Mzdy (SK) - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1213 ze dne 29.12.2011

Novinka Zmena - Počiatočné stavy

Editor Počiatočné hodnoty prešiel zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe v kapitole Mzdové údaje - Počiatočné hodnoty.


Novinka Novinka - Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2011

Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie pribudol nový tlačový formulár:

-403285 - Žiadosť o RZD 2011


Novinka Novinka - Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

- 403101 - Vyhlásenie na zdan. príjmov FO 2012


Novinka Zmena - Mesačné výkazy pre ZP od 12/2011

Opätovne došlo k zmene mesačného vykazovania zdravotného poistenia v zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/5/2008.

Zásadná zmena, ktorá nastala v systemé Helios Orange od mzdového obdobia 12/2011:

Z počtu dní poistenia sa už opätovne odpočítavajú neprítomnosti, počas ktorých za zamestnanca platí poistné štát (PN, MD, OČR) a to bezohľadu nato, či v danom mesiaci mal alebo nemal vyplatený príjem.


Novinka Zmena - platenie daní od 1. 1. 2012

Viac informácií o zmenách v platení daní od 1. 1. 2012 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Zmeny_v_platen%C3%AD_dan%C3%AD_od_1._1._2012


Novinka ZMENA - Odosielanie zaheslovaného PDF

Bol vytvorený číselník definícií pre odosielanie zaheslovaného PDF. V definícii je možné podobne ako je to pri Hromadne pre e-mail zadať tlačový formulár, typ výsledného súboru (PDF alebo PDF (RB) a odkaz na text pre e-mail. Odkazovaný text pre e-mail môže obsahovať špecifikátory databázových stĺpcov, tak je možné preddefinovať všeobecný text pre odosielanie. Ďalej je možné v definícii nastaviť príznaky pre doručenie, pre prečítanie a dôležitosť.

Ak nie je v definícii zadaný tlačový formulár, je užívateľovi zobrazený prehľad z možnosťou výberu tlačového formulára. Rovnako tak je to aj s typom výsledného súboru. Pokiaľ nie je zadaný text pre e-mail, je zobrazený zjednodušený editor pre zadanie Predmetu a Textu správy, bez možnosit použiť špecifikátory databázových stĺpcov.

Viac o textoch pre e-mail nájdete v príručke na webe: Texty pro e-mail - Pomocné číselníky.


Pre zasielanie zaheslované PDF z modulu Mzdy z prehľadu Výpočet mzdy sa doteraz používalo prednastavenie tlačových formulárov z firemných konštánt (cesta: Možnosti/Konfigurácia-správa systému/Firemné konštanty/Mzdy), ktoré je touto definíciou nahradené.Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Ročné konštanty pre rok 2011

Akcia Aktualizácia konštánt pre RZ 2011 (cesta: Mzdové obdobie) bola doplnená o nové hodnoty pre výpočet Ročného zúčtovania dane 2011. Po spustení aktualizácie si tieto hodnoty môžete skontrolovať v číselníku Dane (cesta: Konštanty a číselníky/Dane/záložka Zúčtovanie dane/podzáložka Zam.prémia) v mzdovom období 12/2011:

6xMM = 1902,00
12xMM = 3804,00
ZD 12xMM = 3294,36
Čas.test = 6

Poznámka:
Akcia Aktualizácia konštánt RZ sa dá spustiť len nad decembrom a slúži na aktualizáciu mzdových konštánt, určených pre výpočet ročných zúčtovaní, nad uzavretým rokom, kedy už nie je možné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt.


Novinka NOVÝ - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným poistihnutím za rok 2011

Zmena od 1.1. 2011:

Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania DPH (uvedené sa vylučuje pri chránenom pracovisku). Vypočítaná výška sa zaokrúhľuje matematicky.

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:
sys.číslo: -403284 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2011

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - užívateľ zadá celkovú sumu dobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - užívateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - užívateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - užívateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka

Novinka ZMENA - číselník Zamestnanci

Číselník Zamestnanci prešiel zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Formul%C3%A1r_zamestnanca_-_Mzdy_(SK)


Novinka ZMENA - Registračný list zamestnávateľa (RLZ) pre Sociálnu poisťovňu

Zamestnávateľ pre účely Sociálnej poisťovni musí byť zaregistrovaný buď s indentifikátorom IČO alebo DIČ alebo RČ.

UPOZORNENIE: Z toho dôvodu odteraz musí byť jeden z RLZ nastavený ako "prednastavený" a údaje z takto nastaveného RLZ sa budú brať do exportu a tlače:

 • RLZ
 • RLFO
 • MVPP a VPP

Zmeny, ktoré nastali:

1. RLZ (cesta: Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa)

- zamestnávateľ, ktorý nemá pridelené IČO musí mať v prednastavenom RLZ položku IČO prázdnu, ale zároveň musí mať vyplnené DIČ alebo ak sa jedná o fyzickú osobu, tak musí mať vyplnené Identifikačné údaje FO, pričom táto FO musí mať vyplnené RČ

- zamestnávateľ, ktorý nemá pridelené IČO ani DIČ musí mať v prednastavenom RLZ tieto položky prázdne, ale ak sa jedná sa o fyzickú osobu, tak musí mať vyplnené Identifikačné údaje FO, pričom táto FO musí mať vyplnené RČ

- priamo v editore RLZ pomocou akcie Počiatočné hodnoty sa odteraz naplnia len údaje do sekcie [1] Organizácia údajmi z vlatnej firmy (z číselníka Organizácia z organizácie č. 0), ktoré užívateľ môže zeditovať

- ak bude v prednastavenom RLZ v sekcii [2] Kontaktné údaje vyplnená aspoň jedna z nasledovných položiek: Ulica, Orientačné číslo, Súpisné číslo, Mesto, PSČ, Štát

budú sa do výstupov do položky korešpondečná adresa zamestnávateľa brať tieto hodnoty.

2. MVPP a VPP (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní)

- na základe identifikácie zamestnávateľa v RLZ sa odteraz bude v dialógovom okne akcie eSociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) a Výkaz (VPP) zobrazovať naplnená položka IČO alebo DIČ alebo RČ a jej príslušná hodnota z prednastaveného RLZ

- pri exporte elektronického MVPP a VPP sa bude tvoriť pre identifikáciu zamestnávateľa príslušný element (ico alebo dic alebo rc)

- pri tlači MVPP a VPP sa označí a vyplní príslušná položka (IČO, DIČ, RČ)

- ak nebude existovať žiadne RLZ alebo žiadne RLZ nebude prednastavené, údaje o zamestnávateľovi sa budú ťahať z vlastnej organizácie

3. RLFO (cesta: Registračné listy FO)

- na základe prednastaveného RLZ sa pri exporte eRLFO bude tvoriť príslušnú element (ico alebo dic)

- pri tlači RLFO sa označí a vyplní príslušná položka (ico alebo dic)

- ak nebude existovať žiadne RLZ, údaje o zamestnávateľovi sa budú ťahať z vlastnej organizácie

- ak bude existovať viac RLZ a ani jedno nebude prednastavené, údaje o zamestnávateľovi sa budú ťahať z toho, ktorý bol zaevidovaný ako posledný

Použité skratky:

 • RLZ - Registračný list zamestnávateľa
 • FO - fyzická osoba
 • IČO - identifikačné číslo organizácie
 • DIČ - daňové indentifikačné číslo organizácie
 • RČ - rodné číslo
 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • eRLFO - elektronický registračný list fyzickej osoby
 • MVPP - mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov


Novinka Úprava nápočtu ELDP

Bol upravený nápočet ELDP v položke VZ v prípade, kedy dochádza k výpočtu VZ patriaceho do obdobia prerušenia riadku ELDP z dôvodu prerušenia poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov PN (resp. nad 364 dní PN). Tzn. že doteraz vymeriavací základ patriaci do obdobia, ktoré je prerušením nad 364 dní PN sa do ELDP nenapočítal.

Ak máte takýto prípad, mesačná uzávierka Vám takýto neuzavretý ELDP prepočíta, ak potrebujete tento nápočet vykonať skôr ako mesačnú uzávierku, spustite nad označenými ELDP akciu Nápočet do vybraných RELDP.

Použité skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • PN - pracovná neschopnosť
 • RELDP - ročný ELDP
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka ZMENA - Mesačné výkazy pre ZP - IČO

Opätovne došlo k zmene mesačného vykazovania zdravotného poistenia v zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/5/2008 s účinnosťou od 1. 12. 2011.

Položka IČO
Pôvodné znenie platné do 30. 11. 2011:
10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 10, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) dvomi nulami.

Nové znenie platné od 1. 12. 2011:
8-10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 8 znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo 8 znakov.

Zásadné zmeny, ktoré nastali v systemé Helios Orange:

Na základe tohto usmernenia sme upravili v dialogovom okne pre generovanie elektronického mesačného výkazu (eKomunikácia so zdravotnou poisťovňou) úpravu položky IČO tak, že ak má IČO vlastnej firmy menej ako 8 znakov, tak sa zľava dopĺní nulami (napr. 00123456). Táto úprava platí pre celý rok 2011 pre všetky zdravotné poisťovne.

Poznámka:
Užívateľ vie priamo v dialogovom okne pred generovaním okrem iných položiek aj položku IČO editovať.


Novinka Úprava - Prehľad nárokov na ND

(cesta: Výpočet mzdy/akcia Prehľad nárok na ND).
Položka Posl. deň nezobrazovala správny dátum v prípade, že sa jednalo o pracovný úraz.

Upravené


Novinka ZMENA - Kontaktná adresa

Celá evidencia kontaknej adresy zamestnanca je presunutá z Doplňujúcich údajov na kartu zamestnanca na záložku Základné údaje sekcia [3] Bydlisko, adresa na záložku Kontaktná adresa.


Novinka V prípade keď číselný rad osobných čísiel/aliasov začína na číslicu 0 (napr. 0 alebo 01 atď.) dochádzalo v prípade zvolenia tohto radu vždy k chybnému upozorneniu, že číselný rad je obsadený.

UpravenéVerze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka ÚPRAVA - výplatné lístky

Bola vykonaná úprava v časti "poistenie" na základe, ktorej sú odteraz vylúčené nulové riadky v prípade duplicity za rovnaký druh poistenia, ak jeden z riadkov je nulový a druhý nenulový.

Táto situácia môže nastať napríklad pri spätnom rozpočítavaní sociálneho poistenia, kedy v niektorých mesiacoch, do ktorých sa vykonaná rozpočet, bol už dosiahnutý maximálny vymeriavací základ (VZ = 0) a v niektorých nebol (VZ <> 0), prípadne to nastáva pri súbežných pracovných pomeroch, kedy vymeriavací základ na poistenie za zamestnanca už dosiahol maximálnu hranicu (VZ = 0), ale za firmu nie (VZ <> 0).

Táto zmena bola vykonaná v tlačovom zdroji (prehľad Výpočet mzdy): xPojisteniSpolu_BezVPP


Novinka UPOZORNENIE - Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 10/2011

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Oznam_-_V%C3%BDkaz_preddavkov_na_poistn%C3%A9_na_verejn%C3%A9_zdravotn%C3%A9_poistenie


Novinka NOVINKA - Kontroly v ISCP

Odteraz dochádza ku kontrole hodnôt potrebných pre zber štatistických údajov automaticky po spustení jednej z akcií:

1. Export udajov pre zistovanie ISCP 2009-2011

Ak sa v údajoch nachádza chyba, systém sa spýta:

"Prehľad obsahuje chyby, chcete napriek tomu vykonať export?"

Po stlačení tlačítka "ÁNO" bude pokračovať export, po stlačení tlačítka "NIE" sa zobrazí Prehľad údajov pre zisťovanie ISCP 2009-2011 (bližie info viď bod 2).

2. Prehľad údajov pre zisťovanie ISCP 2009-2011

Do prehľadu pribudli nové stĺpce pre identifikáciu chyby:

"Chyba" - ak je táto položka zaškrtnutá, je to signál, že v danom riadku sa nachádza chyba "Chyba - Nie je v číselníku" - táto položka presne uvedie, ktorý stĺpec v danom riadku prehľadu má hodnotu, ktorá sa nenachádza v príslušnom štatistickom číselníku "Chyba - Neplatná hodnota" - táto položka presne uvedie, ktorý stĺpec v danom riadku má nesprávnu hodnotu z pohľadu povolenej dĺžky, typu, výšky a pod. "Chyba - Nesmie byť prázdna" - táto položka presne uvedie, ktorý stĺpec v danom riadku prehľadu nesmie byť prázdny, t.j. je to povinný údaj

Príklad zobrazenia chyby:

Chyba  Chyba - Nie je v číselníku  Chyba - Neplatná hodnota  Chyba - Nesmie byť prázdna
OK   ZAMEST;           PvN;            PRACOVISKO; 

Vysvetlenie:

 • ZAMEST - uvedená hodnota nie je v číselníku KZAM
 • PvN - uvedená hodnota je nižšia ako hodnota v stĺpci DOVOLENKA
 • PRACOVISKO - nevyplnená povinná hodnota

Poznámka:
Kontroly súvisia s kontrolami uvedenými na web stránke TREXIMA:

http://www.trexima.sk/detail.asp?id_sub=48&lan=0


Novinka V editore Mzdového kalendára alebo Osobného mzdového kalendára ak si užívateľ zaškrtnol v časti Farebné rozlíšenie položku Smena a následne použil tlačítka Nasledujúci alebo Predchádzajúci záznam, tak toto zaškrtnutie bolo odmpamätané aj na nasledovných záznamoch, ale farebné rozlíšenie bolo podľa Typu dňa.

Odteraz po použití tlačítok Nasledujúci alebo Predchádzajúci záznam sa v tomto prípade zaškrtnutie položky Smena neodpamätá, t.j. bude rešpektované konkrétne nastavenie otvoreného kalendára, čiže podľa typu dňa.


Novinka NOVINKA - nová záložka Konto nadčasov

Ak má užívateľ zakúpený submodul Konto nadčasov, tak sa mu odteraz zobrazí v editore výpočtu miezd nová záložka Konto nadčasov, ktorá sa delí na 2 podzáložky:

[1] Detail

V tomto prehľade sú zobrazené kontá, ktoré majú byť vo vybranom období vyčerpané, t.j. nachádzate sa v zúčtovacom období.

[2] Možné čerpanie

Nadčasy celkom - súčet všetkých nadčasov, ktoré je možné ešte čerpať Čerpanie NV - súčet hodín čerpaného náhradného voľna K čerpaniu - rozdiel nadčasov celkom a čerpania NV

Na pravej strane je prehľad, ktorý zobrazuje všetky mesiace (zúčtovacie mesiace), v ktorých je možné v príslušnom počte hodín náhradné voľno čerpať. Táto záložka sa nezobrazuje v uzavretom mzdovom období.


Novinka V nasledovných editoroch je odteraz použité tučné písmo v položkách Osobné číslo, Priezvisko a Meno:
 • Výpočet mzdy
 • Doplňujúce údaje


Novinka Novinka - nová záložka podzáložka DNP cez obdobia v editore Výpočet mzdy

V editore výpočet mzdy na záložke 4 - Dochádzka bola pridaná nová podzáložka DNP cez obdobia. Vnorený prehľad zobrazuje likvidáciu DNP cez mzdové obdobia za zamestnanca.

Prehľad sa skladá z atribútov:

 • Typ dávky - identifikácia, či sa jedná o novú alebo pokračujúcu dávku
 • Číslo mzdovej zložky pre likvidáciu
 • Názov mzdovej zložky pre likvidáciu
 • Dátum od - do pracovnej neschopnosti
 • Kalendárne dni nemoci (dôchod.) - počet kalednárnych dní DNP (aj pre ELDP)
 • DVZ - použitý denný vymeriavací základ
 • Dni nižšie % - počet dní prvej sadzby pre dané DNP
 • EUR nižšie % - čiastka náhrady príjmu za počet dní prvej sadzby pre dané DNP (orezaná na 2 d.m.)
 • Dni vyššie % - počet dní druhej sadzby pre dané DNP
 • EUR vyššie % - čiastka náhrady príjmu za počet dní druhej sadzby pre dané DNP (orezaná na 2 d.m.)
 • Čiastka - súčet náhrady príjmu za prvú a druhú sadzbu pre dané DNP

Rovnaký prehľad je možné zobraziť v editore likvidácie DNP, ktorý je možné vyvolať tlačítkom Likvidácia.


Novinka NOVINKA v prehľade Definícia dní cyklu

V prehľade definícia cyklu smien vnútri mzdového kalendára s nepravidelnou pracovnou dobou pribudli v miestnej ponuke tieto akcie:

Posunúť nahor/nadol - pomocou týchto akcií je možné aktuálne označený riadok posunúť o jednu pozíciu v poradí cyklu vyššie resp. nižšie

Nový voľný deň - akcia pridá do cyklu smien voľný deň (nepracovný), do počtu hodín sa prenesie hodnota z denného úväzku z hlavičky mzdového kalendára. Táto akcia vytvára záznam, ktorý zaplní prvého voľné poradie cyklu.

Kopírovať - vybraný deň - akcia vytvorí kópiu aktuálne označeného riadku cyklu. Táto akcia vytvára záznam, ktorý zaplní prvé voľné poradie cyklu nasledujúce za vybraným záznamom.

Kopírovať - cyklus smien -pomocou akcie je možné zkopírovať celú definíciu cyklu z iného mzdového kalendára typu nepravidelná a nerovnomerná pracovná doba. Po spustení akcie sa ovorí prenosový prehľad, v ktorom je možné vybrať mzdový kalendár, z ktorého sa cyklus smien skopíruje.

Editor mzdového kalendára bol prerobený do tzv.nového vzhľadu, podrobnejší popis nájdete v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%BD_kalend%C3%A1r_-_Mzdy_(SK)#Defin.C3.ADcia_cyklu_smien


Novinka Dialógové okná, ktoré sa zobrazujú po spustení podakcií akcie eSociálna poisťovňa a eZdravotná poisťoňa z prehľadu Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní, boli prerobené do tzv. nového vzhľadu.

Podrobnejší popis nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#Exporty


Novinka V parametroch generovania cyklov smien sa nedá zaškrtnúť položka "Generovať priplatky So/Ne".

Upravené


Novinka Zmeny - ALIAS

V prípade, že pre identifikáciu zamestnanca je namiesto osobného čísla použitý Alias, bola funkcionalita upravená a doplnená o kontroly.

- vo voľbe Možnosti/Konfigurácia - Správa systému v prehľade Mzdy je možné zadať Alias v rozmedzí 4-15 znakov. Na túto veľkosť sú kontrolované atribúty aliasu v karte zamestnanca, uchádzača o zamestnanie a v editore číselníka Číselné rady (osobných čísiel/alias) a pri kopírovaní karty zamestnanca.

- v prípade zadania novej karty zamestnanca je možné pri prvej editácii upraviť atribút Alias, podobne ako osobné číslo zamestnanca. V minulosti toto nebolo možné editovať.

- v prípade použitia radov osobných čísel pre generovanie čísla aliasu je podmienka, aby bol alias numerickým znakom. Písmená nie je možné do atribútu zadať ani užívateľsky.

- ďalej bol atribút Alias doplnený v module Personalistika do karty uchádzača o zamestnanie. Pokiaľ je atribút vyplnený dochádza v prípade akcie Zamestnaj uchádzača k prenosu do karty zamestnanca.


Novinka Do editora číselníka Číselné rady (osobných čísiel/alias) pribudol atribút pre stanovenie spôsobu generovania osobných čísiel/aliasov, a to:
 • Prvé voľné číslo - mechanizmus generovania zaplňuje medzery v číselnom rade
 • Najbližšie vyšši číslo - mechanizmus generovania ingnoruje prípadné medzery v číselnom rade a hľadá najvyššie číslo v číselnom rade + 1.


Novinka ODOMKNUTÉ MZDOVÉ OBDOBIE vs Spätné rozpočítanie sociálneho poistenia

Kontrola výpočtu mzdy v odomknutom mzdovom období bola rozšírená o kontrolu na stav, kedy do vybraného odomknutého mzdového obdobia bolo vykonané spätné rozpočítanie sociálneho poistenia. Ak kontrola nájde tento stav, zakáže zrušiť vypočítanú mzdu.

Okrem toho boli na základe tejto kontroly v editore Výpočtu mzdy doplnené Informácie o stave procesov ovplyvňujúce výpočet mzdy o nový stav "Spätné rozpočítanie sociálneho poistenia" (viď tlačítko S v hornom pravom roku v časti Info).Verze 2.0.2011.1027 ze dne 20.10.2011

Novinka ZMENA - Mesačné výkazy pre ZP od 10/2011

Opätovne došlo k zmene mesačného vykazovania zdravotného poistenia v zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/4/2008.

UPOZORNENIE:
Za obdobia august 2011 a septebmer 2011 bolo možné v systéme Helios Orange vykázať preddavky v súlade s metodickým usmernením č. 3/3/2008 účinným do konca augusta 2011 (zdravotné poisťovne doteraz nezverejnili inú, nimi požadovanú formu).

Zásadné zmeny, ktoré nastali v systemé Helios Orange od 10/2011:

1. ak má IČO platiteľa menej ako 10 znakov, tak sa zľava doplní nulami (napr. 0012345678 alebo 0000123456)

2. z počtu dní poistenia sa odpočítavajú neprítomnosti, počas ktorých za zamestnanca platí poistné štát (PN, MD, OČR), ak v danom mesiaci nemal vyplatený príjem, inak sa tieto dni do dní poistenia započítavajú

3. ak bol zamestnancovi vyplatený príjem po ukončení PP alebo počas neprítomnosti, kedy nie je osoba považovaná za zamestnanca a ani za ňu poistné neplatí štát (RD, A, NV), tak sa do počtu dní poistenia započíta posledný deň mesiaca, v ktorom došlo k vyplateniu príjmu


Novinka Nový nárok na dovolenku od roku 2012

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce Zb.z. dochádza v § 103 ods. 2 od 1.1.2012 ku zmene nároku na zvýšený nárok na dovolenku:

"(2) Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku, je najmenej 5 týždňov."

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

1. pre účely nového vyššieho nároku na dovolenku je nutná aktualizácia mzdových konštánt na verzii vyššej ako 2.0.2011.1023, na ktorú bude užívateľ štandardne vyzvaný po dokončení mesačnej uzávierky za 12/2011

Aktualizácia zmení v konštantách položku Vyšší nár. - roky na hodnotu "33". (cesta: Konštanty a číselníky/záložka Sadzby a konšt./podzáložka Dovolenka).

2. následne ročná uzávierka roku 2011 zvýši všetkým zamestnancom, ktorí majú nárok na dovolenku a zároveň, ktorí v roku 2012 dovŕšia 33 rok veku v mzdovom období 1/2012, nárok bežného roka na vyšší nárok (podľa nastavenia v konštantách). (cesta: Konštanty a číselníky/záložka Sadzby a konšt./podzáložka Dovolenka/položka Vyšší nárok))

3. pri zakladaní mzdovej karty zamestnanca od mzdového obdobia 1/2012 a vyššom sa automaticky zvýši nárok zamestnanca, ak zamestnanec už dovŕšil alebo dovŕši 33 rokov veku vo vybranom kalendárnom roku.


Novinka NOVINKA - Štatistický výkaz o práci - Práca 2-04

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový distribučný tlačový formulár:

-403010 - Štvrťročný výkaz - Práca 2-04

UPOZORNENIE:

Pred spracovaním tohto výkazu musia byť vygenerované prepočítané stavy za mesiace spadajúce do daného štvťroka (cesta: Zamestnanci/Prepočítané stavy/akcia Generovanie PS a ES).

Pred zobrazením náhľadu sa zobrazia 2 dialógové okná:

1. dialóg pre zadanie parametrov tlače, ktorý sa delí na 2 časti:

a. záhlavie výkazu

Popis položiek:

 • Rok - automaticky sa prednaplní podľa vybraného mzdového obdobia
 • Štvrťrok - automaticky sa prednaplní podľa hodnôt v položke Mesiac od a Mesiac do
 • Mesiac od - automaticky sa prednaplní prvý mesiac štvrťroka podľa vybraného mzdové obdobia
 • Mesiac do - automaticky sa prednaplní posledný mesiac štvrťroka podľa vybraného mzdové obdobia
 • Kód okresu - užívateľ zadá kód okresu zamestnávateľa podľa Číselníka okresov SR, po stlačení tlačítka "..." zobrazí číselník Kód okresov, z ktorého užívateľ tlačítkom Prenos prenesie kód okresu do dialógu
 • Odhad hodín - užívateľ zadá čas, ktorý potrebuje na vyplenenie tohto výkazu v hodinách
 • Odhad minút - užívateľ zadá čas, ktorý potrebuje na vyplenenie tohto výkazu v minútach
 • Riadok 13 - užívateľ zadá priemerný počet obsadených pracovných miest
 • Riadok 14 - užívateľ zadá priemerný počet voľných pracovných miest
 • Činnosť - užívateľ vypíše akou činnosťou sa zamestnávateľ zaoberá

b. Zadajte zoznam mzd. zložiek, oddelený čiarkami, táto časť sa rozdeľuje na 2 záložky:

 • Riadok 10-19
 • Riadok 20-25

Na týchto záložkách zadávate mzdové zložky, z ktorých sa budú do výkazu za zvolené obdobie načítavať údaje do príslušných riadkov výkazu. Nakonci každého riadku sú k dispozícii 2 tlačítka:

D - po stlačení tohto tlačítka sa prednaplnia distribučné mzdové zložky pre daný riadok okrem riadku 25, do ktorého sa prednaplnia MZ naviazané do číselníka Poisťovne na symboloch: 24,25,27, GP,IP,NP,PdRf,PvN,SP,UP

Ak užívateľ distribučné mzdové zložky menil alebo si vytváral vlastné použije druhé tlačítko: ... - po stlačení tohto tlačítka sa zobrazí číselník mzdových zložiek, v ktorom si užívateľ označí príslušné mzdové zložky a tlačítkom Prenos ich prenesie do vybraného riadku.

Info - všetky mzdové zložky sa v riadku oddeľujú čiarkou.

Zoznam distribučných mzdových zložiek nájdete v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/%C4%8C%C3%ADseln%C3%ADk_mzdov%C3%BDch_zlo%C5%BEiek_-_Mzdy_(SK)#Zoznam_distribu.C4.8Dn.C3.BDch_mzdov.C3.BDch_zlo.C5.BEiek_.28stav_k_31._10._2011.29

Položka "Riadok 25 - RZZP" - užívateľ uvedie súčet preplatkov a nedoplatkov za firmu za všetky zdravotné poisťovne za sledovaný kalendárny štvrťrok (podľa zadaného znamienka sa buď čiastka pripočíta alebo odpočíta z riadku 25).

2. dialóg pre zadanie údajov o osobe, ktorá výkaz vyplnila

Poznámka:

 • údaje zapísané do prvého dialógu zostávajú odpamätané (okrem určenia obdobia a RZZP, ktoré si odpamätané len vrámci kalendárneho štvrťroka)
 • položka Kód SK NACE sa načítava z prednastaveného registračného listu zamestnávateľa (cesta: Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa/záložka Organizácia)
 • zamestnanec pracujúci v zahraničí je ten, ktorý má v Doplňujúcich údajoch v sekcii Pracovisko v položke Štát zadaný iný štát ako SK alebo "nie je"
 • ZP I je zamestnanec, ktorý má v Doplňujúcich údajoch/sekcia Ostatné údaje v položke ZŤP hodnotu "ZPS"
 • ZP II je zamestnanec, ktorý má v Doplňujúcich údajoch/sekcia Ostatné údaje v položke ZŤP hodnotu "ZŤP"


Oprava V prípade otvorenia editora výpočet mzdy mohlo dochádzať k prekrytiu súhrnných hodnôt prehľadom mzdových zložiek. Po spustení akcie "Prispôsobiť veľkosť okna" sa chybne uložila hodnota nastavenia okna a pri ďalšom otvorení editora dochádzalo znova k prekrytiu atribútov.

Opravené


Verze 2.0.2011.1023 ze dne 12.10.2011

Novinka UPOZORNENIE

Ak užívateľ OTVORIL editor výpočtu mzdy na verzii 2.0.2011.1022 (t.j. nad záznamom v prehľade Výpočet mzdy stlačil tlačítko Oprava alebo Enter), tak sa mu do položiek "Dochádzka" a "Odprac." nezobrazili správne údaje. Toto mohlo spôsobiť napr. nesprávne zobrazenie hodín na výplatných lístkoch, mzdových listoch, atď.

Nad vypočítanými mzdami v obdobiach, v ktorých užívateľ otvoril výpočet mzdy na verzii 2.0.2011.1022 je NUTNÉ spustiť akciu Prepočet miezd/Označené. Ak tento prepočet nebude vykonaný, po ročnej uzávierke už prepočet nebude možné vykonať.


Novinka V hlavičke platobného príkazu z miezd je možné zadať ako párovací znak (VS) "Rok + mesiac + osobné číslo". Rovnaký párovací znak, ale nie je možné vybrať v kontácii mzdovej zložky, čo znamená, že nedôjde k spárovaniu v saldokonte.

DoplnenéVerze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka Bol vytvorený nový vzhľad editora výpočtu mzdy. Popis editora nájdete v užívateľskej príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/V%C3%BDpo%C4%8Det_mzdy_-_Mzdy_(SK)


Novinka Import položiek Zákazka a Nákladový okruh do predspracovania (t.j. import vo formáte XML, TXT alebo import vykonaný akciou Definované importy, Firemné aktivity, Externá procedúra) bol rozšírený o zamedzenie importu hodnôt inej veľkosti písma ako sú hodnoty v číselníku Zákazka a Nákladový okruh.Verze 2.0.2011.1005 ze dne 21.09.2011

Novinka Novinka - Návštevy lekára - limity, čerpania a zostatky

1. Nad prehľadom Mzdové údaje je možné si pomocou tlačítka Nastav zobraziť nové stĺpce (aj za mzdové obdobia pred 9/2011):

Návšteva lekára - limit - zobrazuje nárok zamestnanca (len pri týchto druhoch PP: HPP, VPP,SPP, člen družstva, príležitostné zamestnanie, telepráca, domácka práca)
Návšteva lekára - čerpanie - zobrazuje vyčerpané hodiny z MZ nastavenej v konštante "Lekár" (ak je vo vybranom mesiaci vypočítaná mzda, tak je tento stĺpec zaktualizovaný o dni čerpania z aktuálneho výpočtu mzdy) + čerpanie z počiatočných stavov
Návšteva lekára - zostatok - zobrazuje rozdiel limitu a čerpania, záporné číslo znamená prečerpanie

Návšteva k lekár ZPS - limit - zobrazuje nárok zamestnanca (len pri týchto druhoch PP: HPP, VPP,SPP, člen družstva, príležitostné zamestnanie, telepráca, domácka práca)
Návšteva lekára ZPS - čerpanie - zobrazuje vyčerpané hodiny z MZ nastavenej v konštante "Sprievod" (ak je vo vybranom mesiaci vypočítaná mzda, tak je tento stĺpec zaktualizovaný o dni čerpania z aktuálneho výpočtu mzdy) + čerpanie z počiatočných stavov
Návšteva lekára ZPS - zostatok - zobrazuje rozdiel limitu a čerpania, záporné číslo znamená prečerpanie

Sprievod k lekárovi - limit - zobrazuje nárok zamestnanca (len pri týchto druhoch PP: HPP, VPP,SPP, člen družstva, príležitostné zamestnanie, telepráca, domácka práca)
Sprievod k lekárovi - čerpanie - zobrazuje vyčerpané hodiny z MZ nastavenej v konštante "Sprievod ZPS" (ak je vo vybranom mesiaci vypočítaná mzda, tak je tento stĺpec zaktualizovaný o dni čerpania z aktuálneho výpočtu mzdy) + čerpanie z počiatočných stavov
Sprievod lekár k lekárovi - zostatok - zobrazuje rozdiel limitu a čerpania, záporné číslo znamená prečerpanie

UPOZORNENIE: K prečerpaniu limitu môže dôjsť napr. z toho dôvodu, že užívateľ napriek oznamu, že došlo k vyčerpaniu naďalej zadáva platené čerpanie alebo ak sa zamestnávateľ v priebehu kalendárneho roka rozhodne, že prestane krátiť zákonný nárok, príklad:

Zamestnanec nastúpil do PP 1.5.2012
Nárok na návštevu lekára k 1.5.2012: 7 dní
Zapnutie krátenia nároku od 1.8.2012
Zamestnanec si vyčerpal k 31.7.2012: 7 dní
Nárok na návštevu lekára k 1.8.2012: 5 dní
Zostáva vyčerpať k 1. 8. 2012: -2 dni (nárok - čerpanie)

2. Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol tlačový zdroj (v možných tlačových zdrojoch je pod názvom Mzda zamestnanca/Návšteva lekára - čerpanie):

xLimitCerpaniLekar s nasledovnými atribútmi:

 • NavstevaLekare_Limit - vracia dni nároku zamestnanca na návštevu lekára
 • NavstevaLekare_Cerpani - vracia vyčerpané dni návštevy lekára
 • NavstevaLekare_Zustatek - vracia rozdiel nároku a čerpania návštevy lekára
 • DoprovodKLekari_Limit - vracia dni nároku zamestnanca na sprievod rodinného príslušníka
 • DoprovodKLekari_Cerpani - vracia vyčerpané dni na sprievod rodinného príslušníka
 • DoprovodKLekari_Zostatok - vracia rozdiel nároku a čerpania pre sprievod rodinného prílušníka
 • DoprovodKLekariZPS_Limit - vracia dni nároku zamestnanca na sprievod rodinného príslušníka ZPS
 • DoprovodKLekariZPS_Cerpani - vracia dni vyčerpané dni na sprievod rodinného príslušníka ZPS
 • DoprovodKLekariZPS_Zustatek - vracia rozdiel nároku a čerpania pre sprievod rodinného príslušníka ZPS

T.j. údaje o nároku, čerpaní a zostatku ročných limitov si môže užívateľ dotiahnuť nad prehľadom výpočet mzdy do tlačového formulára, napr. do výplatného lístka.

Použité skratky:

 • PP - pracovný pomer
 • HPP - hlavný pracovný pomer
 • VPP - vedľajší pracovný pomer
 • SPP - súbežný pracovný pomer
 • MZ - mzdová zložka
 • ZPS - znížená pracovná schopnosť


Novinka ODSTUPNÉ od 1.9. 2011


V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce Zb.z. dochádza k zmene výpočtu odstupného:

1.Krátenie odstupného:

Podľa § 76 ods. 3 ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, že zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere len časť výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná časť odstupného.

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:
A. na mzdovej karte na záložke Pracovný pomer v časti Výpoveď sú 2 položky:

 • Doba od - nová položka, do ktorej užívateľ zadá začiatok výpovednej doby
 • Doba do - položka, do ktorej užívateľ zadá koniec výpovednej doby (pôvodný názov položky bol Koniec PP evidovaný pri podaní výpovede)

Tieto položky sú povinné v prípade, že je na mzdovej karte zadaný Dôvod (t. j. dôvod ukončenia PP) s príznakom "Odstupné" a Výpovedná doba začala plynúť po 31.8.2011.

B. po zadaní počítanej MZ Odstupné (691 - Odstupné (výpočet)) do výpočtu mzdy systém automaticky vypočíta odstupné len za pracovné dni výpovednej doby, ktoré nespadajú do trvania pracovného pomeru. Táto MZ má zachovanú aj pôvodnú funkcionalitu, t.j. nekráti odstupné v prípade, keď výpovedná doba začala pred 1.9.2011.

Príklad krátenia:
Výpovedná doba od 1.9.2011
Výpovedná doba do 31.10.2011
Koniec PP:15.9.2011 (pôvodne mal byť k 31.8.2011)
nárok na 2-mesačné odstupné
priemer na dovolenku = 8,4004 €/hod.
denný úväzok = 8 hod.

Výpočet:
Do výpočtu mzdy užívateľ zadá MZ Odstupné (691 - Odstupné (výpočet)), ktorá po zadaní počtu mesiacov, v tomto prípade 2 mesiacov, automaticky vypočíta celkové odstupné so zohľadnením výpovednej doby a ukončenia PP:

Odstupné na 1 mesiac = 8,4004 x 8 x 21,74 = 1460,9975 = 1461 (nahor)
Odstupné za 9/2011 = 1461/22x11=730,499= 730,50 (nahor)
Odstupné za 10/2011 = 1461
Odstupné spolu: 1461 + 730,50 = 2191,50

2. Vrátenie odstupného
Podľa § 76 ods 5 ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:
Ak systém Helios Orange zistí, že novonastúpení zamestnanci nastupujú do PP ešte vrámci pôvodnej výpovednej doby a zároveň mal vyplatené odstupné pomocou MZ pre automatický výpočet odstupného (691 - Odstupné (výpočet)), výpočet mzdy zobrazí hlášku, v ktorej informuje užívateľa o tejto skutočnosti. Tento stav je vidieť aj v sĺpci Info, ktorý si môžete zobraziť nad prehľadom Výpočet mzdy pomocou tlačítka Info. Zároveň táto hláška zobrazí všetky potrebné údaje pre výpočet vráteného odstupného a vypočíta predpokladanú čiastku vráteného odstupného.

Príklad vrátenia:
Zamestnanec z príkladu krátenia sa vrátil do PP k tomuto istému zamestnávateľovi, t.j. vznik PP bude 25.10.2011
Výpovedná lehota ešte trvá, t.j. od 25.10.2011 do 31.10.2011, tzn. 5 pracovných dní

Výpočet:
Výpočet mzdy pri takomto zamestnancovi, ktorý je povinný vrátiť pomernú časť odstupného oznámi:

Nástup (25.10.2011) vo výpovednej dobe (1.9.2011-31.10.2011) s vyplateným odstupným.
Osobné číslo: 220000
Vyplatené odstupné: 2191,50
Nekrátené odstupné: 2922,00
Odstupné k vráteniu: 347,86
Počet mesiacov: 2

Do výpočtu potom užívateľ zadá MZ Odstupné zadávanú čiastkou (690 - Odstupné (čiastka)), mínusom čiastku k vráteniu, resp. čiastku, na ktorej sa so zamestnávateľom dohodli.

Použité skratky:

 • MZ -mzdová zložka
 • PP - pracovný pomer


Novinka PRACOVNÉ VOĽNO s náhradou a bez náhrady mzdy od 1.9. 2011

V zmysle novely zákona č. 311/2011 Zb. z. Zákonník práce § 141 ods. 3 sa od 1. 9. 2011 pracovné voľno člení do 4 skupín, jedná sa o nasledovné pracovné voľná (s náhradou a bez náhrady) nad rozsah, ktorý ustanovuje zákon:

a.ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa § 141 ods. 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy - zamestnávateľovi je daná možnosť v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno z dôvodov uvedených v § 141 ods. 2 (napr. ošetrenie, vyšetrenie zamestnanca, sprevádzanie, pohreb, svadba) NAD ROZSAH, ktorý je ustanovený v zákone.

Pre tento účel je možné využiť ako vzor distribučné MZ:

1. Pracovné voľno s náhradou mzdy:

 • MZ 214 - Návšteva lekára - platená
 • MZ 216 - Sprievod RP - platený
 • MZ 218 - Sprievod RP ZPS - platený

2. Pracovné voľno bez náhrady mzdy:

 • MZ 215 - Návšteva lekára - neplatená
 • MZ 217 - Sprievod RP - neplatený
 • MZ 219 - Sprievod RP ZPS - neplatený

b.pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy - zamestnávateľovi je daná možnosť v kolektívnej zmluve (KZ) alebo vnútornom predpise zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno aj z iných dôvodov ako sú dôvody uvedené v § 141 ods. 2 (napr. na sprevádzanie dieťaťa zamestnanca do školy v prvý deň školského roka).

Pre tento účel sa využijú ako vzor nové distribučné MZ:

1. Pracovné voľno s náhradou mzdy:

 • MZ 240 - Voľno platené - KZ, s odpracovaním

2. Pracovné voľno bez náhrady mzdy:

 • MZ 249 - Neplatené voľno - KZ

c.pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy - zamestnávateľ má možnosť poskytnúť voľno na žiadosť zamestnanca napr. zamestnancovi, ktorý odchádza na nejaký čas za manželom, ktorý je v diplomatických službách alebo na zabezpečenie prechodnej starostlivosti o rodiča zamestnanca a pod. - tento typ pracovného voľna sa nepovažuje na účely dovolenky za výkon práce

Pre tento účel je možné využiť ako vzor distribučné MZ:

1. Pracovné voľno s náhradou mzdy:

 • MZ 241 - Voľno platené

2. Pracovné voľno bez náhrady mzdy:

 • MZ 246 - Neplatené voľno

d.pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje - možnosť poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na rôzne účely, s podmienkou, že si zamestnanec v dohodnutom termíne poskytnuté voľno odpracuje.

Pre tento účel sa využije ako vzor nová distribučná MZ:

1. Pracovné voľno s náhradou mzdy:

 • MZ 240 - Voľno platené - KZ, s odpracovaním

POPIS NASTAVENIA NOVÝCH MZ:

1. Číslo: 240
Názov: Voľno platené - KZ, s odpracovaním
Skupina MZ: Dochádzka
Vstupný formulár: Od - do

Započítateľnosť do základní: Hrubá mzda, Hrubý príjem, Príjem (do vyúčtovania), EUR do priemeru pre dávky NP, Základ pre daň, pre výpočet min. mzdy, pre odborové príspevky, pre výpočet VR, pre výkon práce

Konštanty: Základ pre výpočet - Priemer na dovolenku, Percento = 100, Nepreplácať sviatok, Viacnásobný vstup, Ponúknuť vo výpočte, Použiť v predspracovaní, Skupina dochádzky = Ostatné

Základ poistenia: všetky zdravotné a sociálne odvody okrem odvod pre dohodárov

ISCP - väzby: patrí do Skupiny: Náhrady mzdy, Pracovné voľno s náhradou

2. Číslo: 249
Názov: Neplatené voľno - KZ
Skupina MZ: Dochádzka
Vstupný formulár: Od - do

Započítateľnosť do základní: Odpočet kal.dní - priemer NP, Započítať ako výkon práce

Konštanty: Perceto = 100, Viacnásobný vstup, Ponúknuť vo výpčte, Použiť v predspracovaní, Skupina dochádzky = Neplatené voľno

Krátenie VZ: zaradiť k MZ ku kráteniu VZ pre nasledovné symboly poisťovní: GP, IP, NP, PdRf, PvN, SP, UP. Pri symbole UP je zároveň Prerušením poistenia.

RLFO - väzby: Dôvod prerušenia = 1, Dni kalednárne = 0,0

ELDP - väzby: VZ = Poistenie, Poisťovňa = SP

ISCP - väzby: patrí do Skupiny: Pracovné voľno bez náhrady

UPDATE
Update sa pokúsi tieto nové MZ-ky vložiť do existujúceho číselníka MZ, ak nájde neobsadené číslo MZ v rozpätí 250 - 299 a následne do vyššie vymenovaných základov a väzieb. Ak bude toto rozpätie obsadené, nové MZ-ky si musí užívateľ založiť ručne.

GENEROVANIE NOVEJ DATABÁZY
Po vygenerovaní novej databázy a následnom nastavení prvého ostrého obdobia sa nové MZ-ky vygenerujú do číselníka MZ a príslušných základov a väzieb. Okrem toho pri generovaní novej databázy sa distribučná MZ 242 - Voľno študijné sa započíta do dní ospravedlnenej absencie a MZ 246 - Neplatené voľno sa zaradí do ISCP väzieb do Skupiny Pracovné voľno bez náhrady.


Novinka OSOBNÉ PREKÁŽKY § 141 ods. 2 písm. a.) od 1.9.2011

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce Zb.z. § 141 bol rozšírený od 1. 9. 2011 o odsek 6:

(6) Zamestnávateľ MôŽE určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

V konštantách a číselníkoch na záložke Sadzby a konštanty v časti Limity dní (návštevy lekár) pribudli položky pre zadanie jednotlivých tretinových nárokov (označené ako 2/3 a 1/3). Ak sú tieto tretiny nulové, tak ku kráteniu ročného nároku nedochádza (t.j.krátenie je vypnuté, stav ako do 31.8.2011). Ak sa rozhodne zamestnávateľ krátiť tieto limity, vyplní si tretinové nároku do nových položiek, tieto tretinové nároky je možné zadať na 2 desatinné miesta. Zadané tretinové nároky potom platia od mesiaca zadania až po najbližšiu zmenu tohto nároku.

Minimálne nároky sú nasledovné:

7 dňový nárok:
Prvá tretina roka: január až apríl - ak nastúpi počas nej nárok bude 7 dní
Druhá tretina roka: máj až august - ak nastúpi počas nej nárok bude 5 dní (2/3)
Tretia tretina roka: september až december - ak nastúpi počas nej nárok bude 3 dni (1/3)

10 dňový nárok:
Prvá tretina roka: január až apríl - ak nastúpi počas nej nárok bude 10 dní
Druhá tretina roka: máj až august - ak nastúpi počas nej nárok bude 7 dní (2/3)
Tretia tretina roka: september až december - ak nastúpi počas nej nárok bude 4 dni.(1/3)

UPOZORNENIE:
Zmenu nárokov limitov odporúčame vykonávať k 1.1.


Novinka RODIČOVSKÁ DOVOLENKA (RD) od 1. 9. 2011

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce Zb.z. sa § 166 Materská a rodičovská dovolenka rozšíril od 1.9.2011 o odsek 4:

(4) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že
rodičovskú dovolenku podľa odseku 2 možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa odseku 2 nečerpala.

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

1.v editore Rodinný príslušník v sekcii [1] Základné údaje vznikla nová časť "Rodičovská dovolenka":

Popis položiek novej časti "Rodičovská dovolenka":

 • "Dieťa pre RD: Zapojiť" - zaškrnutím položky sa označí, dieťa s ktorým je rodič na RD (doterajší názov tejto položky bol Dieťa pre RD).
 • "Zmena ZS do" - v prípade, že by sa jednalo o dieťa, ktorému bol priznaný dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav (doterajší názov tejto položky bol Invalidita do), zadá sa sem dátum priznania tejto zmeny zdravotného stavu.
 • "Predĺžená RD od" nová dátumová položka, túto položku vyplní užívateľ na tom dieťati, s ktorým rodič zostáva na predĺženej RD po dohode so zamestnávateľom (§ 166 ods.4).Vyplní sem prvý dátum nástupu na túto RD, a to z toho dôvodu, aby bolo možné identifikovať úplný začiatok aktuálnej RD vzhľadom na možné prerušenia RD (t.j. opakované návraty do ES). Táto položka slúži na určenie začiatku rozsahu RD.

2. nad prehľadom Mzdové údaje vznikli:
a. nové stĺpce, ktoré si môže užívateľ doplniť cez tlačítko Nastav do zostavy pre sledovanie rodičovskej dovoleky. Jedná sa o tieto stĺpce:

 • Predĺžená RD od - zobrazí sa dátum, ktorý je zadaný v rodinných príslušníkoch na dieťati, s ktorým je rodič na RD
 • Predĺžená RD - rozsah - zobrazí sa celkový "čistý" počet kalendárnych dní RD, na ktoré má rodič nárok pri predĺženej RD
 • Predĺžená RD - čerpané - zobrazí sa počet kalendárnych dní už čerpaných predĺženej RD (ak je vo vybranom mesiaci vypočítaná mzda, tak je tento stĺpec zaktualizovaný o dni čerpania RD z aktuálneho výpočtu mzdy)
 • Predĺžená RD - zostáva - zobrazí sa počet kalendárnych dní predĺženej RD, ktoré si môže rodič čerpať do dátumu, ktorý je zobrazený v stĺpci Predpokladaný koniec RD

Tieto stĺpce sú vyplnené len vtedy ak je na dieťati vyplnený dátum predĺženej RD, t.j. len u tých zamestnancov, ktorí sa dohodli so zamestnávateľom na predĺženej RD

b. zmena chovania pôvodného počítaného stĺpca Predpokladaný koniec RD:

 • v mesiaci, v ktorom si zamestnanec nečerpá RD je tento stĺpec prázdny, zobrazí sa až v mesiaci vyradenia na RD
 • ak je vyplnený dátum Zmena ZS do, tak tento dátum je predpokladaným dátumom konca RD

UPOZORNENIE:
Opakované prerušovanie čerpania RD je nutné zadávať vždy do položky Dátum vyňatia z ES (t.j. zadáte dátum, ktorým opätovne nastupuje na RD) a položky Dôvod vyňatia (rodičovská dovolenka). Dátum vyňatia z ES musí spadať do vybraného obdobia. Ak sa rozhodne opäť prerušiť čerpanie RD, uvedie sa do položky Návrat do ES dátum, ktorým začne pracovať, opäť tento dátum musí spadať do vybraného obdobia.

c. akcia Mesačná kontrola MÚ (,ktorá sa automaticky spúšťa pri mesačnej uzávierke alebo si ju môže užívateľ spustiť kedykoľvek nad prehľadom Mzdové údaje) bola rozšírená o kontrolu:

 • na blížiaci sa termín 5 veku dieťaťa pri predĺženej RD
 • o kontrolu na moment, kedy zostáva vyčerpať menej kalendárnych dní RD ako je počet kalendárnych dní v mesiaci

3. nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový tlačový zdroj (v možných tlačových zdrojoch je pod názvom Mzda zamestnanca/Rodičovská dovolenka):

xProdlRodicDovolena s atribútmi:

 • ProdlRD_Zacatek - vracia dátum začatia predĺženej RD
 • ProdlRD_Rozsah - vracia počet kalendárnych dní rozsahu predĺženej RD
 • ProdlRD_Cerpano - vracia počet čerpaných kalendárnych dní predĺženej RD
 • ProdlRD_Zustatek - vracia počet zostávajúcich kalendárnych dní pre čerpanie predĺženej RD

T.j. prehľad o predĺženej RD si môže užívateľ dotiahnuť nad prehľadom výpočet mzdy do tlačového formulára, napr. do výplatného lístka.

PRÍKLAD: MD od - do 1.2.2012 – 26.9.2012
Dátum narodenia dieťaťa 15.3.2012
RD od – do 27.9.2012 – 15.3.2015
Dĺžka „čistej“ rodičovskej dovolenky 900 dní
Dátum dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa 15.3.2015
Dátum dovŕšenia 5 rokov veku dieťaťa 15.3.2017
Dátum dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa 15.3.2018
Dátum dovŕšenia 8 rokov veku dieťaťa 15.3.2020

SITUÁCIA 1 Ak zamestnankyňa plynule prejde z MD na RD, ktorú bude čerpať do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, t.j. do 15. 3.2015 (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD), nástup do práce bude 16.3.2015.

SITUÁCIA 2 Ak zamestnankyňa plynule prejde z MD na RD, a potom sa dohodne so zamestnávateľom na predĺžení RD, t.j bude prerušovane v práci a prerušovane na RD, vtedy môže čerpať dni RD v maximálnom počte 900 dní (viď stĺpec Predĺžená RD - rozsah) a to najdlhšie do dovŕšenia 5 rokov veku dieťaťa (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD), pričom RP bude poberať v rozsahu len do 3 rokov veku dieťaťa (viď stĺpec Predlžená RD rozsah):

Rodičovská dovolenka od – do 27.9.2012 – 31.12.2012, 96 dní
Prerušenie RD od – do = výkon práce 1.1.2013 – 31.8.2014, 608 dní
Rodičovská dovolenka od - do 1.9.2014 – 31.12.2014, 122 dní
Prerušenie RD od – do = výkon práce 1.1.2015 – 31.12.2016, 730 dní
Rodičovská dovolenka od – do 1.1.2017 – 15.3.2017, 74 dní
Počet dní čerpanej rodičovskej dovolenky spolu 292 dní

Zamestnankyňa mala v skutočnosti nárok až na 900 dní čerpania čistej rodičovskej dovolenky (viď stĺpec Predĺžená RD rozsah), ale v skutočnosti vyčerpala len 292 dní (viď stĺpec Predĺžená RD - čerpané), nakoľko 15.3.2017 dieťa už dosiahlo 5 rokov (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD). Do práce nastúpi dňa 16.3.2017.

SITUÁCIA 3 Ak zamestnankyňa plynule prejde z MD na RD, a potom je prerušovane v práci a prerušovane na RD a zároveň sa dohodne so zamestnávateľom na predĺžení RD, môže čerpať dni RD v maximálnom počte 900 dní (viď stĺpec Predĺžená RD - rozsah) najdlhšie do dovŕšenia 5 rokov veku dieťaťa (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD):

Rodičovská dovolenka od – do 27.9.2012 – 31.12.2013, 461 dní
Prerušenie RD od – do = výkon práce 1.1.2014 – 31.12.2014, 365 dní
Rodičovská dovolenka od - do 1.1.2015 – 15.3.2015, 439 dní
Počet dní čerpanej rodičovskej dovolenky spolu 900 dní

Zamestnankyňa si vyčerpala 900 dní čistej rodičovskej dovolenky ku dňu 15.3.2016 (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD). Do práce teda nastúpi 16.3.2016, teda deň potom, čo dieťa dovŕši 4 roky. T.j. vyčerpala RD skôr ako dieťa dovŕšilo 5 rokov veku.

SITUÁCIA 4 Zamestnankyňa sa rozhodne po ukončení MD vyčerpať si v zamestnaní od 27.9.2012 do 30.9.2012 riadnu dovolenku, t.j. 4 dni. Dňa 1.10.2012 nastúpi na RD, najdlhšie do dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa (pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa), t.j. do 15.3.2018 (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD), nástup do práce bude 16.3.2018.

SITUÁCIA 5 Zamestnankyňa zo situácie 4 požiada zamestnávateľa o predĺženie RD, čím si predĺži RD do dovŕšenia 8 rokov veku dieťaťa (pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa), t.j. do 15.3.2020, ale rozsah by bol najdlhšie do dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa, t.j. v tomto prípade sa rozsah RD počíta od 1.10.2012 (viď stĺpec Predĺžená RD od) do 15.3.2018 (deň kedy dieťa dovŕši 6 rokov), t.j. 1992 kalendárnych dní.

Riadna dovolenka od - do 27.9.2012 - 30.9.2012, 4 dni
Rodičovská dovolenka od – do 1.10.2012 – 31.12.2014, 822 dní
Prerušenie RD od – do = výkon práce 1.1.2015 – 31.12.2015, 365 dní
Rodičovská dovolenka od - do 1.1.2016 – 15.3.2019, 1170 dní
Počet dní čerpanej rodičovskej dovolenky spolu 1992 dní

Zamestnankyňa si vyčerpala 1992 dní čistej RD (viď stĺpec Predĺžená RD - čerpanie) ku dňu 15.3.2019 (viď stĺpec Predpokladaný koniec RD), teda v deň kedy dieťa dovŕši 7 rokov. Do práce nastúpi 16.3.2019, t.j. vyčerpala RD skôr ako dieťa dovŕšilo 8 rokov veku.


Novinka KRÁTENIE DOVOLENKY od 1. 9. 2011

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce Zb.z. v znení neskorších predpisov dochádza k nasledovnej zmene krátenia dovolenky:

(1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, MôŽE zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu
a) výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
b) čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c) dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2,

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

V konštantách a číselníkoch na záložke Sadzby a konšt. podzáložka Dovolenka v časti Dovolenka pribudlo zaškrtávacie políčko "Krátiť nárok na dovolenku za ospravedlnenú absenciu".

Toto políčko je defaultne zaškrnuté, t.j. ku kráteniu dovolenky z dôvodu ospravedlnenej absencie bude dochádzať ako doteraz (do 31. 8. 2011). Ak sa zamestnávateľ od 1. 9. 2011 rozhodne, že krátiť dovolenku nebude, tak užívateľ pred spustením výpočtu mzdy zaškrtnutie tohto políčka zruší. V takomto prípade od mzdového obdobia, v ktorom došlo k zrušeniu zaškrnutia, nebude ku kráteniu dovolenky dochádzať napriek splneným podmienkami (viď odsek 1) až do mzdového obdobia, v ktorom sa opätovne táto položka zaškrtne.


Novinka Hlásenie zmien ZP od 1. 10. 2011

V zmysle Metodického usmernenia č. 3/3/2009 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dochádza od 1. 10. 2011 ku zmene spôsobu oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie:

bod 5./ Osoby poberajúce príjmy v nepravidelných intervaloch, resp. po skončení pracovného pomeru, prihlasuje a odhlasuje zamestnávateľ iba na jeden deň a to v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň.

bod 6./Na oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu čerpania neplateného voľna zamestnanca, absencie a nepravidelných príjmov alebo z titulu príjmov vyplatených zamestnancovi po skončení pracovného pomeru sa zavedie osobitný kód „2Y“, v ktorom „2“ vypovedá o zamestnancovi a „Y“ o skutočnosti uvedenej v § 11 ods. 3 druhej vety zákona o zdravotnom poistení.

Príloha č. 3:
Zamestnávateľ PLNÍ oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod číslom 1 (poistenec štátu) v spojení s písmenami B, D, E, G, K, M, O, U a za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec).

Zamestnávateľ NEPLNÍ oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod číslom 1 (poistenec štátu) v spojení s písmenami A, C, H, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, V.

Pre tento účel vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

Nad prehľadom Pomocné číselníky (cesta: Konštanty a číselníky) po spustení akcie Generuj sa dogenerujú 2 nové kódy do Skupiny "ZP-oznámenie zmeny":

V - študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, do 30 rokov

Y - čerpania neplateného voľna, absencie a nepravidelných príjmov zamestnanca alebo z titulu vyplatených príjmov zamestnancovi po skončení pracovného pomeru

Následne tieto kódy bude mať užívateľ k dispozícii nad prehľadom Hlásenie zmien ZP pre účely tvorby Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.

Pri generovaní novej databázy sa komplet číselník aj s novými kodmi automaticky vygeneruje.

PRÍKLAD:
Zamestnanec skončil pracovný pomer 16.2.2011, v 12/2011 mu zamestnávateľ vyplatil provízie. Zamestnávateľ ho odhlásil z registra ZP k 16.2.2011. Zamestnávateľ ho znovu prihlási ako zamestnanca do registra ZP , a to nasledovne:

 • Platnosť: Z, Dátum: 31.12.2011, Kategória: 2Y
 • Platnosť: K, Dátum: 31.12.2011, Kategória: 2Y.

(podľa Metodického usmernenia platného do 30.9.2011 by ho zamestnávateľ prihlásil na celý mesiac december so začiatkom kategórie 1.12.2011 a s ukončením tejto kategórie 31.12.2011)


Novinka Od verzie 2.0.2011.0907 boli do systému Helios Orange zapracované úpravy generovania elektronického Mesačného rozpisu platieb DDS (akcia eDDS). Táto úprava sa prvýkrát zohľadní vo výpočte mzdy v mzdovom období, ktoré bolo v momente update systému Helios Orange aktuálne, AK nebola spočítaná mzda. Ak mzda bola spočítaná, tak sa úprava zohľadní od nasledujúceho mesiaca.

Po spustení eDDS za mzdové obdobia, v ktorých nebola nová úprava zohľadnená systém hlási:

"Žiadne odvody do zadanej DDS. Export nebude vykonaný."

Upravené


Novinka Všetky atribúty typu deň majú odteraz zmenený zobrazovací formát z 1 desatinného miesta na 2 desatinné miesta, týka sa to týchto prehľadov (tabuliek):
 • Paušály a zrážky
 • Predspracovanie
 • Výpočet mzdy


Novinka Úprava ISCP (Trexima)

Export a prehľad údajov pre zisťovanie ISCP 2009-2011 bol upravený tak, aby do neho vstupovali aj nasledovní zamestnanci:

 • vyradení z ES so zadaným návratom do ES spadajúcim do sledovaných období
 • s druhom pracovného pomeru Telepráca
 • s druhom pracovného pomeru Domácka práca


Novinka Ak je do likvidácie PN, ktorá trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, zadané Krátenie o %, dôjde ku vygenerovaniu čiastky na druhej likvidačnej MZ (t.j. nemocenská dávka od 11. dňa PN).

Upravené


Novinka Nad prehľadom Užívatelia akcia Práva na stĺpce časť Mzdová karta pri DVZ bolo pridané označenie, ktoré DVZ platí pre SK a ktoré pre CZ legislatívu.


Novinka Úprava zaokrúhľovania alikvótnej časti vymeriavacieho základu pre účely výpočtu denného vymeriavacieho základu (DVZ)

Ak trvá nemocenské poistenie < 90 dní, tak výpočet vymeriavacieho základu pre nemocenské poistenie, ktoré trvalo len časř kalendárneho mesiaca sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol (doteraz sa nezaokrúhľoval, orezal sa na 6 desatinných miest, zaokrúhľovala sa až konečná suma DVZ na 4 desatinné miesta nadol).

Upravený algoritmus výpočtu sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda.


Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Novinka - číslo zmluvy pre účely DDS

1. Zamestnávateľská zmluva (skr. ZTZ)

- zamestnávateľ vykonáva DDS svojich zamestnancov na základe dokumentu Zamestnávateľská zmluva

- číslo Zamestnávateľskej zmluvy je odteraz možné zadať priamo do čísleníka Fondy - III. pilier do sekcie Organizácia položka Kód (cesta: Konštanty a číselníky/Fondy - III. pilier)

- ak je ZTZ vyplnené plní sa aj do mesačného rozpisu platby vo formáte XML (element <kodzamestnavatela>) - je to nepovinný údaj (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eDDS)

2. Účastnícka zmluva (skr. ZCZ)

- zamestnanec platí DDS za seba na základe dokumentu Účastnícka zmluva

- číslo Účastníckej zmluvy je odteraz možné zadať priamo na mzdovú kartu na záložku Poistenie/podzáložku Fondy (III. pilier) do položky Účastnícka zmluva

- ak je ZCZ vyplnené, tak je možné pri generovaní mesačného rozpisu platby vo formáte XML použiť nové zaškrtávacie políčko Účastnícka zmluva (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eDDS/sekcia DDS/položka Povinný údaj)

Po zaškrnutí tohto políčka sa do mesačného rozpisu platieb vo formáte XML vytvára a plní aj položka ZCZ (element <cisloZCZ>) - tento údaj je pre niektoré DDS povinný (napr. pre DDS Stabilita). Užívateľ zaškrnutím tohto políčka hovorí, že pre vybranú DDS je tento údaj povinný. Ak systém zistí, že niektorý zamestnanec nemá vyplnené ZCZ, upozorní na to hláškou:

"Nevyplnené niektoré vyžadované atribúty pre export. Chcete zobrazit prehľad zamestnancov s popisom chýb?"

Ak zvolíte tlačítko ÁNO, zobrazí sa prehľad so zamestnancami súčasne s infom o chybe, z dôvodu ktorej sa generovanie nevykonalo. Ak zvolíte tlačítko NIE, vráti Vás systém späť do dialógového okna, z ktorého generujete mesačný rozpis platieb.


Novinka POZOR ZMENA - KONTAKTNÉ ÚDAJE II.

Kontaktné údaje, ktoré je nutné uvádzať do rôznych výkazov, ako je meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo telefónu a e-mail sa doteraz doťahovali z prednastaveného kontaktu vlastnej organizácie.

Vzhľadom k tomu, že tieto údaje sa môžu líšiť (napr.: mzdová účtovníčka môže mať iné kontaktné údaje ako účtovníčka, skladník...) došlo k zmene napĺňania týchto kontaktných údajov.

Prioritne sa budú tieto údaje prednapĺňať z kontaktov, ktoré sú uvedené pri prihlásenom užívateľovi (cesta: Konfigurácia - správa systému/Užívatelia/položka Telefón - pevná linka a E-mail), ak z týchto kontaktov nebude jeden vyplnený, tak kontakty budú napĺňané ako doteraz. Zároveň sa pred tlačou pri vybraných tlačových formulároch zobrazí dialógové okno, ktoré obsahuje prednaplnené tieto údaje podľa vyššie uvedených pravidiel, ktoré je možné pre jednorázovú zmenu prepísať.

Táto zmena sa týka tlače nasledovných tlačových formulárov (papierová forma):

Prehľad Odvody do poisťovní:

 • sys. č. -403277 - MVPP 2011
 • sys. č. -403278 - VPP 2011
 • sys. č. -400345 - ZP VšZP - m. výkaz od 5 2011
 • sys. č. -400343 - ZP Dôvera - m. výkaz od 5 2011
 • sys. č. -400344 - ZP Union - m. výkaz od 5 2011

Prehľad Registračné list FO:

 • sys. č. -400412 - Registračný list FO od 1. 1. 2011

Poznámka: kontaktné údaje na zamestnávateľa (pevná linka, fax, e-mail) sa napĺňajú z prednastaveného registračného listu zamestnávateľa

 • sys. č. -400413 - Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2011

Poznámka: kontaktné údaje na zamestnávateľa (pevná linka, fax, e-mail) sa napĺňajú z vybraného registračného listu zamestnávateľa

Prehľad Hlásenie zmien ZP:

 • sys. č. -403403 - Oznámenie platit. ZP VšZP
 • sys. č. -403402 - Oznámenie platit. ZP Dôvera
 • sys. č. -403123 - Oznámenie platit. ZP Union

Prehľad Ročné zostavy/Daňové prehľady:

 • sys. č. -403447 - Prehľad na DÚ 2010
 • sys. č. -403458 - Ročné hlásenie 2010

Prehľad Ročné zostavy:

 • sys. č. -403137 - Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2011
 • sys. č. -403267 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2009, 2010
 • sys. č. -403283 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2009, 2010 za rod. číslo
 • sys. č. -403276 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2010

Prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane:

 • sys. č. -400415 - Ročné zúčtovanie dane 2010


Novinka Novinka - Prerušenie DDS, doplatok DDS a dar DDS

1. Prerušenie DDS

- v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec má celý mesiac pokrytý neprítomnosťou typu PN, OČR, A, NV, MD, RD je možné nastaviť, či sa má v takomto kalendárnom mesiaci príspevok na DDS odložiť alebo nie

Nastavenie je možné na úrovni:
a. číselníka Fondy III. pilier (cesta: Konštanty a číselníky/Fondy III. pilier/sekcia Parametre/časť Príspevok)

Kde vznikla nová položka Odklad, táto položka môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

 • Nie je odklad
 • Odklad za zamestnanca
 • Odklad celej platby

Toto nastavenie ovplyvňuje odklad príspevku v prípade splnenia podmienok pre prerušenie pre všetkých sporiteľov na danej DDS.

b.mzdovej karty v editore Fondy III.pilier (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/záložka Poistenie/podzáložka Fondy III.pilier/Výpočet)

Kde na novej záložke Výpočet vznikla možnosť jednorázového individutálneho nastavenie odkladu príspevku zvlášť za zamestnanca a zvlášť za organizáciu. Toto nastavenie je možné meniť len, ak mzda za daného zamestnanca nie je vypočítaná a má prednosť pred nastavením v číselníku Fondy III. pilier (bod 1a./) a ponúka nasledovné možnosti odkladu:

Platí nastavenie na definícii DDS Nie je odklad Odklad platby (podľa výpočtu mzdy) - tento odklad rešpektuje moment kedy sú splnené podmienky pre prerušenie vo výpočte mzdy, akonáhle sú, tak príspevok odloží alebo naopak

 • Odklad z dôvodu PN, OČR
 • Odklad z dôvodu MD, RD
 • Odklad z iného dôvodu

Nastavenie odkladu ovplyvňuje aj zobrazenie/nezobrazenie príspevku vo výpočte mzdy.Výpočet mzdy automaticky na túto záložku zapíše vypočítané príspevky za daný mesiac (v prípade paušálnych príspevkov sa zobrazia hodnoty zo mzdových údajov a v prípade % z nadefinovaného základu sa zobrazí hodnota, ktorá je v momente výpočtu mzdy vypočítaná z dosiahnutého základu) a zároveň sa uvedie stav výpočtu príspevku do položky Stav. Táto položka Stav môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

 • Nie je výpočet mzdy
 • Prerušenie z dôvodu PN, OČR
 • Prerušenie z dôvodu MD, RD
 • Prerušenie z iného dôvodu
 • Riadny príspevok
 • Doplatok po prerušení
 • Mimoriadny príspevok
 • Riadny príspevok s doplatkom
 • Riadny a mimoriadny príspevok
 • Mimoriadny príspevok s doplatkom
 • Nie je príspevok na DDS

Hodnota v položke Stav je ovplyvnená nastavením odkladu v číselníku Fondy III. pilier, výpočtom mzdy a nastavením odkladu v mzdových údajoch.

Príklad použitia č. 1:

- zamestnanec má celý mesiac PN - v číselníku Fondy III. pilier má jeho DDS nastavenú položku Odklad = Odklad celej platby - v Mzdových údajoch má nastavené paušálne príspevky za zamestnanca € 2,50 za organizáciu € 5,00 - v Mzdových údajoch má nastavenú položku Odklad = Platí nastavenie na definícii DDS

Výpočet mzdy zhodnotí podmienky, ktoré musia byť splnené pre prerušenie DDS a následne rešpektuje nastavenie v číselníku Fondy III. pilier. T.j. z dôvodu PN dochádza k prerušeniu platenia príspevkov a do výpočtu mzdy nezapíše žiadne príspevky.

Ak zamestnávateľ z nejakých dôvodov potrebuje napríklad napriek prerušenie zaplatiť príspevok za firmu, len u tohto zamestnanca, nastaví v jeho mzdových údajoch v editore Fondy III. pilier na záložke Výpočet položku Odklad v sekcii Organizácia na hodnotu "Nie je odklad". Toto nastavenie platí len pre tento vybraný kalendárny mesiac. Po tomto nastavení sa do výpočtu mzdy zapíše u tohto zamestnanca len príspevok za organizáciu, t.j. € 5,00.

Ak by zamestnávateľ chcel pri tejto DDS v prípade prerušenia vždy platiť príspevky za organizáciu, tak toto nastavenie vykoná priamo v číselníku Fondy III. pilier v položke Odklad a to nastavením na hodnotu Odklad za zamestnanca, toto nastavenie je platné až do mesiaca, kedy užívateľ zmení hodnotu v položke Odklad. Po tomto nastavení sa do výpočtu mzdy zapíše u všetkých zamestnancov, ktorí sú sporiteľmi DDS v tejto DDS a zároveň majú celý mesiac prerušený, len príspevky za organizáciu.

Príklad použitia č. 2:

- zamestnanec má od 1.5.-15.5.2011 MD a od 16.5.-31.5.2011 RD - v číselníku Fondy III. pilier má jeho DDS nastavenú položku Odklad = Nie je odklad - v Mzdových údajoch ma za zamestnanca nastavený paušálny príspevok € 3,33 a za organizáciu 3% zo základnej mzdy - v Mzdových údajoch má nastavenú položku Odklad = Platí nastavenie na definícii DDS

Výpočet mzdy zhodnotí podmienky, ktoré musia byť splnené pre prerušenie DDS a následne rešpektuje nastavenie v číselníku Fondy III. pilier. T.j. z dôvodu pokrytia celého mesiaca MD a RD dochádza k prerušeniu platenia príspevkov a do výpočtu mzdy zapíše len príspevok za zamestnanca t.j. € 3,33, príspevok za organizáciu nezapíše z toho dôvodu, že základ pre výpočet tohto príspevku je nulový.

POZOR: V takomto prípade dochádza k mínusovému vyúčtovaniu, z toho dôvodu, že nie je z čoho zrážku za zamestnanca zraziť. Pre tieto účely odporúčame si takýchto zamestnancov zvyrazniť farbou.

Ak by zamestnávateľ z nejakého dôvodu potreboval pri takomto zamestnancovi jednorázovo odložiť aj príspevok za zamestnanca, tak to dosiahne nastavením v jeho mzdových údajoch v editore Fondy III. pilier na záložke Výpočet, kde položku Odklad v sekcii Zamestnanec nastaví na hodnotu "Odklad z dôvodu MD, RD", alebo ak túto položku nastaví na hodnotu "Odklad platby (podľa výpočtu mzdy).

2. Doplatok DDS

- v prípade, že zamestnanec alebo zamestnávateľ potrebuje napr. z dôvodu predchádzajúceho prerušenia sporenia doplatiť príspevky za toto obdobie, môže tak urobiť zadaním doplácanej čiastky jednorázovo na mzdovú kartu do editora Fondy III. pilier do novej položky Doplatok

Ako pomôcka pre tento účel môžu slúžiť prehľady, ktoré priamo na editore Fondy III. pilier vyvoláte použitím akcií Odložené príspevky zamestnanec a Odložené príspevky organizácia. Tieto prehľady Vam zobrazia od roku 2011 všetky príspevky po mesiac, ktorý predchádza vybranému mesiacu. Popis prednastavených stĺpcov:

Prehlad prispevkov pre DDS za minulé obdobia - zamestnanec:

 • 1. Rok = rok, do ktorého spadajú príspevky z prehľadu
 • 2. Mesiac = mesiac, do ktorého spadajú príspevky z prehľadu
 • 3. Doplatok (Z) = informácia o tom, či bol a v akej výške zrealizovaný doplatok za zamestnanca
 • 4. Príspevok (Z) = súčet Doplatku a Príspevku za zamestnanca
 • 5. Stav (Z) = stav výpočtu mzdy pre daný mesiac za zamestnanca
 • 6. Odklad (Z) = nastavanie odkladu za zamestnanca pre daný mesiac

Prehlad prispevkov pre DDS za minulé obdobia - organizácia:

 • 1. Rok = rok, do ktorého spadajú príspevky z prehľadu
 • 2. Mesiac = mesiac, do ktorého spadajú príspevky z prehľadu
 • 3. Doplatok (O) = informácia o tom, či bol a v akej výške zrealizovaný doplatok za organizáciu
 • 4. Príspevok (O) = súčet Doplatku a Príspevku a Daru za organizáciu
 • 5. Stav (O) = stav výpočtu mzdy pre daný mesiac za organizáciu
 • 6. Odklad (O) = nastavanie odkladu za organizáciu pre daný mesiac

Priamo z týchto prehľadov je možný prenos príspevku za prerušené obdobie pomocou tlačítka Prenos do položky Doplatok príslušnej sekcie. Čiže z prehľadu Odložené príspevky zamestnanca sa prenosom prenesie z aktivneho riadku hodnota z položky Príspevok (Z) do editora Fondy III. pilier do položky Doplatok v sekcii Zamestnanec a z prehľadu Odložené príspevky organizácia sa prenosom prenesie z aktívneho riadku hodnota z položky Príspevok (O) do editora Fondy III. pilier do položky Doplatok v sekcii Organizácia.

3. Dar (mimoriadny príspevok) DDS

Zamestnávateľ môže zamestnancovi jednorázovo prispieť aj formou mimoriadneho príspevku - akonáhle zamestnávateľ prispeje mimoriadnym príspevkom na DDS, mal by za takýto kalendárny mesiac poslať dva mesačné rozpisy platieb (t.j.okrem riadneho rozpisu aj mimoriadny)

Pre tento účel vznikli nové položky v: a. číselníku Fondy III. pilier (cesta: Konštanty a číselníky/Fondy III. pilier/sekcia Parametre/sekcia Mzdové zložky)

Dary - v prípade, že zamestnávateľ chce prispieť zamestnancom mimoriadnym príspevkom a DDS si vyžaduje tento príspevok uhradiť pod inými symbolmi ako riadne príspevky alebo zamestnávateľ chce účtovať do účtovného denníka tento príspevok inou kontáciou, uvedie sa do tejto položky nová MZ pre príspevok zamestnávateľa, inak sa uvedie totožná MZ ako je uvedená v položke Organizácia.

b. mzdové údaje/editor Fondy III. pilier (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/záložka Poistenie/podzáložka Fondy III.pilier/záložka Fondy III.pilier/sekcia Zamestnávateľ)

Dary - sem sa uvedie jednorázová hodnota mimoriadneho príspevku v € (tzn. tento príspevok platí len pre vybraný mesiac)

4. eDDS
(cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eDDS)

- vzhľadom k tomu, že jednotlivé DDS nie su v zhode ohľadom vykazovanie prerušenia platenia príspevkov rozšírili sme možnosť generovania elektronického mesačného rozpisu pre DDS o tých sporiteľov, ktorí majú v danom mesiaci prerušenie.

Z tohto dôvodu vzniklo v dialogovom okne eDDS v časti Zaradiť nové zaškrtávacie políčko "Prerušené". Zaškrtnutím tohto políčka sa do XML dostanú aj zamestnanci, ktorí v danom mesiaci majú v editore Fondy III. pilier v Mzdových údajoch na záložke Výpočet Stav výpočtu:

 • Prerušenie z dôvodu PN, OČR
 • Prerušenie z dôvodu MD, RD
 • Prerušenie z iného dôvodu

Ak toto políčko užívateľ nezaškrtne, vygeneruje sa XML len s nenulovými príspevkami,t.j. ako doteraz.

V prípade, že organizácia prispeje zamestnancovi na DDS formou daru (vid bod 3), tak sa automaticky pri generovaní elektronického mesačného rozpisu platieb DDS pomocou akcie eDDS vygeneruje mimoriadny rozpis pod výpisom číslo 2 s typom príspevku "M" - mimoriadny príspevok a pre vizuálne odlíšenie od riadneho rozpisu sa do názvu vygenerovaného XML pridáva "_D", napr: ExportDDS_DPTS_201107_D.xml (súbor pre riadny rozpis má názov: ExportDDS_DPTS_201107.xml).

Použité skratky:

 • DDS - dôchodkové doplnkové sporenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • OČR - ošetrovanie člena rodiny
 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka
 • NV - neplatené voľno
 • A - absenica
 • Z - zamestnanec
 • O - organizácia


Novinka Novinka - Kategorizácia prác podľa zdravotných rizík

Podľa zákona č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane zdravia ludí podľa miery výskytu faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, a podľa hodnotenia zdravotných rizík sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Z toho dôvodu priibula v Doplňujúcich údajoch v sekcii Pracovisko nová položka Zdr. riziká, ktorá ponúka tieto hodnoty:

 • Kategória 1
 • Kategória 2
 • Kategória 3
 • Kategória 4

Každému zamestnancovi je automaticky prednaplnená hodnota "Kategória 1". Na základe tohto nastavenia sa následne vyplňuje aj pri generovaní exportu mesačného rozpisu DDS vo formáte XML aj do elementu <kat3a4> hodnota "true" alebo "false".


Novinka Ukončenie činnosti AEGON doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Vzhľadom k tomu, že bola ukončená činnosť DDS AEGON k 30. 9. 2011, pri generovaní novej databázy sa od roku 2012 táto DDS nebude generovať do číselníka Fondy III. pilier.

Viac informácií o povinnostiach zamestnávateľa k tejto zmene najdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Oznam_-_UKON%C4%8CENIE_%C4%8CINNOSTI_AEGON_DDS_od_1._10._2011


Novinka Tvorba variabilného a špecifického symbolu na bankovom spojení podľa typu platobného príkazu:

1. Štátne platby a kumulované zrážky

Ak je v hlavičke definície platobného príkazu tohto typu v položke "Čo použiť ako variabilný symbol" hodnota "VS na bankovom spojení", tak je možné na bankovom spojení použiť nasledovné parametre pre tvorbu symbolov:

a./variabilný:

 • M - mesiac
 • R - rok

b/špecifický (zostali pôvodné):

 • M- mesiac
 • R - rok

Príklad použitia:

 • MMRRRR - vráti vybrané mzdové obdobie, napr. 082011
 • MMRR - vráti vybrané mzdové obdobie v skrátenom tvare, napr. 0811
 • MM - vráti len mesiac mzdového vybraného obdobia, napr. 08

2. Jednotlivé zrážky

Ak je v hlavičke definície platobného príkazu tohto typu v položke "Čo použiť ako variabilný symbol" hodnota "VS na bankovom spojení", tak je možné na bankovom spojení použiť nasledovné parametre pre tvorbu symbolov:

a./variabilný:

 • M - mesiac
 • R - rok

b./špecifický symbol (prvé dva sú pôvodné):

 • M - mesiac
 • R - rok
 • OC - osobné číslo zamestnanca (vždy 6 miestne)
 • ZCZ - číslo účastníckej zmluvy DDS

Príklad použitia:

 • MMRRRROC - vráti vybrané mzdové obdobie a osobné číslo zamestnanca, napr. 082011000007
 • ZCZMM - vráti číslo účastníckej zmluvy DDS zo mzdovej karty zamestnanca a mesiac mzdového vybraného obdobia, napr. 1111111108

UPOZORNENIE: Ak sa použije na bankovom spojení určenom pre úhradu príspevkov DDS (typ platobného príkazu Štátne platby a kumulované zrážky) v položke Variabilný symbol parameter M alebo R, tak sa zohľadní aj v exportonom súbore mesačného rozpisu platieb DDS vo formáte XML v elemente <vs> a <ss>.

Bankové spojenie, ktoré sa zohľadní pri tomto exporte si vie užívateľ skontrolovať priamo v editore Výpočtu mzdy (ak bol výpočet mzdy vykonaný skôr ako bolo zadané bankové spojenie na mzdovú kartu sa v editore zohľadní až po spustení akcie Prepočet).


Novinka Úprava výpočtu vymeriavacieho základu zákonné poistenia v prípade, ak v kalendárnom mesiaci boli odpracované hodiny = 0 a VZ <> 0 a zároveň sa vyskytla aspoň 1 dochádzková MZ, ktorá patrí do MZ-iek pre krátenie VZ a zároveň je prerušením poistenia (absencia, neplatené voľno, rodičovská dovolenka, ...) a súčasne sa vo výpočte mzdy vyskytla MZ, ktorá nepatrí do MZ-iek pre krátenie VZ (dovolenka, platené voľno,..).

Príklad výskytu:

 • platené náhradné voľno: 1. 8. - 30. 8.
 • neplatené voľno: 31. 8.

V takomto prípade dochádzalo k nulovaniu VZ poistného (t.č. úrazového), na ktorom je nastavená dochádzková MZ ku kráteniu, ktorá je zároveň prerušením (neplatené voľno).

Upravené

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • MZ - mzdová zložka
 • t.č. - toho času


Novinka OZNAM - Mesačné výkazy SP, RLFO od 1. 1. 2012 bez výnimky už len elektronicky

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1.10.2011, za účelom zefektívnenia a zautomatizovania spracovania podaní zamestnávateľov, mení podmienky určenia formy odosielania podaní nasledovne:

a) zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 3 a viac zamestnancov – s účinnosťou od 1.10.2011 budú mať povinnosť odosielať dokumenty (RLFO , MV, VP) elektronicky,

b) zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 2 zamestnancov – s účinnosťou od 1.11.2011 budú mať povinnosť odosielať dokumenty (RLFO , MV, VP) elektronicky,

c) zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú 1 zamestnanca – s účinnosťou od 1.12.2011 budú mať povinnosť odosielať dokumenty (RLFO , MV, VP) elektronicky,

d) zamestnávatelia, ktorým bola v minulosti udelená výnimka - výnimka stráca platnosť dňa 31. decembra 2011, s účinnosťou od 1.1.2012 budú mať povinnosť odosielať dokumenty (RLFO , MV, VP) elektronicky.

(zdroj: https://esluzby.socpoist.sk/ezuf/loginchoice.jsp)Verze 2.0.2011.0735 ze dne 11.08.2011

Novinka ÚPRAVA v generovaní elektronického výkazu pre zdravotné poisťovne

(cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia e Zdravotná poisťovňa/podakcie do 4/2011 a do 5/2011)

1. ZP Dôvera zmenila kontrolu vo svojej elektronickej podateľni a v to v tom, že v 2. vete záhlavia dávky (riadok č. 3) vyžaduju vyplnené sadzby poistného v položke 2-5 aj v prípade, kedy súčasťou výkazu nie sú žiadni poistenci v danej sadzbe.

Generovanie pre všetky zdravotné poisťovne bolo upravené tak, že sa položky 2-5 napĺňajú vždy sadzbou poistného.

2. ZP VšZP vyžaduje pri odosielaní mesačných výkazov za obdobie pred rokom 2011 vo svojej elektronickej podateľni, aby boli v štruktúre platnej od 5/2011 (t.j. očakáva v riadku č. 3 počet položiek 20).

Akcia eZdravotná poisťovňa bola rozšírená o podakciu "od 5/2011..." aj nad celým rokom 2010.Verze 2.0.2011.0732 ze dne 25.07.2011

Novinka V doplňujúcich údajoch na záložke Ďalšie údaje v sekcii Vzdelanie sa zobrazuje CZ prehľad č. 297 a mal by sa SK prehľad č. 381.

Upravené


Novinka Import z XML do Predspracovania

Pri importe mzdovej zložky skupiny Príplatky a doplatky so vstupným formulárom Hodiny, ktorá má nulovú čiastku a sadzbu (sadzba je zadaná priamo na MZ v číselníku MZ) a nenulové hodiny sa import spýta:

"Predspracovanie obsahuje nevypočítané príplatky s hodinovou sadzbou. Prepočítať tieto mzdové zložky?"

Ak užívateľ zvolil možnosť "NIE", tak sa v editore Predspracovania dotiahla hodinová sadzba zadaná v číselníku MZ len s 2 desatinnými miestami.

Upravené tak, aby sa dotiahla so 4 desatinnými miestami.Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Tip LEGISLATÍVNE ZMENY platné od 1. 7. 2011

Súčasťou tejto verzie sú legilstívne zmeny platné od 1. 7. 2011, Podrobný popis nájdete na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_platn%C3%A9_od_1._7._2011

Novinka POZOR ZMENA - KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje, ktoré je nutné uvádzať do rôznych výkazov, ako je meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo telefónu a e-mail sa doteraz doťahovali z prednastaveného kontaktu vlastnej organizácie.

Vzhľadom k tomu, že tieto údaje sa môžu líšiť (napr.: mzdová účtovníčka môže mať iné kontaktné údaje ako účtovníčka, skladník...) došlo k zmene napĺňania týchto kontaktných údajov.

Prioritne sa budú tieto údaje prednapĺňať z kontaktov, ktoré sú uvedené pri prihlásenom užívateľovi (cesta: Konfigurácia - správa systému/Užívatelia/položka Telefón - pevná linka a E-mail), ak z týchto kontaktov nebude jeden vyplnený, tak kontakty budú napĺňané ako doteraz. Zároveň sa pred vybranými exportami zobrazí dialógové okno, ktoré obsahuje prednaplnené tieto údaje podľa vyššie uvedených pravidiel, ktoré je možné pre jednorázovú zmenu prepísať.

Táto zmena sa týka nasledovných exportov (elektronická forma výkazov):

 • Odvody do poisťovni/ akcia eSociálna poisťoňa/akcia Mesačný výkaz (MVPP)
 • Odvody do poisťovni/ akcia eSociálna poisťovňa/akcia Výkaz (VPP)
 • Odvody do poisťovni/ akcia eZdravotná poisťovňa/akcia do 4/2011
 • Odvody do poisťovni/ akcia eZdravotná poisťovňa/akcia do 5/2011
 • Odvody do poisťovni/ akcia eDDS
 • Registračné listy FO/eRLFO/Individuálny
 • Registračné listy FO/eRLFO/Hromadné podanie
 • Hlásenie zmien ZP/e Oznamenie zamestnávateľa
 • Ročné zostavy/Daňové prehľady/akcia Správy/Generovanie správ/správa pod názvom Kvart. prehľad DÚ
 • Ročné zostavy/Daňové prehľady/akcia Správy/Generovanie správ/správa pod názvom Ročný daňový prehľad XML

Poznámka: Takéto riešenie aj papierovej formy výkazov bude súčasťou najbližšej väčšej verzie. V editore RLFO zostali dočasne ešte položky Dátum zostavenia a Zostavil, ktoré slúžia len pre papierovú formu.
Položka Telefón v novom dialógovom okne pre generovanie eRLFO nemá v súčasnosti význam, z toho dôvodu, že sa hodnota telefónu vlastnej organizácie berie z prednastaveného registračného listu zamestnávateľa.


Novinka NOVÉ MESAČNÉ VÝKAZY pre ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE od 5/2011

V zmysle metodického usmernenia č. 3/3/2008 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa menia mesačné výkazy v papierovej ako aj v elektronickej forme od 31. 5. 2011. Vzhľadom na dátum účinnosti nového usmernenia a nezverejnenie nových výkazov za všetky ZP v súlade s týmto usmernením je možné vykazovať preddavky za mzdové obdobie 5/2011 a 6/2011 na výkazoch vyhotovených v súlade metodického usmernenia účinného do konca apríla 2011.

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa sa rozvetvuje na 2 podakcie:

 • do 4/2011 - táto akcia generuje elektronický mesačný výkaz v štruktúre v súlade s metodickým usmernením účinným do konca apríla 2011
 • od 5/2011 - táto akcia generuje elektronický mesačný výkaz v štruktúre v súlade s metodickým usmernením účinným od konca 31. 5. 2011

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikli nové tlačové formuláre:

 • ZP Dôvera - m. výkaz od 5 2011
 • ZP Union - m. výkaz od 5 2011
 • ZP VšZP - m. výkaz od 5 2011

Pôvodné tlačové formuláre boli premenované:

 • ZP Dôvera - m. výkaz od 1-4 2011 (pôvodný názov ZP Dôvera - m. výkaz 2011)
 • ZP Union - m. výkaz od 1-4 2011 (pôvodný názov ZP Dôvera - m. výkaz 2011)
 • ZP VšZP - m. výkaz od 1-4 2011 (pôvodný názov ZP VšZP - m. výkaz 2011)

V nových výkazoch došlo k nasledovným zmenám:

1. položky Email a Telefón zamestnávateľa - odteraz povinné údaje

2. položka Deň určený na výplatu príjmov - maximálna dĺžka 2 znaky, uvádza sa deň výplaty (t.j. hodnota od 1 do 31), na tlačive vo formáte DDMMRRRR

3. vznikla nová položka "Počet všetkých zamestnancov" - povinný údaj, maximálna dĺžka 7 znakov. Uvádza sa sem celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých zdrarvotných poisťovniach spĺňajúcich štatút zamestnanca.

4. upravilo sa ukončenie každej vety dávky na symbol "


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní bolo zneprístupnené tlačítko a akcia Zrušiť.


Novinka Boli doplnené práva na akcie prehľadu Výpočet mzdy.

Akcie, ktoré obsahujú podakcie majú jedno právo:Jedná sa o tieto akcie:

 • Mesačná dochádzka
 • Ročná dochádzka
 • Prepočet miezd
 • Zrážková dań - zaradiť pri vybraných zamestnancoch do
 • Servis


Podakcie akcie Dobierka majú právo na každú podakciu. Jedná sa o tieto podakcie:

 • Prehľad dobierok
 • Mincovka platidiel celkom


Novinka Pri zakladaní nového zamestnanca v číselnom rade sa teraz vyhľadáva prvé voľné číslo. Pokiaľ je číselný rad úplne obsadený, užívateľ je upozornený hláškou.


Novinka Úprava - kópia zamestnanca

Po spustení akcie Kópia sa odteraz ponúkne dialógové okno, v ktorom sa prednaplní osobné číslo, ktoré kópia získa, ale ktoré je možné zároveň pred potvrdením tlačítka OK zmeniť.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka V editore Paušálov a zrážok v prehľade Paušály a zrážky bola doplnená možnosť zadania novej zmeny paušálu cez položku Posledná zmena a zároveň zmena paušálnych čiastok bola rozšírená o funkcionalitu, ktorá vypočíta aj zmenu paušálu, ktorého pôvodná hodnota bola nulová.

Príklad:
- zamestnancovi bude mesačne vyplácaný príplatok za vedenie od 15. 5. 2011 v mesačnej čiastke € 100,- dovtedy tento príplatok vyplácaný nemal..

Riešenie:

 • do prehľadu paušály a zrážky zadáte MZ pre príplatok za vedenie s čiastkou € 0,-
 • do položky Posledná zmena zadáte zmenu od 15. 5. 2011 s čiastkou € 100,-

Výpočet:
- vo výpočte mzdy za 5/2011 systém vypočíta príplatok za vedenie vo výške € 50,-, t.j. alikvótna časť od 15. - 31. 5. 2011


Novinka Úprava algoritmu výpočtu DVZ

1. ak trvá nemocenské poistenie > 90 dní a PN vznikla v roku vzniku PP, tak do VZ pre výpočet DVZ započítava aj VZ pre NP z mesiaca vzniku PN - upravené tak, aby sa toto VZ pre NP nezapočítavalo do VZ pre výpočet DVZ

2. ak trvá nemocenské poistenie < 90 dní, tak sa z dní pre výpočet DVZ nevylučujú dni vylúčenej doby a dni prerušení poistenia vrámci RO - upravené tak, aby sa tieto dni pre výpočet DVZ znižovali o vylúčenú dobu a dni prerušenia poistenia

Upravený algoritmus výpočtu sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • NP - nemocenské poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PP - pracovný pomer
 • RO - rozhodné obdobie
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka Úpravy - Evidenčný list dôchodkového poistenia

1. Boli vykonané zmeny v editore ELDP, viac informácií k položkám nájdete v príručke na webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_listy_d%C3%B4chodkov%C3%A9ho_poistenia_(ELDP)_-_Mzdy_(SK)

2. Zmeny v nápočte ELDP (ručného t.j. nad prehľadom ELDP akcia Nápočet do vybraných RELDP alebo automatického, ktorý sa spúšťa vrámci mesačnej uzávierky):

a./ Z usmernenia SP vyplýva, že ak bol v období medzi skončením pracovnoprávneho vzťahu a vyplatením príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného dôchodkového poistenia vyhotovený ELDP za zamestnanca a zaslaný do Sociálnej poisťovne, je potrebné vyhotoviť a zaslať opravný ELDP, do ktorého sa uvedie vymeriavací základ aj s pripočítaním plnenia vyplateného po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Z tohto dôvodu je potrebné nad prehľadom ELDP v takýchto prípadoch, ktoré sa vyskytli pred touto verziou, spustiť akciu Nápočet do vybraných RELDP (nápočet prebehne, len ak ELDP nie je uzavretý). Nápočet pripočíta vymeriavacie základy pre starobné poistenie zamestnanca aj zo spätného rozpočítania sociálneho poistenia. Ak potrebujete ELDP odoslať ako opravný, tak po výbere príslušného tlačového formulára (kl. skratka F8) označte v dialógovom okne riadok znakom "X" , čím označíte, že sa jedná o opravné ELDP.

b./Od 1.1.2011 sa fyzické osoby musia rozhodnúť buď pre poberanie PSD alebo pre poberanie príjmu zo závislej činnosti (teda pre zamestnanie s výnimkou dohôd).

Ak sa rozhodnú pre zamestnanie, je im pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku, ale naďalej im zostáva úľava - neplatia poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti z príjmu, ktorý poberajú zo závislej činnosti, čo má za následok prerušenie riadkov v ELDP.

Zamestnancom, ktorým bolo v roku 2011 prerušené vyplácanie PSD je nutné zadať do prehľadu Dôchodky do druhu dôchodku PSD dátum prerušenia vyplácania. K tomu slúži nová položka "Prerušené od" (táto položka sa zobrazuje len pri druhu dôchodku PSD a je možné ju zadať len ak daný zamestnanec nemá v období prerušenia vyplácania už uzavretý ELDP).

A zároveň z týchto dôvodou došlo k zmene nápočtu ELDP, kedy v kalendárnom roku, v ktorom zamestnanec dosiahol dôchodkový vek alebo mu bolo prerušené vyplácanie PSD sa odteraz uvedie čiastka VZ osobitne do dňa predchádzajúceho dňu dosiahnutia dôchodkového veku, resp. prerušeniu vyplácania PSD a osobitne VZ odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku, resp. prerušenia vyplácania PSD.


Novinka Úprava - spätné rozpočítanie sociálneho poistenia

Ak sa sociálne poistenie spätne rozpočítavalo do kalendárneho mesiaca, ktorý bol CELÝ pokrytý dochádzkovou mzdovou zložkou, ktorá kráti jednotlivé vymeriavacie základy, konkrétne sa jednalo o vylúčenú dobu (napr. pracovná neschopnosť) alebo kombináciu vylúčenej doby a prerušenia poistenia (napr. pracovná neschopnosť a neplatené voľno), tak došlo k rozpočítaniu do všetkých fondov sociálneho poistenia.

Upravené, tak aby aj v tomto prípade bolo rešpektované nastavenie krátenia vymeriavacieho základu.

Príklad:

od 1. 1. - 28. 3. 2011 pracovná neschopnosť
od 29. 3. - 31. 5. 2011 neplatené voľno
odmena vyplatená v mzde za 5/2011

Výpočet:
sociálne poistenie sa rozpočítava do mzdových období 1-3/2011 a tvorí základ len pre úrazové poistenie


Novinka Do prehľadu Mzdový list (cesta: Ročné zostavy/akcia Mzdový list) prubudol stĺpec Zrážka ZP za firmu.

Nad prehľadom Ročné zostavy do tlačového zdroja:

 • xMzList01
 • xMzList02
 • xMzList03
 • xMzList04
 • xMzList05
 • xMzList06
 • xMzList07
 • xMzList08
 • xMzList09
 • xMzList10
 • xMzList11
 • xMzList12
 • xMzListCelkem

Pribudol atribút ZP_firma_srazka.

Tieto nové atribúty vracajú čiastku zo mzdových zložiek definovaných v číselník Mzdové zložky ako MZ pre zrážku ZP.


Novinka Submodul Konto nadčasov

V prípade vyrovnávacieho obdobia 12 mesiacov sa nenapočítavali hodiny nadčasov do konta nadčasov (možné čerpanie nadčasov). Nedochádzalo ani k preplateniu nadčasových hodín po uplynutí vyrovnávacieho obdobia.

Upravené


Novinka Do editora Doplňujúce údaje do sekcie Zamestnanie bola doplnená položka Doplnkový kód (táto položka bola súčasťou starého editora).


Novinka Ak sa použije za obdobie, v ktorom neexistuje spätné rozpočítanie sociálneho poistenia, mzdová generátorová zostava, v ktorej definícii je použítá funkcia MZPOJ_NP("Z|O","<cislo>") a ZÁROVEŇ je na záložke Sumačné a triediace hladiská zaškrtnutý parameter "Iba zamestnanci so mzdovými zložkami z definície zostavy", systém hlási:

"The multi-part indentifier "TabMzSlozNP, pojCisloMS" could not be bound."

Upravené


Novinka V prípade importu dochádzkovej mzdovej zložky so vstupným formulárom Hod x Dni do Predspracovania pomocou definovaných importov sa neprenášali kalendárne dni.

UpravenéVerze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka V novej verzii došlo k zmene vzhľadu formulárov do tzv. Nového vzhľadu systému Helios Orange.

Upravený bol formulár doplňujúcich údajov a niektorých jednoduchých číselníkov, postupne budú upravované aj ostatné formuláre. Zmeny sú popísané v príručke na webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Dopl%C5%88uj%C3%BAce_%C3%BAdaje_-_Mzdy_(SK)


Novinka V zmysle schválenej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.5.2011 sa:

1. jednoznačne určuje definícia zamestnanca pre účely zdravotného poistenia:

Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti alebo v ktorých nie je fyzickou osobou, ktorá poberá náhradu príjmu pri dočasnej PN, nemocenské, materské a ošetrovné. Uvedené má dopad na zmeny v spôsobe prihlasovania a odhlasovania kategórie zamestnanca do zdravotnej poisťovne ako aj vo vykazovaní počtu dní trvania zdravotného poistenia.

Z hľadiska vykazovania počtu dní trvania pracovného pomeru dochádza v systéme Helios Orange od mzdového obdobia 5/2011 ku zmene nápočtu dní trvania poistenia v prípade, kedy má zamestnanec pokrytý celý mesiac neprítomnosťou, počas ktorej poberá buď náhradu príjmu pri dočasnej PN, nemocenské, materské a ošetrovné a neprítomnosťou, počas ktorej sa nepovažuje za zamestnanca (rodičovská dovolenka, neplatené voľno a neospravedlnená absencia) a zároveň poberá príjem zo zárobkovej činnosti.

Príklad 1:
materská dovolenka do 1. 5. 2011
rodičovská dovolenka od 2. 5. 2011
ukončený pracovný pomer: 28. 5. 2011
v mesiaci máj 2011 vyplatená odmena
Počet kalendárnych dní platenia poistenia = 28 (doteraz to bol 1 deň)

Príklad 2:
materská dovolenka do 1. 5. 2011
rodičovská dovolenka od 2. 5. 2011
ukončený pracovný pomer: 28. 5. 2011
v mesiaci máj 2011 nevyplatený žiadny príjem zo zárobkovej činnosti
Počet kalendárnych dní platenia poistenia = 1

Príklad 3:
materská dovolenka do 1. 5. 2011
rodičovská dovolenka od 2. 5. 2011 - 20.5. 2011
ukončený pracovný pomer: 28. 5. 2011
v mesiaci máj 2011 vyplatená odmena
Počet kalendárnych dní platenia poistenia = 9 (1 deň MD + 8 dní bez vyňatia z ES)

2. mení termín plnenia oznamovacej povinosti zamestnávateľa:

Lehota do 8 pracovných dní bola zrušená, zamestnávateľ bude povinný nahlasovať zmenu platiteľa poistného v prípadoch kedy sa fyzická osoba nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti alebo v ktorých nie je fyzickou osobou, ktorá poberá náhradu príjmu pri dočasnej PN, nemocenské, materské a ošetrovné, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

3. RZZP:

RZZP bude vykonávať za zamestnanca a za zamestnávateľa príslušná zdravotná poisťovňa, prvýkrát za rok 2011 v roku 2012.


Novinka Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti 2011

Znenie metodického usmernenia:

"Ak bude zamestnávateľ vystavovať zamestnancovi „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“ v čase, kedy už preukázateľne vie, že bol zamestnancovi vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku povinného poistenia v nezamestnanosti, tento sa uvedie v kolonke VZ v príslušnom mesiaci s uvedením oboch súm vymeriavacieho základu. Uvedie sa:

 • VZ vykonaný v termíne zúčtovania a
 • VZ, ktorým je pomerná časť príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku.

Vhodné je v potvrdení uviesť, označiť že ide o potvrdenie VZ v zmysle § 139b zákona."

V zmysle tohto metodického usmernenia Sociálnej poisťovne bol nad prehľadom Ročné zostavy upravený tlačový formulár sys. č. 403137 - "Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2011".

Príklad zobrazenia vymeriavacích základov s označením, že sa jedná o VZ v zmysle § 139b zákona:

Mesiac Rok 2011
január 1000,- / 155,50 ***
február 1000,- / 155,50 ***
marec 1000,- / 155,50 ***
apríl 1000,- / 155,50 ***
SPOLU 4000,- / 622,-***

*** VZ v zmysle § 139b zákona o sociálnom poistení


Novinka Úprava - Prehľad nárokov na ND

Ak sa do aktuálneho mzdového obdobia zadá a vo výpočte mzdy zlikviduje pracovná neschopnosť skupiny dochádzka "Pracovný úraz", tak sa odteraz do prehľadu nárokov na ND načíta už v mesiaci vzniku.

Taktiež, ak sa do bežného mzdového obdobia do Predspracovania zadá pracovná neschopnosť, ktorá je naviazaná na likvidačnú mzdovú zložku skupiny dochádzka "Pracovný úraz", tak sa odteraz do prehľadu nárokov na ND načíta už v mesiaci vzniku.

Doteraz sa do prehľadu nárokov na ND načítal pracovný úraz, len v mesiaci, v ktorom pracovný úraz presiahol 10 kalendárnych dní.

Táto úprava bola vykonaná z dôvodu potreby tlačiť Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na ND aj pre účely nároku na úrazové dávky (napr. úrazový príplatok z denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 84 zákona o sociálnom poistení.)


Novinka Bola vykonaná ÚPRAVA prednapĺňania údajov vlastnej organizácie v nasledovných formulároch:

1. cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eSociálna poisťovňa/akcia MVPP a VPP

2. cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa

3. cesta: Hlásenie zmien ZP\akcia e-Oznámenie zamestnávateľa

Úprava spočíva v tom, že do položiek: Telefón, Fax, E-mail sa odteraz prednapĺňajú údaje za vlastnú organizáciu (t.j. organizácia s číslom 0) z prednastavenej kontaktnej osoby (záložka Vzťah kontaktnej osoby k organizácii). Ak takáto kontaktná osoba neexistuje, resp. nemá vyplnené potrebné údaje, tak sa tieto údaje prednapĺňajú z kontaktov organizácie (záložka Kontakty k organizácii).


Novinka Aktualizácia mzdových konštánt (mesačných aj ročných) pre rok 2011 bola upravená nasledovne:
 • všetky hodnoty pre výpočet zamestnaneckej prémie boli vynulované (cesta: Konštanty a číselníky/Dane/záložka Zúčtovanie dane/záložka Zam. prémia)
 • bola doplnená aktuálna hodnota ročného min. VZ pre ZP = € 0,00
 • bola doplnená aktuálna hodnota ročného max. VZ pre ZP = € 26802,00
 • bola doplnená aktuálna hodnota min. VZ pre ZP pre samoplatiteľov = € 329,06


Novinka Tlačový formulár -403252 - ELDP - nový bol upravený tak, aby v prípade nulového VZ zobrazoval čiastku VZ vo formáte 000000 a od roku 2009 vo formáte 000000.00.


Novinka Nad prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia Postenie - prehľad zoskupený bola doplnená väzba na Mzdové údaje (t.j. pomocou tlačítka Nastav je možné pracovať aj s položkami mzdovej karty) a zároveň bola sprístupená akcia Tlač/Tlač formulárom (F8).


Novinka V zmysle schválenej novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce s účinnosťou od 1.4.2011 sa upresňuje znenie § 166 ods. 2:

„(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.“.

Pôvodné znenie § 166 ods. 2:

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac.

Na základe tohto spresneného znenia bola v systéme Helios Orange upravená položka Predpokladaný koniec RD (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje), ktorú si užívateľ môže zobraziť pomocou tlačítka Nastav tak, aby vracala deň, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (ak sa nejedná o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). Doteraz tento stĺpec vracal deň pred dňom kedy dieťa dovŕšilo tri roky veku a odteraz aj historicky bude vracať presne deň kedy dovŕši dieťa tri roky veku.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Rozšírená funkcionalita akcie PREHĽAD PN PRE NÁROK NA ND

Tento prehľad bol premenovaný na Prehľad pre nárok na ND (cesta: Výpočet mzdy/akcia Prehľad nároku na ND) a zároveň v ňom boli riešené nasledovné 2 povinnosti:

1. medzi povinnosti zamestnávateľa okrem iného patrí:
predložiť pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku zamestnanca na nemocenskú dávku Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku pri prvom uplatnení nároku na nemocenskú dávku v kalendárnom roku.

2. v bode 2 – „Zamestnanec naposledy pracoval dňa“, podľa usmernenia SP sa uvádza nasledovné. V uvedenom bode sa uvádza posledný deň výkonu zárobkovej činnosti zamestnancom pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, príp. posledný deň, v ktorom dosahoval vymeriavací základ. Napr., ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla dňa 28. februára 2011 (pondelok) a zamestnanec naposledy pracoval dňa 25. februára 2011 (piatok), zamestnávateľ na potvrdení uvedie deň 25. februára 2011. Ak zamestnanec naposledy pracoval dňa 18. februára 2011 (piatok) a od 21. do 25. februára 2011 čerpal dovolenku, zamestnávateľ v potvrdení uvedie posledný deň, v ktorom dosahoval vymeriavací základ z výkonu zárobkovej činnosti, t. zn. 25. februára 2011.

Z týchto dôvodov je odteraz možné tento prehľad zobraziť aj nad Bežným mzdovým obdobím. Ak užívateľ zadá do Predspracovania bežného obdobia dochádzkovú mzdovú zložku pre pracovnú neschopnosť, ošetrovné alebo materskú dovolenku (MD len pre účely tohto potvrdenia, potom ju treba z Predspracovania zrušiť) a zároveň zadá ďalšie neprítomnosti bežného obdobia, ktoré môžu ovplyvniť deň kedy zamestnanec naposledy pracoval, tak priamo v bežnom období po spustení akcie Prehľad pre nárok na ND sa zobrazia len tí zamestnanci, ktorým v bežnom mzdovom období vznikol nárok na ND pri rešpektovaní ich osobného kalendára, vzniku/zániku PP, neprítomností, za ktoré sa platí/neplatí nemocenské poistenie.


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikli nasledovné nové tlačové zdroje pre účely tlačového formulára "sumačná výplatná páska":
 • MzdaZamestnanec_sumVL (obsahuje nové súčtové atribúty: HrubaMzda_SumVL, HrubyPrijem_SumVL, UhrnPrijmuDan_SumVL, CistaMzda_SumVL, Vyuctovani_SumVL)
 • xSlozkyMzdyOstatni_SumVL
 • xSlozkyMzdySrazkyDnp_SumVL
 • xSumaSvatkyProplaceneMS_SumVL

Tieto tlačové zdroje zobrazia všetky vyššie vymenované atribúty v prípade zviazaných pracovných pomerov (cez položku Ďalší PP) na výplatnej páske hlavného pracovného pomeru, fungujú nad označenými záznamami. T.j. užívateľ ak bude chcieť tlačiť takto upravený tlačový formulár výplatnej pásky len za hlavné pracovné pomery, zafiltruje si nad prehľadom Výpočet mzdy len tých zamestnancov, ktorí majú položku Ďalší PP prázdnu.


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikli 3 nové tlačové formuláre - mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne platné od roku 2011:
 • ZP VšZP - m. výkaz 2011
 • ZP Dôvera - m. výkaz 2011
 • ZP Union - m. výkaz 2011

Poznámka:
- mesačný výkaz je len pre 2 poistencov (nad 2 je povinná elektronická forma)


Novinka NOVINKA - prehľad Pracovné pomery zamestnanca

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová akcia Pracovné pomery zamestnanca. Táto akcia funguje nad označenými zamestnancami a zobrazí všetky pracovné pomery označených zamestnancov, čím ponúka možnosť kontroly správneho naviazania jednotlivých súbežných pracovných pomerov. Tento nový prehľad je zapojený aj do mzdovej karty a ponúka sa v prenosovom okne po vstupe do položky Ďalší PP, kde zobrazí len tie PP daného zamestnanca, ktoré je možné naviazať..

Prehľad obsahuje okrem iného 3 kontrolné atribúty:

1. Typ - typ pracovného pomeru, ktorý môže nadobudnúť 4 hodnoty:

 • 0-Hlavný (t.j. hlavný PP, na ktorý sú naviazané ostatné súbežné PP)
 • 1-Naviazaný (t.j. PP, na ktorom je naviazaný hlavný PP cez položku Ďalší PP)
 • 2-Samostatný (t.j. nezávislý PP, ktorý nie je naviazaný na žiadnom PP a ani na neho nie je naviazaný žiadny PP)

2. Aktívny - t.j. PP, ktorý vo vybranom mesiaci trvá (t.j. nie je ukončený ani vyňatý z ES počas celého vybraného mesiaca)

3. Stav - naviazania súbežných pracovných pomerov, môže nadobudnúť tieto hodnoty:

0=Pracovný pomer je OK - korektný stav

1=Na pracovný pomer je naviazaný neaktívny PP - nekorektný stav, pracovný pomer ukončený alebo vyňatý z ES nesmie byť naviazaný

2=Pracovný pomer je naviazaný na neaktívny PP - nekorektný stav, na ukončený PP alebo PP vyňatý z ES nesmie byť naviazaný žiadny PP

3=Súbeh viacerých nezávislých aktívnych pracovných pomerov - nekorektný stav, všetky aktívne pracovné pomery musia byť zviazané

4=Súbeh viacerých zviazaných aktívnych pracovných pomerov - nekorektný stav, existuje viac aktívnych hlavných PP, hlavný môže byť len jeden

5=Súbeh aktívnych nezávislých a zviazaných pracovných pomerov - nekorektný stav, existuje viac aktívnych PP medzi, ktorými sú aj samostatné aj zviazané, zviazané musia byť všetky

Pravidlá:

1. ak má zamestnanec súbežne viac aktívnych PP v kalednárnom mesiaci, tak si uživateľ z týchto PP vždy určí jeden ako hlavný a na tento hlavný PP naviaže ostatné aktívne PP cez položku Ďalší PP (cesta: Mzdové údaje/záložka Pracovný pomer)

2. naviazané môžu byť len aktívne pracovné pomery tzn. že ak jeden zo súbežných pracovných pomerov sa ukončí príp. bude vyňatý z ES (odchod na MD, RD) bez príjmu, tak je nutné tieto neaktívne PP odviazať, t.j. zrušiť z položky Ďalší PP väzbu na hlavný PP (cesta: Mzdové údaje/záložka Pracovný pomer)


Novinka Úpravy - MVPP a VPP 2011

1. do prílohy VPP odteraz nevstupujú zamestnanci bez príjmu 2. do VPP do počtu poistencov, za ktorých sa platí poistenie, sa počítajú aj tí, za ktorých sa neplatí poistenie, z toho dôvodu, že z nenulového VZ po zaokrúhlení vyjde nulový odvod 3. do prílohy MVPP do položky VZ odteraz vstupuje len VZ za firmu

Použité skratky:

 • MVPP - mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

sys. c. -403283 - Potvrdenie o zúčt. príjm. 2009, 2010 za rod. číslo

Tento tlačový formulár užívateľ použije, ak chce za zvolené obdobie kalendárneho roka vystaviť potvrdenie o príjme za všetky pracovné pomery zamestnanca (zviazané ako aj nezviazané).


Novinka Bol upravený tlačový formulár (cesta: ELDP):

sys. číslo -403407 - ELDP - sprievodný list

Do položky Rodné číslo sa bude zobrazovať len rodné číslo pri zamestnancoch ,ktorí majú štátnu príslušnosť SK alebo prázdnu. Pri ostatných, t.j. pri cudzinoch sa bude zobrazovať ich SSN (Číslo sociálneho poistenia).Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Manažérske rozhranie - funkcia IQMZDZAM bola rozšírená o možnosť zadania strediska zamestnanca.

Príklady použitia:

 • =IQMZDZAM("HM";"%";"1.2011";1;"001")
 • =IQMZDZAM("HM";"%";"1.2011";1;"001%")
 • =IQMZDZAM("HM";"%";"1.2011")


Novinka V Mzdových údajoch na záložke 2 - Mzdové údaje vznikla možnosť zadania koeficientu skráteného úväzku. To znamená, že pri mesačne odmeňovanom zamestnancovi (t.j. typ mzdy = mesačná), ktorý má pravidelnú pracovnú dobu je možné pri atribúte Týždenný úväzok cez tlačítko "..." vyvolať dialógové okno, do ktorého je možné zadať koeficient skráteného úväzku (povolený interval 0,001 - 1,000). Po potvrdení tlačítkom OK dôjde k prepočtu položiek Denný úväzok, Týždenný úväzok a Základná mzda skrátená. Prepočet úväzkov koeficientom vychádza z hodnôt úväzkov v zadanom pravidelnom kalendári a sú zaokrúhlené aritmeticky na 2 d.m. . Prepočet základnej mzdy vychádza z položky Základná mzda (záložka Pracovný pomer) a je zaokrúhlená na eurocenty. Nový stĺpec Koeficient úväzku je možné zobraziť pomocou tlačítka Nastav v skupine položiek Doplňujúce údaje.


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

"(EUR) Priemerný zárobok (bez DB) II."

Tento tlačový formulár sa líši od tlačového formulára (EUR) Priemerný zárobok (bez DB) II. v tom, že do počtu odpracovaných dní/hodín sa počítajú a neprítomnosti považované za výkon práce.


Novinka Pri ukladaní mzdovej karty pribudla kontrola na vyplnenie položky Základná mzda. Ak má základnú mzdu vyplnený niektorých z týchto pracovných pomerov:
 • Dohoda o vykonaní práce interná/externá
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Konateľ
 • Štatutárny zástupca firmy
 • Komandista, spoločník

systém zobrazí hlášku:

"Zadaný druh pracovného pomeru nezakladá nárok na základnú mzdu. Riešte cez Paušálne mzdové zložky. Pokračovať?"

Ak užívateľ zvolí ÁNO, mzdová karta sa uloží s nesprávnym zadaním dohodnutej odmeny.

Ak zvolí NIE, je nutné čiastku zadanú do položky základná mzda zrušiť a zadať ju na záložku Paušály a zrážky. Pri zadávaní čiastky do paušálov je možné využiť novinku popísanú v histórii tejto verzie pod názvom "NOVINKA - Definovanie základu pre výpočet MZ z Paušálnych mzdových zložiek.


Novinka Úpravy 2 - Hlásenie o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 (XML, FDF,TXT)

1. akcia Nápočet daňového prehľadu - bola upravená tak, aby nenačítavala do prehľadu naviazané PP (t.j. napočítava len HPP, na ktorom dochádza vo výpočte mzdy k zdaneniu príjmov zo všetkých naviazaných SPP) a zároveň bolo upravené zaškrtávanie položky Zúčtované v mesiaci 01 a 06 (podmienkou pre zaškrtnutie tejto položky je to, aby v príslušnom mesiaci mal zamestnanec úhrn prijmov >0) . Štvrťrok, v ktorom sa nachádzajú naviazané SPP alebo je nesprávne zaškrtnutý zúčtovaný mesiac je nutné pre účely opätovného nápočtu prehľadu otvoriť.

2. Úvodná strana - položka Počet zamestnancov uvedených v časti V. s vyplateným daňovým bonusom je očistená o DB z RZD

3. V. časť - položka rodné číslo - odteraz sa načitava bez lomítka a zároveň pri cudzincoch sa nezobrazuje vôbec (u nich sa zobrazuje len ich dátum narodenia)

4. V. časť - položka Daňový bonus je očistená o DB z RZD

5. V. časť - z prílohy vypadli zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v daňovom prehľade, lebo majú len nenulové RZD celkom alebo RZD celkom a zároveň nenulový DB (t.j. napríklad zamestnanec, ktorému bolo vykonané RZD 2009 a jeho výsledkom je len vyrovnanie dane alebo vyplatenie/vybratie DB vrámci RZD).

6. V. časť - papierorová forma bola upravená tak, aby všetky načítané písmenká boli veľkým písmom

7. XML - zmena kódovej stránky na UTF-8 (nebolo možné načítať XML na portáli www.drsr.sk)

Použité skratky:

 • PP - pracovný pomer
 • SPP - súbežný pracovný pomer
 • HPP - hlavný pracovný pomer
 • DB - daňový bonus
 • RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka NOVINKA - Definovanie základu pre výpočet MZ z Paušálnych mzdových zložiek

V číselníku Mzdové zložky pribudla nová možnosť tvorenia základu pre výpočet danej MZ-ky. Ak má MZ-ka nastavený vstupný atribút Hodiny, Dni, Hodiny*Dni a ako základ pre výpočet je nastavená voľba Paušálne mzdové zložky, zobrazí sa nová záložka Paušálne MZ. Na túto záložku užívateľ môže nadefinovať aj základnú mzdu, ale aj z akých paušálnych mzdových zložiek má byť táto konkrétna mzdová zložka vypočítaná. Pri výpočte mzdy sa čiastka takto nastavenej MZ-ky potom spočíta ako súčet:

1. základnej mzdy na mzdovej karte (pri Type mzdy "mesačná" sa tarifná mzda zo mzdovej karty kráti počtom hodín mesačného fondu a pri Type mzdy "hodinová" sa vynásobí počtom hodín na tejto MZ-ke, ak je v kalendári mesačný fond = 0 hodín, tak sa berie mesačný fond daného mesiaca zo základného pracovného kalendára č. 001)

2. súčtu čiastok na MZ - kách zadaných na mzdovej karte na záložke Paušály a zrážky, ktoré sú zadané v definícii tejto MZ-ky, pričom sa zohľadňuje typ sadzby (hodinová, mesačná, podľa druhu mzdy), ktoré sú pokrátené/vynásobené hodinami na MZ-ke (tak ako v prípade základnej mzdy)

Príklad č. 1:
Výpočet prémie, ktorá sa má počítať ako 50% zo základnej mzdy, osobného ohodnotenia

Riešenie:
Na MZ-ke, ktorá má počítať tieto prémie (MZ X) zadáte:

 • na záložku Konštanty do položky Základ pre výpočet "Paušálne mzdové zložky" a do položky Percento zadáte hodnotu "50"
 • na záložku Paušálne MZ mzdové zložky: Základná mzda a Osobné ohodnotenie

Priamo do predspracovania alebo samotného výpočtu mzdy potom len užívateľ zadá na MZ X počet hodín, za ktoré má byť zamestnanec odmenený

Príklad č. 2:
Výpočet odmeny dohodára pri dohodnutej hodinovej sadzbe (t. j. hodinová sadzba sa bude násobiť skutočne odpracovanými hodinami zadanými/naimportovanými do Predspracovania alebo zadanými priamo do výpočtu mzdy)

Riešenie:
Vytvoríte novú MZ 1 pre zadanie hodinovej sadzby (odporúčame vytvoriť si kópiu napr. distribučnej MZ 700 - Dohoda o vykonaní práce), kde je nutné nastaviť:

 • vstupný formulár = Čiastka
 • na záložke Konštanty je potrebné zaškrtnúť položky Krátiť hodinami z tarifu, Vyradiť z tlače výplatnej pásky a Použiť pre paušály a zrušiť zaškrtnutie položky Použiť v Predspracovaní

Takto nastavené mzdové zložky potom užívateľ zadá na mzdovú kartu zamestnanca na záložku Paušály a zrážky spolu so zadaním dohodnutej hodinovej sadzby (pozor na nastavenie typu mzdy, Typ mzdy na záložke Pracovný pomer by mal byť nastavený na hodnotu "hodinová",príp. na tomto paušále sa zvolí v položka Sadzba hodnota "Podľa druhu mzdy").

Vytvoríte novú MZ 2 pre zadanie počtu odpracovaných hodín a samotný výpočet odmeny (odporúčamie vytvoriť si kópiu npar. distribučnej MZ 700 - Dohoda o vykonaní práce), kde je nutné nastaviť:

 • vstupný formulár Hodiny
 • na záložku Konštanty do položky Základ pre výpočet "Paušálne mzdové zložky", zaškrtnete položku Použiť v Predspracovaní a zrušíte zaškrtnutie položky Použiť pre paušály
 • na záložku Paušálne MZ mzdové zložky, na ktorých budete zadávať hodinovú sadzbu (tak ako to je pri hodinovo odmeňovanom zamestnancovi, ktorého pracovnoprávny vzťah je uzatvorený Pracovnou zmluvou, kedy sa hodinová sadzba zadáva na mzdovú kartu do položky Základná mzdy)

Priamo do predspracovania alebo samotného výpočtu mzdy potom len užívateľ zadá na MZ 2 počet hodín, za ktoré má byť zamestnanec odmenený a výpočet mzdy na tejto MZ-ke vynásobí sadzbu zo MZ 1 s počtom hodín zo MZ 2.


Oprava Ak bola medzi mzdovými zložkami tvoriacimi Základ pre prémiu dochádzková mzdová zložka a táto dochádzková mzdová zložka bola zadaná do predspracovania po výpočte prémie, ktorá mala byť počítaná z tejto dochádzkovej mzdovej zložky, nedošlo k automatickému prepočtu prémie (bolo nutné spustiť akciu Prepočet).

Upravené


Oprava Pri generovaní dávky 541 dochádzalo v niektorých prípadoch k nesprávnemu zaokrúhľovaniu vypočítaného poistenia.

Opravené


Verze 2.0.2011.0208 ze dne 11.03.2011

Novinka V generátore mzdových zostáv v zobrazení výsledku výpočtu bola upravená šírka stĺpcov pre triediace hladiská:
 • Priezvisko, Meno
 • Priezvisko, Meno, Osobné číslo


Novinka Editor výpočtu mzdy si nepamätá výšku okna.

Upravené


Novinka Kontrola pri likvidácii PN hlási

"Výpočet DVZ v roku vzniku PP.
Likvidácia PN vyžaduje DVZ. Pre jeho korektný výpočet najprv dochádzkovú MZ uložte ikonou "OK" a akciu Likvidácia spustite znova."

Aj keď sa nejedná o vznik PN v roku vzniku PP.

Kontrola upravená


Novinka Úpravy - Hlásenie o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 (XML, FDF,TXT)

1. úvodná strana - do počtu vyplatených DB a ZAMPRE sa počítajú len záporné hodnoty z Daňového prehľadu, z toho dôvodu, že tie sa považujú za vyplatené

2. časť IV. - upravené zobrazovanie riadkov A-H
upravené zobrazovanie znaku "X" v pätičke

3. časť V. - upravené zobrazovanie riadkov 8 a 9
z prílohy vypadli zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v daňovom prehľade, ale majú nenulové len RZD celkom (t.j. napríklad zamestnanec, ktorému bolo vykonané RZD 2009 a jeho výsledkom je len vyrovnanie dane, t.j. nejedná sa o vyrovnanie aj DB a ZAMPRE)

Použité skratky:

 • DB - daňový bonus
 • ZAMPRE - zamestnanecká prémia
 • RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka Elektronická forma - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie podaná hromadne zamestnávateľom (t. j. dávka 541 pre rok 2010)

Generovanie dávky 541 bolo upravené podľa zverejnenej štruktúry pre rok 2010 na www.rzzp.sk.

Viac informácií nájdete v príručke na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/.uploadsk/RZZP_2010.pdf


Novinka Elektronická forma - Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (t.j. dávka 542 pre rok 2010)

Generovanie dávky 542 bolo upravené podľa zverejnenej štruktúry pre rok 2010 na www.rzzp.sk.

Viac informácií nájdete v príručke na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/.uploadsk/RZZP_2010.pdf


Novinka Novinka - Generátor mzdových zostáv

V generátore mzdových zostáv vznikli 2 nové rozšírujúce funkcie:

MZPOJ_NP("Z|O","<cislo>")
POISTENIE_NP("Z|F","<druh poistenia>")

TIeto funkcie vracajú sociálne poistenie z rozpočítavaného sociálneho poistenia. Viac informácií o parametroch k jednotlivým funkciám nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_zost%C3%A1v_-_Mzdy_(SK)#Nov.C3.A1_zostava


Novinka POZOR - upravené zaokrúhľovanie VZ pre sociálne poistenie

Bol upravený výpočet krátenia MAXIMÁLNEHO vymeriavacieho základu. Teraz sa maximálny VZ podelí počtom kalednárnych dní daného mesiaca, takto vypočítaný denný VZ zaokrúhli na najbližší €C nadol a následne sa vynásobí počtom kalendárnych dní sociálneho poistenia v danom mesiaci.

(doteraz sa krátil maximálny VZ koeficientom dní a takto pokrátený sa zaokrúhľoval na najbližší €C nadol).Verze 2.0.2011.0206 ze dne 03.03.2011

Novinka Ak sa zadá priamo vo výpočte mzdy na záložku Predspracovanie mzdová zložka, ktorou zamestnanec prekročí fond pracovnej doby, a zároveň je zapnutá kontrola mesačného fondu, tak sa po upozornení na prekročený fond a následnom prekliknutí na záložku Základné údaje mzda automaticky neprepočíta.

Upravené


Oprava Pri tvorbe dohadnej položky v prípade, že neexistuje december roku, za ktorý sa DP tvorí, a zároveň sa priemer na dovolenku zadáva priamo do detailu vytvorenej dohadnej položky, po zadaní tohto priemeru dôjde k nesprávnemu prepočítaniu DP jednotlivých druhov poistenia.

Opravené


Oprava Pri odoslaní elektronického mesačného výkazu pre ZP portál hlási:

1. dátum odoslania - zlý dátumový formát
2. počet viet v tele dávky = 0

OpravenéVerze 2.0.2011.0204 ze dne 24.02.2011

Oprava Pri použití akcie eSociálnaPoisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) a následne po stlačení tl. Generuj vybehne hláška:
Varování nebo chybová hláška SQL: 121,15/ The select list for the INSERT statement contains more items than the insert list....

OpravenéVerze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Novinka V editore mzdového kalendára typu Nepravidelná a Nerovnomerná pracovná doba pribudol nový atribút "N.d." Zaškrtnutím tohto atribútu užívateľsky vypnete zákonný výpočet nároku na dovolenku pri nepravidelnom rozvrhnutí pracovnej doby a tým momentom je nárok dovolenky poskytovaný ako pri dovolenke za kalendárny rok (pravidelná pracovná doba).

V prípade uloženia takto upraveného kalendára budete na toto nezákonné nastavenie upozornený hláškou:

Vypli ste výpočet nároku dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovnej doby a porušujete § 104 Zákonníka práce. Výpočet nároku dovolenky bude nastavený ako dovolenka za kalendárny rok.


Novinka Prepočet miezd bol upravený tak, aby pri každej dôležitej akcii došlo k opätovnému prepočtu miezd a ku kontrole duplicity dochádzky.


Novinka Nad prehľadom Daňový prehľad vznikla možnosť generovania Hlásenia o vyúčtovaní dane....za rok 2010 vo formáte XML (cesta: Ročné zostavy/Daňový prehľad/akcia Správy/Generovanie správ).

Podrobné informácie k Hláseniu o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Hl%C3%A1senie_o_vy%C3%BA%C4%8Dtovan%C3%AD_dane_za_rok_2010


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy/Priemerný zárobok pre bankové účely vznikol nový tlačový formulár:

"(EUR) Potvrdenie o výške príjmu"

Tento tlačový formulár pracuje nad označenými záznamami a zobrazuje reálny príjem zamestnancov, môže slúžiť napríklad ako príloha k žiadosti o dávku v hmotnej núdzi.

Názov predchádzajúceho zamestnávateľa sa ťahá z Doplňujúcich údajov z položky Názov referencie, ktorá má poradové číslo 1 (cesta: Zamestnanci/Doplňujúce údaje/záložka Všeobecné/Poznámky).


Novinka Nad prehľadom Daňový prehľad vznikla možnosť generovania V. časti Hlásenia o vyúčtovaní dane....za rok 2010 vo formáte TXT (cesta: Ročné zostavy/Daňový prehľad/akcia Správy/Generovanie správ).

Podrobné informácie k Hláseniu o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Hl%C3%A1senie_o_vy%C3%BA%C4%8Dtovan%C3%AD_dane_za_rok_2010


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad vznikli nové tlačové formuláre:

FDF-Hlásenie na DÚ 2010 I. - IV. časť Hlásenie na DÚ 2010 V. časť FDF-Potvrdenie o podaní Hlásenia 2010

Podrobné informácie k Hláseniu o vyúčtovaní dane ... za rok 2010 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Hl%C3%A1senie_o_vy%C3%BA%C4%8Dtovan%C3%AD_dane_za_rok_2010


Novinka Mesačný výkaz ZP 2011 (papierová aj elektronická forma)


V zmysle usmernenia MZ SR sme vykonali nasledovné úpravy:

A. Výpočet mzdy/záložka Poistenie:

1. dochádzkové MZ-ky, ktoré pokrývajú dobu kedy platí zdravotné poistenie štát nekrátia počet dní poistenia (PN, OČR, MD... - t.j. poistenie trvá)

(t. j. MZ z prehľadu: cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Krátenie VZ\podzáložka MZ ku kráteniu VZ - zaškrtnutý atribút Poistné štát)

2. dochádzkové MZ-ky Skupiny Neplatené voľno a Absencia krátia počet dní poistenia - tento stav je označený na záložke Poistenie v atribúte Krátenie celý mesiac (t.j. je odhlásený zo ZP)

3. doba počas, ktorej je zamestnanec vyňatý z ES z dôvodu Rodičovská dovolenka (podmienkou je, aby mal zároveň vo výpočte mzdy použitú dochádzkovú MZ-ku so Skupiny dochádzka "Ostatné") kráti počet dní poistenia - tento stav je označený na záložke Poistenie v atribúte Krátenie celý mesiac (t.j. je odhlásený zo ZP)

4. pri zamestnancovi, ktorý počas doby, počas ktorej je odhlásený zo zdravotného poistenia (RD, NV, A, ukončený PP) celý mesiac, dosiahne nenulový vymeriavací základ pre ZP sa automaticky navýšia dni poistenia na počet dní mesiaca, kedy mu bol vyplatený príjem (t. j. je opätovne prihlásený do ZP, poistenie trvá)


B. Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/ tlač a akcia eZdravotná poisťovňa (Mesačný výkaz ZP a príloha):

1. do počtu prihlásených sa nepočítajú zamestnanci z bodu A2 a A3

2. do prílohy výkazu nevstupujú zamestnanci z bodu A2 a A3


Použité skratky:

 • ZP - zdravotné poistenie alebo zdravotná poisťovňa
 • MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • MZ - mzdová zložka
 • PN - pracovná neschopnosť
 • OČR - ošetrovné
 • MD - materská dovolenka
 • VZ - vymeriavací základ
 • RD - rodičovská dovolenka
 • NV - neplatené voľno
 • A - absencia
 • PP - pracovný pomer


Novinka Úprava - Nápočet daňového prehľadu

Pre účely údajov potrebných pre ročné hlásenie - V. časť bol upravený nápočet daňového prehľadu tak, aby odpočítal z čiastkového základu dane zamestnanca nedoplatok z RZZP z MR za zamestnanca (tak ako to je aj v prehľade RZD a v tlačovom formulári Potvrdení o zdaniteľnej mzde, kde je o nedoplatok z RZZP navýšené Poistné).

Tí užívatelia, ktorí mali vo výpočte mzdy za rok 2010 nedoplatky z RZZP za zamestnanca musia opätovne napočítať štvťrok, v ktorom tieto nedoplatky boli zapísané.

Postup nápočtu uzavretého štvťroka:

1. pomocou akcie Obdobie Daňového prehľadu/Otvorenie štvťroka otvorte štvťrok, v ktorom sú zapísané tieto nedoplatky z RZZP z MR

2. spustite akciu Nápočet daňového prehľadu/Všetky obdobia v roku (napočíta len otvorené štvrťroky)

3. skontrolujte si prepočítaný štvrťrok s odovzdaným Prehľadom o zrazených a odvedených preddavkoch...., nemalo by dôjsť k zmene.

4. pomocou akcie Obdobie Daňového prehľadu/Uzavretie štvťroka uzavrite otvorený štvťrok a postupujte ďalej podľa príručky, ktorú nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Hl%C3%A1senie_o_vy%C3%BA%C4%8Dtovan%C3%AD_dane_za_rok_2010


Novinka ÚPRAVA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania ZPS

V časti B - Skutočný stav došlo k úpravu výpočtu počtu:

1. čiastočných invalidný dôchodcov (ČID)
2. invalidných dôchodcov (ID)

Do počtu vstupujú všetci zamestnanci, ktorí majú priznaný čiatočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Tento údaj systém zisťuje z prehľadu Dôchodky nad mesiacom december, pričom zohľadňuje prípadné odobratie dôchodku, vznik a zánik pracovného pomeru. Ak je zamestnanec považovaný za osobu so ZP, čo len jeden deň v mesiaci, započítava sa za osobu so ZP za celý mesiac. Skutočný počet osôb so ZP sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Príklad:

 • priznaný ČID od 1. 1. 1996
 • vznik PP od 15. 7. 2010
 • zánik PP od 11.11.2010

Výpočet: 5/12=0,416 = 0 - t.j. do počtu ČID za rok 2010 sa nezapočítava

V zásade platí pravidlo, ak bol zamestnanec počas celého roka menej ako 6 mesiacov "invalidný" do počtu sa nezapočítava.


Novinka Pri generovaní papierového mesačného výkazu do SP v časti príloha bolo zmenené generovanie zhodných položiek.

A to pri výskyte viacerých úplne rovnakých položiek prílohy (rovnaké rodné číslo, rovnaké hodnoty vo všetkých položkách) sa vygeneroval do prílohy len 1 záznam.

UpravenéVerze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka Od 1. 1. 2011 zamestnanec, ktorý má priznaný invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok a zároveň tento zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek, neodvádza Príspevok v nezamestnanosti.

Takéhoto zamestnanca je možné označiť priamo v editore invalidného dôchodku pomocou nového zaškrtávacieho atribútu Dosiahnutie dôchodkového veku (cesta: Zamestnanci/Dôchodky).

Akonáhle získa záznam dôchodku (je možné označiť len pri druhu dôchodku: invalidný a čiastočný invalidný) toto označenie, pri ukladaní sa systém spýta na zmenu nastavenia poistenia na mzdovej karte pomocou vzoru. Systém ponúkne vzor DOCH_INV - Dôchodci priznanie dôchodku. Zároveň týmto označením sa získa aj zaškrtnutie na tlačovom formulári Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2011 v bode 1.


Novinka V definícii platobného príkazu typu "Jednotlivé zrážky" sa v editore položky zobrazoval atribút Typ výkazu.

Upravené, tak aby sa nezobrazoval.


Novinka V číselníku Zamestnanci bola rozšírená položka Skupina VP na 20 znakov (doteraz 10 znakov).


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

"Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2011"


Novinka Tlačový formulár "Potvr.zamestnávateľa o zam.na ND 2009" (cesta: Výpočet mzdy/akcia Prehľad PN pre nárok na ND) bol upravený tak, aby sa do položky Rodné číslo pri cudzincoch zobrazovalo SSN (cesta: Zamestnanci/Ďalšie údaje/atribút SSN).


Novinka Nastavenie kontácií v číselníku Mzdových zložiek v uzavretom období je možné vykonať, ak užívateľ uzavreté obdobie odomkne (cesta: Mzdové obdobie/akcia Odomkni mzdové obdobie). Po vykonaní nastavenia kontácií spustí Opakovanú uzávierku (cesta: Mzdové obdobie/akcia Opakovaná uzávierka).


Oprava Pri generovaní eSociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) sa objavuje hláška:

Neplatný názov stĺpca IPPlati!

Invalid column name IPPlati
Invalid column name PocetNezaopDeti....

Opravené


Oprava Pri generovaní platobného príkazu uvoľnej zrážky z depozitu, ktorá vznikla v minulom období, sa nedohľadá bankové spojenie.

Opravené.Verze 2.0.2011.0112 ze dne 28.01.2011

Novinka Úhrada sociálneho poistenia od 1.1.2011

Od 1.1. 2011 je potrebné uhrádzať sociálne poistenie (SP) do Sociálnej poisťovni zvlášť za zamestnancov uvedených v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MVPP) a zvlášť za zamestnancov uvedených vo Výkaze poistného a príspevkov (VPP).

Z toho dôvodu vznikla v riadku definície platobného príkazu možnosť označenia o úhradu akého výkazu sa jedná. Ak si užívateľ v riadku definície zvolí Typ odvodu "Soc. poistenie bez nem. dávok", tak sa mu zobrazí nová položka "Typ výkazu". Táto položka môže nadobudnúť tieto hodnoty:

 • Žiadny - t.j. bez rozlíšenia typu výkazu (t.j. ako doteraz)
 • MVPP - čiastky, ktoré vstupujú do výkazu MVPP
 • VPP - čiastky, ktoré vstupujú do výkazu VPP

Ten užívateľ, ktorý NEpotrebuje úhradu SP rozdelovať nemusí vykonať nič.

Ten užívateľ, ktorý potrebuje úhradu SP rozdeliť si nastaví pred generovaním platobného príkazu nové riadky definície (príp. novú definíciu, ak chce SP za VPP uhrádzať v inom termíne).

Postup:
(cesta: Definícia platobných príkazov)

 • užívateľ sa nastaví na definíciu, ktorou doteraz generoval platobný príkaz pre SP a stlačí tlačítko Oprava
 • vytvorí nový riadok definície pre Typ odvodu "Soc. poistenie bez nem. dávok"
 • vyberie Typ výkazu "MVPP"
 • vyberie bankové spojenie (pôvodné)
 • na záložku Mzdové zložky prenesie Mzdové zložky pre sociálne poistenie, tým sa tieto mzdové zložky označia pre typ výkazu MVPP
 • vytvorí nový riadok definície pre Typ odvodu "Soc. poistenie bez nem. dávok"
 • vyberie Typ výkazu "VPP"
 • vytvorí nové bankové spojenie, ktoré sa bude odlišovať od pôvodného v tom, že do položky Špecifický symbol zadá hodnotu MM99RRRR a prenesie ho do riadku definície
 • na záložku Mzdové zložky prenesie Mzdové zložky pre sociálne poistenie, tým sa tieto mzdové zložky označia pre typ výkazu VPP (sú to rovnaké mzdové zložky ako v bode 4)
 • zruší pôvodný riadok definície (pomocou tlačítka Zrušiť).


Novinka Denný vymeriavací základ a náhrada príjmu pri DPN 2011

Vo výpočte DVZ/PDVZ a náhrady príjmu pri DNP došlo v zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k nasledovným zmenám:

1. zaokrúhľovanie

DVZ a PDVZ sa od 1/2011 zaokrúhľuje na 4 d.m. nadol

POZOR: Tí užívatelia, ktorí už majú uzavretý rok 2010, t.j. majú vypočítané DVZ platné pre rok 2011 (z RO, ktorým je rok 2010) si musia pred likvidáciou DNP, ktorá vznikla po roku 2010 spustiť nad mzdovým obdobím 1/2011 nad prehľadom Mzdové údaje akciu Prepočet DVZ za rok 2010/Prepočítaj existujúce DVZ. Tento prepočet zohľadní nové zaokrúhľovanie.

2. výpočet DVZ

Pred likvidáciou PN systém zisťuje, či nemocenské poistenie trvalo 90 dní alebo menej ako 90 dní.

a. Ak trvalo viac ako 90 dní, DVZ sa počíta tak ako do konca roku 2010.

b. Ak trvalo menej ako 90 dní, DVZ pri likvidácii DNP, ktoré vznikli po roku 2010 sa počíta nasledovne z RO:

 • od vzniku NP do DŇA predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla ND
 • sa nevylučuje prerušenie poistenia ani vylúčené doby

3. výpočet PDVZ

PDVZ pripadajúci na 1 deň NP je v danom mesiaci 1/28, 1/31,.... (doteraz to bola vždy 1/30 bezohľadu na to, v ktorom mesiaci sa PDVZ počíta).

Použité skratky:

 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PDVZ - pravdepodobný denný vymeriavací základ
 • RO - rozhodné obdobie
 • NP - nemocenské poistenie


Novinka Nový VÝKAZ SP 2011

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol nový stĺpec Typ výkazu. Tento stĺpec nadobúda hodnoty:

 • Žiadny = iné ako sociálne poistenie od roku 2011
 • MVPP = sociálne poistenie do MVPP
 • VPP = sociálne poistenie do VPP

Nad týmto prehľadom pribudol nový tlačový formulár:

SP - komplet od 1. 1. 2011 (VPP)


Novinka Nový elektronický VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV 2011

Tento výkaz sa bude prvýkrát vytvárať za mzdové obdobie 1/2011 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/eSociálna poisťovňa a to novou akciou Výkaz (VPP) v XML štruktúre 2011.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Výpočet vymeriavacieho základu pre SP 2011

V zmysle novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení § 139b zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení výpočet vymeriavacieho základu v týchto prípadoch:

(1) Ak zamestnancovi s pravidelným mesačným príjmom (PP) (okrem dohôd) bol vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinného poistenia v nezamestnanosti a zamestnancovi s nepravidelným príjmom (NP) bol vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku; § 138 ods. 1, 6, 8 až 13 a 18 platia rovnako.

(2) Ak zamestnancovi s nepravidelným príjmom (NP) bol vyplatený príjem zo závislej činnosti počas trvania dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu; § 138 ods. 1, 6, 8 až 13 a 18 platia rovnako.

Z tohto dôvodu vznikli nasledovné programové úpravy:

1. rozlíšenie pravidelného a nepravidelného príjmu na mzdovej karte - zaškrtávacie políčko NP
2. rozlíšenie zamestnancov podľa sociálneho poistenia v prehľade Výpočet mzdy - nový atribút "Stav SP", ktorý sa po výpočte automaticky napĺňa a môže nadobudnúť nasledovné hodnoty: Dohody (zrušené 2010) - t.j. dohoda zanikla pred rokom 2010
Dohody (zrušené) - t.j. dohoda zanikla po roku 2010 pred vybraným obdobím
Zrušené (2010) - t.j. pracovný pomer zanikol pred rokom 2011

Prerušené (2010) - t.j. prerušenie poistenia trvá a vzniklo pred rokom 2011

Neurčené - t.j. označenie výplat do 12/2010 a od 1/2011 budú takto označené tie výplaty, ktoré boli vypočítané verziou s algoritmom výpočtu 2010 a nižším

Trvá - t.j. PP a poistenie trvá

Zrušené - t.j. PP a pracovný pomer zanikol po roku 2010 pred vybraným obdobím

Prerušené - t.j. PP, prerušenie poistenia trvá minimálne celý vybraný mesiac

Trvá (NP) - t.j. NP a poistenie trvá

Zrušené (NP) - t.j. NP a pracovný pomer zanikol po roku 2010 pred vybraným obdobím

Prerušené (NP) - t.j. NP, prerušenie poistenia trvá minimálne celý vybraný mesiac

3. spätné rozpočítanie sociálneho poistenia:

a. Ak zamestnancovi s pravidelným príjmom (PP) PO ZÁNIKU povinného NP, DP, PvN a zamestnancovi s nepravidelným príjmom (NP) zamestnávateľ vypláca príjem zo závislej činnosti, užívateľ zadá do mesiaca zúčtovania príslušnú príjmovú mzdovú zložku. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o príjem po záníku pracovného pomeru resp. prerušení poistenia dôjde k automatickému spätnému rozpočítaniu vymeriavacieho základu na každý kalendárny mesiac trvania poistenia v poslednom kalednárnom roku.
Detail tohto rozpočítavania za daného zamestnanca si užívateľ vie pozrieť priamo v editore Výpočtu mzdy na záložke Poistenie cez novú akciu Spätné rozpočítanie sociálneho poistenia.

b. Ak zamestnancovi s NP bol vyplatený príjem zo závislej činnosti POČAS trvania DP, užívateľ zadá do mesiaca zúčtovania príslušnú príjmovú mzdovú zložku. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o príjem NP počas trvania DP dôjde k automatickému spätnému rozpočítaniu vymeriavacieho základu na každý kalendárny mesiac trvania poistenia v poslednom kalednárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné za jednotlivé fondy z maximálneho VZ.
Detail tohto rozpočítavania za daného zamestnanca si užívateľ vie pozrieť priamo v editore Výpočtu mzdy na záložke Poistenie cez novú akciu Spätné rozpočítanie sociálneho poistenia.

POZOR: spätne sa rozpočítava len do mzdových období, v ktorých existovala mzdová karta s nastavenou záložkou Poistenie, t.j. od mesiaca, od ktorého zamestnanca zamestnávateľ zaregistruje - prihlási do Sociálnej poisťovni musí takémuto zamestnancovi vytvoriť mzdovú kartu, aj v prípade, že mu od prvého mesiaca registrácie nebude vyplácať príjem.


Popis položiek prehľadu Spätné rozpočítanie sociálneho poistenia

 • Rok - rok, za ktorý sa rozpočítava SP
 • Mesiac - mesiac, za ktorý sa rozpočítava SP
 • Mesiac od - hranica, od ktorej sa začína zisťovať možnosť rozpočítania
 • Mesiac do - hranica, do ktorej sa zisťuje možnosť rozpočítavania
 • MZ - mzdová zložka, pre daný rozpočítavaný druh poistenia
 • Názov mzdovej zložky - názov mzdovej zložky, pre daný rozpočítavaný druh poistenia
 • VZ celkom - celkový príjem, ktorý vstupuje do VZ daného fondu a rozpočítava sa
 • Mesiacov - konečný počet mesiacov pre výpočet alikvótnej časti
 • VZ alikvót. - alikvótna časť príjmu, ktorý tvorí vymeriavací základ (t.j. VZ celkom/Mesiacov)
 • VZ maximálny - maximálny vymeriavací základ pre daný fond z výpočtu mzdy
 • VZ ostatný - vymeriavací základ uplatnený skoršími rozpočtami z predchádzajúcich rozpočítavaní
 • VZ výpočet - vymeriavací základ z výpočtu mzdy
 • VZ uplatnený - finálny VZ pre daný rozpočet SP, z ktorého sa počíta poistné
 • Stav SP - popis v bode č. 2
 • Kal. dni - kalednárne dni z výpočtu poistného
 • Percento - pre príslušný fond z výpočtu mzdy alebo z číselníka poisťovní
 • Odvod - vypočítané poistné z VZ uplatnený
 • Stav - môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:
  • 0=Nepoužité
  • 1=Pripravené pre rozpočet
  • 2=Dosiahnutie maximálneho VZ
  • 3=Chýba definícia SP v MÚ
  • 4=SP rozpočítané

4. upravený prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní - pribudol nový atribút "Typ výkazu", ktorý nadobúda hodnotu:

 • žiadny - t.j. nie je to odvod do sociálnej poisťovni
 • MVPP - t.j. odvod do sociálnej poisťovni, ktorý vstupuje do Mesačného výkazu poistného a príspevkov
 • VPP- t.j. odvod do sociálnej poisťovni, ktorý vstupuje do Výkazu poistného a príspevkov

5. nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní pribudli nové akcie:

eSociálna poisťovňa sa od 1/2011 rozvetvuje:

 • Mesačný výkaz (MVPP) - touto akciou sa generuje elektronický mesačný výkaz podľa XML štruktúry platnej od roku 2011
 • Výkaz (VPP) - touto akciou sa generuje elektronický výkaz (nový) podľa XML štruktúry platenj od roku 2011

Spätné rozpočítanie sociálneho poistenia - prehľad za všetkých zamestnancov, ktorí mali rozpočítané sociálne poistenie vo vybranom období

6. kontroly po odomknutí uzavretých mzdových období
akonáhle bolo zamestnancovi za odomknuté obdobie spätne rozpočítané sociálne poistenie, nie je povolený prepočet takejto mzdy

7. Tlačové formuláre - zohľadnenie rozpočítaného sociálneho poistenia:

 • výplatná páska, mzdový list


Novinka Nový MESAČNÝ VÝKAZ SP 2011

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikol nový stĺpec Typ výkazu. Tento stĺpec nadobúda hodnoty:

 • Žiadny = iné ako sociálne poistenie od roku 2011
 • MVPP = sociálne poistenie do MVPP
 • VPP = sociálne poistenie do VPP

Nad týmto prehľadom pribudol nový tlačový formulár:

SP - komplet od 1. 1. 2011 (MVPP)


Novinka Vzhľadom k tomu, že sa od roku 2011 menia základy poistenia zdravotného aj sociálneho, vznikla možnosť tieto základy nastaviť hromadne. Nad prehľadom Konštanty a číselníky/Mzdové zložky pribudli do akcie Hromadné zmeny 2 podakciei:
 • Základ poistenia - pridaj
 • Základ poistenia - odober

Pred použitím akcia Hromadná zmena si užívateľ označí tie MZ-ky, na ktoré chce preniesť následne vybrané druhy poistenia. Po zvolení akcie "Základ poistenia - pridaj" sa ponúkne zoznam všetkých druhov poistenia (t.j. mzdové zložky skupiny Zákonné poistenie), užívateľ si označí tie druhy poistenia, ktoré majú tvoriť základ poistenia vybraných mzdových zložiek. Ak potrebujeme užívateľ odobrať z označených mzdových zložiek niektoré druhy poistenia, zvolí podkaciu "Základ poistenia - odober", ktorá ponúkne zoznam všetkých druhov poistenia a užívateľ si označí tie druhy poistenia, ktoré nemajú tvoriť základ poistenia vybraných mzdových zložiek.

Pri generovaní novej databázy sa nasledovné distribučné mzdové zložky už nastavia podľa pravidiel platných od 1. 1. 2011:

Čislo MZ  Názov MZ			       ZP	  SP  daň
235     Vojenské cvičenie			   áno  áno  áno
575	   Náhrada za stratu zárobku		   nie  nie	 nie
730	   Auto do dane			   áno  áno	 áno
731	   Príspevok ku mzde			   áno  nie	 áno
792	   Cestovné nad limit			   áno  áno  áno
793	   Vrátené soc. poistenie - zamestnanec  nie  nie	 áno
682	   Pracovné a životné jubileá		   áno  áno  áno
690	   Odstupné (čiastka)			   áno  áno  áno
691	   Odstupné (výpočet)			   áno  áno  áno
692	   Odchodné (výpočet)		       áno  áno  áno
453	   Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska áno  áno  áno


Novinka V súvislosti s novou definíciou zamestnanca z pohľadu sociálneho poistenia pribudli do generovania nové vzory sociálneho poistenia:
Systémový Kód		Názov					    Skupina
A	  DRUZ_NP	Člen družstva s nepravidelným príjmom		DRUZ
A	  DRUZ_PP	Člen družstva s pravidelným príjmom		DRUZ
A	  DRUZ_PV	Člen družstva s prac.vzťahom k družstvu - NP	DRUZ
A	  KON_NP	Konateľ s nepravidelným príjmom	     	KON
A	  KON_NP_D	Konateľ s NP - priznanie dôchodku		KON
A	  KON_PP	Konateľ s pravidelným príjmom		    KON
A	  KON_PP_D	Konateľ s PP - priznanie dôchodku		KON
A	  KON_PP_ID	Konateľ s PP - priznanie inv. dôchodku		KON

Poznámka:
Konateľ má zhodné sociálne poistenie ako Spoločník s. r. o., Komandista k.s., Štatutár, Príkazná zmluva – t.j. pri týchto zamestnancoch sa môže požiť rovnaký vzor ako pri konateľovi.


Novinka Zrušenie zrážkovej dane od 1/2011

V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov došlo k vypusteniu § 43 ods. 3 písm. j., t. j. k zrušeniu možnosti zdaňovať daňou vyberanou zrážkou príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a.) až g.), ktorého úhrnná výška od daného zamestnávateľa nepresiahla za kalendárny mesiac úhrnnú sumu € 165,97 a u ktorého si daňovník neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33.

Z toho dôvodu pribudli v mesiaci január 2011 kontroly:
1. pri vstupe do prehľadu Mzdové údaje sa kontroluje v číselníku Dane existenica symbolu "ZD", výskyt dane so symbolom "ZR1" v mzdových údajoch. Akonáhle systém zistí, že má niektorý zamestnanec na mzdovej karte použitý symbol dane "ZR1" upozorní nato a zároveň ponúkne možnosť nahradenia symbolom dane "ZD", t.j. zobrazí sa hláška:

"Legislatíva platná od 1. 1. 2011 - Zrážková daň.

Existujú zamestnanci s nastavenou zrážkovou daňou typu "ZR1" v Mzdových údajoch. Chcete zmeniť typ dane "ZR1" u týchto zamestnancov na typ dane "ZD"?

Ak užívateľ zvolí Áno, dôjde k zmene tohto typu dane nad všetkými mzdovými kartami (aj s ukončeným PP) a zároveň dôjde k zrušeniu typu dane "ZR1" z číselníka Dane.

Ak užívateľ zvolí Nie, systém nevykoná nič.

2.Priamo vo výpočte mzdy je kontrola, ktorá nepovolí výpočet mzdy zamestnanca, ktorý má na mzdovej karte použitý symbol dane "ZR1" a zároveň táto daň je typu "zrážková", t.j. zobrazí upozornenie:

"Nepovolený typ dane (zrážková daň)".

Nad číselníkom Dane po spustení akcie Generuj sa od roku 2011 nebude generovať daň so symbolom "ZR1". Pri generovaní novej databázy a po nastavení 1. ostrého obdobia, ktoré bude vyššie ako rok 2010 sa do číselnik Dane nevygeneruje symbol "ZR1".

UPOZORNENIE:

V číselníku Dane sú 2 distribučné symboli daní:

 • ZD - preddavková daň
 • ZR1 - zrážková daň

Ak si užívateľ vytvoril pre slovenskú legialstívu vlastné symboly daní, odporúčame, aby si pomocou tlačítka Generuj doplnil nami platné a dodávané a tie použil od 1/2011 v mzdových kartách. Samozrejme dane vytvorené pre iné účely (napr. pre inú legislatívu, iné druhy príjmov a pod.) použije podľa potreby ako doteraz.

TIP:

Nad prehľadom Dane (cesta: Konštanty a číselníky) a nad vybraným symbolom po spustení akcie Zamestnanci je prehľad zamestnancov, ktorí majú daný symbol dane priradený na mzdovej karte, t.j. na symbolom "ZR1" by pred výpočtom mzdy za 1/2011 nemal byť žiadny zamestnanec.


Novinka ZRUŠENIE niektorých ročných odpočítateľných položiek 2011

V zmysle novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov Z.z. v znení neskorších predpisov sa od 1. 1. 2011 rušia nasledovné ročné odpočítateľné položky:

 • DDS príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie
 • DVZP - náklady na ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka
 • ÚS - finančné prostriedky na účelové sporenie
 • ŽP - poistné na životné poistenie

Tzn., že tieto odpočítateľné položky sa poprvýkrát neuplatnia v RZD za rok 2011.

Z toho dôvodu bolo od mzdového obdobia 1/2011 ošetrené generovanie číselníkov (cesta: Konštanty a číselníky):

 • Odpočítateľné položky a bonusy
 • Sumačné odpočítateľné položky

tak, aby sa tieto OP už nevytvárali.

A zároveň nad mzdovým obdobím 1/2011 po prvom vstupe do prehľadu Výpočet mzdy systém oznámi:

"Legislatíva platná od 01. 01. 2011 - Ročné odpočty.
Budú zrušené neplatné ročné odpočítateľné položky pre rok 2011."


Novinka V zmysle Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zo dňa 6.12. 2010 uvádzame:

I. Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať za zdaňovacie obdobie roka 2010 nové navrhované tlačivo:
„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok“.

Súčasťou tejto verzie je nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane nový tlačový formulár:
"Ročné zúčtovanie dane 2010"

II. Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivo:
„Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595 ?2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“)“.

Použitie vzoru tlačiva Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona, platného na roky 2006 až 2010, zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, sa akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

Súčasťou tejto verzie je nad prehľadom Ročné zostavy nový tlačový formulár:
"Vyhlásenie na zdan. príjmov FO 2011"

III. Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, používať za zdaňovacie obdobie roku 2010 rovnaké vzory tlačív, ako boli odporúčané Ministerstvom financií Slovenskej republiky za zdaňovacie obdobie roku 2009.

Nasledovné daňové tlačové formuláre zostávajú v platnosti aj pre rok 2010:

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane):

 • Žiadosť o RZD 2009, 2010
 • Potvrdenie o zapl.dane (2%) 2009, 2010

(cesta: Ročné zostavy):

 • Potvrdenie o zúčt. príjm. 2009, 2010


Novinka Nový elektronický MESAČNÝ VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV 2011

Tento výkaz sa bude prvýkrát vytvárať za mzdové obdobie 1/2011 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/eSociálna poisťovňa a to novou akciou Mesačný výkaz (MVPP) v XML štruktúre 2011.


Novinka Nový ROČNÝ VÝKAZ o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2010

Nad prehľad Ročné zostavy pribudol nový Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2010 pod názvom"Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2010".

V časti A v riadku 1 bol očistený priemerný evidenčný počet zamestnancov vo FO o "dohodárov". T.j. do riadku A1 systém načítava tento údaj z prehľadu Prepočítané stavy/akcia Stavy za obdobie z polozky „Prepočítaný stav bez vyňatia – priemerná hodnota“ (PS bv-priem) očistený o "dohodárov".


Novinka Nové RLFO - väzby

Pri generovaní novej databázy, príp. po spustení akcie Generuj sa do prehľadu RLFO - väzby dogenerujú (ak už neexistujú) nasledovné záznamy:

MZ   Nazov MZ        Dovod prer.      KD
202  Prac.úraz - doch.    8           364
204  Ostatný úraz - doch.  8           364

Tí užívatelia, ktorí používajú iné dochádzkové MZ-ky pre pracovný a ostatný úraz si podľa tohto vzoru musia nastaviť väzby ručne.


Novinka Doplnenie nastavenie do existujúcich ELDP - väzieb

K nasledovným distribučným väzbám bola doplnená hodnota do položky: KD do "364".

Číslo  Názov MZ      Znak   KD do  VD KD  VZ      Poisťovňa
208   Ostatný úraz    A    364   áno   poistenie   SP
209   Pracovný úraz    A    364   áno   poistenie   SP

Tí užívatelia, ktorí majú tieto väzby už vygenerované si túto hodnotu doplnia ručne, alebo po zmazaní väzby sa zmazaná väzba vygeneruje s novým nastavením.

Tí užívatelia, ktorí používajú iné druhé likvidačné MZ-ky pre pracovný a ostatný úraz si podľa tohto vzoru musia nastaviť väzby ručne.

Toto nastavenie zabezpečí prerušenie poistenia na ELDP po uplytnutí 52. týždnoch trvania dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu pracovného a ostatného úrazu v prípade, že je nastavené v mzdovom období vzniku takéhoto úrazu.


Novinka VRECKOVÉ pri zahraničnej služobnej ceste (ZSC) 2011

Od 1. 1. 2011 v zmysle § 5 ods. 5 písm. a.) zákona o dani z príjmov nie je predmetom dane cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok OKREM vreckového poskytovaného pri ZSC.

Uvedené sa vzťahuje na vreckové pri ZSC, ktoré bolo poskytnuté pri ZSC, na ktorú bol zamestnanec vyslaný po 31. 12. 2010.

Z uvedené vyplýva, že poskytnuté vreckové pri ZSC vstupuje zároveň do VZ pre zdravotné a sociálne poistenie.

Z toho dôvodu pri vygenerovaní novej databázy vznikne nová distribučná MZ-ka:

 • Číslo: 794
 • Názov: Vreckové pri ZSC
 • Skupina MZ: Nešpecifikovaný príjem
 • Hrubý prjem: áno
 • Príjem do vyúčtovania: áno
 • Základ pre daň: áno
 • Základ poistenia: všetky sociálne a zdravotné poistenia

Táto MZ-ka slúži okrem započítania do základu dane, základu zdravotného a sociálneho poistenia aj k vyplateniu. Ak zamestnávateľ potrebuje MZ-ku, ktorá bude slúžiť len na započítanie do základu dane, základu zdravotného a sociálneho poistenia bez vyplatenia (z dôvodu vyplatenie z pokladne alebo bankovým prevodom mimo miezd), spraví si kópiu z tejto distribučnej MZ-ky a atribút Príjem do vyúčtovania NEzaškrtne.

Tí užívatelia, ktorí už majú vygenerované databázy a potrebujú takúto MZ-ku, musia si ju vytvoriť ručne.


Novinka Nad prehľadom Priemerné zárobky pre bankové účely (cesta: Ročné zostavy) pribudol nový tlačový formulár:

(EUR) Priemerný zárobok (bez DB) II.

Rozdiel oproti doterajšiemu je v tom, že sa do čistej mzdy ani priemernej čistej mzdy nezapočítava daňový bonus.


Oprava Nie je možné rozkopírovať - občerstviť mzdové generátorové zostavy do firmy, v ktorej v čase rozkopírovania táto zostava neexistuje.

OpravenéVerze 2.0.2011.0104 ze dne 04.01.2011

Novinka UPOZORNENIE

Mzdové konštanty pre RZD a RZZP 2010

Súčasťou tejto verzie sú mesačné aj ročné mzdové konštanty potrebné pre správny výpočet RZD a RZZP za rok 2010.

Aktualizáciu konštánt nad mzdovým období 12/2010 je možné spustiť 2 spôsobmi:

1. akciou Aktualizácia mzdových konštánt
alebo
2. akciou Aktualizácia konštánt pre RZ... (túto akciu je možné spúšťať aj nad uzavretým rokom)


Novinka eRLFO za rok 2010 - zmena

Dňa 31.12. 2010 oznámila Sociálna poisťovňa:

"Zároveň oznamujeme, že od 31.12.2010 je možné zasielať RLFO a RLZEC len prostredníctvom verzie 2011. Platí to aj pre RLFO a RLZEC za obdobie pred 1.1.2011.

Zamestnávateľ, zamestnávajúci zamestnancov s nepravidelným príjmom k 1. januáru 2011, je povinný prihlásiť týchto zamestnancov najneskôr do 31. januára 2011."

(zdroj: eSluzbyServiceDesk@socpoist.sk)

Z toho dôvodu sme povolili zobrazovanie nových akcií eRLFO:

 • Individuálne (verzia 2011)
 • Hromadné podanie (verzia 2011)

aj nad mzdovými obdobiami 10 -12/2010.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export