Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Novinka Potvrzení o výši pojistného (PVPOJ) - XML zpráva

Pro odesílání potvrzení za mzdové období 7/2019 je platný nový formát XML zprávy.


Oprava Tiskový formulář Výplatní lístek souhrnný 2013

Při tisku se nezobrazovala položka daňový bonus.

Opraveno


Oprava Akce Oprava v přehledu - slevy a odpočty uvnitř editoru Rodinný příslušník

V tomto vnořeném přehledu uvnitř editoru nebylo možné po uložení znovu slevu přes akci oprava otevřít a upravit data platnosti od a do.

Opraveno


Oprava Karenční doba - pokračující nemoc z června (nemocenská a úrazy)

Pokud byl začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny a v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemělo správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).
Nebylo respektováno, že se jedná o pokračující nemoc a náhrada za zbývající dny do prvních tří dnů byla proplacená.

Tzn. pokud např. nemoc započala 28.6.2019, což je u pravidelného kalendáře pracovní den, a pokračovala např. do 2.7., tak za 1.7. a 2.7. byla proplacena náhrada (1.7. a 2.7. jsou pracovní dny).

Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech - cizinci

Došlo k úpravě řádkku 20 - pojistné nerezident.
Tento řádek byl vyčíslen i v případě, že v době tisku již zaměstnanec nerezidentem nebyl.

Nově se posuzuje, zda je v období tisku DO zaměstnanec rezident, či nikoliv.
Pokud ano, řádek 20 se vytiskne, pokud ne, řádek 20 se nevytiskne.


Novinka Výpočet exekucí a přeplatek z ročního zúčtování daně

Na základě vyjádření JUDr. Breburdy došlo k úpravě základu výpočtu čisté mzdy pro exekuce.
Nově není přeplatek z ročního zúčtování do výpočtu exekucí zahrnován vůbec (ani sleva, ani bonus).
Doposud byl pro výpočet exekucí zahrnován přeplatek na slevě na dani (nikoliv daňový bonus).

Nově se tato úprava projeví poprvé v ročním zúčtování za rok 2019.


Novinka Přehled exekučních srážek pro ČSSZ - tisk nad záznamem ve výpočtu mzdy

Pro tisk přehledu exekučních srážek pro ČSSZ bez vazby na Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl vytvořen formulář nad označenými záznamy ve výpočtu mzdy.

Formulář lze použít nejen pro účely ČSSZ, ale i jako "součinnost s exekutory".


Novinka Rodinní příslušníci ve Mzdových údajjích

Doposud nebylo možné ve Mzdových údajích na záložce Paušály, Děti, SVR vytvořit v přehledu Rodiiní příslušníci sestavu pomocí Nastav, která by byla jako "výchozí", resp. po znovu otevření Rodinných příslušníku by "držela".
Nyní již máte možnost výchozí sestavu v Rodinných příslušnících vytvořit.


Novinka Oprava exportu oznámení na ČSSZ - XML zpráva

ČSSZ upozorňovalo na chybu XML souboru "Přihláška". V tomto XML souboru chyběl údaj o přechodném bydlišti cizince.
XML obsahovalo pouze trvalé bydliště, ale přechodné (které je například po dobu pracovního poměru na území ČR) neobsahovalo.

Opraveno


Novinka Výplatní listina

Nově je možné pomocí tlačítka Nastav nastavit vlastní šířku jednotivých sloupců.


Novinka Přehled odvodu zálohové daně

V případě, že byla ve výpočtu zaměstnance srážková daň a u téhož zaměstnance byla ve výpočtu mzdová složka opravy zálohové daně, docházelo k chybnému zobrazení daňových údajů na tomto formuláři. Opraveno.Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka Exekuce - zabavitelná hranice srážek - Platnost od 1.6.2019

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dochází k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31.5.2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.

Upozornění V některých případech může nastat problém v datování změn, ke kterému mohlo dojít chybnou nebo pozdní instalací upgrade. Jedna z možností je, že při instalaci upgrade byl již některý ze zaměstnanců, zařazen ve Výpočtu mzdy, tudíž mohlo dojít k tomu, že k datování změn dle pravidel došlo až od následujícího mzdového období. Ve výpočtu exekuce pak není uplatněna správná částka. Nad přehledem Mzdové období můžete provést ověření nastavení datování změny zvolením akce Kontroly, Kontrola datování změn. Pokud bude u položek Oprava_2019_06_Mesic a Oprava_2019_06_Rok uvedeno jiné období než 6/2019, je třeba spustit skript ExekuceZivMinimum.hql a provést Přepočet mezd. Pokud si nebudete vědět se spuštěním skriptu rady, kontaktujte, prosím, naši hotline.


Novinka Zrušení karenční doby - Platnost 1.7.2019

Ve verzi proběhla příprava zrušení karenční doby, kde se proplácí i první 3 pracovní dny nemoci. Aktualizací dojde k úpravě konstant, kde se do prvního pásma představující první tři dny upraví procento proplácení a to pro náhrady za nemoc, pracovní úraz a ostatní úraz.

Společně s tím je upraveno i procento odvodu sociálního pojištění za organizaci na hodnotu 24,8%

Tyto úpravy se provedou postupně od mzdového období 7/2019.


Novinka Navýšení hranice pro odvod srážkové daně - Platnost od 1.5.2019

Byla navýšena hranice pro srážení srážkové daně v případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani. Hranice byla navýšena z 2500 korun na 3000 korun. Hranice 10000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je zachována.

Ve mzdových konstantách na záložce daň v sekci Speciální daně se upraví hranice pro srážkovou daň s hranicí 2500 na hranici 3000 a tento řádek označí jako systémová daň 2 (SD2). V ojedinělých případech může nastat, že automatika aktualizace nepozná, který řádek má zaktualizovat (více daní se stejnou hranicí). Proto vznikla skupina akcí nad přehledem Mzdové konstanty s názvem "Nastavení SDS". Akce jsou aktivní od roku 2019 a pouze v aktuálním období. Skupina obsahuje celkem 4 akce pro přiřazení příznaku Systémová SDS typu 2 (S2) - a to do sady SDS 2, 3, 4 nebo 5. Akce příslušnou sadu SDS označí příznakem "S2" a naplní hodnotami platnými pro dané období. Ostatní sady SDS mimo tu první označí jako uživatelské (U). Akce zahlásí chybu, pokud je cílová sada prázdná, nebo pokud je v aktuálním období vypočtená mzda s nastavením daně SDS 2, 3, 4 nebo 5.


Novinka ÚPRAVA - Nová mzdová složka a položka Příjem do vyúčtování

Nyní, pokud uživatel přenáší z číselníku Mzdové složky - distribuční příjmovou do číselníku Mzdové složky mzdovou složku, která nemá ve své definici zatrženu položku Příjem do vyúčtování, tak při ukládání nové mzdové složky nehlásí hlášku: "Není nastaven atribut Příjem do vyúčtování na příjmové mzdové složce. Pokračovat?".

Pokud by uživatel před uložením zatrhl položku Příjem do vyúčtování na takové MS, tak by jeho nastavení bylo respektováno.

Pokud by, ale uživatel přenášel z číselníku Mzdové složky - distribuční příjmovou do číselníku Mzdové složky mzdovou složku, která MÁ ve své definici zatrženu položku Příjem do vyúčtování a uživatel by zrušil zaškrtnutí položky Příjem do vyúčtování, tak se zobrazí hláška: "Není nastaven atribut Příjem do vyúčtování na příjmové mzdové složce. Pokračovat?".Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Novinka Výplatní lístky - sumační část výpočet daně a daňové odpočty

V části výplatního lístku týkající se výpočtu daně a daňových odpočtů došlo ke změně. Je zobrazena vypočtená daň, skutečně uplatněná sleva na dani (sleva poplatník, sleva student, sleva CID a PID), skutečně uplatněné daňové zvýhodnění "sleva" následuje daň po slevě a jako poslední částka vyplaceného daňového bonusu.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Vyřazení z tisku mzdového listu - Evidenční mzdové složky (určení základu pro výpočet dalších MS)

V nastavení mzdové složky skupin Naturální mzda a nespecifikovaný příjem vznikla na záložce Konstanty, Ostatní položka Nenačítat na mzdový list. Pokud položku na MS zaškrtnete, nebude se započítávat do položek Osvobozeno od daně, Neuplatněno ZP, Neuplatněno SP.

Toto nastavení je platné pouze pokud částka je nastavena, že nejde do žádných základen odvodů. Slouží pouze pro evidenci nebo jako základ pro výpočet paušálních mzdových složek.


Novinka Mzdový list - navýšení daňového základu, ZP, SP

Ve Mzdových listech se nově objevují položky:

  • Příjmy navyšující základ daně
  • Příjmy navyšující základ SP
  • Příjmy navyšující zákad ZP

Ve Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek lze vidět konkértní mzdové složky


Novinka Mzdový list - Neodpracované dny/hodiny

Na tiskových formulářích Mzdového listu došlo k detailnímu rozpisu Neodpracovaných dnů.

Úpravy jsou provedeny v tiskovém formuláři:

a) Mzdový líst - zde se objevuje rozdělení Neodpracované doby podle skupin docházky (tzn. např. Pracovní neschopnost...)

b) Mzdový list s rozpisem mzdových složek - zde se objevují v údajích ve dnech totéž co výše (např. Pracovní neschopnost) a v údajích v hodinách je konkrétní rozpad na mzdové složky pracovní neschopnosti (tzn. např. Nemocenská, Ošetřovné, Pracovní úraz...)

Znamená to tedy, že již nebude nutné definovat ve Mzdovém listě (bod a) konkrétní mzdové složky. Pro tisk lze použít Mzdový list s rozpisem mzdových složek(bod b) - zde se mzdové složky nepřítomnosti načtou automaticky.


Novinka Distribuční mzdové složky - Nepeněžní plnění

Distribuční číselník mzdových složek obsahuje mzdovou složku pro vyčíslení nepeněžních plnění (příspěvek firmy na stravenky,...) z důvodu tisku takových mzdových složek na mzdovém listu. Pokud takovou mzdovou složku máte, lze použít pro její vytvoření tuto distribuční mzdovou složku s číslem 731 - Nepeněžní plnění.

Problematice jsme se věnovali v naší poradně https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Mzdy_-_evidence_nepeněžního_plnění_na_mzdovém_listě_-_Poradna_(CZ)


Novinka Mzdový list - Hrubý příjem pouze / Hrubý příjem - detail

Na Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek došlo k následující úpravě:

Nově se zde tiskně položka Hrubý příjem pouze - tisknou mzdové složky, které vstupují pouze do Hrubého příjmu (nikoliv do Hrubé mzdy).

Znamená to tedy, že již nebude nutné definovat ve Mzdovém listě (bod a) konkrétní mzdové složky. Pro tisk lze použít Mzdový list s rozpisem mzdových složek - zde se mzdové složky vstupující pouze do Hrubého příjmu načtou automaticky.


Novinka Mzdový list - Mzda na účet

Ve Mzdovém listě s rozpisem mzdových složek došlo k tomu, že v oblasti srážek se jako poslední objevuje mzdová složka, která je definována jako "Peníze na účet".


Novinka Mzdový list - Základní mzda zkrácená

Jestliže se jedná o Mzdový list ve verzi 2x - nově se nyní kromě Základní mzdy tiskne také řádek Základní mzda zkrácená.
Tento řádek se tiskne vždy.


Novinka Mzdový list - položky Dny, Hodiny

Ve Mzdových listech došlo k přeusporádání docházkových mzdových složek tak, aby za sebou následovaly nejdříve Dny, poté Hodiny.


Novinka Roční ELDP - uzavírání listu při odesílání na VREP

Při odesílání ELDP na portál VREP se v procesu odesílání zobrazí výzva, zda chcete provést uzavření odesílaných ELDP. Výzvu lze potvrdit nebo přeskočit přes volby Ano, Ne. Pokud dáte ano objeví se editor pro zadání data a zda chcete uzavřít celé ELDP nebo pouze jeho řádky.

Pak dojde k odeslání ELDP na portál VREP tak, jak jste zvyklí.


Novinka RELDP - duplicita při uzavření

Upravena funkcionalita uzavření RELDP.
V případě, že je ručně uzavřen RELDP a zaměstnanec má v daném měsíci datum ukončení pracovního poměru, při měsíční uzávěrce nedochází ke generování nového RELDP (údaje byly doposud duplicitně - jak v ručně uzavřeném RELDP, tak v nově vygenerovaném RELDP).


Novinka RELDP - zobrazování mzdového období

V přehledu RELDP se nově zobrazuje vybrané mzdové období (nikoliv aktuální, ale VYBRANÉ).

Tato informace může pomoci např. v tom, že na první pohled vidíte, jestli jste v uzavřeném období a tudíž nemůžete provádět změny v RELDP.


Oprava Tiskový formulář Roční sestavy - Potvrzení o slevě na děti

Formulář má přiliš krátkou délku údaje Bytem.

Opraveno


Oprava Roční ELPD - důchodce pracující na DPP nebo zaměstnání malého rozsahu a doby odečtené v případě příjmu pod hranici

Doby odečt.”: (Doby odečtené) uvádí se počet kalendářních dnů, ve kterých
pojištěnec výdělečně činný po dovršení důchodového věku (obecného dle § 32 nebo specielního dle § 74, § 74a, § 76, § 94 zákona č. 155/1995 Sb.), čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů, měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Rovněž se odečítají doby trvání omluvných důvodů (§ 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.). Odečítají se i kalendářní dny měsíce, který je označen znakem „X” (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce).

Doba dočasné pracovní neschopnosti se po dovršení důchodového věku vykazuje jak v údaji „Vyloučené doby” tak i v údaji „Doby odečítané”. Tato doba se nezapočítává do celkového počtu dnů ve sloupci „Dny” (§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

V rámci HeO nebyla správně řešena věta: "Odečítají se i kalendářní dny měsíce, který je označen znakem „X” (např. z důvodu nedosažení rozhodného příjmu u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce)." V takovém případě byly dny odečtené 0.

Opraveno


Oprava Základ daně v případě danění zálohovou daní při nepodepsaném prohlášení

V případě, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení a má srážkovou daň se při vysokých příjmech provede změna danění na zálohovou daň.
Základ daně je o korunu vyšší než součet úhrnu příjmů a suma pojistného SHM.

OpravenoVerze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka Tiskové formuláře Hlášení změn na ZP

Při tisku formulářů Hlášení na ZP je možné před tiskem doplnit datum vyplnění. Pokud se nechá prázdné, doplní se aktuální datum.


Novinka Poštovní poukázky - nové sazby

Byly zaktualizovány konstanty týkající se poštovních poukázek a jejich sazeb.

Pošta od 1.2.2019 změnila ceník pro poštovní poukázky typu B

Poštovní poukázka B
1 Kč až 5 000 Kč: 27 Kč
5 001 Kč až 50 000 Kč: 37 Kč
Za každých dalších započatých 10 000 Kč: 7 Kč

Dodejka: 15 Kč
Dodání do vlastních rukou: 10 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta: 10 Kč
Termínovaná výplata: 5 Kč


Novinka Mzdový list - položky příjmy nezapočitatelné do SP, příjmy nezapočitatelné do ZP

V případě, že byla použita ve výpočtu mzdová složka pro příspěvek na ubytování. Mohlo dojít k tomu, že se nesprávně odečetla částka, která nepodléhá odvodům SP a ZP.

Příklad:
Příspěvek na mzdové složce 086 byl 5000. Správná hodnota nezapočitatelné částky je 3500 (5000 - 1500). Na mzdovém listě v položce příjmy nezapočitatelné do SP a ZP byly -1 500 (0 - 1 500). 1500 je částka, ze které se odvádějí odvody.

Chyba je opravena. V případě, že příspěvek poskytujete a chyba se objevila, pro správný tisk mzdových listů 2018 je potřeba provést přepočet mzdových listů. Ta se provede tak, že se ve výpočtu mzdy 12/2018 označí všechny vypočítané mzdy a spustí se Akce, Servisní akce, Mzdový list - přepočet.


Novinka Nastavení mzdové složky Otcovská

Od roku 2019 dochází ke změně nastavení mzdové složky 219.
Nově je tato mzdová složka nastavena tak, že je na ní zatrženo Započítat dny do výkonu práce, naopak není zatrženo Započítat do omluvené absence.
Změna nastavení se projeví i v případě, že je tato mzdová složka použita ve výpočtu.
Aby se dny výkonu práce správně zohlednily, je nutné ve vybraném období provést Přepočet mezd!


Oprava Potvrzení o srážkové dani

V případě, že se jednalo o svázané pracovní poměry, které byly zdaňovány srážkovou daní, nebyl na Potvrzení o srážkové dani správně uveden Úhrn přijmu.
Opraveno.


Oprava Potvrzení pro úřad práce

Při tisku Potrzení pro úřad práce se při výpočtu čisté mzdy nezohledňovala solidární daň.

Opraveno.


Oprava Formulář ZPS - Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Pokud některý ze zaměstnanců končil v průběhu prosince, nebyl započten do počtu fyzických osob v oddíle F.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí - oprava

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částky životního minima na částku 9 643 Kč

Na osobu povinného se částka zvyšuje na 6428,67

Na vyživovanou osobu se částka zvyšuje na 1607,17

Částky byly v minulé verzi chybně implementovány z důvodu zaokrouhlení.


Novinka Roční sestavy - formulář ZPS - Plnění povinného podílu

V přehledu ročních sestav je v distribuci formulář pro podání Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením... ve zkratce ZPS - Plnění povinného podílu.

- Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 činí 31 225 Kč.
- Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 78 062,50 Kč.
- Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018, tj. částkou 218 575 Kč.
- Povinný podíl je 4%


Novinka Obor vzdělání pro šetření ISPV

V editoru vzdělání byl na položku obor vzdělání aplikován chybný mechanizmus kontroly struktury kódu.

Opraveno


Novinka Tiskový zdroj - V přehledu mzdové údaje

Při tvorbě definic tiskových formulářů lze v přehledu mzdových údajů použít nový tiskový zdroj, který zobrazuje změny základní mzdy, historicky i do budoucna (Změny částky základní mzdy).


Novinka Zahraniční pojistné – cizinci z EU, EHP a Švýcarské konfederace

Dle sněmovního tisku číslo 80 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=80 dochází mj. ke změně týkající se výpočtu základu daně u cizinců, kteří nemají povinnost platit pojistné v České republice.
Doposud platilo, že u těchto zaměstnanců jste ve Mzdových údajích zatrhli atribut Zahraniční pojistné a program navýšil základ daně o fiktivních 34 %.

Nově bude nutno rozlišovat dvě skupiny cizinců:

1. Cizinci ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
U těchto zaměstnanců bude nutné počítat základ daně tak, že bude navýšen nikoliv o fiktivních 34 %, ale o částku skutečně zaplaceného pojistného v zahraničí

2. Cizinci mimo uvedené oblasti v bodě 1
U těchto zaměstnanců se základ daně bude počíat stejně jako doposud, tzn. po zatržení atributu Zahraniční pojistné se základ daně navýší o fiktivních 34 %.
Úprava programu tak, aby bylo možné provádět elegantně výpočet cizinců popsaných v bodě 1, bude součástí lednové verze (cca polovina ledna 2019).


Pokud se bude jednat o cizince, kteří spadají do první skupiny (EU, EHS, Švýcarská konfederace), budete nově postupovat následujícím způsobem:

- v číselníku distribučních mzdových složek vznikla uzávěrkou prosince 2018 nová mzdová složka číslo 150 - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma, do svého číselníku Mzdové složky ji založíte kopií MS 150
- na tuto mzdovou složku zadáte výše pojistného, které bylo zaplaceno v zahraničí
- takto zadaná částka:
a) navýší základ daně
b)nebude načtena do Úhrnu příjmu
c) zohlední se ve formuláři Potvrzení o příjmu
d) zohlední se v pojištění v Ročním zúčtování
e) zohlední se v tiskových formulářích Mzdového listu - vznikl nový řádek ve mzdovém listě - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma

Poznámka: Takto zadanou částku na mzdovou složku 150 lze vidět i v novém atributu ve Výpočtu (záložka Daň, Super hrubá mzda, Výpočet SHM, nový atribut Zahr. pojištění firma).


Upozornění Pokud se Vám mzdová složka 150 Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma do číselníku distribučních mzdových složek nezaložila, spusťte v přehledu Konstanty a číselníky, Mzdové složky pře pravé tlačítko akci Aktualizace číselníků MS dle legislativy - Pouze distribuční. Tím se MS 150 vytvoří v číselníku distribučních mzdových složek. Do číselníku Mzdové složky ji pak již založíte volbou Nový a výběrem MS 150 volbou Přenos. Mzdovou složku musíte schválit zatržením atributu Schv..


Novinka Roční sestavy - Formuláře mzdových listů pro rok 2019

V přehledu roční sestavy byly vytvořeny nové definice mzdových listů, které obsahují novou položku týkající se zahraničního pojistného EU/EHP pro daň.

Mzdový list - na šířku (od roku 2019)s generátorem
Mzdový list - na šířku (od roku 2019)
Mzdový list - na šířku (od r. 2019)- mzdové složky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export