Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Minimální mzda od ledna 2019

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částek minimální mzdy následujícím způsobem:

 • Základní sazba hodinové mzdy: 79,80 Kč
 • Základní sazba měsíční mzdy: 13 350 Kč


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.

Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2018 do roku 2019 automaticky je náhrada v roce 2019 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Nové redukční hranice:

1. redukční hranice 190,75 2. redukční hranice 286,13 3. redukční hranice 572,25


Novinka Od ledna 2019 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 569 552 Kč.


Novinka Zvýšení hranice pro solidární daň

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení hranice pro odvod solidární daně. Hranice nově činí 130 796 Kč.


Novinka Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částky životního minima na částku 9 643 Kč

Na osobu povinného se částka zvyšuje na 6428,66

Na vyživovanou osobu se částka zvyšuje na 1607,16


Novinka Zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění:

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení této částky z 2 500 Kč na 3 000 Kč.

Sdělení č. 236/2018 Sb.

236

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3000 Kč.


Novinka Zdravotní pojištění - plátce pojištění stát od ledna 2019

(Zákon 592/1992 Sb. par. 3c)

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7540 Kč na kalendářní měsíc.

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení hraniční částky pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného stát.

Částka se zvyšuje na hodnotu 7 540 Kč.

Jedná se o částku, o kterou se sníží odvod u zdravotně postiženého zaměstnance ve firmě, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.


Novinka Zaručená mzda pro rok 2019

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení zaručené mzdy. Pro rok 2019 bude mít zaručená mzda tyto hodnoty:

a) 100% (Sazba 1)

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací:

v Kč za hodinu / v Kč za měsíc 1. 79,80 / 13 350
2. 88,10 / 14 740
3. 97,30 / 16 280
4. 107,40 / 17 970
5. 118,60 / 19 850
6. 130,90 / 21 900
7. 144,50 / 24 180
8. 159,60 / 26 700


Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

V HELIOS Orange se jedná pouze o informativní údaj, dávky vyplácí Pražská/okresní správa sociálního pojištění.

Nové hodnoty:
1. redukční hranice 1 090 Kč
2. redukční hranice 1 635 Kč
3. redukční hranice 3 270 Kč


Novinka Dny výkonu práce - Počáteční hodnoty

Ve Mzdových údajích lze zadat v Počátečních hodnotách tzv. Dny výkonu práce.
Tyto dny mají vliv na výpočet nároku na dovolenou - dle nich se určuje, zda byla nebo nebyla splněna podmínka 60 dnů výkonů práce v roce a tudíž má zaměstnanec nárok na dovolenou za kalendářní rok (nikoliv za odpracované dny).

Další výklad má význam pouze pro ty z vás, kteří začínáte zpracovávat mzdy v programu HELIOS Orange v průběhu roku!

Doposud se tyto Dny výkonu práce z Počátečních hodnot načítaly pouze do atributu Dny výkonu práce Běžný rok ve Mzdových údajích.
Z hlediska nároku na dovolenou jsme Dny výkonu práce před tím, než byl zadán a vypočtíán zaměstnanec v HELIOS Orange, určovali z kalendáře zaměstnnace. Což v mnoha případech mohlo být správné (nebyla zadaná žádná nepřítomnost), ale obecně to neřešilo problematiku komplexně.

Proto nově:

Jestliže budete začínat zpracovávat mzdy v programu HELIOS Orange a první ostré období nebude leden daného roku (tzn. začnete zpracovávat mzdy např. v 03/2019), je nutné vyplnit do Počátečních hodnot Dny výkonu práce (v našem konkrétním příkladě za 01/19 a za 02/19).
Tímto docílíte toho, že Dny výkonu práce budou 100% odpovídat realitě,

POZOR!

Dny výkonu práce PŘED prvním ostrým obdobím se již NEBEROU z kalendáře zaměstnance, ale POUZE z Počátečnních hodnot.


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu - jen Bonus

V případě, že v rámci ročního zúčtování vycházel pouze kladný daňový bonus (tzn. nebylo žádné zúčtování daní), přičetl se nesprávně tento daňový bonus z RZ do Dokladu o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1).
Opraveno.


Novinka Doplněny aktuální tiskopisy pro cizince - držitele pracovního oprávnění

V přehledu doplňující údaje naleznete nové formuláře Sdělení o nástupu, vyslání, k vnitro převedení, Sdělení o ukončení, vyslání, vnitro převedení.


Novinka Formulář - Výpočet daně a daňového zvýhodnění

V přehledu Roční zúčtování daně byl vytvořen formulář Roční zúčtování daně (vzor č. 23).


Novinka Nápočet položky Daňové zvýhodnění mzdové údaje

V přehledu mzdové údaje je položka Daňové zvýhodnění. Zobrazuje sumu daňových zvýhodnění na děti pro pracovní poměr.
V případě změny na (například úprava datumu od-do) nedocházelo k přepočtu.

Opraveno


Novinka Tiskový formuláře - Potvrzení o zadnitelných příjmech a Potvrzení o srážkách srážkové daně

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů jsou upravené formuláře pro potrvzení 2019

 • Potvrzení o zdanit. příjmech (vzor č. 26, 27)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 26, 27)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně (vzor č. 5, 6)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č. 5, 6)Novinka Prohlášení k dani, Žádost o roční zúčtování

V Ročních sestavách vznikly nové formuláře:
1.
Prohlášení k dani
Žádost o roční zúčtování

Tyto formuláře lze tisknout hromadně. Dojde k předvyplnění hlavičkových údajů.

Pokud chcete u Prohlášení k dani vytisknout také právě uplatňující slevy a zvýhodnění, zadejte před tiskem písmeno x. Toto však použijete pouze tehdy, pokud víte, že u zaměstnance nedošlo v oblasti slev a zvýhodnění k žádným změnám.

Ve většině případů vytisknete pouze s předvyplněnou "hlavičkou" a necháte na zaměstnanci, aby zbývající údaje doplnil nebo aktualizoval

Formuláře jsou sami o sobě nastaveny, aby se tiskly na jeden list papíru (tisk na obě strany). Pokud Vaše tiskárna nepodporuje automatické obracení listu a tisk i na druhou stranu, je třeba toto nastavení zrušit při každém tisku ve vlastnostech Vaší tiskárny. Nebo lze nad definicí formuláře vytvořit globální nastavení tisku, kde se oboustranný tisk dá zrušit. Více v příručce na webu: https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Definice_tiskových_formulářů_-_Nástroje_přizpůsobení#Nastaven.C3.AD_tisku

2.
Prohlášení k dani (editovatelné pdf)
Žádost o roční zúčtování (editovatelné pdf)

Tyfo formuláře lze tisknout jen jednotlivě. Lze v nich však interaktivně zadávat požadované úpravy.


Novinka Obor vzdělání pro šetření ISPV

V editoru vzdělání byl na položku obor vzdělání navázán odkaz. Při stisknutí třech teček dojde k otevření webového prohlížeče a načte se stránka pro vyhledání oboru vzdělání.

Pokud je vyplněn rok ukončení je přenesen do webového formuláře.

Na webu je vyhledaný kód nutný zkopírovat do schránky pomocí tlačítka Kopírovat a vložit do položky v editoru vzdělání.

Naplnění údaje do statistické sestavy ISPV bylo implementováno už počátkem roku 2018.


Novinka Oznámení na ČSSZ - tiskový formulář

V případě tisku za více označených záznamů a vyplněné kontaktní adrese se tisklo číslo popisné z prvního označeného záznamu na všechny ostatní.

Opraveno


Novinka Editor před tiskem Hlášení na ZP

V editoru před tiskem hlášení na ZP byly vráceny položky Datumy změn od - do pro výběr rozsahu tisku.Verze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Novinka Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2019

Od ledna 2019 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období leden 2019
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5
 • Projděte mzdové údaje stávajících zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Oprava Chyba tisku položky rodné číslo pojištěnce ve formulářích ELDP

V přehledu Roční sestavy, Roční ELDP se ve formulářích chybně tiskla položka rodné číslo pojištěnce. Objevovalo se chybně lomítko a netiskla se poslední číslice.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Hromadné oznámení zaměstnavatele

Při tisku formuláře docházelo k zobrazení Místa (obce) v kolonce Název zaměstnavatele.

Upraveno


Novinka Zdravotní pojištění - počet pojištěnců - Výkon trestu

Jestliže měl zaměstnanec nastaven jako Důvod vynětí = Výkon trestu, vazba - nebyl tento zaměstnanec načítán do výstupních sestav pro pojišťovny do Počtu pojištěnců.
Tzn. do sestav nad Výpočtem mzdy:

Zdravotní pojištění – počet pojištěnců
Zdravotní pojištění - přehled
Zdravotní pojištění - přehled s limity
Zdravotní pojištění 2011....

Nyní se tento zaměstnanec do sestav správně načítá.


Novinka Hlášení změn ZP - cizinci

Pokud se jednalo o zaměstnance cizince, jehož vznik PP nebyl v pracovní den, generovalo se jako Datum změny Datum sociálního pojištění.

Nově se generuje jako Datum změny Datum vzniku pracovního poměru.


Novinka Hlášení změn na ZP - kód G

Kód G se nyní správně generuje v případě, že nastupuje student (generují se kódy P a G).
Generování probíhá jak u pracovních poměrů, tak u dohod.

Kód G se generuje také v případě, kdy se stávající zaměstnanec stane studentem (rozhodující pro generování je přiřazená sleva na studenta, která zohledňuje datum platnosti).


Novinka Hlášení změn ZP - Datum odhlášení u dohod

Jestliže došlo k ukončení dohody v průběhu měsíce, nebylo toto datum respektováno na odhlášce.


Oprava Roční sestavy - formulář Potvrzení pro ÚP - doba důchodového pojištění

Formulář neukazoval nepojištěná období (zaměstnanec měl například celý měsíc neplacené volno)

Opraveno


Oprava Formulář Potvrzení pro Úřad práce (od 1. 1.1 2012)

V případě ukončení pracovního poměru použitím § 66, kdy zaměstnanec skončí ve zkušební době ze strany zaměstnavatele se chybně tiskne zaměstnání BYLO ukončeno z následujících důvodů.

Opraveno


Novinka Hlášení změn ZP - tiskové výstupy

V případě, že v přehledu Hlášení změn ZP zvolíte Tisk, objeví se nyní nově nejdříve výběr tiskového formuláře (doposud se nejdříve zobrazoval dialog pro zadání údajů).

Dle vybraného formuláře se následně zobrazí editor:

1. Jestliže vyberete formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, zobrazí se dialog, kde se přednabídne zdravotní pojišťovna podle toho, na kterém záznamu jste byli před tiskem. Následují dialogy upřesňující údaje pro tisk

2. Jestliže vyberete formulář Hlášení změn ZP + konkrétní pojišťovna, objeví se dialog, kde se zobrazí:

a) Pojišťovna - přednabídne se zdravotní pojišťovna dle vybraného formuláře
b) Tisk - vybíráte, které záznamy chcete tisknout - zda Všechny, Realizované, Nerealizované
c) Označit jako vytištěné - zatržením tohoto atributu dojde k tomu, že záznamy se v přehledu označí jako Vytištěné (fajfka pod písmenem T) a z hlediska následného tisku se budou chovat jako Realizované

3. Jestliže vyberete formulář Hlášení změn ZP - obecný

a) Pojišťovna - přednabídne se zdravotní pojišťovna dle záznamu, na kterém jste byli právě nastaveni
b) Tisk - vybíráte, které záznamy chcete tisknout - zda Všechny, Realizované, Nerealizované
c) Označit jako vytištěné - zatržením tohoto atributu dojde k tomu, že záznamy se v přehledu označí jako Vytištěné (fajfka pod písmenem T) a z hlediska následného tisku se budou chovat jako Realizované


Novinka Přehled o platbě pojistného - Počet zaměstnanců

V případě, že se jednalo o hlavní pracovní poměr MALÉHO rozsahu a zaměstnanec v konkrétním měsíci neměl žádný vyměřovací základ (např. byl celý měsíc nemocen), nezobraoval se tento zaměstnanec v tiskových formulářích, které vykazují počty pojištěnců (Přehled o platbě pojistného, Zdravotní pojištění - počet pojištěnců...).

Nově upravena podmínka tak, že:

U zaměstnanců s nulovým odvodem na ZP dojde k vyloučení ze sestavy pouze v případě, že še jedná o DPČ nebo DPP. Všichni ostatní s nulovým odvodem na ZP, bez ohledu na to, zda mají nastaveno Od hranice, do sestavy vstupují.


Novinka Hlášení změn ZP - cizinci - kódy přihlášení

Úprava generování kódů přihlášení pro cizince.

Jestliže má zaměstnanec z EU již přidělné číslo od zdravotní poijšťovny a toto číslo je vyplněno ve Mzdových údajích, generuje se při přihlášení kód A.

Jestliže zaměstnanec z EU přidělné číslo nemá, není vyplněno ve Mzdových údajích, generuje se kód E.


Novinka Roční sestavy - označení zaměstnance pro Mzdový list

Doposud se akcí nad Ročními sestavami označovali pouze zaměstnanci, kteří měli alespoň jeden měsíc v roce vypočítanou mzdu.
Tato podmínka však nezohledňovala situaci, kdy se jednalo o zaměstnance na rodičovské dovolené, který do výpočtu nevstupuje.

Nově je zohledněna podmínka, že do označených Mzdových listů vstupují i zaměstnanci, kteří nejsou ve výpočtu mzdy, ale druh vynětí je Rodičovská dovolená.


Novinka Oznámení na ČSSZ - změny

1. V přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořeny akce pro nastavení a zrušení příznaku Vytištěno. Obě akce pod jsou v submenu Realizace tiskem.

2. v editoru Oznámení na ČSSZ je rozšírena podmínka pro zákaz editace všech polí. K podmínce zohledňující Stav (Přijato, Zpracováno, Odesláno) přibyla podmínka zohledňující příznak Vytištěno. Aby bylo možné pole editovat, nezmí být záznam Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Rozšíření podmínky se týká rovněz restrikce při rušení záznamu z přehledu Oznámení na ČSSZ. Záznam lze zrušit pouze v případě, že záznam není Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Výjimku z blokování editace tvoří skupina editačních prvků Elektronické podání, které mají vlastní režim. Po otevření editoru jsou needitovatelné, ale editaci lze povolit akcí editoru Editace EP.

3. jen verze 3.X :
- v přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořena akce Změny pro budoucí automatické generování změn pro Oznámení na ČSSZ
- v přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořeny 3 nové akce v ribbonové skupině Přehled změn. První akce - Vybraný záznam - zobrazuje zalogované změny sledovaných atributů pro ČSSZ, které byly promítnuty do vybraného záznamu Oznámení. Týká se jen Oznámení automaticky generovaných typu Změna. U Oznámení jiného typu akce zobrazí prázdný přehled. Druhá akce - Vybrané období - zobrazí přehled logovaných změn pro vedených ve vybraném mzdovém období. Třetí akce - Pohled přes období zobrazí všechny zalogované změny přes všechna období.
- byl celkově přeušpořádán ribbon přehledu Oznámení na ČSSZ


Novinka Statistická sestava P1-04 a P1C-01

Definice P1-04 je upravena a to tak, že přibyly položky druhů financování a to Státní rozpočet – normativ a Státní rozpočet – podpůrné opatření. Nákladové okruhy, které se vyplní do těchto položek, jsou napojeny na řádky výkazu 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, které obsahují přepočtené počty k 30.9. za SR (normativ), z podpůrčích opatření, z ESF.

P1C-01 výpočet tohoto výkazu byl upraven, zdroje financování v oblasti pedagogů jsou napojeny na druhy financování z předchozího odstavce. Určit zda pozice zaměstnance pedagoga má zástup jiným zaměstnancem je řešena tak, že v doplňujících údajích je zaškrtávací položka „Zástup pedagoga“. Takový pedagog, jehož plat je financovaný z normativu státního rozpočtu má pak ve výkazu zdroj financování „01“

Po instalaci verze je nutné provést doplnění definice v přehledu statistických sestav a to spuštěním akce doplnění definice.


Novinka Přihláška a evidenční list zaměstnavatele

V přehledu Hlášení na ZP je formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.


Novinka Hlášení změn ZP - více pracovních poměrů

V případě, že měl zaměstnanec pouze jeden pracovní poměr, bylo z hlediska přihlášení a odhlášení na ZP vše v pořádku.
Jestliže však měl zaměstnanec více pracovních poměrů současně (např. Hlavní pracovní poměr, Souběžný pracovní poměr, Dohody), docházelo k tomu, že se každý pracovní poměr posuzoval samostatně.
Ve svém důsledku potom mohlo dojít k tomu, že zaměstnanec byl na zdravotní pojišťovnu přihlášen víckrát, nebo byl naopak odhlášen i v případě, že mu jiný pracovní poměr trval.

Obecně platí, že:

Zdravotní pojišťovny nezajímají jednotlivé druhy pracovních poměrů, zajímá je zaměstnanec jako "celek", tzn. dle rodného čísla.

Pojišťovně stačí zaslat přihlášku prvního pracovního poměru a k odhlášení dochází až v případě, kdy je ukončen poslední pracovní poměr zaměstnance.

Nově tedy platí:

- V případě, že je použita akce v Hlášení změn ZP - Úplné bez dohod (tzn. všechny pracovní poměry bez Dohod), program kontroluje, zda: - v případě přihlášky a odhlášky neexistuje jiný "živý", běžící pracovní poměr, pokud existuje, přihlášku či odhlášku nevygeneruje (tzn. změnu s kódem P nebo O)

Tímto je zabezpečeno, že již nebude docházet k duplicitám při přihlášení pracovních poměrů a k neoprávněnému odhlášení z pracovního poměru (pokud jiný pracovní poměr trvá).

- V případě, že je použita akce v Hlášení změn ZP - Dohody (tzn. Dohoda o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti), program kontroluje, zda: - v případě přihlášky a odhlášky neexistuje jiný "živý", běžící pracovní poměr, pokud existuje, přihlášku či odhlášku nevygeneruje (tzn. změnu s kódem P nebo O).

Vzhledem ke specifikům přihlášek a odhlášen Dohod (navázání na Výpočet mzdy a dosažení příslušné hranice), nelze jednoduchým způsobem kontrolovat duplicity u Dohod.


Pomůckou pro to, abyste případné duplicity odhalili, je tzv. Kontrolní přehled v Hlášení změn ZP.

POZOR!!!

Jestliže máte kombinaci pracovních poměrů a dohod, potom:

- pokud pracovní poměr vznikne dříve než dohoda, vygeneruje se správně jen kód P
- pokud pracovní poměr vznikne později než dohoda, vygenerují se dva kódy P - opět pomůže Kontrolní přehled v Hlášení změn ZP


Jestliže máte více dohod, potom:

- nejsme schopni zkontrolovat, je nutné použít pro kontrolu tzv. Kontrolní přehled v Hlášení změn ZPVerze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Novinka Roční sestavy - Potvrzení pro úřad práce

V případě důvodu ukončení podle § 52 písm. f) se nesprávně vyplnila část číslo III.

Opraveno

Formulář umožňuje zohlednit uživatelsky zadané důvody ukončení pracovního poměru. Vyplnění III. části se řídí uvedeným paragrafem a písmenem v položce paragraf. Důležité je, aby položka obsahovala příslušný paragraf pro jeden z důvodů v III. části (ve tvaru např. § 52) a případně písmeno (ve tvaru např. b) nebo b./).


Novinka Formulář Příloha k žádosti o DNP

Ve formulářích pro tisk Přílohy k žádosti o DNP bylo upraveno zobrazení částky Započitatelný příjem celkem. Pokud nejsou vyplněny údaje v jednotlivých měsících a částka vychází 0, je zadána hodnota pravděpodobná výše příjmu, pak není tato nula zobrazeno. Kontrola vychází z definice XML zprávy pro elektronické podání. tato situace nastane jestliže nastane sociální událost v měsíci nástupu nebo není splněná podmínka (vyměřovací základ a 30 kalendářních dnů), musí být na formuláři Příloha k žádosti vyplněn Pravděpodobný výdělek.


Oprava Editor výpočtu mzdy - vykreslení okna při jiné velikosti písma než je standardní nastavení

Při jiném uživatelském nastavení velikosti písma docházelo k špatnému vykreslení editoru výpočtu mzdy.

OpravenoVerze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Archivace změn pro mzdy

Nad mzdovými tabulkami přibyla možnost sledovat změny, vložení a mazání jednotlivých atributů.

Je možné v jednotlivých mzdových tabulkách zvolit Systém, Archivaci změn, Historie změn, Akce Archivace změn určit, které atributy u konkrétní tabulky budou logovány a jaké akce se u nich budou logovat.

Jestliže na konkrétní položce následně zvolíte kombinaci kláves CTRL + SHIFT+ H, vidíte přehled změn, které na dané položce proběhly.
Zatržení jednotlivých sloupců znamená:

 • I - vložení
 • U - změna
 • D - mazání

Změny lze v tuto chvíli sledovat nad následujícími tabulkami:

Mzdové údaje

 • Paušály a srážky
 • Rodinní příslušníci
 • Daňové slevy a odpočtu
 • Doplňující údaje
 • Důchody
 • Evidence praxe
 • Měsíční exporty za organizaci (jen CZ)
 • Definice platebních příkazů
 • Mzdové konstanty
 • Číselník Náhrady za pracovní nezchopnost (jen CZ)
 • Číselník mzdových složek
 • Druhy pracovních poměrů
 • Fondy a pojistovny
 • Číselník úkolových sazeb
 • Číselník zaručených mezd (jen CZ)
 • Číselník daňových odpočtů, slev a bonusů
 • Daňové odpočty, slevy a bonusy ve MU
 • Druhy vynětí z ES (číselník)
 • Tarifní třídy a stupně (číselník)
 • Pobočky (jen CZ leg)
 • Sady stravenek
 • Zdravotní pojišťovny - číselník (jen CZ leg)
 • Personální složky - definice
 • Personální složky zaměstnanců


Novinka Cizí měna - srážková mzdová složka

Bylo povoleno zadávání cizí měny u srážkových mzdových složek, které mají vstupní formulář Částka.


Novinka Počáteční hodnoty (PH) - Dny výkonu práce

V editoru počátečních hodnot došlo k následujícím úpravám:

 • editace počtátečních hodnot nově zakázána v uzavřených letech
 • editace povolena pouze z editorů MU (Mzdových údajů) a DU (Doplňujících údajů)
 • nová kontrola 5 položek ovlivňujících dovolenou : přitvrzena kontrola existence MS dovolené (i proplácení a přečerpání) na celý rok, ne jen vybrané období - tzn., aby bylo možné editova položky editovatt, nesmí existovat ve výpočtu v celém kalendářním roce MS nevybrané a přečerpané dovolené)
 • pokud je tato kontrola OK, následuje dotaz s informací o přepočtu parametrů dovolené a uložení do Mzdových údajů
 • název nového políčka "Dny VP" rozšířeno o text "(fúze)", aby bylo zřejmé, že atribut se uplatní pouze v případě fúzí
 • zapojení Dnů výkonu práce z Počátečních hodnot do výpočtu nároku na dovolenou v případě 1.ostrého období by mělo fungovat od ledna 2019 - tam už se pomocný text zobrazovat nebude


Novinka Doklad o čtvrtletním příjmu - více pracovních poměrů

Doposud nebylo možné vytisknout výše uvedený doklad (v Ročních sestavách) kumulovaně za více pracovních poměrů jednoho zaměstnance.
Nyní program při tisku formuláře provádí sumaci dle rodného čísla zaměstnance.


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Upraven nápočet hodnoty čistého příjmu ve výše uvedeném formuláři.

Změna se týká nápočtu hodnot ročního zúčtování do tohoto formuláře.

1. Pokud zaměstnanec neměl v rámci ročního zúčtování daňový bonus, přičte se hodnota kompenzace ročního zúčtování celá (hodnota mzdové složky 097)

2. Pokud zaměstnanec měl v rámci ročního zúčtování daňový bonus, načítá se do formuláře pouze zúčtování daní.


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu - Počáteční hodnoty

Jestliže firma začíná zpracovávat mzdy na Heliosu Orange (případně je provedená fúze) a roční zúčtování proběhlo v jiném SW, musí pro to, aby byl správně vytisknut výše uvedený doklad provést následující:

1. Do výpočtu mzdy ručně vloží mzdovou složku 097 a na tuto zadá záporně výsledek ročního zúčtování, které bylo vypočítano v jiném sw
2. Vstoupí do Počátečních hodnot ve Mzdových údajích a zadá Celkem RZD (Roční zúčtování daně) z MR (tatáž hodnota, která je vložena do výpočtu na MS 097) a dále DB v RZD z MR - zadá daňový bonus z ročního zúčtování (pokud byl uplatněn).
Zadá se zde údaj z formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění - řádek 31b - vždy se stejný znaménkem jako bylo uvedeno na formuláři.

Uvedené údaje mají vliv nejen na tento formulář, ale i na výpočet čisté mzdy pro exekuce.

Program při tisku formuláře kontroluje, zda u zaměstnance existuje PŘENESENÉ roční zúčtování z minulého roku, pokud ne, zjišťuje, zda je ve výpočtu MS 097. Pokud tuto mzdovou složku ve výpočtu najde, dohledává výše uvedené hodnoty v Počátečních hodnotách.
Při výpočtu hodnot na formulář Doklad o výši čtvrtletního příjmu se z čisté mzdy odečítá hodnota zadaného daňového bonusu v Počátečních hodnotách.


Novinka Statistická sestava ISP (2014), oprava prvku AA0750 Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě a AA01587 Počet hodin nemoci bez nemocenského

Opraveno načítání hodnot v prvku AA0750, kam se načítal počet hodin nemoci bez nemocenské místo částky náhrady za nemoc. Zároveň byl i upraven prvek AA1587, kam se hodnota hodin bez nemocenské měla načítat.


Novinka Potvrzení o příjmu - invalidita

Na formuláři Potvrzení o příjmu se nově zobrazují nejen měsíce invalidity, ale i názvy jednotlivých stupňů invalidity.

Pro každý stupeň invalidity existuje jeden řádek, v případě, kdy dojde ke změně invalidity u jednoho zaměstnance v rámci roku, jsou údaje zaznamenány na různé řádky.


Novinka Rodinný stav - Nezjištěno

Nově lze zadat do položky Rodinný stav - Nezjištěno.

Při zakládání nové karty zaměstnance v modulu Mzdy se stále jako základní hodnota nabízí Svobodný.


Novinka Typ daně - ukončení slev a bonusů

Nebylo možné zadat jiný typ daně než Základní, pokud byly přiřazeny daňové slevy nebo daňová zvýhodnění, i když obě slevy měly ukončenou platnost.
Nově program kontroluje, zda je na slevě, zvýhodnění zadán Datum do.
Pokud sleva, zvýhodnění je z hlediska konkrétního měsíce ukončená, lze zadat i jiný typ daně než Základní.

Tzn. jestliže např. zaměstnanci vyplácíte po konci PP doplatky, (již má nastaven Typ daně 3), lze nově provést.
Pokud měníte u zaměstnance stav, z "Podepsal prohlášení" na "Nepodepsal prohlášení", lze po ukončení platnosti dříve uplatňovaných slev provést.


Novinka Oznámení na ČSSZ - změny

1. V přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořeny akce pro nastavení a zrušení příznaku Vytištěno. Obě akce pod jsou v submenu Realizace tiskem.

2. v editoru Oznámení na ČSSZ je rozšírena podmínka pro zákaz editace všech polí. K podmínce zohledňující Stav (Přijato, Zpracováno, Odesláno) přibyla podmínka zohledňující příznak Vytištěno. Aby bylo možné pole editovat, nezmí být záznam Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Rozšíření podmínky se týká rovněz restrikce při rušení záznamu z přehledu Oznámení na ČSSZ. Záznam lze zrušit pouze v případě, že záznam není Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Výjimku z blokování editace tvoří skupina editačních prvků Elektronické podání, které mají vlastní režim. Po otevření editoru jsou needitovatelné, ale editaci lze povolit akcí editoru Editace EP.


Novinka Doplňující údaje - Tiskopisy cizinci

Byly upraveny tiskopisy pro komunikaci ohledně zaměstnání cizinců. Jedná se o dokumenty:

Informace o nástupu-vyslání cizince, občana EU - V editoru před tiskem je nutné zaškrtnutím X (velké x) zvolit správnou kombinaci vyplněných částí (písmen). Dále doplnit název, sídlo, ... organizace, která zaměstnance poskytuje.

Informace o ukončení-vyslání cizince, občana EU - V editoru před tiskem je nutné zaškrtnutím X (velké x) zvolit správnou kombinaci vyplněných písmen.

Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení
Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR


Oprava Tiskové formuláře příloha k žádosti o DNP - NEMPRI 2018

V tiskových formuláříchú platných od června 2018 se chybně zaškrtávaly jednotlivé druhy dávek.

OpravenoVerze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Novinka Příloha k žádosti o - NEMPRI 2018

Byly změněny požadavky na výstup přílohy k žádosti (NEMPRI), došlo ke změnám:

a) struktury xml souboru NEMPRI (platnost je od mzdového období červen 2018)
b) tiskového formuláře

V důsledku toho byl změněn editor Přílohy k žádosti (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - příloha k žádosti o).


Oprava Formulář potvrzení o srážkách srážkové daně

V přehledu ročních sestav byl upraven první řádek potvrzení o srážkách srážkové daně, kde se zobrazoval základ srážkové daně včetně případného pojištění za organizaci. Nyní se zobrazuje pouze úhrn příjmů ze závislé činnosti.

OpravenoVerze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Kódy změn ZP - aktuální číselník kódů změn

Byl zaktualizován číselník kódů změn na zdravotní pojištění dle platné legislativy.

Pokud se jedná o nově vygenerovanou databázi, aktuální kódy se vygenerují automaticky.
Pokud se jedná o již existující databázi a chcete kódy zaktualizovat, je nutné spustit akci Aktualizace dle legislativy - tímto dojde k zaktualizování číselníku.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka Příloha k žádosti o dávku - 30 kalendářních dnů

Legislativa:

(Zákon 187/2006, par. 18 a 19).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187#cast3-hlava2

1. Rozhodné období

Legislativa:
Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Helios Orange:
Při určování rozhodného období Helios Orange kontroluje, zda v předchozích 12 měsících existuje vyměřovací základ a alespoň 30 kalendářních dnů. Pokud nikoliv, dohledává rozhodné období v předchozích kalendářních obdobích.
Pokud ani v předchozích kalendářních obdobích nenajde Helios vyměřovací základ a alespoň 30 kalendářních dnů, ve formuláři Přílohy k žádosti nebudou zobrazeny Měsíc, Rok, Vyměřovací základ, Vyloučené doby.

2. Pravděpodobný výdělek

Jestliže nastane sociální událost v měsíci nástupu nebo není splněná podmínka (vyměřovací základ a 30 kalendářních dnů), musí být na formuláři Příloha k žádosti vyplněn Pravděpodobný výdělek.
V tomto případě se neplní Měsíc, Rok, Vyměřovací základ, Vyloučené doby.

POZOR!!!!!

Pravděpodobný výdělek se do formuláře neplní automaticky, je nutné ho vyplnit ručně!!!
Vstoupíte do editoru ČSSZ - žádost o dávku a na první záložce doplníte Pravděpodobný výdělek (vyplňujete zde plnou hodnotu Pravděpodobného výdělku, "třicetinu" z něj vytvoří až příslušná ČSSZ)


Novinka Pracovní konta - Konto pracovní doby - vyrovnání

Výpočet sazby pro vyrovnání konta pracovní doby se upravila tak, že v případě měsíčních mezd se vezme základní mzda z karty zaměstnance a vydělí se měsíčním fondem z osobního kalendáře. Touto sazbou na hodinu se pak vynásobí počet evidovaných odpracovaných hodin v kontu. Tuto částku uvidíte v měsíčním přehledu konto pracovní doby ve sloupci Nároková mzda. V případě hodinové mzdy se vezme hodinová mzda z karty zaměstnance.

Upraveno


Oprava Tiskový formulář - Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1)

V přehledu ročních sestav v tiskovém formuláři Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1) se chybně odečítal rozdíl na daňovém bonusu v měsících, kde nebyl přenesen přeplatek RZD.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0402 ze dne 16.04.2018

Oprava Oprava - Statistický výkaz P1-04 - počet desetinných míst v exportu XML

U údajů o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se provádí export do XML s přesností na 4 desetinná místa. Byly doplněny vynechané řádky R130, R350, R372-R379, R701, R703 a R705. I v případě nulové hodnoty portál odmítal načtení XML souboru.

Ostatní hodnoty se exportují s přesností na 3 desetinná místa.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Přehled Vývoj PHV (označené)

Do přehledů "Vývoj PHV - připrava průměrů" a "Vývoju PHV - platné průměry" (akce nad přehledem MÚ - Vývoj PHV (označené)) byl přidán nový programátorsky definovaný atribut "PHV ze Mzdových údajů ve vybraném období".
Umožní porovnat PHV z vybraného období ve mzdách s PHV vypočteného za čtvrtletí ve zmíněných přehledech.

Pro lepší srozumitelnost byly vazby na MÚ a Výpočet mzdy v těchto přehledech přejmenovány.
V názvu vazby je doplněn dovětek - 3.měsíc čtvrtletí. Znamená to, že MÚ a Výpočet mzdy v akci přehledu Nastav jsou navázány k záznamu Vývoje průměru zaměstnance za poslední měsíc daného kvartálu.
Nelze tedy porovnávat PHV z těchto vazeb s PHV vypočteným za zobrazované čtvrtletí. Důvodem je, že PHV ve MU posledního měsíce kvartálu byl spočten z údajů v kvatrálu předchozího. Proto bylo nutné pro tento účel vytvořit nový atriibut popsaný v prvním odstavci.


Novinka Statistický výkaz P1-04 - počet desetinných míst v exportu XML

U údajů o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se provádí export do XML s přesností na 4 desetinná místa.
Ostatní hodnoty se exportují s přesností na 3 desetinná místa.


Novinka Archivace změn - export

Nad přehledem Archivace změn byla opět přidaná možnost exportu do MS Office.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Oprava ČSSZ - příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - odesílání na portál VREP

V případě odesílání přílohy k žádosti o DNP spadající do ledna 2018 nebyla zpráva přijata na portál VREP z důvodu nesouladu verze XML přílohy a informace v obálce podání.

Opraveno


Oprava Průměr na dovolenou - minimální mzda nepravidelné kalendáře s procentem krácení pracovní doby

Určování průměrného výdělku z hlediska minimální mzdy při zadaném kalendáři nepravidelné pracovní doby se zkráceným úvazkem. Krácení se provádí podle procenta uvedeného ve mzdovém kalendáři.
Docházelo, že se chybně stanovil týdenní úvazek pro úpravu sazby minimální mzdy za hodinu. Proto minimální hodinová mzda, která se případně dosadila do průměrného výdělku byla nadměrně vysoká.
Vzorec je pro všechny typy kalendářů sjednocen na 40ceti hodinový týdenní úvazek / týdenní úvazek z osobního kalendáře x hodinová sazba minimální mzdy

Opraveno.


Oprava Srážky ze mzdy v cizí měně

V případě mzdových složek skupiny srážky ze mzdy vyplácené v cizí měně nebylo možné v paušálech a srážkách, v editoru mzdových složek ve výpočtu mzdy a v předzpracování zadat kód cizí měny. Potom nedošlo k výpočtu částky v cizí měně.

OpravenoVerze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Dlouhodobé ošetřovné - nastavení mzdové složky

Došlo ke změně nastavení mzdové složky z hlediska započítání do Výkonu práce a Omluvené absence.
Výkon práce má být na mzdové složce zatržen, Omluvená absence má být na mzdové složce nezatržená.

Tato změna nastavení se provede automaticky pomocí změnového skriptu.


Novinka Zadání počátečních hodnot pro částky ročních mzdových složek (roční a pololetní odměny) v případě fúze

Funkcionalita počátečních hodnot pro roční mzdové složky byla upravena, aby v případě prováděné fúze zohledňovala zadané částky do výpočtu průměrného hodinového výdělku.
Podmínkou je mít zaškrtnutu položku Povolit fúzi ve mzdových konstantách a zadané datum fúze ve mzdové kartě.


Novinka Průměr na dovolenou - minimální mzda u hodinových mezd

Při určování průměrného výdělku z hlediska minimální mzdy v kombinaci s hodinovou mzdou a zrkrráceným úvazkem nebyl výpočet správný (jedná se o krátkodobě zanesenou chybu ve verzi před koncem roku).
Opraveno.


Novinka Příloha k žádosti o DNP včetně dávky otcovská

Byla uvolněna nová strukturra XML pro elektronické podání přílohy k žádosti o DNP. Dále byly uvolněny nové formuláře Přílohy k žádosti o DNP včetně verze s přehledem exekučních srážek.


Novinka Statistické sestavy - čtvrtletní výkaz P1-04

Byla uvolněna nová verze výkazu P1-04 pro rok 2018.

Co je nutné provést:

 • Po instalaci nové verze je nutné provést akci Doplň definice sestav v přehledu statistické sestavy


Novinka Formulář - Ohlášení plnění povinného podílu

Počet ve fyzických osobách - sekce F - se chybně bral vždy z aktuálního období a né z prosince vybraného roku.

OpravenoVerze 2.0.2018.0002 ze dne 22.01.2018

Novinka Mzdové údaje - Podepsal prohlášení

V případě, že položka Podepsal prohlášení není zatržená a uživatel přesto zadá Slevy na poplatníka, objeví se měkká hláška upozorňující na to, že v případě nepodepsaného prohlášení nelze zadávat slevy (v lednové verzi byla kontrola tvrdá, nyní je kontrola opět měkká).


Novinka Povinný podíl - maximální roční fond pracovní doby (oprava)

Pokud jsou v přehledu mzdových kalendářů nepravidelné kalendáře s týdenním fondem například v tomto pořadí:

Číslo kalendáře / týdenní fond 001 / 40 002 / 37,5 003 / 38,75 004 / 37,5 005 / 40 006 / 40

Zůstává v případě posledních dvou (005,006) chybně nižší limit ročního fondu 1875, který byl určen na základě kalendáře 004 (37,5).

OpravenoVerze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka OZNÁMENÍ - Legislativní připravenost

Tato verze je již připravená k tomu, abyste vypočítali výplaty za leden 2018 podle nové legislativy.


Novinka Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

V ročních sestavách je k dispozici upravený formulář Potvrzení - daňové zvýhodnění, který slouží pro potvrzení uplatněných daňových zvýhodnění.


Novinka Výpočet daně a daňového zvýhodnění

V přehledu ročního zúčtování daně je k dispozici nový formulář Roční zúčtování daně (vzor č. 22).


Novinka Definované importy, mazání řádků v přehledu importních dat

Při mazání řádků z importního přehledu definovaných importů mohlo dojít k zobrazení chybové hlášky a došlo k zamrznutí programu.
Access violation at address 464802DE in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 000001F5

Opraveno


Novinka Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením...

V ročních sestavách je možné tisknout nový formulář ZPS - Plnění povinného podílu, kterým se provádí tisk hodnot povinného podílu za rok 2017


Novinka Plugin vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2017

V rámci pluginu vyúčtování zálohové a srážkové daně byly provedeny změny dle formulářů pro vyúčtování roku 2017. Dále byly doplněny nové tiskové formuláře.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 22
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 17
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.3-vzor č. 16
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.4-vzor č. 11
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 17
 • Vyúčtování srážkové daně-Příloha č.1- vzor č. 13


Novinka Důchodový věk pro odchod do důchodu od 1.1.2018

Díky zákonu č. 203/2017 Sb. o důchodovém pojištění dochází k určení pevného důchodového věku. U všech pojištěnců narozených po roce 1971 bude důchodový věk jednotný pro všechny a to 65 let.

V tomto smyslu byla upravena funkce generování a aktualizace datumu nároku odchodu do důchodu, která se spouští na akci místní nabídky v přehledu Důchody.


Novinka Neaktivní akce ČSSZ - žádost o DNP - příloha v zavřeném období

Pokud bylo mzdové období uzavřeno, nebylo možné spustit akce místní nabídky Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha. Nyní je možné zobrazovat přehled příloh i v uzavřených obdobích.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o srážkách srážkové daně vzor č.5 v angličtině

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č.5).


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o zadnitelných příjmech vzor č. 26 v angličtině

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 26).


Novinka Formuláře příloh vyúčtování zálohové daně za rok 2017

Do přehledu ročních sestav byly doplněny nové tiskové formuláře pro přílohy k vyúčtování zálohové daně.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 17


Novinka ZMĚNA - Nové kontroly v editoru Rodinní příslušníci

1. V editoru Rodinní příslušníci se od nynějška:

a) při rušení rodinného příslušníka, který má na sobě navázaný Daňový bonus (DB), se kontroluje, zda tento DB nebyl již použit ve výpočtu mzdy v předchozích obdobích vybraného kalendářního roku, jestliže byl tak nelze RP zrušit. Uživatel ukončení platnosti DB zaeviduje zadáním data platnosti.

b) kontroluje povinnost zadání příjmení, jména, rodného čísla a data narození následovně:
Příjmení rodinného příslušníka - povinné
Jméno rodinného příslušníka - povinné
Rodné číslo rodinného příslušníka - povinné pro vztah Dítě
Datum narození rodinného příslušníka - povinné pro vztah Dítě

c. pokud uživatel v průběhu roku změnil rodinnému příslušníku jakýkoliv znak v příjmení, jménu nebo datu narození, v takovém přijde je rodinní příslušník indentifikován jako více různých osob (z důvodu seskupení za Příjmení, Jméno, Rodné číslo a Datum narození). Z toho důvodu vznikl nad přehledem Rodinní příslušníci nový atribut Změny na rodném čísle. Tento atribut identifikuje, zda v průběhu kal. roku došlo ke změně příjmení, jména nebo data narození na rodném čísle rodinného příslušníka. Tento atribut si může uživatel zobrazit do přehledu Rodinní příslušníci pomocí tlačítka Nastav.

Zároveň vznikla akce Sladění údajů na RČ, pomocí které se sjednotí hodnoty atributů Příjmení, Jméno a Datum narození na rodném čísle vybraného jednoho záznamu a podle hodnot vybraného mzdového období. Sjednocení proběhne od začátku roku do vybraného období podle hodnot ve vybraném období.

Pokud má rodinní příslušník zadaný DB, nelze měnit atribut Rodné číslo a Jméno.

POZOR:
Změna rodného čísla rodinného příslušníka formálně znamená jinou osobu a nelze pak dohledávat podle ní zpětně. Pokud uživatel bude potřebovat změnit chybně zadané nebo vůbec nezadané rodné číslo rodinného příslušníka, nelze toto řešit v editoru Rodinného příslušníka, pokud už má zadaný DB. V tomto případě je možné postupovat následovně:

a) smazat celý záznam Rodinného příslušníka z přehledu Rodinného příslušníka a zadat rodinného příslušníka opět nebo b) v editoru Mzdové údaje na záložce Odvody podzáložke Dane vymazat DB a následně v editoru Rodinní příslušníci již půjde Jméno a Rodné číslo rodinného příslušníka editovat.

2. V editoru Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka Daně v sekci Odpočty a bonusy se při rušení DB kontroluje, zda tento DB nebyl již použit ve výpočtu mzdy v předchozích obdobích vybraného kalendářního roku, jestliže byl tak nelze DB zrušit. Uživatel ukončení platnosti DB zaeviduje zadáním data platnosti.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export