, bolo možné upravovať údaje v ponuke Paušály a zrážky (zo stromčeku ako aj cez editor Výpočet mzdy akciou Mzdové údaje záložka Paušály a zrážky). Vykonaná zmena sa, ale neprejavila vo výpočte mzdy.

Odteraz platí, že pokiaľ je vypočítaná mzda, tak Paušály a zrážky daného zamestnanca nie je možné meniť (rovnako aj v uzavretom alebo odomknutom období).


Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - dochádzková MZ so základom pre výpočet Tarif zo mzdovej karty

1. Pri mesačne odmeňovanom zamestnancovi, ktorý má nenulový Tarif v Mzdových údajoch po zadaní dochádzkovej mzdovej zložky so základom pre výpočet "Tarif zo mzdovej karty", po zadaní dátumov a zmenou hodín na < ako je jeho denný úväzok, sa hodiny prepisujú na jeho denný úväzok.

Upravené, tak aby sa zadané hodiny automaticky neprepisovali.

2. pri dochádzkovej mzdovej zložke so základom pre výpočet "Tarif zo mzdovej karty" zadanej do Predspracovania sa odteraz nuluje vypočítaná čiastka.


Novinka NOVINKA - Info o zaúčtovanie miezd do účtovného denníka

Do názvu okna Účtovanie miezd (cesta: Výpočet mzdy/Účtovanie miezd) pribudla informácia o tom, či boli vygenerované kontácie zaúčtované do účtovného denníka a ak áno, s akým Dátumom prípadu.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zamestnaní

Potvrdenie o zamestnaní okrem iného má obsahovať dobu trvania pracovného pomeru, ktorá nie je podmienená uvádzaním odpracovaných rokov a dní (tieto údaje mali svoje opodstatnenie do 31.12.2011, kedy sa nárok na dovolenku určoval podľa počtu odpracovaných rokov).

Z toho dôvodu sme vytvorili nové distribučné tlačové formuláre, ktoré dobu trvania pracovného pomeru v rokoch a dňoch nezobrazujú (ani číslom ani slovom).

Jedná sa o tieto nové distribučné tlačové formuláre: Sys.č. Názov
-403151 Zápočtový list II.
-403152 Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list) II.

Tip: Ak sa používateľ rozhodne používať tieto nové tlačové formuláre, tak pôvodné si môže zneaktívniť pomocou tl. Oprava zrušením zaškrtávacieho políčka Aktívny.


Verze 2.0.2016.0103 ze dne 29.02.2016

Novinka ZMENA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre zdaňovacie obdobie 2016 - riadku 10

Na základe usmernenia Finančnej správy zo dňa 23.2.2016 sa do riadku 10 potvrdenia uvedie úhrnná suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnancovi zamestnávateľ skutočne zrazil, t.j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá podmienky uvedené v § 11 ods. 12 ZDP nespĺňa. Zamestnávateľ na tomto riadku uvedie aj sumu vyššiu ako je 180 eur.

Na základe tohto usmernenia boli upravené nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016
-403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016

Poznámka: Ak používateľ už vystavil toto potvrdenie zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ zráža príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, mal by mu vystaviť opravné.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list)

Nad prehľadom Ročné zostavy boli vykonané nasledovné úpravy v distribučných tlačových formulároch určených pre tlač potvrdenia o zamestnaní:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do / Poznámka
-403103 / Zápočtový list / 01.01.2000 / 31.12.2008 / doplnená platnosť
-403100 Zápočtový list / zmenený názov a umožnenie hromadnej tlače


Verze 2.0.2016.0101 ze dne 11.02.2016

Novinka NOVINKA - Uplatnenie nezdaniteľnej čiasti - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) - podmienky

Do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre zdaňovacie obdobie 2016 sa do riadku 10 - Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 zákona) majú vstupovať len príspevky, ktoré spĺňajú nižšie uvedené podmienky súčasne:

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky: a./ príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zapltil daňovník nazáklade účastníckej zmluvy uztvorenej po 31. 12- 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b./daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a./

Z toho dôvodu boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy: 1. v prehľade príspevkov DDS pribudol stĺpček Splnené podmienky, ktorý je automaticky zaškrtnutý. Zároveň tu vznikla nová akcia Splnené podmienky (cesta: editor Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka DDS (III. pilier) alebo Konštanty a číselníky/Fondy III. pilier/akcia Prehľad alebo Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia DDS prehľad). Pomocou tejto akcie používateľ vie označiť u zamestnanca nesplnenie vyššie uvedených podmienok. Akciu je možné použiť aj nad mzdovým obdobím, v ktorom je vypočítaná mzda zamestnanca ako aj nad uzavretým obdobím a nie je potrebný prepočet výplat.

Pri zadávaní nového príspevku na DDS sa položka Splnené podmienky automaticky zaškrtne, používateľ pre zrušenie splnenia podmienky použije nad záznamom akciu Splnené podmienky/podakcia Zruš.

POZOR: akcia vždy nastaví alebo zruší príznak splnenia podmienok rovnako na všetkých záznamoch daného zamestnanca.

2. nasledovné distribučné tlačové formuláre boli upravené v r. 10 v zmysle nastavenia splnenia podmienky zo bodu 1./:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016
-403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016


Novinka NOVINKA - Zmena základnej mzdy pre viac zamestnancov

Po spustení akcie Zmena základnej mzdy (cesta: Mzdové údaje), bolo možné zadať zmenu základnej mzdy len tomu zamestnancovi, na ktorom bol používateľ nastavený. Odteraz je možné pomocou tlačidla Nový vybrať akéhokoľvek zamestnanca a tomu vykonať zmenu základnej mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie eELDP - prístup bol odmietnutý

V niektorých prípadoch pri generovaní správy Evidenčný list dôchodkového poistenia sa mohla objaviť hláška: "Cannot create file XY.xml. Prístup bol odmientutý."

Generovanie upravené


Novinka ÚPRAVA - eELDP - popCislo

Pri odosielaní eELDP mohla elektronická podateľňa hlásiť chybu: "Element "popCislo" má zlý obsah."

Generovanie upravené


Novinka ÚPRAVA - RLFO - DoBPŠ nad 26 rokov - ukončený

RLFO - prihláška sa generovalo aj za ukončeného DoBPŠ v mesiaci, v ktorom dovŕšíl vek viac ako 26 rokov . Generovanie upravené.

Použité skratky: RLFO - registračný list fyzickej osoby DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - eOznámenie zamestnávateľa

Do generovaného eOznámenia zamestnávateľa sa neplní položka Právna forma (cesta: Hlásenie zmien/akcia Správy/podakcia Generovanie správ).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - zmena ZP - kód ZP

Pri generovaní hlásenia zmien ZP pri zmene zdravotnej poisťovni (cesta: Hlásenie zmien/akcia Generuj zmeny/Všetky zmeny alebo Zmena zdravotnej poisťovni) sa do vytvoreného hlásenia nedotiahol celý symbol poisťovni.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Registračný list zamestnávateľa - email

V editore Registračného listu zamestnávateľa (cesta: Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa) na záložke 2 - Organizácia v sekcii [2] Kontaktné údaje bola položka E-mail rozšírená na 255 znakov (doteraz bola na 30 znakov).


Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka ZMENA - eELDP - názov súboru

Odteraz sa do názvu vygenerovaného eELDP doplni aj dátum jeho generovania v tvare: ELDP_RRRRMMDD

Použíté skratky:

 • eELDP - elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia
 • R - rok
 • M - mesiac
 • D - deň


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz a Výkaz poistného a príspevkov od1/2016

Tlačivo pre mesačný výkaz MVPP a VPP od 1/2016 je bez zmeny, XSD schémy pre mesačný výkaz MVPP a VPP sa od 1/2016 menia.

Pre elektronickú komunikáciu použije používateľ nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eSociálna poisťovňa upravené nasledovné formáty správ:

 • MVPP - XML
 • VPP - XML


Novinka NOVINKA - RLFO od 1.1.2016

Tlačivo pre RLFO od 1/2016 je bez zmeny, XSD schémy pre RLFO sa od 1/2016 menia.

Pre elektronickú komunikáciu použije používateľ nad prehľadom Registračný list FO upravený nasledovný formát správ: Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)Verze 2.0.2016.0010 ze dne 15.01.2016

Novinka Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za január 2016 podľa novej legislatívy.

Vzhľadom k tomu, že doteraz nie je k dispozícii avizovaná zmena štruktúry Mesačného výkazu príspevkov a poistného (MVPP) a Výkazu poistného a príspevkov (VPP) 2016, budete musieť vykonať ešte minimálne jeden update. Ďalšiu verziu chystáme na cca 29.1.2016, pokiaľ budú do tej doby chýbajúce informácie k dispozícii, bude ich táto verzia obsahovať.


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1.1.2016 - mzdové konštanty

1. suma životného minima fyzickej osoby sa od 1.7.2015 nezmenila a naďalej je jej výška € 198,09 mesačne, z toho dôvodu sa:

1. sadzba dane pre rok 2016 nemení
2. daňový bonus na dieťa pre rok 2016 nemení
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2016 sa nemení
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre rok 2016 nemení

2. max. výška ročnej odpočítateľnej položky na DP SDS za rok 2016
Základ dane sa v RZD môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane, tzn. v roku 2016 je maximálne vo výške 1029,60 €.

3. max. výška ročnej odpočítateľnej položky na DDS za rok 2016 sa nemení

4. medzi príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane sa pridáva v § 5 ods. 7 písmeno m), sociálna výpomoc vyplatená zamestnancovi zo sociálneho fondu (§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde) v úhrnnej výške najviac € 2000,- v jednom roku len od jedného zamestnávateľa z dôvodu:

 • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
 • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
 • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2016 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. symbol DP SDS = 1029,60 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

2. v editore číselníka Dane symbol ZD na záložke Daň v sekcii [2] Ročná daň v časti Príjmy oslobodené od dane vznikla nová konštanta: Výpomoc zo sociálneho fondu, ktorá je naplnená od 1/2016 hodnotou € 2000,-.

V definícii mzdovej zložky skupiny Nešpecifikovaný príjem so vstupným formulárom "Čiastka" pribudla na záložke Zápočíteľnosť do základní položka Výpomoc zo sociálneho fondu:

 • táto položka odlišuje takýto druh peňažného príjmu od ostatných peňažných príjmov pre účely vystavenia Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch 2016

4*pred použitím mzdovej zložky pomocou, ktorej používateľ zadáva do výpočtu mzdy sociálnu výpomoc z prostriedkov sociálneho fondu je potrebné túto položku označiť

 • pre účely poskytovania takéhoto príjmu je potrebné si vytvoriť 2 mzdové zložky, medzi ktorými bude rozdiel len v nastavení položky Základ pre daň (jedna bude oslobodená od dane a druhá bude zdaňovaná)

Nad výpočtom mzdy pribudla nová mäkká kontrola, ktorá pri použití MZ so zaškrnutou položkou Výpomoc zo sociálneho fondu, ktorá netvorí základ pre daň prekročí ročný limit uvedený v konštante Výpomoc zo sociálneho fondu, zahlási: "Prekročený ročný limit nezdaneného príjmu pre Výpomoc zo sociálneho fondu."

Táto hláška sa automaticky zobrazí v procesnom okne výpočtu mzdy ako aj v stĺpčeku Info, ktorý si môžete zobraziť pomocou tl. Nastav (kl. skratka F4).

Po prekročení ročnej hranice by mal používateľ začať používať druhá mzdovú zložku, ktorá bude tento príjem zdaňovať.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • DP SDS - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - dochodkové doplnkové sporenie
 • SF - sociálny fond


Novinka ÚPRAVA - ELDP elektronicky

Pri exporte elektronického ELDP (cesta: Zamestnanci/ELDP/akcia Správy/podakcia Generovanie správ) boli vykonané nasledovné úpravy:
1. podateľňa hlási chybu: "Hodnota - elementu "supCislo" je chybná - táto chyba sa zobrazí, ak nie je vyplnené popisné číslo v trvalom bydlisku zamestnanca - upravené

2. podateľňa mohla hlásiť chybu: "Element "zoznamELDPZec" ma zlý obsah - upravené

3. podateľňa hlási varovanie: " Nevyplnený údaj : Ulica a Nevyplnený údaj : Orientačné číslo" - toto varovanie sa zobrazí, ak trvalé bydlisko zamestnanca nemá vyplnenú ulicu a orientačné číslo :

Odpoveď zo Sociálnej poisťovňi:
"Hlásenie týkajúce sa vypĺňania adresy v eELDP je momentálne v riešení. Jedná sa však len o varovanie, ktoré nebráni odoslaniu a ďalšiemu spracovaniu xml súboru v prípade, že nie je vyplnená ulica."

UPOZORNENIE:

Začiatok povinnosti elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia bude závisieť od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

1. od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej alebo papierovej podobe pre všetkých zamestnávateľov (pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej je prechodné obdobie predĺžené do 31. decembra 2016),

2. od 1. júla 2016 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20,

3. od 1. januára 2017 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej.

(zdroj: www.socpoist.sk)


Novinka NOVINKA - Výpočet exekučných zrážok od 1.1.2016

Mení sa zákon č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v § 1 ods. 1, ktorý od 1.1.2016 znie: "(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky."

Na základe tejto zmeny boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2016 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre výpočet exekučných zrážok platné od 1.1.2016

Novú hodnotu mzdovej konštanty pre výpočet exekučných zrážok si môžete skontrolovať v editore Konštanty a číselníky na záložke Ostatné sekcia [5] Výkon rozhodnutia, Odbory položka "Na osobu povinného", ktorá má od 1.1.2016 hodnotu € 198,09.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016


Novinka Novinka - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2016 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2015 Z.z. zo dňa 7.10.2015, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2016 na nasledovné hodnoty:

Stupeň náročnosti práce / Sadzba MMN pri 40 hod. za týždeň / Sadzba MMN mes. odmeň.
1. stupeň / 2,3280 € / 405,00 €
2. stupeň / 2,7936 € / 486,00 €
3. stupeň / 3,2592 € / 567,00 €
4. stupeň / 3,7248 € / 648,00 €
5. stupeň / 4,1904 € / 729,00 €
6. stupeň / 4,6560 € / 810,00 €

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2016 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2016.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2016

Finančná správa SR vydala nové tlačivo Potvrdenia o zdaniteľnom príjme pre zdaňovacie obdobie 2016.

Na základe tohto boli do systému Helios Orange zapracované nasledovné distribučné tlačové formuláre nad prehľadom Ročné zostavy:

Sys.č. / Názov / Platnosť od

 • -403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016
 • -403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016


Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.... za mesiac 2016

Od 1/2016 platí nové Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.... za mesiac, v ktorom sú nasledovné zmeny:

1. vznikla nová sekcia Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa

2. časti III. a IV. boli zlúčené

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. nad prehľady Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad pribudol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403150 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF) / 01.01.2016

2. v tlačive Potvrdenie o podaní hlásenia za rok nie sú žiadne zmeny, preto je možné použiť distribučný tlačový formulár: Sys.č. / Názov / Platnosť od -403142 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF) / 01.01.2013

3. nad prehľady Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad boli zapracované tieto zmeny aj do definície správ do pôvodného formátu správ:

Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013


Novinka ÚPRAVA - Mzdový kalendár - sviatok 6.1.2016

Pri generovaní mzdového kalendára pre rok 2016, ktorý má zachované sviatky sa neoznačí deň 6.1. 2016 ako sviatok.

Upravené

Po update na túto verziu sa automaticky vo všeobecných a osobných mzdových kalendároch za rok 2016, ktoré obsahujú v 1/2016 sviatok, označí deň 6.1.2016 ako sviatok.


Novinka NOVINKA - Hlásenie zmien ZP - zmena zdravotnej poisťovni k 1. 1.

V zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení Z.z. § 24 písm. c./ Povinnosti platiteľa poistného:
c) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov,3a).

Na základe tohto ustanovenia bolo v systéme Helios Orange rozšírené generovanie Hlásení zmien ZP (cesta: Zamestnanci/Hlásenie zmien ZP) o generovanie odhlášky z pôvodnej zdravotnej poisťovni a prihlášky do novej zdravotnej poisťovni.

Toto generovanie sa vykonáva nad mzdovým obdobím JANUÁR a rozšírenie funkcionality generovania sa týka akcie Generuj zmeny podakcie:
Všetky zmeny (t.j. jedná sa o rozšírenie funkcionality pôvodnej hromadnej akcie)
Zmena zdravotnej poisťovni (nová akcia, ktorá je viditeľná len nad mzdovým obdobím JANUÁR)

Rozšírená funkcionalita generovanie hlásení zmien ZP z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sa týka všetkých druhov pracovných pomerov, z ktorých je povinnosť platiť zdravotné poistenie.

Po vygenerovaní týchto hlásení používateľ uvidí v stĺpčeku Zdroj hodnotu "Zmena zdravotnej poisťovni" (stĺpček je možné si do prehľadu Hlásenie zmien ZP zobraziť pomocou tlačidla Nastav).


Novinka Novinka - Zmeny sociálneho poistenia od 1.1.2016 - mzdové konštanty

1. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014 je v hodnote € 10296,- z toho dôvodu sa od 1.1.2016 mení výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 4290,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2016 67 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, t.j. zo sumy € 858 je hodnota € 574,86.

3. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 4 odseku 5:
„(5) Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a je 200 eur.“

4. DVZ na určenie náhrady príjmu pri DNP zamestnanca nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu:
Max.DVZ pre náhradu príjmu v roku 2016 je 42,3123 €

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2016 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 4290,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 574,86 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. DoBPŠ - hranica pre DP - 18 rokov a 26 rokov = 200,- (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
4. Maximálny DVZ = 42,3123 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov


Novinka Novinka - Zmeny zdravotného poistenia od 1.1.2016 - mzdové konštanty

1. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014 je v hodnote € 10296,- z toho dôvodu sa od 1.1.2016 mení výška mesačného maximálneho VZ na ZP € 4290,- a ročný maximálny VZ na ZP z dividend na hodnotu € 51480,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2016 67 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, t.j. zo sumy € 858 je hodnota € 574,86.

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2015 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ mesiac = 4290,- a Dividendy - maximálny VZ = 51480,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie) 2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 574,86 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2015 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka ÚPRAVA - Výpočet exekúcie

1. v niektorých prípadoch sa mohlo stať, že suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia sa líšila o max. € 0,02

2. v prípade výpočtu exekúcie za pohľadávku pokuty za priestupok, ktorý bol spáchaný po 31.12.2013 a zároveň sa jednalo o poberateľa dôchodkovej dávky, sa nesprávne napočítala hodnota nepostihnuteľnej čiastky (t.j. brala sa suma nepostihnuteľnej sumy na povinného (€ 198,09 namiesto € 99,04 ) a na vyživovanú osobu (€ 99,04 namiesto € 49,52) akoby sa jednalo o poberateľa dôchodkovej dávky, ktorého exekúcia nebola za pohľadávku pokuty za priestupok).

Upravené

UPOZORNENIE:
Upravený výpočet exekučnej zrážky sa zohľadní prvýkrát vo výpočte mzdy, v ktorej počas updatu systému Helios Orange na túto verziu neboli vypočítané mzdy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export