Důležité:


Mzdy (SK) - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verzia 1.0.2008.1236 zo dňa 16.12.2008

Novinka HROMADNÉ ZMENY nad číselníkom MZDOVÉ ZLOŽKY

Akcia Hromadné zmeny (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky) bola rozšírená o nasledovné atribúty, na ktorých je možné vykonať hromadnú zmenu:

1. Základ pre sociálny fond
2. Základ pre výpočet VR
3. Schválená MZ
4. Kontácie pre účtovnú skupinu 1 - 9


Novinka TVORBA DOHADNÝCH POLOŽIEK za nevyčerpanú dovolenku z MR

Vznikol nový prehľad Dohadné položky (cesta: Ročné zostavy/Dohodné položky). Tento prehľad slúži na tvorbu dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku za minulý rok a jej postupné čerpania v priebehu nasledujúceho kalednárneho roka.

Pomocou akcie Generuj tvorbu sa do prehľadu vygenerujú zamestnanci, ktorí nemajú ukončený pracovný pomer k 1. 1. a zároveň majú zostatok dovolenky z MR. Táto akcia je prístupná až po ročnej uzávierka roka, za ktorý sa dohadné položky tvoria a to nad januárom nasledujúceho roka. Je tam kontrola, aby sa tvorba generovala len ak nie je vypočítaná žiadna mzda v januári naledujúceho roka.


Novinka Nad prehľadom Konfigurácia - správa systému nad prehľadom Mzdy pribudla nová akcia "Prehľad archivácie zmien". Tu si užívateľ vyberie zametnanca/ov a mzdové obdobie, za ktoré si chce vykonané zmeny zobraziť. Je tu teda moznosť vykonané zmeny sledovať nie len po jednotlivých zamestnancoch ako doteraz, ale aj za vybraných zamestnancov a vybrané obdobie.


Novinka Vo voľbe Doplňujúce údaje došle k zmene označenia záložky Poznámky na Všeobecné (cesta: Zamestnanci/Doplňujúce údaje).

Záložka Všeobecné sa skladá z dvoch častí (podzáložiek):

1) Korešpondencia - tu sú doplnené všetky položky týkajúce sa adresy

2) Poznámky - doterajšia funkcionalita

Na prvej záložke Doplňujúcich údajov/zál. Osobné údaje bola rozšírená položka "Poštu posielať na" o Kontaktnú adresu.


Novinka V súvislosti so vznikom nového druhu adresy: Korešpondenčná adresa a novou možnosťou nastavenia atr. "Posielat postu na" Korešpondenčnú adresu boli vykonané nasledovné úpravy:

1. papierová forma RLFO bola upravená v bode 6 tak, aby sa tam v prípade nastavenia atr. Posielať poštu na Kontaktnú osobu vypĺňala adresa z Kontaktnej adresy, inak bude vždy prázdna

2. elektronická forma RLFO - detto ako bod 1

3. Generovanie dávky 541 (Ročné zúčtovanie ZP) - do položiek Korešpondenčná adresa sa doplnia údaje z Korešpondenčnej adresy zadanej v Dopňujúcich údajoch.

4. tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na ND - ak je atr. Poielať poštu na Kontaktnú adresu, tak sa adresa zamestnanca naplní touto adresou.


verze 1.0.2008.1207 ze dne 26.11.2008

Oprava Užívateľ nemá právo na stĺpec Dátum narodenia. Pokiaľ si chce zobraziť cez tlačítko Nastav stĺpec Dátum narodenia, dostane hlášku "Nemáte právo k zobrazeniu stlpca...", ale na akýkoľvek iný atribút odvodený od dátumu narodenia: Dátum narodenia (DMR), (D)...práva má.

Opravené


verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Tip Novinka - VÝPOČET EXEKÚCIÍ od r. 2009

Aby dochádzalo k správnemu výpočtu zrážok (výkonu rozhodnutia), ktoré je možné zamestnancovi zo mzdy strhnúť, musia byť splnené nasledujúce podmienky (tento výpočet bude možné využiť najskôr od mzdového obdobia 1/2009):

1. vo voľbe Konštanty a číselníky/záložka Ostatné je nastavená výška Životného minima a čiastky základných nepostihnuteľných čiastok

2. vo voľbe Konštanty a číselníky/Mzdové zložky existujú zrážkové mzdové zložky, ktoré majú na záložke Započítateľnosť do základní novú položku Zrážka VR, ktorou sa určuje o aký typ zrážky sa jedná.
Doporučujeme, aby v číselníku mzdových zložiek existovali 4 mzdové zložky:
-Bežné výživné Zrážka VR - Bežné výživné
-Dlžné výživné Zrážka VR - Dlžné výživné
-Prednostná zrážka Zrážka VR - Prednostní zrážka
-Nepred.zrážka Zrážka VR - Neprednostná zrážka

Pri nových inštaláciach sú tieto mzdové zložky automaticky v číselníku mzdových zložiek, pri existujúcich inštaláciach je nutné ich vytvoriť.

3. vo voľbe Konštanty a číselníky/Mzdové zložky vznikol nový atribút Základ pre výpočet VR. Jedná sa o mzdové zložky, ktoré majú vstupovať do výpočtu základu čistej mzdy.

Pri nových inštaláciách je tento atribút orientačne zaškrtnutý /jedná sa o mzdové zložky, ktoré majú zaškrtnutý atribút Hrubá mzda, ale okrem mzdových zložiek 690 - 692 (Odstupné, Odchodné) a 700 - 702 (Dohody). Ďalej pri MZ-kách skupiny Nemocenská. Pri existujúcich inštaláciách je nutné zaškrtnúť.

4. Mzdové zložky sú zadávané výhradne do voľby Paušály a zrážky. Ak sa jedná o mzdové zložky, ktoré majú atribút Zrážka VR rôzny od hodnoty "Nie je", je programom požadované zadanie položky Dátum doručenia.
V závislosti na tom, o akú mzdovú zložku sa jedná sa vyplňujú odlišné polia:
-Bežné výživné Do položky Koruny vyplňujete bežné výživné, do položky Celkom zraziť sa po mesačnej uzávierke napočíta neuspokojené bežné výživné - jedná sa potom o tzv. dlžné výživné. Ak by sa jednalo o výživné pre maloletú osobu, tak sa musíte zaškrtnúť políčko Výživné m.o.

-Dlžné výživné Do položky Koruny sa vyplňuje čiastka pôvodneho (bežného) výživného, do položky Celkom zraziť sa vyplňuje celková výška dlžného výživného, uspokojená časť sa po mesačnej uzávierke napočíta do Zrazené.
-Prednostná zrážka Vyplňujete do položky Celkom zraziť
-Nepred.zrážka Vyplňujete do položky Celkom zraziť

5. vo voľbe Mzdové údaje/záložka Mzdové údaje je správne vyplnená položka Vyživov. osôb

Príklad 1:

exekučný príkaz na výživné - prednostná pohľadávka: zamestnanec má 2 deti, ženatý

Položky hrubej mzdy, ktoré vstupujú do základu pre výpočet VR:

Základná mzda: 801,37 €
Sviatok tarifom: 80,14 €

Hrubá mzda : 881,51 €
Poistné: 117,96 €
Daň: 90,68 €

Čistý príjem: 672,87 €
Nepostih. časť: 241,54 € (107,35 + 89,46 + 44,73)

Nezabaviteľná časť 431,33 €

Zrazí sa bez obmedzenia: 162,95 € (431,3 - 268,38)

268,38/3 = 89,46 € (1/3 zo 150 % životného minima)

Úhrada pohľadávky:341,87 € (čistý príjem - (nepostih. časť + 1/3 zo 150 % životného minima))


Príklad 2:

exekučný príkaz - nesplatená pôžička - neprednostná pohľadávka (slobodný, bezdetný)

Položky hrubej mzdy, ktoré vstupujú do základu pre výpočet VR:

Základná mzda: 801,37 €
Sviatok tarifom: 80,14 €

Hrubá mzda : 881,51 €
Poistné: 117,96 €
Daň: 90,68 €

Čistý príjem: 672,87 €
Nepostih. časť: 107,35 €

Nezabaviteľná časť 565,52 €

Zrazí sa bez obmedzenia: 387,82 € (565,52 - 268,38)

268,38/3 = 89,46 € (1/3 zo 150 % životného minima)

Úhrada pohľadávky: 386,60 € (čistý príjem - (nepostih. časť + 2/3 zo 150 % životného minima))


Novinka Úpravy súvisiace z prechodom na novú menu EUR:

1. upravený výpočet DVZ za rok 2008:

VZ za NP za RO/30,1260 = na 8 desatinných miest bez zaokrúhlenia/počet KD (znížených o výlúčenú dobu a prerušenia) = na 4 desat. miesta nahor

2. konverzia DVZ pri pokračujúcej PN, ktorá vznikla v roku 2008 a pokračuje v roku 2009 - zaokrúhlenie na 4 desatinné miesta

3. vývoj priemerov + výpočet dovolenkovej priemerky - alikvótna časť polročných a ročných MZ za rok 2008 sa zobrazuje od r. 2009 na eurocent nahor

4. základná mzda:
a./ mesačná sa prekonvertuje na eur na 2 desatinné miesta mat.
b./ hodinová sa prekonvertuje na eru na 4 desat. miesta mat.

5. akcie Doplň chýbajúce DVZ a Prepočítaj existujúce DVZ boli upravené podľa bodu 1./ (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/akcia Prepočet DVZ za rok 2008)

6. Priemerný zárobok pre pracovnoprávne učely za kvartál IV/2008: sa zaokrúhľuje na 4 desetinné miesta matemaricky


Použité skratky:

DVZ - denný vymeriavací základ
KD - kalednárne dni
RO - rozhodné obdobie


Novinka Pri generovani novej databázy generujeme vzory MZ-iek: 900-903.

1. MZ 900
Názov: Oprava VZ ZP
Skupina MZ: Oprava základní
Vstupný formulár: Čiastka
zál. 1: zaškrtnúť atribút: Príjem do vyúčtovania
zál. 2: zaškrtnúť atribút: Ponúknuť vo výpočte
zál. 3: naplniť poistením, ktoré má druh poistenia: zdravotné a zároveň nemá zaškrtnutý atribút Dohoda

ÚČEL využitia: slúži pre účely korekcie vypočítaného VZ pre ZP.

2. MZ 901
Názov: Oprava VZ IP,PvN
Skupina MZ: Oprava základní
Vstupný formulár: Čiastka
zál. 1: zaškrtnúť atribút: Príjem do vyúčtovania
zál. 2: zaškrtnúť atribút: Ponúknuť vo výpočte
zál. 3: naplniť poistením, ktoré má druh poistenia: sociálne a zároveň nemá zaškrtnutý atribút Dohoda

ÚČEL využitia: slúži pre účely korekcie vypočítaného VZ pre IP, PvN - napr. pri spätnom priznaní starobného a predčasné starobnom dôchodku.

3. MZ 902
Názov: Oprava poistného ZP zamestnanec
Skupina MZ: Oprava základní
Vstupný formulár: Čiastka
zál. 1 zaškrtnúť atribút: Poistenie zamestnanec
zál. 2: zaškrtnúť atribút: Ponúknuť vo výpočte
zál. 3: naplniť poistením, ktoré má druh poistenia: zdravotné a zároveň nemá zaškrtnutý atribút Dohoda a je poistenim za zamestnanca

ÚČEL využitia: slúži pre účely korekcie vypočítaného poistného na ZP za zamestnanca.

4. MZ 903
Názov: Oprava poistného ZP firma
Skupina MZ: Oprava základní
Vstupný formulár: Čiastka
zál. 1 zaškrtnúť atribút: Poistenie zamestnávateľ
zál. 2: zaškrtnúť atribút: Ponúknuť vo výpočte
zál. 3: naplniť poistením, ktoré má druh poistenia: zdravotné a zároveň nemá zaškrtnutý atribút Dohoda a je poistením za firmu

ÚČEL využitia: slúži pre účely korekcie vypočítaného poistného na ZP za firmy.

Použité skratky:

MZ - mzdová zložka
VZ - vymeriavací základ
ZP - zdravotné poistenie
IP - invalidné poistenie
PvN - príspevok v nezamestnanosti


Novinka GENERÁTOR MZDOVÝCH ZOSTÁV - novinka

Do Generátora mzdových zostáv do Rozširujúcich funkcií/Ostatné bola pridaná nová funkcia:

RZZPvyuct:
RZZPVyucZam("ZP", "symbol")
RZZPVyucFirma("ZP", "symbol")

Pomocou tejto funkcie vie užívateľ dotiahnúť čiastky z predchádzajúceho kalendárneho roka zadané vo voľbe Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/Vyúčtovanie.Parameter "symbol" určuje, za ktorú zdravotnú poisťovňu sa dané čiastky majú načítať.


Novinka Novinky v MZ-kách pre RZZP:

1. pri priraďovaní MZ-iek v číselníku Poisťovne/zál. 5- Ročné zúčtovanie poistenia je kontrola, ktorá zabráni použitiu rovnakej MZ-ky pre RZZP na viacerých zdravotných poisťovniach a rôzných položkách danej zdravotnej poisťovne.

2. pri priraďovaní MZ-iek v číselníku Poisťovne/zál. 5-Ročné zúčtovanie poistenia sa ponúkajú len MZ-ky, ktoré splňajú tieto podmienky:
- sú v Skupine MZ "Nešpecifikovaný príjem" alebo "Oprava základní"
- netvoria žiaden základ pre poistenie
- nie sú hrubým príjmom

Výnimka je pri políčku RZZP nedoplatok zamestnanec, pri ktorom musí spĺňať daná MZ navyšej aj zaškrtnutý atribút Odpočet z daňového základu.


Novinka NASTAVENIE ZAOKRÚHĽOVANIA PRÍJMOVÝCH MZ-iek vo výpočte mzdy

V mzdových konštantách na záložke Meny vznikli 2 nové políčka:
Spôsob
Pozícia

Tieto políčka slúžia na nastaveie zaokrúhľovania príjmových MZ-iek. Nami sú tieto nové políkča nastavené na hodnotu:

Spôsob: "podľa Mzdovej meny"
Pozícia: "podľa Mzdovej meny"


Novinka Úpravy vo výpočte:

1.výpočet dovolekovej primerky z alikvótnych častí POLROČNÝCH a ROČNÝCH MZ-iek vyplatených v roku 2008 bol upravený tak, aby sa prepočítali v rámci roka 2009 na menu EUR a zaokrúhlili na eurocent nahor

2. výpočet prémií zo MZ-iek za minulé obdobia vyplatené v roku 2008 bol upravený tak, aby sa vo výpočte miezd od roku 2009 počítali v mene EUR a zaokrúhlili sa eurocent matematicky


Novinka ÚPRAVY nad mzdovým obdobím 12/2008

1. úhrada poistného a dane sa na platobný príkaz zaokrúhľuje na eurocent nadol

2. RZZP za rok 2008 za firmu a zamestnanca sa prenesie do miezd r. 2009 v mene EUR a zaokrúhli sa na eurocent a to:

preplatok nahor
nedoplatok nadol


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

"Ročný výkaz o plnení podielu občanov so zdr. pos."

Tento výkaz je potrebné vystavovať nad posledným mzdovým obdobím roka, za ktorý sa tvorí.


Novinka Nad prehľad Ročné zostavy pribudla pipeline, ktorá vracia údaje o bankovom spojení vlastnej organizácie.

xBankSpojVlastniOrg


Novinka Nad mzdovým obdobím 12/2008 vznikla nová akcia eDDS - rozpis EUR (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní) a pôvodná akcia sa premenovala na eDDS - rozpis SKK.

Pomocou novej akcie užívateľ môže vytvoriť pre DDS rozpis, v ktorom budú všetky čiastky za 12/2008 prekonvertované a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta matematicky.


Novinka Konverzia prevedie čiastky z volby Zamestnanci/Mzdové údaje/zál. Poistenie/podzál. Fondy III. pilier, jedná sa o atribúty:

DDPPercSkPrac
DDPPercSkFirma

Tieto čiastky nie je možné duálne zobraziť.


Novinka Rozšírená funkcia v Generátore mzdových zostáv "RZZPvyuct" bola upravená tak, že hodnoty z voľby RZP/Vyúčtovanie zadané v roku 2008 sa po vytvorení platobného príkazu v r. 2009 dostanú do Generátora mzdových zostáv v r. 2009 už prekonvertované a zaokrúhlené nasledovne:

Preplatky €C nahor
Nedoplatku €C nadol


Novinka Čiastky zadané do prehľadu RZZP a RZD PO zmene hlavnej meny na EUR pre účely duálneho zobrazenia cez tl. Nastav si užívateľ zaktualizuje pomocou akcie Aktualizácia duálneho zobrazenia. Táto akcia sa nachádza nad hlavnými prehľadmi: RZP a RZD.

Nad týmito prehľadmi dôjde k aktualizácii hodnôt:

1. RZP/Vyúčtovanie
2. RZP/zál. Základné údaje
3. RZD/zál. Základné údaje
4. RZD/zál. Ročné odpočty
5. RZP
6. RZD
Pri generovaní novej databázy do číselníka MZ NEzaškrtávať atribút Započítať dni do ospravedl. absencie na týchto MZ:

214-219
Upravené


Novinka Pri gener. novej databázy MZ 945 - " DDS - zrážka zamestnávateľ" premenovať na "DDS - príspevok zamestnávateľ".

Upravené


Novinka Na tlačovom formulári Zápočtový list - nový bol upravnený dátumový údaj v prehľade práceneschopností tak, aby sa v prípade jednej dlhodobej pokračujúcej PN dátum zlúčil do jedného riadku.


Novinka Pri generovaní novej dtb doplniť do číselníka Fondy III. pilier ďalšiu DDS:

Druh fondu - DDS
Symbol - DDSAEG
Názov - DDS AEGON

Doplnené


Novinka Pri generovaní novej databázy sa do číselníka MZ-iek sa upravia existujúce MZ-ky a vytvoria nové nasledovne:

1. MZ 912 - Zákonné zrážky premenovať na "Neprednostná zrážka"
na zál. Započítateľnosť do základní- atr. Zrážka VR nastaviť na hodnotu "Neprednostná zrážka"
na zál. Konštanty - zaškrtnúť atr. Kontrola na celkom zraziť

2. MZ 915 - Výživné premenovať na "Bežné výživné"
na zál. Započítateľnosť do základní - atr. Zrážka VR nastaviť na hodnotu "Bežné výživné"

3. nová MZ 914 - Dlžné výživné
na zál. Započítateľnosť do základní - atr. Zrážka VR nastaviť na hodnotu "Dlžné výživné"
na zál. Konštanty - zaskrtnúť atr. Kontrola na celkom zraziť"

4. nová MZ 913 - Prednostná zrážka
na zál. Započítateľnosť do základní - atr. Zrážka VR nastaviť na hodnotu "Prednostná zrážka"
na zál. Konštanty - zaskrtnúť atr. Kontrola na celkom zraziť"

5. pri novej dtb zatrhnúť atribút "Základ pre výpočet VR" na MZ-kách, ktoré majú zaškrtnutý atribút Hrubá mzda, ale okrem MZ 690 (Odstupné), MZ 691 (Odstupné výpočet), MZ 692 (Odchodné), MZ 700 - 702 (Dohody).
Ďalej pri MZ-ách skupiny Nemocenská.


Oprava Pri posune 1. ostrého obdobia sa neprekopírovali záznamy z prehľadu Konštanty a číselníky/Dane.

Opravené


Oprava V prehľade Zamestnanci/Priemery ak vytváram nový záznam, tak po vybratí zamestnanca z prehľadu Mzdové údaje sa v editore nového záznamu nezobrazuje meno vybraného zamestnanca, ale toho, na ktorom som stála pred stlačením tl. Nový.

Opravené


Oprava Ak sa spracuje tl. formulár Mzdový list -nový (nad prehľadom Ročné zostavy) za mešie obdobie ako celý rok (napr. 7-8), tak padne na chybu:

Cannot generate report
xMzListRZZP: Could not open DataSet

Cannot insert the value NULL into column ",table"; column does not allow null. UPDATE fails.

Opravené


Oprava Nad prehľadom Školienia, lekárske prehliadky a Certifikáty a skúšky je CZ prehľad, na ktorý nie je možné nastaviť prístupové práva.

Opravené

verzia 1.0.2008.1015 zo dňa 22.10.2008

Oprava Ak má zamestnanec viac DDS v MÚ a dôjde k zmene hodnoty príspevku (zamestnanca alebo firmy) táto nová hodnota sa prepíše do nasl. období do všetkých DDS, nie len do tej, na ktorej sa zmena vykonala.

Opravené


verzia 1.0.2008.1010 zo dňa 10.10.2008

Novinka MZDA NA ÚČET za 12/2008

Nad aktuálnym mzdový obdobím 12/2008 a 1/2009 nad prehľadom Definícia platobných príkazov/akcia Vygenerované príkazy/Tuzemské platobné príkazy pribudla nová akcia Konverzia čiastok PP SKK --> EUR.

Pomocou tejto akcie je možné nad vybranými hlavičkami PP vykonať na všetkých položkách týchto PP prepočet čiastok konverzným kurzom. Následne sa zaktualizuje aj celková čiastka a kód meny na hlavičke PP. Proces zahlási chybu, pokiaľ mena PP nie je SKK a pokiaľ dátum splatnosti je nižší ako 1. 1. 2009.


Novinka MZDA V HOTOVOSTI za 12/2008

V mzdovom období 12/2008 pribudli nad prehľadom Výpočet mzdy/Dobierka 2 nové akcie:

Prehľad dobierok EURO ... Mincovka platidiel celkom ...

Pomocou týchto akcií je možné vyplatiť mzdu v hotovosti za 12/2008 vypočítanú v SKK v novej mene EUR (prepočítanú konverzným kurzom).


Novinka Mzda v cudzej mene po 1.1.2009

Pri mzde v cudzej mene sa čiastka v mene EUR presunutie do políčka Čiastka. Čiastka v cudzej mene sa vynuluje a kód CM sa vyprádzni.

Mzda v inej cudzej mene ako EUR zostane nezmenená.


Novinka Akcie prenos prelatkov RZD a RZZP za rok 2008 do roku 2009 musí prebehnúť v mene EUR (aj ked vypocet bude realizovaný ešte v SKK). Čiastky výsledkov RZD a RZZP v mene SKK je nutné prepočítať konverzným kurzom.

Upravené


Novinka Evidenčné listy dôchodkové poistenia za roky 2008 a nižšie zostávajú v mene SKK. A za roky 2009 a vyššie budú v mene EUR.

Podľa pokynov zo Sociálnej poisťovni nedochádza k uzavretiu ELDP k 31.12.2008.


Novinka Evidenčné listy dôchodkového poistenia sa nebudú uzatvárať a budú obsahovať ako čiastky v mene SKK, tak je v mene EUR:

http://www.socpoist.sk/546/1362s?prm2=17157


Novinka Pracovná neschopnosť, ktorá vznikla v roku 2008 a pokračuje v roku 2009 bude zlikvidovaná s DVZ, ktorý bol použitý pri jej vzniku a zároveň dôjde k jeho prepočtu konverzným kurzom.

Okrem toho bola funkcionalita editora zadávania PN upravená tak, že hodnotu DVZ v editore je možné ručne zmeniť a táto hodnota bude ďalej použitá pri výpočte náhrady.

Použité skratky:

PN - pracovná neschopnosť DVZ - denný vymeriavací základ


Novinka Po ročnej uzávierke roku 2008 sa nespustí automaticky konverzia meny nad mzdovým obdobím 1/2009. Konverzia meny je samostatný proces, ktorý si spustí užívateľ sám a zároveň je upozornený nato, že sa jedná o nevratný proces.


Novinka Pri vytváraní novej mzdovej karty sa prednaplní na záložku Dane do políčka Daň hodnota z číselníka Dane, ktorá má Typ sadzby "Zálohová".

Ak by v číselníku dane neexistovala ani jedna daň s typom "Zálohová", tak sa toto políčko neprednaplní. Ak existuje len jedna daň typu "Zálohová", tak sa prednaplní tá. Ale ak existuje v číselníku Dane viac daní typu "Zálohová" tak sa prednaplní políčko Daň nasledovne::

1., tá, ktorá má v políčku Číslo MZ daň hodnotu "095"

2., ak by ich bolo viac s číslom MZ 095 tak tá, ktorá má políčko Sadzba s hodnotou "19"

3. ak by ich bolo viac s číslom MZ 095 a zároveň so sadzbou "19", tak prvá z nich


Novinka Pri ukladaní mzdovej karty zamestnanca, do ktorej bol zadaný dátum "Koniec PP" sa systém spýta, či sa majú odpočty a daňové bonusy zmazať zo mzdovej karty po mesiaci skončenia pracovného pomeru.

Pri následnej zmene/zmazaní dátumu "Koniec PP" sa systém spýta, či sa majú prepísať dátumy platnosti novými príp. po sa majú uložiť späť už zmazané odpočty a daňové bonusy.


Novinka SYNCHRONIZÁCIA OSOBNÝCH PRACOVNÝCH KALENDÁROV

Synchronizácia osobných kalendárov podľa všeobecného kalendára bola doplnená o kontrolu, ktorá zisťuje, v ktorých mesiacoch zvolených pre synchronizáciu existuje pre vybraného zamestnanca vypočítaná mzda alebo predspracovanie. Pokiaľ exituje mzda alebo predspracovanie, tak pre takýto mesiac synchronizácia neprebieha a tento stav je aj zachytený v chybovom prehľade, ktorý je výsledkom tejto kontroly. Pokiaľ nedošlo k žiadnej takejto nezrovnalosti, chybový prehľad sa nezobrazuje.


Novinka EVIDENČNÉ LISTY DÔCHODKOVÉHO POISTENIA - k dátumu

V editore ELDP pribudla časť "Uzavretie EDLP" a v rámci toho 2 nové políčka:

Dátum Dôvod

Po update sa pri už uzavretých ELDP políčko "Dátum" naplní najvyšším dátumom Dátumu zániku na riadkoch príslušného ELDP. Ak nie je nájdený žiaden riadok s Dátumom zániku je nastavené políčko "Dátum" na 31.12.2007 a políčko "Dôvod" na "skoršia verzia".

Ďalej boli upravené akcie na prehľadom ELDP tak, aby bolo možné uzatvárať ELDP k určitému dátumu. Z toho dôvodu bol pri akciách:

Nápočet do vybraných RELDP Uzavretie vybraných RELDP Zrušenie zavretia vybraných RELDP

zavedený princíp, ktorý zaisťuje, že pri viacerých EDLP pre jedného zamestnanca môže byť len 1 otvorený, ostatné musia byť uzavreté. Taktiež uzatváranie ELDP je nutné vykonávať chronologicky (nie na preskačku, alebo proti behu času...).Každé uzavretie ELDP k určitému dátumu napočíta uzatváraný ELDP k zadanému dátumu a zároveň vytvorí a napočíta nový ELDP pre daného zamestnanca, ktorý začína nasledujúcim dňom po dni uzavretia (okrem takého ELDP, ktoré bolo uzavreté z dôvodu ukončenia pracovného pomeru). Nápočet ELDP hlásí chybu tiež v prípade, že pre daného zamestnanca existuje viac otvorených ELDP.

Akcia Uzavretie vybraných RELDP ponúkne možnosť vybrať užívateľovi "Dôvod". Tento údaj ponúka nasledovné možnosti:

Koniec PP Starobný dôchodok Predčasný starobný dôchodok Invalidný dôchodok Zánik poistenia na riadkoch ELDP Iný dôvod

Následne pokiaľ nie je zaškrtnutá voľba "Použiť dátum z údajov o zamestnancovi" pre určenie dátumu, ku ktorému sa uzatvára ELDP sa použije dátum, ktorý užívateľ vyberie v dialógu. Ak voľba "Použiť dátum z údajov o zamestnancovi" je zaškrtnutá a Dátum v dialógu je prázdny a needitovateľný sa dátum, ku ktorému sa ELDP uzatvára dohľadáva z údajov o zamestnancovi v databáze (dátum ukončenia PP, vznik nároku na starobný al. predčasný starobný dôchodok, ktorý ešte nie je priznaný, najvyšší Dátum zániku ELDP na riadkoch ELDP). Ak takýto dátum nie je nájdený, proces hlási príslušnú chybu.

Vzhľadom k tomu, že nápočet ELDP vždy prebieha nanovo celý, tzn. od vzniku PP alebo odo dňa nasledujúceho po poslednom uzavretí ELDP príslušného zamestnanca, môže dôjsť k niektorým rozdielom oproti skorším nápočtom. Tieto rozdiely budú vznikať najmä tam, kde užívateľ nemá správne nastavené Dátumy vzniku a ukončenia PP v priebehu všetkých mzdových období (sú zadané a líšia sa v hodnote v priebehu mzdových období) a tam, kde bol Dátum ukončenia zadaný až v mesiacoch nasledujúcich po mesiaci dátumu ukončenia. Pri nápočte ELDP sa teraz údaje o väzbách pre ELDP aj údaje zo Mzdovej karty berú z príslušného načítaného obdobia.

Vymeriavacie základy a Kalendárne dni za Vylúčené doby sa teraz nulují pri zamestnancoch, ktori sa narodili po 31. 12. 1984

UPOZORNENIE:

Pokiaľ sa pri nápočte ELDP v priebehu mesačnej uzávierky vyskytne nejaká zo spomínaných chýb, proces uzávierky bude prerušený po chybe a nedokončený. Týmto bude užívateľ musieť si chybné ELDP prejsť a upraviť.


Novinka NOVINKY v RLFO

1. na zal. 1. " Základné údaje" boli trošku "upratané" jednotlivé položky

2. pri druhu evidencia "Zmena" sa vytvorí zál. 2 "Zmenené údaje", kde užívateľ vidí vyplnené (v prípade ručného vytvárania vyplní) tie údaje, ktorých zmena sa nahlasuje (okrem ZMENY začiatku a konca MD)

3. pri zmene povinných údajov na karte zamestnanca, v dôchodkoch a pod. sa systém hneď spýta, či sa má automaticky vytvoriť v prehľade RLFO druh evidencie Zmena a pokiaľ dôjde k opätovnej zmene na tom istom zamestnancovi, ktorý už má vytvorenú v prehľade RLFO Zmenu a zároveň nedošlo k jej vyexportovaniu, sa spýta, či má zaktualizovať existujúcu zmenu.

4. v prípade zmeny dátumu vzniku pracovného pomeru, ktorý dátumovo spadá do aktuálneho mzdového obdobia sa systém spýta, či má vytvoriť do prehľadu RLFO druh evidencie Prihláška.

5. v prípade zmeny dátumu zániku pracovného pomeru, ktorý dátumovo spadá do aktuálneho mzdového obdobia sa systém spýta, či má vytvoriť do prehľadu RLFO druh evidencie Odhláška.


Novinka V Mzdových údajoch na záložke Dovolenka sú položky teraz editovateľné len v prípade, že nie je uzavreté mzdové obdobie, nie je uzavretá karta zamestnanca alebo i vygenerované predkontácie a Druh PP spadá do tých druhov PP, pri ktorých je nárok na dovolenku.

Pri druhoch PP, ktoré nemajú nárok na dovolenku sú všetky údaje pre dovolenku nulované.


Novinka Databázy vygenerované po 31.12.2008 majú zablokovanú možnosť vytvárania nových mzdových období pred rokom prechodu na menu EUR vrátane zablokovania akcie Založ prvé ostré obdobie a Založ prvé dopočítavané obdobie.

Užívatelia, ktorí napriek tomu chcú spracovávať mzdy za rok 2008 sa musia obrátiť na hotline systému Helkos Orange.


Novinka Generovanie ISCP súboru MZDY.DBF bolo zrýchlené.


Novinka Číselník Dopl. dôchodkové spoločnosti je premenovaný na Fondy - III. pilier.

Do editora tohto číselníka pribudol nový atribút Druh fondu. V súčasnosti bude zobrazovať len Dôchodkové dopl. poisťovne (neskôr by mali pribudnút Účelové sporenie a Životné poisťovne).


Novinka STAV MZDOVEJ KARTY

V editore mzdových údajov v hornej časti pribudli označenia stavu mzdovej karty. Ak je jeden z týchto príznakov zaškrtnutý, pre užívateľa je to informácia na základe, ktorej sa dozvie z akého dôvodu je mzdová karta LEN NA ČÍTANIE., t.j. needitovateľná.

Je to 5 príznakov označenia stavu karty: O - Mzdové obdobje je uzavreté pre editáciu U - Mzdové karta je uzavretá B - Blokovanie záznamu M - Bola vypočítaná mzda K - Boli vygenerované predkontácie


Novinka GENERÁTOR MZDOVÝCH ZOSTÁV

Pribudlo nové triediace a sumačné hľadisko "CELKOM".Toto nové hľadisko funguje len, ak je na záložke Sumačné a triediacie hľadisko zadané ako jediné. Pomocou tohto hľadiska je možné spracovať zostavu za celú firmu komplet.


Novinka GENERÁTOR MZDOVÝCH ZOSTÁV

Doplnený o nové sumačné a triediace hľadisko a to "Základná mzda zo mzdovej karty".


Novinka Nad prehľadom Registračné listy FO pipeline RegistracniListFO doplneny o atribút 10_DatumNarDietata, ktorý berie hodnotu z editora RLFO z atributú Dátum narodenia dieťaťa.


Novinka 205: Mzdy a personalistika / Zamestnanci / Personalne zlozky - Akcia Novy - Zahlasi chybu "Nemate pravo k zobrazeniu prehladu 205"

443: Mzdy a personalistika / Zamestnanci / Akcia Personalistika:Personalne zlozky ... - Zahlasi chybu "Nemate pravo k zobrazeniu prehladu 443"

292: Mzdy a personalistika / Definicia platobnych prikazov / Akcia Vygenerovane prikazy:Tuzemske platobne prikazy - Zahlasi chybu "Nemate pravo k zobrazeniu prehladu 292"

206: Mzdy a personalistika/Generator mzd.zostav/akcia Vypocet/Filter pre vypocet Mal by ponukat prehlad c. 375

Opravené.


Novinka GENEROVANIE eZP - Union

Pri generovani eZP do položky IČO doplňame natvrdo sprava dve nuly okrem. Medzi ďalšiie výnimky patrí aj ZP Union. Požiadavkou je, aby sa tieto nuly nedoplňali ani pri Union - kód poisťovne 27.

(cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZP)

Doplnené


Novinka Na príjmových mzdových zložkách so vstupným formulárom Hodiny x Čiastka je povolený atribút "Povoliť cudziu menu".


Novinka Nad prehľad Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti


Novinka Nad prehľadom Konštanty a číselníky/Sumačné odpočty - bonusy je akcia Generuj, ktorá generuje záznam s hodnotou Ročná čiastka Sk 12000. Od 01/2009 by mala generovat hodnotu 398,33.

Akcia generej bola upravená tak, že generovaná čiastka je závislá od obdobia, pre ktoré sa generuje.


Novinka Generovanie dní kalendára s typom pracovnej doby "Pravideľná pracovná doba" bolo doplnené o dotaz, či sa v danom kalendári majú zachovať sviatky.


Novinka Číselník Rodinný stav bol rozšírený o "Registrované partnerstvo".


Novinka V prípade, že boli nastavené mzdové práva na položky Mzdová účtovníčka, Majster, Výplatné stredisko, nebolo možné použiť funkcionalitu Priemerný zárobok pre bankové účely. Práva boli upravené tak, aby boli rešpektované vyššie uvedené mzdové práva.


Oprava Tlačový formulár Mzdový list - nový bol upravený v časti Prerušenia poistenia - Dátum od. Datum nerešpektoval počet dní v RLFO väzbách.

Upravené


Oprava V novej akcii eRLFO/Hromadné...1.7. sa nedá vybrať cesta pre uloženie vygenerovaného súboru.

(cesta: Registračné listy FO/akcia eRLFO/Hromadné ...1.7.)

Opravené

verzia 1.0.2008.0716 zo dňa 11.8.2008

Novinka Na základe nových kontrol na novom EZU:SP došlo k nasledovným úpravám:

1. ak užívateľ nastaví v Doplňujúcich údajoch políčko "Poštu posielať na" na hodnotu "Prechodné bydlisko", tak sa v prípade eRLFO - Odhlášky vytvorí element korAdresa, t. j. údaje o tzv. korešpondenčnej adrese. V prípade tohto nastavenia má SP kontrolu na vyplnenie nasledovných povinných údajov:

 • fax (ku korešpondenčnej adrese)
 • mail (ku korešpondenčnej adrese)
 • tel. číslo (ku korešpondenčnej adrese)

Z toho dôvodu bola rozšírená aj kontrola na existenciu týchto údajov pred generovaním samotného eRLFO príp. pri spustení akcie Kontrola (cesta: Registračné listy FO/akcia Kontrola).

2. element pracPomer sa napĺňa hodnotou:

 • 1 - pri PP na dobu NEURCITU
 • 2 - pri PP na dobu URCITU

3. pri generovaní záznamov do prehľadu RLFO pomocou Výpočtu mzdy sa do záznamov neprednapĺňalo meno prihláseného užívateľa do políčka Zostavil.

Doplnené

Použité skratky:

 • EZU - elektronický zber údajov
 • SP - Soicálna poisťovňa
 • RLFO - registračný list fyzickej osoby

verzia 1.0.2008.0715 zo dňa 30.7.2008

Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy ošetriť PL xMzdaNaUcet pre správne duál. zobrazenie po prechode na euro.

Doplnené

Novinka ZAPRACOVANIE NOVÝCH XML SCHÉM PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU

Na základe nového rozhrania xml schém pre generovanie elektronických výstupov pre SP boli do systému Helios Orange zapracované úpravy a kontroly tohto generovania na základe testovacej podateľne, ktorá bola priamo na webe Sociálnej poisťovni. Jedná sa o nasledovné výstupy:

1. Registračné listy fyzických osôb - nová xml schéma platná od 31.7.2008 verzia 1.7:
Individuálny
Hromadný

2. Mesačné výkazy - nová xml schéma platná od mzdového obdobie 7/2008 verzia 2.7

Podrobné informácie pre generovanie nových RLFO (verzia xml schémy 1.7) nájdete na našom webe v Poradni SK (cesta: Nápoveda/História verzií/Poradna/Sk).

verzia 1.0.2008.0714 zo dňa 9.7.2008

Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní pribudol nový tlačový formulár Obálka C5 162 x 229 mm.

Tento tlačový formulár slúži na predtlačenie obálok vo formáte A5, ktoré užívateľ mesačne tlačí pre odoslanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.

Podmienky, ktoré užívateľ musí splniť pre správne vyplnenie obálky sú:

 1. v číselníku Poisťovne musí mať každá zdravotná poisťovňa na záložke Poisťovňa vyplnené políčko Číslo organizácie (t.j. údaje k danej poisťovni)
 2. v prípade Sociálnej poisťovni (SP) stačí tieto údaje vyplniť len pre starobné poisťovne (symbol = SP).

Obálka sa dá tlačiť len jednotlivo tzn., že užívateľ sa nastaví v prehľade Odvody do poisťovní na príslušný riadok danej zdravotnej poisťovne, v prípade obálky pre SP sa musí nastaviť na symbol SP a následne pomocou akcie Tlač formulárom (funkč. kl. F8) si zvolí tlačový formulár obálky a stlačí tlačítko Náhľad.


verzia 1.0.2008.0713 zo dňa 4.7.2008

Novinka Nad voľbou Výpočet mzdy vznikla nová akcia Servis/Mzdový list - prepočet. Akcia je chránená heslom a v praxi bude využívaná len výnimočne. Naďalej platí, že Mzdový list je automaticky napočítavaný pri mesačnej uzávierke, príp. je možné napočítať hodnoty do mzdového listu pred mesačnou uzávierkou akciou Prepočet mzdových listov nad prehľadom Ročné zostavy.


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní je použitá PL SPMesacnyVykazPriloha atribút PocetDni.Tento atribút má vracať počet kalendárnych dní trvania sociálneho poistenia.

Pri dohodároch sa má plniť nasledovne:

Príklad:

Ak bude mať "dohodár" na mzd. karte začiatok PP 1.10. 2007.a ukončenie PP 31.12. 2007, ale odmenu bude mať vyplatenú až v mzdovom období 3/2008, tak počet dní bude nasledovný.

 • 10/2007 31
 • 11/2007 30
 • 12/2007 31
 • 3/2008 0

Toto plnenie stĺpca Počet dní je ošetrený aj pre elektronický mesačný výkaz.


Oprava
 1. v editore Výpočtu mzdy/akcia Mzdový kalendár sa zobrazuje CZ prehľad 361
 2. v Mzdových údajoch/tlačítko Dôvod ukončenia PP sa zobrazuje CZ prehľad 212

Potrebujeme to ošetriť tak, aby sa zobrazovali SK prehľady a to z dôvodu definovania práv.

Opravené


verzia 1.0.2008.0712 zo dňa 2.7.2008

Novinka Nad prehľadom Registračné listy FO sa pri generovaní RLFO napĺňa údaj Bankové spojenie. Generovanie sa vykonáva buď výpočtom mzdy alebo pomocou akcie Generuj registračné listy FO nad týmto prehľadom. Od roku 2008 sa tento údaj už nemá generovať.

Upraveno - bankové spojenie sa již nenaplňuje pri generovaní RLFO.


Novinka Nad prehľadom ISCP/ISCP-väzby umožniť zaradiť rovnakú MZ-ku do rôznych skupin.

Doplnené.


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní je doplnená pipeline MesacnyVykazPriloha o nasledovné atribúty:
 • VZpreSP(SDS) - vymeriavací základ pre starobné positenie a starobné dôchodkové sporenie
 • VZpreIP - vym. základ pre invalidné poistenie
 • VZprePvN - vym. základ pre príspevok v nezamestnanosti
 • VZpreGP - vym. základ pre garančné poistenie
 • VZpreRFS - vym. základ pre rezervný fond solidarity
 • GPfrima - garančné poistenie za firmu
 • RFSfirma - rezervný fond za firmu
 • Zamestnanec – dohoda (ak je dohodar tak X) - tento atribút, by mal vracať znak "X", ak sa jedná o zamestnanca, ktorý má na mzdovej karte zadaný Druh PP "dohoda"

Tieto údaje budú použité v novom distribučnom tlačovom formulári SP- komplet od 31.7.2008.


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie poistenia/sekcia Dávkové podanie/Ročné zúčtovanie ZP (541) bola zaktualizované podľa novej štruktúry pre rok 2007.


Novinka Nad prehľadom Registračný list FO pribudli atribúty do pipeline RegistracniListFO o nasledovné atribúty:
 • 10_DatVznikuMD - mal by vracať dátum vzniku materskej dovolenky
 • 10_DatVznikuRD - mal by vracať dátum vzniku rodičovskej dovolenky
 • 10_DatZanikuMD - mal by vracať dátum ukončenia materskej dovolenky
 • 10_DatZanikuRD - mal by vracať dátum ukončenia rodičovskej dovolenky
 • 10_VykonPraceVState - mal by vracať ISO kód štátu z TabZamPer.Pracoviste_Zeme

Tieto údaje budú použité v novom distribučnom tlačovom formulári Registračný list FO od 31.7.2008.


Novinka Pri tlači generátorových zostáv typu "Rekapitulácia" sa ponúka nová možnosť zadania rozmedzia roku Od Do (východzia hodnota je nastavená na rozmedzie jedného roka). Je teda mozné získať údaje aj tzv. cez roky.


Oprava V prípade, kedy je v koštantách a číselníkoch nastavená MZ pre mzdu za sviatok, tak po jej použití vo výpočte mzdy sa automaticky generuje MZ 080 - príplatok za sviatok. Ak sa následne spustí akcia Generuj, MZ 080 zdupluje.

Riešenie: je to spôsobené tým, že MZ 080 - príplatok za sviatok musí mať nastavený Vstupný formulár na hodnotu "Výpočet".


Oprava ŠKOLIACE AKCIE, LEKÁRSKE PREHLIADKY

Ak je vytvorený plán školení a do tohto plánu sú zaradení zamestnanci, tak pri zadaní konkretnej školiacej akcie pomocou prenosu z plánu užívateľ prenesie zamestnancou, ktorí túto akciu mali naplánovanú. Pri niektorých užívateľ zruší účasť na akcii (čiže zamestnanec zostáva stále v pláne). Následne, ak užívateľ zadáva túto uskutočnenie tejto akcie, ale v inom termíne, tak sa takýto zamestnanec (, ktorí je naplánovaný pre túto akciu, ale stále sa ešte na nej nezúčastnil) pri prenose z plánu už neponúkne.


verzia 1.0.2008.0606 zo dňa 6.6.2008

Novinka UPOZORNENIE PRECHOD NA EURO

Ročná uzávierka za rok 2008 je blokovaná, ak sa o ročnú uzávierku pokúsi užívateľ, ktorý nemá nainštalovanú "euro ready verziu", systém zahlási:

"Verzia systému HELIOS nie je pripravená na konverziu meny SKK -> EUR. Pre uzavretie roka použite vyššiu verziu tohto systému."

Ročná uzávierka roku 2008 na "euro ready verzii" spustí konverziu z SKK na EURO.

Pokiaľ neprebehne táoo konverzia, každý výber mzdového obdobia vrámci roku 2009 bude užívateľa upozorňovať na hláškou:

"!!! POZOR - NEBOLA VYKONANÁ KONVERZIA MENY !!!

Vybrali ste mzdové obdobie, ktoré ešte nemá zkonvertovanú menu SKK na EUR. Všetky čiastky v tomto období budú neskôr prepočítané konverzným kurzom."

Novinka MÍNUSOVÉ VYÚČTOVANIE z MM

V Konštantách na záložke Ostatné je položka Mínusové vyúčtovanie z MM. Podmienkou preto, aby Vám automatické generovanie mínusovej mzdovej zložky fungovalo je to, že sem vyberiete mzdovú zložku 082 (prípadne inú v rozmedzí 082-085, ktorú sa program podľa Vášho číselníka mzdových zložiek pokúsi vytvoriť).

Ak sa vyúčtovanie v predchádzajúcim mesiaci (mesiacoch) dostane do záporu a v konštantách bude položka MZ mínusové vyúčtovanie vyplnená, program na túto mzdovú zložku zrazí dlh z predchádzajúceho mesiaca alebo mesiacov. Pokiaľ sa čiasku nepodarí v danom mesiaci zraziť celú (nie sú na to peniaze), program si zostávajúci dlh uloží a pokúsi sa ho zraziť v mesiaci nasledujúcom.

Pokiaľ máte v Mzdových údajoch, na záložke Mzdové údaje vyplnenú položku Minimálne vyúčtovanie - je vyplnenosť tejto položky rešpektovaná - tzn. na mzdovú zložku mínusového vyúčtovania bude zrazené len toľko, aby bola zachovaná čiastka minimálneho vyúčtovania zadaná na mzdovej karte.

Nad prehľadom Výpočet mzdy pomocou tlačítka Nastav, v zložke Výpočet mzdy je nový atribút Nezrazené mínusové vyúčtovani z minulého obdobia, kde pre Vašu informáciu zistíte dlžnú, doteraz nezrazenú čiastku.


Novinka V mzdových údajoch na záložke Mzdové údaje "zmizli" tlačítka Počiatočné hodnoty a Vývoj priemerov. Teraz tieto údaje užívateľ vyvolá pomocou tlačítka Akcia, prípadne pomocou pravého tlačítka myši na ktorejkoľvek záložke v Mzdových údajoch.


Novinka V doplňujúcich údajoch pribudol atribút Štáty. Tento atribút ponúka číselník štátov a slúži na určenie štátu pre pracovisko zamestnanca.

Atribút Štáty bude slúžiť na vyplňanie nového políčka Výkon práce v štáte na registračných listoch FO, ktoré budú platiť od 31.7..2008.


Novinka Súbežné pracovné pomery vs platenie poistného

V prípade, že má užívateľ zamestnanca, ktorý má PRERUŠENÉ poistenie (napr. je na rodičovskej dovolenke) a zároveň počas tejto doby s ním uzavrie zamestnávateľ ďalší pracovný pomer, napr. "dohodu", tak v takomto prípade sa tieto pracovné pomery nemajú naväzovať cez atribút Ďalší PP, ale budú figurovať ako dva samostatné PP.


Novinka Do prílohy mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu (papierová ako aj elektronická forma) nesmú vstupovať zamestnanci, ktorí sú vystúpení a zároveň nemajú vypočítané poistné.

Upravené


Novinka Pri importoch, ak nie je na dochádzkovej mzdovej zložke zaškrtnutý atribút Nepreplácať sviatok, tak sa dni, ktoré padli na sviatok nepreplatia.

Upravené


Novinka V definícii platobných príkazov - Typ platobného príkazu: Poštové poukážky typu B sa pri exporte poštových poukážok do súboru položky triedia podľa abecedy (doteraz podľa osobného čísla).


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci/Mzdové údaje a Doplňujúce údaje pribudla akcia Dokument, pomocou ktorej môže užívateľ priraďovať dokumenty k zamestnancovi.


Novinka ZMENY ZÁKLADNEJ MZDY (ZM)

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikla nová akcia Zmeny základnej mzdy... Po spustení tejto akcie sa zobrazí prehľad, do ktorého užívateľ môže zadávať pre vybraného zamestnanca údaje pre zmenu základnej mzdy k určitému dátumu, vrátane údajov pre cudziu menu. Po stlačení tlačítka Nový sa zobrazia nasledovné políčka:

 • Platnosť od - dátum zmeny základnej mzdy, ktorý musí spadať minimálne do bežného obdobia, ak spadá do aktuálneho obdobia, je to povolené len v prípade, kedy nebola ešte vypočítaná mzda. V takomto prípade, po uložení dôjde okamžite k realizácii zmeny základnej mdzy na mzdových údajoch. V ostatných prípadoch sa zmena základnej mzdy zrealizuje uzávierkou zamestnanca.
 • Základná mzda - užívateľ zadá novu hodnotu základnej mzdy
 • ZM skrátená - užívateľ zadá novú hodnotu skrátenej základnej mzdy

Ak máte nastavenú mzdovú zložku pre základnú mzdu v cudzej mene (t. j. je zaškrtnutý atribút Povoliť cudziu menu), zobrazia aj nasledovné políčka:

 • Kód meny - v prípade, že užívateľ zadáva zmenu základnej mzdy v cudzej mene, tak tu si určí menu, v akej zmenu zadáva. Po zadaní kódu meny je možné použiť tlačítka:
 • Sk - CM - pomocou tohto tlačítka dôjde k prepočtu čiaskty v Sk na cudziu menu
 • CM- - Sk - pomocou tohto tlačítka dôjde k prepočtu čiastky v cudzjemene na Sk

Prehľad zmien ZM pre konkrétneho zamestnanca je možné taktiež vyvolať z editora Mzdových údajov na záložke Mzdové údaje v časti Zmeny ZM pomocou tlačítka Posledná zmena, V atribúte Posledná zmena sa zobrazí dátum poslednej už zrealizovanej zmeny ZM.


Novinka V číselníku Skupina v prehľade ISCP/ISCP väzby bola skupina Platby sporenia premenovaná na Platby do programu sporenia.


Novinka NOVÁ ŠTRUKTÚRA eRLFO od 31.7.2008

V editore registračného listu fyzických osôb (cesta: Registračné listy FO) pribudli nové atribúty:

 • Dátum začiatku MD
 • Dátum ukončenia MD
 • Dátum začiatku RD
 • Dátum ukončenia RD

Tieto dátumové atribúty by sa mali napĺňať až s platnosťou novej štruktúry.


Novinka POČIATOČNÉ HODNOTY

(cesta: Zamestnanci/editor Mzdové údaje/akcia Počiatočné hodnoty)

Atribúty editovateľné v Editore počiatočných hodnôt boli pre účely kontroly ukladaného záznamu rozdelené do niekoľkých skupín :

 • počiatočné hodnoty atribútov ovplyvňujúcich výpočet nároku na dovolenku
 • počiatočné hodnoty sledovaných limitov hodín
 • počiatočné hodnoty sumácie MZ pre výpočet priemerného hodinového zárobku
 • počiatočné hodnoty atribútov kumulovaných cez roky

Každá skupina atribútov je kontrolovaná odlišným spôsobom, popísaným nižšie. Ročná uzávierka vytvára pre nový rok pre každého zamestnanca nový záznam v tabuľke počiatočných hodnôt s tým, že atribúty prvých 3 skupín sú nulované, Posledná - 4. skupina prenáša konečnú hodnotu z decembra uzavieraného roka.

 1. Počiatočné hodnoty atribútov ovplyvňujúcich výpočet nároku na dovolenku
  • ide o Dni ospravedlnenej absencie, Dni neospravedlnenej absencie, a Dni čerpania dovolenky v BR
  • vo vybranom roku je kontrolované, či existuje pre zadaného zamestnanca vypočítaná mzda, v ktorej sa vyskytujú MZ typu Dovolenka
  • kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujúcimi hodnotami nie je možné uložiť
 2. Počiatočné hodnoty sledovaných limitov hodín
  • ide o Nadčasy, Dohody o VP a Pohotovosť
  • vo vybranom roku sa pre zadaného zamestnanca sčítajú hodiny na MZ príslušného typy a kontroluje sa, či táto suma spočítaná s príslušnou počiatočnou hodnotou nepresahuje príslušný limit zadaný na mzdovej karte, resp. v mzdových konštantách
  • kontrola je mäkká záznam s nevyhovujúcimi hodnotami je možné uložiť
 3. Počiatočné hodnoty sumácie MZ pre výpočet priemerného hodinového zárobku
  • ide o 4 atribúty z 2. záložky editora
  • vo vybranom roku sa kontroluje, či mal zamestnanec vo vybranom roku aspoň jednu výplatu a zároveň existuje uzavreté obdobie
  • kontrola je mäkká záznam s nevyhovujúcimi hodnotami je možné uložiť
 4. Počiatočné hodnoty atribútov kumulovaných cez roky
  • ide o atribúty na 3. záložke editora Počiatočných hodnôt
 5. tieto atribúty sa nasčítajú cez roky a zároveň kontrola len upozorňuje, že nápočtové atribúty mohli byť použité v niektorých výstupoch a ich zmenou môže dôjsť k nesúladu s už vykonanými výstupmi


Novinka Editácia jednotlivých skupín atribútov počiatočných hodnôt je povolená podľa nasledujúcich pravidiel :
 1. počiatočné hodnoty atribútov ovplyvňujúcich výpočet nároku na dovolenku
 2. počiatočné hodnoty sledovaných limitov hodín
  • musí byť zadaný dátum nástupu
   A ZÁROVEŇ
  • rok vybraného obdobia je rokom Prvého ostrého obdobia
   ALEBO
  • vybrané obdobie je obdobím nástupu zamestnancov do PP (nástup nesmie byť v januári)
 3. počiatočné hodnoty sumácia MZ pre výpočet priemerného hodinového zárobku
  • musí byť zadaný dátum nástupu
   A ZÁROVEŇ
  • rok vybraného obdobia je rokom Prvého ostrého obdobia
   ALEBO
  • vybrané obdobie je obdobím nástupu zamestnanca do PP
 4. počiatočné hodnoty atribútov kumulovaných cez roky
  • musí byť zadaný dátum nástupu


Novinka Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP bola rozšírená akcia Zrušenie príznaku exportu a to nasledovne:

Realizácia exportom:

 1. Zruš pri vybraných záznamoch
 2. Nastav pri vybraných záznamoch


Novinka Nad prehľadom ISCP pomocou akcie Prehľad súboru MZDY.DBF bol tento prehľad zosúladený s vygenerovaným súborom. tj. rešpektuje odlišné štruktúry tohto súboru.


Oprava Pri mazaní záznamu z prehľadu RZP sa zobrazí hláška:

Field PrenesedoDoMzdy not found. Opravené


Oprava Rozúčtovanie zákonného poistenia po útvaroch, zákazkách, nákladových okruhoch a vozidlách. V prípade ak bol zakázaný útvar, zákazka, vozidlo, nákladový okruh na účte, ktorý tvoril základ zákonného poistenia, došlo k nesprávnemu výpočtu pomeru poistného.

Opravené

VÝPOČET POMERU:

(čiastkový základ poistného x celkové vypočítané poistné)/celkový základ poistného

Príklad:

Hruba mzda Sk 86000,-
z toho odmena Sk 1000,- na útvar 002
z toho zbytok Sk 85000,- na útvar 001 (útvar na mzdovej karte)

Rozúčtovanie napr. garančného poistenia (GP):

GP: 28142 x 0,25 % = 71

(1000 x 71)/ 86000 = 0,83 - GP na utvar 002

(85000 x 71) /86000 = 70,17 - GP na utvar 001


Oprava Pri generovaní plánu školení/lekárskych prehliadok dochádza k posunu vygenerovaného plánu o cca mesiac.

Opravené


verzia 1.0.2008.0501 zo dňa 30.4.2008

Novinka NOVÉ SPÔSOBY ČÍSLOVANIA DNP

V mzdových konštantách (cesta: Konštanty a číselníky/záložka Nemocenské dávky/atribút Číslovanie dokladov ND) spôsob číslovania dokladov rozšírený 2 ďalšie 2 možnosti. Teraz je možné vybrať celkom z 5-tich variantov:

3 súčasné možnosti:

 • Automaticky nečíslovať
 • Mesačná rada - pokr. rovnakým číslom
 • Ročná rada - pokr. rovnakým číslom

2 nové možnosti:

 • Mesačná rada - pokr. novým číslom
 • Ročná rada - pokr. novým číslom

Nové možnosti pokrývajú požadované číslovanie dokladov jednou súvislou číselnou radou v rámci Mesiaca/Roku, bez ohľadu na pokračovanie neschopnosti.


Novinka Vrámci Archivácie zmien nad Žurnálom (cesta: Konfigurácia/správa systému/Žurnál/akcia Archivácia zmien) je možné vybrať tabuľky, nad ktorými logovanie ma prebiehať. Pribudla tu možnosť logovať zmeny aj nad tabuľkou Odpočítateľné položky a bonusy (TabMzdOdpPolMzd).


Novinka ODSTUPNÉ a ODCHODNÉ

A. číselník Dôvody ukončenia PP (cesta: Konštanty a číselníky/Dôvody ukončenia PP) bol rozšírený o nový atribút Odstupné. Pri dôvodoch ukončenia PP, pri ktorých prináleží zamestnancovi odstupné sa tento atribút musí zaškrtnúť. Nad týmto číselníkom vznikla akcia Generuj, ktorá dogeneruje jednotlivé dôvody ukončenia PP do číselníka.

B. číselník Mzdové zložky (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky/záložka Konštanty) - mzdová zložka Skupiny MZ - Prémie a odmeny so vstupným formulárom Percento má v atribúte Základ pre výpočet 2 nové hodnoty:

 • Odstupné pri ukončení PP
 • Odchodné pri ukončení PP

Pri použití takto nastavenej MZ užívateľ pri použití vo výpočte mzdy zadá len počet mesiacov (do atribútu Percento), za ktoré sa má vypočítať odstupné/odchodné.

Pri generovaní novej databázy sa generujú 2 nové MZ-ky:

 • 691 - Odstupné (výpočet)
 • 692 - Odchodné (výpočet)

C. Nárok na odstupné a odchodné systém zisťuje pri výpočte mzdy od roku 2008.

Nárok na:

 1. ODSTUPNÉ závisí od dôvodu ukončenia pracovného pomeru zadaného v Mzdových údajoch. Ak dátum ukončenia pracovného pomeru spadá do aktuálneho mzdového obdobia a zároveň má zaškrtnutý v číselníku Dôvodov ukončenia PP atribút Odstupné, systém pri výpočte mzdy upozorní na nárok na odstupného a zároveň upozorní, či bolo odstupné vo výpočte aj vyplatené pomocou MZ-ky nastavenej podľa bodu B.
 2. ODCHODNÉ závisí od toho, či došlo k ukončeniu pracovného pomeru vrámci aktuálneho mzdového obdobia u zamestnanci, ktorému vznikol nárok na dôchodok:
  • predcasny starobny dochodok
  • starobny dochodok
  • invalidny dochodok

vrámci trvania tohto pracovného pomeru. Pri výpočte mzdy systém upozorní na nárok na odchodné a zároveň upozorní, či bolo odchodné vo výpočte aj vyplatené pomocou MZ-ky nastavenej podľa bodu B.


Novinka NOVÉ NASTAVENIE POISTNÉHO

(cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne)

 1. na záložke MZ k nekráteniu VZ pribudol atribút Nekrátiť všetky príjmové MZ:
  • po zaškrtnutí tohto atribútu sa zo všetkých MZ "príjmových" v prípade použitia vo výpočte počas vylúčenej doby bude platiť príslušný odvod a zároveň ak boli na tejto záložke zadané nejaké MZ, tak budú zmazané a prehľad sa stane needitovateľný
  • po odškrtnutí tohto atribútu si užívateľ bude musieť na túto záložku ručne zadať "príjmové" MZ, z ktorých sa počas vylúčenej doby má platiť príslušný odvod
 2. na záložke MZ ku kráteniu VZ pribudol príznak Prerušenie poistenia. Týmto príznakom sa určí, ktorá z dôb patrí medzi tzv. prerušenia poistenia. Príznak je možné nastaviť pomocou akcie Prerušenie poistenia/Nastav a zrušiť pomocou akcie Prerušenie poistenia/Zruš
  Vo výpočte mzdy výpočet VZ poistného pre danú poisťonu ovplyvní nastavením týchto príznakov situáciu, kedy má zamestnanec celé mzdové obdobie pokryté dochádzkovými MZ-kami (zadanými na záložke MZ ku kráteniu VZ), ktoré majú nastavený príznak Prerušenia poistenia. VZ sa potom kráti, ale neodvádza sa zo všetkých príjmových MZ, ktoré majú priradené na záložke Základ poistenia niektorú zo MZ tejto poisťovni.
 3. pri generovaní novej databázy sa naplnia jednotlivé záložky na Poisťovni na záložku MZ ku kráteniu nasledovnými distribučnými MZ-kami:
  • pre ZP:
   • 101 MD
   • 103 RD
   • 200 PN
   • 201 O
   • 202 PÚ
  • pre GP, IP, SP, NP, PvN, PdRF,UP:
   • 101 MD
   • 103 RD
   • 200 PN
   • 201 O
   • 202 PÚ
   • 215 Návšteva lekára - neplatená
   • 217 Sprievod RP - neplatená
   • 219 Sprievod RP ZPS - neplatená
   • 244 A
   • 246 NV
 4. pri generovaní novej databázy sa nastaví záložka MZ k nekrat. VZ nasledovne:
  • pre všetky ZP sa zaškrtne nový atribút Nekrátiť všetky príjmové MZ
  • pre UP sa zaškrtne nový atribút Nekrátiť všetky príjmové MZ
 5. pri generovaní novej databázy sa nastaví príznak Prerušenie poistenia:
  • pre UP na nasledovných MZ:
   • 103 RD
   • 215 Návšteva lekára - neplatená
   • 217 Sprievod RP - neplatená
   • 219 Sprievod RP ZPS - neplatená
   • 244 A
   • 246 NV

Odporúčame užívateľom, aby si na svojich databázach podľa tohto vzoru nastavenia nastavili jednotlivé poistenia.


Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • MZ - mzdová zložka
 • ZP - zdravotné poistenie/poisťovne
 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka
 • PN - pracovná neschopnosť
 • O - ošetrovné
 • PÚ - pracovný úraz
 • GP - garančné poistenie
 • IP - invalidné poistenie
 • SP - starobné poistenie
 • NP - nemocenské poistenie
 • PvN - príspevok v nezamstnanosti
 • PdRF - poistenie do rezervného fondu
 • UP - úrazové poistenie
 • A - absencia
 • NV - neplatené voľno
 • RP - rodinný príslušník
 • ZPS - znížená pracovná schopnosť


Novinka Pri generovaní novej databázy sa prednaplní číselník Dôvody ukončenia PP (cesta: Konštanty a číselníky/Dôvody ukončenia PP) týmito hodnotami:
'''Kód      Dôvod                         Paragraf         Odstupné''' <br>
60     Dohoda o skon. PP               § 60 ZP<br>
63     Výpoveď daná zamestnávateľom    § 63 ZP <br>
63/1a  Výpoveď daná zamestnávateľom    § 63ods.1.písm.a./ áno <br>
63/1b  Výpoveď daná zamestnávateľom    § 63ods.1.písm.b./ áno <br>
63/1c  Výpoveď daná zamestnávateľom    § 63ods.1.písm.c./ áno <br>
67     Výpoveď daná zamestnancom       § 67 ZP <br>
68     Okamžité skončenie PP           § 68 ZP <br>
71     Skonč. PP na určitú dobu        § 71 ZP <br>
72     Skonč. PP v skušobnej dobe      § 72 ZP <br>
73     Hromadné prepúšťanie            § 73 ZP <br>

Zároveň nad týmto číselníkom vznikla akcia Generuj, ktorá tieto dôvody do číselníka dogeneruje.


Novinka Vrámci konštánt a číselníkov rozšíriť počet atribútov pre zadanie nominálnych hodnôt platidiel na 15:

EURmince:

 • 0,01
 • 0,02
 • 0,05
 • 0,10
 • 0,20
 • 0,50
 • 1,00
 • 2,00

bankovky:

 • 5,00
 • 10,00
 • 20,00
 • 50,00
 • 100,00
 • 200,00
 • 500,00

Doplnené od roku 2009.


Novinka NOVÝ TYP VÝPOČTU PRÉMIÍ

V číselníku Mzdových zložiek (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky/záložka Konštanty) je možné pre Skupinu MZ Prémie a odmeny so vstupným formulárom Percento definovať nový Základ pre výpočet "MZ z minulých období". Pri tomto type prémií je možné na záložke Konštanty zadať nové atribúty pre výpočet a to:

 • 1. mesiac
 • Počet mesiacov

a tlačítka Mzdové zložky pomocou, ktorého si užívateľ určí zoznam mzdových zložiek, ktoré majú tvoriť základ výpočtu týchto prémií. Základ pre výpočet je určovaný vždy tak, že sa sumujú čiastky týchto mzdových zložiek z miezd v obdobiach zadaných v atribútoch 1. mesiac a Počet mesiacov. Zároveň vždy platí, že všetky mzdové odbobia pre výpočet predchádazajú vybranému obdobiu. Maximálny počet mesiacov je obmedzený na 12.

Príklad:

1. mesiac = Január Počet mesiacov = 3

Pokiaľ takto nastavenú MZ zadá užívateľ do výpočtu mzdy v januári až marci 2008, základ pre výpočet prémií sa bude počítať za 1. - 3 mesiac roku 2007. Ak by sa takto nastavená MZ zadala od apríla 2008, tak do základu pre výpočet tejto prémie sa už berie január - marec 2008.

Príklad štvrťročných prémií (základ = základná mzda)

1.musia vzniknúť 4 MZ-ky (pre každý štvrťrok jedna MZ) skupiny Prémie a odmeny, vstupný formulár Percento, základ pre výpočet MZ z minulých období.

2. - nastavenie MZ pre prémie za I. štvrťrok:

1. mesiac = Január Počet mesiacov = 3 Mzdová zložka = 001

- nastavenie MZ pre prémie za II. štvrťrok:

1. mesiac = Apríl Počet mesiacov = 3 Mzdová zložka = 001

- nastavenie MZ pre prémie za III. štvrťrok:

1. mesiac = Júl Počet mesiacov = 3 Mzdová zložka = 001

- nastavenie MZ pre prémie za IV. štvrťrok:

1. mesiac = Október Počet mesiacov = 3 Mzdová zložka = 001

3. zamestnancovi, ktorý má nárok na štvrťročné prémie užívateľ zadá tieto 4 MZ-ky do paušálov a zrážok s určením zaradenia do mesiaca.


Novinka DEFINOVANÉ IMPORTY - novinka

(cesta: Výpočet mzdy/Predspracovanie/Definované importy/Dochádzka...)

Pri definovaní importu pre dochádzku pribudla na záložke Položky definície v editore položky, ktorá má Typ atribútu naplnený hodnotou "1. - 31.deň" na záložke Kódy MZ akcia Generovanie násobiteľov. Príklad využitia:

V prípade importu dochádzky z excelu, ked je celý mesiac na 1 riadku sa definujú na záložke Položky definície pre jednotlivé dni kódy a ich násobiteľ napr. D ako dovolenka a násobiteľ1. Pokiaľ bude potom v tabuľke v exceli D, tak sa naimportuje celý deň dovolenky. Pokiaľ je dovolenka pol dňa, tak rovnaký kód, ale násobiteľ 0,5. A pretože tam môžu byť rôzne desatinné čísla, tak je možné si to uľahčiť a to pomocou akcie Generovanie násobiteľov.

Užívateľ pri generovaní násobiteľov zadá kód a potom v akom rozsahu (0 až 1) a aký prírastok čísla chce vygenerovať. Po potvrdení systém pripraví príslušné riadky s kódom a násobiteľom.


Novinka Vznikol atribút Kurz_SK vramci pipeline HlavniMena, ktory vracia hodnotu konverzného kurzu (do vyhlásenia konverzného kurzu sa bude zobrazovať centrálna parita)


Novinka VÝPOČET NÁROKU NA STAROBNÝ DÔCHODOK
 1. v mzdových údajoch na záložke Mzdové údaje vznikli 2 nové atribúty v časti Počet:
  • Vyživov. detí - zatiaľ bez funkcionality
  • Vychov detí - tento údaj sa preberá následne po zadaní do editora dôchodku a táto položka má vplyv na generovanie dátumu nároku na dôchodok
 2. nad prehľadom Dôchodok vznikli nové akcie:
  • Generovanie nároku na dôchodok... Pomocou tejto akcie je možné vytvoriť dôchodkové karty. Po jej spustení sa vyvolá prenosový zoznam so zamestnancami, ktorí neukončili PP a nemajú zadaný Dátum nároku na starobný dôchod. Po stlačení tlačítka Prenos dôjde k určeniu dátumu nároku na starobný dôchodok za vybraných zamestnancov a uloženie tejto hodnoty do novo založených dôchodkových kariet. Generovanie prebieha na základe dátumu narodenia, konštánt (dôchodková tabuľka je zadaná priamo v kóde) a počtu vychovaných detí u žien.
  • Predstihové riadenie... Pomocou tejto akcie sa zobrazia ti zamestnanci, ktorí majú v danom období 0 - 2 roky pred nárokom na dôchod.
 3. priamo v editore na karte dôchodku je akcia:
  • Generovanie nároku na dôchodok...Pomocou tejto akcie je možné priamo v editore dôchodku vygenerovať nárok na dôchodok pre daného zamestnanca.


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy je v tl. formulári použitá PL xMzdListOdcitatelnePolozkyDetail, ktorú potrebujeme rozšíriť o atribút Názov (t. j. názov symbolu odpočítateľnej položky z číselníka Odpočítateľné položky a bonusy).

Doplnené a zároveň použité v distribučnom tlačovom formulári Mzdový list - nový.


Novinka RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI

V editore rodinného príslušníka je povinnosť vyplniť Meno a Dátum narodenia. Rodné číslo sa kontroluje a následne sa z neho automaticky generuje dátum narodenia len ak je vyplnené a zároveň zamestnanec nie je cudzinec (t. j. jeho štátna príslušnosť je zadaná a je iná ako SK).


Novinka Zobrazovanie Alias namiesto Osobného čísla

(cesta: Konfigurácia/správa systému/Mzdy/atribút Použiť)

Ak je atribút Použiť zaškrtnutý tak sa hodnota Alias bude zobrazovať namiesto atribútu Osobné číslo v nasledovných priebehových oknách:

 • mesačná kontrola mzdových údajov
 • výpočet mzdy/prepočet mzdy
 • generovanie platobných príkazov


Novinka PREHĽAD NEPREPLATENÝCH NEMOCENSKÝCH

(cesta: Výpočet mzdy/akcia Ročná dochádzka/Prehľad nepreplatených nemocenských)

Do tohto prehľadu bola pridaná väzba (cez tl. Nastav) na zamestnanca a na mzdové údaje (tie na aktuálne mzdové obdobie).


Novinka V generátore mzdových zostáv pribudlo nové triediace hľadisko:

Alias


Novinka Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane je akcia eRočné hlásenie pomocou, ktorej sa generuje txt súbor. Požiadavkou je, aby sa zoznam zamestnancov v tomto txt súbore zoradil podľa priezviska.

Upravené


Novinka Došlo k zmene písmenka dôvodu dôb platiteľa štat (od roku 2007), ktoré sa generujú nad prehľadom Ročné zostavy/RZP akcia Príprava dát pre RZ ZP/Nápočet dôb vybraným/všetkým zamestnancom a to:
 • starý kód O = nový kód N
 • starý kód U = nový kód T

Užívateľ si vygenerované doby vie upravovať podľa potreby.


Novinka NOVÝ SPÔSOB VÝPOČTU ODBOROVÝCH PRÍSPEVKOV

V konštantách pribudli nové spôsoby výpočtu základu pre výpočet odborových príspevkov a to:

 • Hrubá mzda (základňa zo MZ)
 • Čistá mzda bez daňových bonusov
 • Čistá mzda vrátane daňových bonusov


Novinka Pri generovaní novej databázy sa do číselníka MZ vygenerujú 2 nové MZ:
 • 691 - Odstupné (výpočet)
 • 692 - Odchodné (výpočet)


Novinka TREXIMA ISCP 1-04 za rok 2008

Od roku 2008 do ISCP 1-04 nevstupujú zamestnanci, ktorí boli počas celého sledovaného obdobia:

 • na materskej a rodičovskej dovolenke
 • "dohodári"
 • dlhodobo na absencii, neplatenom voľne (min. mesiac)


Podľa novej štruktúry bol upravený formát nasledovných ukazovateľov:

or.číslo  Názov   Pôvodná hodnota  Nová hodnota

10.  PERCENTO             5.2           6.2
25.  MZDANADCAS        5.0           6.2

UPOZORNENIE:

 • ak dôjde k pretečeniu niektorého ukazovateľa, tak systém namiesto pôvodnej hodnoty zapíše hodnotu "9" vo formáte príslušného ukazovateľa. Napr. mzda za nadčas za sledované obdobie bude v sume 10 000 Sk, tak zobrazí 9.999,90.


Novinka NOVÝ PREHĽAD "PODKLADY PRE PRÉMIE Z MZ MIN: OBDOBÍ

Nad prehľadmi:

 • Výpočet mzdy
 • Predspracovanie
 • Paušály a zrážky

vznikla nová akcia Podklady pre prémie z MZ min. období. Táto akcia je vidieť len pokiaľ existujú v číselníku MZ mzdové zložky typu:

Skupina MZ = Prémie a odmeny Vstupný formulár = Percento Základ pre výpočet = MZ z minulých období

Tento prehľad zobrazuje zoznam MZ tohto typu pre daného zamestnanca nad vybranými záznamami pre dané obdobie a obsahuje:

 • Osobné číslo
 • Meno
 • Priezvisko
 • Číslo MZ
 • Názov mzdovej zložky
 • Základ
 • Percento
 • Čiastka
 • Mesiac od
 • Mesiac do


Novinka Zrušenie mesačnej uzávierky vymaže aj čísla dokladov na mzdových zložkách likvidácie DNP. Ak má užívateľ nastavené v konštantách "Automaticky nečíslovať" a čísla zadáva ručne, tak pri zrušení mesačnej uzávierky o ne príde.

Opravené


Novinka Mesačná kontrola MÚ (po mes. uzávierka a akcia nad MÚ) upravená nasledovne:
 • Daňový bonus na deti - hranica 18 rokov na 16 rokov
 • Daňový bonus na deti - hranica 26 rokov na 25 rokov


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy/akcia Prehľad PN pre nárok na ND bola v tlačovom formulári upravená pipeline TabMzPNNarokSP atribut PoslDenPrace, tak aby posledný deň pred začatím nemoci nebol sviatok, ale až deň pred sviatkom.


Novinka V mzdových údajoch pred uložením karty systém upozorní, ak nebude na záložke Dane vyplnený druh dane užívateľa touto hláškou:
"Nie je zadaný typ dane. Uložiť kartu bez typu dane?"

Zároveň, ak užívateľ sám zruší typ dane, automaticky dôjde k zmazaniu odpočítateľných položiek a bonusov.


Novinka V číselníku Dane (cesta: Konštanty a číselníky/Dane) už nie je možné vytvoriť záznam s už existujúcim symbolom a rokom. Všetky prípadné duplicity systém zruší.


Novinka NOVÉ elektronické mesačné výkazy do SP od 7/2008

Sociálna poisťovňa zverejnila novú štruktúru elektronických mesačných výkazov platnú od 31. 7. 2008.

Zmeny v zmysle novej štruktúry boli do systému zapracované.


Oprava 1. Nad editorom SF na záložke Zamestnanci sa ponúka CZ prehľad:
 • 206 - TabZamMzd

mal by sa tam ponukať SK prehlad:

 • 376 - TabZamMzd

2. prehľad 1049 Číselné rady (osobných čísiel) sa nenachádza v definícii práv

Opravené


Oprava Ak sa zakladá mzdová karta, tak nedôjde k prepočtu nároku na dovolenku (nenaplní sa atribút Nárok BR). K prepočtu dôjde až po kliknutí na tl. Počiatočné hodnoty a následné zavretie.

Opravené


Oprava Nad prehľadom Prepočítané stavy je akcia Stavy za obdobie ..., ak sa do poľa pre rok zadá ručne hodnota, tak systém hlási chybu:
Line 1: Incorect syntax near '='

Opravené


Oprava Pri definovaní práva pri prehľade 204 - Profesia, systém hlási, že prehľad s týmto systémovým číslom nenájdený.

Opravené


Oprava Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eDDS sa generuje xml súbor.

V prípade, že si zamestnanec plati príspevok na DDS sám (vid v MÚ na záložke Poistenie/podzáložka DDS III.pilier), t.j . firma mu neprispieva, tak sa príspevok za zamestnanca nedotiahne do xml do elementu prispevokZCZ (v celkovom sumare tato suma je).

Opravené


Oprava Pri krátení min. VZ pri skrátenom úväzku dochádza k nesprávnemu kráteniu chybou zaokrúhlovania pomeru uväzkov.

Opravené

verzia 1.0.2008.0305 zo dňa 10.3.2008

Novinka Prehľad SOCIÁLNY FOND (SF) - novinky:
 1. pri vyberaní zamestnancov, za ktorých má byť tvorený sociálny fond sa teraz ponúka zoznam všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či už bola za nich vypočítaná mzda
 2. príznak PP je možné zrušiť pomocou akcie Zrušenie príznaku PP za označené záznamy
 3. príznak PP sa teraz označený len ak má daný záznam označený príznak Napočítané, tj. bol nad ním vykonaný nápočet sociálneho fondu


Novinka Pri generovaní novej databázy boli vykonané nasledovné úpravy:
 1. pri generovaní číselníka Mzdové zložky pri MZ 945 (DDS-firma) zal. Základ poistenia obsahuje len druh poistenia "zdravotné poistenie"
 2. nad číselníkom Poisťovne akcia Generuj zodpovedá nastaveniu v bode 1.
 3. pri generovaní MZ-iek 003,004,005 sa zaškrtne atribút Započítať do ZM za nadčas
 4. do číselníka Poisťovne nevytvárame od obdobia 2007 záznam so symbolom 22 (ZP Sideria) a ani negenerujeme MZ-ky pre túto ZP
 5. v číselníku Dôchodkové doplnkové spoločnosti sa generuje namiesto DDSWIN - DDS Winterthur, DDSAXA - DDS AXA


Novinka Prehľad Sociálny fond novinky 2:
 1. akcia Zrušenie nápočtu zruší všetky záznamy zo záložky Zamestnanci a mala by zrušiť len napočítanú čiastku (vynulovať čiastku) - opravené
 2. pomocou akcie Zrušenie nápočtu je možné zrušiť nápočet za označené záznamy
 3. pomocou akcie Nápočet sociálneho fondu je možné napočítať sociálny fond za označené záznamy


Novinka Nad prehľadom Výpočet mzdy bol upravený tlačový formulár Obálky na výplatné lístky a to nasledovne:
 • bol odstránený údaj - rodné číslo
 • bol doplnený údaj osobné číslo zamestnanca a útvar
 • je možné tento formulár vytvárať nad označnými záznamami


Novinka Pri vytváraní kópie MZ-y (pomocou tl. Ulož + Nová MZ) v číselníky MZ-iek sa neprenesie zaškrtávatko do atribútu Sociálny fond.

Doplnené


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudla pipeline xMzdListPojFirma a xMzdListPojFirmaCelkem.

Tieto pipeliny vracaju hodnotu vymeriavacích základov a odvodov za firmu po mesiacoch a celkom za rok.


Novinka Pri druhoch PP:
 • Členský pomer k družstvu
 • Majiteľ firmy
 • Štatutárny zástupca firmy
 • Učni

systém nekontroluje poistenie na záložke Poistenie. Pri druhu PP Štatutárny zástupca firmy systém nepočíta nárok na dovolenku.


Novinka Nad prehľad Ročné zostavy boli doplnená PL xMzPotvrzeniOPrijmuSk_2006 o atributy:
 1. 'Preplatek_ZP_PD_01_A' - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistného, ak bol preplatok vysporiadany v mesiaci, kedy bola mzda zdanena "preddavkovo".
 2. 'Nedoplatek_ZP_PD_03_C'- nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistného, ak bol preplatok vysporiadany v mesiaci, kedy bola mzda zdanena "preddavkovo".
 3. 'Preplatek_ZP_ZD_011_A'- preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistného, ak bol preplatok vysporiadany v mesiaci, kedy bola mzda zdanena "zrážkovo".
 4. 'Nedoplatek_ZP_ZD_12_C'- nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistného, ak bol preplatok vysporiadany v mesiaci, kedy bola mzda zdanena "zrážkovo".

O tieto atribúty bol aj upravený tlačový formulár Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 2007.


Novinka Pri generovaní eRLFO bolo doplnené:
 1. pri hromadnom eRLFO boli pri korešpondečnej adrese prehodené elementy PCS a Obec - opravené
 2. od r. 2008 sa do eRLFO nezapisuje bankové spojenie zamestnanca
 3. pri hromadnom aj individuálnom eRLFO upravené zapisovanie do elementov:
  • zacMD_RD
  • konMD_RD
  • zac_konMD_RD


Novinka DEFINÍCIA PRÁV MZDY-SK:

Tieto CZ prehľady:

 • 200 - TabMzdObd (vyber mzdoveho obdobia zo spodnej listy)
 • 206 - TabZamMzd (vyber mzdovych kariet nad Predspracovanim)
 • 265 - TabPredzp (zal. predspracovanie cez vypocet)

boli nahradené SK prehľadmi:

 • 374 - TabMzdObdd
 • 376 - TabZamMzd
 • 393 - TabPredzp


Novinka Úprava od 1. 1. 2008 - RLFO papierová aj elektronická forma:
 1. pri poberateľoch dôchodkov:
  • starobný
  • predčasný starobný
  • invalidný
   nenapĺňa sa element datNPNeplati ani údaj Dátum poistné NP neplatí
 2. pri poberateľoch dôchodkov:
  • invalidný
   nenapĺňa sa element datIPNeplati ani údaj Dátum poistné IP neplatí


Novinka NOVELA ZÁKONA O MINIMÁLNEJ MZDE PLATNEJ OD 1. 2. 2008:
 1. do číselníka Minimálna mzda sa od 1. 1. 2009 nebude pri generovaní databázy generovať minimálna mzda 50% a 75%, ktorá je od 1. 2. 2008 zrušená.
  Užívateľ by mal od 2/2008 všetkým zamestnancom, ktorí majú túto minimálnu mzdu priradenú v mzdových údajoch nahradiť vyššou s prihliadnutím na náročnosť pracovného miesta.
  V prípade, že má zamestnanec nižšiu mzdu ako 100% od obdobia 2/2008, systém nato upozorní.
 2. číselník Miminálna mzda (cesta: Konštanty a čísleníky/Minimálna mzda) je vždy naplnený pre 40 hod./týždenný úväzok. Teraz sa táto informácii zobrazuje aj v záhlaví prehľadu.


Novinka ELEKTRONICKÉ OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA PRE ZP
 1. editor akcie e - Oznámenie zamestnávateľa (cesta: Hlásenie zmien ZP) má 2 atribúty pre bankové spojenie vlastnej organizácie:
  • Predčíslie účtu
  • Číslo účtu
   V prípade, že bude bankový účet obsahovať predčíslie, tak toto predčíslie sa automaticky zapíše do políčka Predčíslie a číslo účtu do políčka Číslo účtu.
 2. vo vygenerovanom txt súbore e Oznamenie zamestnavatela bol doplnený nakoniec riadkov 1 a 2 znak"


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy bola doplnená nová pipeline, ktorá vracia pomenovanie hodnoty počtu odpracovaných rokov a dní (pipeline UP_DoplUdaje data field ZamestnaniRok a ZamestnaniDny) slovom.


Novinka Do výpočtu mzdy doplnené upozornenie, že zamestnanec je danen zálohovou daní a nedosiahol hranice 5000 (hranica SD) a nemá žiadne odpočty ani bonusy.


Novinka DOPLATOK DO MINIMÁLNEJ MZDY (MM)

Došlo k úprave výpočtu doplatku do minimálnej mzdy od mzdového obdobia 2/2008. Vzhľadom k tomu, že v číselníku Minimálna mzda je uvedená MM pre 40 hod./úväzok, tak sa zohľadňuje navýšenie základnej MM pri zákonných úväzkoch 38,75 a 37,5 (tento úväzok musí byť v hlavičke pracovného kalendára zamestnanca). Zaokrúhlovanie sumy MM pri mesačne odmeňovaných prebieha teraz na cele desiatky Sk matematicky a pri hodinovo odmeňovaných na celé desiatky halierov matematicky.

PRÍKLAD výpočtu doplatku do minimálnej mzdy pre 1. stupeň:

1. mesacne odmenovany - uvazok 37,5 h./tyzd.


8100
------ x 40 = 8640 x 1,0 = 8640 (minimalna mzda tohto zamestnanca)
37,5


MM - dosiahnutá mzda = doplatok do MM

2. mesacne odmenovany - uvazok 10 h./tyzd. (zakladny uvazok 37,5 h./tyzd.)


8100
------ x 40 = 8640 (minimalna mzda pre uvazok 37,5 hod./tyzd.)
37,5


8640
------ x 10 = 2304 (minimalna mzda tohto zamestnanca)
37,5


MM - dosiahnutá mzda = doplatok do MM

3. hodinovo odmenovany - uvazok 37,5 h./tyzd.


46,60
------- x 40 = 49,70 (minimalna mzda tohto zamestnanca)
37,5


(49,70 x 165) - (20 x 165) = 8201 - 3300 = 4901 - doplatok do MM

4. hodinovo odmenovany - uvazok (10 h./tyzd. (zakladny uvazok 37,5 h./tyzd.)


46,60
------- x 40 = 49,70 (hodinova minimalna mzda pre uvazok 37,5 hod./tyzd.)
37,5


49,70 (minimalna mzda tohto zamestnanca) 44 hod. fond pracovnej doby

49,70 x 44) - (20 x 44) = 2187 - 880 = 1307 - doplatok do MM


Oprava Pri súbežnom pracovnom pomere sa pri generovaní platobného príkazu do banky zle napočítali odvody na úrazové a garančné poistenie.

Opravené


Oprava Pri generovaní kontácií čiastky na MZ-kách, ktoré boli zadané do Predspracovania a zároveň boli vo výpočte mzdy krátené hodinami , boli zaúčtované nekrátené.

Opravené


Oprava Do prehľadu Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní by nemali vstupovať vystúpení zamestnanci s nulovými hodnotami (odvodmi).

Upravené


Oprava Ručne zadaný daňový bonus do položiek editora RZD by sa mal zobrazovať len vramci roka, v ktorom bol zadaný, teraz sa zobrazuje aj cez roky.

Opravené


Oprava TREXIMA - ISCP:

názov stĺpca CISTAMZDA opravený na CISTMZDA


Oprava POTVRDENIE O PRÍJME pre ND
 1. opravený text "ženaný/vydatá" na "ženatý/vydatá"
 2. PL xVylouceneDoby - nevracia celú celú vylúčenú dobu pri PN - opravené
 3. PL xPracovniNeschopnosti - použité nové atribúty pre viac dôb PN


Oprava ELEKTRONICKÉ Ročné hlásenie na Daňový úrad

(cesta: Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane/akcia eRočné hlásenie)

 1. akcia bola premenovaná z "Export" na "eRočné hlásenie"
 2. údaj Dátum narodenia sa vyĺňa len pri cudzích štátnych príslušníkoch
 3. údaj Počet detí - pokiaľ sa na niektoré dieťa v kalendárnom roku uplatnil daňový bonus, je automaticky do tohto počtu počítaný.
 4. PL xHlaseniOVyuctovaniDane a PL xHlaseniOVyuctovaniDaneOznacene - upravené podľa bodu 3
 5. údaj Zúčtované v mesiacoch - v prípade, že sa nájde viac položiek za rovnaký mesiac, tak číselné označenie mesiaca sa zobrazí raz

verzia 1.0.2008.0114 zo dňa 7.2.2008

Novinka KRÁTENIE ZNČ a NČM v RZD 2007

Z dôvodu možného krátenia ZNČ a NČM v rámci RZD prvýkrát za rok 2007 boli vykonané v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

1. v konštantách a číselníkoch na zál. 5 - Ostatné pribudol nový atribút Životné minimum. V období 12/2007 má hodnotu Sk 4980,- a od 1/2008 má hodnotu Sk 5130,-.

Prosim, skontrolujte si tento atribút.

2. v číselníku Odpočítateľné položky a bonusy pribudli nový kontroly a to: a./pre ZNČ - Kontrolovať čiastku a skrátiť algoritmom ZNČ b./pre NČM - Kontrolovať čiastku a skrátiť algoritmom NČM

Prosím, skontrolujte si nastavenie tejto kontroly.

3. v ediore RZD na záložke Ročné odpočty pri zadaní NČM užívateľ vyplní do políčka:

Príjem manžela(-ky) - zdokladovaný príjem manžela(-ky), na ktorú si zamestnanec uplatňuje odpočet
Počet mesiacov - mesiac, počas ktorých boli manželmi v spoločnej domácnosti
tlačítko Kontrola - pomocou tohto tlačítka Vám systém pri všetkých ročných odpočtoch vypočíta nárok na daný odpočet a navrhne prípadné doplatenie, alebo krátenie

Ku kráteniu týchto odpočtov dôjde aj po spustení akcie Nápočet ročného zúčtovania dane.

4. v editore položky RZD na záložke Základné údaje pri ručnom zadávaní odpočítateľných položiek a bonusov pribudlo zaškrtávacie políčko Príjem u iného zamestnávateľa

Použíté skratky:

RZD - ročné zúčtovanie dane ZNČ - základná nezdaniteľná časť NČM - nezdaniteľná čiasť manžel(-ka)


UPOZORNENIE: Návod k vykonaniu Ročného zúčtovania dane za rok 2007 nájdete v poradně


Novinka Ročné OP

Bola povolená možnosť editácie políčka Ročná čiastka pri ročných odpočítateľných v prípade, že daná odpočítateľná položka ešte nebola použitá v RZD za príslušný rok.

(cesta: Konštanty a číselníky/Odpočítateľné položky a bonusy)

Použité skratky:

 • OP - odpočíteľné položky
 • RZD - ročné zúčtovanie dane


Novinka RZD a príjmy zdanené zrážkovou daňou

Za obdobie, v ktorom bol príjem zdanený zrážkovou daňou (t. j. nenulový základ zrážkovej dane) sa do položiek RZD (záložka Základné údaje) vygeneruje záznam s nulovými príjmami, poistným a daňou.


Novinka Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 2007

Upravené zobrazovanie číselného označovania mesiacov (napr. 1-5,8,9,11-12)


Novinka ZOSKUPOVANIE záznamov RZD s rovnakým rodným číslom

V editore RZD pribudlo nové zaškrtávacie políčko Zoskupiť podľa rodného čísla. Pomocou tohto atribútu môžete zoskupiť ročné zúčtovanie dane (RZD) v rámci roka pri zamestnancoch, ktorí majú rovnaké rodné číslo a nemajú zviazané (súbežné) pracovné pomery, tj. napríklad v prípade opätovného nástupu zamestnanca behom roka. Pokiaľ toto políčko zaškrtnete, dôjde k preneseniu údajov z RZD tých zamestnancov, ktorí majú zhodné rodné číslo ako zamestnanec na karte, na ktorú sa RZD zoskupuje, a zároveň nie sú naviazaní na iný pracovný pomer. Záznamy z ďalších pracovných pomerov pri zoskupení podľa rodného čísla majú názov "mesiac/rok - ďalší PP [karta nnnnnn]". Karty, z ktorých sa údaje prenášajú, zároveň z prehľadu RZD zmiznú. Pri odškrtnutí atribútuu sa prehľad RZD vráti do pôvodného stavu.

verzia 1.0.2008.0110 zo dňa 18.1.2008

Novinka VZORY SOCIÁLNEHO POISTENIA OD 1.1.2008:

Pre aktualizáciu vzorov je potrebné spustiť v mzdovom období 1/2008 ich generovanie.

Generovanie spustíte v Mzdových konštantách na záložke Poistenie/podzáložka Vzory poistenia zamestnanca po stlačení akcie Generuj základné vzory. Akcia vykoná:

 1. doplní do vzoru DOCH_PRIZ - nemocenské poistenie zamestnanec
  • nemocenské poistenie firma
 2. zruší vzor DOCH_VEK:
 3. vytvori nový vzor DOCH_INV, ktory sa bude ponúkať zamestnancom, ktorým bol priznaný plný invalidný dôchodok. Obsahuje nasledovné druhy poistenia:
  • nemocenské poistenie zamestnanec
  • nemocenské poistenie firma
  • starobné poistenie zamestnanec
  • starobné poistenie firma
  • invalidné poistenie zamestnanec
  • invalidné poistenie firma
  • úrazové poistenie firma
  • garančné poistenie firma
  • rezervný fond solidarity firma


Novinka NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ:

Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene v povinnosti platiť nemocenské a invalidné poistenie pre niektoré okruhy zamestnancov, pripravili sme pre Vás kontrolnú akciu, ktorá porovná druhy poistenia na mzdových kartách s novými vzormi sociálneho poistenia platnými od 1. 1. 2008. Pri porovnávaní je dôležitý správny druh pracovného pomeru a druh dôchodku so správnym dátumom priznania.

Postup spustenia kontroly sociálneho poistenia v zmysle legislatívnych zmien od 1. 1. 2008:

 1. je potrebné spustiť generovanie nových vzorov sociálneho poistenia, ktoré spustíte v Mzdových konštantách na záložke Poistenie/podzáložka Vzory poistenia zamestnanca po stlačení akcie Generuj základné vzory. Táto akcia:
  • doplní do vzoru DOCH_PRIZ
   • nemocenské poistenie zamestnanec
   • nemocenské poistenie firma
 2. zruší vzor DOCH_VEK:
 3. vytvorí nový vzor DOCH_INV, ktorý sa bude ponúkať zamestnancom, ktorým bol priznaný plný invalidný dôchodok. Obsahuje nasledovné druhy poistenia:
  • nemocenské poistenie zamestnanec
  • nemocenské poistenie firma
  • starobné poistenie zamestnanec
  • starobné poistenie firma
  • invalidné poistenie zamestnanec
  • invalidné poistenie firma
  • úrazové poistenie firma
  • garančné poistenie firma
  • rezervný fond solidarity firma
 4. nad prehľadom Mzdové údaje po spustení novej akcie Kontrola poistenia všetkých zamestnancov systém porovná druhy poistenia z kariet zamestnancov s novými vzormi sociálneho poistenia. Výsledkom je prehľad zamestnancov, u ktorých systém našiel rozdiely. Tento prehľad si užívateľ môže vytlačiť a na základe neho uskutoční opravy na Mzdovej karte daného zamestnanca na záložke Poistenie.


Novinka VÝPOČET DVZ ZAMESTNANCOV - dôchodcov od 1. 1. 2008:

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2008 sa povinné nemocenské poistenie opäť vzťahuje aj na poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a plných invalidných dôchodkov, ktorí sú zamestnancami bol upravený výpočet DVZ pre PN.

Podľa zákona o sociálnom poistení § 54 ods. 2 sa rozhodné obdobie začína dňom vzniku nemocenského poistenie, čo v tomto prípade je 1.1.2008, preto pre tento okruh zamestnancov, ktorým vznikol PP pred dňom 1.1.2008 v prípade PN, ktorá vznikne počas roka 2008 bude systém počítať s RO od 1.1.2008.

Decembrová uzávierka automaticky vypočítava DVZ platné pre rok 2008. Ak ste si uzavreli december na skoršej verzii systému Helios Orange, môžete prepočet DVZ spustiť ručne v období 1/2008 nad prehľadom Mzdové údaje pomocou akcie Prepočet DVZ za rok 2007/Prepočítaj existujúce DVZ.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PP - pracovný pomer
 • RO - rozhodné obdobie


Novinka Do decembrovej uzávierky bolo doplnené:
 1. neprenášanie zostatku dovolenky z minulého roku do nasledujúceho nového roku
 2. automatické zvýšenie nároku na dovolenku v prípade, keď v nasledujúcom novom roku bude mať zamestnanec odpracovaných aspoň 15 rokov. Pozor, túto skutočnosť uvidí užívateľ až po ročnej uzávierke v mzdových údajoch januára nového roku.

Roky a dni , ktoré systém bral pri posudzovaní zvyšovania základného nároku na dovolenku, si užívateľ môže zobraziť nad prehľadom Mzdové údaje v mzd. období január pomocou tl. Nastav a to atribútmi:

 • Roky pre nárok na dov.
 • Dni pre nárok na dov.


Novinka ELEKTRONICKÝ MESAČNÝ VÝKAZ PLATIEB PRE DDS (III.pilier)

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní vznikla nová akcia eDDS. Pomocou tejto akcie si užívateľ vyberie dôchodkovú doplnkovú spoločnosť, pre ktorú potrebuje generovať elektronický mesačný výkaz o príspevkoch na DDS. Pred generovaním si môže zvoliť cestu, kam sa vygenerovaný súbor má uložiť.

Použité skratky:

 • DDS - dôchodkové doplnkové sporenie


Novinka Kedy systém automaticky ponúka vzory sociálneho poistenia:
 • pri zakladaní novej mzdovej karty v prípade zmeny Druhu PP na iný PP ako HPP
 • pri zakladaní novej mzdovej karty v prípade zmeny Druhu PP "dohoda" na iný druh PP
 • pri ukladaní novej mzdovej karty, ak nie je záložka Poistenie vyplnená
 • pri zadaní dôchodku
 • pri zmene druhu dôchodku

Použité skratky:

 • PP - pracovný pomer
 • HPP - hlavný pracovný pomer

verzia 1.0.2008.0105 zo dňa 7.1.2008

Novinka ZMENA KÓDU POISŤOVNE

(cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/akcia Zmena kódu poisťovne)

Akcia Zmena kódu poisťovne bola upravená tak, že po zmene kódu sa automaticky v rámci CELÉHO kalendárneho roka, v ktorom došlo k zmene prečísluje kód poisťovne vo všetkých prehľadoch.

UPOZORNENIE:

- ak ste už menili napr. v rámci roka 2007 kódy zdravotných poisťovní (napr. ste dopľňali do kódu číslo pobočky), tak Vám v rámci prehľadu Ročné zúčtovanie poistenia vznikli záznamy bez kódu a s novým kódom. Aby ste získali za jedno osobné číslo jeden záznam, postupujte nasledovne:

 1. zmeňte kód poisťovne na pôvodný (aký bol pred zmenou, ktorú ste uskutočnili v rámci kalendárneho roka). Systém sa Vás pri zmene spýta:
  "Pre zadaný kód poisťovne XX už existujú záznamy v Ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok YYYY.
  Pokiaľ potvrdíte teraz zmenu kódu poisťovne, dôjde k zrušeniu týchto záznamov v RZZP a bude nutné spustiť všetky akcie zo skupiny Prípravy dát pre RZZP.
  Vykonať teraz zmenu kódu poisťovne na hodnotu XX?"
  (kde XX je kód ZP a YYYY = kalendárny rok)
  POZOR, ak ste mali medzi položkami RZZP už zadané údaje od ostatných zamestnávateľov, aj tie budú zrušené.
 2. následne spustite nad prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia akcie zo skupiny Prípravy dát pre RZZP.
 3. zmeňte kód poisťovne na aktuálny

Príklad: V číselníku Poisťovne ste mali ZP pod symbolom 25. Vrámci roka ste tento symbol zmenili na 2561. V prehľade Ročné zúčtovanie poistenia sa Vám vytvorili duplicitné záznamy za zamestnanca, zdravotnú poisťovňu a rok.

Zjednotíte ich nasledovne:

 1. nastavte sa v číselníku Poisťovne na ZP so symbolom 2561 a pomocou akcie Zmena kódu poisťovne ju zmeňte na 25
 2. spustite nad prehľadom Ročné zúčtovanie poistenia akcie zo skupiny Prípravy dát pre RZZP.
 3. v číselníku Poisťovne zmeňte symbol 25 na 2561

POZOR - akcia Zmena kódu poisťovne je prístupná len užívateľovi "sa" (systémový administrátor)


Novinka Mesačná uzávierka mesiaca DECEMBER vykonáva automatický prepočet DVZ platného pre rok 2008. Užívateľ si ich môže skontrolovať v prehľade Zamestnanci/Priemery.

Použité skratky:

 • DVZ = denný vymeriavací základ


Novinka Systém ťahá na zápočtový list dátum v deň, keď sa vystavuje a tlačí. V praxi potrebujú dosadiť dátum aj spätne v prípade keď ho spätne potrebujú vytlačiť s dátumom ukončenia PP. Problém so zápočtovým listom by bol vyriešený aj vtedy, ak by sa dal vytlačiť kedykoľvek bez mesačnej uzávierky. Po zadaní na Mzdové údaje ukončenie PP a bez vyrátania poslednej mzdy, v prípade ak nebol zamestnanec PN. Zápočtový list je tlačivo ktoré potrebuje zamestnanec okamžite pri ukončení PP, bez ohľadu na to či má mzdu vyrátanú alebo nie.

Upravené: Doplnená možnosť menenia Dátumu vyhotovenia (kde prázdne políčko = aktuálny dátum). Od verzie 911 je možné vykonať uzávierku len za vybraných zamestnancov, čím sa urýchli aj tvorba tlačového formulára Zápočtový list, ktorá vyžaduje vykonanie uzávierky za daného zamestnanca.


Novinka VYLEPŠENIA pri tvorbe eRLFO:
 1. pri generovaní aj ručnej tvorbe sa automaticky prednapľňa "Dátm zostavenia" systémovým dátumom
 2. pri generovaní aj ručnej tvorbe sa automaticky prednapĺňa "Zostavil" plným menom prihláseného užívateľa
 3. pri vyňatí zamestnanca na MD sa vytvorí na základe údajov z MÚ záznam "Zmena" s dátumom "Vzniku MD/RD" a "Dátum zmeny"
 4. pri vyňatí zamestnanca na RD sa vytvorí na základe údajov z MÚ záznam "Prerušenie" s dátumom "Vzniku MD/RD" a Dôvod zmeny "6"
 5. pri ukončení MD sa vytvorí na zákalde údajov z MÚ záznam "Zmena" s dátumom "Zánik MD/RD" a "Dátum zmeny"
 6. pri ukončení RD sa vytvorí na základe údajov z MÚ záznam "Prerušenie" s dátumom "Zánik MD/RD" a Dôvod zmeny "6"
 7. záznam, ktorý má zaškrtnutý atribút e RLFO sa nedá zrušiť ani editovať
 8. akcia Kontrola bola doplnená o kontrolu na počet znakov PSČ
 9. bola zmenená tvorba názvu vygenerovaného súboru HROMADNÉHO eRLFO:
  • hromadný súbor:
   • rlzecRRMM.xml, kde
   • rlzec - indentifikácia hromadného eRLFO
   • RRMM - obdobie v tvare rok + mesiac
   • xml - súbor typu XML
  • konfirmačný súbor:
   • rlzecRRMM_conf.txt
  • rlzec - identifikácia hromadného eRLFO
  • RRMM - obdobie v tvare rok + mesiac
  • conf- indentifikácia konfirmačného súboru
  • txt - súbor typu txt


Použité skratky:

 • eRFLO - elektronický registračný list fyzickej osoby
 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka
 • MÚ - mzdové údaje
 • PSČ - poštové smerové číslo


Novinka POMOCNÉ ČÍSELNÍKY

Nad prehľadom Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky vznikla akcia Generuj. Pomocou tejto akcie sa vždy dogenerujú chýbajúce položky.

Zároveň aktualizáciou mzdových konštánt sa automaticky spustí toto generovanie, ktoré príp. doplní chýbajúce položky.


Novinka GENEROVANIE MESAČNÉHO VÝKAZU DO SP

Do elektronického výkazu pre SP do počtu platiteľov poistenia nesmí vchádzať zamestnanci z výpočtu mzdy s nulovým vymeriavacím základom (napr.: materská, rodičovská dovolenka, dohodár bez príjmu ...)

Upravené


Novinka Pri uplatňovaní daňového bonusu sa porovnáva výška dosiahnutej mzdy v danom mesiaci s polovicou minimálnej mzdy. Pri porovnávaní minimálnej mzdy sa, ale berie minimálna mzda z karty zamestnanca, čo nie je OK.

Mala by sa brať vždy minimálna mzda 100%.

Upravené


Novinka Vyhodiť z akcie Mesačná kontrola MÚ pri položke Kontrola zdr. poisťovní druh PP Dohoda o pracovnej činnosti.

Doplnené


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export