Důležité:


Mzdy (SK) - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1202 ze dne 31.12.2013

Novinka Úprava - Editor Mzdové údaje - zobrazovanie sekcie Odvodové zvýhodnenie

Pri druhu PP "DoBPŠ" sa v editore mzdových údajov na záložke Odvody podzáložke Poistenie nezobrazuje sekcia "2 - Odvodové zvýhodnenie" pre účely zapnutia uplatnenia odvodového zvýhodnenia pre zamestnanca pracujúceho na základe DoBPŠ pre DP.

Upravené

Použité skratky:

 • PP - pracovný pomer
 • DP - dôchodkové poistenie
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentovVerze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka ZMENA - Nekrátenie VZ na GP pri PDN na SP

Ustanovenie § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení o alikvotnom maximálnom vymeriavacom základe na platenie poistného na garančné poistenie sa u zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. novembra 2013 neuplatňuje. Platí ustanovenie o mesačnom maximálnom vymeriavacom základe na platenie poistného na garančné poistenie.

Na základe tohto ustanovenia bol upravený v systéme Helios Orange výpočet VZ na GP pri zamestnancoch s odvodovou úľavou na SP, u ktorých sa nekráti VZ na GP, t.j. VZ na GP je rovný vyplatenému prijmu po zohľadnení nekráteného maximálneho mesačného VZ.

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • GP - garančné poistenie
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • SP - sociálne poistenie


Novinka Novinka - Výpočet DVZ pre PDN

Od 1.11.2013 majú podľa § 2 ods. 1 písm. b./ zákona č. 462/2003 Z. z. nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti aj zamestnanci, ktorí nie sú z dôvodu uplatňovania odvodového zvýhodnenia PDN na SP povinne nemocensky poistení.

DVZ sa u týchto zamestnancov počíta ako podiel PMZ na pracovnoprávne účely (§ 134 Zákonníka práce) platný v štvrťroku, v ktorom začala pracovnáneschopnosť a konštanty 30,4167 (§ 8 ods. 8 zákona č. 462/2003 Z. z.). DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nadol.

PMZ sa zistí tak, že platný PHZ k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. PMZ sa zaokrúľuje na 2 desatinné mesta nahor.

Na základe týchto zmien bol do systému Helios Orange zapracovaný nový výpočet náhrady príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti PDN zamestnanca s odvodovým zvýhodnením na sociálne poistenie. Takto vypočítané DVZ sa nezapisuje do prehľadu Zamestnanci/Priemery. V prípade, že v danom mesiaci neexistuje platný PHZ, vypočíta sa PPHZ.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PDN - predtým dlhodo nezamestnaný
 • PMZ - priemerný mesačný zárobok
 • PHZ - priemerný hodinový zárobok
 • PPHZ - pravdepodobný priemerný hodinový zárobok


Novinka UPOZORNENIE - SEPA platby - doplnenie IBAN k bankovým spojeniam

Ako sme už avizovali dňa 30. 8. 2013 v našej Poradni SK, je nutné, aby ste si postupne doplnili pri každom aktívnom bankovom spojení IBAN formát účtu. Zároveň odporúčame pri zakladaní nových bankových spojení automaticky dopĺňať aj IBAN formát účtu. Toto doplnenie IBAN formátu účtu je nutné nie len pre bankové spojenia zamestnancov, ale aj pre bankové spojenia štátnych inštitúcií (napr. zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a pod.) ako aj komerčných bankových inštitúcii (napr. dôchodkové doplnkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, poisťovne a pod.)

Nad každým bankovým spojením máte k dispozícii v systéme Helios Orange akciu Konverzia IBAN/Doplniť IBAN, ktorá funguje nad označenými záznamami, čiže doplnenie IBAN formátu účtu je možné vykonať aj hromadne.

POZOR: Akcia Vám zabezpečí doplnenie IBAN formátu účtu zo zadefinovaného účtu len pre české a slovenské banky ako aj zmenu IBAN formátu na číslo účtu.

Podrobnejšie informácie ohľadom SEPA platieb nájdete v našej Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Novinky_vo_verzii_2.0.2013.0801

Ako aj na našom webe:
http://www.helios.eu/helios-sepa.html


Novinka Úprava - Generovanie kontácií

Ak aktuálne nastavené druhy poistenia na mzdovej karte zamestnanca sú iné ako druhy poistenia v mesiacoch, do ktorých sa vykonáva spätný rozpočet sociálneho poistenia, generovanie kontácií nevytvorilo kontácie pre tieto druhy poistenia, ktoré neboli aktuálne na mzdovej karte zamestnanca (napr. pri priznaní dôchodkov počas trvania PP).

Generovanie kontácií miezd bolo upravené.

UPOZORNENIE:
Zároveň touto úpravou sa môžu do vygenerovaných kontácií dostať aj mzdové zložky, ktoré používateľ použil v prípade ručných korekcií poistného. Stále platí, ak na mzdovú zložku nie je priradená kontácia, nedostane sa táto mzdová zložka do účtovného dokladu.


Novinka ZMENA - Posudzovanie hraničnej sumy - dlhodobo nezamestnaný pre ZP

Na základe umernenia MZ SR sa považuje za príjem na účely posúdenia hraničnej sumy pri odvodovom zvýhodnení predtým dlhodobo nezamestnaného občana pre účely zdravotného poistenia:

"Za zárobkovú činnosť sa podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. nepokladá činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu, (Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu, 25) ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak."

Z uvedeného vyplýva, že pre posúdenie hranice príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy na zdravotné poistenie sa posudzujú príjmy zamestnanca, ktoré sú zahrnuté v jeho vymeriavacom základe na zdravotné poistenie..

Na základe tohto usmernenia bolo toto posudzovanie príjmu v systéme Helios Orange upravené tak, aby sa do príjmu napočítavali všetky vyplatené príjmy na pracovnom pomere, na ktorom je uplatnené odvodové zvýhodnenie DN pre ZP a ktoré zároveň vstupujú do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie.

POZOR:: Pre posudzovanie výšky príjmu DN pre účely uplatnenia odvodového zvýhodnenia DN pre sociálne poistenie sú príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu garančného poistenia.


Novinka Novinka - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

 • -403012 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2013

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

(C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
(C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
(C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
(E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka Novinka - Registračný list fyzických osôb platný od 30. 12. 2013

V zmysle zákona č.338/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení § 4, ktorý znie:
"(4) Zamestnanec na účely garančného poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie, okrem zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa."

Zároveň sa mení štruktúra eRLFO, ktorá platí od 30. 12: 2013, ktorá obsahuje nasledovné zmeny:

 • element <icz> bol premenovaný na <variabilnySymbol>
 • element <dic> bol rozšírený o možnosť zadať identifikačný údaj pre zahraničného zamestnávateľa - akýkoľvek identifikačný kód pridelený v zahraničí
 • element <vystavenie> bol doplnený o nové povinné elementy <tel> a <mail>
 • do elementov <identFODopl> a <identFODoplZmena> pribudli nové elementy <zamSUcastou> a <par7ods2>
 • v rámci elementu <ucet> ostala už len jedna možnosť a to zadanie len IBAN-u, nie čísla účtu a kódu banky. Názov banky ostáva.
 • <zecPPOdhl> doplnený atribút typZec

Od 30. 12. 2013 platí aj nová papierová forma RLFO.

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny pre účely RLFO:
1. v editore RLZ na záložke Organizácia vznikla nová položka § 7 ods. 2. Túto položku zamestnávateľ prvýkrát označí v prednastavenom RLZ až nad mzdovým obdobím 1/2014 v prípade, keď je zamestnávateľom podľa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov § 7 ods. 2.

2. pod prehľadom Registračné listy FO vznikol nový prehľad Zamestnávateľ - vlastníci. Do tohto prehľadu si používateľ zaeviduje zamestnancov, ktori sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú podiel na majetku zamestnávateľa. Percento podielu na majetku je dôležitou informáciou akonáhle je aspoň vo výške 50% a viac. Táto informácia sa dostáva do RLFO platného od 30. 12. 2013 ak je generovaná od mzdového obdobia 1/2014 a následne ovplyvňuje výpočet sociálneho poistenia na všetkých PP tohto zamestnanca od 1/2014.

3. do editora RLFO od mzdového obdobia 1/2014 pri druhu evidencie "Zmena" na záložke Zmenené údaje pribudli nové položky:
Vlastník - hodnota z tohto údaja vstupuje do časti č. 4 - Doplňujúce údaje (zamestnanec) položka Zamestnanec, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa
Zamestnávateľ trv. pobytu - hodnota z tohto údaja vstupuje do časti 4 - Doplňujúce údaje (zamestnanec) položka Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2

Nad prehľadom Registračné listy FO vznikol nový tlačový formulár:

 • sys. č. -400008 - Registračný list FO od 30. 12. 2013

Nad prehľadom Registračné listy FO/Správy/Generovanie správ bola upravená správa "Registrační list fyzické osoby - RLZEC 2013" pre generovanie elektronického RLFO, tak že generuje eRLFO v novej štruktúre až od systémového dátumu vyššieho ako 29. 12. 2013.

Použité skratky:

 • RLZ - registračný list zamestnávateľa
 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • PP - pracovný pomer


Novinka Info - Ročný výkaz ZPS - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 % ale najviac 40 %

Používateľ, ktorý potrebuje evidovať zamestnancov, ktorí majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 % ale najviac 40 % (po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok).postupuje tak, že do prehľadu Dôchodky zaeviduje takéhoto zamestnanca na Druh dôchodku "Čiastočný invalidný dôchodok" so zadaním Dátumu nároku, BEZ zadania Dátumu priznania.

Takýto zamestnanec sa nedostane ani do Ročného výkazu ZPS časť B do riadku 1.


Novinka Novinka - Nová povinnosť zamestnávateľa od 1/2014

Od 1.1.2014 sa novelou zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rozširujú povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni:

V zmysle § 231 ods. 1 písmeno o.):
"Oznámiť organizačnej zložke, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, ako aj každú zmenu týchto skutočností do ôsmich dní od tejto zmeny. (povinnosť od 1. januára 2014)"

V zmysle § 293db:
"Zamestnávateľ zamestnanca, ktorý je k 31. decembru 2013 a po tomto dni štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, je povinný oznámiť túto skutočnosť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do 31. januára 2014. "

V systéme Helios Orange túto povinnosť vykonáte nasledovne:

A. zamestnanec s majetkovou účasťou zamestnávateľa k 31.12.2013, ktorá trvá:
1. nad mzdovým obdobím 1/2014 (bežné alebo aktuálne) zaevidujete do prehľadu Registračný list FO/Vlastníci -zamestnávateľa všetkých zamestnancov, ktorý majú účasť na majetku zamestnávateľa najmenej 50 % k 31. 12. 2013 a táto účasť trvá aj po tomto dátume

2. nad prehľadom Registračné listy FO pomocou tl. Nový si jednotlivo vyberiete zamestnancov zaevidovaných v bode 1 a vytvoríte im druh evidencie Zmena s dátumom zmeny 1.1.2014 a na záložke Zmenené údaje zadáte do položky Vlastník hodnotu "Áno". Následne označíte všetky RLFO a pomocou akcie Správy/Generovanie správ ich vyexportujete do eletkronickej formy, ktorú odošlete cez elektronickú podatelňu Sociálnej poisťovni najneskôr do 31. 1. 2014

B. zamestnanec s majetkovou účasťou zamestnávateľa až po 31.12.2013:
1. zaevidujete takéhoto zamestnanca do prehľadu Registračný list FO/Vlastníci -zamestnávateľa v mzdovom období, od ktorého sa stal vlastníkom (aktuálne alebo bežné)

2. nad prehľadom Registračné listy FO pomocou tl. Nový si vyberiete zamestnanca s bodu 1.a vytvoríte mu druh evidencie Zmena s dátumom zmeny = dňu nadobudnutia najmenej 50 % účasti na majetku zamestnávateľa. Na záložke Zmenené údaje zadáte do položky Vlastník hodnotu "Áno". Následne takto vytvorený RLFO pomocou akcie Správy/Generovanie správ vyexportujete do elektronickej formy, ktorú odošlete cez elektronickú podatelňu Sociálnej poisťovni najneskôr do 8 dní od tejto zmeny.

UPOZORNENIE:
Evidencia vlastníkov zamestnávateľa je od 1/2014 dôležitá aj pre uplatnenie odvodového zvýhodnenia takýchto vlastníkov, preto túto evidenciu vykonajte v systéme Helios Orange.


Novinka Novinka - Účtovanie miezd - tlačové formuláre

Nad prehľadom Účtovanie miezd je odteraz možné vytvárať tlačové formuláre (t.j. je sprístupnená akcia Tlač/Tlač formulárom a Tlač formulárom - jednotlivo).


Oprava ÚPRAVA - Stravné lístky

V prípade vstupu do prehľadu Stravné lístky pod prehľadom Výpočet mzdy mohlo dôjsť k zobrazeniu chyby:

Cannot resolve the collation conglict between „Czech_CI_AS“ and „SQL_Czech_CP1250_CI_AS“ in the equal to operation.

K problému dochádzalo pokiaľ triedenie databázy bolo iné ako "Czech_CI_AS".

Opravené.


Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Novinka ZMENA - Odmena na dohodu vyplatená po skončení dohody, ktorá zanikla pred 1.1.2013

Na základe záverov z pracovného stretnutia zástupcov MPSVaR SR a Sociálnej poisťovne, platí nasledovné.

Zo zúčtovanej odmeny z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré zanikli pred 1. januárom 2013, pričom odmena je zúčtovaná za obdobie počnúc januárom 2013, sa neplatí poistné na sociálne poistenie, t. j. ani poistné na úrazové a garančné poistenie.

Na základe tohto usmernenia bol v systéme Helios Orange upravený výpočet poistného v prípade vyplatenia odmeny na PP založenom na základe dohody o prácach vykonávaných mimo PP ktoré zanikli pred 1. 1. 2013.


Novinka Úprava - Mesačný výkaz ZP - príloha

Do prílohy mesačného výkazu ZP sa nedostávajú zamestnanci, ktorých počet dní poistenia ZP je rovný 0 a zároveň mali vyplatený príjem vstupujúci do VZ na ZP.

Upravené


Novinka ZMENA - Posudzovanie hraničnej sumy - dlhodobo nezamestnaný

Dňa 29.11.2013 vydala Sociálna poisťovňa usmernenie k upresneniu definície príjmu, ktorý sa považuje za príjem na účely posúdenia hraničnej sumy pri odvodovom zvýhodnení predtým dlhodobo nezamestnaného občana:

„Do príjmu zamestnanca na účely posúdenia hraničnej sumy sa teda zahŕňajú rovnaké príjmy, aké sa zahŕňajú do vymeriavacieho základu povinne poisteného zamestnanca v pracovnom pomere. Ide o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.“

Na základe tohto usmernenia bolo toto posudzovanie príjmu v systéme Helios Orange upravené tak, aby do príjmu napočítavali všetky vyplatené príjmy na pracovnom pomere, na ktorom je uplatnené odvodové zvýhodnenie DN a ktoré zároveň vstupujú do vymeriavacieho základu pre garančné poistenie.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Novinka - Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 11/2013

Zákonom č. 338/2013 Z. z. zo dňa 16. 10. 2013 sa mení a dopĺňa zákon. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Hlavnou zmenou je zavedenie novej výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.

Za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti sa NEBUDE považovať fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere (§ 4 ods. 1 písm. d), ak:

 • bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný občan = občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
 • voči zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
 • podobne voči zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa zamestnanca neeviduje pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania,
 • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby.

Uvedení zamestnanci budú zvýhodnení aj pri zdravotnom poistení pri neporušení vyššie uvedených podmienok. Za zamestnanca s odvodovým zvýhodnením, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, platí zdravotné poistenie aj naďalej štát - akokeby bol naďalej v evidencií na úrade práce, viď § 11 ods. 7 písm. v) zákona o zdravotnom poistení.

Odvodové zvýhodnenie sa uplatní počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Na základe týchto zmien sa v systéme Helios Orange vykonali nasledovné zmeny:

1. v mzdových údajoch na záložke Odvody pozáložke Poistenie vznikla nová sekcia Odvodové zvýhodnenie. V tejto sekcii je možné zapnúť odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaného ako aj odvodové zvýhodnenie pri druhu pracovného pomeru založeného na základe Dohody o brigádnickej práci študentov. Označením zamestnanca pre uplatnenie odvodového zvýhodnenia pre dlhodobo nezamestného začína platiť odvodová výnimka. Položkami Soc. poist. do a Zdr. poist. do je možné obmedziť odvodové zvýhodnenie pre každý druh poistenia zvlášť.

POZOR: odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaného je možné zapnúť len v prvom mesiaci vzniku jeho pracovného pomeru a len na jednom jeho aktívnom pracovnom pomere. Takisto po porušení ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok sa odvodové zvýhodnenie ruší od 1. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom došlo k porušeniu.

2. v mzdových konštantách na záložke DNP a poistenie v sekcii [2] Poistenie vznikla nová časť Dlhodobo nezamestnaný s položkou Hranica SP a ZP, do ktorej sa po zaktuallzovaní mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 11/2013 doplní hodnota 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

3. Výpočet mzdy bol upravený tak, že ak takýto zamestnanec neprekročí konštantu Hranica SP a ZP platnú v prvom mesiaci tohto pracovného pomeru, tak sa automaticky všetky odvody okrem UP a GP vynulujú, ak ju prekročí automaticky platí všetky odvody, tak akoby nemal odvodové zvýhodnenie DN. V prvom mesiaci prekročenia hranice SP sa zmení položka Typ zamestnanca vo výpočte mzdy na "Zamestnanec - DN - len na NP, DP, PvN (16)" a vygeneruje sa mu automaticky Prihláška RLFO - dopoistenie, od nasledujúceho mesiaca bude vo výpočte mzdy ako aj pre účely RLFO, mesačných výkazov SP evidovaný pod typom zamestnanca "Zamestnanec - PP (1)", tak ako zamestnanec bez odvodových zvýhodnení DN na SP.


Novinka Úprava - eDDS - počet viet

Pri odosielaní mesačného rozpisu pre DDS (vygenerovaného pomocou akcie eDDS nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní) mohol portál DDS hlásiť:

Rozpis ExportDDS_DDSAXA_201310.xml nie je validný!
Line 2: Element 'veta', attribute 'cislo': [facet 'minInclusive'] The value '-1' is less than the minimum value allowed ('1').
Line 2: Element 'veta', attribute 'cislo': '-1' is not a valid value of the local atomic type.

Upravené


Novinka Novinka - Výpočet exekúcií od 11/2013

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 216/2013 Z.z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení Nariadenia vlády SR č. 469/2008 Z. z. sa:

1.mení výpočet základnej sumy, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy povinného, ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom na maloleté dieťa. Suma vypočítaná podľa § 2 sa od 1.11. 2013 zaokrúhľuje na €C nadol (t.j. do 31. 10. 2013 platí suma € 83,20 a od 1. 11. 2013 platí suma € 83,19).

2.zavádza sa nová nepostihnuteľná suma na povinného, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy povinného, ktoré je poberateľom dôchodkovej dávky

3.zavádza sa nová nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu povinného, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky

Nové nepostihnuteľné sumy sa týkajú ZAMESTNANECA POBERAJÚCEHO NIEKTORÝ Z DÔCHODKOV:
1. starobný dôchodok (v HEO 2)
2. predčasný starobný dôchodok (v HEO 6)
3. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok (v HEO 3 a 5)
4. vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok
5. sirotský dôchodok (v HEO 4)
6. sirotský výsluhový dôchodok
7. invalidný dôchodok (v HEO 1 a 0)
8. invalidný výsluhový dôchodok (v HEO 10)
9. dôchodok manželky (v HEO 8)
10. sociálny dôchodok (v HEO 9)
11. doživotný doplnkový výsluhový dôchodok
12. dočasný doplnkový výsluhový dôchodok
13. výsluhový dôchodok (v HEO 7)

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonaná nasledovné úpravy:

1. v Mzdových konštantách na záložke Ostatné v sekcii [5] Výkon rozhodnutia, odbory vznikol nový stĺpček Dôchodok, kde sa uvádzajä nepostihnuteľné sumy podľa vyššie uvedených bodov 2 a 3

2. aktualizácia Mzdových konštánt od mzdového obdobia 11/2013 zaktualizuje nepostihnuteľné sumy podľa vyššie uvedených bodov 1-3

3. výpočet exekúcií od mzdového obdobia 11/2013 zohľadňuje skutočnosť, či zamestnanec poberá dôchodkové dávky z vyššie uvedeného bodu 3.

Viac informácií k legislatívnym zmenám platným od 1. 11. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._11._2013


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP od 11/2013 - dlhodobo nezamestnaný (DN)

Na základe metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/6/2009 zo dňa 5.11.2013 boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. do Pomocného číselníka skupiny "ZP-oznámenie zmeny" pribudol nový kód:
W - splnenie podmienok pre uplatnenie úľavy pre dlhodobo nezamestnaného

2. nad prehľad Hlásenia zmien ZP vznikla nová akcia Generuj zmeny/Dlhodobo nezamestnaný. Pomocou tejto akcie sa v mesiaci vzniku/zániku pracovného pomeru zamestnanca, ktorý má zapnuté odvodové zvýhodnenie pre DN na ZP vygeneruje prihláška/odhláška. Zároveň sa aj v mesiaci presiahnutia hranice príjmu pre DN platnej v mesiaci vzniku PP vygeneruje odhláška poistenca štátu. O toto generovanie bola rozšírená aj akcia Generuj zmeny/Všetky zmeny.

Príklad - vznik PP:
Zamestnancovi vznikol PP 4.11.2013 a má zapnuté odvodové zvýhodnenie ZP pre dlhodobo nezamestnaného, v mesiaci vzniku PP akcia vyneruje 2 záznamy:
1W - Z - 04112013
2 - Z - 04112013

Príklad - prekročená hranica príjmu DN
Zamestnancovi vznikol PP 4.11.2013 a má zapnuté odvodové zvýhodnenie ZP pre dlhodobo nezamestnaného, v 3/2014 prekročí hranicu príjmu pre dlhodobo nezamestnaného platnú v mesiaci vzniku PP, akcia vygeneruje 1 záznam:
1W - K - 28022014


Novinka Novinka - výkazy pre SP od 11/2013 - dlhodobo nezamestnaný (DN)

Na základe metodiky Sociálnej poisťovne od 11/2013 vzniká nový spôsob zobrazovania typu zamestnanca na výkazoch v prípade, kedy zamestnanec s odvodovým zvýhodnením DN na SP presiahne mesačnú hranicu príjmu DN nasledovne:

ak mesačný príjem DN (typ zamestnanca = Zamestnanec - DN - UP, GP (14)) presiahne hraničný príjem DN počas trvania prvých 12 kalendárnych mesiacov zamestnania, tak takýto zamestnanec je v tomto mesiaci dopoistený na typ zamestnanca = Zamestnanec - DN- len na NP, DP, PvN (16) a bude vo výkaze pre SP typ MVPP uvedený pod typom zamestnanca = Zamestnanec - PP (1)

Na základe tejto metodiky bolo upravené generovanie výkazu typu MVPP.


Novinka Novinka - RLFO od 11/2013- dlhodobo nezamestnaný

V zmysle zákona č. 338/2013 Z. z., ktorý dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení § 231 ods. 1 písm. b bod 5 je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca, u ktorého sa uplatní odvodové zvýhodnenie pre DN, na UP a GP pred vznikom PP. Ak mesačný príjem prehsiahne mesačnú hranicu DN platnú v mesiaci vzniku PP, zamestnávateľ je povinný ho prihlásiť na NP, DP a PvN najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, vktorom mesačný príjem presiahol stanovenú hranicu.

Na základe tohto ustanovenia boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:
1. v mesiaci vzniku/zániku PP, na ktorom je uplatnené odvodové zvýhodnenie DN pre SP sa pri ukladaní mzdovej karty v mesiaci vzniku/zániku PP na dotaz vygeneruje prihláška/odhláška s typ-om zamestnanca "Zamestnanec DN - UP, GP (14)"

2. v mesiaci prekročenia mesačnej hranice DN platnej v mesiaci vzniku PP, vygeneruje výpočet mzdy prihlášku pre dopoistenie s typ-om zamestnanca "Zamestnanec DN - len NP, DP, PvN (16)".

O tieto situácie bolo rozšírené aj generovanie RLFO pomocou akcie Generuj RLFO (cesta: Registračné listy FO).

Použité skratky:

 • Z.z. - zbierka zákonov
 • DN - dlhodobo nezamestnaný
 • UP - úrazové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • NP - nemocenské poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie
 • PvN - poistenie v nezamestnanosti


Novinka Ročné zúčtovanie dane 2013 - mzdové konštanty

Spustením akcie Aktualizácie mzdových konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2013 ako aj spustením akcie Aktualizácia konštánt pre RZ nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2013 sa zmenia konštanty pre výpočet zamestnaneckej prémie 2013:

6xMM = € 2026,2
ZD 12xMM = 3509,76
12xMM = € 4052,4
ŽM = € 194,58

Nové hodnoty mzdových konštánt pre výpočet zamestnaneckej prémie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Dane v editore Dane na záložke Zúčtovanie dane podzáložka Zam. prémia.

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka Novinka - Výpočet nároku na stravné lístky

Do modulu Mzdy bola zapracovaná možnosť výpočtu nároku na stravné lístky podľa fondu pracovného pomeru a dochádzky pracovného pomeru.

V konštantách a číselníkoch nájdete prehľad Sady stravných lístkov, ktorý slúži pre nastavenie výpočtu jednotlivých sád stravných lístkov. Tieto sady sú pridelované jednotlivým zamestnancom v prehľade Paušály a zrážky zaradením zrážkovej mzdovej zložky pre zrazenie časti stravného za zamestnanca.

Vo formulári sady stravných lístkov zadáte:

 • ako zisťovať pracovný fond zamestnanca (nárok na stravné)
 • ako je rozdelená čiastka stravného medzi zamestnávateľa, fondy a zamestnanca
 • akým počtom a hodnotami straveniek je hodnota stravného tvorená

Pod výpočtom mzdy a preehľadom Predspracovanie je prehľad Pracovné cesty. Prehľad slúži k zadaniu dní, počas k torých sú zamestnanci na pracovných cestách alebo na zadanie korekčných záznamov pre nárok na stravné.

Pod výpočtom mzdy v prehľade Stravné lístky dochádza k nápočtu nároku na stravné pre jednotlivých zamestnancov, ktorí majú v prehľade Paušály a zrážky zaradené zrážkové mzdové zložky pre zrážanie časti stravného za zamestnanca.

Prehľad obsahuje menný zoznam zamestnancov a:

 • počet dní pre nárok na stravné
 • celkové hodnoty stravného s rozdelením na zamestnávateľa, fondy a zamestnanca
 • prehľad počtu stravných lístkov v nominálnych hodnotách

Podrobnější popis nájdete v našej príručke na webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Stravn%C3%A9_l%C3%ADstky_-_Mzdy_(SK).


Novinka Úprava - Generovanie RLFO - DoBPŠ

Generovanie RLFO pri druhu PP "DoBPŠ" bolo upravené tak, aby správne generovalo dopoistenie pri prekročení veku a hranice príjmu pri uplatnení odvodového zvýhodnenia a to pri type PP "pravidelný príjem" ako aj pri type PP "nepravidelný príjem".

Ak zamestnancovi po spätnom rozpočítaní SP vyjde alikvótny VZ taký, z ktorého je odvod nulový, tento mesiac sa považuje za mesiac, kedy DP platí.

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • PP - pracovný pomer
 • SP - sociálne poistenie


Oprava Oprava - Pracovné kontá - Kontá nadčasov

Pokiaľ v jednom mzdovom období končí viac pracovných pomerov zamestnancov, ktorí majú zostatok konta nadčasov, dochádza ku generovaniu Vyrovnania KNČ pri konci PP.

Pri prepočte mzdy pracovného pomeru zamestnanca došlo najprv k výmazu a novému nápočtu vyrovnania. Spoločne s výmazom vyrovnania prepočítávaného pracovného pomeru došlo k výmazu vyrovnania aj pri ostatných, ale k novému vygenerovaniu nedošlo. Čiastka vymazaného vyrovnania zostala napočítaná v sumačných atribútoch mzdy (napr. hrubá mzda)

Opravené


Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Novinka - Nové RLFO od 31.10. 2013

V súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. 11. 2013 sa okrem iného mení štruktúra eRLFO. Dňa 31.10.2013 bude možné cez elektronický zber údajov do Sociálnej poisťovni posielať RLFO len v novej štruktúre a to z dôvodu možnosti prihlásiť zamestnancov, ktorým vzniká pracovný pomer dňa 1.11.2013, t.j. deň pred vznikom pracovného pomeru.

Zmeny v štruktúre:
- pribudol element <zecPomer>, ktorý má dve možné hodnoty 1 (štátnozamestnanecký pomer) a 2 (pracovný pomer).
Atribút minOccurs je 0 - čiže je nepovinný a SES (aplikácia) si bude riadiť, pre ktorý typ zamestnanca je povolený a povinný (14, tzn. ZECDN). Element sa nachádza v <prihlaska> <typPoistPrihl> <zecPrihl> a <zmena> <typPoistZmena> <zecZmena> (zoradené podľa hierarchie XSD) - vznikli nové Typy zamestnanca

Zmeny v systéme Helios Orange:
- od tejto verzie je možné generovať eRLFO len v štruktúre platnej od 31.10. 2013
- v editore RLFO bol rozšírený atribút Typ zamestnanca o nové typy:

 • Zamestnanec - DN UP,GP (14) ZECDN
 • Zamestnanec - DN len na DP (15) ZECDNDP
 • Zamestnanec - DN len na NP,DP,PvN (16) ZECDNNPDPPVN
 • Zamestnanec - DN DP,UP,GP (17) ZECDNSDP

Zároveň nad prehľadom Regisračné listy FO vznikol nový distribučný tlačový formulár: Sys.č. - Název -400007 - Registračný list FO od 31. 10. 2013

Prihlasovanie DN:
Ak by zamestnávateľ potreboval prihlásiť od 1.11.2013 zamestnanca do pracovného pomeru, ktorý bol zaradený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom tohto pracovného pomeru, bude postupovať tak ako doteraz, s tým rozdielom, že po vytvorení Prihlášky RLFO do prehľadu Registračné listy FO zmení v editore tohto RLFO hodnotu v položke Typ zamestnanca podľa aktuálnej potreby. Zautomatizovanie generovania RLFO aj pre zamestnancov DN bude zapracovanie do systému Helios Orange v priebehu mesiaca 11/2013.

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • eRLFO - elektronický registračný listy fyzických osôb
 • DN - dlhodobo nezamestnaný
 • ZEC - zamestnanec


Novinka Novinka - Výhodnosť zamestnaneckej prémie oproti RZD

V novom editore Ročného zúčtovania dane na záložke Zamestnanecká prémia v sekcii [2] Výpočet je nová položka Výsledok RZD (verejný názov = Výsledok RZD bez uplatnenej zamestnaneckej prémie). Táto položka zobrazuje výsledok RZD, aký by bol keby si zamestnanec nepožiadal o zamestnaneckú prémiu.

Tento atribút môže slúžiť na zistenie skutočnosti, či je pre zamestnanca výhodnejší výpočet RZD bez ZAMPRE alebo výpočet RZD so ZAMPRE. Túto skutočnosť používateľ zistí porovnaním položky Vyúčtovanie (zamestnaneckej prémie) a Výsledku RZD (bez zamestnaneckej prémie). Aby bolo možné toto porovnanie vykonať je potrebné zaškrtnúť položku Žiadosť o zamestnaneckú prémiu, vyplniť všetky potrebné parametre potrebné pre výpočet ZAMPRE a zároveň musia byť splnené všetky podmienky pre nárok na ZAMPRE.

Priamo nad prehľadom RZD si môže používateľ pomocou tlačidla Nastav zobraziť stĺpčeky:

 • Zam. prémia - stav
 • Výsledok RZD bez uplatnenej ZAMPRE - t.j. rozdiel vypočítanej dane a zrazených preddavkov dane + chybne vyplatená ZAMPRE +/- dodatočne vyplatený/zrazený DB
 • Výsledok RZD - t.j. zrazené preddavky dane + vypočítaná ZAMPRE + chybne vyplatená ZAMPRE +/- dodatočne vyplatený/zrazený DB

Zafiltrovaním na položku Zam. prémia - stav na hodnotu "Zamestnanecká prémia - vypočítaná" a porovnaním týchto dvoch výsledkových RZD získa používateľ prehľad o tom, u ktorého zamestnanca je výhodnejšie si požiadať o RZD so ZAMPRE alebo o výpočet RZD bez ZAMPRE.

Použité skratky:

 • ZAMPRE - zamestnanecká prémia
 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • DB - daňový bonus


Novinka Novinka - Doplnenie väzieb - Paušály a zrážky

Do prehľadu Paušály a zrážky v nástroji Nastav bola doplnená väzba pre zobrazenie položiek z číselníka Organizácie nazvaná Vystaviteľ. Slúži pre zobrazenie položiek v náväznosti na exekučné zrážky.


Novinka Novinka - Doplnenie väzieb - Paušály a zrážky

Do prehľadu Paušály a zrážky v nástorji Nastav (kl. skratka F4) bola doplnená väzba pre zobrazenie položiek z Doplňujúcich údajov.


Novinka Úprava výplatných lístkov pri SPP

Distribučné tlačové formuláre pre tlač výplatných lístkov boli upravené v prípade súbežného pracovného pomeru tak, aby na vedľajšom pracovnom pomere sa nezobrazovala vypočítaná daň (t.j. vypočítaná daň sa zobrazuje na hlavnom pracovnom pomere, kde sú zdanené všetky súbežné pracovné pomery).


Novinka Doplňujúce údaje - Koeficient úväzku

V prehľade Doplňujúce údaje položku Koeficient úväzku je odteraz možné sumovať aj za viac pracovných pomerov.


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy je odteraz možné zobraziť pomocou tlačidla Nastav väzbu Mzdové údaje - hlavný PP. Atribúty z tejto väzby zobrazujú hodnoty z hlavného pracovného pomeru, ku ktorému sú ostatné pracovné pomery zamestnanca naviazané.

Tieto atribúty je možné využiť napríklad pre účely zistenia, či hlavný pracovný pomer, na ktorý sú naviazané ostatné pracovné pomery už nie je ukončený, kedy je potrebné ukončený pracovný pomer odviazať zo všetkých ostatných pracovných pomerov zamestnanca a určiť nový hlavný pracovný pomer.

Naviazané pracovné pomery sú tie, ktoré majú vyplnený v Mzdových údajoch atr. Ďalší PP osobným číslom hlavného pracovného pomeru, s ktorým sú naviazané. Prehľad všetkých pracovných pomerov si vie užívateľ pozrieť v prehľade Mzdové údaje akcia Pracovné pomery.


Novinka OPRAVA - Zadanie úväzku na mzdovej karte v prípade nepravidelného kalendára

V prípade otvorenia karty mzdových údajov pracovného pomeru s priradeným nepravidelným kalendárom cez tlačidlo Oprava je možné upravovať týždenný a denný fond pracovnej doby, čo nie je správne.

OpravenéVerze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka ZMENA - nový editor Ročné zúčtovanie dane

Bol vytvorený nový vzhľad editora Ročné zúčtovanie dane. Popis editora nájdete v používateľskej príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)


Novinka Úprava - Generátor mzdových zostáv triediace hladisko Zdravotná poisťovňa

Do Generátora mzdových zostáv bolo zapojené Sumačné a triediace hľadisko Zdravotná poisťovňa, berie sa do úvahy celý symbol Zdravotnej poisťovni, t.j. štvormiestne číslo.


Novinka Novinka - Potvrdenie o príjme 2013 s prílohou

Vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2013 vyšla príloha k Potvrdeniu o zdaniteľnej mzde "Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013“", ku ktorej Ministerstvo financií SR ani Daňové riaditeľstvo SR nezverejnilo doteraz žiadnu metodiku. Na základe vyjadrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré nám bolo zaslané Sociálnou poisťovňou zo dňa 6. 9. 2013:

"V uvedenom tlačive sa uvádzajú len príjmy zamestnanca a nie poistné, keďže vo väčšine prípadov sa z týchto príjmov poistné neplatí a pri tých príjmoch, z ktorých sa poistné platí, sa poistné nepočíta z každej jednotlivej časti celkového príjmu zo závislej činnosti, ale z celkového príjmu dosiahnutého za daný mesiac od daného zamestnávateľa."

Z tohto dôvodu sme zaradili do distribúcie spomínanú prílohu v zmysle vyjadrenia MSVR SR, príloha je súčasťou Potvrdenia o zúčt. príjmov 2013 a zobrazí sa len ak je nenulová v nasledovných distribučných tlačových formulároch: Sys.č. Názov -403226 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013 za rod. číslo -403225 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013

Pred samotnou tlačou sa použivateľovi zobrazí dialógové okno, do ktorého je nutné doplniť mzdové zložky, ktoré používateľ používa pre výplatu niektorých druhov príjmov uvádzaných v prílohe. Nakonci každého riadku dialógového okna je k dispozícii tlačidlo "D", po jeho stlačení sa prednaplnia distribučné mzdové zložky pre daný riadok a tlačidlo "tri bodky", po jeho spustení sa zobrazí číselník Mzdové zložky, v ktorom si používateľ môže označiť mzdové zložky pre prenos do príslušného riadku. Nastavenie mzdových zložiek v dialógovom okne zostáva odpamätané.

Poznámky: - do r. 1 vstupujú údaje za Druh pracovného pomeru "Učeň"


Novinka Novinka - Ročné zúčtovanie dane - nedoplatok dane vs potvrdenie o zaplatení dane pre darovanie 2 % dane

V novom editore Ročného zúčtovania dane na záložke Základné údaje podzáložke "Darovať 2%" pri položke Čiastka pre zadanie nedoplatku pre účely vystavenia Potvrdenia o zaplatení dane (2% alebo 3%) pribudlo nové zaškrtávacie políčko "Prenos" .

Toto políčko je zaškrnuté vo všetkých ročných zúčtovaniach dane. Akonáhle v editore Ročného zúčtovania dane používateľ zaškrtne položku "Darovať 2%", dôjde k automatickému prenosu aktuálne vypočítanej čiastky nedoplatku z ročného zúčtovania dane do položky Čiastka a ak bol už vykonaný prenos výsledku RZD do miezd do aktuálneho mzdového obdobia pomocou akcie Prenes preplatky/nedoplatky do miezd, dôjde k automatickému prenosu dátumu prenosu z položky "Dátum prenosu výsledku RZD" do položky Dátum (položku Dátum prenosu výsledku RZD je možné si zobraziť priamo nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane pomocou tlačidla Nastav). Ak chce používateľ túto čiastku a dátum zmeniť, zruší zaškrtnutie políčka "Prenos".

Ak políčko "Prenos" nie je zaškrnuté, nedochádza k prenosu čiastky aktuálne vypočítanému nedoplatku ani dátumu prenosu nedoplatku a zostáva tam čiastka a dátum aký tam používateľ nechal alebo zadal prípadne zrušil.


Novinka Novinka - Ročné zúčtovanie dane - zníženie základu dane na daňovníka

V novom editore Ročného zúčtovania dane sa po nápočte ročného zúčtovania nad 12. mesiacom roka automaticky uplatní ročný nárok na základnú nezdaniteľnú časť, ak už v editore RZD neexistuje a zároveň má zamestnanec v RZD aspoň jednu položku, t.j. automaticky sa dodatočne uplatní v prípadoch keď zamestnanec si počas kalendárneho roka ZNČ neuplatňoval.

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť


Novinka Novinka - Ročné zúčtovanie dane - daňový bonus

V novom editore Ročného zúčtovania dane na záložke Základné údaje v editore položky (sekcii [2] Položky) je v sekcii [2] Odpočítateľné položky a bonusy odteraz používateľ vidí meno dieťaťa, na ktoré bol konkrétny daňový bonus vyplatený.

V prípade, že používateľ zadáva priznaný a vyplatený daňový bonus od iného zamestnávateľa zadáva ho sem aj s naviazaním dieťaťa, na ktoré bol konkrétny daňový bonus vyplatený.

V prípade, že používateľ chce dodatočne vyplatiť daňový bonus na dieťa, na ktoré počas kalendárneho roka, za ktorý sa RZD vykonáva, nemal bonus vôbec vyplatený, používateľ zadá do položky Odpočítateľné položky a bonusy symbol DB bez čiastky aj s naviazaním dieťaťa, na ktoré chce daňový bonus dodatočne vyplatiť. Ak sa dieťa nenachádza v ponúkanom prenosovom okne, znamená to, že neexistuje v aktuálnom mzdovom období v prehľade Rodinný príslušníci. Priamo do prenosového okna je možné toto dieťa zaevidovať, čím ho používateľ uvidí od aktuálneho mesiaca v zozname rodinných príslušníkov.

Zároveň boli vytvorené nové automatické kontroly na výpočet ročného nároku daňového bonusu na dieťa s porovnaním výšky úhrnu príjmov so 6xMM pre prípadné douplatňovanie daňového bonusu vrámci ročného nároku. Pri výpočte ročného nároku sa zohľadňuje aj dátum platnosti daňového bonusu, t.j. prípadne prerušenia vyplácania (napr. z dôvodu prerušenia štúdia apod.).

Na záložke Zúčtovanie dane v sekcii [5] Úprava daňového bonusu vzniklo tlačidlo Detail, ktoré zobrazuje detailný pohľad na priznaný daňový bonus po jednotlivých deťoch. Prípadné ručné korekcie (t.j. opravy daňového bonusu) vrámci kalendárneho roka sa zobrazujú pri všetkých deťoch vzhľadom k neexistujúcej väzbe na konkrétne dieťa.


Novinka Novinka - Ročné zúčtovanie dane - dôchodci

V novom editore Ročného zúčtovania dane na záložke Základné údaje v sekcii [1] Parametre na podzáložke "Dôchodok" sa nachádzajú 3 položky:

 • Dôchodok priznaný k 1.1 - systémom napĺňaná hodnota podľa evidencie z prehľadu Dôchodky
 • Zmena - položka,ktorou vie používateľ zmeniť systémom napĺňenú hodnotu položky Dôchodok priznaný k 1.1.
 • Ročná čiastka - sem používateľ zadá úhrnnú čiastku vyplateného dôchodku

Na základe týchto informácií dochádza v ročnom zúčtovaní dane k automatickej korekcii výšky základnej nezdaniteľnej časti (symbol ZNČ) v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.Verze 2.0.2013.0802 ze dne 10.09.2013

Novinka OPRAVA - Generovanie kontácií

Pri generovaní kontácií sa mohla vyskytnúť chybová hláška:

"Cannot insert the value NULL into column "ParovaciZnakUcto"."

OpravenéVerze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka Novinka - Zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi

Pokiaľ má zamestnanec viac pracovných pomerov, ktoré sú z dôvodu spoločného zdanenia zviazané cez položku Hlavný PP v mzdových údajoch a ak dôjde k ukončeniu hlavného pracovného pomeru a ostatné pracovné pomery k nemu naviazané pokračujú, je o tejto situácii používateľ informovaný hláškou:

1. V prípade mesačnej kontroly mzdových údajov pri mesačnej uzávierke miezd alebo ručnom spustení nad prehľadom Mzdové údaje: "PP naviazaný na ukončený hlavný PP (určite nové hlavné PP)" a nasleduje výpis osobných čísiel pracovných pomerov.

2. Pri zaradení tzv. súbežného pracovného pomeru do výpočtu mzdy:"Súbežný PP je naviazaný na ukončený hlavný PP. Určite nový hlavný PP".


Novinka ZMENA - Číselník Zamestnanci - zaradenie

Ak vo všeobecnom číselníku Zamestnanci zmeníte zaradenie zamestnanca na Útvar, Zákazku a Nákladový okruh a v danom momente je vybrané UZAVRETÉ mzdové obdobie, dôjde k tejto zmene zaradenia zamestnanca v mzdových údajoch až od aktuálneho obdobia, inak sa táto zmena zaradenia zapíše do mzdových údajovov od vybraného mzdového obdobia.


Novinka DOPLNENIE - Konto nadčasov typu A a B - Počiatočné stavy, Individuálna perioda

V rámci prvého cyklu periody pre spracovanie konta nadčasov bolo možné zadať stav konta nadčasov len v aktuálnom a bežnom období. Pre zadanie ďalších hodnôt počiatočných stavov kont zamestnancov bolo nutné počkať na uzávierku a posunutie stavu mzdových období.

Došlo ku zmene, odteraz je možné zadať počiatočné stavy na celú dĺžku prvého cyklu periody naraz. Slúži k tomu akcia miestnej ponuky Počiatočné stavy v prehľadoch Výpočet/Konto nadčasov - typ A alebo Konto nadčasov - typ B. Tu je možné na tlačidlo Nový a po výbere pracovného pomeru zametnanca z prenosového editoru zadať počiatočné hodnoty konta.

Z prehľadu Počiatočných stavov sú jednotlivé záznamy prenášané do Prehľadov kont pomocou uzávierky miezd a to do období, ktoré sú označené ako aktuálne a bežné. Po uplynutí prvého cyklu periody bude prehľad Počiatočné stavy prázdny.

UPOZORNENIE: V prípade zrušenia uzávierky mesiaca dôjde k spätnému posunu stavu období (aktuálne a bežné). Keďže pomocou uzávierky dochádza k prenosu záznamov z počiatočných stavov do prehľadu kont nadčasov, dôjde v prípade zrušenia uzávierky k výmazu záznamov počiatočných stavov kont v období, ktoré malo pred zrušením uzávierky stav bežné. V prípade Odomknutia mzdového obdobia k takému stavu nedochádza.

UPOZORNENIE: Zadanie počiatočných stavov sa riadi len dĺžkou periody zadanou v Mzdových konštantách, individuálna perioda zadaná v mzdových údajoch nemá na počiatočné stavy vplyv.


V editore mzdových údajov pracovného pomeru zamestnanca vznikla na záložke 2 - Zaradenie podzáložka Konto nadčasov. Záložka obsahuje dve sekcie pre typ konta nadčasov A a B. Obsahuje položky.

Dátum zahájenia - Dátum prenesený z údajov zahájenia v mzdových konštantách. Slúži len k zobrazeniu. Perióda - Needitovateľná položka prenesená z položky Perióda v mzdových konštantách. Slúži len k zobrazeniu. Perióda - Individuálna perióda pre pracovný pomer. Pokiaľ bude hodnota rôzna od nuly, potom konto nadčasov sa pre daný pracovný pomer bude napočítavať podľa tejto hodnoty.


Novinka Úprava - Generovanie RLFO pre DoBPŠ NP - zmena vekovej hranice

Bolo upravené generovanie RLFO v prípade, kedy počas trvania DoBPŠ na NP s uplatným odvodovým zvýhodnením prekročí žiak/študent vekovú hranicu 18 rokov a zároveň jeho priemerný mesačný príjem presiahne stanovenú hranicu € 66, kedy mu vzniká povinné DP len dokonca kalendárneho mesiaca, za ktorý jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu, najskôr od vzniku dohody. Takto vzniknuté povinné DP zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý jeho mesačný príjem/priemerný mesačný príjem naposledy presiahol hraničnú sumu, najneskôr skončením DoBPŠ.

Priklad:
študent na DoBPŠ - NP s odvodovým zvýhodnením od 12.1.2013
dátum narodenia: 5.1.1995
v mzdovej karte 1/2013 má nulový príjem
PP končí 28.2.2013
Celková príjem vyplatený počas trvania DoBPŠ = € 134,-, t.j. priemerný mesačný príjem = € 67,-

V 1/2013 presiahol hranicu príjmu € 66,-, čiže z VZ € 1,- plati aj DP
V 2/2013 nepresiahol hranicu príjmu € 155,-, čize neplatí DP

Upravené generovanie RLFO:
RLFO prihláška v mesiaci vzniku PP 1/2013 "bez DP" od 12.1.2013 (v mesiaci vzniku PP nemal príjem, preto sa predpokladá bez DP)
RLFO prihláška v mesiaci ukonč. PP 2/2013 "dopoistenie na DP" od 12.1.2013
RLFO odhláška v mesiaci ukonč. PP 2/2013 "odpoistenie na DP" od 1.2. 2013 do 28.2.2013
RLFO odhláška v mesiaci ukonč. PP 2/2013 "bez DP" od 12.1.2013 do 28.2.2013

Použité skratky:

 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • RLFO - registračná list fyzickej osoby
 • PP - pracovný pomer
 • DP - dôchodkové poistenie


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP - export

V súvislosti so zjednocovaním elektronických exportov sa aj export hlásení zmien ZP zamestnávateľa odteraz bude vykonávať pomocou funkcie generovania správ.

Samotný export nevyexportovaných hlásení ZP používateľ vykonáva rovnako ako doteraz a to priamo nad prehľadom Hlásenia zmien ZP pomocou akcie eOznámenie zamestnávateľa. Po spustení tejto akcie sa zobrazí prehľad Definície správ, ktorý ponúka 2 správy:

 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - TXT
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - TXT

Po prenose zvolenej správy si používateľ vyberie ZP, pre ktorú chce zmeny ZP vyexportovať. Pri zvolení druhej definicíe správy "vybrané zmeny" sa ponúkne navyše prehľad všetkých nevyexportovaných zmien ZP za vybranú ZP, používateľ si tu vie označiť len tie zmeny ZP, ktoré chce vyexportovať. Nasledne sa mu otvorí formulár s prednaplnenými údajmi Platiteľa poistného a údajmi k exportovanej dávke. Po stlačení tlačidla Generuj sa spustí samotné generovanie.

POZOR: pred prvým použitím generovania správ nezabudnite v definícii správy doplniť "Adresu miesta určenia správy", t.j. cestu kam sa má generovaná správa uložiť. Každá vyexportovaná dávka má v názve súboru uvedený kód príslušnej ZP, preto stačí mať len jeden adresár pre ukladanie týchto správ pre všetky ZP.

POZNÁMKA: Ak máte prehľad definícií správ prázdny, stačí pomocou tlačidla Nový založiť definicíu s formátom správy pre generovanie Hlásenia zmien ZP, do položky "Názov správy" si používateľ zadá pomenovanie tejto definície a do položky "Adresa miesta určenia správ" zadá cestu pre uloženie generovanej správy.

Použité skratky:

 • ZP - zdravotná poisťovňa
 • TXT - textový súbor


Novinka Úprava - Odomknuté mzdové obdobie vs spätný rozpočet SP

Odteraz je možné zrušiť výpočet mzdy neuzavretej mzdovej karty aj v odomknutom mzdovom období ak vypočítaná mzda nezasahuje do spätného rozpočtu SP, ktoré vzniklo v predchádzajúcich mzdových obdobiach a zároveň rozpočítala spätný rozpočet SP.


Novinka Úprava - Potvrdenia o príjme pre nárok na dávku v nezamestnanosti - príloha

Nad prehľadom Ročné zostavy bol upravený distribučný tlačový formulár:

-403141 - Potvr. zamestnáv. - nárok na dáv.v nezamest. 2013

tak, aby sa jeho príloha zobrazovala len ak obsahuje aspoň jednu dobu.


Novinka DOPLNENIE - Mzdový list

Do distribučných tlačových formulárov (cesta: Ročné zostavy):

Sys.č./Názov

 • -403135/Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)
 • -403132/Mzdový list od 1. 1. 2009

boli doplnené nasledovné údaje:
1. do hlavičky položka "Typ pracovného pomeru" (pravidelný/nepravidelný príjem)

2. pod hlavičkou vznikla nová sekcia "Dohoda o brigádnickej práci študentov" s prehľadom po mesiacoch vybraného kalendárneho roka o uplatnení odvodového zvýhodnenia, veku do 18 rokov ako aj o platení/neplatení DP. Táto sekcia sa zobrazí na mzdovom liste zamestnanca s druhom PP "Dohoda o brigádnickej práci študentov".

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • DP - dôchodkové poistenie
 • PP - pracovný pomer


Novinka Doplnenie kontroly pri likvidácii pokračujúcej nemocenskej dávky (ND)

Pri likvidácii pokračujúcej ND z predchádzajúceho mzdové obdobia bola rozšírená kontrola, ktorá upozorní používateľa na skutočnosť, kedy sa pokúša zlikvidovať ND, ktorú označil v predchádzajúcom mesiaci ako ukončenú. Objaví sa hláška:

"V predchádzajúcom mzdovom období je ukončená ND. Zadaná likvidácia ND musí byť Nová".

Tip: Ak používateľ omylom nastavil ukončenie/neukončenie ND v predchádzajúcom mzdovom období, môže toto označenie zmeniť priamo v editore výpočtu mzdy predchádzajúceho odomknutého mzdového obdobia pomocou akcie Neukončené prerušenia poistenia. Označenie si vie skontrolovať zobrazením položky Ukončené ND do prehľadu pomocou tlačidla Nastav.

UPOZORNENIE:
Ak sa Vas systém nepýta v editore výpočtu mzdy pri ukladaní dochádzkovej mzdovej zložky, ktorá tvá do posledného dňa kalendárneho mesiaca, či je pokračujúca (t.j., či bude pokračovať aj v nasledujúcom mzdovom období), je to spôsobené tým, že táto dochádzková mzdová zložka nie je nastavená v prehľade Registračné listy FO/RLFO-vazby. V prehľade RLFO-väzby by sa mali nachádzať všetky doby, ktoré sú považované za prerušenie sociálneho poistenia. Chýbajúce RLFO-väzby je možné doplniť spustením akcie Generuj. Pozor, táto akcia doplní len distribučné mzdové zložky. Prosím, skontrolujte si ich.)

Novinka Úprava - ELDP

1. bolo upravené uzavretie ELDP, pri ktorom mohlo v niektorých prípadoch dochádzať pri výpočte VZ k rozdielom oproti napočítanému VZ bez uzavretia

2. odteraz, ak sa bude uzatvárať ELDP z dôvodom uzavretia "koniec PP" a zároveň dátum uzavretia bude zhodný s dátumom ukončenia PP zo mzdovej karty alebo sa použije priamo dátum ukončenia PP zo mzdovej karty, nevznikne nový ELDP, t.j. nový riadok v prehľade ELDP, tak ako pri ostatných dôvodoch uzavretia ELDP).

3. odteraz je povolená editácia posledného automatom generovaného riadku aktuálneho mzdového obdobia.
Používateľ túto možnosť využije napr. ak Sociálna poisťovňa vyžaduje odovzdanie ELDP aj za mzdové obdobia, ktoré ešte nie sú spočítané pre účely výpočtu starobného dôchodku u zamestnanca, ktorí neukončil PP. Po tejto editácii a následnom výpočte mzdy sa štandarným nápočtom ELDP tento riadok zaktualizuje podľa reálne vypočítanej mzdy.

Použité skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • VZ - vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer


Novinka Novinka - Informačné karty - cudzinci

V editore Doplňujúcich údajov vznikla na záložke Ďalšie údaje nová sekcia Cudzinec. V prípade, že zamestnávate občanov EÚ alebo št.príslušníkov tretej strany vyplňujete túto sekciu. Sekcia obsahuje nasledovné položky:

 • Predpokladaná doba: Dni/Mesiace
 • Vyslaný na výkon práce
 • Prenájom pracovnej sily
 • Predčasné ukončenie zamestnania/vyslania
 • Miesto výkonu práce

Zároveň nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové tlačové formuláre pre splnenie oznamovacej povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • -403104 - Informačná karta č. 1
 • -403110 - Informačná karta č. 2

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/zamestnavanie-cudzincov-1.html?page_id=272197


Oprava OPRAVA - DoBPŠ - koniec 1. a začiatok 2. vekovej hranice

Pri DoBPŠ sa koniec 1. vekovej hranice určuje do konca kal. mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov a začiatok 2. vekovej hranice sa určuje od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dovŕšil 18 rokov.
Doteraz sme určovali koniec 1. hranice do mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dovŕšil 18 rokov a začiatok 2. hranice od mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov.

Opravené

UPOZORNENIE: Skontrolujte si prosím, či ste vrámci roka 2013 nemali študentov, ktorí v niektorom z mesiacov r. 2013 dovŕšili 18. rokov a zároveň ich príjem presiahol € 66,- a uplatňovali si odvodové zvýhodnenie. Takýto zamestnanci mali platiť DP od hranice príjmu € 66,-, ale platitli DP až od hranice € 155,-, z toho dôvodu je nutné vykonať v danom mzdovom období opravu výpočtu mzdy.

Použité skratky:

 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • DP - dôchodkové poistenie


Oprava Úprava - Hlásenie zmien ZP - prechod z MD na RD

Pri prechode z MD na RD sa pomocou akcie Generuj zmeny okrem iného generovalo ukončenie kategórie "Zamestnanec" s kódom 2, platnosťou "Koniec" a s dátumom platnosti = Nástupu na RD. Správne mal byť dátum platnosti = dátumu nástupu na RD mínus 1.

Opravené

Príklad:
Zamestnacovi končí MD: 14.5.2013 (t.j. posledný deň MD)
Nastupuje na RD: 20.5.2013 (t.j. prvý deň RD)

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP sa pomocou akcie Generuj zmeny vygenerujú nasledovné zmeny:

 • 1O Koniec platnosti 14.5.2013 (ukončenie materskej)
 • 2 Koniec platnosti 19.5.2013 (koniec platnosti kategórie Zamestnanec)
 • 1C Začiatok platnosti 20.5.2013 (začiatok rodičovskej)

Použité skratky:

 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka
 • ES - evidenčný stav
 • ZP - zdravotné poistenie


Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Oprava OPRAVA - Daňový bonus od 7/2013

Do distribúcie systému Helios Orange verzia 2.0.2013.0700 zo dňa 8. 7. 2013 sa dostala chybná ročná čiastka Daňového bonusu platná od 1. 7.2013 v sume € 254,64, správa čiastka mala byť € 256,92.

V tejto verzii je aktualizačný súbor mzdových konštánt upravený t.j. ročná čiastka daňového bonusu od 7/2013 je v sume € 256,92.

UPOZORNENIE: Z tohto dôvodu je nutné túto čiastku v číselniku Konštanty a číselníky/Odpočítateľné položky a bonusy skontrolovať a v prípade zistenia rozdielu opraviť. Oprava je možná 3 spôsobmi:

buď 1. v aktuálnom mzdovom období 7/2013 v číselníku Mzdové konštanty/Odpočítateľné položky a bonusy zmeníte ročnú čiastku na položke so symbolom DB na hodnotu € 256,92

Upozornění POZOR: ak si do najbližšej mesačnej uzávierky nestiahnete aktuálne mzdové konštanty, aktualizácia mzdových konštánt Vám túto hodnotu prepíše nesprávnou.

alebo
2. z Helios Store na záložke Zadarmo si stiahnete „Mzdové konstanty pro legislativu SK“ a následne nad aktuálnym mzdovým obdobím 7/2013 spustite akciu Aktualizácia mzdových konštánt alebo
3. po update na túto verziu spustíte nad mzdovým obdobím 7/2013 akciu Aktualizácia mzdových konštánt.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú chybu.


Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Novinka- Konto pracovného času (KPČ)

Submodul Konto nadčasov bol premenovaný na Pracovné kontá a zároveň bol rozšírený o Konto pracovného času. Viac informácií ku Kontu pracovného času nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Konto_pracovn%C3%A9ho_%C4%8Dasu_-_Mzdy_(SK)

Zároveň boli všetky distribučné "výplatné lístky" a mzdové listy rozšírené o položky z evidencie KPČ. Jedná sa nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Syst. č.- Názov
-403132 - Mzdový list - od 1.1.2009
-403135 - Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)
-403128 - Projekt - Výplatná páska
-403139 - Výplatný lístok 2 A5
-403134 - Výplatný lístok II.
-403120 - Výplatný lístok I.
-403138 - Výplatný lístok A4


Novinka Úprava - Generovanie RLFO - DoBPŠ - NP

Po spustení výpočtu mzdy za DoBPŠ s NP v mesiaci ukončenia PP, kedy dochádza k spätnému rozpočítaniu sociálneho poistenia zo všetkých vyplatených príjmov za dobu trvania DoBPŠ s NP sa automaticky generuje prípadné dopoistenie alebo odpoistenia študenta z DP. Takto vygenerovaný RLFO mal v dátume vzniku poistenia vyplnený prvý deň vybraného mzdového obdobia namiesto prvého dňa vzniku PP (najneskôr 1.1.2013).

Upravené

Použíté skratky:

 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • NP - nepravidelný príjem
 • PP - pracovný pomer
 • DP - dôchodkové poistenie


Novinka ZMENA: Životné minimim od 7/2013 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 7/2013 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty platné od 1. 7. 2013.

Došlo k nasledovným zmenám v mzdových konštantách:

1. životné minimum a nepostihnuteľná suma pre účely výpočtu exekučných zrážok

2. daňový bonus

Nové hodnoty vyššie uvedených mzdových konštánt si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Dane a .Ostatné.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2013


Novinka Úprava - Oznámenia platiteľa ZP - tlač

Nad prehľadom Hlásenia zmien ZP boli upravené distribučné tlačové formuláre v časti Poistenci, kde sa po vytlačení tlačiva mohlo stať, že v stĺpci Kód sa vytlačil okrem číselného kódu (1 alebo 2) aj textový názov kódu (štát alebo zamestnanec). Jedná sa o nasledovné distrubučné tlačové formuláre:

Sys.č. Názov
-403402 - Oznámenie platit. ZP Dôvera
-403123 - Oznámenie platit. ZP Union
-403403 - Oznámenie platit. ZP VšZPVerze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Úprava - Číselník Mzdové zložky - distribučné

Distribučné mzdové zložky:

Číslo - Názov mzdovej zložky

 • 690 - Odstupné (čiastka)
 • 691 - Odstupné (výpočet)
 • 692 - Odchodné (výpočet)

boli nastavené tak, aby nevstupovali do Hrubej mzdy. Používateľ si môže svoje používateľské mzdové zložky porovnať s distribučnými priamo nad prehľadom Mzdové zložky pomocou akcie Porovnanie/Mzdové zložky.


Novinka Úprava - Mesačný výkaz pre SP - MVPP - počet dní (dohody)

Pri vytváraní mesačného výkazu pre SP typ MVPP bola vykonaná úprava, ktorá odteraz pri dohodároch zapisuje do počtu dní poistenia počet dní poistenia z výpočtu mzdy zo záložky Poistenie (doteraz sa zapisoval počet dní trvania dohody, t.j. stav do 31. 12. 2012).


Novinka ZMENA - Položka definície platobného príkazu

Odteraz nie je možné v položke definície platobného príkazu typu Štátne platby a kumulované zrážky meniť položku Typ odvodu, pokiaľ má táto položka priradenú aspoň 1 mzdovú zložku.


Novinka Úprava - Prenos vzorov SP v odomknutom mzdovom období

V odomknutom mzdovom období pri prenose vzoru SP priamo na neuzavretej mzdovej karte zamestannca (cesta: prehľad Zamestnanci/editor Mzdové údaje/záložka Odvody/pozáložka Poistenie tl. Prenes) došlo k správnemu prenosu vzorov SP vo vybranom období, ale následnému zrušenie sociálneho poistenia v naledujúcich mzdových obdobiach.

Upravené, tak aby sa prenos vykonal len nad odomknutým mzdovým obdobím.Novinka Úprava - Mesačný rozpis DP SDS

Bola vykonaná úprava pri generovaní mesačného rozpisu pre DP SDS (prehlad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eDP SDS):

1. do hlavičky bol doplnený odkaz na kontrolu šablony súboru: <VykazDobrovolnychPrispevkov xmlns="http://www.adss.sk/">

2. do kódu štátu sa odteraz neuvádza skratka vlastného štátu, t.j. pre Slovensko "SK" ale smerové číslo štátu z číselníka kódov štátov, t.j. pre Slovensko hodnota "703". Používateľ si pred generovaním skontroluje, či má správne vyplnený kód štátu v systéme Helios Orange (cesta: všeobecné Pomocné číselníky/Štáty položka Smerové číslo štátu).

Použité skratky: DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)


Novinka Úprava - Definícia rozpadu nákladov

Odteraz je možné uložiť definíciu rozpadu nákladov aj s jednou položkou rozpadu nákladov, ktorá má v atribúte Percento hodnotu "100,00" (doteraz pri ukladaní definície bola kontrola, ktorá očakávala viac ako 1 položku rozpadu a zároveň súčet atribútu Percento z týchto položiek sa musel rovnať hodnote "100,00").


Novinka Novinka - Import do predspracovania rozšírený o položku Info

Importy do prehľadu Výpočet mzdy/Predspracovanie boli rozšírené o možnosť importovania nového atribútu Info (dĺžka 60 znakov). Pre import tohto atribútu bude nutné importné súbory upraviť. Jedná sa o nasledovné importy:

Formát XML - stačí pridať element Info Formáta TXT - pridať nakoniec riadku dátovej vety ďalší reťazec o max. dlžke 60 znakov Definované importy/Mzdové zložky - typ Jedna MZ na riadok - upraviť definíciu a importný súbor podľa definície Definované importy/Dochádzka - typ Jedna MZ na riadok - upraviť definíciu a importný súbor podľa definície

Zaktualizovaný popis štruktúry nájdete na našom webe príručke: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Hromadn%C3%A9_zad%C3%A1vanie_MZ_-_Mzdy_(SK)#Import_a_export_predspracovania_v_XML


Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Úprava - Dohody - počet dní zdravotného poistenia vs neprítomnosti

V zmysle usmernenia zdravotných poisťovní zamestnávateľ nahlási zamestnanca na dni kedy sa začal považovať za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m.) a s.) ako zamestnanca kódom 2D a zároveň ako osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m.) a s.) s kódom 1O..

Na základe tohto usmernenia postupuje používateľ v systéme Helios Orange v nasledovnom poradí:

1. na dni, kedy sa dohodár považuje za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m.) a písm. s.) používateľ vytvorí v prehľade Hlásenie zmien ZP prihlásenie a odhlásenia dohodára, ktoré zároveň vyexportuje s kódom 2D

2. po zadaní neprítomností podľa § 11 ods. 7 písm. m.) a s.) do výpočtu mzdy sa automaticky vytvoria v prehľade Hlásenie zmien ZP oznámenia od začiatku a konci týchto neprítomnosti s kódom 1O, ktoré automaticky znížia počet dní poistenia vo výpočte mzdy (viď v editore Výpočet mzdy/záložka Poistenie).

Poznámka k zákonu č. 580/2004 o zdravotnom poistení:
§ 11 Platitelia poistného

(7) Štát je platiteľom poistného za

m) fyzickú osobu,
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 41)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu43) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu44) aj po tomto dni,

s) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu, 47)


Novinka Novinka - Ročná odpočítateľná položka Dobrovoľné príspevky na SDS

V zmysle zákona č. 252/2012 Z.z. § 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
"Dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie je príspevok § 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

Od 1.1.2013 do 31.12.2016 je nezdaniteľnou časťou základu dane suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2% zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane (§11 ods. 8 zákona o dani príjmov), v roku 2013 je to maximálne 943,2 eur [2 % z (60 x 786)].
Tento odpočet si bude môcť daňovník realizovať až po skončení roka, a to buď v rámci ročného zúčtovania preddavkov a daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v rámci daňového priznania (obdobne ako odpočet na manželku). V ročnom zúčtovaní to bude na základe žiadosti o jeho vykonanie a predloženia dokladu, ktorým zamestnanec preukáže zamestnávateľovi túto skutočnosť, ak si tieto príspevky bude platiť sám. Doklad nebude potrebný v prípade, ak tento príspevok bude odvádzať za zamestnanca zamestnávateľ.

Na základe tohto ustanovenia boli uskutočnené v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

1. od mzdového obdobia 1/2013 vznikla v číselníku Odpočítateľné položky a bonusy nová ročná odpočítateľná položka:
DPSDS - Dobrovoľné príspevky na SDS

2. od mzdového obdobia 1/2013 bol do nápočtu Ročného zúčtovania dane zapojený nápočet dobrovoľných príspevkov, ktoré odvádza za zamestnanca zamestnávateľ


Novinka Úprava - Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

V časti (1) bolo upravené označovania priznania nasledovných dôchodkov:

 • invalidný dôchodok - označuje sa len pri DoVP a DoPČ
 • výsluhový dôchodok - ounačuje sa len pri DoVP a DoPČ na NP
 • výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek - označuje sa len pri DoVP a DoPČ

Použité skratky:

 • DoVP - dohoda o vykonaní práce
 • DoPČ - dohoda o pracovnej činnosti
 • NP - nepravidelný príjem


Novinka ZMENA - Mesačný rozpis príspevkov na dôchodkové doplnkové sporenie (DDS)

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní sa odteraz po spustení akcie eDDS zobrazí zoznam definícií správ pre generovanie mesačných rozpisov na dôchodkové doplnkové sporenie. Pre tento účel sú k dispozícii 2 definície správ:

 • Mesačný rozpis platieb na DDS - XML
 • Mesačný rozpis platieb na DDS - Dary - XML

Po prenose vybranej správy sa zobrazí dialóg pre výber dôchodkovej správcovskej sporiteľni a pre zaradenie povinných údajov a prerušení platenia sporenia do rozpisu ako aj pre možnosť zadania jednorázovej zmenu kontaktných údajov spracovávateľa správy. Následne po stlačení tlačidla OK sa spustí samotné generovanie správy.

POZOR:
Pred prvým použitím generovania správy je nutné, aby si používateľ priamo v definícii správy zadal Adresu miesta určenia správy.


Novinka Úprava - Kontrola vo výpočte mzdy na prihásenie dohodára do ZP pri SPP

Pri výpočte mzdy dohodárov dochádza ku kontrole na existenciu vyexportovanej prihlášky na ZP pre účely mesačného výkazu ZP. Táto kontrola bola vypnutá, v prípade spracovávania mzdy dohodára, ktorý má súbežne viac PP a jeho hlavný PP podlieha ZP.


Novinka Úprava - Príjem po skončení dohody 2013 vs typ výkazu SP

V prípade vyplatenia príjmu po skončení dohody, ktorá skončila po 31.12. 2012 sa v prehľade Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní nevytvoril záznam pre typ výkazu "VPP" (spätný rozpočet bol vypočítaný správne).

Upravené tak, aby sa aj v tomto prípade vytvoril typ výkazu "VPP".


Novinka Úprava - Dohodár s pravidelným príjmom nepravidelne vyplácaný vs mesačný výkaz ZP

Na základe usmernenia Sociálnej poisťovni zamestnanca - dohodára s pravidelným mesačným príjmom, ak v danom mesiaci nedosiahol príjem, ktorý je vymeriavacím základom, uvádza zamestnávateľ v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov s nulovým vymeriavacím základom a nulovým poistným a s príslušným počtom dní trvania povinného poistenia/právneho vzťahu v danom kalendárnom mesiaci.

Na tlačive „Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha“ uvádza zamestnávateľ všetkých zamestnancov, ktorí majú postavenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti (aj zamestnanca – dohodára s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti).

ALE

Na základe usmernenia zdravotných poisťovní zamestnanca - dohodára, ktorý v danom mesiaci nepracuje, napriek tomu, že dohoda trvá a je na pravidelný príjem (zamestnávateľ nemal pre zamestnanca prácu), NEuvádza zamestnávateľ v Mesačnom výkaze na verejné zdravotné poistenie.

Na základe týchto usmernení bola v systéme Helios Orange vytvorená nasledovná možnosť ako takúto situáciu riešiť:

1. Používateľ vstúpi do mzdovej karty takéhoto zamestnanca-dohodára na záložku Odvody podzáložku Poistenie sekcia [2] Výnimky z VZ na soc. poistenie a do položky Hist. hodnota zadá hodnotu "Výkon práce na základe dohôd". POZOR toto nastavenie platí len pre aktuálne mzdové obdobie, v nasledujúcom mzdovom období bude mzdová karta tohto dohodára pripravená pre prípadnú výplatu odmeny. Toto nastavenie zabezpečí výpočet mzdy dohodára bez prihlásenia na ZP.

2. po napočítaní mesačného výkazu pre danú ZP používateľ vstúpi do výkazu na záložku Položky a pomocou akcie Storno z výkazu takéhoto dohodára vyradí z výkazu. Do mesačného výkazu SP typ MVPP sa takýto zamestnanec dostane automaticky.


Novinka Novinka - Mesačný rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (DP SDS)

Nad prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikla nová akcia eDP SDS. Pomocou tejto akcie používateľ vytvorí pomocou správy elektronický Mesačný rozpis dobrovoľných príspevkov na SDS (t.j. dobrovoľné príspevky do II. dôchodkového piliera).

Po spustení akcie eDPSDS sa zobrazí zoznam definícií správ, v ktorom pribudla pre tento účel nasledovná nová definícia správy:

Mesačný rozpis platieb na DP SDS - XML

Po prenose správy sa zobrazí dialóg pre výber dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pre prípadnú zmenu kontaktných údajov spracovávateľa správy. Následne po stlačení tlačidla OK sa spustí samotné generovanie správy.

POZOR:
Pred prvým použitím generovania správy je nutné, aby si používateľ priamo v definícii správy zadal Adresu miesta určenia správy.


Novinka Novinka - Zrušenie referenčnej mzdovej zložky

Nad číselníkom Mzdové zložky pribudla možnoť zrušenia priradenej referenčnej mzdovej zložky. Akcia Referenčná mzdová zložka sa odteraz rozvetnuje na 2 podakcie:

 • Nastaviť - akcia ponúkne zoznam distribučných MZ, ktoré je možné priradiť na používateľskú MZ
 • Zrušiť - akcia zruší nad označenými MZ priradenú referenčnú mzdovú zložku


Novinka Info - Nastavenie spoločného uložiska pre generovanie správ

Nad rôznymi prehľadmi systému Helios Orange je možné generovať rôzne elektronické výstupy pomocou akcie Správy/Generovanie správ.

V prípade, kedy je požiadavkou, aby jednu a tú istú správu si mohli opakovane generovať a ukladať rôzni prihlásení používatelia bez nutnosti zmeny adresy miesta určenia správy, je toto možné zabezpečiť vytvorením jedného spoločného uložiska (napr. spoločný adresár na sieti) alebo zadaním adresy, ktorá je rovnaká pre všetkých používateľov (napr. namapovaním adresára C:\Users\ki\Dokuments\ZP ako napr. L:\).


Verze 2.0.2013.0456 ze dne 15.05.2013

Novinka Úprava - Obdobie zúčtovania príjmov na VPP

Odteraz sa do výkazu pre SP "VPP" zobrazí mesiac zúčtovaných príjmov podľa nastavenia mzdovej konštanty "Zúčtovanie pre VPP" (cesta: Mzdové konštanty záložka Sadzby a konštanty sekcia [4 ] Prednastavené parametre), t.j. totožne ako mesiac uvedený v čísle výkazu.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka Novinka - Dobrovoľné príspevky na SDS (II. dôchodkový pilier)

V zmysle vyhlášky č. 16/2013 o dohode dobrovoľných príspevkov na SDS zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na SDS zo dňa 10.1.2013, ktorej účinnosť nadobúda platnosť 1.2.2013 boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. číselník Fondy II. pilier:
Po rozkliknutí prehľadu Konštanty a číselníky vznikol v stromčeku nový číselník Fondy - II. pilier, číselník obsahuje všetky súčasné fondy pre II. dôchodkový pilier.

Používateľ, ktorý chce vyplácať/zrážať v mzdách dobrovoľné príspevky na SDS vstúpi do tohto číselníka, ktorí je po prvom vstupe prázdny a pomocou akcie Generuj si naplní číselník DSS. Ku každej DSS je nutné zadať MZ zvlášť pre príspevok zamestnávateľa a zvlášť pre zrážku zamestnanca.

2. mzdové zložky:
V číselníku Mzdové zložky - distribučné pribudli 2 nové mzdové zložky:

 • 943 - DSDS - príspevok zamestnávateľ
 • 944 - DSDS - zrážka zamestnanec

Používateľ, ktorý chce vyplácať/zrážať v mzdách dobrovoľné príspevky na SDS si musí vytvoriť pre každú DSS MZ-ku. Nad číselníkom Mzdové zložky stlačí tlačidlo Nový, čím sa mu ponúknu mzdové zložky - distribučné, medzi nimi si nájde MZ 943 alebo 944 a tlačením tlačidla Prenos sa mu vytvorí kópia vybranej distribučnej MZ.

2. mzdová karta
V editore Mzdové údaje na záložke Odvody vznikla nová podzáložka DP - SDS (pilier). Pomocou tlačidla Nový používateľ zadá príslušnú DSS a parametre pre výpočet konkrétneho príspevku za zamestnanca a zvlášť za organizáciu. V prípade príspevku počítaného % je základom hrubá mzda. Ak používateľ potrebuje zmeniť základ, z ktorého sa bude príspevok počítať použije na to položku %/EUR základ, v ktorej si nadefinuje požadovaný základ. Pre prípad kedy zamestnanec nedosiahne v mzdovom období žiadny príjem je možné nastaviť odklad príspevku priamo na DSS alebo v mzdovej karte zamestnanca v editore DP SDS (II.pilier) na záložke Výpočet.

3. výpočet mzdy
Po vypočítaní mzdy zamestnanca, ktorí je dobrovoľným prispievateľom na SDS sa podľa vyššie uvedených nastavení vypočíta príslušný príspevok. V prehľade Odvody do poisťovní sa napočítajú príspevky po jednotlivých MZ.

4. mesačný rozpis
Elektronický mesačný rozpis príspevkov na SDS vo formáte XML pripravujeme do verzie 5/2013.

5. definícia platobného príkazu
Pre účely úhrady zrazených a vyplatených dobrovoľných príspevkov na SDS si používateľ môže doplniť do definície platobného príkazu:

a. ak uhrádza príspevok zamestnanca za každého prispievateľa zvlášť doplní do definície platobného príkazu typu "Jednotlivé zrážky" položku s príslušnou MZ-kou.

b. ak uhrádza sumárne za všetkých prispievateľov do jednotlivých DSS doplní do definície platobného príkazu typu "Štátne platby a kumulované zrážky" položku s typom odvodu príslušnej DSS a MZ-kami, na ktoré tvoria príspevky za zamestnanca a zamestnávateľa pre danú DSS.

6. Potvrdenie o príjmoch Do distribučných tlačových formulárov:

 • -403226 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013 za rod. číslo
 • -403225 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013

sa odteraz zrazené a odvedené dobrovoľné príspevky zamestnanca na SDS zobrazia v riadku 09.

Použité skratky:

 • DSDS - dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie
 • DSS - dôchodková správcovská spoložnosť
 • MZ - mzdová zložka
 • DP - SDS - dobrovoľný príspevok - starobné dôchodkové sporenie


Novinka Zmena - Číslo výkazu VPP pre Sociálnu poisťovňu

1. v mzdových konštantách na záložke Sadzby a konštanty v sekcii [4 ] Prednastavené parametre vznikla nová konštanta "Zúčtovanie pre VPP". Táto konštanta môže nadobúdať nasledovné hodnoty:

 • Nasledujúce obdobie - táto hodnota je nami prednastavená
 • Vybrané obdobie

2. do tlačového formulára ako aj do elektronického výkazu sa odteraz bude riadiť číslo výkazu nastavením novej mzdovej konštanty Zúčtovanie pre VPP

3. pri generovaní platobného príkazu s položkou typu odvodu "Sociálne poistenie bez nem. dávok" s typom výkazu "VPP" sa bude tvorba špecifického symbolu zadaného na bankovom spojení riadiť nastavením novej konštanty "Zúčtovanie pre VPP".

Príklad:
vybrané mzdové obdobie je 7/2013 na bankovom spojení pre úhradu sociálneho poistenia z výkazu "VPP" je zadaná tvorba špecifického symbolu: MM99RRRR

Špecifický symbol bude vyzerať nasledovne podľa nastavenia konštanty Zúčtovanie pre VPP:
a. nasledovné obdobie: 08992013
b. vybrané obdobie: 07992013


Novinka Úprava - Definícia položky platobného príkazu - štátne platby a kumulované zrážky

Pri vytváraní novej položky typu Soc. poistenie bez nem. dávok sa hodnota z položky Typ výkazu zmení na hodnotu "Žiadny" akonáhle dôjde k prenosu mzdových zložiek v sekcii [2] Mzdové zložky.

Upravené


Novinka ZMENA - akcia eSociálna poisťovňa

Z dôvodu zjednotenia práce pri generovaní mesačných výkazov do poisťovní sa odteraz nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní od mzdového obdobia 1/2013 po spustení akcie eSociálna poisťovňa zobrazí definícia správ, ktorú je možné aj naďalej zobraziť aj pomocou akcie Správy/Generovanie správ. Tzn., že aj od roku 2013 môže používateľ používať pre generovanie elektronických výkazov pre Sociálnu poisťovňu opäť akciu eSociálna poisťovňa.

Ak spustíte akciu eSociálna poisťovňa nad mzdovým obdobím < rok 2013 zobrazia sa akcie platné pre vybrané obdobie.


Novinka Úprava - ISCP položka ZAMEST

Generovanie štastickej zostavy ISCP bolo upravené tak, že v prípade kedy systém nenájde na zamestnancovi vyplnenú položku KZAM (cesta: Zamestnanci/Doplňujúce údaje/záložka Osobné údaje sekcia [2] Zamestnanie), nevyplní do zostavy položku ZAMEST hodnotou "000000" ale nechá ju prázdnu.

UPOZORNENIE:
Štatistická zostava ISCP sa posiela do firmy Trexima priamo cez ich web: www.trexima.sk/iscp.


Novinka OPRAVA - Nápočet ročného zúčtovania

Akcia Nápočet ročného zúčtovania (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane) bola upravená pre nasledovné prípady:

1. ak sa nápočet spustil nad RZD, ktorého výsledky už boli prenesené do miezd, vynulovala sa hodnota v položke Daňový bonus - oprava (na celkovom výsledku RZD sa nič nezmenilo)

2. do položiek Daňový bonus - mesiace a Oprava daňový bonus - mesiace sa každý mesiac počítal 1x a mal sa v prípade nároku na viac detí počítať súčet kalendárnych mesiacov (napr. nárok za 12 mesiacov na 2 deti mal vracať súčet 24 a vracal 12)

UPOZORNENIE:
Ak používateľ vykonával počas kalendárneho roka opravy daňového bonusu priamo vo výpočte mzdy pomocou opravnej mzdovej zložky, tak pre účely:

a. IV. časti riadok 7 je možné počet detí korigovať priamo v decembrovom mzdovom období v prehľade Ročné zostavy/Daňový prehľad/akcia Pohľad cez zamestnanca/Vybraný mesiac 12/RRRR v časti Daňový bonus riadok Počet detí - Korekcia

b. V. časti riadok 7 a 9 je možné korigovať počet detí a počet mesiacov priamo v decembrovom mzdovom období v prehľade Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane v hlavičke editora ročného zúčtovania dane v položkách: Deti a Mesiace.

Opravené


Novinka Pre účely modulu Finančná analýza v module Mzdy nad prehľad Mzdové obdobie pribudli neverejné atribúty so systémovým názvom:
 • MzdObd_DatumOd_X
 • MzdObd_DatumDo_X


Novinka Úprava - Výplatný deň do mesačných výkazov ZP

Po nápočte mesačného výkazu pre ZP sa odteraz do hlavičky výkazu do položky "Výplatný deň" natiahne deň zo mzdových konštánt (cesta: záložka Sadzby a konšt. v sekcii [4] Prednastavené parametre položka Výplatný deň) len ak je nižší ako najvyšší počet kalendárnych dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa mzda vypláca. Ak je vyšší natiahne sa do hlavičky výkazu najvyšší počet kalendárnych dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa mzda vypláca.

Príklad:
Zamestnávateľ má v konštantách výplatný deň = 31
Napočítava mesačný výkaz za 5/2013
Do mesačného výkazu sa natiahne výplatný deň=30 (max. počet kalendárnych dní 6. mesiaca, v ktorom sa mzda za 5. mesiac vypláca).


Novinka Úprava - Kontrola nad výpočtom mzdy - prihlásenie na ZP (kód 2D)

Ak výpočet mzdy zistí, že dohodár, ktorý má v mzdovej karte zadanú svoju zdravotnú poisťovňu, nemá v momente výpočtu mzdy v žiadnom mzdovom období od vzniku PP po aktuálne mzdové obdobie aktívne prihlásenie na ZP (tzn., nie je prihlásený s kódom 2D), zobrazí chybovú hlášku:

"Pracovný pomer typu Dohoda nie je pre vybrané obdobie prihlásený na ZP."

Používateľ po zobrazení hlášky musí najprv vykonať zaregistrovanie dohodára na ZP pomocou prehľadu Hlásenie zmien ZP, t.j. vytvorenie minimálne prihlášky na ZP s kódom 2D.Verze 2.0.2013.0402 ze dne 10.04.2013

Oprava Oprava - Hlásenie zmien ZP - export do TXT

Do vygenerovaného elektronického hlásenia zmien ZP (formát TXT) pomocou akcie e Oznámenie zamestnávateľa sa dostávajú všetci poistenci bez ohľadu na vybrané mzdové obdobie.

OpravenéVerze 2.0.2013.0401 ze dne 08.04.2013

Oprava POZOR - Nastavenie základov a rozúčtovania na mzdových zložkách (MZ)

V niektorých prípadoch pri práci s číselníkom MZ - distribučné sa mohlo stať, že z definície používateľskej MZ boli odobraté položky zo záložiek:

 • Základ poistenia
 • MZ pre výpočet prémií
 • Paušálne mzdové zložky
 • Účtovanie tlačidlo R (rozúčtovanie)

Z toho dôvodu je nutné skontrolovať nastavenie týchto záložiek. Nastavenie záložky Základ poistenia je možné skontrolovať s nastavením základu poistenia na distribučnej MZ ak je nastavená na používateľskej MZ referenčná MZ (t.j.odkaz na distribučnú MZ, s ktorou sa má porovnanie vykonať, tento odkaz si vie používateľ skontrolovať ak si pomocou tlačidla Nastav zobrazí stĺpček Referečná mzdová zložka) a to pomocou akcie Porovnanie/Základ poistenia. Podrobnejšie informácie k porovnávaniu MZ nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)#Porovnanie

OpravenéVerze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka Úprava - Hlásenie zmien ZP - dočasné prihlásenie

Do generovania tzv. Dočasného prihlásenia dohodárov (t.j.prihláška/odhláška na posledný kalednárny deň vybraného mzdového obdobia s kódom 2D) sú odteraz zahrnutí aj dohodári, ktorí nemajú ukončený pracovný pomer a zároveň existuje v predchádzajúcom mzdovom období odhláška na ZP s kódom 2D.


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP

V editore Hásenia zmien ZP vzniklo tlačídlo Ulož+Rovnaký (obdoba funkcionality aká je v editore Predspracovanie).

Ak používateľ ručne vytvára Hlásenia zmien ZP a potrebuje stále rovnakému zamestnancovi zadať viac zmien ZP s rovnakým číslom a kódom zmeny použije práve tlačidlo Ulož+Rovnaký. Po stlačení tohto tlačidla zostane vyplnená hlavička zmeny ZP (t.j. Os. číslo, Meno a priezvisko zamestnanca), Poisťovňa a Číslo a Kód zmeny ZP, používateľ už následne doplní len meniace sa údaje a to Platnosť a Dátum zmeny ZP.

Túto funkcionalitu využijú hlavne zamestnávatelia, ktorí prihlasujú a odhlasujú zamestnancov - dohodárov na jednotlivé dni výkonu práce.


Novinka Úprava - Výkaz poistného a príspevkov (VPP) 2013 - dohody

Pri generovaní VPP za rok 2013 za dohodárov v mesiaci zaniku PP sa do elementu/položky "poSkonceni" naplňala hodnota "1/X" a mala sa "0/nič".

Upravené


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP - dohody

Pre účely zabezpečenia správneho spracovania mesačných výkazov pre ZP, do ktorého majú vstupovať zamestnanci - dohodári prihlásení, resp. zaregistrovaní do ZP s počtom dní trvania poistenia, na ktoré boli prihlásení na základe Hlásení zmien ZP, odteraz:

1. nie je možné v uzavretom mzdovom období generovať ani ručne vytvárať zmeny ZP s kódom 2D (pracovný pomer uzatvorený na základe dohody)

Ak používateľ potrebuje dodatočne v uzavretom mzdovom období vygenerovať zmeny ZP s kódom 2D, bude musieť postupovať nasledovne:
a. odomkne si mzdové obdobie
b. zruší uzávierku mzdovej karty zamestnanca, ktorého sa zmena ZP týka
c. vytvorí potrebné zmeny ZP a vyexportuje ich alebo v prípade už existujúcich zmien ZP, ale nevyexportovaných ich vyexportuje
d. následne sa automaticky zmení stav výpočtu mzdy na "Chyba", pretože na základe zmeny v prihlásení do ZP dochádza k zmene počtu dní trvania ZP a používateľ musí spustiť akciu Prepočet miezd, čím zaktualizuje počet dní trvania ZP v súlade s registráciou zamestnanca v ZP.

2. ak v aktuálnom mzdovom období bude existovať vypočítaná mzda a zároveň bude existovať nevyexportovaná zmena ZP s kódom 2D a používateľ spustí prepočet mzdy, mzda sa označí ako chybná. Používateľ bude musieť najprv exportovať zmeny ZP a následne prepočítať mzdu, ktorou zaktualizuje počet dní trvania ZP

3. ak bude v momente spustenia výpočtu mzdy existovať nevyexportovaná zmena ZP s kódom 2D, tak používateľ bude informovaný o chybe, pre ktorú nemôže byť mzda vypočítaná hláškou:

"Pracovný pomer typu Dohoda má vo vybranom období nepodané prihlášky/odhlášky na ZP."

Po tejto hláške používateľ postupuje tak ako v bode č. 2.

UPOZORNENIE: ak nemá dohodár vo vybranom mzdovom období vytvorené vyexportované zmeny ZP, tak sa počet dní trvania ZP rovná počtu dní trvania PP.

Použité skratky:

 • ZP zdravotné poistenie
 • PP pracovný pomer


Novinka Oprava - VPP a RLFO - dohoda - študent s odvodovým zvýhodnením

Ak mal dohodár - študent na NP uplatnené odvodové zvýhodnenie, tak sa mohla v niektorých prípadoch stať, že bol nesprávne určený Typ zamestnanca v mesiaci ukončenia PP pre účely VPP (viď editor Výpočet mzdy/záložka Poistenie/akcia Spätné rozpočítanie SP , kde si pomocou tlačidla Nastav používateľ zobrazí stĺpček Typ zamestnanca) a RLFO.

Opravené

Použité skratky:

 • SP - sociálne poistenie
 • NP - nepravidelný príjem
 • PP - pracovný pomer
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov
 • RLFO - registračné listy fyzických osôb


Novinka Novinka - Mzdové údaje - osobný kalendár

Nad prehľadom Mzdové údaje si odteraz môže používateľ pomocou tlačidla Nastav zobraziť položky aktuálne priradeného osobného mzdového kalendára zamestnanca.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Úpravy - Ročné daňové hlásenie 2012 - prílohy

1. časť IV. úpravy:
- v riadkoch č. 3a, 7a, 7b, 8a, 8b v prípadoch, kedy mal zamestnanec súbežný pracovný pomer nenapočítali sa údaje za všetky PP
- v riadok č. 8a, 8b - v prípade, kedy si zamestnanec uplatňoval počas bežného zdaňovacieho obdobia ZNČ aj v mesiacoch kedy nedosiahol žiadny úhrn príjmov systém Helios Orange vracia výšku uplatenej ZNČ ako aj do počtu mesiacov uplatnenia takýto mesiac započíta. Používateľ môže tieto riadky zkorigovať priamo v prehľade Ročné zostavy/Daňový prehľad akcia Pohľad cez zamestnanca/Všetky obdobia roku pomocou tl. Oprava v časti Uplatnené v položke ZNČ - Zmena. - v tlačive sa zobrazoval len 1 zamestnanec (v elektronická forma bola správna, t.j. formát XML, TXT)

2. časť V. úpravy:
- v riadkoch č. 7b, 9a a 9b - úprava údajov o daňovom bonuse po nápočte RZD
- v riadku č. 5 - v prípade uplatnenia zamestnaneckej prémie sa táto čiastka nuluje
- v tlačive sa zobrazoval len 1 zamestnanec (v elektronická forma bola správna, t.j. formát XML, TXT)

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • PP - pracovný pomer


Novinka Úprava - Editor Predspracovania

Pri zadávaní mzdovej zložky so vstupným formulárom hodiny x čiastka alebo hodiny x sadzba v editore predspracovania a následnom použití tabelátora kurzor preskočil políčko Hodiny.

Upravené tak, aby kurzor skočil do políčka Hodiny.


Novinka Úprava - Definícia rozpadu nákladov - CZ prehľad

V editore Definície rozpadu nákladov na záložke Mzdové zložky sa po stlačení tlačidla Nový zobrazuje prehľad č. 214 (CZ) a mal by sa prehľad č. 389 (SK).

Upravené


Novinka POZOR ZMENA - Ročné daňové hlásenie 2012 - daňový bonus (DB)

Na základe usmernenia Kompetenčného centra finančných operácií Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica sa do V. časti ročného daňového hlásenia do riadku 9 uvádza daňový bonus z riadku 10 ročného zúčtovania dane.

V systéme Helios Orange došlo k úprave nápočtu ročného zúčtovania dane o nápočet počtu detí a mesiacov pre účely V. časti riadku č. 7b a 9b.

UPOZORNENIE: Tzn., že je nutné spustiť akciu Nápočet ročného zúčtovania dane nad mzdovým obdobím 12/2012 za zamestnancov, ktorí mali počas roka vyplatený daňový bonus. Takýchto zamestnancov používateľ zístí, ak si nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane zobrazí pomocou tlačidla Nastav stĺpčeky:

Daňový bonus - upl. - vracia z výpočtu mzdy čiastku uplatneného daňového bonusu Daňový bonus - oprava - vracia z výpočtu mzdy ručne zadanú korekciu daňového bonusu

Priamo nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane si môže používateľ zobraziť pomocou tlačidla Nastav nové stĺpčeky:

Daňový bonus - počet detí - vracia počet detí, na ktoré bol uplatnený daňový bonus počas bežného zdaňovacom období (t.j. vo výpočte mzdy) za všetky PP
Daňový bonus - počet mesiacov - vracia počet mesiac, za ktoré bol uplatený daňový bonus počas bežného zdaňovacom období za všetky PP
Oprava daň. bonusu - počet detí - vracia počet detí, na ktoré bol ručnou korekciou vyplatený/vybratý daňový bonus v bežnom zdaňovacom období
Oprava daň. bonusu - počet mesiacov - vracia počet mesiacov, za ktoré bol vyplatený/zrazený daňový bonus ručnou korekciou v bežnom zdaňovacom období

Príklad výpočtu počtu detí a mesiacov v prípade ručne zadanej korekcie daňového bonusu do výpočtu mzdy:

ak je napr. do výpočtu konkrétneho mesiaca zadaná opravnou mzdovou zložkou čiastka € 42,06, do počtu detí sa započíta 2 a do počtu mesiacov 1. Korekciu týchto hodnôt je možné vykonať priamo v hlavičke editora RZD, kde tento rok vznikli položky:

Úprava daň. bonusu - deti
Úprava daň. bonusu - mesiace

POZOR: Tieto položky ODTERAZ slúžia len na korekciu počtu detí a mesiacov vrámci celoročného nároku na daňový bonus v úhrne na všetky vyživované deti.

Príklad č. 1:
zamestnanec si počas roka uplatnil DB v celkovej čiastke € 126,18 na 2 deti za 3 mesiace, ale v rámci RZD sa mu tento DB odoberá

Do hlavičky RZD zadáte:
Úprava dań. bonusu v RZD = 126,18
Deti = -2
Mesiace = -3

Príklad č. 2:
zamestnanec si počas roka uplatnil DB v celkovej čiastke € 21,03 na 1 dieťa za 1 mesiac, ale vrámci RZD sa mu dodatočne priznáva na to isté dieťa DB za 2 mesiace.

Do hlavičky RZD zadáte:
Úprava dań. bonusu v RZD = -42,06
Deti = 0
Mesiace = 2


Novinka Úprava - Hlásenie zmien ZP - kód 2D

Pri generovaní Hlásenia zmien ZP sa mohla objaviť nasledovná hláška:

"Pre zvolenú poisťovňu existujú iba záznamy použíté vo výpočte alebo exportované. Export nebude uskutočnený."

Táto hláška upozorňuje používateľa na skutočnosť, že zamestnanec, pre ktorého chcete generovať Hlásenie zmien ZP pomocou akcie e Oznámenie zamestnávateľa má v danom momente už vypočítanú mzdu (alebo medzi hláseniami za vybranú ZP sa nachádzajú aj hlásenia už vyexportované). Od 1.1.2013 je nutné prihlášky/odhlášky za dohodárov (kód 2D) generovať a exportovať skôr ako sa počíta ich mzda a to z toho dôvodu, že výpočet na základe tejto registrácie počíta dni poistenia, ktoré následne vstupujú do mesačného výkazu ZP.

Táto hláška sa chybne objavovala aj pri generovaní záznamov aj s iným kódom ako 2D, kontrola sa odteraz vykonáva len pri záznamoch s kódom 2D.


Novinka Novinka - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2012

V prehľade Štatistické zostavy po spustení akcie Doplň definície zostáv pribudne nová definícia štatistickej zostavy "Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01". Položky, ktoré sa nasčítavajú z konkrétnych mzdových zložiek sa prednastavia distribučnými mzdovými zložkami. Ak používate iné, pred generovaním samotnej zostavy si definíciu položiek typu Sumácia MZ skontrolujte. Zároveň po rozliknutí voľby Štatistické zostavy v stromčeku prehľadov vznikol nový prehľad ÚNP.

UPOZORNENIE: Tento výkaz zamestnávateľ odovzdáva do spoločnosti Trexima do 30. 4.

V prehľade Štatistické zostavy sa nachádza definícia zostavy pod kódom UNP_SK_2012, ktorá obsahuje 2 záložky:

1. Základné údaje - vyplníte údaje potrebné do hlavičky zostavy

2. Položky - táto záložka je rozdelené do 4 sekcií:

[1] Počet zamestnancov

[2] Odpracované hodiny

[3] Platené hodiny

[4] Úplné náklady práce

Definíciu položky môže používateľ meniť len pri položkách typu "Sumácia zo MZ" a to pomocou akcie Mzdové zložky z miestnej ponuky. Položky typu "Používateľské" môže používateľ doplniť priamo vo vygenerovanej zostave.

Položky do časti Počet zamestnancov vychádzajú z napočítaných Prepočítaných stavov (cesta: Zamestnanci/Prepočítané stavy).

Vygenerovanie zostavy používateľ vykoná pomocou akcie Generuj zostavu, kde si určí obdobie (rok), za ktoré chce zostavu generovať.

V prehľade Štatistické zostavy/ÚNP sa po vygenerovaní zobrazí vygenerovaná zostava. Pomocou tlačidla Oprava (kl. Enter) je možné niektoré položky upravovať alebo doplniť. Dopĺňajú sa hodnoty v položkách typu "Používateľské".

Priamo nad vygenerovanou zostavou je možné štatistický výkaz tlačiť (kl. F8) a to pomocou tlačového formulára:

Sys. č. Názov
-403292 Ročný výkaz ÚNP 1-01


Novinka Oprava - Odvodové zvýhodnenie - druhá veková hranica

Študenti pracujúci na DoBPŠ si môžu uplatniť výnimku pri platení dôchodkového poistenia. Študent DO 18 rokov nie je dôchodkovo poistený pri príjme do € 66/mesiac, študent 18 ročný a starší pri príjme do € 155/mesiac. Odvody na dôchodkové poistenie do uvedených hraníc príjmu neplatí ani ich zamestnávateľ. Ak má študent viac DoBPŠ, výnimku si môže uplatiť len pri jedinej dohode.

Výpočet doteraz zohľadňoval prvú vekovú hranicu vrátane mesiaca kedy študent pracujúci na DoBPŠ dovŕši 18 rokov. Výpočet bol upravený tak, aby druhá hranica začínala mesiacom, v ktorom dovŕši 18. rokov.Novinka ÚPRAVA - Změna typu daně a výmaz slev a daňových zvýhodnění

V případě změny typu daně Základní daň na typ daně typu Srážková daň docházelo k automatickému výmazu slev a daňových zvýhodnění. K automatickému výpočtu nedojde.

Na změnu typu daně a existence slev a zvýhodnění v případě typu daně srážková daň (Typ daně 1) jste při uložení karty upozornění hláškou:
Verze 2.0.2013.0212 ze dne 15.03.2013

Novinka Novinka - Elektronický hlásenie zmien ZP - názov súboru

Pri generovaní elektronického hlásenia zmien pre ZP (cesta: Hlásenie zmien ZP/akcia e Oznámenie zamestnávateľa) sa odteraz do názvu vygenerovaného súboru doplní aj kód poisťovne.

Popis položiek názvu súboru: ZP_IDRRMMDD.TYP

25_3585221600_20130314.601

 • ZP - symbol zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa generuje správa (kód ZP bez pobočky ZP)
 • ID - 8-miestne identifikačné číslo organizácie platiteľa
 • RR - koncové dvojčíslie roku vytvorenia dávky
 • MM - mesiac vytvorenia dávky
 • DD - deň vytvorenia dávky
 • TYP - 3-miestny kód typu dávky


Novinka Úprava - Ročné hlásenie 2012 - prázdne prílohy

Na základe metodického pokynu FR SR je potrebné, aby Ročného hlásenie obsahovalo všetky časti, aj keď niektoré z nich nie sú vyplnené, t.j. je potrebné na 1. strane Ročného hlásenia uviesť minimalny počet strán 1 pre IV. aj V. časť, aj keď počet zamestancov je 0 inak sú polia označené ako chybné aj v XML je potrebné mať IV. a V. čast aspoň 1 x, aj keď je prázdna, napriek tomu, ze XSD umožňuje aj vynechanie týchto častí.

Upravené generovanie XML, TXT ako aj tlač príloh tak, aby sa príloha vygenerovala vždy aj keď prázdna.

Zároveň boli upravené prílohy v prípade údajov od iného zamestnávateľa zadaných do ročného zúčtovania dane.


Novinka Úprava - Editor Ročné zúčtovanie dane (RZD)

Ak používateľ chcel vynulovať hodnoty z položiek:

Úprava daň. bonusu - počet detí Úprava daň. bonusu - počet mesiacov Zrazený nedoplatok - čiastka

Zobrazila sa hláška: "Položka musí byť zadaná!"

Upravené


Novinka Úprava - Potvrdenie o príjme pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti 2013

Na základe usmernenia oddelenie metodiky poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia Sociálnej poisťovne sa: "V prípade, ak dohoda vznikla pred 31.12.2012 a tento právny vzťah trvá aj v roku 2013, poistný vzťah bol ukončený dňom 31.12.2012. Do 31.1.2013 bolo povinnosťou zamestnávateľov prihlásiť dohodárov na Registračnom liste fyzickej osoby na povinné poistenie do registra poistencov Sociálnej poisťovne. Týmto poistencom vzniklo povinné poistenie, t.j. aj poistenie v nezamestnanosti, dňom 1.1.2013. To znamená, že pri vypĺňaní tlačiva „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“ sa v tomto prípade uvedie dátum od 01.01.2013."

Na základe tohto usmernenia bolo upravené toto potvrdenie, tak aby pri dohodároch, ktorých dohoda vznikla pred 1. 1. 2013 a trvá aj po 31. 12. 2012, aby sa dátum napĺňal hodnotou "1. 1. 2013".


Novinka Úprava - Kontrola poistného

Dohodár s NP s priznaným VD - kontrola priraďovala vzor SP "DOH_PP" a mala priraďovať vzor SP "DOH_NP"

Upravené

Použité skratky:

 • SP - sociálne poistenie
 • VD - výsluhový dôchodok
 • DOH - dohoda
 • NP - nepravidelný prijem


Novinka UPOZORNENIE - Evidenčný list dôchodkového poistenia - dohody z MR

Na základe usmernenia odboru metodického riadenia a opravných prostriedkov Sociálnej poisťovni sa:

"Do rubriky „Dátum vzniku“ pracovného pomeru (iného právneho vzťahu) v oddiele I. ELDP sa uvádza deň vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem. Pretože však zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť v právnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru možno považovať za zamestnancov na účely dôchodkového poistenia najskôr od 1. januára 2013, u tejto skupiny zamestnancov je potrebné do predmetnej rubriky uviesť dátum najskôr 1. január 2013."

Čo je nutné vykonať v systéme Helios Orange:
Používateľ si nad prehľadom ELDP zafiltruje zamestnancov pracujúcich na základe "dohody", ktorých pracovný pomer začal pred 1. 1. 2013 a ZÁROVEŇ pokračuje aj po 31. 12. 2012. Takto zafiltrované ELDP uzavrie pomocou akcie Uzavretie vybraných RELDP k 31. 12. 2012 s dôvodom "Iný". Uzavretie takýchto ELDP sa uzavrú označené ELDP k 31. 12. 2012 a zároveň sa vytvorí nový ELDP od 1. 1. 2013. Do týchto novovytvorených ELDP pre rok 2013 používateľ zadá do hlavičky ELDP do časti Zárobková činnosť Dátum od = 1. 1. 2013, v prípade ukončenia pracovného pomeru vyplní aj dátum do = dátumu ukončenia PP.

Poznámka:
Pri dohodách, ktoré vznikli po 31.12.2012 sa bude do oddielu I. ELDP uvádzať deň vzniku aj zániku právneho vzťahu zo mzdovej karty zamestnanca ako doteraz.


Oprava Oprava - Nápočet Ročného zúčtovania dane (RZD)

Pri nápočte RZD (spustenom ručne alebo mesačnou uzávierkou) sa mohla objaviť chybová hláška:

"Položka "Úhrn príjmov dohody" musí byť zadaná!"

OpravenéVerze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Novinka - Aktuálny osobný kalendár

Nad prehľadom Mzdový kalendár/Osobný mzdový kalendár pribudol stĺpček "Aktuálny", ktorým je označený aktuálne priradený osobný kalendár na mzdovej karte zamestnanca vo vybranom mzdovom období. Stĺpček "Aktuálny" si používateľ vie zobraziť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav.

Tento stĺpček si môže používateľ zobraziť napríklad aj pri synchronizácii základného "nepravidelného" kalendára s osobnými kalendármi, kde si v prehľadu "Výber osobných kalendárov pre synchronizáciu" bude vedieť označiť pre synchronizáciu len tie osobné kalendáre, ktoré sú aktuálne priradené na mzdovej karte zamestnancov.


Novinka Úprava - Číselník Zamestnanci prenos PSČ

V číselníku Zamestnanci na záložke Základné údaje sekcia [3] Bydlisko, adresa na podzáložky Prechodné bydlisko a Kontaktná adresa sa do položky PSČ namiesto PSČ prenesie názov mesta v prípade, kedy PSČ, ktoré je v číselníku PSČ, používateľ neprenesie cez číselník, ale napíše ho ručne priamo do položky PSČ.

Upravené


Novinka Úprava - Kontrola na RČ pri zakladaní nového zamestnanca

Pri zakladaní nového zamestnanca (okrem cudzincov) v module Mzdy je kontrola na zadanie rodného čísla. Táto kontrola sa vykonáva bezohľadu na nastavenie/vypnutie režimu zoskupenia zamestnancov za rodné číslo.

Novinkou je rozšírená hláška pri pokuse o založenie zamestnanca bez rodného čísla:

„Nezadané rodné číslo pre mzdovú agendu. Pokiaľ nepoznáte RČ, zadajte inú jedinečnú kombináciu znakov (napr.osobné číslo).“

Táto kontrola je aj pri zamestnávaní Uchádzača o zamestnanie z modulu Personalistika.


Novinka Doplnenie - Nastavenie práv na vývoj priemerov

Ak sa vypne v definícií práv právo na akciu Vývoj priemerov.alebo Počiatočné hodnoty nad prehľadom Mzdové údaje tak sa odteraz týmto automaticky vypne aj právo na tlačidlo "V" alebo "P" v editore mzdovej karty v časti Info (viď pravý horný roh).


Novinka OPRAVA - Nárok dovolenky v BR v prípade neodpracovaných 60 dní

V prípade, že systém Helios Orange zistí, že zamestnanec neodpracuje či už do konca roka (napr. nastúpi do PP 30.11.2012) alebo pokiaľ má zamestnanie na dobu určitú (napr. ukončí pracovný pomer 20.2.2013) 60 dní. Začne počítať nárok dovolenky za odpracované dni. Tzn. 1/12 zo základného nároku za každých 21 odpracovaných dní.
Pri nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej dobe (kalendár typu nepravidelná pracovná doba) vstupovala do výpočtu chybne hodnota Základného nároku. Vstupovala sem hodnota vypočítaná podľa princípu stanovenia nároku podľa rozvrhnutia pracovných smien a nie hodnota základného nároku zo mzdovej karty zamestnanca.

Opravené


Novinka Úprava - Výpočet DVZ - dohody 2013

Bol upravený výpočet DVZ pri dohode, ktorá vznikla PRED 1.1.2013 a PP trvá aj po 31.12.2012 tak, aby rozhodné obdobie začinalo najskôr 1.1.2013 a nie dátumom vzniku PP.

Rozhodné obdobie si vie používateľ skontrolovať priamo v prehľade Zamestnanci/Priemery.


Novinka Úprava - Hlásenie zmien ZP - dočané prihlásenie dohody

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP bola rozšírená akcia Dohody - dočasné prihlásenie o generovanie prihlásenia/odhlásenie dohodárov kódom 2D na posledný kalednárny deň vybraného mesiaca, ktorým vznikol/zanikol pracovný pomer vo vybranom mzdovom období.


Novinka Zmena - Hlásenia zmien ZP - dohody

Vzhľadom k rôznorodosti a pestrosti prihlasovania a odhlasovania dohodárov na ZP bolo generovanie hlásení zmien ZP pre dohody (len kód 2D) oddelené od generovania hlásení zmien ZP nedohodárov. Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikla akcia Generuj zmeny - dohody, ktorá sa ďalej rozvetvuje na podakcie:

Dohody - prihlášky: akcia generuje prihlášku dohodára kódom 2D ak vznik PP spadá do vybraného obdobia

Dohody - odhlášky: akcia generuje odhlášku dohodára kódom 2D ak zánik PP spadá do vybraného obdobia

Dohody - dočasné príhlásenie: akcia generuje prihlásenie a zároveň odhlásenie dohodára kódom 2D k poslednému kalendárnemu dňu vybraného obdobia, ak v čase generovania neexistuje už odhlásenie kódom 2D.

Tieto akcie sú ošetrené tak, že nie je možné opätovne prihlasovať dohodára, ak nie je z pôvodného prihlásenia odhlásený. Akonáhle už existuje prihlásenie alebo odhlásenie vo vybranom mesiaci, tak sa dohodár neponúkne vo vybranom období pre dočasné prihlasenie/odhlásenie, t.j. k prihláseniu/odhláseniu k poslednému kalendárnemu dňu vybraného mesiaca.


Novinka Úprava - Mzdové zložky - Hromadné zmeny - základ poistenia

Nad prehľadom Mzdové zložky bola vykonaná úprava pri použití akcií:

 • 1. Hromadné zmeny - základ poistenia pridaj
 • 2. Hromadné zmeny - základ poistenia odober
 • 3. Hromadné zmeny - základ poistenia distribučný

Tieto akcie je možné vykonať len nad mzdovými zložkami, ktoré NIE SÚ vo vybranom mzdovom období použité vo výpočte. V procesnom okne je používateľ informovaný o výsledku hromadnej zmeny.


Novinka Úprava - Nápočet ELDP

V niektorých prípadoch sa mohol nesprávne:

1. rozdeliť riadok ELDP, t.j. - vznikol riadok navyše (napr. ak vznikol nárok na starobný dôchodok alebo došlo prerušeniu vyplácania predčasného starobného dôchodku a po tomto nároku bola použitá niektorá zo MZ z ELDP väzieb s kalednárnymi dňami do = 364)

2. napočítať vymeriavací základ (napr. ak zamestnanec s dátumom narodenia po 1.1.1985 mal zároveň použítú niektorú zo MZ z ELDP väzieb s kalednárnymi dňami = 364)

Nápočet ELDP bol upravený.


Novinka Novinka - Elektronický mesačného výkazu ZP - názov súboru

Pri generovaní správy elektronického mesačného výkazu pre ZP (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz) sa odteraz do názvu vygenerovaného súboru doplní aj kód poisťovne.

Popis položiek názvu súboru: ZPZP_N514RRMM.NNN

ZPZP - symbol zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa generuje správa (kód ZP + kód pobočky ZP)
N - označenie charakter dávky (N - nová, O - opravná, A - aditívna)
514 - typ dávky
RRMM - identifikácia mesiaca a roka, ku ktorému sa dávka vzťahuje
NNN - identifikátor určujúci poradie súboru dávky v danom mesiaci


Novinka Úprava - Porovnanie mzdových zložiek - základ poistenia

Nad prehľadom Konštanty a číselníky/Mzdové zložky je odteraz možné:

1. pomocou akcie Porovnanie/Základ poistenia porovnať aj mzdové zložky, ktorých číslo nie je zhodné s číslom referečnej mzdovej zložky

2. zobraziť pomocou tlačidla Nastav stĺpček "Názov referečnej mzdovej zložky"


Novinka Úprava - Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti - príloha

Bol upravený počet riadkov zobrazovaných v prílohe tohto potvrdenia v časti "(3) Obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti". Doteraz sa v tejto časti zobrazovali tieto doby od šiesteho riadku, od roku 2013 sa musia zobrazovať od piateho riadku, vzhľadom k tomu že na prvej strane potvrdenia v časti (3) bol zrušený piaty riadok.


Novinka Úprava - RLFO - zrušenie prihlásenia

Bolo upravené exportovanie do XML a tlač RLFO v prípade stornovania prihlásenia nasledovne:

1. pri vytváraní zrušenia prihlásenia (druh evidencie = Storno prihlásenia) dohodára, ktorého vznik PP je vyšší ako 31.12.2012 sú povinné položky pre časť 9 - Obdobie poistenia:

<datZruseniaPoist>
<datVznikPV>

ČIže používateľ pri vytváraní storno prihlásenia v editore RLFO nevypĺňa žiadne dátumy.

2. pri vytváraní zrušenia prihlásenia (druh evidencie = Storno prihlásenia) NEdohodára sú povinné položky pre časť 9 - Obdobie poistenia:

<datVznikPoist>
<datZruseniaPoist>

Čiže používateľ pri vytváraní storno prihlásenia v editore RLFO vyplňuje položku Vznik poistenia, t.j. dátum pôvodného vzniku poistenia, ktorého storno vytvára.


Novinka Úprava - Generovanie RLFO - prechod z MD na RD

Pri prechode z MD na RD bolo upravené generovanie RLFO. Pri tejto oznamovacej povinnostií sú povolené nasledovné kombinácie druhov evidencie RLFO:

1. Zmena: Dátum zmeny a Dátum ukončenia MD
Prerušenie: Dátum začiatku prerušenia a Dôvod prerušenie = 6
Zmena: Dátum zmeny a Dátum začiatku RD

alebo

2. Zmena: Dátum zmeny a Dátum ukončenia MD a Dátum začiatku RD
Prerušenie: Dátum začiatku prerušenia a Dôvod prerušenia = 6

Systém Helios Orange generuje kombináciu uvedenú v bode č. 2.

Zároveň pri odosielaní takéhoto RLFO mohla elektronická podateľňa Sociálnej poisťovne hlásiť chybovú hlášku:

"Element "RD" má zlý obsah".

Upravené

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka


Novinka Novinka - Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov FO.... za rok 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad pribudli nasledovné:

1. tlačové formuláre pre účely vytvorenia hlásenia v papierovej forme:

Sys.č. Názov

 • -403469 ROČNÉ - potvrdenie 2012
 • -403468 ROČNÉ - hlásenie 2012 (V. časť)
 • -403467 ROČNÉ - hlásenie 2012 (IV. časť)
 • -403466 FDF-ROČNÉ - hlásenie 2012 (I.-III.časť)


2. formáty správ pre účely vytvorenia hlásenia v elektronickej forme:

 • 238-Ročný prehľad DÚ 2012 - XML
 • 239-Ročný prehľad DÚ 2012 - IV.časť - TXT
 • 240-Ročný prehľad DÚ 2012 - V.časť - TXT

Pre účely tohto hlásenia - V. časť vzniklii nové položky v editore Ročného zúčtovania dane na záložke Zúčtovanie dane:

Deti - počet všetkých detí, za ktoré bol zamestnancovi priznaný daňový bonus pri RZD Mesiace - počet mesiacov, za ktoré bol zamestnancovi daňový bonus priznaný pri RZD

UPOZORNENIE:

Vzhľadom k tomu, že do uzávierky vydania verzie neboli zhodné vysvetlivky k tlačivu so zverejneným poučením pre V. časť - riadok 9 - Daňový bonus, hlásenie je v tejto časi pripravené v súlade s poučením, t.j. vstupuje sem daňový bonus z RZD aj vyplatený aj vybratý.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_(SK)#Formy_v.C3.BDstupov

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)

Novinka Zmena - Potvrdenie o zaplatení dane do výšky 2% alebo 3%

V editore Ročného zúčtovania dane vznikla nová záložka "2 %". Na tejto záložke používateľ vyplňuje údaje len v prípade, kedy ho zamestnanec požiadal na Žiadosti o RZD o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Záložka obsahuje nasledovné položky:

 • Darovať 2 % zo zaplatenej dane - používateľ zaškrtne v prípade, že ho zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia
 • Uhradenie nedoplatku - Dátum - používateľ vyplní dátum zrazenia nedoplatku z RZD
 • Uhradenie nedoplatku - Čiastka - používateľ vyplní čiastku zrazeného nedoplatku z RZD

Druh zraz. preddavkov - používalo sa pre ročné hlásenie do roku 2008 vrátane.


Novinka Úprava - Nápočet RZD

Nápočet RZD nenapĺňa položku Úhrn príjmov - dohody v prípade, kedy sú pracovné pomery navzájom naviazané na mzdovej karte cez položku Hlavný pracovný pomer a zároveň niektorý z nich má nastavený druh PP "dohoda".

Upravené

UPOZORNENIE: Používatelia, ktorí majú medzi zviazanými pracovnými pomermi uzatvorené pracovné pomery na základe "dohody", by si mali nad mzdovým obdobím 12/2012 spustiť nad takými zamestnancami v prehľade Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane akciu Nápočet ročného zúčtovania dane, čím sa im stĺpček Úhrn príjmov - dohody naplní.

Používateľ si vie skontrolovať naviazané pracovné pomery priamo nad prehľadom Mzdové údaje pomocou akcie Pracovné pomery zamestnanca. Tie pracovné pomery, ktoré majú v stĺpčeku Typ uvedenú hodnotu "Naviazaný" sú naviazanými na hlavný PP zamestnanca s rovnakým rodným číslom.


Novinka Úprava - Typ zamestnanca pre účely sociálneho poistenia

Bolo doplnené vo výpočte mzdy, v editore RLFO napĺňanie položky Typ zamestnanca pri nasledovných druhoch PP:

 • 6-členský pomer k družstvu
 • 10-vedľašia pracovná činnosť
 • 11-majiteľ firmy
 • 12-štatutárny zástupca firmy
 • 14-komandista, spoločník
 • 15-telepráca
 • 16-domácka práca
 • 18-učni
 • 19-konateľ


Novinka Zmena - Mesačný výkaz ZP

Odteraz keď používateľ spustí akciu eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní) a v momente spustenia nie je v prehľade Mesačný výkaz ZP žiadny napočítaný mesačný výkaz, objaví sa hláška:

"Mesačné výkazy pre ZP neboli doteraz napočítané. Spustiť nápočet teraz?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo "Áno" zobrazí sa mu zoznam zdravotných poisťovní, z ktorých si vyberie tie, pre ktoré chce mesačný výkaz pre vybrané mzdové obdobie napočítať. Ak zvolí tlačidlo "Nie" zobrazí sa prázdny prehľad Mesačný výkaz ZP a používateľ môže pre ďalšiu prácu použiť akcie nad zobrazeným prehľadom .


Novinka Novinka - Daňový bonus uplatnený/odobratý vrámci RZD

V editore Ročného zúčtovania dane na záložka "Zúčtovanie dane" do položky "Úprava daň. bonusu v RZD" používateľ zadáva v úhrne priznaný alebo odobratý daňový bonus pri vykonávaní RZD. K tejto položke vznikli nové položky:

 • Deti - používateľ zadá počet detí, za ktoré priznáva daňový bonus
 • Mesiace - používateľ zadá počet mesiacov, za ktoré bol zamestnancovi daňový bonus priznaný.

Tieto nové položky následne vstupujú do V. časti Hlásenia o vyúčtovaní dane ..... za rok 2012.


Novinka Úprava - Mzdové zložky - Hromadné zmeny - Hodnoty atribútov

Nad prehľadom Mzdové zložky bola vykonaná úprava pri použití akcie Hromadné zmeny - Hodnoty atribútov :

- zmenu atribútov z ľavej strany okna je možné vykonať len nad mzdovými zložkami, ktoré NIE SÚ vo vybranom mzdovom období použité vo výpočte.

- zmeny atribútov z pravej strany okna je možné vykonať len nad mzdovými zložkami, pre ktoré NIE SÚ vo vybranom mzdovom období vygenerované predkontácie

V procesnom okne je používateľ informovaný o výsledku hromadnej zmeny


Novinka Úprava - Kontrola poistného

1. nedohodár s priznaným ČID - kontrola priraďovala vzor SP "DOH_INV" mala priraďovať vzor SP "HPP"

2. dohodár s PP s priznaným VD - kontrola priraďovala vzor SP "DOH" a mala priraďovať vzor SP "DOH_PP"

Upravené

Použíté skratky:

 • SP - sociálne poistenie
 • ČID - čiastočný invalidný dôchodok
 • VD - výsluhový dôchodok
 • INV - invalidný
 • DOH - dohoda
 • PP - pravidelný prijem
 • HPP - hlavný pracovný pomer


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Zamestnanci

Ak v prehľade zamestnancov je viac kariet pracovných pomerov zamestnanca, ktoré majú rovnaké meno a priezvisko, dátum narodenia a nemajú vyplnené rodné číslo a používateľ sa pokúša zadať na jednu z kariet rodné číslo, dochádza k zahláseniu chybovej hlášky:

"V číselníku zamestnancov už existuje záznam s rovnakým menom a priezviskom a rovnakým alebo prázdnym dátumom narodenia."

Odteraz po zadaní RČ a kontrole, či uvedené rodné číslo nie je v prehľade uvedené, dôjde ku korektnému uloženiu karty.

Postup pre zjednotenie takýchto kariet pracovných pomerov zamastnanca:

1. Zvolíte si jednu z kariet, ktorá bude tzv. základnou kartou zamestnanca.
2. Sem vyplníte správne rodné číslo, pokiaľ rodné číslo nemáte k dispozícii je nutné uviesť iný unikátny identifikátor, napríklad osobné číslo alebo dátum narodenia vo formáte RRMMDD (R-rok, M-mesiac, D-deň) a uložte kartu.
3. Na zostávajúcich kartách pracovných pomerov spustite jednotlivo akciu miestnej ponuky Rodné číslo/Priradenie existujúceho RČ s kópiou karty. Po spustení akcie a potvrdení pomocou globálneho hesla sa otvorí prenosový prehľad s ponukou základných kariet zamestnancov. Vyberiete pomocou tlačidla Prenos.
4. Na vybraný pracovní pomer sa prenesie rodné číslo zo základnej karty zamestnanca a vykoná sa synchronizácia údajov (napr. bydlisko, doklady,...)


Novinka Úprava - Hláška pri neexistencii účtovného obdobia

Ak nie je založené účtovné obdobie, do ktorého sa používateľ pokúša:

1. vygenerovať platobné príkazy z modulu Mzdy (prehľad Definícia platobných príkazov/akcia Generovanie platobných príkazov) sa odteraz objaví v procesnom okne hláška:

"Účtovné obdobie pre generovanie PP nebolo doteraz založené (prehľad Pomocné číselníky/Obdobie)."


2. vygenerovať mzdové predkontácie (prehľad Účtovanie miezd/akcia Generuj predkontácie) sa odteraz objaví hláška:

"Účtovné obdobie pre zaúčtovanie miezd nebolo doteraz založené (prehľad Pomocné číselníky/Obdobie)."


Oprava Oprava - Zakladanie 1. spracovávaného obdobia

Ak sa pred založením 1. spracovávaného obdobia zakladá nové mzdové obdobie (pomocu akcie Založenie nových mzdových období), v ktorom sa 1. spracovávaného obdobia zakladá, nevytvoria sa nami dodávané mzdové kalendáre (č. 001,002).

Opravené


Verze 2.0.2013.0131 ze dne 05.02.2013

Novinka Úprava - Prenos výsledkov RZD do miezd

Pri prenose výsledkov RZD do miezd sa môže objaviť nasledovná hláška: "Nie je zadaná MZ pre Úpravu daň. bonusu alebo pre Zametnaneckú prémiu pri zálohovej dani v číselníku daní." aj napriek tomu, že sú zadané.

Upravené


Novinka Úprava - VPP 2013 - po skončení

Nová položka "Po skončení" na prílohe VPP 2013 sa má označovať nie len v prípade vyplateného príjmu po skončení pracovného pomeru ale aj v prípade príjmu vyplateného počas prerušenia poistenia.

Upravené.


Oprava OPRAVA - Výpočet dane 2013

POZOR - ak úhrn príjmov v kalendárnom mesiaci je NAD hranicou € 2866,80 a ZÁROVEŇ základ dane je POD hranicou € 2866,81 sa preddavok na daň vypočítava nesprávne.

Opravené

Poznámka: ak už sú vypočítané mzdy, je nutné mzdy prepočítať a to pomocou akcie Prepočet miezd (buď priamo nad prehľadom Výpočet mzdy alebo v editore výpočtu mzdy).


Oprava OPRAVA - Ročná uzávierka - Archivácia kariet mzdových údajov

V prípade nastavenej položky v Mzdových konštantách Roky archivácie karty, sa v prípade použitia submodulu Definicia rozpadu mzdových nákladov objavovala chyba v procese ročnej uzávierky, rušenie kariet mzdových údajov: "Nie je možné zmazať záznam na položku sú naviazané údaje."

OPRAVENÉVerze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka Novinka - Výpočet mzdy dohody NP a po skončení PP a NP 2013

Pri dohodách na NP sa typ príjmu zaškrtáva v mzdových údajoch na záložke Pracovné pomer v mesiaci vzniku pracovného pomeru a musí zostať označený počas CELEJ doby trvania dohody. V jednotlivých mesiacoch doby trvania dohody sa z vyplateného príjmu počíta a odvádza len ZP (ak príjem dohodára podlieha ZP) a daň. Až v mesiaci ukončenia dohody dôjde k spätnému rozpočítaniu vyplateného príjmu a výpočtu sociálneho poistenia do všetkých mesiacov trvania dohody. Ak dohoda vznikla pred 1.1.2013 a trvá aj po 31.12.2012, tak sa spätný rozpočet počíta max. do 1/2013.

Odmena vyplatená na dohodu na PP alebo NP vyplatená po ukončení pracovného pomeru sa taktiež spätne rozpočíva pre účely sociálneho poistenia do všetkých mesiacov trvania tejto dohody.

Priamo v editore Výpočtu mzdy na záložke Poistenie po spustení akcie Spätné rozpočítanie soc. poistenia je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť nový stĺpček Typ zamestnanca. Tento údaj vstupuje do VPP.

Príklady

1. Dohodár s NP má dohodu uzatvorenú od 1.2.2013 do 30.11.2013. Počas trvania dohody mu bola vyplatená odmena za marec 2013 vo výške € 600, za jún 2013 vo výške € 900, za september 2013 vo výške € 900 a za november 2013 vo výške € 600.

Používateľ zadáva do jednotlivých mesiacov štandardnú mzdovú zložku pre výplatu odmeny na dohodu. Výpočet mzdy počíta poistné až po skončení dohody, teda za mesiac november 2013. Úhrnná výška odmeny je 600 + 900 + 900 + 600 = € 3000. Túto sumu rozpočíta na 10 mesiacov po € 300 (3000/10). Poistné sa tak vypočíta za všetky mesiace trvania dohody - február 2013 až november 2013 - z priemerného mesačného príjmu vo výške € 300.

2. Študent má 20 rokov, pracuje na DoBPŠ, pri ktorej si uplatnil odvodové zvýhodnenie, ide o NP. Dohoda začala 20.3.2013, skončí 31.8.2014. Prvýkrát sa odmena vyplatí za jún 2013 vo výške € 500. Ďalšia odmena sa vyplatí za december 2013 vo výške € 700. Poslednýkrát sa odmena vyplatí za mesiac august 2014 vo výške € 2400.

Používateľ zadáva do jednotivých mesiacov štandardnú mzdovú zložku pre výplatu odmeny na dohodu. Výpočet mzdy počíta poistné až po skončení dohody, teda za mesiac august 2014. Úhrnná výška odmeny je 500 + 700 + 2400 = € 3600. Túto sumu rozpočíta na 18 mesiacov po € 200 (3600/18). Poistné na ÚP a GP poistenie sa vypočíta za 18 mesiacov z celého priemerného mesačného príjmu, teda z € 200 za 18 mesiacov. Keďže priemerný mesačný príjem je vyšší ako 155 eur, vypočíta sa aj poistné na DP (t.j. SP, IP a PdRf) a to za 18 mesiacov z rozdielu 200 - 155 = € 45.

Použité skratky:

 • PP - pravidelný príjem
 • NP - nepravidelný príjem
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DoBPŠ - dohoda o vykonaní prác
 • DP - dôchodkové poistenie
 • SP - starobné poistenie
 • IP - invalidné poistenie
 • PdRf - príspevok do rezervného fondu
 • ÚP - úrazové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • VPP - výkaz postného a príspevkov


Novinka Novinka - Dohody - výpočet dní ZP

Vo výpočte mzdy je odteraz upravený výpočet dní poistenia pri dohodároch pre účely ZP nasledovne:

1. ak existuje v prehľade Hlásenie zmien ZP záznam pre daného zamestnanca s kódom 2D a ZÁROVEŇ je tento záznam vyexportovaný (t.j. stĺpček eZP je zaškrnutý) tak do počtu dní pre ZP sa nasčítajú dni z intervalu dátumov zadaných v hlásení zmien ZP pri kóde 2D

Príklad: Vznik PP od 1.1.2013 do 31.1.2013 Hlásenie zmien ZP: Z 4.1.2013 2D a K 6.1.2013 2D

Vo výpočte bude počet dní poistenia 3.

2. ak NEexistuje v prehľad Hlásenie zmien ZP záznam pre daného zamestnanca s kódom 2D, tak do počtu dní pre ZP sa zobrazí počet dní vrámci trvania dohody v danom mesiaci

Príklad: Vznik PP: 1.1.2013 Hlásenie zmien ZP: neexistuje záznam s príznakom eZP s kódom 2D

Vo výpočte bude počet dní poistenia 31.

UPOZORNENIE: Registráciu zamestnancov je nutné vykonať pred výpočtom mzdy. Ak používateľ potrebuje vyexportované hlásenie zmien ZP zmeniť v momente, kedy existuje výpočet mzdy zamestnanca, ktorého hlásenie chce meniť, je nutné najprv zrušiť výpočet mzdy, aby po následnej aktualizácii Hlásení zmien ZP bol výpočet dní poistenia ZP korektný.


Novinka Novinka - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2012

Podľa § 38 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení:

"Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011 je zamestnávateľ povinný uviesť za rozhodujúce obdobie skutočnú výšku príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok, a je povinný zdravotnej poisťovni doručiť v lehote do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka výkaz, v ktorom uvedie v členení podľa jednotlivých zamestnancov všetky údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania poistného, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý vznikol zamestnancovi nárok."

Súhrnný výkaz sa zasielal jednorazovo len v roku 2012 na účely RZZP za rok 2011. V roku 2013 ani v ďalších rokoch už takúto povinnosť zamestnávatelia nemajú.


Novinka Novinka - Výkaz poistného a príspevkov 2013 (VPP)

UPOZORNENIE: Elektronické VPP od 1/2013 sa odteraz bude generovať pomocou akcie Správy/Generovanie správ formátom správy: VPP 2013


Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol nový tlačový formulár platný od 1/2013: Sys.č. Název -4032901 SP - komplet od 1. 1. 2013 (VPP)

Poznámka: Podakcie pôvodnej akcie eSociálna poisťovňa boli premenované na:

Mesačný výkaz (MVPP) - do 12/2012
Výkaz (VPP) - do 12/2012


Novinka ZMENA - Výpočet poistného pre DoBPŠ PP 2013

Príklad č.1: Študent na DoBPŠ s pravidelným príjmom vek 17 rokov si uplatňuje odvodové zvýhodnenie a dostane odmenu € 50,-

Po spustení výpočtu mzdy sa zohľadní vek a výška príjmu dohodára a odvodové zvýhodnenie a poistenia na DP (SP, IP,PdRf) sa automaticky v tomto prípade VYNULUJÚ (pôvodne sa úplne toto poistné mazalo), keďže jeho príjem je pod jeho hranicou príjmu (€ 66,-).

Použité skratky:

 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • DP - dôchodkové poistenie
 • SP - starobné poistenie
 • IP - invalidné poistenie
 • PdRf - Príspevok do rezervného fondu
 • PP - pravidelný príjem


Novinka Novinka - Nastavenie základnej karty zamestnanca

Odteraz je možné upraviť nastavenie hlavnej karty zamestnanca pre editáciu osobných údajov v oboch režimoch zoskupenia prehľadu Zamestnanci za RČ.


Ak NIE je prehľad Zamestnanci v režime zobrazenia prehľadu za rodné číslo, je odteraz možné nastaviť základnú kartu zamestnanca:

1. priamo nad kartou zamestnanca pomocou novej akcie Zmeň základnú kartu zamestnanca

2. pri použití akcie Kópia/Založ ďalší pracovný pomer je možné v dialóvom okne pre Identifikáciu novej karty zaškrtnúť nové políčko Nastav ako základnú kartu


Pokud JE prehľad Zamestnanci v režime zoskupeniaí prehľadu za rodné číslo:

V prehľade Zamestnanci je možné v režime zoskupenia za RČ nad kartou zamestnanca spustiť Akciu z miestnej ponuky Pracovné pomery. Zobrazí sa prehľad všetkých pracovných pomerov zamestnanca s identifikáciou osobného čísla pracovného pomeru.

1. priamo nad kartou pracovného pomeru zamestnanca pomocou novej akcie Zmeň základnú kartu zamestnanca

2. pri použití akcie Pridaj pracovný pomer je možné v editore pre Identifikáciu novej karty pracovného pomeru zaškrtnúť nové políčko Nastav ako základnú kartu


Čo je to základná karta zamestnanca:

Každý zamestnanec/fyzická osoba má vždy 1 základnú kartu. Prípadné ostatné karty toho istého zamestnanca/fyzickej osoby sú označené ako zoskupené karty zamestnanca. Túto informáciu si môže použivateľ zobraziť priamo nad prehľadom Zamestnanci pomocou tlačidla Nastav zobrazením stĺpčeka Zoskupená KZ. Čiže karta zamestnanca, ktorá má stlpček Zoskupená KZ prázdny je ZÁKLADNOU kartou zamestnanca.

Osobné údaje zamestnanca je možné editovať/meniť LEN na jednom mieste a to na základnej karte zamestnanca. Zmena na základnej karte zamestnanca sa automaticky prepíše (zosynchronizuje) na ďalšie karty toho zamestnanca (okrem karty zamestnanca, na ktorej je pracovný pomer ukončený alebo nebol definovaný). Týmto je zabezpečená aktualizácia osobných údajov na všetkých aktívnych kartách zamestnanca/fyzickej osoby v jednom momente.


Novinka Úprava - Prepisovanie osobných údajov na karte zamestnanca

Odteraz sa nebudú pri vykonaní zmeny osobných údajov (napr. dokladov, adries...), tieto údaje prepisovať (synchronizovať) na kartách zamestnancov, ktorí:

1. v aktuálnom mzdovom období majú ukončený pracovný pomer

2. nemajú založenú mzdové údaje (mzdovú kartu)


Oprava Oprava - Ročná uzávierka

Pri ročnej uzávierke sa mohla vyskytnúť chybová hláška pri rušení mzdových kariet po dobe uchovania:

"Na záznam sú naviazané ďalšie údaje - nemožné zmazať!"


Upravené


Verze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka Sociálne poistenie od 1/2013 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2013 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre sociálne poistenie platné od 1. 1. 2013.

Došlo k zmene maximálneho vymeriavacieho základu na nasledovné hodnoty:

VZ na NP, GP, SP, IP, PvN, PdRf : € 3 930,00

Nové hodnoty mzdových konštánt pre sociálne poistenie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Poistenie.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2013&action=edit&redlink=1

Novinka Zdravotné poistenie od 1/2013 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2013 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre zdravotné poistenie platné od 1. 1. 2013.

Došlo zmene maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na nasledovné hodnoty VZ na ZP = € 3930,-

Nové hodnoty mzdových konštánt pre zdravotné poistenie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2013&action=edit&redlink=1


Novinka Novinka - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch 2013

UPOZORNENIE:
Od mzdového obdobia 1/2013 už nie je súčasťou tohto prehľadu príloha.

Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad vznikli nové tlačové formuláre platné od 1/2013:

Sys.č. Názov:

 • -403143 FDF - MESAČNÝ - prehľad 2013 (I.-IV. časť)
 • -403142 FDF - MESAČNÝ - potvrdenie 2013

Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad/akcia Správy/Generovanie správ vznikla nová definícia správy platná od 1/2013:

Mesačný daňový prehľad 2013 - XML


Novinka Novinka - Mesačný výkaz poistného a príspevkov 2013 (MVPP)

UPOZORNENIE:
Elektronické MVPP sa od mzdového obdobia 1/2013 bude generovať pomocou akcie Správy/Generovanie správ formátom správy:
MVPP 2013 - XML


Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol nový tlačový formulár platný od 1/2013: Sys.č. Název

 • -403290 SP - komplet od 1. 1. 2013 (MVPP)

Poznámka:
Podakcie pôvodnej akcie eSociálna poisťovňa boli premenované na:

 • Mesačný výkaz (MVPP) - do 12/2012
 • Výkaz (VPP) - do 12/2012


Novinka Minimálna mzda od 1/2013 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2013 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2013.

Došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) na nasledovné hodnoty:

Stupeň       Koeficient MM   Sadzba MMN v €     Sadzba MMN 
náročnosti práce            pri 40 hod./Týždeň   mes. odmeň. v €
1.		   1,0	    1,9410			337.70 
2.		   1,2	    2,3292			405.20
3.		   1,4	    2,7174			472.80
4.		   1,6	    3,1056			540.30
5.		   1,8	    3,4938			607.90
6.		   2,0	    3,8820			675.40

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda,

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/index.php?title=Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2013&action=edit&redlink=1


Novinka Novinka - Mzdové listy a výplatné lístky 2013

Nasledovné distribučné tlačové formuláre odteraz zobrazujú okrem celkového základu dane a celkovej vypočítanej dane aj zvlášť základ dane pre sadzbu 19% a 25% a z nich vypočítanú daň:

Sys.č. Názov

 • -403128 Projekt - Výplatná páska
 • -403138 Výplatný lístok A4
 • -403134 Výplatný lístok II.
 • -403139 Výplatný lístok 2 A5
 • -403120 Výplatný lístok I.
 • -403132 Mzdový list - od 1.1.2009
 • -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)


Novinka Nový vzor SP od 1/2013

Pribudol nový vzor sociálneho poistenia.

Systémový - Kód - Název - Skupina
A - DOCH_VYSL - Dôchodci - výsluha rokov - DOCH_VYSL

Tento vzor sa použije pri zamestnancovi (nie "dohodárovi), ktorý má priznaný výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP dohodári 2013

Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR sa poistenci, ktorých príjem u zamestnávateľa je iba z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ bude:

1. prihlasovať zamestnanca pracujúceho na dohodu kódom 2D na tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem). V dňoch, kedy poistenec nepracuje na dohodu (nemá príjem) a nemá iného platiteľa poistného, je povinný sa nahlásiť ako samoplatiteľ (ak pracuje cez víkend, nahlasuje sa aj na víkend)

alebo

2. ak zamestnávateľ nedokáže určiť presný dátum výkonu práce (napr. pri DoPČ), prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

Na základe tohto usmernenie vznikli v systéme Helios Orange od mzdového obdobia 1/2013 nasledovné zmeny:

1. Prihlasovanie od dátumu vzniku dohody a odhlasovanie dátumom ukončenia dohody:
- nad prehľadom Hlásenie zmien ZP bola rozšírená funkcionalita akcie Generuj zmeny/Všetky zmeny a Príhlášky a odhlášky o generovanie prihlášky dohodárov, ktorí majú v mzdových údajoch priradený zdravotnú poisťovňu s dátumom vzniku poistenia rovným dátumu vzniku PP a odhlášku dohodárov s dátumom zániku poistenia rovným s dátumom ukončenia PP

2. Prihlasovanie a odhlasovanie k poslednému dňu vybraného kalendárneho mesiaca:
- nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikla nová akcia Generuj zmeny/Dohody - dočasné prihlásenie. Po spustení tejto akcie sa zobrazia všetci aktívni dohodári s priradenou zdravotnou poisťovňou a používateľ si môže vybrať tých dohodárov, ktorých chce vo vybranom mzdovom období prihlásiť a odhlásiť k poslednému dňu vybraného mzdového obdobia

3. Prihlasovanie a odhlasovanie na tie dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má príjem):
- nad prehľadom Hlásenie zmien ZP pomocou tlačidla Nový si používateľ vyberie dohodára, pri ktorom vie, v ktorých dňoch reálne pracoval a za ktoré dostane príjem a zvolí si Kód D a do políčka Platnosť vyberie pri prihláške hodnotu Začiatok platnosti a do políčka Dátum zadá prvý deň, v ktorom reálne pracoval. V prípade odhlásenia ku dňu, v ktorom pracoval naposledy opäť zvolí tlačidlo Nový a vyberie si dohodára, zvolí Kód D a do políčka Platnosť vyberie pri odhláške hodnotu Koniec platnosti a do políčka Dátum zadá deň, v ktorom pracoval naposledy.

Poznámka:
Akcia Generuj zmeny/Prihlasovanie dohôd od 1.1.2013 je vidieť len nad mzdovým obdobím 1/2013. Slúži na prihlásenie všetkých dohodárov s priradenou zdravotnou poisťovňou k 1. 1. 2013, resp. k dátumu vzniku dohody, ktorá vznikla po 31. 12. 2012.


Novinka Novinka - Výpovedná doba vs odstupné 2013

Na základe novely zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce sa s účinnosťou od 1.1.2013 vypúšťa § 76 ods. 3:

Pôvodné znenie
Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, že zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere len časť výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná časť odstupného.

Na základe tejto zmeny došlo v systéme Helios Orange k nasledovnej zmene:

Ak výpovedná doba začala plynúť pred rokom 2013 systém odstupné kráti podľa pravidiel platných do 31. 12. 2012, ak výpovedná doba začalo po 31.12.2012, tak ku kráteniu odstupného už nedochádza.

Príklad krátenia:
Výpovedná doba od 1. 12. 2012
Výpovedná doba do 31. 1. 2013
Koniec PP:15.12.2012 (pôvodne mal byť k 30.11.2012)
nárok na 2-mesačné odstupné
priemer na dovolenku = 8,4004 €/hod.
denný úväzok = 8 hod.

Výpočet:
Do výpočtu mzdy užívateľ zadá MZ Odstupné (691 - Odstupné (výpočet)), ktorá po zadaní počtu mesiacov, v tomto prípade 2 mesiacov, automaticky vypočíta celkové odstupné so zohľadnením výpovednej doby a ukončenia PP:

Odstupné na 1 mesiac = 8,4004 x 8 x 21,74 = 1460,9975 = 1461
Odstupné za 12/2012 = 1461/21x11 = 765,28
Odstupné za 1/2013 = 1461
Odstupné spolu: 1461 + 765,28 = 2226,28


Novinka Zmena - Výpočet priemerného zárobku 2013

Na základe novely Zákonníka práce zákona č. 311/2001 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2013 sa mení § 134 ods. 1 kde sa na konci pripája táto veta:

„Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Z tohto dôvodu bola vykonaná zmena v atribútoch EUR do priemeru na dov a Hod. do priemeru na dov. na MZ 456 - Pracovná pohotovosť na pracovisku.

Používateľ by si mal túto mzdovú zložku porovnať s distribučnými priamo nad prehľadom Mzdové zložky (akcia Porovnanie/Mzdové zložky) a v prípade zistenia rozdielu nahrať rozdiely z referenčnej mzdovej zložky. Úprava bola zapracovaná aj do akcie Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy.


Novinka Novinka - Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti 2013

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový tlačový formulár platný od 1. 1. 2013:

sys. č. -403141 - Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2013


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch 2013

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudli nové tlačové formuláre:

 • -403226 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013 za rod. číslo
 • -403225 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013

Príloha platná od 1. 1. 2013 "Údaje na účely platenia SP a na účely platenia ZP za rok 2013" bude v distribúcii v 2/2013.


Novinka Úprava - RLFO typ zamestnanca ZECD - Dohoda do 31.12.2012

Do elektronického RLFO pre dohodára, ktorého dohoda vznikla/zanikla alebo sa zmenila do 31.12.2012 (t.j. typ zamestnanca ZECD - Dohoda do 31.12.2012) sa neuvádzal element Dátum vzniku poistenia.

Doplnené


Novinka UPOZORNENIE:

Ak používateľ zadáva do číselniíka Dane na záložku Zúčtovanie dane do sekcie [2] Zam. prémia mzdové zložky v uzavretom mzdovom období do riadkov:

 • MZ - príjem podľa § 32a ods. 1a bod 4
 • MZ - príspevok na udržanie zamestnanosti

musí ich následne zadať aj do aktuálneho mzdového obdobia, aby ich mal nastavené aj od aktuálneho mzdového obdobia ďalej.


Novinka Novinka - Ročné zúčtovanie dane 2012

RZD za rok 2012 odporúčame vykonať od tejto verzie.

1. Zmeny v prehľade RZD

Pomocou tlačidla Nastav si môže používateľ zobraziť nový stĺpček:

Úhrn príjmov - dohody

2.akcia Nápočet ročného zúčtovania dane

POZOR - je nutné spustí nápočet ročného zúčtovania dane za rok 2012 (nad mzdovým obdobím 12/2012) vzhľadom k novej položke (úhrn príjmov za dohody)

3. Zmeny v editore RZD

Na záložke Základné údaje v editore položky vznikla nová položka "z toho dohody". Do tejto položky sa uvádza len úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Poznámka: Do položky "z toho dohody" vstupujú príjmy vyplatené zamestnancom s druhom pracovného pomeru:

 • dohoda o brigádnickej práci študenta
 • dohoda o vykonaní práce interná
 • dohoda o vykonaní práce - externe
 • dohoda o pracovnej činnosti

3. Nad prehľadom Ročné zostavy pribudli nové tlačové formuláre:

 • -403289 - Ročné zúčtovanie dane 2012
 • –403287 - Potvrdenie o zapl.dane (2% alebo 3%) 2012

Podrobný popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka Novinka - Uplatnenie alikvótneho max. VZ pre SP 2013

Na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 138 ods. 12 v znení neskorších predpisov je možné uplatnenie alikvotného maximálneho vymeriavacieho základu len pri trvaní povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo len povinného dôchodkového poistenia.

Na základe tohto ustanovenia bol v sytéme Helios Orange upravený algoritmus výpočtu krátenia maximálneho vymeriavacieho základu.

Príklad č. 1:

DoVP na PP uzatvorená na 2 dni a to od 10.1.2013 do 11.1.2013
Vyplatená odmena € 4000,-

Maximalny VZ na 1 deň: 3930/31 = 126.77
VZ pre 2 dni trvania PP: 126.77 x 2 = 253.54

VZ na IP, SP, NP, PvN, RfS, GP = 253,54 (max. VZ sa krati lebo zamestnanec platí NP, DP a PvN aj DP)
VZ UP = € 4000,-

Príklad č. 2:

DoBpŠ na PP s výnimkou uzatvorená od 10. 1. 2013 do 10. 1. 2013 (vek 20 rokov)
Vyplatená odmena € 155,-

Maximalny VZ na 1 deň: 3930/31 = 126.77
VZ na GP = 155,- (max. VZ sa v tomto prípade nekráti lebo zamestnanec neplatí NP, DP a PvN alebo len DP)
VZ na UP = 155,-


Novinka Novinka - Vyhlásenie na zdanenie príjmov 2013

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový tlačový formulár platný od 1. 1. 2013:

sys. č. -403140 - Vyhlásenie na zdan. príjmov FO 2013

Tlačový formulár funguje nad označenými záznamami.


Novinka Novinka - Výpočet mzdy DoBPŠ PP 2013

Pri zakladaní mzdovej karty zamestnanca s druhom PP Dohoda o brigádnickej práci študentov sa vždy ponúka vzor sociálneho poistenia "DOH" (tzn. nasledovné druhy poistenia: SP, IP,PdRf, GP,UP) bezohľadu na aktívne odvodové zvýhodnenie a výšku príjmu na mzdovej karte a typu príjmu (pravidelný/nepravidelný). Následná registrácia na Sociálnu poisťovňu sa riadi výškou príjmu na mzdovej karte pokiaľ neexistuje výpočet mzdy. Samotný výpočet mzdy zohľadní sociálne odvody podľa dosiahnutej výšky príjmu a veku študenta.

Priamo v editore výpočtu mzdy vznikol nový atribút Typ zamestnanca, ktorý si môže používateľ zobraziť pomocou tlačídla Nastav. Tento atribút vstupuje následne do MVPP príp. VPP.

Príklad č.1:
Študent na DoBPŠ s pravidelným príjmom vek 17 rokov si uplatňuje odvodové zvýhodnenie a dostane odmenu € 50,-

Po spustení výpočtu mzdy sa zohľadní vek a výška príjmu dohodára a odvodové zvýhodnenie a poistenia na DP (SP, IP,PdRf) sa .automaticky v tomto prípade vymažú, napriek tomu, že ich má v mzdovej karte, keďže jeho príjem je pod jeho hranicou príjmu (€ 66,-).


Príklad č.2:
Študent na DoBPŠ s pravidelným príjmom vek 17 rokov si uplatňuje odvodové zvýhodnenie a dostane odmenu € 500,-

Po spustení výpočtu mzdy a zohľadní vek a výška príjmu dohodára a odvodové zvýhodnenie, vzhľadom k presiahnutiu hranice príjmu sa poistenie na DP bude platiti z rozdielu dosiahnutého príjmu a hranice príjmu (500-66=434) na GP a UP sa bude platiť poistné z celkovej výšky dosiahnuté príjmu pri zohľadnení max. VZ na GP.

Použité skratky:

 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • PP - pracovný pomer
 • SP - starobné poistenie
 • IP - invalidné poistenie
 • PdRf - poistenie do rezervného fondu
 • GP - garančné poistenie
 • UP - úrazové poistenie
 • MVPP - mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov
 • DP - dôchodkové poistenie

UPOZORNENIE: Výpočet mzdy dohodárov na nepravidelný príjem od 1/2013 ako aj VPP 2013 bude v distribúcii v najbližšej verzii 1/2013.


Novinka Základná nezdaniteľná časť od 1/2013 - mzdové konštanty

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2013 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizuje konštanta pre základnú nezdaniteľnú časť (ZNČ) platná od 1. 1. 2013.

Došlo k zmene ročnej výšky ZNČ na nasledovnú hodnotu:

ZNČ = € 3735,94

Poznámka: Mesačná hodnota ZNČ = € 311,32

Novú ročnú hodnotu mzdových konštánt pre ZNČ si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky na záložke Dane a novú mesačnú hodnotu ZNČ si môžete skontrolovať v mzdových údajoch na záložke Dane alebo priamo vo výpočte mzdy.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2013


Novinka Úprava - Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy (pôvodne: Aktualizácia distribučných MZ)

Táto akcia aktualizuje čísleník Mzdové zložky - distribučné a používateľské mzdové zložky (prehľad Mzdové zložky), ale len ak majú priradenú referenčnú MZ (t.j. odkaz na číselník MZ distribučné).

Funkcionalita tejto akcie bola rozšírená o:

1. aktualizuje MZ napriek tomu, že v čase aktualizácie je aktualizovaná používateľská mzdová zložka použitá vo výpočte mzdy (ak je, tak sa stav výpočtu takejto mzdy označí ako ZmenaxMZ a čaká na kontrolu a prepočet mzdy používateľom)

2. ak už sú vygenerované platobné príkazy alebo existujú vygenerované predkontácie, tak sa zmeny do používateľskéo číselnika nevykonajú, používateľ si v takomto prípade spustí nad prehľadom Mzdové zložky akciu Porovnanie

3. protokol o zmenách MZ, ktorý sa zobrazí po vykonaní aktualizácie a informuje používateľa o výsledku aktualizácie. Popis stavu aktualizácie je zobrazený v stĺpci Stav.

4. nový prehľad Protokol o zmenách MZ, ktorý nájdete v stromčeku pod prehľadom Mzdové zložky Zobrazuje protokol zmien za aktuálne mzdové obdobie. Nad týmto prehľadom je akcia Prehľad, ktorá obsahuje podakcie:

Aktuálne obdobie - slúži na prepnutie do prehľadu protokolov zmien aktuálneho mzdového obdobia Pohľad cez obdobia - slúži na prepnutie do prehľadu protokolov zmien za všekty mzdové obdobia

UPOZORNENIE:
Platí tu vždy pravidlo, ak je distribučná MZ už zaktualizovaná, ale používateľská MZ nie, aktualizácia už nezaktualizuje samotnú používateľskú MZ. V takomto prípade používateľ použije mechanizmus porovnávania (nad prehľadom Mzdové číselníky akcia Porovnanie).


Novinka OPRAVA - Negatívne práva pri zoskupení prehľadu zamestnancov za rodná čísla

Ak je zapnutý "negatívny" režim práv (Štandardne sú všetky práva zakázané). Choval sa neštandardne prehľad 375 - Zamestnanci akcia Zoskupenie za rodná čísla.


Novinka Úprava - Editácia osobného čísla

Osobné číslo zamestnanca je možné editovať len v prípade prvého zadania karty zamesntnanca. Neskoršie editácia nie je možná.


Novinka Úprava - Prehľad Pomocné číselníky v editore mzdovej karty

V editore Mzdové údaje na záložke Zaradenie podzáložke Účtovanie a kritéria sa v sekcii [3] Výbery a triedenia ponúka po stlačení tlačidla "tri bodky" CZ prehľad č. 1245 - Pomocné číselníky a mal by sa SK č. 721 - Pomocné číselníky.

Upravené


Novinka Novinka Preddavková daň od 1.1.2013

V zmysle novely zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou k 1.1.2013 upravený §15 Sadzba dane, ktorý znie:

Ak tento zákon neustanovuje inak, sadzba dane zo základu dane
a) fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je
1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

Poznámka: 176,8-násobok platného ŽM = € 2866,81

Z toho dôvodu pribudla v mesiaci január 2013 kontrola pri pokuse o výpočet mzdy kedy sa kontroluje v číselníku Dane existencia symbolu "ZD" so sadzbou 19% a zakladá sa nová daň pod symbolom "_ZD_1 - Preddavková daň pásmo 1". Akonáhle systém zistí, že v číselníku Dane existuje symbolom dane "ZD" s inou sadzbou ako 19%, t.j. zobrazí sa hláška:

"Legislatíva platná od 1. 1. 2013 - Dane.

Nie je založené pásmo preddavkovej dane pre sadzbu 19."

Používateľ musí upraviť pri symbole ZD sadzbu na 19, ak tam nespraví kontrola nad výpočtom mzdy ho ďalej nepustí. Následne mu výpočet mzdy vytvorí v číselniku Dane novú daň pod symbolom _ZD_1.

UPOZORNENIE: V číselníku Dane by mali byť od aktuálneho mzdového obdobia 1/2013 dva distribučné symboli daní:

 • ZD - Preddavková daň - pásmo 0
 • _ZD_1 - Preddavková daň - pásmo 1

Ak si užívateľ vytvoril pre slovenskú legialstívu vlastné symboly daní, odporúčame, aby si pomocou tlačítka Generuj doplnil nami platné a dodávané a tie použil od 1/2013 v mzdových kartách (t.j. symbol "ZD"). Samozrejme dane vytvorené pre iné účely (napr. pre inú legislatívu, iné druhy príjmov a pod.) použije podľa potreby ako doteraz.


Novinka Úprava - Kontrola dohodári a II. dôchokový pilier

Bola upravená kontrola na nastavenie sociálne poistenia pri dohodároch, ktorí platia starobné poistenie, tak aby kontrolou prešlo aj nastavenie sporiteľa pre II. pilier (t.j. zadanie druhu poistenia Starobné poistenie - firma (I./II. pilier), napriek tomu, že tento druh poistenia nie je súčasťou príslušného priradeného vzoru SP skupiny DOH.


Novinka V editore Mzdové údaje na záložke Pracovné pomery v sekcii [3] Vyňatie z evidenčného stavu po stlačení tlačidla "tri bodky" pri atribútoch Dôvod vyňatia a Dôvod zmeny sa zobrazoval prehľad číslo 1395 (CZ), správne sa má zobrazovať 1396 (SK).

Upravené


Novinka Novinka - Denný vymeriavací základ pre DPN 2013

Na základe novely zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s účinnosťou od 1. 1. 2013 sa mení:

V § 8 odsek 4 znie:
„(4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie podľa osobitného predpisu.15) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.“.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
(6) Denný vymeriavací základ zamestnanca, ktorý v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 4 nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, je denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.
(7) Denný vymeriavací základ určený podľa odsekov 5 a 6 nesmie byť vyšší, ako denný vymeriavací základ určený z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu16) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu. (8) Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Na základe týchto zmien došlo v systéme Helios Orange k nasledovným zmenám:

1. pri zisťovaní 90 dní nemocenského poistenia sa od mzdového obdobia 1/2013 odpočítavajú dni prerušenia poistenia a vylúčenej doby.

2. v konštantách a číselníkoch na záložke DNP a poistenie v sekcii [1] Nemocenské dávky vznikla nová konštanta:
Maximálny DVZ = € 38,7616

Táto konštanta bola odteraz zaradená do aktualizácie mzdových konštánt, tzn. že ak ste už spúšťali aktualizáciu MK nad 1/2013, musíte ju pre aktualizáciu tejto novej konštanty spustiť opätovne (cesta: prehľad Mzdové obdobie akcia Aktualizácia mzdových konštánt) alebo ju používateľ zadá do konštánt ručne.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • DPN - dočasná pracovná schopnosť


Novinka Novinka - editor Výpočtu mzdy - detail dane

Od mzdového obdobia 1/2013 je možné si priamo v editore Výpočtu mzdy na záložke Daň pozrieť detail vypočítanej dane:

1. na podzáložke Dane pri riadku Daň celkom pomocou tlačidla "tri bodky"
2. na novej podzáložke Preddavková daň - detail

Vysvetlivky:

 • Základ - pásmo 1: základ dane prvého daňového pásma (19%)
 • Základ - pásmo 2: základ dane druhého daňového pásma (25%)
 • Daň - pásmo 1: daň vypočítana zo základu dane prvého daňového pásma
 • Daň - pásmo 2: daň vypočítaná zo základu dane druhého daňového pásma


Novinka Novinka - ELDP dohody na PP 2013

Vykazovanie obdobia dôchodkového poistenia v ELDP:

osoba, ktorá bude mať dohodu s pravidelným príjmom (vyplývať to bude z dohody), ale v niektorých mesiacoch bude mať príjem 0 (v závislosti od množstva práce), tak toto obdobie (mesiac s príjmom € 0) sa považuje za obdobie DP a vykazuje sa do ELDP.

Na základe tohto ustanovenia sa v systéme Helios Orange do nápočtu ELDP započítavajú aj dohody na PP.


Novinka UPOZORNENIE - akcia eZdravotná poisťovňa/Generuj výkaz

Tak ako sme avizovali v zmenách vo verzii 2.0.2012.0606 zo dňa 21. 6. 2012, nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní už nie je možné odteraz používať pôvodnú akciu eZdravotná poisťovňa/Generuj výkaz ale len akciu Mesačný výkaz.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88a


Novinka Novinka - Kontrola poistenia - dohodári PSD 2013

Podľa zákona o Sociálnom poistení § 67 ods. 4 nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, uvedené sa od. 1.1.2013 týka aj dohôd, na základe nich môžu osoby pracovať, len ak im bola výplata PSD pozastavená; prechodné obdobie na súbeh dohody a poberania PSD je do 28.2.2013.

Na základe tejto zmeny bola v systéme Helios Orange doplnená kontrola poistenia pre dohodárov, ktorí majú priznaný PSD. Pokiaľ takýto dohodár nemá v evidencii dôchodkov zadaný dátum pozastavenie výplaty PSD, kontroluje sa jeho poistné na vzor SP DOH_DOCH. Od mesiaca, v ktorom má pozastavenú výplatu PSD sa poistné kontroluje na vzor SP DOH_PSD.

Použité skratky:

 • PSD - predčasný starobný dôchodokVerze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka ZMENA - Mzdové zložky distribučné od 1/2013

Na základe legislatívnych zmien platných od 1.1.2013 bola vykonaná zmena na natribúte Základ poistenia na nasledujúcich MZ:

Číslo - Názov - Zmena na
700 - Dohoda o vykonaní práce - Plné poistenie vrátane dohôd
701 - Dohoda o brigádnickej prácii študentov - Plné poistenie vrátane dohôd
702 - Dohoda o pracovnej činnosti - Plné poistenie vrátane dohôd

Priamo v aktuálnom mzdovom období 1/2013 po spustení výpočtu mzdy systém používateľa upozorní na túto legislatívnu zmenu a vykoná aktualizáciu distribučného číselníka MZ. V prípade, že sú tieto MZ v používateľskom číselníku mzdových zložiek nastavené ako referenčné, zaktualizuje aj takto označené používateľské MZ. Používateľovi sa zobrazí nad výpočtom mzdy nasledovná hláška:

"Zoznam distribučných mzdových zložiek nie je aktuálny.Teraz prebehne jeho aktualizácia."


Novinka NOVINKA - Žiadosť o ročné zúčtovanie dane 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudol nový tlačový formulár:

sys. č. -403288 - Žiadosť o RZD 2012

Podrobnejšie informácie k tlači žiadosti nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#.C5.BDiados.C5.A5_o_RZD


Novinka DoBPŠ - odvodové zvýhodnenie

Uplatnenie práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 413/2012 Z.z. (určenie odvodového zvýhodnenia - výnimky) je možné len na jednej DoBPŠ v kalendárnom mesiaci.

Z toho dôvodu bola od mzdového obdobia 1/2013 pridaná mäkká kontrola pri ukladaní mzdových údajov. V prípade zistenia tejto skutočnosti sa objaví hláška:

"Dohoda o brigádnickej práci študentov. Odvodové zvýhodnie je nastavené na viac ako jednom PP zamestnanca."

Na základe tejto hlášky si používateľ skontroluje, na ktorú DoBPŠ si študent túto výnimku v skutočnosti uplatnil podpísaním tlačiva Oznámenia a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 413/2012 Z.z.(tlačový formulár sa nachádza nad prehľadom Ročné zostavy)..


Novinka ZMENA - akcia eRLFO

Tak ako sme avizovali v zmenách verzie číslo 2.0.2012.1219 zo dňa 20.12.2012, odo dňa 27.12.2012 je možné exportovať elektronické Registračné listy fyzických osôb len v štruktúre 2013. Tento export je možné vykonať pomocou akcie Správy/Generovanie správ formátom správy Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML).

Z toho dôvodu od tejto verzie pod akciou eRLFO nájdete len akciu Kontrola pomocou, ktorej si používateľ vie skontrolovať označené záznamy v prehľade RLFO ešte pred exportom (táto kontrola sa spúšťa automaticky pri každom exporte, t.j. generovaní správy).

Kontrola bola rozšírená o kontrolu vyplnenia štátu trvalého bydliska zamestnanca.


Novinka Prihlásenie dohodárov k 1.1.2013 na zdravotné poistenie (Hlásenie zmien ZP 2013)

Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k prihlasovaniu platiteľov poistného s príjmami z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli vykonané nad mzdovým obdobím 1/2013 (bežné alebo aktuálne) nasledovné zmeny:

1. zamestnanci pracujúci na základe "dohôd", ktorých príjem od 1.1.2013 podlieha zdravotnému poisteniu musia mať v Mzdových údajoch na záložke Odvody podzáložke Poistenie zadanú svoju zdravotnú poisťovňu, v ktorej sú k 1. 1. 2013 poistení. Používateľ ju sem môže pridať pomocou tlačidla ZP (info okno používateľa upozorňuje na prípadný nesúlad v nastavení ZP ako aj SP)

2. nad prehľadom Hlásenie zmien ZP pribudla nová akcia Generuj zmeny/Prihlásenie dohôd od 1.1.2013. Táto akcia zobrazí všetkých aktívnych "dohodárov", ktorí majú vo svojich mzdových údajoch zadanú svoju zdravotnú poisťovňu a zároveň ešte neexistuje ich prihláška s kódom 2D (kde 2 znamená kategóriu Zamestnanec a D je nový kód pre "dohodárov"). Používateľ si z tohto zoznamu označí tých "dohodárov", ktorým chce hromadne vytvoriť prihlášku na ZP od 1. 1. 2013 s kódom 2D ("dohodári", ktorých dohody vznikli pred 1. 1. 2013 a pokračuje aj po 31. 12. 2012 majú dátum vzniku poistenia 1. 1. 2013, v prípade že tento dátum potrebuje užívateľ zmeniť môže ho prepísať).

3. došlo k zmene kódu pre hlásenie neplateného voľna a absencie, tieto doby sa od mzdového obdobia 1/2013 nahlasujú pod kódom N (doteraz to bol kód Y). Z tohto dôvodu priamo v aktuálnom mzdovom období 1/2013 po spustení výpočtu mzdy systém používateľa upozorní na legislatívne zmeny v prehľade Hlásenie zmien ZP - väzby a vykoná aktualizáciu týchto väzieb ak aj popisu týchto kódov v Pomocnom číselníku skupiny ZP-oznámenie zmeny. Používateľovi sa zobrazí nad výpočtom mzdy nasledovná hláška:

"Zoznam väzieb pre Zmeny ZP nie je aktuálny. Teraz prebehne jeho aktualizácia."


Novinka Rozšírená mesačná kontrola mzdových údajov

Mesačná kontrola mzdových údajov,ktorá Vás po každej mesačnej uzávierke informuje o rôznych stavoch mzdových údajov zamestnancov nového mzdového obdobia bola rozšírená od mzdového obdobia 1/2013 z pôvodnej Kontroly zdravotnej poisťovni na celkovú Kontrolu poistenia, t.j. zdravotného ako aj sociálneho.

V prípade zistenia nasúladu v nastavení zahlási:

"Os. číslo a meno zamestnanca: Vzor poistenia - nesúlad SP alebo ZP"

Na základe takejto hlášky máte niekoľko možností ako zistiť detail nesúladu: 1. vstúpite do editora Mzdových údajov na záložku Odvody na podzáložku Poistenie a tlačidlo Info Vám zobrazí detail nesúlad poistenia. Pre zosúladenie nastavenia použite v prípade SP tlačidlo Prenes alebo SP a v prípade ZP tlačídlo ZP

alebo

2. nad prehľadom Mzdové údaje spustíte akciu Kontrola poistenia, ktorá zobrazí detail nesúladu poistenia. Pre zosúladenie nastavenia použite v prípade SP akciu Nastav poistenia podľa vzoru , v prípade ZP postupujte ako v bode 1.

Poznámka: Akciu Mesačná uzávierka viete spustiť aj ručne a to priamo nad prehľadom Mzdové údaje.


Novinka Úprava - editor Dane

Editor číselníka Dane (cesta: Konštanty a číselníky) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Kon%C5%A1tanty_a_%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky_-_Mzdy_(SK)#.5B1.5D_Dane


Novinka Oprava - Mzdové zložky distribučné

Bola vykonaná zmena v atribúte Skupina dochádzky pri nasledovných MZ:

Číslo MZ - Názov - Zmena na
206 - Pracovný úraz - organizácia - Pracovný úraz
207 - Ostatný úraz - organizácia - Ostatné úrazy

Používateľ by si mal tieto mzdové zložky porovnať s distribučnými priamo nad prehľadom Mzdové zložky (akcia Porovnanie/Mzdové zložky) a v prípade zistenia rozdielu nahrať rozdiely z referenčnej mzdovej zložky.


Novinka Oprava - Mzdové zložky distribučné

Bola vykonaná zmena v atribúte Základ poistenia pri nasledovnej MZ:

Číslo MZ - Názov - Zmena na
793 - Vrátené soc. poistenie - Nie je

Používateľ by si mal túto mzdovú zložku porovnať s distribučnými priamo nad prehľadom Mzdové zložky (akcia Porovnanie/Mzdové zložky) a v prípade zistenia rozdielu nahrať rozdiely z referenčnej mzdovej zložky.


Novinka Paušály - hodinová sadzba

Ak je v Paušáloch zamestnanca zadaná hodinová sadzba na 4 desatinné miesta, tak sa takto zadaná sadzba dostala do výpočtu zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Upravené tak, aby sa do výpočtu dostávala na 4 desatinné miesta.


Novinka Kontrola poistenia pri zmene dôchodku

Doteraz po zadání priznania konkrétneho druhu dôchodku v prehľade Dôchodky dochádzalo ku kontrole správnosti nastavenia sociálneho poistenia na mzdovej karte daného zamestnanca. Táto kontrola bola od mzdového obdobia 1/2013 rozšírená aj na kontrolu zdravotného poistenia.

Okrem toho táto kontrola bola pridaná aj do editora Mzdových údajov. Tzn., že ak priamo v editore Mzdových údajov na záložku Odvody podzáložku Dôchodky zadá používateľ priznanie konkrétneho druhu dôchodku dôjde k prehodnoteniu nastavenia záložky Poistenie viď tlačidlo Info. K tejto kontrole dôjde aj pri ukladaní editora Mzdové údaje, na čo bude používateľ upozornení hláškou v prípade.nesúladu nastavenia poistenia.


Novinka Dopĺňanie údajov o zamestnancovi nad RLFO

V súvislosti so zmenami v číselníku Zamestnanci je možné odteraz nad prehľadom Registračné listy FO pomocou akcie Doplnenie údajov/Zamestnanec alebo priamo z editoru RLFO tlačidlom Mzdové údaje editovať údaje len na základnej karte zamestnanca (t.j. atribút Typ záznamu = Zamestnanec).

Zamestnancov s inou hodnotou typu záznamu je možné editovať len nad prehľadom Zamestnanci na základnej karte daného zamestnanca (pri zapnutom Režime zoskupenia zamestnancov za rodné čísla je to karta zamestnanca, ktorú je vidieť v prehľade Zamestnanci), čím je zabezpečené zjednotenie údajov na všetkých kartách zamestnanca s rovnakým rodným číslom.


Novinka Novinka - Aktualizácia distribučných MZ

Nad prehľadom Mzdové zložky vznikla akcia Aktualizácia číselníka podľa legislatívy. Túto akciu je možné spúšťať len nad aktuálnym mzdovým obdobím. Akcia zaktualizuje mzdové zložky - distribučné podľa aktuálne platnej legislatívy.

Ak počas aktualizácie budú mať používateľské mzdové zložky nastavevenú referečnú mzdovú zložku (t.j. odkaz na číselník mzdových zložiek distribučných), zaktualizujú sa aj používateľské mzdové zložky ak nie sú použité vo výpočte alebo v predspracovaní. Ak sú použité, používateľ je o tejto skutočnosti oboznámený a môže jeho používateľské MZ porovnať s aktualizovanými distribučnými MZ pomocou akcie Porovnanie/Mzdové zložky a Základy poistenia.


Novinka ÚPRAVA - Práva na stĺpce

Pri odobratí Práv na stĺpce v prehľade Používatelia v Globálnej konfigurácii systému dochádzalo k zobrazeniu týchto stĺpčekov v novom editore Mzdových údajov. Išlo o nasledovné stĺpce:

 • Základná mzda
 • Základná mzda - skr.
 • Priemer na dovolenku
 • Denný vymeriavací základ
 • Denný vymeriavací základ (SK)


Oprava ÚPRAVA - Dátumy Doby OD a Doby DO

V editore mzdových údajov v prípade vyplnenej hodnoty v položke Doba OD a prázdnej položky Doba DO se objavovala chybová hláška

Výpovední doba - dátum od musí byť nižší alebo rovnaký ako dátum do.

Opravené. Chybová hláška sa objaví napríklad v nasledujúcom prípade (Doba OD 2.2.2013 Doba DO 1.1.2013)


Oprava OPRAVA - Založenie nového mzdového kalendára

V prípade zakladania nového kalendára pre rok 2013 dochádzalo k chybovej hláške: Duplicitné označenie - nie je možné vložiť záznam.

Opravené


Oprava OPRAVENÉ - Kopírovanie kalendárov z minulého roku

Pri vykonaní uzávierky mzdového obdobia 11/2012 sa mohla objaviť pri kopírovaní nepravidelných kalendárov skryte chyba:

SQL:2714,16 There is already an object named '#TabMzKalGen' in the database

Nepravidelné kalendáre sa neskopírovali, respektive obsahovali nesprávne vygenerovaný plán pracovných a nepracovných dní.

Rovnaká chybová hláška sa objavovala v prípade spustenia akcie z miestnej ponuky v prehľade Mzdové obdobie, Aktualizácia kalendárov, Kopírovanie kalendárov z minulého roku.

Upozornenie: V prípade, že sa u Vás takáto situácia vyskytla a nemôžete otvoriť a opätovne uzavrieť mzdové obdobie november 2012,vykonajte nasledovné:
1. Vymažte existujúce osobné mzdové kalendáre pre rok 2013 v prehľade Mzdy, Mzdový kalendár, Osobný mzdový kalendár.
2. Vymažte existujúce mzdové kalendáre pre rok 2013 v prehľade Mzdy, Mzdový kalendár.
3. V prehľade Mzdové obdobie vyberte obdobie 1/2013.
4. Spustite akciu z menu miestnej ponuky Aktualizácia kalendárov, Kopírovanie kalendárov z minulého roku.
5. Skontrolujte, či sa Vám vygenerovali všetky kalendáre v prehľade Mzdový kalendár.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export