Důležité:


Mzdy (SK) - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Novinka Prehľad stavu zrážok zo mzdy

Nad prehľadom Paušály a zrážky vznikla nová akcia Prehľad stavu zrážok zo mzdy za obdobie.V novom prehľade sa zobrazia len paušálne MZ typu Zrážky zo mzdy, ktoré majú v číselníku MZ nastavený atribút Kontrola na celkom zraziť.

O stave zrážok informujú atribúty:

 • Celkom zraziť - Vami zadaná čiastka, ktorá má byť celkovo zrazená
 • Celkom zrazené - doteraz zrazená čiastka, vrátane zrážky aktuálneho mesiaca
 • Zostáva zraziť - jedná sa o rozdiel medzi čiastkami Celkom zraziť a Celkom zrazené
 • Dátum umorenia - posledný deň obdobia, kedy bola vykonaná finálna zrážka
 • Dátum uzavretia - posledný deň obdobia, keby bola vykonaná uzávierka finálnej zrážky
 • Doteraz zrazené - to, čo bolo zrazené do konca predchádzajúceho mesiaca
 • Aktuálna zrážka - výška zrážky v mzde vo vybranom období
 • Posledná zrážka - výška naposledy zrazenej čiastky
 • Dátum poslednej zrážky - dátum naposledy zrazenej čiastky - posledný deň v mesiaci


Novinka Doplňujúce údaje atribút PRACOVISKO bol upravený tak, že pokiaľ si užívateľ nevyberie žiadny z ponúkaných pracovísk (OŠ), zobrazí sa druhá ponuka s možnosťou výberu Kódu okresu.

Využitie:
Tí užívatelia, ktorí sa zúčastňujú zberu štatistický zisťovní pre spoločnosť Trexima napĺňajú do tohto atribútu kódy okresu pracoviska.

Použité skratky:
OŠ - organizačná štruktúra


Novinka V zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov § 38 Ročné zúčtovanie ods. 6:

"(6) Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca vráti a daňový bonus alebo jeho časť do výšky ustanovenej týmto zákonom vyplatí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za APRÍL v roku, v ktorom sa zúčtovanie preddavkov vykonáva....."

Z tohho dôvodu bol povolený prenos výsledkov RZD (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane/akcia Prenes preplatky do miezd) aj do APRÍLA nasledujúceho roka (doteraz bol povolený len do januára až marca).


Novinka V prípade, že bola v generátore mzdových zostáv vytvorená mzdová zostava s nastaveným atribútom "Len zamestnanci so mzdovými zložkami z definície zostavy", dochádzalo k chybe Incorrect syntax near ")", pokiaľ nemal v danom období žiadny zamestnanec vo výpočte použitú mzdovú zložku z definície.

Pokiaľ k takejto situácii dôjde, program upozorní na túto skutočnosť hláškou Mzdová zložka nenájdená.


Novinka NOVINKA - ÚČTOVANIE DOHADNÝCH POLOŽIEK za nevyčerpanú dovolenku z MR

UPOZORNENIE:

Funkcionalita je platná od mzdového obdobia 1/2010.
Nastavenie kontácií a MZ-iek pre tvorbu ako aj čerpanie dohadných položiek je možné LEN PRED samotným generovaním tvorby DP a len v neuzavretom mzdovom období.

1. distribučné MZ-y pre tvorbu a čerpanie DP:

 • 750 - Dohadná položka - tvorba nevyč. dov.
 • 751 - Dohadná položka - tvorba zdr. poistenie
 • 752 - Dohadná položka - tvorba soc. poistenie
 • 753 - Dohadná položka - čerpanie nevyč.dov.
 • 754 - Dohadná položka - čerpanie zdr. poistenie
 • 755 - Dohadná položka - čerpanie soc. poistenie

Ak sa tieto MZ-ky nenachádzajú v číselníku Mzdové zložky (cesta: Konštatny a číselníky/Mzdové zložky) užívateľ si ich vytvorí podľa nasledovného vzoru:

 • Skupina MZ = Nešpecifikovaný príjem
 • Vstupný formulár = Výpočet
 • všetky ostatné atribúty nezaškrtnuté, príp. s hodnotou "Nie"

2. Nastavenie kontácií pre tvorbu a čerpanie DP "náhrada za dovolenku z MR":
(cesta: Konštatny a číselníky/záložka Sadzby a konšt./podzáložka Dovolenka/časť Dohadné položky)

MZ-ku pre tvorbu DP - náhrada dovolenky z MR zadá užívateľ do atribútu Tvorba DP - Číslo MZ.
MZ-ku pre čerpanie DP - náhrada dovolenky z MR zadá užívateľ do atribútu Čerpanie DP - Číslo MZ.

Samotnú kontáciu užívateľ zadá buď priamo do definície MZ-ky na zál. Účtovanie alebo k číslu MZ-ky do atribútu Kontácie.

3. Nastavenie kontácií pre tvorbu a čerpanie DP "sociálne a zdravotné poistenie za firmu z náhrady za dovolenku z MR":
(cesta: Konštatny a číselníky/Poisťovne/záložka Poistenie/časť dohadné položky)

MZ-ku pre tvorbu DP - poistenie ZP a SP zadá užívateľ do atribútu Tvorba DP - Číslo MZ na všetkých druhoch poistenia.
MZ-ku pre čerpanie DP - poistenie ZP a SP zadá užívateľ do atribútu Čerpanie DP - Číslo MZ na všetkých druhoch poistenia.

Samotnú kontáciu užívateľ zadá buď priamo do definície MZ-ky na zál. Účtovanie a v prípade, že chce účtovať tvorbu a čerpanie DP analyticky po jednotlivých druhoch poistenia, tak kontáciu zadá pri každom fonde k číslo MZ-ky do atribútu Kontácie.

4. Kontrola účtovných kontácií
(cesta: Výpočet mzdy/Účtovanie miezd/akcia Kontrola účtovných kontácií)

Pred samotným generovaním kontácii sa ponúka možnosť kontroly kontácií. Táto kontrola bola rozšírená o kontrolu nastavenia mzdových zložiek pre jednotlivé druhy DP. Pokiaľ niektorá z existujúcich DP (tvorba alebo čerpanie) nemá nastavenú MZ-ku, kontrola zahlási chybu a prípadne generovanie predkontácií prebehne bez generovania predkontácii DP,. Číslo kontácie pre danú DP sa primárne berie z nastavenia v mzdových konštantách a v definícii poisťovní, rovnako ako MZ-ky pre zaúčtovanie DP. Pokiaľ nie sú čísla kontácií zadané týmto spôsobom, bude príslušná DP zaúčtovaná podľa kontácie nastavenej v odpovedajúcej účtovnej skupine na mzdovej zložke DP. Ak kontácia nie je zadaná ani na MZ, objaví sa táto MZ v Prehľade mzdových zložiek bez priradených kontácií. Prehľad, ktorý sa zobrazí po ukončení kontroly kontácií má nový názov "Prehľad mzdových zložiek bez priradených kontácií" a riadky sú zoradené vzostupne podľa čísla MZ.

Útvar, Zákazka, Nákladový okruh a Vozidlo sa do riadku predkontácie DP prenášajú zo mzdových údajov zamestnanca.

Použité skratky:

 • MZ - mzdová zložka
 • DP - dohadné položky
 • MR - minulý rok
 • ZP - zdravotné poistenie
 • SP - sociálne poistenie


Novinka PREČERPANÁ DOVOLENKA

Ak zamestnanec vyčerpá dovolenku (alebo jej časť) a nárok na dovolenku mu do konca kalednárneho roka, príp. do skončenia pracovného pomeru nevznikne, je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú mu nárok nevznikol/zanikol. Nakoľko v čase vyplatenia náhrady mzdy za dovolenku, bolo zaplatené poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia, v čase vrátenia/storna náhrady mzdy za dovolenku je potrebné zamestnancovi/zamestnávateľovi vrátiť poistné na sociálne poistenie zaplatené bez právneho dôvodu a to LEN prostredníctvom Žiadosti o vrátenie poistného do SP, ktoré bolo zaplatené bez právneho nároku.
Pre účely zadania prečerpanej dovolenky sa v súčasnosti používajú distribučné MZ 520-521 Prečerpaná dovolenka, ktoré znižujú (nadobúdajú zápornú hodnotu) okrem iného aj VZ pre sociálne poistenie, čo v súčasnosti nie je možné (viď:
http://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--neprehliadnite--informacia-o-zmene-postupu-pri-vykazovani-vymeriavacieho-zakladu-a-poistneho-na-socialne-poistenie-vo-vykaze-poistneho-na-socialne-poistenie-a-prispevkov-/1755s24827c?).

Z toho dôvodu pri generovaní novej databázy vytvárame novú MZ:

číslo: 522
názov: Prečerpaná dovolenka bez soc.poist.
ostatné nastavenia rovnaké ako pri MZ-ke 521 - Prečerpaná dovolenka až na záložku Základ poistenia, kde sú len základy pre zdravotné poistenie.
Táto MZ-ka zníži hrubú mzdu/príjem, úhrn zdaniteľných príjmov zamestnanca a VZ na ZP a zároveň sa vygeneruje aj do prehľadu ISCP-väzby (cesta: ISCP/ISCP-väzby).

Upozornenie: Užívatelia na existujúcich databázach, ktorí ešte nemajú vytvorenú takúto MZ-ku, si ju musia v prípade potreby vytvoriť a nastaviť sami.

NEZABUDNITE:

Ak si vytvoríte túto MZ-ku, je potrebné ju nastaviť aj do Konštánt a číselníkov na záložku Sadzby a konšt./podzáložka Dovolenka do atribútu MZ-prečerpaná dovolenka, prípadne priamo do mzdových údajov zamestnancov na záložku Dovolenka do atr. Číslo MZ pri atribúte Prečerpané dni. Ako aj do prehľade ISCP - väzby do skupiny "Náhrady mzdy".

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • MZ - mzdová zložka
 • ZP - zdravotné poistenie
 • SP - Sociálna poisťovňa


Novinka V generátore mzdových zostáv je umožnené pri funkciách, pri ktorých to má logický význam, definovať viac desatinných miest ako 2 (max. 4), napr. pri funkcii a parametre MZPAUS("SAZBA",<cislo>).


Novinka Prehľad Mzdový list (cesta: Ročné zostavy/akcia Mzdový list) bol doplnený o možnosť zobrazenia nových stĺpcov (pomocou tl. Nastav):
 • Praca vo sviatok - dni
 • Sviatok náhrada - dni
 • Sviatok tarif - dni

t.j. aj pipeline xMzList01-12 a xMzlistCelkem obsahuje uvedené atribúty.


Novinka NOVINKA v editore Registračný list zamestnávateľa

(cesta: Registračný list FO/Registračný list zamestnávateľa/záložka 2 - Organizácia)

Priamo nad záložkou Organizácia pribudla akcia Počiatočné hodnoty, použitím tejto akcie sa prednaplnia nasledovné údaje z číselníka Organizácie za vlastnú organizáciu:

RL zamestnávateľ / číselník Organizácie:

Skr. názov organizácie / Názov IČO / IČO Ulica / Ulica Orientačné č. / Orientačné č. Popisné č. / Popisné č. Miesto sídla / Miesto sídla PSČ / PSČ Štáty / Štáty


Novinka Dávkové podanie - Ročné zúčtovanie ZP (541) formulár - hodnota čísla orientačného (adresa vlastnej firmy) sa prednapĺňa do atribútu číslo popisné a opačne.

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Dávkové podanie/Ročné zúčtovanie ZP (541))

Upravené


Novinka Novinka: ODOSIELANIE PODPÍSANÝCH A ZAŠIFROVANÝCH VÝPLATNÝCH LÍSTKOV

(potrebné zakúpenie modulu Elektronické podpisovanie a šifrovanie PDF dokumentov, viac info: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Podepisov%C3%A1n%C3%AD_a_%C5%A1ifrov%C3%A1n%C3%AD_PDF_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly)

Nad prehľad Výpočet mzdy boli doplnené akcie:

Dokumenty (zobrazí prehľad dokumentov naviazaných k danému zamestnancovi)
Tlač/Hromadne pre e-mail (predvyplňuje e-mail z kontaktov zamestnanca, t.j. prednastavený kontakt označený druhom spojenia "Hromadne pre e-mail")


Novinka Pri automatickom generovaní RLFO druh evidencie "Zmena" sa na záložku 2 - Zmenené údaje naplní atribút Rodinný stav inou hodnotou aká je karte zamestnanca a vyberač atribútu Dôchodok ponúka iné druhy dôchodkov ako tento atribút v prehľade Dôchodky.

Upravené


Novinka Pri generovaní novej databázy sa na MZ-ách:
 • 519 - Nevybraná dovolenka
 • 520 - Prečerpaná dovolenka
 • 521 - Prečerpaná dovolenka

NEzaškrtáva atribút Základ pre výpočet min. mzdy.

V existujúcich databázach si musia užívatelia na tento atribút zrušiť sami.


Novinka 1. Pridaná možnosť nastaviť právo na stĺpec Denný vymeriavací základ v Mzdových údajoch (cesta: Možnosti/Konfigurácia/správa systému/Užívatelia/akcia Práva na stĺpce). Toto právo je možné nastaviť v CZ aj SK legislatíve, čo má za následok, že v editore nastavení Práv na stĺpce sa vyskytuje tento atribút dvakrát, keďže sa jedná pre obidve legislatívy o samostatný atribút, ovšem s rovnakým názvom. Prvý v poradí patrí CZ a druhý SK legislatíve.

2. Rozšírená možnosť definovať práva na akcie:

Vývoj priemerov (zakáže sa automaticky aj tlačítko DVZ-detail)
Počiatočné hodnoty (zakáže sa automaticky aj tlačítko Počiatočné hodnoty)

v editore Mzdových údajov.


Novinka NOVINKA - Generátor mzdových zostáv

Vznikla nová rozširujúca funkcia:

MZPAUS2("polozka",<cislo>)

Jej funkcionalita je rovnaká ako pri funkcii MZPAUS("polozka",<cislo>), ktorá je obohatená o akceptovanie dátumu a mesiacov platnosti paušálu.


Novinka Bolo upravené napočítavanie zrážok zo mzdy vo formulári Zápočtový list (cesta: Ročné zostavy/Tlač formulárom (F8)).

Doteraz sa do tohto tlačiva dostávali zrážkové mzdové zložky, ktoré mali vo svojej definícii zaškrtnutý atribút Tlač na zápočtový list a v danom mesiaci nebol pri mzdovej zložke v Paušálnych MZ vyplnený "Dátum do". Táto podmienka bola rozšírená tak, že sa už nezobrazujú uhradené zrážky (t.j. majú nastavený vo svojej definícii atribút "Kontrola na celkom zraziť" a čiastky v položkách "Zrazené" a "Celkom zraziť" sú rovnaké).

POZOR!

Platí, že pokiaľ je tlačený Zápočtový list pred mesačnou uzávierkou mesiaca, kedy došlo k ukončeniu pracovného pomeru, je nutné v ponuke Mzdové údaje, spustiť z miestnej ponuky uzávierku konkrétneho zamestnanca.


Novinka Nad prehľadom Registračné listy FO boli vykonané nasledovné zmeny:
 • ak má záznam zaškrtnutý príznak "eRLFO" (tzn., že už bol odoslaný na EZU), tak ani akcia Generuj registračné listy FO ani výpočet/prepočet mzdy tento záznam nezmaže ani ho nijako nezmení (doteraz výpočet/prepočet mzdy rušil zaškrnutie príznaku "eRLFO")
 • akonáhle užívateľ zruší dôvod, pre ktorý bol RLFO vygenerovaný a tento RLFO ešte nebol odoslaný na EZU, tak aj samotný RLFO sa z prehľadu RLFO zruší
 • ak užívateľ zmenil dátum dôvodu, pre ktorý bol RLFO vygenerovaný a tento RLFO ešte nebol odoslaný na EZU, tak sa tento RLFO zmení

Príklad:

Užívateľ zadá do výpočtu mzdy absenciu, automaticky po zadaní sa vygeneruje do prehľadu RLFO záznam s druhom evidecnie "Prerušenie". Ak sa užívateľ rozhodne tento záznam opraviť (zmení dátum abseancie) alebo ho zmaže a v tomto čase má RLFO s druhom evidencie "Prerušenie" príznak "eRLFO" zaškrtnutý, tak v prípade opravy sa vytvorí nový RLFO a v prípade zmazania sa neudeje nič. Ak by v tomto čase mal RLFO príznak "eRLFO" nezaškrtnutý, tak v prípade opravy sa RLFO opraví a v prípade zmazania sa zmaže.

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • FO - fyzická osoba
 • EZU - elektronický zber údajov
 • eRLFO - elektronický registračný list fyzickej osoby


Oprava Po zakázaní vložených prehľadov do editora Mzdové údaje:
 • č. 267 - Paušály a zrážky zamestnanca
 • č. 779 - Odpočítateľné položky a bonusy
 • č. 736 - Poistenie zamestnanec
 • č. 718 - Pripoistenie
 • č. 378 - Rodinní príslušníci

sa pri vstupe do mzdových údajov objaví hláška "Access violation...".

Opravené


Oprava Tlačový formulár Mzdový list od 1.1.2009 nezobrazoval pri čiastkach RZZP desatinné miesta.

Opravené


Oprava Pri generovaní eRlfo-infividuálny druh evidencie "Storno prihlášky" sa do elementu AdresaZel (adresa zamestnávateľ) zapisovalo trvalé bydlisko zamestnanca.

OpravenéVerze 2.0.2009.0920 ze dne 09.10.2009

Novinka NOVINKA - generátor mzdových zostáv

Vznikla nová rozširujúca funkcia POISTENIE("Z|F","<druh poistenia>"), ktorá vracia hodnotu zdravotného alebo sociálneho poistenia, kde:

 • parameter Z = poistenie za zamestnanca
 • parameter F = poistenie za firmu
 • parameter druh poistenia - sem doplníte druh poistenia, za ktorý Vás hodnota zaujíma, kde ZP = zdravotné poistenie a SP = sociálne poistenie.

Priklad
Definícia:

 • POISTENIE("Z","ZP,SP") vráti súčet zdravotného a sociálneho poistenie za zamestnanca
 • POISTENIE("F","SP") vráti sociálne poistenie za firmu


Novinka PRENOS výsledkov RZZP do výpočtu mzdy

Akcia Prenos výsledkov RZZP do miezd/Prenes preplatky do miezd bola upravená tak, aby v prípade, že bolo vykonané RZZP za viacerých zamestnávateľov (okrem vlastnej firmy) sa prenášala LEN čiastka preplatku/nedoplatku len za vlastnú firmu.


Oprava Sumačný riadok v generátorovej zostave sa zobrazuje ako "zzzzzzzzz" a mal by sa ako "žžžžžžžžžž".

OpravenéVerze 2.0.2009.0915 ze dne 02.10.2009

Novinka ZMENA VÝPOČTU SOCIÁLNEHO POISTENIA - II. časť:

Pri výpočte VZ pri SPP za ZAMESTNANCA došlo k nasledovným zmenám:

Pri posudzovaní maximálneho VZ pre SP za zamestnanca sa zistí najvyšší maximálny VZ zo všetkých PP, ktoré sú na seba naviazané cez atribút Ďalší PP. Takto určený VZ bude maximálnym VZ pre všetky PP daného zamestnanca.


Príklad 1:

 • PP trval u oboch PP od 1. 11.2009 do 30.11.2009
 • PN trvala u oboch od 1.11.2009 do 10.11.2009
 • Vypočet krát. Max. VZ: 1084,55/30x20=723,04
Por. č. PP Max. mes. VZ Krátený max. VZ Príjem tvoriaci VZ Skutočný VZ pre NP
1 1084,55 723,04 1800 723,04
2 1084,55 723,04 1333,33 0


Príklad 2:

 • PP trval u oboch PP od 1.11.2009 do 30.11.2009
 • PN trvala na 1 PP od 1.11.2009 do 10.11.2009
 • PN na 2 PP nebola
Por. č. PP Max. mes. VZ Krátený max. VZ Príjem tvoriaci VZ Skutočný VZ pre NP
1 1084,55 723,04 1800 723,04
2 1084,55 1084,55 2000 361,51


Príklad 3:

 • PP trval pri 1 PP od 1.11.2009 do 30.11.2009
 • PP trval pri 2 PP od 15.11.2009 do 30.11.2009
 • PN na 1 PP od 1.11.2009 do 10.11.2009
 • Výpočet krát. Max. VZ pre 2 PP: 1084,55/30x16=578,43
Por. č. PP Max. mes. VZ Krátený max. VZ Príjem tvoriaci VZ Skutočný VZ pre NP
1 1084,55 723,04 1800 723,04
2 1084,55 578,43 1047,62 0


Príklad 4:

 • PP trval u oboch PP od 1. 11.2009 do 30.11.2009
 • PN na 2 PP trvala od 1.11.2009 do 15.11.2009
Por. č. PP Max. mes. VZ Krátený max. VZ Príjem tvoriaci VZ Skutočný VZ pre NP
1 1084,55 1084,55 300 300
2 1084,55 542,28 1047,62 542,28

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • SPP - súbežný pracovný pomer
 • PP - pracovný pomer
 • SP - sociálne poistenie
 • NP - nemocenské poistenie


Novinka Prehľad Mzdový list (cesta: Ročné zostavy/akcia Mzdový list) bol doplnený o nové atribúty, ktoré si môže užívateľ zobraziť pomocou tl. Nastav. Jedná sa o nasledovné atribúty:
 • Fond PD so sviatkami - dni
 • Fond PD so sviatkami - hodiny

Tlačový formulár Mzdový list od 1.1.2009 - systémové číslo -403132 bol upravený:

 • položka "Fond pracovnej doby Dni/Hod." sa zobrazuje vrátane sviatkov, ktoré pripadli na pracovný deň
 • položka "Daňový bonus do vyúčtovania" sa zobrazuje na 2 desatinné miesta
 • položka "Čistá mzda" za august sa zobrazuje na 2 desatinné miesta
 • položka "Vyňatie ES" bola rozšírená o: Dátum návratu do ES od, Dátum zmeny vyňatia od, Dôvod zmeny vyňatia. Všetky tieto údaje sa ťahaju z vybraného mesiaca.


Novinka Pri vytváraní kópie mzdovej zložky (cesta: Konštatny a číselníky/editor mzdovej zložky/tlačítko Ulož + Nová), ktorá bola použitá v čase vytvárania vo výpočte mzdy alebo v paušáloch, nie je možné editovať číslo mzdovej zložky (novej).

Upravené


Novinka Do dávky 542 vstupujú aj výsledky RZZP o iných zamestnávateľov, tie tam nepatria.

Upravené.


Oprava Pri generovaní ISCP za roky 2008 a nižšie dochádzalo na unicode verzii pri exporte do DBF k strate dát. V systéme Helios Orange v Prehľade súboru MZDY.DBF boli vidieť, ale pri exporte do súboru dbf došlo k ich strate.

OpravenéVerze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Novinka Novinky súvisiace s "SK NACE" - nová klasifikácia ekonomických činností platná od 1.1.2008
 • skupina pomocných číselníkov OKEČ 2008 bola premenovaná na NACE
 • v editore Registračného listu zamestnávateľa bol premenovaný atribút OKEČ na OKEČ/NACE
 • výber z pomocných číselníkov pri atribúte OKEČ/NACE v editore Registračného listu zamestnávateľa ponúka okrem skupiny OKEČ aj skupinu NACE
 • číselník NACE obsahuje len číselník divízií, ak sa vie zamestnávateľ nájsť konkrétnejšiu činnosť vrámci NACE, tak si môže vytvoriť nový záznam v pomocnom číselníku (skupina, trieda, podtrieda).


Priklad:

Hlavnou činnosťou zamestnávateľa je veľkoobchod s tabakom. V pomocnom číselníku nájde divíziu 46. Ak chce uvádzať konkrétnejšiu činnosť, tak si môže vytvoriť nový záznam s číslom buď skupiny, alebo triedy alebo podtriedy:

 • divízia: 46 - Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
 • skupina: 46.2 - Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
 • trieda: 46.21 - Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
 • podtrieda: 46.21.0 - Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom

Pri vytváraní nového záznamu vyplňuje:

 • Skupina: NACE
 • Číslo: 46210 (ak sa rozhodol pre uvádzanie podtriedy číselníka NACE)
 • Popis: Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom

NACE vstupuje napríklad do nasledovných výstupov:

 • ISCP (Trexima)
 • Registračný list zamestnávateľa
 • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávateľa občanov so ZP za rok

Aby ste mali aktuálnu hodnotu Vášho NACE na týchto výstupoch, je nutné ho zadať do editora Registračného listu Zamestnávateľa (prednastaveného) na zál. 2 - Organizácia atribút 0KEČ/NACE.


Novinka I. Sociálna poisťovňa zverejnila dňa 25. 5. 2009 na svojom webe Oznámenie, na základe ktorého zamestnávateľ nemôže vykonávať vysporiadanie vymeriavacieho základu a poistného za predchádzajúce rozhodujúceho obdobia v aktuálnom mesačnom výkaze. V prípade, že došlo v predchádzajúcom rozhodujúcom období k tomu, že zamestnávateľ odviedol poistné, na ktorého platenie nebol právny nárok, považuje sa toto poistné za poistné zaplatené bez právneho dôvodu a zamestnávateľ môže o vrátenie poistného (§ 145 ods. 1 písm. b./ zákona o sociálnom poistení) požiadať LEN na základe žiadosti.

Dôvody, ktoré môžu nastať na podanie žiadosti o vrátenie poistného:

 • spätné priznanie dôchodku
 • náhrada za prečerpanú dovolenku
 • iný dôvod

II. Systém Helios Orange akonáhle zistí vo výpočte mzdy zamestnanca minimálne 1 mínusový vymeriavací základ alebo mínusové vypočítané sociálne poistné, upozorní na to užívateľa touto hláškou:

"Mínusový základ alebo odvod sociálneho poistenia. Pokračovať?"

Užívateľ si môže v prehľade Výpočet mzdy pomocou tlačítka Nastav zobraziť stĺpec INFO, v ktorom sa mu v takomto prípade zobrazí informácia k danej výpočítanej mzde: "Mínusový základ alebo odvod sociálneho poistenia."

III. Užívateľ v takomto prípade, musí odstrániť príčinu záporneho VZ alebo poistného a príslušný preplatok si vyžiadať od Sociálnej poisťovni formou tlačiva Žiadosť o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho nároku."

Tlačivo a ďalšie informácie užívateľ nájde na webe Sociálnej poisťovni (www.socpoist.sk) v časti Sociálna poisťovňa informuje článok z 25.5.2009.


Novinka VRÁTENÝ PREPLATOK na sociálnom poistení Sociálnou poisťovňou na základe "Žiadosti o vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu."

Pri vygenerovaní novej databázy sa do číselníka Mzdové zložky vygeneruje nová MZ-ka číslo 793 - Vrátené soc. poistenie - zamestnanec (Skupina MZ = nešpecifikovaný príjem).

Táto mzdová zložka vstupuje do Hrubého príjmu, do základu pre zdravotné poistenie, do základu dane a do vyúčtovania.

Nevstupuje do mesačného výkazu pre SP.

Do existujúcich databáz sa táto MZ doplní pri update databázy ak je v číselníku Mzdové zložky voľné číslo v rozmedzí 793-850. V prípade, že takýto typ MZ-ky v číselníku už existuje, tak sa nevytvorí.

Účel použitia:

Ak Sociálna poisťovňa uhradí na základe zaslanej žiadosti zamestnávateľovi preplatok na sociálnom poistení na jeho bankový účet, tak čiastku za zamestnanca užívateľ zadá do výpočtu mzdy na MZ-ku "Vrátené soc. poistenie - zamestnanec".

Vzhľadom k tomu, že preplatok za zamestnanca spolu s preplatkom za zamestnávateľa uhradí Sociálna poisťovňa jednou sumou na bankové spojenie zamestnávateľa, tak samotné zaúčtovanie do účtovného denníka prebehne pri účtovaní bankového výpisu (t. j. kontácia na MZ-ke sa nenastavuje).

Použité skratky:

 • MZ - mzdová zložka
 • SP - Sociálna poisťovňa


Novinka Formulár "Zaúčtovanie miezd - MZ podľa účtov" v prípade, že účet predchádza z jednej strany na ďalšiu, nezobrazí sa súčtový riadok "Spolu za účet".

UpravenéVerze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka ZASIELANIE RLFO a mesačných výkazov SP od 1. 9. 2009

Sociálna poisťovňa (SP) určuje zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva 5 a viac zamestnancov, s účinnosťou od 1. septembra 2009 zasielať registračný list fyzickej osoby (RLFO) a mesačný výkaz poistného a príspevkov miestne príslušnej pobočke elektronicky prostredníctvom elektronického zberu údajov (EZU).

V prípade, ak zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 5 a viac zamestnancov, má so Sociálnou poisťovňou uzatvorenú dohodu o podmienkach elektronickej komunikácie podľa § 186 ods. 2 zákona a zníži počet svojich zamestnancov pod 5 zamestnancov, je povinný naďalej zasielať RLFO a mesačný výkaz poistného a príspevkov elektronicky prostredníctvom EZU.

viac info na www.socpoist.sk v článku "Zasielanie Registračného listu FO a mesačného výkazu poistného a príspevkov od 1. septembra 2009" zo dňa 27. 5. 2009.


Novinka ZMENY VO VÝPOČTE SOCIÁLNEHO POISTENIA

Dňom 01.07.2009 sú mesačné výkazy poistného a príspevkov (MV) zasielané prostredníctvom EZU obsahujúce chybu (viď v časti „Chyby registrácie“) neakceptované a to z dôvodu toho, že sú kontrolované voči registru poistencov Sociálnej poisťovne (SP), tzn. ide o kontrolu povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (zákon). Podľa zákona je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke SP MV v členení na jednotlivých zamestnancov. Z toho dôvodu sme vykonalii v systéme Helios Orange zmeny, ktorým musí predchádzať pár dôležitých úkonov/kontrol zo strany užívateľa:

1. každý zamestnanec, ktorý bol v sociálnej poisťovni zaregistrovaný prostredníctvom RLFO (druh evidencie = prihláška) musí mať svoju mzdovú kartu (t. j. na každý pracovný pomer musí mať nové osobné číslo)

2. ak má zamestnanec viac pracovných pomerov (PP) aktívnych súčasne, musia byť navzájom naviazané na mzdovej karte a to pomocou atribútu Ďalší PP. Tzn., že do mzdovej karty každého ďalšieho PP (napr. vedľajší PP, dohody...) treba vybrať v atribúte Ďalší PP jeho HPP. V takomto prípade, musia mať všetky PP v mzdových údajoch na záložke Poistenie/podzáložka Výnimky z VZ na soc. poistenie v jednom z atribútov Výnimka 1 až 5 z VZ na soc. poistenie hodnotu "1 - zamestnanec s viacerými prac. pomermi".

Príklad nového výpočtu odvodov do poisťovní:

zamestnanec, ktorý má hlavný pracovný pomer (HPP) a dohodu (D)

1. PP (HPP):
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

 • celkový hrubý príjem, ktorý tvorí VZ pre ZDR a SOC = 2000 €
 • odpracovaný celý kalendárny mesiac
 • max VZ GPaNP: € 1084,55
 • max VZ ZDR: € 2006,17
 • max VZ SOC OST: € 2892,12

VÝPOČET VZ:

údaj: zamestnanec / firma
NP: 1084,55 / 1084,55
SP: 2000,- / 2000,-
IP: 2000,- / 2000,-
PvN: 2000,- / 2000,-
GP: X / 1084,55
RdRf: X / 2000,-
UP: X / 2000,-
ZP: 2006,17 / 2006,17

2. PP (D):
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

 • celkový hrubý príjem, ktorý tvorí VZ pre ZDR a SOC = 400 €
 • odpracovaný celý kalendárny mesiac
 • max VZ GPaNP: € 1084,55
 • max VZ ZDR: € 2006,17
 • max VZ SOC OST: € 2892,12

VÝPOČET VZ:

údaj: zamestnanec / firma
GP: X / 400,-
UP: X / 400,-

Vo výpočte je zohľadnené to, že VZ za zamestnanca sa posudzuje v úhrne za všetky PP, ale VZ za firmu sa posudzuje za každý PP zvlášť (aj hranica maximálneho VZ).

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • GPaNP - garančné a nemocenské poistenie
 • ZDR - zdravotné poistenie
 • SOC OST - sociálne poistenie ostatné (okrem garančného a nemocenského poistenia)


Novinka NOVINKA

Umožnené Hromadné zadávanie MZ nad prehľadom Predspracovanie AJ v bežnom mzdovom období.


Novinka Zaškrtávací atribút "Prepočet mesačný" (cesta: Zamestnanci/editor Mzdové údaje/záložka Mzdové údaje) sa mesačnou uzávierkou automaticky odšrktne (t.j. nebude zaškrtnutý). Dôvodom je to, aby počas celého kalendárneho mesiaci bol udržaný rovnaký dovolenkový priemer.

Príklad:
Užívateľ zadá v 1. mesiaci pracovného pomeru do mzdovej karty pravdepodobný dovolenkový priemer a, aby zabezpečil rovnaký dovolenkový priemer počas celého bežného štvrťroka, tak atribút Prepočet mesačný nesmie byť zaškrtnutý, inak by došlo k jeho mesačnému prepočtu.


Novinka Zautomatizovanie zaradenia zamestnanca vyňatého z ES do výpočtu už v 1. mesiaci vyradenia.

Vzhľadom k tomu, že všetci poistenci (prihlásení) musia vstupovať do mesačných výkazov a príloh pre jednotlivé poisťovne bezohľadu nato, či majú alebo nemajú nulový vymeriavací základ, užívateľ musí do výpočtu mzdy zaraďovať aj zamestanancov vyňatých z ES (napr. vyňatých na MD, RD). Z toho dôvodu musel užívateľ v systéme Helios Orange pri vyradení zamestnanca na RD (, aby tohto zamestnanca dostal do výpočtu mzdy) zamestnanca zaradiť do výpočtu po vyňatí zaškrtnutím atribútu "Do výpočtu po konci PP/vyňatí" na jeho mzdovej karte. Tento krok týmto zautomatizovaním už nie je nutný. Taktiež aj ukončenie trvania RD automaticky rešpektuje dátum v atribúte Predpokladaný koniec RD (cesta: Zamestnanci/prehľad Mzdové údaje).

Použité skratky:

 • ES - evidenčný stav
 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka


Novinka Nad prehľadom Priemerné zárobky pre bankové účely (cesta. Ročné zostavy) bol upravený nápočet sviatku, ktorý pripadol na pracovný deň, do odpracovaných hodín a dní.


Novinka V module PERSONALISTIKA Bola doplnená možnosť pripojiť dokumenty nad prehľadmi:
 • Školenia, lekárske prehliadky
 • Školiace akcie, lekárske prehliadky
 • Certifikáty a skúšky
 • Certifikáty a skúšky/záložka Certifikovanie

a to pomocou akcie Dokumenty.


Novinka Mzdový list (prehľad ako aj tlačový formulár) bol upravený:
 • do odpracovaných dní a hodín vstupujú hodiny sviatkov, ktoré pripadli na pracovný deň (sviatok tarifom)
 • do fondu pracovnej doby sa hodiny sviatkov nezapočítavajú


Novinka Bolo upravené zaokrúhľovanie mzdových zložiek, ktoré sa importovali do Prespracovania pomocou akcie Definovaných importov (cesta. Výpočet mzdy/Predspracovanie).


Novinka Do mesačných výkazov a príloh (papierových aj elektronických) už nevstupujú vystúpení zamestnanci, ktorých odvod na poistenie pre danú poisťovňu je nulový.


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci/Dosiahnuté vzdelania po stlačení tlačítka Nový sa zobrazuje CZ prehľad č. 206.

Upravené.Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Novinka Po vygenerovaní novej databázy bude mať distribučná MZ 006 - Sviatok - náhrada zaškrtnútý atribút Základ pre výpočet minimálnej mzdy (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky/záložka Započítateľnosť do základní)..

Užívatelia, ktorí už majú vygenerované databázy, si túto zmenu musia vykonať ručne.


Novinka Pri generovaní elektronických RLFO sa napĺňal element fOsoba údajmi zamestnanca. Užívateľ potom pri náhľade v EZU Sociálnej poisťovne vidí meno zamestnanca v riadku č. 8 Doplňujúce identifikačné údaje zamestnávateľa FO (zamestnanec).

Generovanie elektronických RLFO (cesta: Registračné listy FO/akcia e RLFO/Individuálny 1.7 a Hromadné 1.7) bolo upravené tak, že sa tento element nevytvára a zároveň sa pri generovaní už nevytvára konfirmačný súbor. Úprava je platná od roku 2008.

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzických osôb
 • EZU - elektronický zber údajov
 • e RLFO - elektronický registračný list fyzických osôb
 • FO - fyzické osoby


Oprava V doplňujúcich údajoch nie je možné priradiť práva na prehľad Dosiahnuté vzdelanie, je tam CZ prehľad 297.

OpravenéVerze 1.0.2009.0506 ze dne 09.07.2009

Tip Súčasťou verzie je súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt platných od 1.7.2009, viac informácií k legislatívnym zmenám platných od 1.7.2009 nájdete na našom webe v Poradni SK alebo CZ:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2009Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie podaná hromadne zamestnávateľom (541)

Toto oznámenie pre rok 2008 v elektronickej forme užívateľ vygeneruje pomocou akcie Ročné zúčtovanie ZP (541) (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Dávkové podanie) nad mzdovým obdobím 12/2008.

Pozor, toto oznámenie sa generuje nad označenými záznamami.

Postup:
1. užívateľ si v prehľade Ročné zúčtovanie poistenia vyfiltruje záznamy za konkrétnu zdravotnú poisťovňu
2. označí všetky riadky
3. spustí akciu Ročné zúčtovanie ZP (541)
4. po spustení si vyberie zdravotnú poisťovňu, za ktorú má vyfiltrované záznamy
5. následne sa zobrazí okno, v ktorom si skontroluje príp. doplní chýbajúce údaje pre správne vygenerovanie dávky
6. tlačítkom Generuj sa vygeneruje súbor v tvare:

PP_ICO_RRCC.541

PP = kód zdravotnej poisťovni
ICO = IČO zamestnávateľa
RR = rok (posledné dvojčíslie), na ktorý sa údaje dávky vzťahujú
CC = poradové číslo dávky doplnené zľava nulou na 2 znaky

TERMÍN ODOSLANIA: najneskôr do konca júna 2009.

Dávka sa zasiela nezávisle od ostatných hlásení odosielateľa voči prijímateľovi. Odovzdáva sa:
a./ na elektronickom médiu (CD, DVD, disketa) alebo
b./ prostredníctvom webovej stránky príslušnej zdravotnej poisťovne.

V prípade odovzdania dávky na elektronickom médiu je súčasťou dávky "Sprievodný protokol" (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové podanie/akcia Sprievodný protokol k podaniam) o odovzdaní dávky, ktorý je v papierovej podobe. Zamestnávateľ vyhotoví titulnú stranu v 2 exemplároch. Jednu kópiu poisťovňa potvrdí a zašle späť odosielateľovi ako potvrdenie o prevzatí Dávky 541.


Novinka DOHADNÉ POLOŽKY (DP) za nevyčerpanú dovolenku z minulého roka - úpravy

1. ak bola zamestnancovi zmenená zdravotná poisťovňa k 1.1., tak sa čiastka za čerpanie DP za zdravotné poistenie nevypočíla. Toto čerpanie DP bolo upravené tak, že sa napočítava zdravotná poisiťovňa z decembra predchádzajúceho roka z karty zamestnanca. Ak karta zamestnanca v tomto období neexistuje, zdravotná poisťovňa sa načítava z januára aktuálneho roka.

2. strhnutie prečerpanej dovolenky mínusovalo čerpanie DP - opravené

3. do editora DP sa zapisovali záznami s nulovými hodnotami ak sa čerpala dovolenka po vyčerpaní DP - opravené


Novinka ZMENA zdravotnej poisťovne v priebehu kalednárneho roka (spätná oprava)

Ak zamestnanec nenahlásil k 1. 1. zmenu zdravotnej poisťovni, ale až po spracovaní miezd za január, užívateľ túto zmenu urobí v mzdových údajoch:

1. nad aktuálnym mzdovým obdobím (v žiadnom prípade nie nad bežným mzdovým obdobím)

2. následne nad obdobiami pred aktuálnym obdobím vrámci kalendárneho roka, kedy bola zmena ZP nahlásená. Aby túto zmenu mohol vykonať v uzavretých mzdových obdobiach, je nutné odomknúť mzdové obdobia, ktorých sa zmena týka a zrušiť uzávierku a výpočet mzdy nad zamestnancom. Po vykonaní zmeny ZP na mzdovej karte, následne spustí výpočet mzdy (výpočet by mal byť totožný z pôvodne zrušeným). Na základe tejto opravy užívateľ môže vytvoriť opravný mesačný výkaz pre obe dotknuté zdravotné poisťovne.


Novinka Krátenie vymeriavacieho základu pre sociálne poisťovne prestojmi (zákon č. 461/2003 Z.z. § 138 ods. 10 písmeno b./)

Pre zabezpečenie krátenia VZ prestojmi vznikli:

1. nový atribút Krátiť min. VZ prestojmi
(cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Poisťovňa)

2. nová podzáložka MZ ku kráteniu VZ prestojmi
(cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Krátenie VZ)

Minimálny VZ pre sociálne poistenie sa teraz bude krátiť počtom dní prestojov (s vynimkou prestojov kratších ako 1 deň) ak užívateľ nastaví v číselníku Poisťovne nový atribut Krátit min. VZ prestojmi a na záložke Krátenie VZ/podzáložke MZ ku kráteniu VZ prestojmi zadá dochádzkové MZ-ky pre zadanie prestojov.


Novinka Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov (542)

Toto oznámenie pre rok 2008 v elektronickej forme užívateľ vygeneruje pomocou akcie O preplatkoch a nedoplatkoch (542) (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Dávkové podanie) nad mzdovým obdobím 12/2008.

Pozor, toto oznámenie sa generuje nad označenými záznamami a údaje sa ťahajú okrem označených údajov z prehľadu Ročné zúčtovanie poistenia aj z prehľadu Vyúčtovanie (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Vyúčtovanie) za danú zdravotnú poisťovňu.

Postup:
1. užívateľ si v prehľade Ročné zúčtovanie poistenia vyfiltruje záznamy za konkrétnu zdravotnú poisťovňu
2. označí všetky riadky
3. spustí akciu O preplatkoch a nedoplatkoch (542)
4. po spustení si vyberie zdravotnú poisťovňu, za ktorú má vyfiltrované záznamy
5. následne sa zobrazí okno, v ktorom si skontroluje príp. doplní chýbajúce údaje pre správne vygenerovanie dávky
6. tlačítkom Generuj sa vygeneruje súbor v tvare:

PP_ICO_RRCC.542

PP = kód zdravotnej poisťovni
ICO = IČO zamestnávateľa
RR = rok (posledné dvojčíslie), na ktorý sa údaje dávky vzťahujú
CC = poradové číslo dávky doplnené zľava nulou na 2 znaky

TERMÍN ODOSLANIA: najneskôr do 30. septembra 2009.

Dávka sa zasiela nezávisle od ostatných hlásení odosielateľa voči prijímateľovi. Odovzdáva sa: a./ na elektronickom médiu (CD, DVD, disketa) alebo
b./ prostredníctvom webovej stránky príslušnej zdravotnej poisťovne.

V prípade odovzdania dávky na elektronickom médiu je súčasťou dávky "Sprievodný protokol" (cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové podanie/akcia Sprievodný protokol k podaniam) o odovzdaní dávky, ktorý je v papierovej podobe. Zamestnávateľ vyhotoví titulnú stranu v 2 exemplároch. Jednu kópiu poisťovňa potvrdí a zašle späť odosielateľovi ako potvrdenie o prevzatí Dávky 542.


Novinka Výpočet RZZP bol ošetrený tak, aby sa pri celkovom neohraničenom VZ (úhrne príjmov), ktorého výška dosiahla NULU, neporovnál s minimálnym ročným VZ.

Príklad použitia:

 • zamestnanec, ktorý nemal počas celého kalendárneho roka, za ktorý sa vykonáva RZZP žiaden úhrn príjmov (napr. bol na RD) a napriek tomu požiadal zamestnávateľa o vykonanie RZZP.

Použité skratky:

 • RZZP - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • VZ - vymeriavací základ
 • RD - rodičovská dovolenka


Novinka Preplatok RZZP - Poistenec - zamestnanec, za ktorého RZZP vykonal zamestnávateľ

Ak užívateľ potrebuje zdaniť vzniknutý preplatok na RZZP už v mesiaci vysporiadania vo výpočte mzdy, musí pred prenosom alebo zápisom MZ-ky pre RZZP preplatok zamestnanec (distribučná MZ 961) do výpočtu mzdy upraviť jej nastavenie v AKTUÁLNOM mzdovom období a to:

 • na záložke Započítateľnosť do základní zaškrtne atribút Hrubý príjem
 • na záložke Započítateľnosť do základní zmení hodnotu v atribúte Základ pre daň na hodnotu "Áno"
 • následne,ak existuje december predchádzajúceho kalednárneho roka je NUTNÉ takto upravenú MZ-ku nakopírovať do decembra predchádzajúceho roka a nad prehľadom Mzdové zložky pomocou akcie Kopírovanie MZ do predchádzajúcich období.

Poznámka:

 • distribučná MZ 961 je nastavená tak, že zvyšuje Úhrn príjmov len v tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmov a zároveň v RZD (čiže k zdaňovaniu pri takomto nastavení dochádzalo len vrámci RZD).

Použité skratky:

 • RZZP - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • MZ - mzdová zložka
 • RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka Sprievodný protokol k dávke "541" pre rok 2008

Tlačový formulár užívateľ nájde nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové podanie/akcia Sprievodný protokol k podaniam.


Novinka Sprievodný protokol k dávke "542" pre rok 2008

Tlačový formulár užívateľ nájde nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Dávkové podanie/akcia Sprievodný protokol k podaniam.


Novinka NOVÝ TLAČOVÝ FORMULÁR

"Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2008"

Tento tlačový formulár je papierovou formou dávky 542 a užívateľ ho môže vytvoriť nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia.


Oprava Editor Ročného zúčtovania dane má natvrdo názov v českom jazyku.

UpravenéVerze 1.0.2009.0412 ze dne 29.05.2009

Oprava Při kopírování sestav v nabídce Generátor mzdových sestav se objevovala chybová hláška a sestavu nebylo možné zkopírovat.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka NOVÉ Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti ... pre rok 2009

Nad prehľadom Ročné zostavy sme zaktualizovali toto potvrdenie platné pre rok 2009.

Po zvolení rozmedzia obdobia, za ktoré sa má potvrdenie spracovať sa zobrazí dialógové okno, v ktorom užívateľ vyplní znak X, ak daný príjem zamestnancovi bol vyplatený, inak nevypĺňa nič. Keďže u každého zamestnanca je to iné, z toho dôvodu si musí užívateľ dať pozor pri hromadnej tlači.


Novinka Doplatok do minimálnej mzdy - novinka

Pri výpočte doplatku do minimálnej mzdy nevstupovali do výpočtu hodiny z dochádzkových mzdových zložiek, ktoré sú zaradené do Skupiny dochádzka "Ostatné".

Z toho dôvodu vznikol v číselníku Mzdové zložky (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky) na záložke Započítateľnosť do základní pribudol nový atribút Započítať ako výkon práce pre MM.

Pri generovaní novej databázy sa automaticky zaškrtne tento atribút pri dochádzkových mzdových zložkách:

 • 210 - Dovolenka
 • 214 - Návšteva lekára - platená
 • 216 - Sprievod RP - platený
 • 218 - Sprievod RP ZPS - platený

Na existujúcich databázach sa zaškrtne automaticky tento atribút, len na mzdových zložkách Skupiny dochádzka "Dovolenka".
Na mzdových zložkách, ktoré slúžia k rovnakému účelu ako 214,216,218 si musia tento atribút zaškrnúť sami.


Novinka Pracovný úraz a Ostatný úraz

Pri generovani novej databázy:

1. sa vytvoria nové mzdové zložky:

 • 204 - Ostatný úraz - dochádzka (názov skupiny MZ: Dochádzka). Táto MZ-ka slúži na zadanie neprítomnosti z dôvodu ostatného úrazu
 • 207 - Ostatný úraz - organizácia (názov skupiny MZ: Nemocenská). Táto MZ-ka slúži na likvidáciu ostatného úrazu, ktorú platí zamestnávateľ
 • 208 - Ostatný úraz (názov skupiny MZ: Nemocenská). Táto MZ-ka slúži na likvidáciu ostatného úrazu, ktorú platí Sociálna poisťovňa
 • 209 - Pracovný úraz (názov skupiny MZ: Nemocenská). Táto MZ-ka slúži na likvidáciu ostatného úrazu, ktorú platí Sociálna poisťovňa

2. nastaví sa MZ 204 (Ostatný úraz - dochádzka) do číselníka Poisťovne na záložku MZ ku krátenie VZ do všetkých poisťovní

3. nastavia sa MZ 208 (Ostatný úraz) a MZ 209 (Pracovný úraz) do prehľadu ELDP- väzby (cesta: ELDP/ELDP-väzby), tak ako je MZ 213 (Nemocenská)

4. nastavia sa 206 (Pracovný úraz - organizácia) a MZ 207 (Ostatný úraz - organizácia) do prehľadu ISCP - väzby (cesta: ISCP/ISCP-väzby), tak ako je MZ 203 (Nemocenská - organizácia)

Upozornenie: Užívatelia na existujúcich databázach, ktorí ešte nemajú vytvorené MZ-ky pre rozlišovanie úrazov, si ich môžu v prípade potreby vytvoriť a nastaviť sami.


Novinka Od roku 2009 sú v editore Rodinní príslušníci 2 nové atribúty:
 • Dieťa pre RD
 • Invalidita do

Atribút "Dieťa pre RD" slúži na označenie dieťaťa pre rodičovskú dovolenku. Tento atribút sa zašrktne/odškrtne aj pôvodnou funcionalitou, t.j. použitím akcie "Dieťa pre rodičovskú dovolenku/Nastav alebo Zruš".

Atribút "Invalidita do" sa objaví len ak sa jedná o RP vzťah "dieťa" a zároveň je toto dieťa označené pre RD. V tomto dátumovom atribúte sa zadá dátum dokedy trvá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa (max. do 6 rokov veku dieťaťa).

Použité skratky:

 • RD - rodičovská dovolenka
 • RD - rodinný príslušník


Novinka Kontrola zadania daňového bonusu bez RP

V prehľade Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky) pribudlo v editore zaškrtávacie políčko "Rodinný príslušník". Tento atribút určuje, či odpočítateľná položka, bonus má alebo nemá byť naviazaný na rodinného príslušníka. Skriptom sa tento atribút automaticky pri update zašrktne len pri symbole "DB" od roku 2009.

Na základe tohto nastavenia je možné v editore Mzdových údajov na záložku Dane zadávať len odpočítateľné položky a bonusy, ktoré nemajú nastavený atribút "Rodinný príslušník". V editore Rodinní príslušníci je možné zase naopak zadávať len odpočítateľné položky a bonusy, ktoré majú nastavený atribút "Rodinný príslušník".

Zároveň boli ošetrené akcie nad prehľadom Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky). Jedná sa o akciu Zamestnanci, ktorú je teraz možné spustiť len nad položokou s nenastaveným atribútom "Rodinný príslušník" a akciu Rodinní príslušníci je mžoné spustiť len nad položkou s nastaveným atraibútom "Rodinný príslušník".

UPOZORNENIE: Skontrolujte si, či ku všetkým daňovým bonusom je naviazený rodinný príslušník. Ak nie je, je nutné zrušiť v Mzdových údajoch zo záložky Dane takýto Daňový bonus a priradiť ho priamo na záložke Rodinní príslušníci.


Novinka Generátor mzdových zostáv - novinka

Sumačné a triediace hľadiská boli doplnené o nové a to:

 • Útvar - názov (zo mzdových zložiek)
 • Zákazka - názov (zo mzdových zložiek)
 • Nákladový okruh - názov (zo mzdových zložiek)


Novinka Počet znakov v číselníku Zdravotné stavy (cesta: Konštanty a číselníky) bol rozšírený nasledovne:
 • číslo = na 10 znakov
 • názov = na 100 znakov

V generátore mzdových zostáv pribudlo nové sumačné a triediace hľadisko:

Zdravotný stav


Novinka CZ prehľad 214 bol nahradený SK prehľadom 389.


Novinka Duplicita bankového spojenia

Do editora Paušálov a zrážok pribudla mäkká kontrola pri MZ-kách Skupiny MZ "Zrážky", ktoré majú Základ pre výpočet "Vyúčtovanie" na duplicitu čísla účtu a kódu peňažného ústavu.

Pokiaľ je nájdená jedna duplicita, kontrolná otázka bude obsahovať "Osobné číslo zamestnanca a Meno a priezvisko zamestnanca", so zhodným bankovým účtom a kódom peňažného ústavu na bankovom spojení. Pokiaľ je nájdených duplicít viac, kontrolná otázka obsahuje len počet duplicitných výskytov.

Príklad:

Užívateľ zadáva do prehľadu Paušály a zrážky MZ-ku pre mzdu na účet (distribučná MZ 933), priradi ku MZ-ke bankové spojenie, pri ukladaní tohto paušálu (keďže sa jedná o MZ-ku určenú pre zadanie vyúčtovania) systém zisťuje v prehľade Bankové spojenia, výskyt tohto bankového spojenia. Ak zistí duplicitu, oznámi ju.

Pre celkovú kontrolu si môže užívateľ vytvoriť zostavu nad prehľadom Bankové spojenia (cesta: Banka/Bankové spojenia).


Novinka Zmena počtu desatinných miest pri výpočte priemerného počtu hodín v mesiaci na 2 desatinné miesta a pri výpočte priemerného počtu týždňov v mesiaci na 3 desatinné miesta.


Novinka Počítaný atribút "Predpokladaný koniec RD" (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje) sa zaktualizuje dátumom zadanom na rodinnom príslušníkovi (vzťah=dieťa), ktorý je nastavený pre rodičovskú dovolenku v novom atribúte "Invalidita do".

Tzn., že ak dieťa, s ktorým je zamestnanec na RD, má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak tento dátum trvania tohto zdravotného stavu užívateľ zapíše tomuto dieťaťu do atribútu "Invalidita do". Tým sa zároveň dátumový atribút "Predpokladaný koniec RD" naplní týmto dátumom. Ak by bol tento dátum v atribúte "Invalidita do" prázdny, tak sa "Predpokladaný koniec RD" naplní dátum, kedy dieťa dovŕši 3 roky veku.Verze 1.0.2009.0316 ze dne 21.04.2009

Novinka Tlačové formuláre:

Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2009
Potvr.zamestnávateľa o zam.na ND 2009

boli upravené tak, aby sa doby zobrazovali len ak trvajú celý deň (podľa denného úväzku zamestnanca).


Novinka V generátore mzdových zostáv pri použití funkcie DOH_POL("N/C", "symbol") sa pri parametre "symbol" neberie do úvahy symbol, ktori je na viac ako 2 znaky.

Upravené tak, že je nutné uviesť úplný symbol danej poisťovni (napr. pri zdravotnej poisťovni, ak je v číselníku Poisťovne symbol 2361, tak aj do generátora treba uviesť 2361, pri príspevku v nezamestnanosti treba uviesť PvN apod.).


Novinka Nasledovné pipeliny nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane boli upravené:

KvartalniVykaz1Oznacene['Radek_2007_2'] - hodnoty znížené o daňvoý bonus z ročného zúčtovania dane

KvartalniVykaz1Oznacene['DanBonus_PrDan_5'] - zvýšené o daňový bonus z ročného zúčžovania dane


Novinka Prehľad o zrazených preddavkoch na daň, daní vyberanou zrážkou ... za uplynulý kalendárny štvrťrok 2009 - novinka

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudol nový tlačový formulár Prehľad o zrazených preddavkoch na daň, daní vyber. zrážkou....za kal. štvrťrok pre rok 2009.

Pre účely vyplnenia riadku č. 2 a 5 vznikli v Počiatočných hodnotách 2 nové atribúty:

1. DB v RZD z MR

2. Celkom RZD z MR

(cesta: Zamestnanci/editor Mzdové údaje/akcia Počiatočné stavy/záložka Ročné kumulácie/časť Ročné zúčtovanie dane)

Tento atribút sa použije LEN v prípade, ak RZD bolo počítané mimo systému Helios Orange a je možné ho použiť len v 1. a následnom roku ostrého spracovávania miezd.

Do týchto atribútov užívateľ zapíše u daného zamestnanca:

1. CELKOVÚ čiastku vyplateného/vybratého DB z RZD z MR v HM (vyplatený DB (-), vybratý DB (+) )
2. CELKOVÝ výsledok RZD v HM (preplatok (+) alebo nedoplatok (-) dane vrátane DB)

Akonáhle nebude mať ani jeden zamestnanec v prehľade Ročné zúčtovanie dane v decembri predchádzajúceho roka zaškrnutý atribút Preniesť do miezd, tak systém tento stav bude považovať ako stav, kedy sa RZD NEvykonalo v systéme Helios Orange a výsledky RZD boli do výpočtu mzdy zadané ručne (bez prenosu z prehľadu RZD), z toho dôvodu bude hľadať v počiatočných hodnotách údaje pre riadok 2 a 5 tohto prehľadu.

Použité skratky:

DB - daňový bonus
RZD - ročné zúčtovanie dane
MR - minuloročný rok
MZ - mzdové zložky
HM - hlavná mena


Novinka ÚPRAVY v ELDP

1. do políčka VD-kal. dni vstupuje celkový počet kalendárnych dní za ošetrovné

2. akcia Nápočet do vybraných ELDP bola upravená tak, aby zaorkrúhľovala jednotlivé čiastky v položkách ELDP do r. 2008 na celé čiastky a do r. 2009 na 2 desatinné miesta bezohľadu na vybrané mzdové obdobie.

Použité skratky:

ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia VD - vylúčená doba
kal. - kalednárne
r. - rokVerze 1.0.2009.0313 ze dne 02.04.2009

Novinka Úprava V. časti Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov .. za rok 2008

Riadok "Zúčtované v mesiacoch" bol upravený tak, aby sa nezaškrtol mesiac, v ktorom bol atribút Úhrn príjmov nenulový. Táto úprava sa týka aj akcie eRočné hlásenie.


Novinka V. časť - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov ... za rok 2008

Do tejto časti hlásenia nevstupujú zamestnanci, ktorí majú v hlavičke RZD všetky políčka nulové (t.j. zamestnanci, ktorých príjem bol počas celého zdaniteľného obdobia zdaňovaný zrážkovou daňou, zamestnanci, ktorí nemali žiaden zdaniteľný príjem (MD, RD...)). Táto úprava sa týka aj akcie eRočné hlásenie.


Oprava Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2008

Do riadku B2 vstupovali namiesto zamestnancov poberajúcich plný invalidný dôchodok zamestnanci s čiastočným invalidným dôchodkom.

OpravenéVerze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Tip NOVÉ ISCP (MPSVR SR) 1-04 2009 -2011

Od roku 2009 platí nová štruktúra aj forma zisťovania pre ISCP (MPSVR SR) 1-04.
Z toho dôvodu nad prehľadom ISCP (cesta: ISCP) vznikli nové akcie:

Export údajov pre zisťovanie ISCP 2009-2011
Prehľad údajov pre zisťovanie ISCP 2009-2011

Tieto akcie sa užívafteľovi zobrazia LEN, ak ich spustí nad záznamom, ktorý obsahuje rok 2009 a vyšší.

Generovanie prebieha vo formate XML. XML súbor sa generuje v tvare:

iscpQQRR.xml, kde:

iscp - identifikátor iscp
Q - číselné označenie štvťroka, za ktorý sa súbor posiela
R - číselné označenie roka štvrťroka, za ktorý sa súbor posiela
xml - typ súboru

Pribudli nové položky pre element ZAMESTNANEC:

MZDAPOH
NASTUP
VYSTUP
PSN
OSN

Z toho dôvodu nad prehľadom ISCP- väzby (cesta: ISCP) vznikli nové Skupiny:

Príplatky za sobotu a nedeľu
Mzdy za neakt. prac. pohotovosť na pracovisku

Do týchto nových skupín si užívateľ musí zadať príslušné mzdové zložky a odstrániť ich z ich pôvodných skupín (Príplatky a doplatky). Ak užívateľ používa len nami distribuované mzdové zložky (t.j.neboli vytvárané žiadne navyše), tak môže zmazať všetky ISCP - väzby a po spustení akcie Generuj sa mu vygenerujú všetky potrebné skupiny a do nich príslušné mzdové zložky.

Vznikli nové pomocné číselníky:

Kód vzniku/zániku PP
Právna forma organizácie_2009
Typ kolektívnej zmluvy_2009
Kod odbor.zväzu_2009

V editore Doplňujúcich údajov (cesta: Zametnanci/Dopňujúce údaje/zál. Osobné údaje) vznikli/zmenili sa nasledovné políčka:

Nové:
Vznik/zánik PP
Kód okresu

Nepoužívajú sa:
Kód obce
Kód Doplnkový kód

Z toho dôvodu sa od roku 2009 prekopírujú všetky hodnoty z políčka Kód obce do políčka Kód okresu a hodnoty z políčka Doplnkový kód do políčka Vznik/zánik PP ak tieto hodnoty existujú v pomocných číselníkoch.
Ak zamestnanec nemá vyplnený stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania, tak sa mu naplní automaticky hodnotou "A". Ak dátum ukončenia pracovného pomeru, ktorý spadá do sledovaného obdobia, bol zadaný až v období, ktoré je po sledovanom období, nezobrazí sa v položke VYSTUP.


POSTUP GENEROVANIA:

1. v prehľade ISCP si užívateľ vytvorí pomocou tl. Nový záznam kde uvedie:

Rok = 2009
Mesiac = január
Mesiac = marec (tento údaj si užívateľ mení podľa štvrťroka, za ktorý ISCP generuje)
Doplňujúce údaje = október
Poč. zam.podn. = priemerný evidenčný počet zamestnancov v organizácii

Ostatné políčka sú naviazané na číselníky, užívateľ si príslušnú hodnotu prenesie z príslušného číselníka.

2. nad týmto záznamom (bod 1) užívateľ spustí akciu Export údajov pre zisťovnie ISCP 2009-2011, systém sa spýta na cestu, kde má uložiť generovaný súbor

3. pre kontrolu vygenerovaného súboru môže užívateľ nad týmto záznamom (bod 1) spustiť akciu Prehľad údajov pre zisťovnie ISCP 2009-2011. Po spustení sa vygeneruje prehľad so všetkými položkami za element ZAMESTNANEC.za zvolené obdobie kumulovane.

4. samotný súbor užívateľ posiela do firmy Trexima cez ich elektronický zber údajov, cesta: https://www.trexima.sk/iscp

INFO:

Elektronický zber údajov akceptuje súbory formátu .xml, ale aj .xml komprimované do .zip. Odporúčame využiť túto možnosť, vzhľadom na výrazné zmenšenie veľkosti výsledného súboru (verime, že užívatelia s pomalým pripojenim na Internet túto možnosť uvítajú).


Tip V zmysle Oznámenia MF SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b./ zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sme upravili zaokrúhľoavnie 1/12 ZNČ smerom nadol.

ZNČ sa od 1.3.2009 zvyšuje na čiastku 4025,70 €/rok t. j. na 335,47 €/mesiac.

Z toho dôvodu si každý užívateľ musí nad mzdových obdobím 3/2009 spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt.

Použíté skratky:

ZNČ - základná nezdaniteľná časť


Tip UPOZORNENIE: ZMENY V MZDOVÝCH ÚDAJOCH PO KONVERZII NAD 1/2009

Vážení užívatelia, skontrolujte si prosim, hodnoty na mzdových kartách zamestanancov v mzdovom období 2/2009, AK sa tieto hodnoty menili bezprostredne PO konverzii čiastok meny, t.j. vrámci mzdového obdobia 1/2009 (napr.: základná mzda, dátum ukončenia PP,zmena zdravotnej poisťovni, priemer na dovolenku a pod.).

Ak bola spustená konverzia čiastok a následne boli robené zmeny v týchto hodnotách nad 1/2009, tak mohlo dôjsť k tomu, že sa tieto zmeny neprepísali do nasledujúcich období.

Ak boli tieto zmeny vykonané až po nasledujúcom update systému Helios Orange, pri ktorom bola vykonaná Kontrola konzistencie databázy, tak tieto zmeny boli prepísané do nasledujúcich období.


Novinka Od 1.3. 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, tieto ustanovenia majú platiť najdlhšie do 31. 12. 2010. V zmysle tejto novely vznikajú rôzne príspevky:

§ 50d - príspevok na podporu udržania zamestnanosti
§ 50e - príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta
§ 50 f - príspevok ku mzde zamestnanca

Pre tento účel pri generovaní novej databázy vytvárame novú distribučnú mzdovú zložku č. 731 - Príspevok ku mzde. Táto mzdová zložka je nastavená ako príjem zvyšujúci základ dane (t.j. presne tak, ako je nastavená distribučná mzdová zložka 730 - Auto do dane).


Novinka VRÁTENIE POISTNÉHO ZAPLATENÉHO BEZ PRÁVNEHO NÁROKU, NA KTORÉ VZNIKOL NÁROK DO 31.12.2008 ALE VYPLÁCA SA OD 1.1.2009

Toto tzv. storno poistenia použije užívateľ hlavne v prípade, ak zamestnancovi Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok so spätnou platnosťou, ktorá siaha do obdobia pred r. 2009.

Rešpektujúc usmernenie "Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistného na sociálne poistenie" zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovni časť "Správny postup pri vykazovaní vymeriavacieho základu a poistného na tlačive"Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha", ak zamestnávateľ v príslušnom mesiaci vykonáva úpravu poistného za predchádzajúce obdobie sme vykonali úpravu, ktorá užívateľovi zabezpečí zadanie opravnej mzdovej zložky pre účely opravy vypočítaného druhu poistenia bez toho, aby sa takto zadaná čiastka ďalej zaokrúhlovala, t.j. vo výpočte sa zobrazí v presnej hodnote vrátane €Centov.

PRÍKLAD STORNA:

Zamestnancovi priznali starobný dôchodok od 1.12.2008
Sociálna poisťovňa túto skutočnosť oznámila 31.1.2009
Mzda za 1/2009 bola už spracovaná, t.j. bol vykonaný odvod aj na PvN a IP

Pôvodný výpočet r. 12/2008:
Vymeriavací základ pre PvN za 12/2008 bol Sk 15500,-
Vymeriavací základ pre IP za 12/2008 bol Sk 15500,-
Odvod na PvN za 12/2008 bol Sk 310,- (Sk 155,- zamestnanec Sk 155,- firma)
Odvod na IP za 12/2008 bol Sk 930,- (Sk 465,- zamestnanec Sk 465,- firma)

Pôvodný výpočet r. 1/2009:
Vymeriavací základ pre PvN za 1/2009 bol € 514,51
Vymeriavací základ pre IP za 1/2009 bol € 514,51
Odvod na PvN za 1/2009 bol € 10,20 (€ 5,10 zamestnanec € 5,10 firma)
Odvod na IP za 1/2009 bol € 30,80 (€ 15,40 zamestnanec € 15,40 firma)

Sumu v Sk prepočítame na €:

15500/30,1260 = 514,505 ,po zaokrúhlení na €C nahor = 514,51
155/30,1260 = 5,1450, po zaokrúhlení na €C nahor = € 5,15
465/30,1260 = 15,4351, po zaokrúhlení na €C nahor = € 15,44

Konečná suma storno VZ za PvN = €1029,02
Konečná suma storno VZ za IP = €1029,02
Konečná suma storna za PvN zamestnanec = € 10,25
Konečná suma storna za PvN firma = € 10,25
Konečná suma storna za IP zamestnanec = € 30,84
Konečná suma storna za IP firma = € 30,84

MZ-ka Storno VZ PvN a IP = -1029,02 mínus VZ za PvN a IP za aktuálny mesiac
MZ-ka Storno poistného PvN zamestnanec = € 0,05 (halierové dorovnanie)
MZ-ka Storno poistného PvN firma = € 0,05 (halierové dorovnanie)
MZ-ka Storno poistného IP zamestnanec = € 0,06 (halierové dorovnanie)
MZ-ka Storno poistného IP firma = € 0,06 (halierové dorovnanie)

Storno poistného za 12/2008 a 1/2009 v mzdovom období 2/2009:

Použijú sa pre tento účel tzv. opravné MZ-ky (skupina MZ "Oprava základní"):

1. opravná MZ-ka pre storno VZ €
2. opravná MZ-,ka pre storno vypočítaného poistného na PvN a IP

- túto MZ-ku použije užívateľ, len z dôvodu úpravy zaokrúhlenia odvodov za r. 2008.


Novinka Výsledky RZZP sa načítajú do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ak MZ-ky, ktoré boli použité vo výpočte mzdy pre zadanie RZZP, sú pripradené k príslušnej zdravotnej poisťovni buď do decembra predchádzajúceho roka, alebo do decembra nasledujúceho roka, v ktorom sa tieto MZ-ky použili.

Príklad: Výsledky RZZP za rok 2007 boli zadané do výpočtu mzdy do mzdového obdobia 9/2008. MZ-ky pre RZZP musia byť priradené k danej zdravotnej poisťovni, buď do mzdového obdobia 12/2007 alebo do mzdového obdobia 12/2008.

Priradenie k danej zdravotnej poisťovni užívateľ vykoná v číselníku Poisťovne na záložke Ročné zúčtovanie poistenia (cesta: Konštanty a číselníky/Zdravotné poisťovne).

Použité skratky:
RZZP - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
MZ - mzdová zložka


Novinka Pri generovaní novej databázy pri distribučnej mzdovej zložke 103 - Rodičovská dovolenka atribút Nepreplácať sviatok nebude zaškrtnutý.

Užívatelia, ktorí pracujú na existujúcich databázach si tento atribút upravia ručne (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky/záložka Konštanty).


Novinka Nie je možné priradit práva na CZ prehľad 332 v SK (Prenos preplatkov dane..).

Upravené


Novinka Od roku 2009 nezobrazovať nad prehľadom Registračné listy FOi staré akcie eRLFO:

Individálny 1.5
Hromadné 1.5


Oprava Pri nápočte SF so VZ "Hrubá mzda" alebo "Hrubý príjem" systém hlási:

Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =,....

Opravené

UPOZORNENIE: Skontrolujte si, či máte za rok 2009 vymeriavací základ tvorený zo mzdových zložiek (t.j. zo mzdovch zložiek, ktoré majú vo svojej definícii zaškrtnurý atribút Základ pre sociálny fond).

Ak bol tvorený omylom z vymeriavacieho základu Hrubá mzda alebo Hrubý príjem, tak je možné, vzhľadom k tomu, že sa jedná o preddavok, túto úpravu zkorigovať na konci roka formou interného účtovného dokladu alebo odúčtovaním takto vytvoreného SF a opätovným jeho nápočtom so zmeneným vymeriavacím základom na hodnotu "Mzdové zložky"a pätovným zaúčtovaním miezd do účtovného denníka.


Verze 1.0.2009.0220 ze dne 26.02.2009

Novinka RZZP v RZD

Ak existuje 12. mesiac predchádzajúceho roka, ktorý predchádza roku, za ktorý sa vykonáva RZD, tak systém hľadá MZ pre RZZP v tomto 12. mesiaci.
(napr.exituje mzdové obdobie 12/2007, tak do RZD a na Mzdový list za rok 2008 sa budú ťahať výsledky RZZP 2007 zo MZ-iek, ktoré sú nastavené v 12/2007 v číselníku Poisťovní pri príslušnej ZP na záložke 5).

AK neexistuje mzdové obdobie 12. mesiac predchádzajúceho roka, ktorý predchádza roku, za ktorý sa vykonáva RZD, tak systém hľadá MZ-ky pre RZZP v mesiacoch, za ktoré sa spúšťa Prepočet mzdového listu alebo Nápočet RZD.
(napr. ak neexituje mzdové obdobie 12/2007, tak do RZD a na Mzdový list za rok 2008 sa budú ťahať výsledky RZZP 2007 zo MZ-iek, ktoré sú nastavené v mzdových obdobiach 1-12/2008, ak sa toto obdobie zadá pri prepočte Mzdového listu alebo Nápočte RZD.)

Vysvetlivky:

RZZP - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
RZD - ročné zúčtovanie dane
ZP - zdravotná poisťovňa
MZ - mzdové zložky


Novinka ZJEDNODUŠENIE ROZÚČTOVANIA SOCIÁLNEHO FONDU

Ak užívateľ potrebuje rozúčtovávať tvorbu sociálneho fondu podľa zaradenia zamestnanca (na mzdovej karte) na útvar, vozidlo, nákladový okruh, zákazku, tak môže na tento účel použiť nový atribút Účtovať na zamestnanca.

Tento atribút sa nachádza v editore tvorby Sociálneho fondu na záložke 3 - Účtovanie. Po zaškrtnutí tohto atribútu sa objavia ďalšie zaškrtávacie políčka a to:

Účtovať na útvar
Účtovať na zákazku
Účtovať na nákladový okruh
Účtovať na vozidlo

Zaškrtnutím niektorého z týchto atribútov sa napočítaná tvorba Sociálneho fondu rozúčtuje.

Pôvodná funkcionalita zostáva k dispozícii tiež.

Zároveň nad prehľadom Zamestanci pribudol nový stĺpec Základ SF, ktorý si môže užívateľ pomocou tlačítka Nastav zobraziť. Priamo nad prehľadom Sociálny fond si môže užívateľ zobraziť aj atribút SF firma, čo je vždy súčet tvorby sociálneho fondu za firmu celkom.Verze 1.0.2009.0219 ze dne 24.02.2009

Novinka Do možnosti Práva na stlpce bol doplnený ďalší atribút a to "Priemer na dovolenku" (cesta: Možnosti/Konfigurácia/správa systému/Užívatelia/akcia Práva na stĺpce). Zároveň tieto práva boli rozšírená aj na duálny rozpad týchto atribútov.


Novinka Nad prehľadom Priemerné zárobky pre bankové účely (cesta: Ročné zostavy) po spustení akcie Generuj a rozkliknutí výberu mzdového obdobia sa objaví CZ prehľad č. 200 (SK prehľad je pod č. 374).

T. j. nie je možné dať práva na tento browse...

Upravené


Novinka Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane vznikol pre SK legislatívu nový stĺpec Čiastkový základ dane, t.j. rozdiel Úhrnu príjmov a Poistného.


Novinka Pri generovaní eZdravotná poisťona pre ZP Dôvera a ZP Apollo (symbol 23 a 24) sa do atribútu IČO už nepridávajú 2 nuly zprava, ak je IČO na 8 znakov.

Zároveň pri políčku Číslo platiteľa je zapnutá mäkká kontrola na povinný počet znakov 10. Pre užívateľa to znamená to, že systém upozorní na menší počet znakov, ale dovolí pokračovať v generovaní.


Novinka Akcia Prepočet mzdových listov (cesta: Ročné zostavy) bola upravená tak, aby brala dovolenkový priemer zhodný s priemerom na dovolenku na mzdovej karte vrátane desatinných miest.

Užívateľ si po prepočte mzdových listov môže skontrolovať túto hodntou priamo v akcii Mzdový list... (cesta: Ročné zostavy).


Novinka Pri nápočte odpracovaných rokov a dní sa zohľadňuje prechodný rok.


Novinka GENERÁTOR MZDOVÝCH ZOSTÁV - dohadné položky (DP) za nevyčerpanú dovolenku z minulého roka

Do generátora mzdových zostáv pribudla nová Rozširujúca funkcia do voľby Ostatné: DOH_POL("N/C", "symbol")

Parametre:

N - nárok DP

C - čerpanie DP

Symboly:

D – počet dní

P - peniaze

kód zdravotnej poisťovni – zdravotné poistenie

NP - nemocenské poistenie
IP – invalidné poistenie
SP – starobné poistenie
GP – garančné poistenie
PvN – poistenie v nezamestnanosti
UP – úrazové poistenie
PdRF – poistenie do rezervného fondu

Príklad nastavenia funkcie:
DOH_POL("N", "P") – zobrazí čiastku nároku na nevyčerpanú dovolenku
DOH_POL("C", "D") – zobrazí počet dní čerpania nevyčerpanej dovolenky
DOH_POL("N", "25,NP,GP,UP,SP,PvN,PdRF,IP") – zobrazí súčet zdravotného poistenia za ZP s kódom 25 a sociálneho poistenia z nároku na nevyčerpanú dovolenku

Príklad použitia tejto funkcie:

Zadanie::
Zostatok dovolenky z minulého roka 2008 5 dní
Z toho náhrada: 120 €
Z toho poistenie: 42,24 €
V 1/2009 si vyčerpal z tejto dovolenky 2 dni
Z toho náhrada: 48 €
Z toho poistenie: 16,90 €

Nastavenie funkcie:
DOH_POL("N", "D")
DOH_POL("N", "P")
DOH_POL("N", "25,NP,GP,UP,SP,PvN,PdRF,IP“)
DOH_POL("C", "D")
DOH_POL("C", "P")
DOH_POL("C", "25,21,NP,GP,UP,SP,PvN,PdRF,IP“)


Verze 1.0.2009.0217 ze dne 18.02.2009

Novinka Mesačná kontrola mzdových údajov (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/akcia Mesačná kontrola mzdových údajov) bola rozšírená o kontrolu prekročenia ročných limitov:

Návšteva lekára
Sprievod RP
Sprievod RP ZPS


Novinka V distribučných tlačových formulároch:

Mzdový list - nový
Mzdový list - nový od 1.1.2009

bola upravená časť Prerušenia poistenia tak, aby sa v nej zobrazovali len prerušenia, ktoré trvali len celý deň.


Dohadné položky - novinka

Novinka

Ak užívateľ začína pracovať v module Mzdy v systéme Helios Orange v priebehu kalendárneho roka, t.j. jeho 1. spracovávané obdobie nie je január daného roka, tak si pre účely sledovania dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok vyplní v počiatočných hodnotách dni vyčerpanej dovolenky od začiatku akt. kalendárneho roka po 1. prvé spracovávané obdobie do políčka Čerpanie BR.

Novinkou je to, že ak by túto hodnotu v políčku Čerpnaie BR zmení, tak sa mu automaticky prepočíta celé čerpanie v prehľade Dohadné položky (cesta: Ročné zostavy/Dohadné položky).


Novinka Pri krátení ZNČ a NČM vrámci RZD sa vždy berie životné minimum platné k 1.1. roka, za ktorý sa RZD vykonáva.

ŽM platné v 1/2008: Sk 5130,-


Novinka Nad prehľadom PN pre nárok na ND (cesta: Výpočet mzdy/akcia PrehľadPN pre nárok na ND) pribudlo nové tlačivo

"Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku pre rok 2009."


Verze 1.0.2009.0215 ze dne 07.02.2009

Oprava Generovanie kontácií hlási chybu:

"Polozka A_Castka musí byť zadaná!"

Opravené


Oprava 1. Riadky v ELDP od roku 2009 musia obsahovať čiastky na 2 d.m.(teraz sú zobrazené na celé €).

Upravené

2. pri rozdeľovani riadkov (položiek) ELDP pri prerušeni sa nesprávne rozdeli VZ, ak sa jedná o pokračujúce ošetrovné.

OpravenéVerze 1.0.2009.0202 ze dne 22.01.2009

Novinka Generovanie elektronického mesačného výkazu do ZP (cesta: Výpočet mzdy/IOdvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa) nám pri položkách 6-9 dopĺňa desatinné miesta, ktoré tam už pri kontrole v podateľni nemôžu byť.

Upravené


Novinka V editore Ročného zúčtovania dane pribudlo nové zaškrtávacie políčko "2%". Zaškrtnutím tohto nového políčka:

1. získa užívateľ možnosť filtrovania zamestnancov, ktorí ho požiadali o Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. si užívateľ zabezpečí prenos nedoplatkov RZD aj napriek tomu, že sú pod hranicou € 3,32 (Sk 100)


Novinka Bol upravený algoritmus krátenia NČM v RZD od roku 2008 počtom mesiacov trvania manželstva:

Príklad:

základ dane 401093
príjem manželky 8920
počet mesiacov manželstva 3

98496-8920/12*3 = 22394

t. j. NČM je v RZD uplatené v tomto prípade vo výške Sk 22394

Pôvodný bol výpočet: 98496/12x3-8920 = 15704

Použité skratky:
NČM - neznaniteľná časť na manžela/lku
RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka Doplatok do minimálnej mzdy pri mesačne odmeňovanom zamestancovi, ktorý má určený jeden zo základných pracovných časov (40 h., 37,5 h., 38,75 h.) sa výška minimálnej mzdy alikvótne neprepočítava, t.j. jej mesačná výška je vždy rovnaká (od 1.1.2009 € 295,50).


Verze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka Elektronický mesačný výkaz pre zdravotné poisťovne (eZdravotná poisťovňa)

Elektronický mesačný výkaz pre ZP (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa) bol ošetrený tak, aby sa ako oddeľovač v desatinných číslach používala vždy bodka.


Novinka Elektronické mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu (eSociálna poisťovňa)

Od 1/2009 može vzniknúť nasledovná situácia:

Varovania : Chybná hodnota na sumárnej strane, očakáva hodnotu 7 pre počet GP - Vysvetlenie: Zaokrúhlením sumy poistného, vypočítanej zo zadaného vymeriavacieho základu (VZ), nastáva situácia, kedy je poistné nulové. Napr.: 12€ * 0,8% (sadzba pre UP) = 0,096€, po zaokrúhlení na celých desať eurocentov nadol je poistné 0,00€. Na určenie počtu zamestnancov, za ktorých odvádzate poistné na daný fond, sa sledujú jednotlivé VZ a sumy poistného. Váš software ráta počet zamestnancov len zo sumy poistného alebo počet zamestnancov nesprávne vyrátal. Prosím, obráťte sa na dodávateľa vášho programu, aby upravil Váš program v zmysle uvedeného !

Upravené


Novinka POKRAČUJÚCA PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ

Ak pred 1. ostrým obdobím vznikla pracovná neschopnosť, ktorá bezprostredne pokračuje v 1. ostrom období, užívateľ jej pokračovanie zadá nasledovne:

1. priamo do výpočtu mzdy v 1. ostrom období zadá dochádzkovú mzdovú zložku (distribučná MZ-ka 200)

2. po stlačení tlačítka Likviduj si vyberie v atribúte "Typ dávky" hodnotu "Pokračujúca"

3. tým sa mu umožní zadať do atribútu "Dni prepl. v predch. zam." počet kalednárnych dní preplatených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci

4. do atribútu DVZ zadáte DVZ, ktorý má byť táto pokračujúca PN preplatená.

Príklad:

S modulom Mzdy systému Helios Orange začína úžívateľ prvýkrát spracovávať mzdy za mzdové obdobie 1/2009. Zamestnancovi vznikla PN dňa 25. 12. 2008 a pokračuje do 3. 1. 2009

Riešenie:

Užívateľ zadá do výpočtu mzdy dochádzkovú mzdovú zložku č. 200 s dátumom od 1. 1. 2009 do 3. 1. 2009. Stlačí tlačítko Likviduj a zmení v políčku Typ dávky hodnotu na "Pokračujúca". Do políčka Dni prepl. v predch. zam. zadá hodnotu 7 (t. j. počet kalendárnych dní od 25. 12. 2008 do 31. 12. 2008) a do políčka DVZ zadá DVZ, ktorým má byť táto pokračujúca PN preplatená.

Na základe tohto zadania Vám systém vypočíta náhradu už len za 3 kalednárne dni s vyššou sadzbou.


Novinka Pri generovaní novej databázy, ktorá má nastavené 1. ostré obdobie od r.2009, sa nebude generovať zrušená zdravotná poisťovňa EZP (kód 26) ani príslušné MZ-ky pre výpočet zdravotného poistenia.


Novinka Pri generovaní novej databázy nezaškrtávať atr. Základ pre soicálny fond pri MZ 210 Dovolenka. Užívatelia, ktorí majú vygenerovanú databázu skôr, si skontrolujú toto nastavenie.


Verze 1.0.2009.0104 ze dne 06.01.2009

Oprava Nie je možné mazať vypočítané mzdy, hláška:

Na záznam chcete naviazať neexistujúce údaje - nemožné opraviť!

The insert statement conficted with the Foreign key constaint FK_TabMzDohodnePolSkR_Poistovna_IdObdobiVazba". The conflict occured in database ...., table dbo.TabMzdPojFondy.

OpravenéVerze 1.0.2009.0102 ze dne 05.01.2009

Oprava Import do Predspracovania hlási chybu a nevykoná sa.

Opravené


Oprava Generovanie PP za 12/2008 po 31.12.2008, hláška:

Dátum splatnosti je nižší ako dátum vystavenia.

Upravené


Oprava CZ prehľady v SK personalistike:

370, 411, 444

(nie je možné nastaviť práva)

OpravenéVerze 1.0.2009.0101 ze dne 31.12.2008

Novinka NOVÁ KONTROLA ROČNÝCH LIMITOV

1. v mzdových konštantách (cesta. Konštanty a číselníky/zál. 4 - Sadzby a konšt.) pribudli nové atribúty:v časti "Limity dní (návšteva lekára):

Lekár - uvádza sa počet pracovných dní ročného limitu + dochádzková MZ-ka
Sprievod - uvádza sa počet pracovných dní ročného limitu + dochádzková MZ-ka
Sprievod ZPS - uvádza sa počet pracovných dní ročného limitu + dochádzková MZ-ka

2. v počiatočných hodnotách (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/zál. Dovolenka/tlačítko Poč. hodnoty/zál. Ročné kumulácie) pribudla nová časť "Limity návštev lekára - hodiny" s nasledovnými atribútmi:

Lekár (hod.)
Sprievod (hod.)
Spr. ZPS (hod.)

3. akonáhle dôjde k prekročeniu daného limitu pri použítií MZ-iek zadaných do MK (viď bod1), tak užívateľa výpočet mzdy upozorní:

"Prekročený limit dní....... Pokračovať?

Podľa toho užívateľ upraví dátumy a v prípade potreby použije dochádzkovú MZ-ku neplatenú.


Novinka ČERPANIE DOHADNÝCH POLOŽIEK za nevyčerpanú dovolenku

Po vytvorení dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku sa Vám priamo do prehľadu Dohodné položky (cesta: Ročné zostavy/Dohadné položky) budú mesačne dostávať čerpania vytvorených dohodných položiek až do nuly a to priamo zadaním čerpania dovolenky do výpočtu mzdy.

Užívateľ, ktorý začne používať systém Helios Orange v priebehu roka, si čerpania dovolenky do 1. ostrého mzdového obdobia zadá do počiatočných hodnôt do atribútu Čerpanie dov. BR (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/zál. Dovolenka/tlačítko Poč. hodnoty/zál. Ročné kumulácie).

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export