Důležité:


Mzdy (SK) - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka NOVINKA - Dividendy od 2. 1. 2016

Zmena znenia § 10b ods. 1 písm. e zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení Z. z. účinnej od 1. 1. 2016: "e) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, okrem akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu24) (ďalej len „dividendy“)."

a zmena zmeneného znenia § 10b ods.1 písm.e 580/2004 o zdravotnom poistení Z. z. účinnej od 2. 1. 2016:
e) podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu24) okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu24a) (ďalej len „dividendy“).

Na základe tejto zmeny, podľa ktorej zamestnanci neplatia odvody na zdravotné poistenie z vyplatených podielov na zisku (dividend) dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2013 spoločnosťou so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. vznikli nové distribučné mzdové zložky, ktorými používateľ zadá vyplácanú dividendu vo vyššie uvedených prípadoch:

Číslo - Názov mzdovej zložky

 • 627 - Dividendy s účasťou na zák.im. reg.trh
 • 628 - Dividendy bez účasti na zák.im. reg.trh

UPOZORNENIE: Pre doplnenie nových mzdových zložiek do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre prenos distribučnej mzdovej zložky do prehľadu Mzdové zložky (tzn. prenos do používateľských mzdových zložiek) môže používateľ použiť nad prehľadom Mzdové zložky tlačidlo Nový.

2. v definícii mzdových zložiek vznikol nový atribút "Regulovaný trh", ktorý je možné použiť len pri mzdových zložkách skupiny Prémie a Odmeny so vstupným formulárom "Čiastka".


Novinka NOVINKA - Daňový prehľad - parametre výstupov

Vzhľadom k zmene Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov na daň, ktorá platí od 1/2016 boli v parametroch výstupov pre tlač/export tohto prehľadu (cesta: Výpočet mzdy/Odvody dane/Parametre výstupov alebo Ročné zostavy/Daňový prehľad/akcia Parametre výstupov) od mzdového obdobia 1/2016 vykonané nasledovné zmeny:

1. na záložke Parametre výstupov sú položky pre zadanie bankového spojenia od mzdového obdobia 1/2016 spoločné aj pre Zamestnaneckú prémiu aj pre Daňový bonus, t.j. pri žiadosti o poukázanie sumy rozdielu u daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, ktorý chce zamestnávateľ pripísať v prospech svojho účtu, používateľ tento účet vyplní v sekcii Zamestnanecká prémia.

2. na záložke Dedič/zástupca/správca kde sa zadávajú identifikačné údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa (doteraz sa tieto údaje zadávali len pri ročnom hlásení ak touto osobou je fyzická osoba) pribudla položka Právna forma.

Po zadaní právnej formy sa ponúknu nové položky pre zadanie identifikačných údajov o osobe, ktorá je právnickou osobou (od 1/2016 sa tieto údaje zadáva len pri mesačnom prehľade ak touto osobou je právnická osoba).

3. bola vykonaná úprava, ktorá po úspešnom vyexportovaní daňového prehľadu (mesačného aj ročného) zaškrtne v Parametroch výstupov stĺpček eDane.


Novinka NOVINKA - Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2016

Nad prehľadom Regitračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa vznikol nový distribučný tlačový formulár platný od 1.1.2016:

Systémové číslo, Názov, Platnosť od:
-400360, Registračný list zamestnávateľa, 01.01.2016

Zároveň v editore Registračného listu zamestnávateľa došlo k nasledovným zmenám:

 • na záložke Registračný list - pri vzťahu ZO, ZL a ZZ sa v sekcii Zriaďovateľ odteraz musí organizácia, ktorá OZ, ZL alebo ZZ zriadila preniesť z číselníka Organizácie
 • na záložke Organizácia pri položke Skrátený názov organizácie je tlačidlo "tri bodky", ktorým sa do sekcie Organizácia prednaplnia údaje z vlastnej organizácie (doteraz to bolo možné vykonať pomocou akcie Počiatočné hodnoty, ktorá je odteraz odstránená)


Novinka INFO - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti .... za rok 2015

Tlačivo ako aj XSD schéma Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti....za rok a Potvrdenie o podaní hlásenia ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2014.

Používateľ teda použije pre rok 2015 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad:

Sys.č. Názov

 • -403479 ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)
 • -403478 ROČNÉ hlásenie (IV. časť)
 • -403477 ROČNÉ hlásenie (V. časť)
 • -403469 ROČNÉ hlásenie - potvrdenie

Pre elektornickú komunikáciu použije aj pre rok 2015 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad nasledovný formát správy:

Ročný daňový prehľad (XML)


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2015

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. Názov -400359 Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

(C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
(C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
(C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
(E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
(E) Dátum úhrady
ÚPSVR - ulica a číslo
ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2015

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2015 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2015 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2015 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2015 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si ich používateľ skontroluje:
1. cesta: Konštanty a číselníky/Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane:
6-násobok minimálnej mzdy € 2280,-
12-násobok minimálnej mzdy € 4560,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4027,08

2. cesta: Konštanty a číselníky/Odpočítateľné položky a bonusy:
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2015 € 3 803,33
Nezdaniteľná čiastka na DP SDS pre rok 2015 € 988,80
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2015 € 180,-

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov

 • -403481 Žiadosť o RZD 2015
 • -403482 Ročné zúčtovanie dane 2015
 • -403483 Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane 2015

INFO:
Distribučný tlačový formulár sys.č. -403275 - Potvrdenie o zapl.dane (2% alebo 3%) 2013 je platný aj pre rok 2015.

V editore Ročného zúčtovania dane v sekcii [1] Parametre na záložke Darovať % z dane pribudla zaškrtávacia položka "Súhlas so zaslaním údajov". Položku používateľ zaškrtne v prípade, že daňovník vyjadril súhlas so zaslaním údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II.oddiele - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI tlačiva Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Vyhlásenie na uplatnenie ZNČ a DB pre rok 2016

Na stránke Finančnej správy je zverejnený vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – VYH36_16, ktoré sa používa od roku 2016.

Vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platný na zdaňovacie obdobia 2014, 2015 sa môže použiť aj na zdaňovacie obdobie 2016.

Z tohto dôvodu vznikol nad prehľadom Ročné zostavy nový distribučný tlačový formulár: Sys.č. Názov
-403149 Vyhlásenie na uplat. ZNĆ a DB


Novinka ZMENA - Výplatné pásky - fond pracovnej doby a tarifná mzda

Distribučné tlačové formuláre pre tlač výplatných lístkov boli upravené nasledovne:

 • Fond (hod./dni) - odteraz v počte hodín rešpektuje príp. skrátený úväzok zamestnanca uvedený pri pravidelnom pracovnom kalendári na mzdovej karte zamestnanca
 • Tarif - odteraz zobrazuje v prípade skráteného uväzku hodnotu Základná mzda - Skrátená ak je uvedená na mzdovej karte zamestnanca

Jedná sa o nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo Názov

 • -403134 Výplatný lístok II.
 • -403120 Výplatný lístok I.
 • -403138 Výplatný lístok A4
 • -403139 Výplatný lístok 2 A5
 • -403128 Projekt - Výplatná páskaVerze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka NOVINKA - ELDP elektronicky od 4. 1. 2016

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety zamestnávateľom a od januára 2016 pripravuje nový spôsob preberania evidenčných listov dôchodkového poistenia. Namiesto doterajšieho zasielania tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme budú zamestnávatelia môcť od 4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky. Od uvedenej zmeny Sociálna poisťovňa očakáva zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia budú zamestnávatelia zasielať prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES) pre odvádzateľov poistného obdobným spôsobom, ako sú v súčasnosti zasielané výkazy poistného a príspevkov. To znamená, že zamestnávatelia budú môcť využiť manuálny vstup na vyplnenie evidenčného listu dôchodkového poistenia alebo odoslať XML súbor.

Pokyny pre testovanie zamestnávateľmi: V produkčnom prostredí elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES) je od 4.12.2015 implementovaná funkcionalita, ktorá umožní zamestnávateľom, ktorí zaslali základné údaje pre prístup do testovania ( IČZ a názov zamestnávateľa) odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia elektronicky (eELDP), či už cez manuálny vstup alebo odoslaním hromadného eELDP. Každý zamestnávateľ alebo ním poverená osoba (pre dané IČZ), ktorá má oprávnenie na odosielanie mesačných výkazov, bude mať zriadený prístup k eELDP automaticky. 2. Zamestnávateľ alebo ním poverená osoba odošle elektronicky ELDP a zároveň zašle príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne aj klasický papierový ELDP. Zamestnávateľ bude týmto paralelným spôsobom spracovávať reálne prípady, teda nepôjde o vymyslené dáta. 3. Testovanie zamestnávateľov sa ukončí 29.12.2015. 4. Pred spustením do produkcie (4.1.2016) sa zamestnávateľovi v SES vymaže história testovacích eELDP. 5. Problémy, ktoré sa vyskytnú počas elektronického zasielania ELDP, ako aj podnety na zlepšenie funkcionality, prosíme priebežne oznamovať na adresu: eSluzbyServiceDesk@socpoist.sk . Do predmetu správy prosíme uviesť „ELDP – testovanie“.

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. pre elektronickú komunikáciu ELDP nad prehľadom ELDP vznikol nasledovný formát správy (cesta: ELDP/akcia Správy/Generovanie správ): Evidenčný list dôchodkového poistenia

2. nad prehľadom ELDP pribudol nový stĺpček eELDP, ktorý sa po úspešnom exporte označených ELDP zaškrtne.

3. nad prehľadom ELDP vznikla v lokálnom menu nová akcia Realizácia exportom, pomocou ktorej môže používateľ Nastaviť alebo Zrušiť označenie stĺpčeka eELDP


Novinka ÚPRAVA - Mzdové údaje - prenos druhov poistenia

V editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie sa pri použítí tlačidla Pridaj prenesú vybrané druhy poistenia, po ich odobratí sa už v prenosovom okne pri následnom pridávaní neponúknu.

Upravené

Poznámka: Pre priraďovanie druhov poistenia mohol používateľ použíť tlačídlá ZP a SP.


Novinka NOVINKA - Registračný list FO od 15.12.2015

Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platnou od 15.12.2015 bol doplnený nový typ odvodovej úľavy pre fyzickú osobu, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá.

Sociálna poisťovňa pre účely generovania RLFO rozšírila položku Typ zamestnanca o novú položku: 18 - DN NRO - UP, GP

Na základe tejto zmeny boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy: 1. Mzdové údaje záložka Odvody/podzáložka Poistenie/sekcia [2] Odvodové zvýhodnenie: - od mzdového obdobia 12/2015 sa po zaškrtnutí položky "Dlhodobo nezamestnaný - uplatniť pre SP a ZP pri vzniku PP" zobrazí nová položka "DN - najmenej rozvinutý okres", zaškrtnutím tejto položky používateľ zapne nové odvodové zvýhodnenie

2. Registračné listy FO: - pri ukladaní mzdovej karty v mesiaci vzniku takéhoto pracovné pomeru sa systém spýta na generovanie prihlášky RLFO po zvolení možnosti ÁNO alebo po spustení akcie Generuj registračné listy FO nad prehľadom Registračné listy FO, sa do prehľadu Registračné listy FO vygeneruje druh evidencie Prihláška s typom zamestnanca 18 - DN NRO - UP, GP.


Novinka ÚPRAVA: Mzdový kalendár - nepravidelné kalendáre a atribút Zachovať víkendy

V prípade, že v definícii cyklu bol zaškrtnutý atribút Zachovať víkendy, nedochádzalo k správnemu generovaniu kalendárov v prípade, že:

- bol cyklus generovaný od iného dátumu ako za celý kalendárny rok
- ak začiatok cyklu na kalendári z minulého roka bol cez víkend.

Funkcionalita kalendárov upravená.

UPOZORNENIE:

Kalendáre sa pre ďalší rok generujú novembrovou uzávierkou.

Pokiaľ na nepravidelných kalendároch máte zaškrtnutý atribút Zachovať víkendy, skontrolujte vygenerované kalendáre pre rok 2016, prípadne spustite opätovne uzávierku na tejto verzii (potom, čo zrušíte už vykonanú novembrovú uzávierku).


Oprava OPRAVA - Editor Paušály a zrážky a Rodinní prislušníci v uzavretom mzdovom období

V prípade uzavretého mzdového obdobia, nešlo pomocou tlačidla Oprava otvoriť k prehliadaniu editor Paušálov a zrážok a Rodinných príslušníkov vnútri editora Mzdových údajov. OpravenéVerze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Novinka NOVINKA - Evidenčný list dôchodkového poistenia - opravný

Do editora Evidenčného listu dôchodkového poistenia bola do sekcie [1] Parametre doplnená nová časť Export, v ktorej je nová položka Typ výkazu, táto položka má východziu hodnotu "Riadny". V prípade, že používateľ vystavuje opravný ELDP, nastaví túto položku na hodnotu "Opravný".


Novinka ZMENA - Registračné listy FO - väzby

Odteraz nie je možné editovať existujúce a vytvárať nové Registračné listy FO v uzavretom mzdovom období. Editor Registračné listy FO bol prerobený do tzv. nového vzhľadu.


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP - väzby

Odteraz nie je možné editovať eixtujúce a vytvárať nové Hlásenie zmien ZP - väzby v uzavretom mzdovom období. Editor Hlásenie zmien ZP - väzby bol prerobený do tzv. nového vzhľadu.


Novinka ÚPRAVA - Likvidácia pokračujúcej DNP, ktorá vznikla pred 1. ostrým mzdovým obdobím

Pri likivdácii pokračujúcej DNP, ktorá vznikla pred 1. ostrým mzdovým obdobím neboli rešpektované ručne zadané dni z položky Už preplatené dni.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP

Nápočet ELDP bol upravený, pri prerušeniach, ktoré vznikli v priebehu kalendárneho mesiaca sa položka Vymeriavací základ nevypočítala správne.

Nápočet upravený


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na duplicitu OP

Do editora Mzdové údaje bola doplnená kontrola na duplicitu odpočítateľnej položky. V prípade, že sa platnosť rovnakého symbolu odpočítateľnej položky prekrýva, systém zahlási:

"Viacnásobný výskyt daňové odpočtu/zľavy "SYMBOL"."

a nedovolí mzdovú kartu uložiť.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet nároku na stravné - poldňové neprítomnosti

Odteraz sa posudzujú hodiny jednodňových neprítomnosti v rovnakom dni sumačne, doteraz sa posudzovala každá neprítomnosť zvlášť a zároveň sa zohľadňuje aj minimálny počet odpracovaných hodín a hranica hodín zadaná na sade stravného lístka.

Príklad: Zamestnanec má uväzok 8 hod./deň V jeden deň si čerpá dovolenku 4 hodiny a návštevu lekára 4 hodiny Na sade stravných lístkov má uvedenú minimálná hranicu pre nárok na stravné lístky 4 odpracované hodiny za deň

Doteraz sa v takomto prípade nárok na stravný lístok za tento deň neznížil (t.j.zamestnanec dostal stravný lístok za tento deň), odteraz sa zníži (t.j. zamestnanec nedostane za tento deň stravný lístok).


Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka ÚPRAVA - Zmeny v distribučných mzdových zložkách - zrážky výkonu rozhodnutia

Pri generovaní novej databázy bude odteraz v číselníku Mzdové zložky - distribučné a Mzdové zložky zaškrtnutá položka Tlač na zápočtový list na nasledovných mzdových zložkách:

Číslo - Názov mzdovej zložky

 • 912 - Neprednostná zrážka
 • 913 - Prednostná zrážka
 • 914 - Dlžné výživné
 • 915 - Bežné výživné

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie novej úpravy mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka ZMENA - Použiť v Predspracovaní (RZD, RZZP)

Pre Skupiny mzdových zložiek:
Dane
Zákonné poistenie
Oprava základní

so vstupným formulárom Čiastka, bola povolená editácia položky Použiť v predspracovaní.

POZNÁMKA:

Je to napríklad z dôvodu importu výsledkov ročného zúčtovania dane z excelovského súboru, ak bolo ročné zúčtovanie dane vykonané mimo systému Helios Orange alebo z dôvodu importu výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenie z excelovského súboru, ktoré vykonali jednotlivé zdravotné poisťovne.


Novinka NOVINKA - Poistenie - nový vzhľad editoru

Editor Poistenie (cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Poistenie) bol prerobený do tzv. nového vzhľadu. V sekcii [3] Zaokrúhlenie pribudlo tlačídlo Zmeň, ktorým po zadaní prihlasovacieho mena je možné zmeniť zaokrúhlenie odvodu a VZ (pôvodne táto voľba bola v tlačídle Akcia pod názvom Oprava zaokrúhlenia). Nad týmto prehľadom pribudla v miestnom menu akcia MZ ku kráteniu VZ prestojami.


Novinka NOVINKA - Posťovne - nový vzhľad editoru

Editor Poisťovne (cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne) bol prerobený do tzv. nového vzhľadu. Nad prehľadom Poisťovne pribudla v miestnom menu akcia Mzdové zložky - ku kráteniu VZ prestojami.


Novinka INFO - Štatistické výkazy v listinnej podobe len do 31.12.2015

Od 1.1.2016 vznikne spravodajským jednotkám zákonná povinnosť elektronicky predkladať štatistické výkazy. Po tomto dátume zanikne možnosť predkladať štatistické výkazy v listinnej forme (okrem zákonných výnimiek).

Elektronické predkladanie štatistických výkazov spravodajskou jednotkou: Spravodajská jednotka získa formou registrácie prístup do elektronického zberu údajov. Zaregistruje sa sama (do 31. 12. 2015), alebo jej po 1. 1. 2016 prístup do aplikácie elektronický zber aktivuje Štatistický úrad automaticky bez toho, aby sa musela zaregistrovať. Prístupové údaje spolu s oznámením o zaradení do štatistického zisťovania spravodajskej jednotke v doporučenom liste zašle príslušné pracovisko Štatistického úradu SR.

Po získaní prístupu (hesla) bude spravodajská jednotka predkladať štatistické výkazy elektronickou formou cez elektronický zber údajov (eZber). Po prihlásení sa do eZberu bude mať sprístupnené podanie jej určených štatistických výkazov. Údaje do elektronického formulára štatistického výkazu (eForm) bude zadávať (vpisovať) osobne. Aktuálne nie je umožnené nahrávanie údajov zo súborov.

POZNÁMKA:

Štatistický úrad SR plánuje v budúcnosti vytvoriť rozhrania na posielanie dát priamo zo systémov podnikateľov. V priebehu roka 2016, keď sa sfinalizuje koncept získavania údajov, začne oslovovať sw spoločnosti (tiež Asseco Solutions, a.s.) s možnosťou spolupráce v tejto oblasti.


Verze 2.0.2015.0902 ze dne 09.11.2015

Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - atribút Hodiny, Dni

Ak sa do editora Predspracovanie zadala len časť dňa, napr. 4 hodiny (dovolenka...) a hneď po zadaní hodín používateľ klikol myšou na atribút Deň (needitovateľný), vrátili sa Hodiny do hodnoty plného úväzku.

Funkcionalita upravená.


Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka ÚPRAVA - Obstarávanie zmien Konta pracovného času - import XML

Pomocou XML správy nešlo importovať desatinné miesta v položke Rozdiel hodín. Teraz je to možné importovať v týchto formátoch:

<HodinyRozdil>-1.1</HodinyRozdil>
<HodinyRozdil>-1,1</HodinyRozdil>


Novinka ÚPRAVA - MZ pre zadanie čerpania dovolenky so vstupným formulárom Hodiny * Dni

V novom formulári Predspracovania a vo formulári zadania mzdovej zložky vo výpočte mzdy v prípade dovolenky so vstupným formulárom Hodiny * Dni nebolo možné zadať pracovné dni. V takomto prípade zostali hodiny nulové, nedošlo k výpočtu podľa denného fondu zamestnanca.


Novinka NOVINKA - Dôchodky - nový vzhľad editoru

Editor Dôchodky bol prerobený do tzv. nového vzhľadu. Pri položke Dátum nároku pribudlo nové tlačidlo, po jeho stlačení sa doplní predpokladaný Dátum nároku na starobný dôchodok.


Oprava OPRAVA - Predspracovnanie - nulovanie čiastky

V prípade, že sa do Predspracovania vkladala mzdová zložka, ktorá:

- mala nastavené Krátiť hodinami /akýmikoľvek/ - vstupný formulár bol Čiastka

tak:

pri zadaní čiastky dochádzalo k jej vynulovaniu.

Toto sa dialo len v prípade, že sa mzdová zložka vkladala do Predspracovania. Ak sa mzdová zložka vložila do Paušálov a zrážok alebo priamo do Výpočtu, bolo všetko v poriadku.


Verze 2.0.2015.0806 ze dne 30.09.2015

Novinka ZMENA - Predspracovanie, Paušály a zrážky, atribút Čiastka

V novom editore Predspracovanie a Paušály a zrážky sa automaticky dopočítaval atribút Čiastka priamo v editore Predspracovanie alebo Paušály a zrážky.
Jednalo se o mzdové zložky, ktoré mali zadaný základ pre výpočet (napr. dovolenka, práca platená priemerom...)
Niektorí zákazníci nepovažovali tento stav za vyhovujúci - a to v prípade, kedy tieto údaje zadávala osoba, ktorá by nemela vidieť čiastky miezd.
Bola vrátená pôvodná funkcionalita - tzn. k výpočtu v týchto prípadoch dochádza až vo Výpočte mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - Ulož+rovnaká MZ

V prípade, že bolo v Predspracovaní použité tlačidlo Ulož + rovnaká MZ, dochádzalo k tomu, že:

- pokiaľ bolo zadaných niekoľko rovnakých mzdových zložiek platených priemerom alebo tarifom (napr. dovolenka, réžijná mzda...), do výpočtu sa preniesli všetky mzdové zložky, ale výpočet prebehol len na prvej zadanej.

- po uložení editora a stlačení tlačidla Nový sa nepredponúkal k zadávaniu nový zamestnanec

Jedná sa dôsledok prepisu nového editora.


Verze 2.0.2015.0804 ze dne 21.09.2015

Oprava OPRAVA - Miestna ponuka nad prehľadom Mzdové údaje

V miestnej ponuke prehľadu Mzdové údaje (t.j. akcie) chýbala položka Zmeny základnej mzdy a zároveň bola nadbytočná položka Hromadné zmeny.

Opravené


Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Novinka - Sociálny fond - automatický nápočet, prednastavenie v 1. ostrom období

1. súdoček Sociálny fond bol posunutý vrámci stromčeka nad súdoček Účtovanie miezd a do východzieho prehľadu Sociálneho fondu bol zaradený stĺpček Percento, čiastka.

2. editor Sociálneho fondu bol upravený tak, že záložka Účtovanie bola presunutá na záložku Sociálny fond ako nová sekcia [2] Účtovanie.

3. do editora tvorby sociálneho fondu pribudla do sekcie [1] Parametre nová zaškrtávacia položka "Automatický nápočet", zaškrtnutím sa bude napočítavať/aktualizovať tvorba sociálneho poistenia zároveň s výpočtom mzdy (t.j. nebude nutné spúšťať ručne akciu Nápočet sociálneho fondu).

POZOR: pri datábaze s väčším počtom zamestnancov sa môže výpočet mzdy výrazne spomaliť, v týchto prípadoch toto nastavenie neodporúčame.

4. pri zakladaní 1. ostrého obdobia sa do prehľadu Sociálny fond odteraz založí prednaplnený záznam pre mesačnú tvorbu sociálneho fondu. Obsahuje nasledovné hodnoty:

Rok = rok 1.ostrého obdobia
Mesiac do = mesiac 1.ostrého obdobia
Mesiac do = mesiac 1.ostrého obdobia
Typ = Percento
Percento, čiastka = 0,6
VZ = Mzdové zložky
Automatický nápočet = Nie
Zamestnanci = Všetci
Pozícia zaokrúhlenia = Stotiny meny
Hranica zaokrúhlenia = Aritmeticky (0,5 nahor)

Používateľ by si už mal len vyplniť záložku Účtovanie. Samozrejme si môže tento prednastavený záznam upraviť podľa svojích predstáv (zmeniť %, zakrúhľovanie...).


Novinka ÚPRAVA - Zmeny v distribučných mzdových zložkách

Pri generovaní novej databázy budú v číselníku Mzdové zložky - distribučné a Mzdové zložky vykonané úpravy v nasledovných mzdových zložkách:

203 - Nemocenská - organizácia:
- zmena názvu MZ na Náhrada pri dočasnej PN

791 - Cestovné do limitu:
- položka Hrubý príjem nie je zaškrtnutá

UPOZORNENIE:
Do existujúcich databáz sa tieto úpravy premietnu po spustení akcie Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy z prehľadu Mzdové zložky do číselníka Mzdové zložky - distribučné A ZÁROVEŇ AJ do číselníka Mzdové zložky (používateľské) , ak sú k používateľským mzdovým zložkám priradené referenčné mzdové zložky rovnakého čísla.


Novinka ÚPRAVA - Zakladanie druhov pracovných pomerov

Odteraz sa pri založení druhu pracovného pomeru ako aj pri zmene založeného pracovného pomeru (cesta: Koštanty a číselníky/Druhy pracovných pomerov alebo editor Mzdové údaje záložka Pracovný pomer časť Vzory tlačidlo Druh PP) prepíšu do nasledujúcich mzdových období aj nasledovné položky:

 • Nepravidelný príjem
 • Vypni kontrolu
 • Bonus dni - nárok
 • Minimálna mzda
 • Daň


Novinka ÚPRAVA - Výpočet DVZ

Mesačná uzávierka za december, bola upravená tak, aby pri výpočte DVZ platného od nasledujúceho roka bol do vymeriavacieho základu započítaný aj vymeriavací základ zo spätného rozpočtu sociálneho poistenia z rozhodného obdobia.

Upozornenie:
Používateľ by si mal skontrolovať v prehľade DVZ, záznamy s dátumom do 31.12.2014 položku Vymeriavací základ, u zamestnancov, u ktorých trvalo nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej PN, ktorá začala v roku 2015, najmenej 90 dní a zároveň nemocenské poistenie zamestnanca trvalo nepretržite od 1. 1. 2014.Novinka ZMENA - Hláška pri oprave automatom vygenerovaného riadku ELDP

Hláška, ktorá sa používateľovi zobrazuje pri oprave automaticky vygenerovaného riadku ELDP v sekcii [2] - Obdobie poistenia, dosiahnutý VZ bola upravená a znie: "Oprava záznamu automaticky generovaného Nápočtom ELDP.

Každý ďalší Nápočet (sputsený Mesačnou uzávierkou alebo používateľsky prístupnou akciou) zruší všetky automaticky generované záznamy v ELDP a vytvorí ich znova.

Zachované zostanú len Ručne vytvorené záznamy. Zmeny vykonané na automaticky generovaných záznamoch je možné uchovať len tak, že ELDP najskôr uzavriete a následne vykonáte zmeny."

Poznámka:
Automaticky generované riadky používateľ zväčša mení v prípade, kedy vzniku pracovného pomeru zamestnanca spadá pred 1. ostré mzdové obdobie alebo v prípade, že potrebuje odovzdať ELDP Sociálnej poisťovni skôr ako má za vyžiadané obdobie vypočítané mzdy.Novinka Novinka - Informačné karty č. 11 a č. 12 - cudzinci

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové tlačové formuláre pre splnenie oznamovacej povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

Sys.č. /Názov / Platnosť od
-403147 / Informačná karta č. 11 / 01.01.2015
-403148 / Informačná karta č. 12 / 01.01.2015

Podrobnejšie informácie k téme Zamestnávanie cudzincov nájdete na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/zamestnavanie-cudzincov-1.html?page_id=272197


Novinka ÚPRAVA - Rušenie dôchodkov po výpočte mzdy

Odteraz nie je možné z prehľadu Dôchodky mazať nasledovné druhy dôchodkov, ak v aktuálnom období, mal daný zamestnanec už vypočítaný mzdu: Invalidný (nad 70%)

Predčasný starobný
Starobný
Výsluhový dôchodok ak dovŕšil dôchodkový vek

Invalidný výsluhový dôchodok (od 20%)


Novinka Úprava - Mzdové konštanty -používateľská konfigurácia

Z editora mzdových konštánt zo záložky Sadzby a konšt. sekcia [1] Konštanty výpočtu bola schovaná položka "Nastavenie používateľskej konfigurácie", ktorá už bola nahradená funkcionalitou "Druhy pracovných pomerov".

Podrobnejšie informácie k Druhom pracovných pomerov nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Druhy_pracovn%C3%BDch_pomerov_-_Mzdy_%28SK%29


Novinka ÚPRAVA - Zoradenie mzdových zložiek na mzdovom liste

Odteraz sa mzdové zložky, ktoré vracajú tlačové zdroje xMzListHrubyIbaPrijemDetail a xMzListHrubaMzdaDetail zoraďujú podľa zaradenia mzdovej zložky do Skupiny mzdových zložiek a vrámci nej podľa čísla mzdových zložiek.

Tieto tlačové zdroje sú použité v nasledovných distribučných tlačových formulároch v sekcii Hrubá mzda a Hrubý príjem:

Sys.č. / Názov
-403132 Mzdový list
-403135 Mzdový list (všetky VZ a odvody)


Novinka ÚPRAVA - Necelodenné prerušenia sociálneho poistenia

Počet dní sociálneho poistenia bol upravený tak, aby v prípade, kedy neprítomnosť, ktorá trvá len časť zmeny a zároveň je nastavená ako prerušenie sociálneho poistenia, nekrátila počet dní sociálneho poistenia a naopak, aby neprítomnosť, ktorá trvá len časť zmeny a zároveň je nastavená ako vylúčená doba platenia sociálneho poistenia, krátila počet dní sociálneho poistenia.

Príklad č. 1: Neplatené voľno od 1. 4. 2015 - 30. 4. 2015 (1.4.2015 odpracoval pol dňa, má vyplatenú mzdu)

Stav SP = Trvá (doteraz bol Stav SP = Prerušené)
VZ do všetkých fondov sociálneho poistenia (doteraz VZ do všetkých fondov sociálneho poistenia, ale vrámci spätného rozpočtu SP)

Príklad č. 2: Pracovná neschopnosť od 1. 4. 2015 do 30.4.2015 (1.4. 2015 odpracoval pol dňa, má vyplatenú mzdu)

Stav SP = Trvá (doteraz bol Stav SP = Trvá)
VZ na UP (doteraz bol VZ len na UP)

Príklad č. 3:
Koniec PP 1.7.2015
Neplatené voľno 1.7.2015 pol dňa

Stav PP = Trvá (doteraz bol Stav SP = Trvá)
VZ do všetkých fondov sociálneho poistenia (doteraz bol VZ len na UP)


Novinka NOVINKA - Čisté príplatky

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikla nová položka Čísté príplatky, ktorú si môže používateľ zobraziť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav.

Nová položka Čisté príplatky bola doplnená do distribučného filtra (S) Prehľad miezd. Distribučný filter nájdete nad prehľadom Výpočet mzdy po stlačení tlačidla Zostavy/SYSTEM.

Zároveň boli nasledovné distribučné tlačové formuláre rozšírené o sekciu ČISTÉ PRÍPLATKY:

Sys.č. Název
-403132 Mzdový list -403135 Mzdový list (všetky VZ a odvody)


Novinka Novinka - Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku 2015

Nad prehľad Výpočet mzdy/akcia Prehľad nárokov na ND vznikol nový distribučný tlačový formulár platný od 1/2015:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403300 / Potvr.zamestnávateľa o zam.na ND / 01.01.2015

Upozornenie: Toto tlačivo má zamestnávateľ povinnosť predložiť len na individuálne vyžiadanie pobočky Sociálnej poisťovne, z dôvodu, že neeviduje údaje o zamestnancovi (vymeriavacie základy, registračné údaje) potrebné k posúdeniu nároku na nemocenské alebo, ak sa nemocenské určuje z PDVZ.


Novinka INFO - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014

Podrobnejšie informácie k výsledkom RZZP nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_V%C3%BDsledok_RZZP_od_r._2011#V.C3.BDkaz_nedoplatkov_a_Ozn.C3.A1menie_o_preplatkoch_RZZP_2011

Informácie zdravotných poisťovní k RZZP 2014 nájdete na ich webových stránkach:
VšZP:
http://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2014.html

ZP Union:
https://www.union.sk/rocne-zuctovanie-2014

ZP Dôvera:
http://www.dovera.sk/platitel/rocne-zuctovanie


Novinka NOVINKA - Spätná oprava vo výpočte mzdy

Vo výpočte mzdy konkrétneho zamestnanca pribudla nová akcia Spätná oprava.

UPOZORNENIE:
Spustením tejto akcie nedochádza k žiadnym zmenám v už uzavretých a vypočítaných mesiacoch (oprava je vykonaná vždy do mzdy vybraného neuzavretého obdobia).

Pomocou tejto akcie je možné vykonávať 2 typy opráv:
Tarifná mzda
Príjmová mzdová zložka

Používateľ si zvolí typ opravy, rozmedzie mzdových obdobích, ktorých sa oprava týka a zadá mesačnú čiastku. Po spustení akcie Výpočítaj rozdiel si systém vypočíta celkovú čiastku za zvolené rozmedzie obdobia, porovná ju s pôvodne vyplatenou a vypočíta rozdiel, po stlačení tl. OK sa rozdiel zapíše priamo do výpočtu mzdy aktuálneho obdobia na mzdovú zložku uvedenú v časti Opravné údaje.

Podrobnejšie informácie k tejto akcii nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Osobn%C3%BD_kalend%C3%A1r_-_Mzdy_%28SK%29#Sp.C3.A4tn.C3.A1_oprava


Novinka ÚPRAVA - Spätný rozpočet SP - pravidelný príjem - príjem vyplatený po skončení PP

Spätný rozpočet, ktorý sa vykonáva zamestnancovi s pravidelným príjmom, ktorému bol po skončení PP vyplatený príjem (nedohodár, nebol predtým dlhodobo nezamestnaný) sa pri výpočte počtu mesiacov, ktorými sa rozpočítavaný príjem delí, nezapočítavali tie mesiace, ktoré boli pokryté celomesačnou vylúčenou dobou.

Upravené

Priklad:
PP od 1.1.2015 - 31.5.2015
PN od 12.1.2015 -15.5.2015 (vylúčená doba platenia poistenia)
Príjem vyplateny 7/2015 = € 550,-

Alikvótna časť VZ:
za 1-5/2015 VZ = 550/5=110,- , v obdobi 2-4/2015 plati z VZ 110 len UP, pretože ostatné VZ sa krátia dňami vylúčenej doby, t.j. PN.

Systém Helios Orange doteraz počítal alikvótnú časť VZ:
za 1 a 5/2015 VZ = 550/2 = 275,- (pre všetky VZ)
za 2-4/2015 VZ = 550/5 = 110,- (pre UP)


Novinka ZMENA - Dorovnanie základnej mzdy pri mesačnej odmeňovaných zamestnanoch

Dorovnanie základnej mzdy pri mesačne odmeňovaných zamestnancoch bola upravené tak, že sa nevykoná:
- ak je odpracovaný celý mesačný fond pracovnej doby a vo výpočte mzdy sa vyskytne tzv. netarifná základná mzda. Netarifná základná mzda je MZ-ka Skupiny MZ "Základná mzda", ktorá nemá v položke Základ pre výpočet hodnotu "Tarif z kmeňovej karty" alebo má iné % ako je hodnota "100".

- ak existuje vo výpočte mzdy dochádzková Mzdová zložka s nenulovými hodinami

Doteraz aj v týchto prípadoch dochádzalo k dorovnaniu základnej mzdy.

Príklad:
Zamestnanec má základnú mzdu € 380,-
Automatický dopočet hodín = zapnutý
Mesačný fond = 176 hod.
Úkolová mzda = 16 hod./€ 94,-

Aktuálny výpočet základnej mzdy: 380/176x160 = 345,45
Pôvodný výpočet základnej mzdy: 380 - 94 = 286,00

Upravený algoritmus výpočtu dorovnania základnej mzdy sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda (ak je v aktuálnom mesiaci vypočítaná mzda, algoritmus sa uplatní v najsledujúcom mzdovom období).


Novinka Novinka - Mzdový list - SK ISCO

Do distribučných tlačových formulárov:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do -403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 01.01.2009 -403132 / Mzdový list / 01.01.2009

bol doplnený údaj SK ISCO - kód a údaj KZAM odteraz zobrazuje kód (doteraz zobrazoval názov).

Poznámka:
Kompletný číselník SK ISCO-08 si môže používateľ v prípade potreby naimportovať naištalovaním doplnku "Štatistický číselník - Klasifikácia zamestnaní (SK-ISCO)" z Helios Store zo záložky Zadarmo.


Novinka NOVINKA - Mzdové údaje - dĺžka MD

V editore Mzdových údajov bola položka "Dĺžka MD" premenovaná na "Zmena dĺžky MD". Táto položka naďalej slúži len na zadanie inej dĺžky ako je základná (osamelá žena, viacpočetné materstvo), vyplňujete sem počet dní neštandardnej dĺžky materskej dovolenky.

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová položka Dĺžka materskej dovolenky. Táto položka zobrazuje pri každom zamestnancovi základnú dĺžku materskej dovolenky, ak má v položke Zmena dĺžky MD zadanú hodnotu "0", inak zobrazuje nenulovú hodnotu z položky Zmena dĺžky MD. Novú položku si môže používateľ zobraziť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav. Zároveň bola táto položka doplnená do distribučnej zostavy (S) Materská dovolenka. Distribučný filter nájdete nad prehľadom Výpočet mzdy po stlačení tlačidla Zostavy/SYSTEM.


Novinka Úprava - Generovanie nepravidelného kalendára - plynulé pokračovanie cyklu.

Ak je v definícii cyklu smien nastavený parameter "Generovanie pre budúci rok" na hodnotu "Plynulé pokračovanie cyklu" a zároveň je zaškrtnutý paremeter "Zachovať víkendy" dochádzalo pri vygenerovaní kalendára pre budúci rok k posunu poradia dní cyklu.

Upravené


Novinka Úprava - Generátor mzdových zostáv - triediacie hladiská

Odteraz po spustení výpočtu mzdovej generátorovej zostavy si používateľ môže v dialógovom okne prenášať hodnoty z náväzného číselníka alebo vyberať z vyberača aj pri nasledovných triediacich hladiskách:

 • Druh mzdy
 • Majster
 • Mzdová účtovníčka
 • Mzdový útvar
 • Výplatné stredisko
 • Kategória
 • NO - názov (zo mzdových zložiek)
 • Útvar - názov (zo mzdových zložiek)
 • Zákazka - názov (zo mzdových zložiek)
 • Zdravotný stav
 • Kalendár
 • Účtovná skupina


Novinka ÚPRAVA - Hromadné zadávanie MZ do Predspracovania

Dialóg pre hromadné zadanie MZ do Predspracovania bol upravený tak, aby sa hodnota v prvej zadávanej položke vždy po potvrdení tlačidlom OK označila. Tzn., že je možné priamo takto označenú hodnotu meniť alebo zmazať a použítel ju nemusí ručne označovať a následne meniť.


Novinka NOVINKA - Nový editor mzdových zložiek v editore výpočtu mzdy

Editor mzdových zložiek v editore výpočtu mzdy bol prerobený do tzv. "nového vzhľadu".

Upozornenie:
Po otvorení editora si môže používateľ jeho veľkosť prispôsobiť podľa svojich predstáv, toto nastavenie si systém odpamätá.


Novinka NOVINKA - Likvidácia nemocenských dávok

Editor likvidácie nemocenských dávok bol prerobený do tzv. "nového vzhľadu".

Čo nový editor priniesol okrem vizuálneho hľadiska:
- novú položku Číslo potvrdenia - sem môže používateľ zadávať označenie dokladu vystaveného ošetrujúcim lekárom. Položka Číslo dokladu môže slúžiť na interné označovanie dokladov (bližšie info o číslovaní dokladov viď príručka na webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Kon%C5%A1tanty_a_%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky_-_Mzdy_%28SK%29#.5B1.5D_Nemocensk.C3.A9_d.C3.A1vky).

- novú položka Karanténa, ktorou si označíte, že sa jedná o obdobie nariadeného karanténneho opatrenia.

- po stlačení tlačidla Nepreplatené sa odteraz ponúknu všetky doteraz nepreplatené nemocenské dávky 12 mesiacov dozadu do vybraného mesiaca vrátane (doteraz sa ponúkali len do konca vybraného roka)

Upozornenie:
Po otvorení editora si môže používateľ jeho veľkosť prispôsobiť podľa svojich predstáv, toto nastavenie si systém odpamätá.


Novinka NOVINKA - Nový editor Predspracovanie

Editor Predspracovania bol prerobený do tzv. "nového vzhľadu".

Čo nový editor priniesol okrem vizuálneho hľadiska:
- v názve editora sa odteraz zobrazuje aj vybrané mzdové obdobie

- do sekcie [1] Zamestnanec pribudla časť Info s tlačidlami: S (Informácie o stave procestov ovplyvňujúcich výpočet mzdy/M (Zobraz editor mzdových údajov)/K (Zobraz editor osobného kalendára zamestnanca) a informácia o aktuálnom evidenčnom stave zamestnanca

- do sekcie [2] Mzdová zložka pribudla nová položka Poznámka, ktorú bolo doteraz možné napĺňať len pomocou importu do Predspracovania

Upozornenie:
Po otvorení editora si môže používateľ jeho veľkosť prispôsobiť podľa svojich predstáv, toto nastavenie si systém odpamätá.


Novinka ÚPRAVA - Ročná uzávierka - optimalizácia

Boli uskutočnené kroky pre zrýchlenie ročnej uzávierky.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na ukončenie vyňatia z ES pri ukončení PP

Bola rozšírená kontrola pri ukladaní mzdových údajov v prípadoch, kedy používateľ nezadá do mzdových údajov ukončenie vyňatia z ES a zároveň má zamestnanec zadaný koniec PP v čase trvania tohto vyňatia.

Ak má používateľ zadaný len Dátum/Dôvod vyňatia z ES je upozornený hláškou:
"Pri ukončení PP je potrebné zadať Dátum návratu do ES."

Ak má používateľ zadaný Dátum/Dôvod vyňatia z ES a zároveň Zmenu dátumu/dôvodu vyňatia, tak je upozornený hláškou:
"Neukončené vyňatie z ES pri ukončení PP (zadaná zmena vyňatia z ES).
Presuňte zmenu vyňatia do položiek Dátum/Dôvod vyňatia a zadajte dátum Návratu do ES."

Ak má používateľ zadaný Dátum/Dôvod vyňatia z ES a zároveň Zmenu dátumu/dôvodu vyňatia, ktoré dátumovo spadajú do rovnakého kal.mesiaca ako ukončenie PP, tak je upozornený hláškou:
"Neukončené vyňatie z ES pri ukončení PP (zadaná zmena vyňatia z ES).
Vyňatie z ES a zmena vyňatia z ES spadajú do mesiaca ukončenia PP. Presuňte zmenu vyňatia do položky Dátum/Dôvod vyňatia a zadajte dátum Návratu do ES. Pôvodné vyňatie z týchto položiek zadajte do výpočtu mzdy dochádzkovou mzdovou zložkou vyňatia."

UPOZORNENIE: Ak používateľ nevstúpi do mzdovej karty takéhoto zamestnanca a spustí výpočet mzdy, samotný výpočet automaticky skráti trvanie vyňatia podľa dátumu ukončenia PP, ale nedôjde k vygenerovaniu zákonných oznamovací povinnosti z dôvodu neukončenia vyňatia z ES.


Novinka Novinka - Tlačové formuláre v komunikačnom jazyku zamestnanca

Vznikla podpora na úpravu mzdových tlačových formulárov, tak aby bolo možné ich tlačiť v komunikačnom jazyku zamestnanca. Jedná sa o tieto nastavenia:

1. Doplňujúce údaje - Cudzinec - Komunikačný jazyk

2. Mzdové zložky - akcia Preklad názvu mzdovej zložky

3. Nástroje prispôsobenia - Texty v cudzich jazykoch (preklad ostatnych textov použitých v definícii tlačového formulára)

4. Definícia mzdového tlačového formulára - funkcia pre preklad textov v komunikačnom jazyku zamestnanca:
function TranslateExtText(ALanguage: Integer; AGUIDIdent, ADefaultText: string): string;
ALanguage = číslo jazyka (napr. 1 = čeština, 4 = slovenčina...)
AGUIDIdent = identifikátor externej hlášky (napr. '64F8B250-C3FB-4AEA-91A0-24C15AE163F3')
ADefaultText = text, ktorý bude použitý, pokiaľ nebude preklad nájdený


Novinka Úprava - Zviazanie 2 hlavných PP

Odteraz je povolené zviazať 2 hlavné PP (t.j. druh PP = Hlavný pracovný pomer na dobu určitú s druhom PP = Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú) v kalendárnom mesiaci, v ktorom jeden z týchto hlavných PP končí a zároveň druhý začína. Po zviazaní pracovných pomerov dochádza na hlavnom pracovnom pomere k výpočtu spoločného daňového základu a vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie.

UPOZORNENIE: V nasledujúcom kal. mesiaci je potrebné toto zviazanie zrušiť.

Kontrola chybného stavu pracovných pomerov, kedy NIE JE povolené mať zviazaných viac hlavných pracovných pomerov v kal. mesiaci, v ktorom jeden z týchto hlavných PP nekončí a zároveň druhý nezačína, bola pridaná:
1. pri ukladaní mzdovej karty - pri takomto stave sa zobrazí chybová hláška:
"Nepovolený typ pracovného pomeru pri pracovnom pomere naviazaného na iný. (zrušte túto väzbu)"

2. do mesačnej kontroly mzdových údajov - pri zistení tohto stavu sa objaví vo výsledku procesu mesačnej kontroly mzdových údajov chybové upozornenie:
"Nepovolený druh PP naviazaný na iný PP (zrušte túto väzbu!)"

Mesačná kontrola mzdových údajov sa spúšťa na 2 miestach:
1. automaticky pri mesačnej uzávierke
2. ručne spustením akcie Mesačná kontrola mzdových údajov nad prehľadom Mzdové údaje.


Novinka NOVINKA - Nový editor Paušálov a zrážok

Editor Paušálov a zrážok bol prerobený do tzv. "nového vzhľadu".

Čo nový editor priniesol okrem vizuálneho hľadiska:
- do sekcie [1] Zamestnanec pribudla časť Info s tlačidlami: S (Informácie o stave procestov ovplyvňujúcich výpočet mzdy/M (Zobraz editor mzdových údajov)/K (Zobraz editor osobného kalendára zamestnanca) a informácia o aktuálnom evidenčnom stave zamestnanca

- do sekcie [2] Paušálna mzdová zložka pribudla nová položka Poznámka

- záložka 2 - Banka, Exekúcie, Zmeny sa zobrazí pri zakladaní (po stlačení tlačidla Nový) alebo oprave (po stlačení tlačidla Oprava) len pri zrážkových mzdových zložkách a to pre zadanie Bankového spojenia alebo Výkonu rozhodnutia. V prípade príjmových mzdových zložiek sa táto záložka zobrazí pre zadanie zmeny len pri oprave záznamu (tlačidlo Oprava) pre zadanie Zmeny. Príjmové mzdové zložky, pri ktorých je možné zadať zmenu musia mať vo svojej definícii nasledovné nastavenie:
Skupina MZ = Naturálna mzda, Nešpecifikovaný príjem, Príplatky a doplatky, Zrážky zo mzdy, Prémie a odmeny, OON
A ZÁROVEŇ
Vstupný formulár = Čiastka alebo Hodiny * čiastka
A ZÁROVEŇ
Zrážka VR = nie je

UPOZORNENIE:
Po otvorení editora si môže používateľ jeho veľkosť prispôsobiť podľa svojich predstáv, toto nastavenie si systém odpamätá.


Novinka NOVINKA - Účtovné dimenzie z Predspracovania

Do tlačového zdroja xSlozkyMzdyOstatni boli doplnené nové atribúty:

 • Predzp_Zakazka
 • Predzp_IdVozidlo
 • Predzp_Utvar
 • Predzp_NaklOkruh

ktoré vracajú hodnoty z atribútov Zákazka, Vozidlo, Útvar a Nákladový okruh zo mzdovej zložky zadanej v Predspracovaní, ak daná mzdová zložka má povolený Viacnásobný vstup

Tieto tlačové zdroje sú použité v nasledovných distribučných tlačových formulároch v časti, ktorá vracia zoznam mzdových zložiek (okrem nemocenských dávok a zrážok):

Sys.č. Název
-403128 Projekt - Výplatná páska
-403139 Výplatný lístok 2 A5
-403138 Výplatný lístok A4
-403120 Výplatný lístok I.
-403134 Výplatný lístok II.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Novinka Úprava - Opravná MZ pre UP

Pri použití opravnej MZ-ky, ktorou používateľ koriguje nulový VZ na UP sa mohlo stať, že výsledný VZ na UP bol súčtom vyplatených príjmových MZ vstupujúcich do VZ na UP a čiastky zadanej do korekcie.

Upravené

Použité skratky:

 • MZ - mzdové zložky
 • VZ - vymeriavací základ
 • UP - úrazové poistenie


Novinka Úprava - Likvidácia ND - ukončená ND

Ak je do Predspracovania zadaná/naimportová dochádzková MZ s dátumom do rovným poslednému kalendárnemu dňu vybraného obdobia, ktorá je určená v číselníku RLFO - väzby ako prerušenie sociálneho poistenia, pri likvidáci ND sa systém nepýta na to, či je ukončená (automaticky je nastavená ako ukončená).

Upravené, tak aby sa aj v tomto prípade systém pýtal na jej ukončenie, t.j. pokračovanie/nepokračovanie do nasledujúceho mzdového obdobia. Na základe tohto označenia sa následne generujú ukončenia RLFO prerušení, hlásení zmien ZP a pod.

Použité skratky:

 • ND - nemocenská dávka
 • MZ - mzdová zložka
 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • ZP - zdravotné poistenie


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP - predtým dlhodobonezamestnaný a príjem po skončení PP

Nápočet údajov pre mesačný výkaz ZP:

1. v prípade, kedy má zamestnanec uplatnenú výnimku na ZP pre dlhodobo nezamestnaného sa odteraz do mesačného výkazu ZP napĺňa aj položka Úhrn príjmov - ďalšie PP (v tomto prípade sa nevypĺňal). Ak má takýto zamestnanec celý mesiac bez príjmu, t.j. má nulové dni poistenia, tak sa mu odteraz aj v tomto pripade nulujú sadzby poisteného (v tomto prípade sa nenulovali)

2. ak má zamestnanec vyplatený príjem po skončení PP (bezohľadu na druh PP), tak sa odteraz napĺňa položka Úhrn príjmov - ďalšie PP namiesto položky Úhrn príjmov - OP.

UPOZORNENIE: V prípade, že ste mali takéto prípady od 1/2015, je potrebné pre dané mzdové obdobie prepočítať mzdu a opakovane napočítať mesačný výkaz pre ZP.


Novinka ZMENA - Elektronické mesačné výkazy na ZP - oddelovač desatinných miest

Pri generovaní typu dávky 514 a 590 sa odteraz od mzdového obdobia 1/2014 použije ako oddelovač desatinných miest čiarka (doteraz sa používala bodka).


Novinka Úprava - Kontrola na spätný rozpočet SP pred vznik PP

Odteraz sa nebude vo výpočte mzdy v mesiaci vzniku PP objavovať hláška:
"Chýbajú mzdové údade pre obdobie spätného rozpočtu. Pokračovať?"


Novinka Novinka - Nové distribučné filtre (zostavy)

Boli vytvorené nové distribučné filtre, ktoré nad príslušnými prehľadmi nájdete po stlačení tlačidla Zostavy/SYSTEM:
1. prehľad Ročné zostavy/Mzdové údaje - pohľad cez obdobia:
(S) Krátenie dovolenky za neospravedlnenú absenciu
(S) Krátenie dovolenky za ospravedlnenú absenciu

2. editor Výpočet mzdy:
(S) Mzda v CM
(S) Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
(S) Odvodové zvýhodnenia sociálneho poistenia
(S) Dividendy
(S) Exekúcie

3. prehľad Účtovanie miezd:
(S) Mzdové zložky bez kontácie

4. prehľad Mzdové údaje:
(S) Materská dovolenka
(S) Rodičovská dovolenka


Novinka Úprava - Pracovné cesty - import XML

Pri importe pracovných ciest s korekciou a prázdnou poznámkou systém hlási:

"Chybný formát atributu KorekceDny."

Upravené


Verze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Novinka Novinka - Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2015

Vzhľadom na negatívny vývoj koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností sa valorizačný machanizmus úpravy súm životného minima neuplatní a sumy životného minima ostávajú od 1.júla 2015 nezmenené.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti) uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015 (t.j. bez ohľadu na to, že si zmluvné strany dojednali dlhšiu dobu trvania).

Bližšie informácie nájdete v Poradni SK na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2015#.C5.BDIvotn.C3.A9_minimum


Novinka Úprava - DDS (III. pilier) - min./max.

Ak sa do editora DDS (III.pilier), kde položka Počítať je nastavená na hodnotu "Percento", zadá do sekcie [2] Zamestnanec - výpočet sporenia alebo do sekcie [3] Organizácia - výpočet sporenia do položky Minimum alebo Maximum čiastka s desatinným miestom, po rozkopírovaní do nasledujúcich mzdových období dôjde k orezaniu týchto desatinných miest.

Upravené


Novinka ZMENA - Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky od 27.5.2015

MZ SR vydalo novú verziu tlačiva „Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku“. Na základe tejto zmeny vznikol v systéme Helios Orange nad prehľadom Ročné zostavy nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č./Názov/Platnost od
-403480/Oznámenie na uplatnenie OP ZP/01.01.2015Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka ÚPRAVA - Zmeny paušálnych čiastok

Editor Zmeny paušálnych čiastok (cesta: Zamestnanci/Paušály a zrážky/akcia Zmeny paušálnych čiastok) bol upravený do tzv. nového vzľadu. Okrem zmeny vzľadu bola doplnená položka zobrazujúca pôvodnú čiastku paušálu.


Novinka Novinka - Daňový prehľad - parametre výstupov

Po zvolení tlače alebo exportu daňových prehľadov (napr. Ročné hlásenie, Mesačný prehľad...) ak systém zistí, že pre konkrétne vybraný druh hlásenia neexistuje žiadny Parameter výstupov, zahlási:
"Nie je založený parameter výstupu. Založte parameter v nasledujúcom prehľade akciou Nový. Pokračovať? Áno-Nie"

Po zvolení tlačidla Áno, sa používateľovi zobrazí prázdny prehľad Parametre výstupov, do ktorého používateľ vytvorí pomocou akcie/tlačidla Nový paremeter výstupov pre vybraný druh hlásenia.

Podrobnejšie informácie k parametrom výstupov nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_%28SK%29#Parametre_v.C3.BDstupov


Novinka Novinka - Definícia položky platobného prikazu - oprava základní

Odteraz je možné do položky definície platobného príkazu typ platobného príkazu Štátne platby a kumulované zrážky pri Type odvodu Soc. poistenie bez nem. dávok a Zdravotné poisťovne pridávať aj mzdové zložky skupiny Oprava základní.

Príklad použitia: Používateľ si vytvoril opravné mzdové zložky v skupine MZ Oprava základní, ktorými koriguje vo výpočte poistného samotnú čiastku zákonného poistenia. Takéto opravné mzdové zložky si môže odteraz priradiť do položky platobného príkazu pre účely úhradenia aj čiastky korekcie poistného.


Novinka ÚPRAVA - Generátorové mzdové zostavy

Po spustení updatu na túto verziu sa Vám ponúknu v importnom okne aj nami dodávané Zostavy generátora mzdových zostáv. Jedná sa o nasledovné zostavy:
Čistá mzda
Rekapitulácia
Celkový prehľad miezd
Rekapitulácia - rozšírená
Dohadné položky - dovolenka MR

Odporúčame si naimportovať nami dodávané zostavy, ktoré používateľovi môže slúžiť aj ako vzor, inšpirácia pre ďalšiu prácu v ich definícii.

Ak si pre import zvolíte aj tieto zostavy (t.j. označíte stĺpček Typ), tak Vám systém, ešte pred samotným zahájením importu ponúkne ich zoznam. Používateľ si v tomto zozname môže sám zvoliť, ktorú zostavu chce občerstviť (zaktualizovať,

t.j. prepísať existujúcu zostavu s rovnakým číslom ako má tá, ktorú si zvolil zaškrtnutím položky Číslo zostavy) alebo, ktorú chce doimportovať ako novú, s novým číslom (t.j. nezaškrtne žiadnu z ponúkaných zostáv v položke Číslo zostavy).

Ak by ste si nezvolili import ani jednej z ponúkaných zostáv, tak Vas bude systém po každom príhlásení do databázy vyzývať k ich importu, tak ako je to napr. aj pri importe distribučných tlačových formulárov.


Novinka ÚPRAVA - Definícia správ - platnosť

Nad prehľadmi Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad akcia Správy/Generovanie správ boli vykonané nasledovné zmeny:

1. do názvu formátu správy bola doplená platnosť definície správy
2. od mzdového obdobia 1/2013 sa v tomto prehľade nezobrazujú definície správ platné pred rokom 2013
3. z názvov správ platných od mzdového obdobia 1/2013 bolo vyhodené info o ich platnosti
4. pri generovaní novej databázy sa založia do tohto prehľadu len záznamy definície správ platné od mzdového obdobia 1/2013, t.j.:
Mesačný prehľad (XML) od 2013 do trvá
Ročné hlásenie (XML) od 2013 do trvá


Novinka Úprava - Nápočet ELDP vs dopočítavané obdobie

Nápočet ELDP bol doteraz obmedzený hraničným dátum od 1. ostrého obdobia, odteraz je obmedzený hraničným dátumom od 1. dopočítavaného obdobia.


Novinka ÚPRAVA - Navýšenie nepeňažných príjmov (NPP)

Od januára 2015 sa môže zamestnávateľ poskytujúci zamestnancovi nepeňažné plnenie (napr. wellness poukážky, pobytový zájazd, školné pre dieťa zamestnanca a pod.) rozhodnúť medzi dvoma metódami výpočtu jeho zdaniteľnej mzdy:
- bez navyšovania nepeňažného príjmu,
- s využitím navýšenia nepeňažného príjmu.

Na základe dodatočného usmernenia FS SR sme vykonali nasledovné úpravy vo výpočte navyšovania nepeňažných príjmov v systéme Helios Orange:

1. Pri generovaní novej databázy pribudne do číselníka Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nová MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu.

Existencia mzdovej zložky 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu je potrebná pri výpočte navyšovania nepeňažných príjmov.

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej mzdovej zložky do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre prenos distribučnej mzdovej zložky do číselníka Mzdové zložky môže použiť používateľ tlačidlo Nový (kl. skratka F2).

2. Akonáhle používateľ nastaví príjmovú mzdovú zložku v Predspracovaní do navyšovania nepeňažného príjmu (akcia Navýšenie nepeňažných príjmov/Nastav), tak výpočet mzdy automaticky navýši čiastku nepeňažného príjmu o odvody ZP, SP a daň

a zároveň vygeneruje automaticky do výpočtu mzdy aj sumu samotného navýšenia na MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu.

3. Nasledovné distribučné tlačové formuláre boli doplnené o časť Navýšený nepeňažný príjem:
Sys.č. Název
-403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)
-403132 Mzdový list od 1. 1. 2009

UPOZORNENIE:

Vzhľadom k tomu, že čakáme na ďalšie usmernenie k spornému uplatneniu maximálneho VZ na ZP a SP a všetkých výnimiek z poistenia ZP, SP pri navyšovaní týchto príjmov o poistenie zamestnanca, používateľ v prípade, že chce upraviť systémom navýšený príjem, môže tak uskutočniť nasledovne:
1. do výpočtu mzdy zadá MZ, ktorú použil v Predspracovaní s čiastkou, ktorou chce vypočítanú navýšenú čiastku na pôvodnej MZ upraviť
2. vytvorí si totožnú MZ z distribučnou MZ 083, s tým rozdielom, že bude mať položku Vstupný formulár nastavenú na "Čiastka" a túto novú MZ zadá vo výpočtu mzdy s čiastkou, ktorou chce vypočítanú sumu na MZ 083 upraviť.


Novinka Novinka - Mzdové údaje - nulovanie OP ZDR pri ukončení PP

Bolo rozšírené rušenie uplatnených odpočtov a daňových bonusov AJ o odpočíteľnú položku na zdravotné poistenie, tzn., že odteraz pri ukladaní mzdových údajov, do ktorých bol zadaný dátum ukončenia PP pri otázke:

"Došlo k ukončeniu pracovného pomerou. Vynulovať odpočty a nastaviť dátumy uplatnenia daňových bonusov pri deťoch v nasledujúcich obdobiach?"

ak používateľ odpovie "Áno", dôjde od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci ukončenia PP k zrušeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, základnej nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. Ak používateľ zmení dátum

ukončenia PP, tak dôjde k aktualizovaniu zrušenia uplatňovania odpočtov a bonusov, od nasledujúce mesiaca po mesiaci novozadaného dátumu ukončenia PP.

Akonáhle používateľ vymaže dátum ukončenia PP, tak pri otázke:
"Zrušené ukončenie pracovného pomeru. Nastaviť odpočty a nastaviť daňové bonusy pri deťoch v nasledujúcich obdobiach?"

ak používateľ odpovie "Áno", dôjde opätovnému nastaveniu odpočtov a bonusov.


Novinka Úprava - Štatistická zostava ÚNP 1-01 - doplnenie definície

Po spustení akcie Doplň definíciu zostáv nad definíciou zostavy ÚNP 1-01 ako aj pri generovaní novej databázy sa odteraz doplnia riadky:
1: č. 28 o distribučné mzdové zložky:
214 Návšteva lekára - platená
216 Sprievod RP - platený
218 Sprievod RP ZPS - platený
236 Prestoje
240 Voľno platené - KZ, s odpracováním
241 Voľno - platené
242 Voľno - študijné
243 Bonus dni

2. č. 46 o distribučnú mzdovú zložku 018 - Poist. v nezam. - firma


Novinka Novinka - Distribučné mzdové tlačové formuláre - platnosť

Do definície tlačových formulárov pribudla nová sekcia [4] Platnosť, ktorou sa určuje platnosť daného tlačového formulára.
Tlačové formuláre, ktoré majú vyplnenú platnosť sa zobrazujú nad vybraným mzdovým obdobím, ktoré spadá do rozmedzia ich platnosti. Ak je platnosť prázdna, zobrazujú sa nad všetkými mzdovými obdobiami.

Ak používateľ spustí nad prehľadom Definícia tlačových formulárov akciu Všetky def. formuláre, zobrazia sa všetky tlačové formuláre bezohľadu na ich aktívnosť alebo platnosť.

Do východzieho prehľadu Definície tlačových formulárov boli doplnené nové stĺpčeky Platnosť od a Platnosť do. Zároveň boli z názvov distribučných mzdových tlačových formulárov odstránené dátumy/roky platnosti a boli doplnené dátumy ich platnosti do nových položiek Platnosť od a Platnosť do.

UPOZORNIE:

Platnosť mzdových tlačových formulárov, ktoré boli z distribúcie v minulosti vyradené, je možné si doplniť pomocou skriptu "Import platnosti distribučných mzdových tlačových formulárov SK", ktorý je možné spustiť z Helios Store zo záložky Súčasťou distribúcie.

První pomoc

Pokud by sa z akéhokoľvek dôvodu stalo, že v prehľade Definícia tlačových formulárov neuvidíte formulár, ktorý ste boli zvyknutí tlačiť, zvoľte akciu Všetky definované formuláre. Žiadny formulár nemôže zmiznúť, môže byť len "zafiltrovaný".


Novinka ÚPRAVA - Dohoda o vykonaní práce - limit hodín pri viacerých DVP u jedného zamestnanca

Dohoda o vykonaní práce (DVP) sa uzatvára na maximálne 350 hodín pre jedného zamestnávateľa v kalendárnom roku (to znamená, že aj v prípade viacerých dohôd u jedného zamestnávateľa je maximálny pracovný čas najviac 350 hodín do roka, avšak u rôznych zamestnávateľov na každú jednu dohodu pripadá najviac 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku).
Hodiny, ktoré odpracuje zamestnanec na DVP sú napočítané do Mzdových údajov (cesta:záložka Zaradenie/podzáložka Mzdové parametre/sekcia [4] Limity hodin časť Dohoda položka Hodiny).

V prípade, že mal zamestnanec v rovnakom období viac DVP, kontrola prebiehala za každú DVP zvlášť, nie dohromady.

Teraz došlo k nasledovnej úprave:

Kontrola na limit hodín prebieha dohromady za rodné číslo a sú kontrolované hodiny, ktoré sú zadané na mzdovej zložke, ktorá má vo svojej definícii zaškrtnutý atribút Započítať do dohody o VP.
Kontroly na limitný počet hodín (nastavený v mzdových konštantách) prebiehajú:
- vo výpočte mzdy - ak je prekročená hranica za rodné číslo, objaví sa mäkká hláška
- nad prehľadom Mzdové údaje spustením akcie Mesačná kontrola mzdových údajov
- nad prehľadom Mzdové obdobie spustením akcie Mesačná uzávierka, ktorou sa spusti automaticky Mesačná kontrola mzdových údajov

Pri kontrole sú zohľadňované hodiny zadané na mzdovej zložke pre DVP (distribučná mzdová zložka 700) a hodnoty zadané v Počiatočných hodnotách (pri nábehu na systém Heliosu Orange v priebehu roka).

Rovnako je zohľadnená položka Limit hodín (cesta: Mzdové údaje/záložka Zaradenie/podzáložka Mzdové parametre/sekcia [4] Limity hodin časť Dohoda položka Hodiny). Tzn., že ak je vyplnená, prebieha kontrola do výšky tohto limitu (napr.

opäť v prípade nábehu na systém Heliosu Orange v priebehu roka).

Pri Mesačnej kontrole mzdových údajov (v Mzdových údajoch a pri Mesačnej uzávierke) je odteraz pri Dohodách o vykonaní práce rozlišovaný stav, kedy je prekročený limit hodín, napr. "Orel Jaroslav 351 Hodín - Limit prekročený o 1 hod." a stav, kedy je dosiahnuté "strážené pásmo", ktoré je implicitne nastavené na 10 hodín pred dosiahnutím zákonného limitu, napr. "Slavík Emil 292 hodin - zostáva 58 hod.".


Novinka ÚPRAVA - Priraďovanie referenčnej mzdovej zložky

Odteraz pri priraďovaní referenčnej mzdovej zložky sa ponúkajú všetky distribučné mzdové zložky rovnakej skupiny MZ (doteraz sa ponúkali všetky distribučné mzdové zložky rovnakej skupiny MZ a zároveň s rovnakým vstupným formulárom).

Priklad použitia:

Používateľ si vytvorí vlastnú mzdovú zložku prenosom z číselníka mzdových zložiek distribučných. Následne na nej vykoná rôzne zmeny nastavenia a chce si ju porovnať s pôvodnou alebo podobnou vrámci skupiny MZ alebo chce vrátiť späť všetky jej pôvodné nastavenia (toto porovnanie doteraz nebolo možné, ak zmenil aj jej vstupný formulár).

Podrobnejšie informácie k porovnávaniu mzdových zložiek vytváraných poutívateľom (používateľských) s nami dodávanými (distribučnými) nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka ÚPRAVA - Mzdové údaje - zmena základnej mzdy

Nad prehľadom Mzdové údaje je možné pomocou akcie Zmena základnej mzdy zmeniť základnú mzdu od určitého dátumu.

Doteraz, pokiaľ mal zamestnanec v Mzdových údajoch zadanú Základnú mzdu skrátenú, nedochádzalo v editore Zmena základnej mzdy k jej automatickému prepočtu (bolo nutné vypočítať a prepísať ručne).

Prepočet prebieha v hlavnej aj v cudzej mene.


Novinka Novinka - Stravné lístky - doplnenie väzieb pre nástroj Nastav

V prehľade Výpočet mzdy/Stravné lítky boli do nástroja Nastav doplnené väzby do prehľadu Doplňujúce údaje a zo Mzdových údajov boli doplnené nasledovné položky (viď tlačidlo Nastav zložka Stravné lístky):
Výpolatné stredisko
Mzdová účtovníčka
Druh mzdy
Mzdový útvar
Majster
Kategória


Novinka Novinka - Prehľad kontácií a účtov mzdových zložiek - väzba na účtovné kódy - kontácie

Nad prehľad Prehľad kontácií a účtov mzdových zložiek pribudla väzba na Účtovné kódy - kontácie. Odteraz si môže používateľ pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4) zobraziť položky z Účtovných kódov - kontácii, napr. názov kontácie.


Novinka ÚPRAVA - Doplňujúce údaje - Branná povinnosť

Pri zadávaní novej mzdovej karty zamestnanca sa odteraz ako implicitná hodnota položky Branná povinnosť nastavuje hodnota "Nevojak" (doteraz sa nastavovala hodnota "Vojak").


Novinka Úprava - Pohyb tabelátorim po editore Zamestnanci

V súvislosti s prepisovaním editora Zamestnanci do tzv. Definovaných editorov došlo k zmene pohybu po editore pomocou kl. Tab.

Vrátený pôvodný pohyb po editore (tabelátor sa pohybuje postupne po jednotlivých riadkoch).


Verze 2.0.2015.0302 ze dne 03.04.2015

Novinka ÚPRAVA - Import dochádzkových mzdových zložiek do Predspracovania

Pri importe dochádzkových mzdových zložiek do prehľadu Predspracovanie nedochádzalo k označeniu položky Ukončená ND. Odteraz k označeniu dochádza rovnako ako pri ručnom zadaní dochádzkových mzdových zložiek do prehľadu Predspracovanie.


Novinka ÚPRAVA - Ročné zúčtovanie dane - nárok DB vyšší ako vypočítaná daň

V prípade kedy Nárok DB mal vyššiu hodnotu ako vypočítaná daň sa nesprávne zobrazovali hodnoty v editore RZD na záložke Zúčtovanie dane v nasledovných položkách:

Nedoplatok upravený Preplatok upravený Na vyplatenie bez dane

Odteraz je zobrazovanie automaticky upravené, používateľ nemusí vykonať žiadny nápočet.Tieto položky nemajú vplyv na výpočet výslednej sumy RZD.

UPOZORNENIE: Položka Nedoplatok upravený sa prenáša na záložku Základné údaje sekcia [1] Parametre na záložku Darovať % z dane, tzn, že sa zobrazí v tlačive Potvrdenie o zapl.dane (2% alebo 3%) v riadku 05. Skontrolujte si prosím, už vystavené potvrdenia v takýchto prípadoch.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka ÚPRAVA - Oprava dní v osobnom kalendári zamestnanca

Úpravu dní v osobnom kalendári bolo možné vykonávať len v aktuálnom a bežném mzdovom období. Odteraz sa dajú dni upraviť od aktuálneho obdobia ďalej.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad stravných lístkov

Nasledovný distribučný tlačový formulár (cesta: Výpočet mzdy/Stravné lístky):
Sys.č. Názov
-403117 Prehľad stravných lístkov

bol doplnený o sumačný riadok.


Novinka Novinka - Priemerný zárobok pre bankové účely

Odteraz je možný generovať priemerný zárobok pre bankové účely aj pre zamestnancov s ukončeným PP (cesta: Ročné zostavy/Priemerné zárobky pre bankové účely/akcia Generuj).


Novinka ÚPRAVA - Krátenie maximálneho VZ vs necelodenná vylúčená doba

Podľa ustanovenia § 140 ods. 2 zákona o sociálnom poistení nie je zamestnanec povinný platiť poistné na NP, DP a PvN v období, počas ktorého je uznaný za DPN. Vzhľadom na ustanovenie § 140 ods. 6 zákona o soicálnom poistení platí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý pokračuje v DPN len poistné na úrazové poistenie.

Na základe tohto ustanovenia bola vykonaná úprava v systéme Helios Orange vo výpočte vymeriavacieho základu na sociálne poistenie v prípade, kedy vylúčená doba netrvá celú zmenu, tak aby sa takýto deň počítal do dní pre krátenie VZ (doteraz sa deň, počas ktorého netrvalo vylúčenie poistenia celú zmenu, nepočítal do dní ku kráteniu VZ).

Upozornenie:
Táto úprava sa vo výpočte poistného zohľadní prvýkrát od mzdového obdobia, v ktorom počas updatu systému Helios Orange na túto verziu neboli vypočítané mzdy.

Príklad:
Zamestnanec odpracoval dňa 1.2.2015 2 hodiny a následne sa mu stal pracovný úraz. Od tohto dňa bol uznaný ošetrujúcim lekárom za dočasne práce neschopného dokonca kalendárneho mesiaca.

Počet dní platenia poistného, ktorý sa poníži o doby vylúčení a prerušení poistenia. Určí sa alikvótny max. VZ na platenie poistného k týmto dňom.

Počet dní platenia poistného = 28 - 28 (dni DPN sú vylúčenou dobou) = 0
Alikvótny max. VZ na platenie poistného = 4120/28 = 147,14285 ... = 147,14 x 0 = 0
Porovná sa príjem vstupujúci do VZ s alikvótnym max. VZ na platenie poistného.
VZ na NP, SP, IP, PvN, GP, RFS = 0
VZ na UP = príjem vstupujúci do VZ UP
VZ na ZP = príjem vstupujúci do VZ ZP


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP Dôvera platný od 1/2015

ZP Dôvera vydala opravené tlačivo pre Mesačný výkaz ZP platný od 1/2015, do časti "Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky" bol doplnený stĺpček Vymeriavací základ.

Na základe tejto zmeny bol upravený nasledovný distribučný tlačový formulár (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa/podakcia Mesačný výkaz:
Sys.č. Názov
-400357 ZP Dôvera - m. výkaz od 1 2015

Poznámka:
Elektronický mesačný výkaz na ZP je totožný s výkazmi všetkých zdravotných poisťovní.


Novinka ÚPRAVA - Párovací znak z definície PP vs rovnaká paušálna MZ

Pri zamestnancovi, ktorí mal v Paušáloch a zrážkach zadanú tú istú zrážkovú MZ viackrát, ktorá má na kontácii nastavený párovací znak na hodnotu "Definícia platobného prikazu", sa pri generovaní kontácií do účtovníctva nevytvorí párovací znak vôbec,

Upravené


Novinka Úprava - Výpočet pravdepodobného DVZ

V niektorých prípadoch mohol výpočet mzdy v prípade výpočtu pravdepodobného DVZ hlásiť: "Delenie nulou"

Upravené


Novinka ÚPRAVA - 1. deň DNP - odpracovaná časť zmeny

Pri likvidácii DNP boli vykonané nasledovné zmeny:
1. odteraz nie je možné zaškrtnúť položku Hodiny 1. deň, ktorej zaškrtnutie znamenalo, že zamestnanec odpracoval celú zmenu. V takomto prípade musí PN začínať až nasledujúcim dňom. Ak používateľ zadá do položky Hodiny 1. deň hodnotu = dennému úväzku, tak system zobrazí hlášku:

"Zamestnanec dopracoval prvý deň celú zmenu. Pracovnú neschopnosť zadajte až od nasledujúceho dňa!"

UPOZORNENIE:
Pri likvidácia nemocenských dávok nesmie byť v hlavičke mzdového kalendára nulový úväzok.

2. odteraz do položky Hodiny 1. deň, kam používateľ zadáva počet hodín trvania DNP, po zadaní menšieho počtu hodín ako je denný úväzok Dátumu od, sa vypočítaná náhrada príjmu zníži o náhradu za 1. deň, kedy bola odpracovaná časť smeny.

3. odteraz sa do stĺpčekov:

 • ND-nižší sadzba EUR/deň
 • ND-vyššia sadzba EUR/deň

napočítava hodnota sadzby za 1 deň v nižšej resp. vyššej sadzbe.

Príklad 1:
Zamestnanec odpracoval dňa 16. 2. 2015 4 hodiny (úväzok = 8 hod./deň) a následne sa mu stal pracovný úraz, lekár vypísal DPN od 16. 2. 2015 dokonca mesiaca.

Používateľ zadá do výpočtu mzdy:
1. MZ 200 - Nemocenská dochádzka od 16.2. do 16.2., 4 hodín a zlikviduje ako Typ dávky = Nová, čiastka = 0
2. MZ 200 - Nemocenská dochádzka od 17.2. do 28.2. a zlikviduje ako Typ dávky = Pokračujúca, čiastka = vypočítaná za obdobie 17.-28.2.

2. Príklad 2:
Zamestnanec mal DNP od 27. 3. - 30.3. 2015. Dňa 31. 3. 2015 odpracoval 4 hodiny a odišiel k lekárovi, ktorí konštatoval, že nie je doliečený a predlžujeme mu pôvodnú DNP.

Používateľ zadá do výpočtu mzdy:
1. MZ 200 - Nemocenská dochádzka od 27.-30.3. a zlikviduje ako Typ dávky = Nová, čiastka = za obdobie 27.-30.3.
2. MZ 200 - Nemocenská dochádzka od 31.-31.3., 4 hodiny a zlividuje ako Typ dávky = Pokračujúca, čiastka = vypočítaná za obdobie 31.3. s vyššou sadzbou DVZ
3. MZ 203 - Nemocenská organizácia ako Typ dávky=Korekcia, Čiastka = záporne zadaná čiastka z položky ND-vyššia sadzba EUR/deň (kedže dňa 31.3.2015 bola časť zmeny odpracovaná, nepatrí mu náhrada pri DNP za tento deň. Tento deň už patrí pod vyššiu sadzbu EUR/deň).

3. Príklad 3:
Zamestnanec odpracoval dňa 1. 4. 2015 4 hodiny a následne sa mu stal pracovný úraz, lekár vypísal DNP od 1. 4. 2015 dokonca mesiaca.

Používateľ zadá do výpočtu mzdy:
1. MZ 200 - Nemocenská dochádzka od 1.4.-1.4.2015, 4 hodiny a zlividuje ako Typ dávky = Nová, čiastka = 0
2. MZ 200 - Nemocenská dochádzka od 2.4.-30.4.2015 a zlikviduje ako Typ dávky = Pokračujúca, čiastka = vypočítaná za obdobie 2.-30.4.

Keďže nemal ani jeden kalendárny deň odpracovaný platí z dosiahnutej mzdy len ÚP a ZP.


Novinka ÚPRAVA - Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka Poistenie

Bol upravený východzí prehľad pozáložky Poistenie (cesta: editor Mzdové údaje záložka Odvody), odteraz sú zobrazované nasledovné stĺpce:

 • Číslo MZ
 • Názov mzdovej zložky
 • Poisťovňa
 • Percento - namiesto stĺpčeka Znížený odvod
 • % I. pilier
 • IČSZ


Novinka Úprava - Ročné daňové hlásenie - časť V.

Pri generovaní správy Ročný daňový prehľad 2013 - XML pre rok 2014 (cesta: Ročné zostavy/Daňový prehľad/akcia Správy/Generovanie správ) sa generuje cast5 r10 v opačném poradí, t.j. najprv počet mesiacov a potom suma, správne má byť najprv suma a potom počet mesiacov. Nejedná sa kritickú chybu.

Upravené

Bližšie informácie k Daňovému prehľadu nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_%28SK%29


Novinka Úprava - Ročné zúčtovanie dane - východzí prehľad

Východzí prehľad Ročné zúčtovanie dane bol rozšírený o stĺpčeky:

 • Stav RZD
 • Stav pracovného pomeru
 • Darovať % zo zaplatenej dane

Tipy na využitie rýchleho filtra pomocou týchto stlpčekov:
1. zafiltrovaním stĺpčeka Darovať % zo zaplatenej dane na hodnotu "1" používateľ získa okamžitý prehľad zamestnancov, ktorí v Žiadosti o RZD požiadali o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) dane.

2. zafiltrovaním stĺpčeka Stav RZD na hodnotu "Počítať" používateľ získa okamžitý prehľad o zamestnancoch, ktorí v Žiadosti o RZD požiadali o vykonanie RZD a zároveň im RZD ešte nebolo vykonané (tí, ktorí ho už majú vykonané RZD boli používateľom označí v stĺčeku Stav RZD na hodnotu "Uzavreté", viď v editore RZD na záložke Základné údaje sekcia [1] Parametre.).

3. zafiltrovaním stĺpčeka Stav RZD na hodnotu "Počítať" a stĺpčeka Stav pracovného pomeru napr. na hodnotu "*PP ukončený" používateľ získa okamžitý prehľad zamestnancov, ktorí majú ukončený pracovný pomer a zároveň požiadali o vykonanie RZD.

4. zafiltrovaním stĺpčeka Stav RZD na hodntou "Uzavreté" a stĺpčeka "Výsledok RZD prenesený" používateľ získa prehľad o tých zamestnancoch, ktorých RZD bolo vykonané a zároveň výsledky RZD boli prenesené do výpočtu mzdy nasledujúceho roka (viac k prenosu výsledkov RZD v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29#Z.C3.A1pis_v.C3.BDsledkov_RZD_do_v.C3.BDpo.C4.8Dtu_mzdy )

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka ÚPRAVA - Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane

Nasledovný distribučný tlačový formulár (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane):
Sys. č. Názov
-403473 Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane 2014

bol upravený v riadku 13 "Suma do výšky 2% alebo 3% zo zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)" tak, aby v prípade, že z hodnoty riadku 12 vyjde nižšia suma ako € 3,00, aby zobrazil hodnotu € 0,00 (doteraz v takomto prípade zobrazil hodnotu € 3,00).


Novinka ZMENA - Premenovanie DDS ING Tatry Sympatia a ING DSS

Od 23. marca 2015 budú mať ING Životná poisťovňa a ING dôchodkové spoločnosti (ING dôchodková správcovská spoločnosť a ING Tatry-Sympatia) v obchodnom mene namiesto ING značku NN. Zmena obchodného mena je dôsledkom oddelenia poisťovacej časti ING od ING Group, ktorého prvá etapa sa uzavrela v minulom roku vstupom NN Group na amsterdamskú burzu Euronext. Pre ING Bank, N.V., pobočka zahraničnej banky, sa nič nemení, tá bude aj naďalej pôsobiť pod svojím súčasným obchodným menom.

Na základe tejto zmeny dôjde od mzdového obdobia 3/2015 po update na túto verziu alebo pri generovaní novej databázy k nasledovnému premenovaniu názvov:
1. Fondy II. pilier so symbolom DDSING:
- zmena názvu DDS ING Tatry-Sympatia na názov DDS NN

2. Fondy III. pilier so symbolom 1074051:
- zmena názvu ING, DSS, a.s. na NN, DSS, a.s.:

Ak si používateľ vytváral do číselníka Fondy II. a III. pilier záznamy s vlastným symbolom, zmenu názvu musí vykonať ručne.


Novinka NOVINKA - Konto pracovného času - denný prehľad pre označené záznamy

Pri obstarávaní zmien denný zmien konta pracovného času je odteraz možné evidovať aj nákladové dimenzie:

 • Zákazka
 • Útvar
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo

TIeto údaje slúžia len pre evidenčné a reportovacie účely. Zaevidované nákladové dimenzie si môže používateľ do prehľadu zobraziť pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4).

Zároveň nad prehľadom Konto pracovného času pribudla do akcie Prehľady nová podakcia Denný označené záznamy.


Novinka Novinka - Väzba na peňažné ústavy

Nad prehľad Paušály a zrážky a Mesačné zostavy pribudla väzba na Peňažné ústavy. Odteraz si môže používateľ pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4) zobraziť položky z číselníka Peňažné ústavy, napr. položku SWIFT kód.


Verze 2.0.2015.0201 ze dne 10.03.2015

Novinka ÚPRAVA - Položka Čístý príjem

Nad prehľadom Výpočet mzdy bola upravená definícia položky Čistý príjem, tak aby sa daňový bonus neodpočítaval ale, aby sa odpočítavalo zdravotné a sociálne poistenie zamestnaca z dividend. Zároveň sa do čístého príjmu pripočítavajú položky:Nemocenská, Prac.úraz, Ost. úraz, OČR, MD).

Položku ČIstý príjem si môže používateľ zobraziť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4).

Distribučný filter (S) Prehľad miezd bol rozšírený (cesta: prehľad Výpočet mzdy tlačídla Zostavy/SYSTEM) o stĺpčeky:
ZP div. = zdravotné poistenie za zamestnaca z dividend
SP div. = sociálne poistenie za zamestnaca z dividend


Novinka Novinka - Výkaz Práca 2-04 pre rok 2015

Nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 pribudol nový tlačový formulár:

--403014 - Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 2015

Výkaz sa podáva do 14.kalendárneho dňa po sledovanom období (do 14.apríla 2015, 14.júla 2015, 14.októbra 2015, 14.januára 2016).


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP - príloha

Bol upravený nápočet údajov do prílohy mesačného výkazu ZP:

1. pri zamestnancoch s nasledovným druhom PP:
členský pomer k družstvu
dohoda o brigádnickej práci študenta
dohoda o vykonaní práce - interná
vedľajšia pracovná činnosť
majiteľ firmy
štatutárny zástupca firmy
dohoda o vykonaní práce - externá
komandista, spoločník
dohoda o pracovnej činnosti
učni
konateľ

, ktorí si zároveň neuplatňujú OP ZP sa napočítavala položka Úhrn príjmov - OP namiesto položky Úhrn príjmov - ďalšie PP.

Upravené, po opätovnom prepočte miezd sa tieto položky napočítajú správne.

2. v prípade, že zamestnancom vznikol alebo zanikol pracovný pomer v priebehu mesiaca, sa položka Počet dní - príloha neponížil o dni mimo trvania PP.

Upravené, po opätovnom nápočte mesačného výkazu ZP sa táto položka napočíta znížená o dni mimo trvania PP.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP od 1/2015 - počet dní

V súlade s usmernením MZ SR sa Počet dní v časti Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky („príloha“) neponižuje o obdobia, kedy je zamestnanec fyzickou osobou podľa § 11 odseku 7 písm. m) a s):
- obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti,
- obdobie ošetrovania člena rodiny alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu,
- obdobie poberania materského.

Vykazovanie sumárneho údaja Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok v časti Údaje o preddavkoch („sumárna časť“) je bez zmien, tzn. ponižuje sa o vyššie uvedené obdobia.

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby boli údaje o počte dní, za ktoré sa za zamestnanca vypočítava a platí preddavok od januára 2015 v príslušnej zdravotnej poisťovni evidované správne. Ak ste za obdobie január 2015 odoslali výkaz preddavkov na poistné za zamestnanca, u ktorého trvalo obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie ošetrovania člena rodiny alebo obdobie poberania materského, opätovne za obdobie január 2015 napočítajte a odošlite výkaz (druh výkazu Opravný). U uvedeného zamestnanca bude oproti pôvodnému výkazu zmena v údaji Počet dní (časť Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky). Ostatné údaje výkazu ostanú bez zmien.

Bližšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_V%C3%9DKAZ_PREDDAVKOV_NA_POISTN%C3%89_NA_VEREJN%C3%89_ZDRAVOTN%C3%89_POISTENIE_ZAMESTN%C3%81VATE%C4%BDA_od_1/2015


Novinka Novinka - Nová distribučná mzdová zložka Úprava daňového bonusu

Pri generovaní novej databázy pribudla do číselníka Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nová MZ 910 - Úprava daňový bonus. Táto mzdová zložka sa použije v prípade dodatočného vybratia/vyplatenia daňového bonusu vo výpočte mzdy vrámci zdaňovacieho obdobia.

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre prenos distribučnej mzdovej zložky do číselníka Mzdové zložky môže použiť používateľ tlačidlo Nový (kl. skratka F2).


Novinka Novinka - Paušálne mzdové zložky - hodinová sadzba

Mzdové zložky, ktoré majú vo svojej definícii nastavenú položku Základ pre výpočet na hodnotu Paušálne MZ, ich výsledná čiastka sa počíta ako súčin hodín na tejto mzdovej zložke a súčtu čiastok na mzdových zložkách uvedených na záložke Paušálne mzdové zložky ich definície.

Táto funkcionalita je odteraz rozšírená tak, že v prípade, že mzdová zložka zadaná do Paušálov a zrážok zamestnanca má nastavený vstupný formulár s hodnotou hodiny x sadzba a zároveň má nulové hodiny a čiastku, do výsledného súčinu sa nepriemetne čiastka, ale sadzba na nej zadaná.

Príklad: Zamestnacom sa má vypočítať príplatok, počítaný ako hodiny naimportované do Predspracovania z dochádzkového systému x hodinová sadzba zadaná v Paušáloch zamestnanca (každý zamestnanec má iné sadzby).

Ako nato: 1. vytvorím MZ1 - pre zadanie sadzby do Paušálov zamestnanca:
- VF = hodiny x sadzba
- Použiť v Paušáloch = Áno
- Vyradiť z tlače výplatnej pásky = Áno
- do Paušálov zamestnanca sa zadá táto MZ s hodinovou sadzbou, napr. 1,2345 (hodiny a čiastka = 0)

2. vytvorím MZ 2 - pre zadanie hodín do Predspracovania:
- VF = hodiny
- Použiť v Predspracovaní = Áno
- Základ pre výpočet = Paušálne MZ
- na záložku Paušálne MZ prenesiem MZ1
- do Predspracovania zadám/naimportujem túto MZ so zadaním atr. Hodiny, napr. 10

Výpočet mzdy vypočíta MZ 2 ako 1,2345x10=12,35, MZ1 má vo výpočte uvedené nuly (okrem sadzby), čiastka je nulová, preto je vyradená z výplatnej pásky.

Ak by používateľ zadal v Paušáloch na MZ 1 nenulové hodiny (napr. 100) alebo čiastku (napr. 50) alebo oboje, tak by sa MZ1 vypočítala vo výpočte mzdy rovnako ako doteraz. MZ 2 by sa vypočítala ako hodiny na nej zadané (10) x čiastka zadaná na MZ1 v Paušáloch pokrátená pracovným fondom.


Novinka Novinka - Počiatočné hodnoty pre výpočet DVZ vs zlučovanie spoločností

Zadávanie počiatočných hodnôt pre výpočet DVZ (cesta: Zamestnanci/Prehľad DVZ/Počiatočné hodnoty pre DVZ) bolo rozšírené o možnosť zadať tieto údaje aj za obdobie spadajúce do 1. ostrého obdobia alebo neskôr ak zároveň bola mzdová karta založená po období vzniku PP.

Príklad:
1. ostré obdobie = 1/2011
aktuálne mzdové obdobie = 1/2015
Vznik PP = 15.5. 2013
Mesiac zlúčenia = 8/2014 (založenia mzdovej karty )
RO pre DPN, ktorá vznikla v r. 2015 = od 1.1.2014 do 31.12.2014

V tomto prípade, nie sú vo výpočte mzdy systému Helios údaje údaje pre výpočet DVZ za obdobie od 1.1.2014 do 31. 7. 2014, preto do počiatočných hodnôt pre DVZ používateľ zadá záznam za toto obdobie (buď kumulovane alebo po jednotlivých mesiacoch):
Rok = 2014
Obdobie = 1-7
VZ za obdobie = 1-7/2014
Dni (korekcia) = uvedie dni prerušenia poistenia a dni vylúčených dôb za obdobie 1-7/2014

UPOZORNENIE:
Počiatočné hodnoty je nutné zadať skôr ako sa do výpočtu mzdy roku 2015 zadá dochádzková mzdová zložka pre DPN.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer
 • DPN - dočasná pracovná neschopnosť


Novinka UPOZORNENIE - Počiatočné hodnoty pre DVZ - dopočítavané obdobie

Založenie dopočítavaného obdobia by malo prioritne slúžiť pre skompletizovanie kalendárneho roka, pre prípady, kedy 1.ostré obdobie nezačalo januárom.

Pre účely výpočtu DVZ je veľmi dôležité zvážiť, či bude založené dopočítavané obdobie alebo a použijú počiatočné hodnoty pre DVZ. Nie je možné zadávať počiatočné hodnoty pre DVZ do dopočítavaného obdobia, z dôvodu duplicity údajov.

Pri rešpektovaní vyššie uvedeného si výpočet DVZ berie údaje z celého RO, s tým, že: - ak RO spadá do dopočítavaného obdobia, tak sa berú údaje z výpočtu mzdy dopočítavaného obdobia. - ak RO spadá do obdobia pred 1.ostrým obdobím alebo dopočítavaným obdobím, tak sa berú údaje z počiatočných hodnôt pre DVZ.

Akonáhle používateľ založí dopočítavané obdobie je nutné mať vypočítané mzdy zamestnanca v tomto období za všetky mesiaca, pokiaľ DNP vznikne v 1. ostrom období, ešte pred samotným zadaním dochádzkovej mzdovej zložky pre DNP.

Príklad:
1. ostré obdobie = 3/3015
Dopočítavané obdobie = 1-2/2015
Vznik PP = 15.9.2014
DPN = 2.3.-30.3.2015
RO = 15.9.2014-28.2.2015

Pred likvidáciou DPN používateľ vykoná nasledovné:
1. vypočíta mzdy v dopočítavanom období 1-2/2015
2. do prehľadu Počiatočné hodnoty pre DVZ zadá záznamy za obdobie 9-12/2014 (buď kumulovane alebo po jednotlivých mesiacoch):
Rok = 2014
VZ = VZ na nemocenské poistenie z obdobia 9-12/2014
Kal. dni (korekcie) = uvedie dni prerušenia poistenia a dni vylúčených dôb za obdobie 9-12/2014

POZOR:
Ak by používateľ zadal do počiatočných hodnôt pre DVZ záznamy aj za obdobie 1-2/2015, tak by do výpočtu DVZ vstúpili údaje duplicitne, t.j. z dopočítavaného obdobia a z počiatočných hodnôt pre DVZ.


Novinka Novinka - Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť

Nad prehľadom Výpočet mzdy pribudol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov
-403146 / Potvrdenie o mzde-odmene za zárobkovú činnost

Tlačový formulár funguje nad označenými záznamami.


Novinka ZMENA - Výnimky z VZ soc. poistenie - zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi a dohody bez príjmu a príhlásenia na ZP

Od 1/2011 až doteraz používateľ ručne vyplňal položku Výnimka 1 hodnotou "1 - Zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi" (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/záložka Odvody/podzáložka Poistenie/sekcia [3] Výnimky z VZ soc. poistenie) v prípade, kedy sa jednalo ó zamestnanca s viacerými pracovnými pomermi a maximálnym vymeriavacím záladom (zamestnávateľ odvádza v plnej výške, zamestnanec žiadne alebo nižšie odvody ako je čiastka stanovená zákonom ), v ostatných prípadoch mala táto položka hodnotu = 0 - Bez výnimky.

Od 1/2015 celá sekcia [3] Výnimky z VZ soc. poistenie je z editora zrušená (pôvodné položky tejto sekcie si používateľ vie zobraziť aj naďalej pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4).

Zároveň nastavenie výnimky z VZ sociálneho poistenia pri zamestnancoch s viacerými pracovnými pomermi bolo zautomatizované, t.j. používateľ už nemusí v takýchto prípadoch ručne vypĺňať výnimku.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom k tomu, že sa zo sekcie [3] Výnimky z VZ soc. poistenie položka Hist. hodnota (používala sa hodnota 6 - výkon práce na základe dohôd)používala od 1/2013 vo výnimočnych prípadoch a to vtedy, kedy dohodár na pravidelný príjem nemal v mesiaci vyplatený príjem (napr. z dôvodu, že pre neho nemal zamestnávateľ prácu) alebo dohodár s nepravidelným príjmom nemal v mesiaci ukončenia pracovného pomeru vyplatený príjem, pre účely zaradenia takéhoto dohodára do výpočtu mzdy napriek tomu, že neexistovala prihláška na zdravotné poistenie , tak od 1/2015 platí v takomto prípade nasledovné:

1. Používateľ vstúpi do mzdovej karty takéhoto zamestnanca-dohodára na záložku Zaradenie/Mzdové parametre [2] Parametre spracovania a do novej položky Dohoda bez príjmu, kde vyberie hodnotu "Zaradiť do výpočtu"

POZOR toto nastavenie platí len pre aktuálne mzdové obdobie, v nasledujúcom mzdovom období bude mzdová karta tohto dohodára pripravená pre prípadnú výplatu odmeny. Toto nastavenie zabezpečí výpočet mzdy dohodára bez prihlásenia na ZP.

2. po následnom výpočte mzdy a napočítaní mesačného výkazu pre danú ZP používateľ vstúpi do výkazu na záložku Položky a pomocou akcie Storno z výkazu takéhoto dohodára vyradí z výkazu. Do mesačného výkazu SP typ MVPP sa takýto zamestnanec dostane automaticky.

Poznámka:
Hodnoty zadané do pôvodnej položky Hist.hodnota budú zobrazené v mzdových údajoch v novej položke Dohoda bez príjmu, ktorá môže nadobudnúť hodnoty:
1 - Zaradiť do výpočtu (pôvodná hodnota 6 - výkon práce na základe dohôd)
0 - Vyradiť z výpočtu (pôvodná hodnota 0 - bez výnimky)


Novinka Oprava - Výpočet DVZ pri likvidácii DPN, ktorá vznikla v prvom mesaici 1. oo

Výpočet DVZ pri likdvidácii DPN, ktorá vznikla v prvom mesiaci 1.ostrého obdobia, v prípade, kedy NP začalo po 1.1.2014 a trvalo viac ako 90 dní sa nesprávne vypočítalo DVZ. Detail vypočítaného DVZ používateľ nájde v prehľade Zamestnanci/Prehľad DVZ.

Prosím, skontrolujte si u týchto prípadov zlikvidované DPN.

Opravené

Použité skratky:

 • 1.oo - prvé ostré obdobie
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • DPN - dočasná pracovná neschopnosť
 • NP - nemocenské poistenie


Novinka Úprava - Mzdový list - nemocenské dávky

Nasledovné distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov
-403132 Mzdový list od 1. 1. 2009
-403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)

boli upravené z dôvodu prehľadnosti v časti Nemocenské dávky tak, aby sa v zozname nemocenských dávok nezobrazovali záznamy bez uvedených dátumov od/do okrem Typu dávky = korekcia.Verze 2.0.2015.0102 ze dne 10.02.2015

Novinka ÚPRAVA - Mesačné výkazy ZP 2015- príloha

Na základe požiadaviek zdravotných poisťovní bol výpočet mzdy upravený tak, aby napočítaval nasledovné položky:

 • Odpočet VZ ZP - príjem celkom
 • Odpočet VZ ZP - príjem pre uplatnenie OP
 • Odpočet VZ ZP - ďalšie príjmy

aj u zamestnancov, ktorí si neuplatňujú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

UPOZORNENIE:
V prípade, že už máte vypočítané mzdy za mzdové obdobie 1/2015 a vyššie, je nutné spustiť nad všetkými vypočítanými mzdami nad prehľadom Výpočet mzdy akciu Prepočet miezd/Označené.

V prípade, že ste už poslali do zdravotných poisťovní mesačné výkazy za mzdové obdobie 1/2015 a vyššie je nutné poslať aj opravné mesačné výkazy.


Novinka Novinka - Mesačný výkaz pre zdravotné poistenie ZP Union od 1.1.2015

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz pribudol nový distribučný tlačový formulár pre mesačný výkaz ZP Union

Sys.č. Název
-400358 ZP Union - m. výkaz od 1 2015


Novinka OZNAM - Minimálna mzda v Nemecku od 1/2015 a jej dopad na slovenských zamestnávateľov

Od 1. januára 2015 je výška minimálnej mzdy v Nemecku 8,50 €/hodinu.
Minimálna mzda platí pre celé územie Nemecka a pre všetky sektory. Záväzky nemeckého zákona o minimálnej mzde sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka, bez ohľadu na druh pracovného pomeru a štátnu príslušnosť zamestnávateľa.
Viac informácií nájdete v správe zverejnenej MPSVaR zo dňa 29.12.2014:
http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/minimalna-mzda-nemecku-aj-slovakov.html

Nemecko uložilo prechodne čiastočné moratórium na vykonávanie nemeckého zákona o minimálnej mzde. Dočasné neuplatňovanie nemeckého zákona o minimálnej mzde vrátane jeho vykonávacích predpisov sa vzťahuje len na „čistý transport“, teda prepravu uskutočňovanú cez územie Nemecka. Na iné druhy dopravy vrátane nakladania a vykladania tovaru na území Nemecka a tiež aj dopravu so začiatkom alebo koncom na území Nemecka (tzv. kabotáž) ako aj na všetky ostatné činnosti a výkon práce v Nemecku sa naďalej všetky predpisy uplatňujú v plnom rozsahu.
Viac informácií nájdete v správe zverejnenej MPSVaR zo dňa 1. 2. 2015:
http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/docasna-vynimka-nemecku-minimalnu-mzdu.html

Spolková republika Nemecko sa tak od 1. januára 2015 pridáva k členským štátom Európskej únie, ktoré majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu (celkovo 21 z 28 ČŠ EÚ). Systém Helios Orange je priamo tvorený pre potreby slovenskej legislatívy a neimplementuje cudzie zahraničné legislatívy. Preto dodržiavanie sadzby minimálnej mzdy platnej v zahraničí, vrátane Nemecka ako aj zapracovanie prípadnej evidencie, ktorej potreba vyplýva z tejto cudzej zahraničnej legislatívy, nebude súčasťou štandardnej verzie systému Helios Orange.

O možnosti ako zjednodušene sledovať časť mzdy prináležiacej za výkon práce v zahraničí v systéme Helios Orange Vás budeme informovať po zverejení metodického usmernenia MPSVaR.


Novinka Úprava - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - údaje pre zam. prémiu

V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že sa nenaplnila časť Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie riadky:
Na podporu udržania zamestnanca v zamestnaní sa poskytol príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona

aj napriek nastaveniu mzdových zložiek v číselníku Dane (symbol = ZD) na záložke Zúčtovanie dane sekcia [2] Zam. prémia. Z tohto dôvodu boli nad prehľadom Ročné zostavy upravené nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. Názov

 • -403227 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2014 za rod. číslo
 • -403228 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2014 za súbežné PP
 • -403298 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za rod. číslo
 • -403299 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za súbežné


Novinka ÚPRAVA - Výpočet zamestnaneckej prémie 2014

V niektorých prípadoch sa môže stať, že sa zamestnanecká prémia vypočíta s vyššou sadzbou dane.

Upravené

UPOZORNENIE: Maximálna výška zamestnaneckej prémie pre rok 2014 je € 27,60, prosím skontrolujte si ju.


Novinka Novinka - Označ zamestnancov pre tlač potvrdenia o príjme za rodné číslo

Nad prehľadom Ročné zostavy bola rozšírená akcia Označ zamestnanca pre o novú podakciu Potvrdenie o príjme za RČ.

Podakcia Potvrdenie o príjme za RČ označí aktívnych zamestnancov pre tlač Potvrdenia o príjme za rodné číslo. Označia sa len tí zamestnanci, pre ktotých má zmysel potvrdenie o príjme tlačiť (tj. v ročnom zúčtovaní dane za daný kalendárny rok majú nastavený Stav RZD = Nepočítať a úhrn príjmov zo závislej činnosti bol nenulový). V prípade viacnásobnej existencie takéhoto zamestnanca sa zamestnanec označí len raz.

Podrobnejšie informácie k akcii Označ zamestnanca pre nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_%28SK%29#Ozna.C4.8D_zamestnanca_preVerze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Úprava - Výpočet DVZ - počiatočné hodnoty

Od 1.1.2015 sa pri výpočte DVZ rozšíril okruh prípadov, kedy je potrebné do výpočtu DVZ zahrnúť údaje z obdobia pred 1. oo , jedná sa nasledovné situácie:
1. NP vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ND a obdobie platenia poistného bolo najmenej 90 dni. RO je obdobie od vzniku NP do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

2. NP vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ND a obdobie platenia poistného bolo najmenej 90 dní. RO je obdobie od vzniku NP do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

3. obdobie platenia poistného na NP bolo kratšie ako 90 dní. RO je od vzniku NP, okrem vzniku NP z dôvodu zániku prerušenia NP, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla DPN. RO je obdobie od vzniku NP, okrem vzniku NP z dôvodou zániku prerušenia NP, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla DPN.

Z tohto dôvodu boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. prehľad Údaje pre výpočet denného vymeriavacieho základu bol premenovaný na Prehľad DVZ
- doteraz bolo možné v tomto prehľade pridávať a rušiť záznamy bez obmedzenia (toto platí aj naďalej ak rok Dátumu do je nižší ako 2015), ale odteraz táto možnosť platí len pre záznamy zadané ručne (viď stĺpček Pôvod = Ručne)
- ďalej je možné od roku 2015 zadávať ručné záznamy s Dátum do 31.12. len s rokom nižším ako je rok 1.oo
- do tohto prehľadu systém automaticky zapisuje vypočítané DVZ decembrovou uzávierkou a pri likvidácii DNP vo výpočte mzdy (v obidvoch prípadoch zohľadňuje počiatočné hodnoty zadané pred decembrovou uzávierkou alebo pred likvidáciou DNP vo výpočte mzdy).

Príklad takéhoto zápisu platného DVZ z pôvodného mzdového systému:
1. oo = 1/2015
Vznik PP = 10. 10. 2013
RO = od 1. 1. 2014 do 31. 12.2014

Zápis v prehľade DVZ: Dátum do = 31. 12. 2014 t.j. posledný kalendárny deň RO, DVZ = DVZ vypočítané v pôvodnom mzdovom systéme

2. pod týmto prehľadom vznikol nový prehľad Počiatočné hodnoty pre DVZ
- počiatočné hodnoty pre výpočet DVZ používateľ zadá v prípade, kedy časť RO spadá pred 1.oo
- je možné ich zadať kumulovane za RO pred 1. oo ako aj po jednotlivých mesiacoch RO spadajúcich pred 1.oo
- akonáhle sú počiatočné hodnoty zahrnuté vo vypočítanom DVZ, alebo je DVZ, ktoré zahŕňa počiatočné hodnoty použité v likvidácii DNP, nie je možné ich už meniť - počiatočné hodnoty pre DVZ sa prvýkrát použijú v likvidácii DNP vo výpočte mzdy v mzdovom období 1/2015

Popis položiek editora:
Mesiac - mesiac RO spadajúci pred 1. oo vrámci trvania PP
Rok - kalendárny rok RO spadajúci pred 1. oo vrámci trvania PP
Vymer. základ - čiastka nemocenského poistenia RO z obdobia pred 1. oo vrámci trvania PP
Kal. dni (korekcie)- počet kalendárnych dní vylúčenej doby a prerušenia poistenia RO z obdobia pred 1. oo vrámci trvania PP, táto hodnota sa zadáva záporne (znižuje počet kalendárnych dní RO), prip. korekcie kalendárnych dní v RO

UPOZORNENIE:
- ak počiatočné hodnoty zadáte pred mesačnou uzávierkou 12. mesiaca RO, tak sú automaticky zahrnuté do výpočtu DVZ platného pre nasledujúci kaledárny rok.
- ak počiatočné hodnoty zadáte po mesačnej uzávierke 12. mesiaca RO, tak je potrebné pred zahájením výpočtu januárových miezd spustiť nad mzdovým obdobím január nad prehľadom Mzdové údaje pre aktualizáciu DVZ akciu Prepočet DVZ za rok XXXX/podakcia Prepočítaj existujúce DVZ (kde X je predchádzajúci kalendárny rok, t.j. RO).

Popis položiek editora:
časť Obdobie:
Dátum od - začiatok RO
Dátum do - koniec RO
Kal. dni - počet kalendárnych dní RO

časť Počiatočné hodnoty:
Vym. základ - čiastka VZ nemocenského poistenia použitá vo výpočte DVZ z počiatočných hodnôt DVZ
Kal. dni - počet kalendárnych dní použitý vo výpočte DVZ z počiatočných hodnôt DVZ

časť Výpočet DVZ:
Vymer. základ - celkový VZ na nemocenksé poistenie za RO (z údajov vrámci 1. oo + z počiatočných hodnôt pre DVZ)
Kal. dni - celkový počet kal. dní RO (z údajov vrámci 1.oo + z počiatočných hodnôt pre DVZ) DVZ - vypočítané finálne DVZ

Príklad použitia:
1.oo = 11/2014
Vznik PP = 1. 9. 2014
VZ NP od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014 = € 1000,- ( obdobie pred 1.oo)
prerušenia poistenia pred 1.oo = 10 kalendárnych dní
DNP od 12. 1. 2015
RO = od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014

Zápis v počiatočných hodnotách: VZ = 1000, Dni = - 10

3. údaje z počiatočných hodnôt pre výpočet DVZ boli zapojené do výpočtu DVZ pri decembrovej uzávierke 2014 ako aj pri livkvidácii DNP vo výpočte mzdy od mzdového obdobia 1/2015.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • RO - rozhodné obdobie
 • 1.oo - prvé ostré obdobie
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka Novinka - Zmeny v dani od 1.1.2015 - nepeňažný príjem poskytnutý formou produktov vlastnej poľnovýroby

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa od 1.1.2015 doplnil § 5 ods. 7 o písmeno:

l) nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávate ľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, pri čom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. v defnícii mzdovej zložky skupiny Naturálna mzda pribudla na záložke Zápočíteľnosť do základní položka Vlastná poľnovýroba:

- táto položka odlišuje takýto druh nepeňažného príjmu od ostatných nepeňažných príjmov pre účely vystavenia Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch 2015
- pred použitím mzdovej zložky pomocou, ktorej používateľ zadáva do výpočtu mzdy nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej poľnovýroby je potrebné túto položku označiť
- pre účely poskytovania takéhoto príjmu je potrebné si vytvoriť 2 mzdové zložky, medzi ktorými bude rozdiel len v nastavení položky Základ pre daň (jedha bude oslobodená od dane a druhá bude zdaňovaná)

2. v číselníku Dane na symbole ZD - základná daň v časti Ročná daň vznikla nová časť Príjmy oslobodené od dane, v ktorej je nová konštanta Vlastná poľnovýroba s hodnotou € 200,-

3. nad výpočtom mzdy pribudla nová mäkká kontrola, ktorá pri použití MZ so zaškrnutou položkou Vlastná poľnovýroba, ktorá netvorí základ pre daň prekročí ročný limit uvedený v konštante Vlastná poľnovýroba, zahlási:
"Prekročený ročný limit nezdaneného nepeňažného príjmu z vlastnej poľnovýroby."

Táto hláška sa automaticky zobrazí v procesnom okne výpočtu mzdy ako aj v stĺpčeku Info, ktorý si môžete zobraziť pomocou tl. Nastav (kl. skratka F4).

Po prekročení ročnej hranice by mal používateľ začať používať druhá mzdovú zložku, ktorá bude tento príjem zdaňovať.


Novinka Novinka - Potvrdenie o zdaniteľnom príjem 2015

Finančná správa SR vydala nové tlačivo Potvrdenia o zdaniteľnom príjme pre zdaňovacie obdobie 2015.

Na základe tohto boli do systému Helios Orange zapracované nasledovné distribučné tlačové formuláre nad prehľadom Ročné zostavy:

Sys.č. Názov -403298 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za rod. číslo -403299 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za súbežné

Poznámka:
Údaje ohľadom zamedzenia dvojitého zdanenia sú predmetom riešenia (údaj v hlavičke a riadok 01b a 04c)Verze 2.0.2015.0011 ze dne 21.01.2015

Novinka ÚPRAVA - Výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Dňa 16.1.2015 vyšiel nový výklad MZ SR, ktorým sa mení poradie krokov pri výpočte OP ZDR v systéme Helios Orange nasledovne:

1. krok - ak si zamestnanec nárokuje OP ZP, t.j. používateľ túto skutočnosť zaevidoval v mzdových údajoch zaškrtnutím položky Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka, tak sa pokračuje krokom 2.

2. krok - ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako základná suma OP, tak OP určená podľa kroku 1 sa zníži o dvojnásobok časti celkového príjmu prevyšujúceho základnú sumu OP. Výslednú uplatnenú OP používateľ vidí v novej položke Odpočet VZ ZP - čiastka. OP ZP nemôže mať zápornú hodnotu.

Ak je príjem zamestnanca nižší ako základná suma OP, tak výpočet pokračuje automaticky krokom krokom 4

3. krok - ak je príjem zamestnanca nižší ako suma OP vypočítanej v súlade s krokom 2, OP je vo výške tohto príjmu.

4. krok - výpočet mzdy automaticky zniži OP vypočítanú v súlade s krokom 1-3, ak nebol poistenec zamestnancom celý kalendárny rok. Počet dní pre krátenie sa automaticky napočítava do novej položky Odpočet VZ ZP - dni pre krátenie.

Takto vypočítaná OP vo výpočte mzdy automaticky zníži VZ ZP za zamestnanca a za firmu (viď editor Výpočet mzdy záložka Poistenie).


Novinka Úprava - Mesačný výkaz ZP 1/2015

Zdravotné poisťovne budú prijímať elektronické mesačné výkazy ZP so štruktúrou platnou od 1/2015 najskôr od 1.2.2015.

Mesačné výkazy ZP za mzdové obdobie pred 1/2015 budú prijímať do 31.1.2015 v pôvodnej štruktúre, ale od 1.2.2015 už v novej.

Z toho dôvodu, na preklenutie obdobia do 1.2.2015, kedy bude možné posielať výkazy aj za roky pred rokom 2015 v novej štruktúre, sme upravili generovanie týchto výkazov za roky pred rokom 2015 tak, že sa budú generovať podľa systémové dátumu.


Novinka Úprava - RZD - krátenie ZNČ a NČM

V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že RZD skrátilo ZNČ a NČM na nulu všetkým zamestnancom.

Po spustení akcie Nápočet RZD sa toto krátenie upraví, ako aj pri ukladaní editora položky Ročného odpočtu alebo samotného RZD..

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť na manžel/-kuVerze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Novinka Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za január 2015 podľa novej legislatívy.
Vzhľadom k tomu, že doteraz nie sú k dispozícii všetky oficiálne formuláre (Mesačný výkaz ZP UNION platný od 1/2015) a zároveň došlo dňa 16.1.2015 k zmene výkladu výpočtu odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, budete však musieť vykonať ešte minimálne jeden update.
Ďalšiu verziu chystáme na 21.1.2015, táto bude obsahovať upravený výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie a nasledujúca bude na prelome mesiaca január a február. Pokiaľ budú do tej doby chýbajúce informácie k dispozícii, bude ich táto verzia obsahovať.


Novinka Novinka - Navýšenie nepeňažného príjmu od 1. 1. 2015

V zmysle novely č. 333/2014 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1. 1. 2015 dopĺňa v § 5 odsek 3 písmenom d), ktoré znie:
„d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3 písmena a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.“

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. nad prehľadom Výpočet mzdy/Predspracovanie vznikla akcia Navýšenie nepeňažných príjmov, ktorá sa rozvetuje na podkacie: Nastav Zruš

Pomocou týchto podakcií si používateľ môže hromadne označiť alebo môže hromadne zrušiť označenie mzdovej zložky pre navýšenie nepeňažných príjmov. Počas označovania príjmov pre navýšenie prebieha v procesnom okne kontrola, ktorá nedovolí navyšovať iné MZ ako MZ skupiny Nešpecifikovaný príjem a Naturálna mzda.

Takto označené mzdové zložky získajú označenie v stĺpčeku Vykonať NNP. Tento stĺpček si môže používateľ do prehľadu Predspracovanie (príp. Výpočet mzdy alebo Mesačné zostavy) zobraziť pomocou tl. Nastav (kl. skratka F4).

2. Následné spustenie výpočtu/prepočtu mzdy navýši pôvodnú nenavýšenú čiastku (pôvodnú hodnotu zapíše do stĺpčeka ČIastka pred NNP, ktorú si môže používateľ zobraziť do prehľadu pomocou tl. Nastav), t.j. dôjde k navýšeniu označených prjmov, k tzv. brutácii príjmov podľa prílohy 6 tejto novely:

Príloha 6:

Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d)

Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) zamestnávateľ vypočíta sumu plnenia (P) rozhodujúcu na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)], ktorej prekročenie bude znamenať uplatnenie progresie vo výpočte preddavkov na daň, nasledovne:

P = 1/12 zo sumy 176,8-násobku PŽM x (1 - SD1) kde P je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],
PŽM je životné minimum platné k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia,
SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) prvého bodu vyjadrená desatinným číslom.

1. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je rovná alebo nižšia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

ČNP = NP / (1-SD1)
kde
ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,
NP je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,
SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) prvého bodu vyjadrená desatinným číslom.

Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154) nasledovným spôsobom:

NNP = ČNP / (1 - PP)
kde
NNP je navýšené nepeňažné plnenie,
ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,
PP je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom podľa osobitných predpisov154) vyjadrený desatinným číslom.

2. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je vyššia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

ČNP = P / (1-SD1 ) + (NP – P) / (1 – SD2)
kde
ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,
P je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],
NP je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,
SD1 jesadzba dane podľa § 15 písm. a) prvého bodu vyjadrená desatinným číslom,
SD2 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) druhého bodu vyjadrená desatinným číslom.
Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154) nasledovným spôsobom:

NNP = ČNP / (1 - PP)
kde
NNP je navýšené nepeňažné plnenie,
ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,
PP je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom podľa osobitných predpisov154) vyjadrenýdesatinným číslom.“.


Novinka Novinka - Zostava (S) Odvodové zvýhodnenie

Distribučná zostava (S) Odvodové zvýhodnenie bola rozšírená o stĺpček "Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka" (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje tlačidlo Zostavy voľba SYSTEM (kl. skratka Shift + F4)).


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP od 1.1.2015

Na základe metodického usmernenia ÚDZS č. 12/1/2014 uverejneného dňa 8. 1. 2015 platného od 1. 1. 2015 upravuje spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni:

1. vznikol nový osobitný kód 2P:
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P zo zamestnávania fyzickej osoby na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a ktorá sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.

2. dopĺňa sa oznamovacia povinnosť platiteľa (zamestnávateľa) vyplývajúca z rozšírenia znenia § 11 ods.7 písm.m) bod 4 ZZP, podľa ktorého je štát platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu, potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis (kód 1O rozšírený o nový bod 4).

PRÍKLAD Zamestnanec je zamestnaný s odvodovou úľavou od 1.januára 2015. Dočasná práceneschopnosť vznikla 10.mája 2015 a trvá do 25.mája 2015. Zamestnanec od 10.mája 2015 do 19.mája 2015 poberal náhradu príjmu pri DPN. Od 20.mája 2015 (od 11. dňa DPN) nemá z dôvodu uplatnenej odvodovej výnimky PDN nárok na nemocenské.
Kód zmeny: 1O Platnosť zmeny: Z Dátum: 10.5.2015
Kód zmeny: 1O Platnosť zmeny: K Dátum: 25.5.2015

Doteraz sa obdobie DNP od 11 dňa oznamovala kódom 2N.

Na základe tohto usmernenia boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v pomocnom číselníku Skupina "ZP-oznámenie zmeny" bol popis kódu "P" rozšírený na:
"fyzická osoba s nárokom na odpočítateľnú položku, ktorá sa u toho istého zamestnávateľa považuje za zamestnanca aj z iného dôvodu alebo fyzická osoba, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi“

UPOZORNENIE:
Automatické generovanie prihlášky/odhlášky s kódom 2P bude zapracované do systému Helios Orange až po ujasnení výkladu tejto zmeny. Do tej doby používateľ vytvorí tieto prihlášky/odhlášky v prehľade Hlásenie zmien ZP ručne, t.j. pomocou tl. Nový (kl. skratka F2).

2. generovanie hlásenia zmien ZP bolo upravené v prípade, kedy v mesiaci vzniku a zániku PN, OČR a MD mal zamestnanec uplatnené odvododvé zvýhodnenie PDN tak, aby sa pri PN od 11-teho dňa v prípade OČR a MD od prvého dňa generovalo toto obdobie s kódom1O a nie s kódom 2N ako to bolo do 31. 12. 2014..


Novinka INFO - Mesačné výkazy pre sociálne poistenie a RLFO od 1.1.2015

Tlačivo ako aj XSD schéma pre mesačný výkaz MVPP a VPP ako aj RLFO ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2014.

Používateľ teda použije pre rok 2015 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní a Zamestnanci/Registračné listy FO:

Sys.č. Název

 • -403294 SP - komplet od 1. 1. 2014 (MVPP)
 • -403293 SP - komplet od 1. 1. 2014 (VPP)
 • -400008 Registračný list FO od 30. 12. 2013

Pre elektornickú komunikáciu použije aj pre rok 2015 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eSociálna poisťovňa a Zamestnanci/Registračné listy FO nasledovné formáty správ:
MVPP - XML
VPP - XML
Registrační list fyzické osoby - hromadné podání (XML)


Novinka INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2015

Tlačivo ako aj XSD schéma Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac a Potvrdenie o podaní prehľadu ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2014.

Používateľ teda použije pre rok 2015 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad: Sys.č. Název

 • -403142 FDF - MESAČNÝ - potvrdenie 2013
 • -403143 FDF - MESAČNÝ - prehľad 2013 (I.-IV.časť)

Pre elektornickú komunikáciu použije aj pre rok 2015 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad nasledovný formát správy: Mesačný prehľad DÚ 2013 - XML


Novinka Novinka - Mesačný výkaz pre zdravotné poistenie od 1.1.2015

Z dôvodu zmien zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení bol rozšírený editor položky mesačného výkazu pre ZP o tieto položky:
Úhrn príjmov OP
Úhrn priíjmov ďalšie PP
Odpočítateľná položka

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz pribudli nové distribučné tlačové formuláre pre mesačné výkazy ZP:
Sys.č. Název

 • -400357 ZP Dôvera - m. výkaz od 1 2015
 • -400356 ZP VšZP - m. výkaz od 1 2015

Pre elektronickú komunikáciu bol nad týmto prehľadom upravený pôvodný formát správy:
Mesačný výkaz pre ZP (TXT)
Mesačný výkaz pre ZP - opravný (TXT)
Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)


Novinka Novinka - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2015 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z.z. zo dňa 15.10.2014, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2015 na nasledovné hodnoty:

Stupeň náročnosti práce / Sadzba MMN pri 40 hod. za týždeň / Sadzba MMN mes. odmeň.
1. stupeň / 2,1840 € / 380,00 €
2. stupeň / 2,6208 € / 456,00 €
3. stupeň / 3,0576 € / 532,00 €
4. stupeň / 3,4944 € / 608,00 €
5. stupeň / 3,9312 € / 684,00 €
6. stupeň / 4,3680 € / 760,00 €

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2015 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2015.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2015 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2015


Novinka Úprava - Výpočet pravdepodobného DVZ

Výpočet pravdepodobného DVZ bol rozšírený aj o situáciu, kedy zamestnanecovi trvalo NP aspoň 90 dní, ale v RO nedosiahol žiadny VZ NP, alebo vypočítané DVZ k poslednému dňu predchádzajúceho obdobia je 0.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • RO - rozhodné obdobie
 • VZ NP - vymeriavací základ na nemocenské poistenie


Novinka Novinka - Rozhodné obdobie pre výpočet DVZ od 1.1.2015

Na základe zákona č. 298/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení od 1.1.2015 znenie § 54 odsek 2:

„(2) Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.“

Doteraz sa v prípade, že nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo počas predchádzajúceho roka, rozhodujúce obdobie určilo ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka.

Na základe tejto zmeny boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

Pre prípady uvedené vo vyššie uvedenom znení § 54 odseku 2 sa DVZ odteraz počíta automaticky až pri samotnej likvidácii DPN, ktorá vznikla po 31.12.2014 a neťahá sa ako doreraz z prehľadu Údajov pre výpočet denného vymeriavacieho základu, do ktorého si decembrová uzávierka pripravuje podklady pre výpočet DVZ používaný pri likvidácii v nasledujúcom kalendárnom roku.

Po tomto výpočte DVZ sa do prehľadu Údaje pre výpočet denného vymeriavacieho základu, zapíše záznam s údajmi nového rozhodného obdobia, z ktorého DVZ vzniklo.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavcií základ
 • DPN - dočasná pracovná neschopnosť


Novinka Novinka - Zmeny v daniach od 1.1.2015 - mzdové konštanty

1. suma životného minima fyzickej osoby sa od 1.7.2014 nezmenila a naďalej je jej výška € 198,09 mesačne, z toho dôvodu sa:

1. sadzba dane pre rok 2015 nemení
2. daňový bonus na dieťa pre rok 2015 nemení
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2015 sa nemení
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre rok 2015 nemení

2. max. výška ročnej odpočítateľnej položky na DP SDS za rok 2015
: Základ dane sa v RZD môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane, tzn. v roku 2015 je maximálne vo výške 988,80 € {0,02 x 60 x 824,00 = 988,80}.

3. max. výška ročnej odpočítateľnej položky na DDS za rok 2015 sa nemení

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2015 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. symbol DP SDS = 988,- (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2015 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2015

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • DP SDS - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - dochodkové doplnkové sporenie


Novinka Novinka - Zmeny sociálneho poistenia od 1.1.2015 - mzdové konštanty

1. Na základe Opatrenia MPSVaR SR č. 109/2014 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 na hodnotu € 9888,- sa od 1.1.2015 mení výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 4120,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2015 67 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, t.j. zo sumy € 824 je hodnota € 552,08.

3. V zmysle zákona č. 298/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení znenie § 4 odseku 5, ktoré od 1.1.2015 znie: „(5) Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a je 200 eur.“

4. DVZ na určenie náhrady príjmu pri DNP zamestnanca nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu:
Max.DVZ pre náhradu príjmu v roku 2015 je 40,6356 €
{1,5 x 9 888,00 : 365 = 40,63561.. po zaok. na 4 desatinné miesta nadol = 40,6356}.

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2015 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 4120,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 552,08 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. DoBPŠ - hranica pre DP - 18 rokov a 26 rokov = 200,- (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
4. Maximálny DVZ = 40,6356 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2015 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2015

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • DN - dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov


Novinka Novinka - Zmeny zdravotného poistenia od 1.1.2015 - mzdové konštanty

1. Na základe Opatrenia MPSVaR SR č. 109/2014 Z.z. , ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 na hodnotu € 9888,- sa od 1.1.2015 mení výška mesačného maximálneho VZ na ZP na hodnotu € 4120,-. a ročný maximálny VZ na ZP z dividenc na hodnotu € 49440,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2015 67 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, t.j. zo sumy € 824 je hodnota € 552,08.

3. novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov zo dňa 28. 11. 2014 je možné od 1.1.2015 uplatňovať pri nízkopríjmových zamestnancoch v zmysle § 13a Odpočítateľnú položku, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2015 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ mesiac = 4120,- a Dividendy - maximálny VZ = 49440,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 552,08 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Mesačný odpočet = 380,-, t.j. základná suma OP (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Zdravotné poistenie)

POZOR: NEODPORÚČAME použiť OP ZP vzhľadom k avizovanej zmene výkladu MZ SR až do doby uverejnenia nového výkladu zákona a následného zapracovania do systému Helios Orange (avízo zo dňa 15. 1. 2015).

Ďalej pre účely zadania alebo zrušenia nároku na odpočítateľnú položku, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistné, vznikla v editore Mzdové údaje na záložke Odvody podzáložke Poistenie sekcia [2] Odvodové zvýhodnenie nová položka Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka.

V prípade, že zamestnanec má zaškrtnuté Odvodové zvýhodnenie DN a ešte neprešlo 12. kalendárnych mesiacov od jej uplatnenia a chcel by napr. z dôvodu prekročenia hranice príjmu si uplatňovať OP ZP, je nutné zadať do Mzdových údajov na záložku Odvody/podzáložku Poistenie do sekcie [2] Odvodové zvýhodnenie pri položku Dlhodobo nezamestnaný - uplatniť pre SP a ZP pri vzniku PP do položky "Zdr. poi. do" posledný dátum predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

V samotnom výpočte mzdy si môže používateľ pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4) zobraziť nové položky, ktoré sa automaticky počítajú podľa zákonných krokov.
Odpočet VZ ZP - príjem celkom
Odpočet VZ ZP - príjem pre uplatnenie OP
Odpočet VZ ZP - dalšie príjmy
Odpočet VZ ZP - čiastka
Odpočet VZ ZP - dni pre krátenie

Výpočet odpočítateľnej položky prebieha v 4. krokoch:
1. krok - ak si zamestnanec nárokuje OP ZP, t.j. používateľ túto skutočnosť zaevidoval v mzdových údajoch zaškrtnutím položky Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka, tak sa pokračuje krokom 2.
2. krok - výpočet mzdy automaticky zniži základnú sumu OP, ak nebol poistenec zamestnancom celý kalendárny rok. Počet dní pre krátenie sa automaticky napočítava do novej položky Odpočet VZ ZP - dni pre krátenie. Ak je príjem zamestnanca nižší ako základná suma OP, tak výpočet pokračuje automaticky krokom 3 inak krokom 4
3. krok - ak je príjem zamestnanca nižší ako suma OP vypočítanej v súlade s krokom 2, OP je vo výške tohto príjmu.
4. krok - ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako základná suma OP, tak OP určená podľa kroku 1-3 sa zníži o dvojnásobok časti celkového príjmu prevyšujúceho základnú sumu OP. Výslednú uplatnenú OP používateľ vidí v novej položke Odpočet VZ ZP - čiastka. Takto vypočítaná OP automaticky vo výpočte mzdy zníži VZ ZP za zamestnanca a za firmu (viď editor Výpočet mzdy záložka Poistenie).

Nasledovné distribučné tlačové formuláre boli doplnené o odpočítateľnú položku ZP: Sys.č. Název

 • -403132 Mzdový list od 1. 1. 2009
 • -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2015 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2015

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DN - dlhodobo nezamestnaný
 • OP - odpočítateľná položka


Novinka ÚPRAVA - Kontrola správnosti rodného čísla rodinného príslušníka

Ak prvé 2 znaky rodného čísla rodinného príslušníka sú väčšie ako 14 a rodné číslo je zadané správne podľa rodného listu, tak systém Helios Orange hlási: "Nesprávne zadané rodné číslo XXXXXX/XXXX! Pokračovať?"

Kontrola upravená.


Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Novinka Novinka - Tlač formulárom nad prehľadom Poistenie -prehľad

Nad prehľadom Poistenie - prehľad (cesta: prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Poistenie - prehľad), je odteraz umožnené vytvárať a tlačiť formuláre pomocou voľby Tlač formulárom (kl. skratka F8).


Novinka Úprava - Vyrovnanie Konta pracovného času

Ak sa v mesiaci vyrovnania konta pracovného času vypočíta mzda, ale do výpočtu sa nezapíše MZ pre vyrovnanie konta (napr. z dôvodu, že je konto vyrovnané alebo je konto záporné, t.j. v neprospech zamestnanca), tak sa stav konta nastavý na hodnotu "Vyrovnané", čo je OK. Následne sa, ale po zmazaní tohto výpočtu mzdy konto neotvorí a jeho stav zostáva "Vyrovnané" a mal by byť "Otvorené".

Upravené.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export