Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Novinka Roční zúčtování daně - daňové zvýhodnění 2016

V průběhu roku 2016 došlo ke změně částky daňového zvýhodnění na 2., 3. a další dítě se zpětnou platností od 1. 1. 2016. Pro kontrolu uplatněných částek daňového zvýhodnění ve výpočtu mzdy je v editoru ročního zúčtování daně na záložce Daňové slevy a odpočty v sekci Daňové zvýhodnění vytvořeno tlačítko … (3 tečky). Po stisknutí tlačítka se zobrazí přehled, který pro daný pracovní poměr zobrazí uplatněná daňová zvýhodnění ve mzdě. Přehled zobrazuje:

 • Rok a měsíc.
 • Nárok – částka legislativního měsíčního nároku, částka po navýšení.
 • Uplatněno – částka měsíčného nároku, který byl uplatněn ve mzdě.
 • Rozdíl – součet tohoto sloupce by měl tvořit korekční záznam v položkách ročního zúčtování daně.
 • Sloupce, které identifikují dítě, na které bylo daňové zvýhodnění uplatněno.

Zobrazení přehledu doprovází hláška, zda existují rozdíly v legislativním nároku a uplatněném nároku ve výpočtu mzdy. Podobná kontrola se nachází také v přehledu ročního zúčtování mzdy jako akce místní nabídky. Akce se spouští nad označenými záznamy RZD a volbou Kontrola nároku na daňové zvýhodnění. Výsledkem je procesní okno, kde v případě nesrovnalostí mezi uplatněnou a nárokovanou částkou je vypsána chybová hláška Rozdílné nároky.

Upozornění: Kontrola, která probíhá je pouze informativní. Případné korekce ve výpočtu mzdy nebo v položkách RZD se v kontrolním přehledu nezohlední.


Novinka Roční zúčtování daně - změna filtrace přehledu

Nyní je přehled ročního zúčtování daně filtrován dle mzdového období. V dolní stavové liště je přidán systémový filtr mzdové období. Záznamy v přehledu ročního zúčtování daně jsou filtrovány podle roku vybraného období tak, že se zobrazují RZD podle roku vybraného mzdového období a RZD roku předchozího.

Příklad: Je vybráno mzdové období únor 2017 a jsou zobrazeny záznamy RZD 2016 a 2017.


Novinka Veřejná správa - ISPVP "ISP pro vojáky"

Upravena struktura platná pro rok 2016. Jedná se o definici ISP_CZ_2012. Před spuštěním výpočtu sestavy je nutné provést spuštění akce Doplň definice sestav.


Novinka Mzdový list položky příjmy nezahrnuté do SP a příjmy nezahrnuté do ZP

Položky příjmy nezahrnuté do SP a příjmy nezahrnuté do ZP nyní zobrazují hodnoty příjmů, tedy mzdových složek, které nají zatrženu položku hrubá mzda nebo hrubý příjem nebo příjem do vyúčtování a nejsou zahrnuty do základu pro SP respektive základu pro ZP. Dále se do položek načítá hodnota příspěvku na PF od organizace do legislativní hranice.

Jsou tedy vyloučeny takové mzdové složky, které se ve mzdě objevovaly pouze jako evidenční nebo se dle nich provádělo rozúčtování jiných mzdových složek a podobně.

Tato úprava je platná až od mzdových listů pro rok 2017 a dál.


Novinka ZMĚNA - Konto pracovní doby vs svátky

Nyní se do editoru Účet pracovní doby do sloupců Fond PD a Odpracované nenapočítavají hodiny svátků zaměstnanců, jejichž svátek, který připadl na jinak jejich pracovní den je placený průměrnou mzdou. Tato úprava ovlivní výpočet hodinové sazby pro vyúčtování KPD.


Novinka ÚPRAVA - Přehled archivace změn

Do Přehledu archivace změn (cesta: roletové menu Možnosti / Konfigurace / Správa systému volba Mzdy akce Přehled archivace změn) přibyly vazby na tabulku TabCisZamTabZamMzd a TabMzdObd. Zároveň byly do výchozího přehledu doplněny sloupečky Rok, Měsíc, Os.číslo, Příjmení a Jméno a přehled je seřazen podle abecedy a data změny.


Oprava Zadání kontací v editoru mzdových složek v tzv. systémové oblasti.

Při zadávání účetní předkontace na mzdové složky v tzv. systémové části (čísla mzdových složek od 001-200) nebylo možné v ediotru mzdové složky na záložce účtování editovat položky pro zadání kontací.

OpravenoVerze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu nemocenských dávek.

V programu Helios Orange jsou tyto hranice uvedeny pouze pro vaši orientaci, v praxi je využívá Česká správa sociálního zabezpečení pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

1. redukční hranice 942 Kč
2. redukční hranice 1 412 Kč
3. redukční hranice 2 824 Kč


Novinka Dohadné položky na dovolenou - nevybraná dovolená

Nově lze v přehledu Dohadných položek pomocí nástroje Nastav zobrazit atributy:

 • Zůstatek dovolené MR (Zůstatek MR)
 • Zůstatek dovolené BR (Zůstatek BR)


Novinka Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 355 136 Kč.


Novinka Minimální mzda 2017

Od ledna 2017 bude existovat jen jedna minimální mzda, nebude existovat výjimka pro zdravotně postižené občany.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 66 Kč za hodinu nebo 11 000 Kč za měsíc.

Jestliže jste měli u některých zaměstnanců nastavenou minimální mzdu pro zdravotně postižené občany (tzn. Minimální mzda = Sazba 2), objeví se vám při vstupu do Výpočtu a Mzdových údajů informace o tom, že někteří zaměstnanci mají nastaven špatnou sazbu minimílní mzdy.

To, o jaké zaměstnace se jedná zjistíte jednoduše tak, že vstoupíte do Mzdových údajů, zde si pomocí nástroje Nastav zobrazíte atribut Dopočet minimální mzdy a následně zafiltrujte na Sazbu 2.

Minimální mzdu upravte na legislativně platnou (Sazba 1).

Nová výše minimální mzdy ovliní také odvod pojistného u zaměstnanců, kteří nejsou pojištěnci státu - odvod bude alespoň z částky 11 000, tzn. 1 485 Kč za měsíc.

Měsíční nárok na daňový bonus vznikne po dosažení alespoň poloviny hrubého příjmu (tzn. 5 500 Kč)

Roční nárok na daňový bonus vznikne dosažením 6ti násobku minimální mzdy, která byla platná k 1.1. daného roku, tzn. v roce 2017 se bude jednat o částku 66 000 Kč.


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet náhrady za nemoc.
Ke změně redukčních hranic dojde po provedení roční uzávěrky, případně aktualizací konstant na správné - aktuální verzi.

1.redukční hranice: 164,85
2.redukční hranice 247,10
3.redukční hranice 494,20


Novinka Zdravotní pojištění - plátce pojistného stát

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hraniční částky pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného stát.

Částka se zvyšuje na hodnotu 6 814 Kč.

Jedná se o částku, o kterou se sníží odvod u zdravotně postiženého zaměstnance ve firmě, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.


Novinka Roční zúčtování daně - formulář

Nový formulář pro RZD 2016, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Roční zúčtování daně (vzor č. 21))


Novinka Formulář Potvrzení o příspěvcích na odborovou organizaci

V přehledu Roční zúčtování daně je k dispozici formulář Potvrzení o příspěvcích na odborovou organizaci. hodnota členského příspěvku se čerpá z položky Nezdanitelná částka na odborové příspěvky.


Novinka Solidární zvýšení daně

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hranice od které dochází k výpočtu solidární daně.

Nově činí tato hranice částku 112 928 Kč měsíčně.


Novinka Zaručená mzda 2017

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hodnot zaručené mzdy.

Pozor!
Nově již existuje pouze jeden typ zaručené mzdy (zaručená mzda pro zdravotně postižené občany byla zrušena).

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací:

v Kč za hodinu / měsíc
1. 66,00 / 11 000
2. 72,90 / 12 200
3. 80,50 / 13 400
4. 88,80 / 14 800
5. 98,10 / 16 400
6.108,30 / 18 100
7.119,60 / 19 900
8.132,00 / 22 000


Novinka Životní a penzijní pojištění - nedaněná část

Od ledna 2017 dochází ke změně částky na penzijní a životní pojištění, která je od daně osvobozená.
Osvobozená částka se zvyšuje z částky 30 000 na částku 50 000 Kč
(Zákon 586/1992, par. 6, odst. 9p)


Novinka NOVINKA - Generování změnových příplatků - základ pro výpočet "Minimální mzda"

Byl rozšířen okruh základů pro výpočet změnového příplatku o Základ pro výpočet s hodnotou Minimální mzda.

Dosud se automaticky vytvářely do výpočtu mzdy změnové příplatky skupiny Příplatky a doplatky se vstupním formulářem Hodiny a zároveň pokud byla Hodinová sazba nenulová nebo Základ pro výpočet byl Tarif z kmenové karty nebo Průměr na dovolenou.Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka Logování Mzdových údajů a Paušálů a srážek

Rozšířil se počet položek, které je možné logovat ze Mzdových údajů. Nově se logují tyto položky:

 • Tarifní kód - TabZamMzd.Odstavec
 • Tarifní třída - TabZamMzd.PlatovaTrida
 • Tarifní stupeň - TabZamMzd.PlatovyStupen
 • Účtová skupina - TabZamMzd.UcetniSkupina
 • Pobočka - TabZamMzd.Pobocka
 • Druh mzdy - TabZamMzd.DruhMzdy
 • Kategorie - TabZamMzd.Kategorie
 • Nárok bonus dny - TabZamMzd.BonusDny_Narok
 • Základní nárok na dovolenou - TabZamMzd.DovNarokZakladni

Zcela nové je logování údajů z Paušálů a srážek. Logují se tyto údaje:

 • Částka na paušální mzdové složce - TabMzPaus.Koruny
 • Procento na paušální mzdové složce - TabMzPaus.Procento
 • Platnost od, Platnost do - TabMzPaus.DatumOd a TabMzPaus.DatumDo
 • Zařadit v měsíci - TabMzPaus.Platnost_1 -12

Připomínáme, že zapnutí logování údajů se provádí zde (tzn. pokud logování zapnete, je možné sledovat kdy a kdo vybrané atributy změnil. Tyto změny si zobrazíte v nabídce Možnosti - Konfigurace/Správa systému - Mzdy, pravá myš - Přehled archivace změn)

V nabídce Možnosti - Konfigurace/Správa systému - Žurnál - akce místní nabídky - Archivace změn.


Novinka Statistická sestava P2-04 - Čtvrtletní výkaz práce P2-04

V definici statistického výkazu P2-04 přibyla na záložce základní údaje položka Číslo sumáře (CSUM). Zde je nutné vyplnit minimálně hodnotu „00“ pro správný export souboru. Dále byla upravena chybná struktura XML souboru.


Novinka Měsíční exporty za organizaci - PVPOJ - storno

V případě odesílání zprávy Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - storno docházelo k vrácení zprávy z VREP portálu s chybou, že neexistuje v XML souboru element datum vystavení.

Opraveno


Novinka Základ daně - nenavyšování superhrubé mzdy

V případě, že je mzdová složka nastavená tak, že:

 • Základ pro daň = NE
 • Základ sociální pojištění = ANO
 • Základ zdravotní pojištění = ANO

Nedochází nově k navyšování základu daně (superhrubé mzdy) o odvod pojitění za firmu.

Podmínkou pro toto fungování je, že jste v měsíci, kdy ještě nebyly vypočítány mzdy.

Tuto funkcionalitu použijete např. tehdy, pokud zaměstnáváte cizince, kteří sice mají odvádět pojistné, ale nikoliv daň (daň platí v cizí zemi).


Novinka Úprava - Editor Doplňující údaje - Doba praxe a zaměstnání

V případě licence mzdy "podnikatelé" chybí v editoru doplňujících údaůe položky pro sledování doby praxe a doby zaměstnanání.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Tisk fomuláře nad Zaměstnanci bez modulu Mzdy

Pokud licence systému HELIOS Orange neobsahuje modul Mzdy, tak tisk nad číselníkem Zaměstnanci hlásí: "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)"

upraveno


Novinka Úprava - Editor Předzpracování - Ulož + Nová

Pokud se v editoru Předzpracování stiskne tlačítko Ulož + Nová, tak se v editoru Předzpracování nevynulovala hodnota z položky Sazba.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Přesun 1. ostrého období z PROSINCE

1. pokud chce uživatel založit 1. ostré období v PROSINCI a zároveň neexistují následující mzdové období, tak se od nynějška zobrazí tato hláška:

"Nastavení 1. zpracovávaného období do prosince YYYY vyžaduje založení mzdových období pro rok XXXX. Použijte nejprve akci Založení nových mzdových období."

2. pokud chce uživatel přesunout 1. ostré období v PROSINCI do dřívějších mzdových období, tak se mu zobrazí hláška: "Přesun 1. zpracovávaného období z prosince YYYY není povolen. Použijte nejprve akci První zpracovávané období - zruš, pak První zpracovávané období opět založte."

3. pokud se úspěšně založí 1. ostré období v PROSINCI, tak se objeví hláška: "Založení 1. zpracovávaného období v prosinci YYYY. V následujícím roce (XXXX) založit mzdové kalendáře."


Novinka ÚPRAVA - Editor Předzpracování - Ulož + Nová

Pokud se v editoru Předzpracování stisklo tlačítko Ulož + Nová nedošlo k otevření editoru Předzpracování s kurzorem na položce Číslo MS, ale k otevření číselníku Mzdové složky, ze kterého si uživatel musel přenést mzdovou složku do editoru Předzpracování.

UpravenoVerze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Novinka Kontrola platových tříd a stupňů - přechodné ustanovení

Pokud pracovní poměr zaměstnance odpovídá přechodnému ustanovení dle nařízení vlády 564/2006, je evidován v nejbližším platovém stupni v rámci zařazené třídy a jeho stanovený plat je nižší než hodnota uvedená v platové tabulce přiřazeného stupně, dojde k navýšení na částku z platové tabulky.

UpravenoVerze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Novinka ZMĚNA - Distribuční MS 700 - Dohoda o provedení práce a 701 - Dohoda o pracovní činnosti

Při generování nové databáze bude nyní na 700 - Dohoda o provedení práce a 701 - Dohoda o pracovní činnosti v číselníku Mzdové složky - distribuční zaškrtnuta položka Hodiny pro krácení - tarif.

UPOZORNĚNÍ:
Následně pro srovnání distribuční mzdové složky s uživatelskou mzdovou složkou může použít uživatel akci Porovnání. Bližší info k porovnávání mzdových složek najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)#Porovn.C3.A1n.C3.AD


Novinka Cizinci - úprava formulářů v přehledu doplňující údaje
 • Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU
 • Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU
 • Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR

Provedena úprava vzhledu formulářů dle platných vzorů. Docházelo ke špatnému zobrazení Data vzniku PP a Data Ukončení PP v případě prodlužování pracovního poměru na dobu určitou.


Novinka Mzdová práva - Mzdová účetní, Mistr, Výplatní středisko, Mzdový útvar

Nově byla zpřísněna kontrola na zadávání položky, na kterou má uživatel nastavená mzdová práva.

Tzn. jestliže má uživatel nastavena práva na položku Mzdová účetní = Andulka, nově program nedovolí do položky Mzdová účetní ve Mzdových údajích zadat nic jiného než hodnotu Andulka (nebo lze položku nechat nevyplněnou).

Tímto postupem odstraníme případné chyby uživatele, kdy zadal jinou hodnotu, než na kterou měl práva a tento zaměstnanec tudíž ze zpracování jeho mzdové agendy "zmizel".


Novinka Tiskové formuláře Sociální pojištění - přehled

V případě tiskových formulářů Sociální pojištění - přehled, Sociální pojištění - přehled nad limit a Sociální pojištění - přehled s limity se netiskly na dalších stránkách výkazu názvy sloupců.

Opraveno


Novinka Oprava bankovního spojení na Paušálu

Bylo umožněno změnit bankovní spojení na Paušálu i v případě, kdy je vypočítaná mzda (nyní bylo nutné v případě potřeby změny Paušálu, smazat vypočítanou výplatu).


Novinka Oznámení o nástupu do zaměstnání

Byl aktualizován tiskový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání dle požadavků ČSSZ:

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5F667A61-0269-407B-ACC8-245DDE21D409/0/895031Oznámeníonástupu.pdf


Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od listopadu 2016 dochází k navýšení tarifů u pracovníků, které jsou uvedeny v § 5 odst. 1, 3, 4, 5, 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období listopad 2016
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 3, 4, 5, 7(zbylé paragrafy zůstaly beze změny, není nutné je aktualizovat)
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd
 • Spustit z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců

Od ledna 2017 dochází k navýšení tarifů u pracovníků, které jsou uvedeny v § 5 odst. 2, 3, 6, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období listopad 2016
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 2, 3, 6, 8 (zbylé paragrafy zůstaly beze změny, není nutné je aktualizovat)
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd
 • Spustit z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců


Novinka Změna základní mzdy - editovatelnost atributů

Pokud existuje v evidenci Změn základní mzdy (Mzdové údaje, - Změna základní mzdy) záznam pro konkrétního zaměstnance a platnost změny spadá do aktuállního období, nelze ve Mzdových údajích měnit tyto položky:

 • Kalendář
 • Úvazky
 • Zkrácenou základní mzdu
 • Tarifní zařazení
 • Typ mzdy

Pokud některou z výše uvedených položek potřebujete změnit, nejdříve smažte záznam o změně mzdy.


Novinka Kalendář - zobrazení příplatků

Jestliže byl příplatek (noční, odpolední, sobota, neděle) nastaven v kalendáři na nepracovní den, nebyly ve mzdovém kalendáři tyto dny nijak odlišeny, ve výpočtu byly příplatky špatně dohledatelné.
Nově se nyní při přepnutí pomocí atributu Barevné rozlišení - Směna zobrazuje takovýto den šrafovaně.


Novinka Nápočet dnů výkonu práce u nepravidelného kalendáře

V případě, že má zaměstnanec přiřazený nepravidelný kalendář s týdenní úvazkem rovným zákonnému týdennímu úvazku (ve Mzdových konstantách), dny výkonu práce se počítaly z tzv. základního kalendáře, který má stanovené praxovní dny od pondělí do pátku.

Z měsíčního fondu pracovní doby (MFPD) ve dnech se odečetly pracovní dny pokryté nepřítomností, které netvoří dny výkonu práce a dny vynětí z ES, kterné nejsou dny výkonu práce. MFPD se vypočítal podle základního kalendáře, ale případné nepřítomnosti a vynětí z ES, které nemají nastavené, že spadají do dnů výkonu práce, se určují podle osobního kalendáře. Pokud byl osobní kalendář nastaven tak, že obsahoval méně pracovních dnů než základní kalendář, výsledný nápočet dnů výkonu práce vykazoval vyšší hodnotu, než měl.

Pokud se při vynětí z ES automaticky generovala mzdová složka (a dny vynětí z ES nevstupovaly do dnů výkonů práce), dny vynětí se od MFPD odečítaly dvakrát.

Nyní se pro výpočet dnů, které netvoří dny výkonu práce z docházky a vynětí z ES rozlišuje, zda má být použitý osobní nebo základní kalendář.

UPOZORNĚNÍ
Tato úprava se uplatní od prvního aktuálního mzdového období, ve kterém během update systému Helios Orange nebyly vypočítané mzdy.Verze 2.0.2016.0416 ze dne 07.10.2016

Oprava Statistický výkaz P1- 04 - řádky přepočtených stavů a P1c-01 struktura XML

Ve výkazu P1- 04 docházelo k nesprávnému nápočtu hodnot v řádcích 518 a 519. Při poslední úpravě ve verzi 2.0.2016.0415 došlo k zanesení chyby do ostatních řádků obsahujících přepočtené stavy.

V definici XML výkazu P1c-01 byla chybně přenášena hodnota roku.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0415 ze dne 29.09.2016

Oprava Výkaz P1- 04

Ve výkazu P1- 04 docházelo k nesprávnému nápočtu hodnot v řádcích 518 a 519.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0414 ze dne 16.09.2016

Novinka Mzdy VS - P 1c - 01 – Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. XXXX

Z důvodu legislativní změny platových tarifů pro pedagogické pracovníky došlo k úpravám ve vykazování nového výkazu P1c-01.Verze 2.0.2016.0410 ze dne 29.08.2016

Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od září 2016 dochází k navýšení tarifů u pracovníků, kteří jsou uvedení v § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Dále u těchto zaměstnanců dochází k zavedení nového platového stupně (praxe do 2 let).

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 9 (zbylé paragrafy zůstaly beze změny, není nutné je aktualizovat)
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd
 • Spustit z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnancůVerze 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

Novinka Mzdy VS - P 1c - 01 – Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. XXXX

Výkaz se vyplňuje za nepedagogické zaměstnance a pedagogické zaměstnance.
Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů.
Oddíl se nečlení podle jednotlivých druhů činností organizace, vyplňuje se za všechny druhy činnosti dohromady.
v ř. 0401 až 0412 se uvedou nepedagogičtí zaměstnanci, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu (evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané) podle stavu k 30. 9. podle platových stupňů a platových tříd (sloupce 1 až 16).

Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
Údaje o evidenčních počtech pedagogických pracovníků jsou rozepisovány v členění podle druhu činnosti (sloupec a) kategorie pedagogických pracovníků (sloupec b), platového stupně (sloupec c) a počtu let započitatelné praxe (sloupec d).

sl. a - vyplňují se kódy podle číselníku druhů činnosti škol a školských zařízení uvedeného v příloze 1) k metodickému pokynu pro vyplnění výkazu P 1-04

sl. b - uvádějí se skupiny profesí pedagogických pracovníků podle následujícího číselníku. V závorce jsou uvedeny příslušné kategorie pedagogických pracovníků podle číselníku uvedeného v Příloze 2) k metodickému pokynu pro vyplnění výkazu P 1-04:

 • 1 Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131, 152)
 • 2 Vychovatelé (102, 140)
 • 3 Učitelé odborného výcviku (206)
 • 4 Asistenti pedagoga (151)
 • 5 Speciální pedagogové (148) - nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací!
 • 6 Psychologové (149)
 • 7 Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 212, 218)

sl. c - platový stupeň pro pedagogické pracovníky může nabývat pouze hodnot 1 až 6
sl. d - ve sloupci počet let započitatelné praxe se uvedou roky praxe, které přísluší k platovým

stupňům 1-12 přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění podle tohoto číselníku:
délka dosažené praxe hodnota kódu ve sl. d

 • do 1roku do 1
 • do 2 let 1-2
 • do 4 let 2-4
 • do 6 let 4-6
 • do 9 let 6-9
 • do 12 let 9-12
 • do 15 let 12-15
 • do 19 let 15-19
 • do 23 let 19-23
 • do 27 let 23-27
 • do 32 let 27-32
 • nad 32 let nad 32

Sestavení výkazu probíhá současně s generování celého výkazu P1-04. Pokud otevřu vlastní vypočítanou sestavu výkazu P1-04 v Statistické výkazy, P1-04, pak hodnoty se nacházejí v záložkách:

 • P1c-01 – IV, evidenční počty nepedagogů.
 • P1c-01 – název druhu činnosti – pro evidenční počty pedagogů

Nepedagogové V záložkách se nacházejí vypočítané řádky. Sloupec název obsahuje složeninu R04SSTT (SS-číslo stupně, TT-číslo třídy, R04-je pevná část označující čtvrtý oddíl výkazu) a evidenční počet. Oprava je možná pomocí dvojkliku levým tlačítkem myše na vyhledaném řádku, kde se zadá správná hodnota do položky korekce.

Pedagogové V záložkách se nacházejí údaje rozdělené dle druhu činosti. Jednotlivé sloupce obsahují:

 • Sloupec název obsahuje složeninu R04SSTT (SS-číslo stupně, TT-číslo třídy, R04-je pevná část označující čtvrtý oddíl výkazu)
 • Sloupec délka praxe obsahuje hodnoty dle kategorizace praxe
 • Sloupec kategorie pracovníků obsahuje pro lepší orientaci místo čísle kategorií uvedených v metodice P1c-01 zkratky kategorií používaných v Helios Orange

1=KTUC 2=KTVY 3=KTUCOV 4=KTASP 5=KTSPD 6=KTPSY 7=KTOPED

Oprava je možná pomocí dvojkliku levým tlačítkem myše na vyhledaném řádku, kde se zadá správná hodnota do položky korekce.

Export XML zprávy výkazu P1c-01 se provádí nad řádkem vypočítaného výkazu P1-04 pomocí exportu zpráv a výběru definice zprávy „Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů“. Vlastní XML soubor se uloží se jménem P104bCz_201606.xml (P104bCz_rok, měsíc a den)Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Konto pracovní doby - rozmezí jednoho měsíce

Pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v měsíci vyrovnání Konta PD, nebylo možné vygenerovat Konto PD pro aktuální měsíc.

Funkcionalita upravena, aby bylo možné zadat Datum do ve stejném období, jako Datum od, pokud není vypočtena mzda v tomto období.


Novinka Druhy pracovních poměrů - Účetní skupina

Při zadávání pracovních poměrů do vzorů (Konstanty a číselníky, Druhy pracovních poměrů) nebylo možné vybrat jinou účetní skupinu než 1.

Upraveno.


Novinka Tiskový formulář Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod

Opraven překlep v tiskovém formuláři v části C.


Oprava Oprava - Generování změnových hlášení na ČSSZ

V případě změny adresy trvalého bydliště, respektive jakékoliv informace, která vyžaduje oznámení o změně na ČSSZ v přehledu zaměstnanci, nedocházelo ke generování Oznámení na OSSZ.

Opraveno


Oprava Tiskový formulář Mzdový list - na šířku (od roku 2015)s generátorem

Mohlo dojít k tisku názvosloví ZP zaměstnanec na jedné stránce a hodnot v jednotlivých měsících na stránce druhé.

OpravenoVerze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka Daňové zvýhodnění na děti - zvýšení částek na druhé a třetí dítě

S platností od května 2016 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Na tyto vyšší částky je nárok za celý kalendářní rok 2016. K dorovnání této částky i za předchozí měsíce dojde v rámci ročního zúčtování.

Podmínkou pro to, aby se vám správně nastavily konstanty pro daňové zvýhodnění je skutečnost, že v měsíci květnu doposud nemáme vypočítané mzdy, ve kterých by bylo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě.

Jestliže takové mzdy vypočítané nejsou (tzn. mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě), zaktualizují se nejen konstanty, ale automaticky se zvýší také konkrétní daňová zvýhodnění u zaměstnanců. Není nutný žádný ruční zásah uživatele.

Jestliže již v měsíci květnu byly vypočítány mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě, je nutné:

- vymazat vypočítané mzdy - vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Daně, sekce 3 - Slevy a odpočty a přes pravou myš spustíte akci Generuj. Tím dojde k tomu, že se nastaví hodnoty daňového zvýhodnění na vyšší částky a automaticky se tyto hodnoty promítnou k jednotlivým zaměstnancům.

Legislativní rámec úpravy:

V § 35c odst. 1 větě první se částka "15 804 Kč" nahrazuje částkou "17 004 Kč" a částka "17 004 Kč" se nahrazuje částkou "20 604 Kč".

6. Ustanovení § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2016. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 125/2016 Sb.


Novinka Statistická sestava Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Nová struktura statistické sestavy Práce 2-04 Pro rok 2016 dochází ke změně struktury vstupních dat do P2-04. Do výkazu byla přidána celá tabulka A109 týkající se informací o osobách pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tabulka obsahuje položky

 • A01 Počet osob pracujících na DPP
 • A02 Počet osob pracujících na DPČ
 • A03 Počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na DPP
 • A04 Počet odpracovaných hodin osobami pracujícími na DPČ
 • A05 Odměny osobám pracujícím na DPP
 • A06 Odměny osobám pracujícím na DPČ

POZOR!!! V přehledu Statistické sestavy zůstane nadále sestava pojmenovaná Prace_2_04, pouze dojde k její úpravě.

Aby byl výstup za čtvrtletí roku 2016 v pořádku, musíte provést následující:

 • spustit akci Doplnění definice sestav v přehledu Statistické sestavy (postavíte se na sestavu, pravá myš, Doplň definici sestav)
 • doplnit na nové položky mzdové složky (oprava sestavy, záložka Položky, stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Mzdové složky.

V tomto přehledu můžete případně použít opět pravé tlačítko myši a zvolit Doplň distribuční mzdové složky - za předpokladu, že používáte tyto distribuční mzdové složky).

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Potvrzení pro soud - roční zúčtování

Do tiskového formuláře Potvrzení pro soud (Roční sestavy, Tisk, Potvrzení pro soud) byla do řádku 12 (Záloha na daň z příjmu fyzických osob) doplněna hodnota ročního zúčtování.


Novinka Statistická sestava ISPV - chyba arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric

V případě velké částky v položkách týkajících se peněžních hodnot na dohody o provedení práce, odstupné a odměnách statutárním organům, mohlo dojít chybové hlášce arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.

Opraveno


Novinka Výpočet mzdy - Mzdový automat/Nevypočítané mzdy

Pokud se do aktuálního mzdového období uživatel přepínal ze spodní lišty /poklikem na období/, nezobrazovala se ve výpočtu nabídka Mzdový automat, ale Nevypočítané mzdy. Aby byl Mzdový automat přístupný, muselo se stisknout tlačítko Obnovit (Obnovení obsahu přehledu). Upraveno tak, aby se nabídky zobrazovaly automaticky správně.


Novinka Likvidace náhrady za nemoc zpětně v kombinaci s mateřskými dávkami

Jestliže byla proplácená náhrada za nemoc zpětně v měsíci, kdy současně byla proplácená mateřská dávka, nebylo možné zpětnou likvidaci provést, řešením bylo zadáním výsledné částky pomocí korekce.

Upraveno tak, aby bylo možné zpětně likvidovat náhradu za nemoc i v těchto případech.Verze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Novinka Odesílání přílohy k žádosti o DNP - NEMPRI2016

Na portálu VREP České správy sociálního zabezpečení byla posunuta lhůta implementování formátu NEMPRI 2016 na 15. 4. 2016. Helios Orange posílal zprávu v novém formátu podle dříve avízovaného data spuštění 21. 3. 2016. Bylo opraveno. Dle nového formátu NEMPRI2016 budou poprvé posílána data později (několik měsíců má běžet duplicitní provoz - tzn. přijímání starého i nového formátu).


Novinka Nová definice statistického výkazu P1-04 pro rok 2016

V distribuci je nová definice výkazu P1-04 pro sestavení za rok 2016. Obsahuje rozdělení pedagogických pracovníků do dalších tří kategorií pracovníků. Asistenti pedagoga, speciální pedagogové a psychologové.

Co je nutné provést: - Po instalaci nové verze je nutné provést akci Doplň definice sestav v přehledu statistické sestavy - Dále je nutné do definice vstoupit a upravit na záložce Základní údaje Kategorie pracovníků - Nakonec je nutné projít a upravit mzdové složky položek výkazu na nových řádcích r364, r366, r368, r523,r525 a r527

Společně s novou definicí byly opraveny zjištěné chyby a to hlavně na řádku výkazu 0321 - platové tarify nep. pracovníků. V řádcích týkajících se přepočtených stavů byl zohledněn případný existující rozpad nákladů pomocí definice rozpadu nákladů.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Do tiskového formuláře Daň zálohová - měsíční přehled odvodů nevstupovali zaměstnanci, kteří měli nulový základ daně (např. zaměstnanci po ukončení pracovního poměru s vyplaceným ročním zúčtováním, zaměstnanci s úpravou daně, kteří byli celý měsíc nemocní apod.).

Nyní se do tiskového formuláře dostávají zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

 • PP není navázán na jiný PP
 • údaje se načítají z výpočtu mzdy ve vybraném období
 • typ daně je Zálohová + vyměřovací základ HPP+VPP je větší než nula NEBO u jiných typů daně je nenulový jejich základ.
 • zaměstnanci mají ve výpočtu alespoň jednu nenulovou následující mzdovou složkyu 097, 906, 907, 908, 909


Novinka Dohadné položky - počítání pojistného

V případě, že se jedná o zaměstnance, který ve Mzdových údajích posledního období, za které se dohadné položky generují, má nastaveno Zdravotní a Sociální pojištění Nepočítat, nepočítá se v tomto případě ani pojistné za jednotlivé typy dohadných položek (Pojistné za dohadné položky aktuální měsíc, rok, minulý rok...)

Nejčastěji se bude jednat o zahraničního pracovníka, který má ve Mzdových údajích zatržen atribut Zahraniční pojistné.


Novinka Dohadné položky včetně vyjmutých zaměstnanců

Nově se při generování dohadných položek dostávají do přehledu také zaměstnanci, kteří jsou vyjmutí z evidenčního stavu (mateřská dovolená, rodičovská dovolená).

V přehledu Dohadných položek lze pomocí nástroje Nastav zobrazit položku Stav pracovního poměru (Nastav, Mzdové údaje, Stav pracovního poměru), pomocí které rozlišíte, zda se jedná o zaměstnance ve stavu nebo vyjmuté ze stavu.

V tomto sloupci uvidíte, stav pracovního poměru zaměstnance v posledním období, za který se dohadné položky generují.

Na položku Stav pracovního poměru lze v případě potřeby filtrovat.

Hodnoty se u dohadných položek zobrazují tehdy, je-li splněna podmínka "60 dnů výkonu práce".

Tzn. např. u rodičovské dovolené, která trvá od začátku roku (nejsou žádné dny výkonu práce), budou hodnoty nulové. Pokud bude v roce rodičovské dovolené předcházet mateřská dovolená (která se počítá jako výkon práce), budou hodnoty dohadných položek naplněné.


Novinka Nastavení práva na akci místní nabídky ČR-insolvenční rejstřík na internetu

Bylo upraveno (omezeno) zobrazení akce pro vyvolání kontroly v Insolvenčním rejstříku a to pouze na přehledy Zaměstnanci v modulu Číselníky a Mzdy.

Je možné na akci nastavit práva pro uživatele nebo pro roli. Nastavení práv najdete v nabídce Možnosti, Konfigurace, správa systému, Uživatel/Role, Definice práv nad přehledem Zaměstnanci v modulu číselníky. Právo pro zobrazení se přenáší do modulu mzdy.

Jestliže má uživatel pouze omezeno právo na Rodné číslo (Práva na sloupce, Rodné číslo), Insolvenční rejstřík ve mzdách je přístupný.


Novinka Nová struktura statistické sestavy Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Od roku 2016 dojde ke změně struktury vstupních dat do ISPV. Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 vstoupí pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat byly do nové struktury přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI):

 • Odměny na dohody o provedení práce (ODMDPPQ)
 • Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ)
 • Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ)
 • Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ)

Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016)! Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě budou respondenti povinni nově sbírané údaje dodat.

POZOR!!!

V přehledu Statistické sestavy zůstane nadále sestava pojmenovaná ISPV_CZ_2012, pouze dojde k její úpravě.

Aby byl výstup za první čtvrtletí roku 2016 v pořádku, musíte provést následující:

 • spustit akci Doplnění definice sestav v přehledu Statistické sestavy (postavíte se na sestavu, pravá myš, Doplň definici sestav)
 • doplnit na nové položky ekonomického subjektu mzdové složky (oprava sestavy, záložka Položky, Ekonomický subjekt, úplně dole jsou nové položky - postupně se na jednotlivé položky postavíte, stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Mzdové složky.

V tomto přehledu můžete případně použít opět pravé tlačítko myši a zvolit Doplň distribuční mzdové složky - za předpokladu, že používate tyto distribuční mzdové složky).


Novinka Příloha k žádosti o - NEMPRI 2016

Byly změněny požadavky na výstup přílohy k žádosti (NEMPRI), došlo ke změnám:

a) struktury xml souboru NEMPRI (platnost je od mzdového období březen 2016) b) tiskového formuláře

V důsledku toho, byl změněn editor Přílohy k žádosti (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - příloha k žádosti o).

Byly doplněny tyto atributy:

1. Na záložku první - Příloha k žádosti ediotru byl doplněn zatrhávací atribut Zahraničí mimo Slovensko (implicitně bude nezatržený).

2. Na záložku třetí - Strana 2 : - do oblasti h) byl doplněn nový atribut Datum převedení


Novinka Tiskový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 AJ (vzor č.3) v anglickém jazyce

V přehledu Roční sestavy je nový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce za rok 2016. Formulář se jmenuje Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 AJ (vzor č.3).


Novinka Vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti - tiskový formulář

Ve druhém oddíle na řádku 8 (čtvrtá strana) se ve formuláři vykazovala nula v případě, že se hodnota dostala do záporu.

Nově se vypočítaná hodnota na řádku 8 zobrazuje v případě, že se dostane do záporu - záporně (nikoliv nula).


Novinka Změna třídění formuláře Daň srážková - měsíční přehled odvodu a Daň zálohová - měsíční přehled odvodu

Měsíční přehledy odvodů srážkové a zálohové daně jsou nyní tříděny dle abecedy, nikoliv dle osobního čísla (třídění je tedy totožné jako u přehledů sociálního a zdravotního pojištění).


Novinka Daňová zvýhodnění - uplatnění slevy do 18 ti let věku

V případě, že bylo dítě narozeno 1. den v měsíci, dopočítávalo se datum uplatnění slevy do 18 let věku nikoliv do konce daného měsíce dovršení 18 ti let, ale do měsíce předchozího.

Příklad: Datum narození dítěte bylo 1.4. 2011, Datum platnosti do bylo nastaveno na 31.3.2029.

Daňové zvýhodnění však náleží naposledy v měsíci, kdy dovrší 18 let věku.

Upraveno,

Ve výše uvedeném příkladu doplňujeme nyní datum 30.4.2029


Novinka Mzdový list - roční zúčtování daně, manželka

Tiskový formulář mzdového listu byl doplněn o následující údaje:

1. Údaje o manželce

Jestliže byla na manžela/manželku uplatněná sleva v rámci Ročního zúčtování a roční zúčtování bylo přeneseno do mzdy, načítají se údaje o manželce (jméno, příjmení, rodné číslo, výše slevy) do mzdové listu.

V souvislosti s tímto tiskem došlo k úpravě v nabídce Rodinní příslušníci.

Jestliže vyberete v Rodinných příslušnících vztah Manžel/Manželka, zpřístupní se atribut RZD. Ten je nutné zatrhnout pouze v případě, kdy má zaměstnanec více manželek /tedy postupně za sebou :-)/ Jinak není nutné atribut zatrhávat.

Dohledávání manžela/manželky:

Údaje o manželce/manželovi se nejdříve snažíme načíst z Rodinných příslušníků v prosinci roku, za které se provádí RZD. Pokud v prosinci minulého roku (tedy roku, za který se dělá RZD) nenajdeme záznam se vztahem Manžel/manželka, dohledáváme ve vybraném období, tzn. v období, ve kterém se tiskne mzdový list, pokud údaj nenajdeme, dohledáváme v aktuálním období.

Tzn. že, pokud jste doposud manžela/manželku do Rodinných příslušníků nevyplňovali, a máte zaměstnance, kteří slevu na manžela/manželku uplatňují, vyplňte ho do Rodinných příslušníků aktuálního období.

2. Údaje o ročním zúčtování

Na konec mzdového listu byla doplněna oblast, která podrobně zobrazuje údaje o Ročním zúčtování, včetně odděleného zobrazení daňové slevy a daňového bonusu z ročního zúčtování.


Novinka ÚNP 4-01 - Datum vytvořeno

V tiskovém formuláři se na první straně nesprávně zobrazoval Datum (Datum vytvoření). Datum byl zobrazován jako MMDDRRRR.

Zobrazování datumu upraveno na DDMMRRRR.


Novinka Kontrola na počet odpracovaných hodin v prvním dnu nemoci

Zadaná hodnota hodin byla kontrolována vůči dennímu fondu a ne vůči konkrétnímu fondu v první den nemoci z osobního kalendáře.

Upraveno


Novinka Potvrzení o zdatitelných příjmech v anglickém jazyce

V tiskovém formuláři byl přidán další řádek do oblasti Děti - pro radostné rodiče, které mají více než 3 děti


Novinka Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 24 AJ

Do přehledu Roční sestavy byl přidán formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 24 v anglickém jazyce.


Novinka Potvrzení daňového zvýhodnění - jiné třídění SQL - chybová hláška

V případě, že bylo použito jiné třídění SQL než je námi doporučováno (CZECH_CI_AS), objevila se při tisku formuláře Potvrzení daňového zvýhodnění chyba třídění a formulář nebylo možné vytisknout.

Provedená úprava, aby bylo možné formulář vytisknout i při jiném nastavení třídění SQL.


Oprava Tiskový formulář - Vyrovnávací příspěvek v mateřství

V tiskovém formuláři se správně nenapočítávaly v oddíle C kalendářní dny, v kterých byl dosažen příjem.

Opraveno


Novinka Roční zúčtování daně - kontrola ročních nezdanitelných částek

V případě, že byl editor ročního zúčtování daně opuštěn pomocí tlačítka Storno, případně pomocí listovací šipky (přechod na další editor), nebyly kontrolovány roční nezdanitelné částky proti maximálním limitním hodnotám.

Kontrola limitních hodnot při stisku tlačítka Storno a listovacích šipek byla doplněna i o roční nezdanitelné částky.


Novinka Rodinní příslušníci a daňové zvýhodnění na děti

Při zadávání a editaci daňových zvýhodnění u dětí došlo ke změnám kontrol při zadávání datumů platnosti od, do.


V případě, že je daňové zvýhodnění (sleva) opravováno, potom:

 • V aktuálním období, kdy je sleva zadána a ještě není použita ve výpočtu lze měnit oba datumy bez upozorňující hlášky
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích tak při změně data od se zobrazuje upozorňující hláška
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích tak při změně data do se zobrazuje upozorňující hláška, pokud datum do je nižší než aktuální období

V případě, že je daňové zvýhodnění (slava) mazáno, potom:

 • V aktuálním období, kdy je sleva zadána a ještě není použita ve výpočtu lze slevu smazat bez upozorňující hlášky
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích, tak slevu nelze smazat.

POZOR!!!

Obecně platí, že lze "beztrestně" prodlužovat datum do na daňovém zvýhodnění (tzn. prodlouží se platnost např. na základě nového potvrzení o studiu).

Jestliže však zaměstnanec např. v měsíci lednu uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě, v měsíci únoru toto zvýhodnění neuplatňuje (uplatňuje partner) a v měsíci březnu bude zaměstnanec znovu uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě - měl by být správný postup takový, že:

 • v měsíci lednu ukončíte platnost - tzn. vyplníte Datum do 31.1.2016
 • v měsíci březnu založíte NOVÉ daňové zvýhodnění a vyplníte Datum od 1.3.2016 - tzn. NEPŘEPISUJETE datumy platnosti na původním daňovém zvýhodění.

Rušení Slev a Rodinných příslušníků:

V obou případech hlídáme, zda není ve mzdě od ledna vybraného roku do vybraného období uplatněna konkrétní sleva na dítě (mazání v přehledu Slev a odpočtů) / jakákoliv sleva na dítě (mazání v Rodinných příslušnících). Znamená to tedy, že pokud v daném roce sleva není uplatněna, lze smazat ji i dítě, bez ohledu na to, zda byla uplatněna v předchozích letech.


Novinka ÚNP - řádek A107R02 (- z toho odstupné)

V řádku 69 byly chybně nadefinovány mzdové složky 700, 701. Správně zde mají být nadefinovány distribuční mzdové složky 690, 691 (odstupné).

POZOR!!!

V nových databázích bude již tato položka nadefinována správně, ve stávajících databázích je třeba provést následující:

 • vstupte do nabídky Statistické sestavy
 • vyberte sestavu ÚNP 04- 01 a stiskněte tlačítko Oprava
 • na záložce Položky vstoupíte do sekce 8 a najdete řádek s pořadovým číslem 69
 • stisknete pravé tlačítko myši a vyberete akci Mzdové složky
 • v přehledu mzdových složek pomocí tlačítka Odeber smažete mzdové složky

700, 701

 • v přehledu mzdových složek pomocí tlačítka Doplň distribuční MS se vám na daný řádek doplní mzdové složky 690, 691


Novinka Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Do tiskového formuláře Daň zálohová - měsíční přehled odvodů nevstupovali zaměstnanci, kteří měli nulový základ daně (např. zaměstnanci po ukončení pracovního poměru s vyplaceným ročním zúčtováním, zaměstnanci s úpravou daně, kteří byli celý měsíc nemocní apod.).

Nyní se do tiskového formuláře dostávají zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

 • PP není navázán na jiný PP
 • údaje se načítají z výpočtu mzdy ve vybraném období
 • typ daně je Zálohová + vyměřovací základ HPP+VPP je větší než nula NEBO u jiných typů daně je nenulový jejich základ.
 • zaměstnanci mají ve výpočtu alespoň jednu nenulovou následující mzdovou složkyu 097, 906, 907, 908, 909


Novinka Statistický výkaz ÚNP 04-01- položka A104R04 ("- z toho odměny vyplacené pravidelně")

V definici statistické sestavy ÚNP 04-01 byl upraven řádek v sekci 5, řádek 32, položka A 104R04. Doposud byl tento řádek označen jako systémový, nově je nastaven tak, že lze přidávat konkrétní mzdové složky, které ve mzdách používáte (typ řádku je Sumace ze MS).

POZOR!!!

Nová verze vám správně nastaví typ řádku na Sumace ze MS, ale konkrétní mzdové složky musíte vybrat a přiřadit vy sami (každá firma používá pro tento účel jiné mzdové složky). Nastavení provedete takto:

 • Statistické sestavy
 • vyberete ÚNP 04-01
 • oprava, a vstoupíte na záložku Položky
 • najdete konkrétní položku (oblast 5, řádek 32)
 • stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte Mzdové složky
 • v prázdném přehledu stisknete tlačítko Přidej
 • vyberete požadované mzdové složky


Novinka Nástroj Nastav - vazba na číselník poboček

V přehledech definice platebních příkazů, platební příkazy tuzemské a platební příkazy zahraniční byla pro nástroj nastav doplněna vazba na číselník poboček.


Novinka Rozšíření tiskového zdroje pro souhrnný výplatní lístek

Tiskový zdroj SumVL - Základní mzda - srážky ze mzdy DNP (xSlozkyMzdySrazkyDnp_SumVL) byl rozšířen o sčítané atributy:

 • Pracovní dny - Dny
 • Kalendářní dny - DnyKal
 • Hodiny
 • Hodiny docházka - HodinyDochazka


Novinka Výplatní lístek, mzdový list - zdravotní a sociální pojištění

V distribučních formulářích Výplatních lístků a Mzdových listů byly položky ZP Firma a SP firma přejmenovány na ZP pro daň a SP pro daň.

Důvodem byly časté hotlinové dotazy - kdy uživatel kontroloval tyto položky se skutečnými odvody za firmu. Jedná se ale o dvě odlišné veličiny:

ZP, SP pro daň - slouží pro výpočet "superhrubé mzdy", tzn. daňového základu.

ZP, SP firma - skutečný odvod za firmu.

POZOR!!!

Tzn. nekontrolujte údaje ZP, SP pro daň na výplatním lístku /mzdovém listě/ proti skutečným odvodům, které vidíte např. v sestavách nad Výpočtem (Zdravotní pojištění přehled, Sociální pojištění přehled).

Pokud jste tyto kontroly prováděli, tak rozdíly mohly vznikat jednak rozdílným zaokrouhlováním a také např. v situaci, kdy měl zaměstnanec neplacené volno (není zohledněno při výpočtu pojistného pro daň, je zohledněno při skuteném odvodu ZP, SP za firmu).


Novinka Vyúčtování zálohové daně - tiskový formulář

Na první straně tiskového formuláře v sekci 6 - první sloupec v položce "V měsíci" byl upraven způsob načítání měsíců.

Doposud byl zobrazován měsíc, ve kterém bylo roční zúčtování zahrnuto ve mzdě. Nově je zde zobrazován měsíc, kdy byly přeplatky na ročním zúčtování vyplaceny zaměstnancům.

Příklad: Jestliže roční zúčtování bylo přeneseno do výplat za měsíc únor, fakticky bylo zaměstnancům vyplaceno v měsíci březnu.

V sekci 6 je na tiskovém formuláři zobrazen měsíc březen (doposud se zobrazoval únor).


Novinka NOVINKA - Přenos / zrušení výsledku RZD do / z mezd vs platební příkaz

Pokud je v momentě spouštění akce Zruš přeplatky / nedoplatky v mzdách nebo Přenes přeplatky / nedoplatky do mezd již v aktuálním mzdovém období vygenerován platební příkaz, pak je uživatel na tento stav upozorněn hláškou:

"Byl už vygenerovaný platební příkaz. Opravdu chcete akci provést? Ano - Ne"


Novinka ZMĚNA - Distribuční MS 168 - Konto pracovní doby - vyúčtování

Při generování nové databáze bude nyní na MS 168 - konto pracovní doby v číselníku Mzdové složky - distribuční zaškrtnuta položka vstupovat do Základ sociálního pojištění a Základ zdravotního pojištění

UPOZORNĚNÍ: Doplnění nové úpravy mzdové složky nedojde do stávajících databází automaticky. Pro doplnění do databází do číselníku Mzdové složky - distribuční může uživatel použít akci Aktualizace mzdových složek / pouze distribuční.

Následně pro srovnání distribuční mzdové složky s uživatelskou mzdovou složkou může použít uživatel akci Porovnání. Bližší info k porovnávání mzdových složek najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)#Porovn.C3.A1n.C3.AD


Novinka Předzpracování - docházková mzdová složka (Tarif)

Jestliže měla docházková mzdová složka nastaveno jako Základ pro Výpočet Tarif z kmenové karty, do Přezdpracování byla zadána jednodenní docházka, kde počet hodin byl nižší než denní úvazek, docházelo k tomu, že se automaticky hodiny nastavily opět na hodnotu denního úvazku. Upraveno, aby se zadané hodiny automaticky nepřepisovaly denním úvazkem.


Novinka Editor Paušály a srážky vs. výpočet mzdy

Jestliže byla vypočítaná výplata zaměstnance, bylo možné upravovat údaje v nabídce Paušály a srážky /jak ze stromečku, tak přes Výpočet mzdy, Mzdové údaje, Paušály a srážky/. Provedená změna se však neprojevila ve výpočtu. Nyní platí, že pokud je vypočtena výplata, Paušály a srážky daného zaměstnance nelze měnit (stejně tak v uzavřeném nebo odemčeném období).


Novinka Informace o zaúčtování mezd do účetního deníku

Při vstupu do nabídky Výpočet mzdy, Účtování mezd se zobrazuje v názvu okna (úplně nahoře) informace o tom, zda vygenerované předkontace byly (zaúčtováno do účetního deníku), či nebyly zaúčtovány (není zaúčtován).

Pokud vygenerované předkontace byly zaúčtovány, jste o tom v názvu okna informováni a vidíte i Datum případu účetního dokladu.


Novinka ÚNP - položka A104R08 (- z toho příplatky za přesčasovou práci)

V definici položky A104R08 byla nesprávně přiřazená mzdová složka 080 (příplatek za svátek).

POZOR!!!

V nových databázích bude již tato položka nadefinována správně, ve stávajících databázích je třeba provést následující:

 • vstupte do nabídky Statistické sestavy
 • vyberte sestavu ÚNP 04- 01 a stiskněte tlačítko Oprava
 • na záložce Položky vstoupíte do sekce 5 a najdete řádek s pořadovým číslem 36
 • stisknete pravé tlačítko myši a vyberete akci Mzdové složky
 • v přehledu mzdových složek pomocí tlačítka Odeber smažete mzdovou složku 080Verze 2.0.2016.0103 ze dne 29.02.2016

Novinka Problém s neexistující definicí XML zpráv pro odesílání na ČSSZ

Mohlo dojít k tomu, že se uživateli nepodařilo odeslat zprávu určenou na portál VREP (ČSSZ), protože neexistovala definice XML zprávy. Byla doplněna kontrola před každým odesílání zpráv na VREP, která zkontroluje aktuálnost šablon těchto XML zpráv a případně je naplní.Verze 2.0.2016.0101 ze dne 11.02.2016

Novinka Potvrzení o příjmu 2016

Byl vytvořen nový formulář Potvrzení o příjmu, který bude platný pro rok 2016.

Změna se týká oblasti dětí, kde se nově uvádí sloupec ZTP/P.

Údaje o daňových zvýhodněních na děti se berou z posledního měsíce, ve kterém byla vypočítaná mzda zaměstnance.

Pamatujte!!!

Jestliže u dítěte dochází ke změně daňového zvýhodnění z hlediska platnosti - např. v lednu uplatňoval slevu Z_DT, v únoru slevu neuplatňoval (uplatňovala manželka), v březnu opět k uplatnění došlo - původní slevu Z_DT ukončete a v březnu vytvořte novou slevu Z_DT, s novými daty platnostmi.


Novinka Potvrzení daňového zvýhodnění pro daňové přiznání

Nad Ročními sestavami vznikl nový formulář Potvrzení daňového zvýhodnění pro daňové přiznání.

Tento formulář budete tisknout jako podklad pro daňové přiznání partnera vašeho zaměstnance.

Tisk provádějte v prosinci příslušného roku, za který chcete formulář vytisknout.


Novinka Změna základní mzdy pro více zaměstnanců

Jestliže docházelo ke změně základní mzdy (Mzdové údaje, akce Změna základní mzdy), bylo možné zadat změnu základní mzdy pouze tomu zaměstnanci, na kterém byl uživatel nastaven. Nyní po volbě akce Změna základní mzdy lze pomocí tlačítka Nový vybrat jakéhokoliv zaměstnance a tomu provést změnu základní mzdy.


Novinka Zadávání mzdové složky na haléře

Jestliže se zadávala přímo do výpočtu mzdová složka přes hodinovou sazbu na desetinná místa, nebylo to možné, bylo možné zadat pouze celé číslo. Desetinná místa bylo možné zadat pouze v Paušálech a srážkách.

Upraveno tak, aby bylo možné zadávat desetinná čísla rovněž přímo ve Výpočtu.


Oprava Tiskový formulář ročních ELDP

Mohlo dojít k tomu, že datumové položky na tiskových formulářích ročních ELDP se tiskly včetně času.

OpravenoVerze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka Tiskový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2015 AJ (vzor č.2)

V přehledu Roční sestavy je nový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce v anglickém jazyce za rok 2015. Formulář se jmenuje Potvrzení o srážkách sráž. daně 2015 AJ (vzor č.2)


Novinka Tiskový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 (vzor č.3)

V přehledu Roční sestavy je nový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce za rok 2016. Formulář se jmenuje Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 (vzor č.3).


Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech 2015

V Potvrzení o zdanitelných příjmech mohly nastat níže uvedené případy, které jsou touto verzí ošetřeny:

- v průběhu roku dojde k ukončení PP a tím pádem i k výmazu Slev na děti v obdobích po ukončení PP - nejsou vyplněny Datumy platnosti Od a Do - při změně druhu slevy na stejné dítě dojde v průběhu roku k výmazu starého druhy slevy a vytvoření nového druhu v témže období (správně by měly být použít Datumy platnosti a starý druh ponechat v DB) - při nástupu nebo ukončení PP v průběhu roku

Nyní probíhá způsob dohledávání následujícím způsobem:

- do seznam dětí se slevou jsou zahrnuty ty děti, které v intervalu mzdových období zadaných v dialogu před tiskem (zadává se rok, měsíc od a měsíc do) mají alespoň jednou uplatněnou slevu ve mzdě - algoritmus respektuje Datum vzniku a Datum ukončení PP, pokud spadají do intervalu období Od-do (zadaný interval období se zkrátí pouze na dobu trváni PP) - údaje (Platnost od a Platnost do) o konkrétní slevě na konkrétní dítě se načítají ze mzdových údajů ve mzdovém období DO (zadaný Rok + Měsíc do). Pokud ovšem v tomto období daná sleva již neexistuje (byla smazána), načtou se tyto údaje z období, kdy byla sleva naposledy uplatněna ve mzdě - při určování měsíců, po které byla sleva uplatněna, mají prioritu Datumy platnosti zadané na Slevách ve MU. Pokud nejsou tyto hodnoty ve MU vyplněné, nahradí se prvním, resp. posledním mzdovým obdobím, kdy byla sleva uplatněna ve mzdě. Výjimku tvoří slevy, které byly v průběhu roku vymazány – u těch se jako Platnost do bere vždy poslední měsíc uplatnění slevy ve mzdě.


Novinka Legislativa 2016 - Přehled o výši pojistného, tiskový formulář a export XML zprávy

Byla vytvořena nová verze tiskového formuláře Přehled o výši pojistného nad výpočtem mzdy. Zároveň byla zapojena upravená definice XML exportní zprávy PVPOJ.

Tisk a zprávy bude poprvé použita při vykazování sociálního pojištění za leden 2016.


Novinka Legislativa 2016 - Sociální pojištění přehled - důchodové spoření

Nad přehledem Výpočet mzdy byly upraveny tiskové formuláře:

 • Sociální pojištění - přehled
 • Sociální pojištění - přehled nad limit
 • Sociální pojištění - přehled s limity

Odstraněny údaje o důchodovém spoření.


Novinka Oznámení o plnění povinného podílu (ZPS)

Pro vykazování povinného podílu byl vytvořen nový tiskový formulář, který najdete nad Ročními sestavami a použijete ho při vykazování údajů za rok 2015. Při tisku vstupte, prosím, do období 12/2015.

Dále došlo ke změně způsobu zaokrouhlování.

S účinností od 13.1.2016 se vypustí třetí číslo za desetinnou čárkou podle vzoru uvedeného v Oznámení.

V případě, že odebíráte výrobky pro náhradní plnění, nezapomeňte vyplnit novou přílohu - viz Příloha č. 1 v níže uvedeném odkaze https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni.Verze 2.0.2016.0010 ze dne 15.01.2016

Novinka Legislativní připravenost

Tato verze je již připravena k tomu, abyste VYPOČÍTALI mzdy za leden 2016 podle nové legislativy.

Vzhledem k tomu, že však nemáme k dispozici všechny dílčí podklady (nová struktura xml Přehled o výši pojistného, Příloha k žádosti o, případně další formuláře), bude ještě jedna verze mezd koncem měsíce ledna (až budeme mít kompletní podklady pro vývoj). Nicméně samotný výpočet za měsíc leden lze na této verzi provést.

Upozornění POZOR!!!!!!!!

Pokud jste měli nainstalovanou verzi 2.0.2015.1200 nebo vyšší a již jste měli provedenou roční uzávěrku, je NUTNÝ následující postup (aby se daňová zvýhodnění na druhé a třetí dítě nastavila na správné hodnoty):

 • Nainstalujte tuto verzi
 • Vstupte do nabídky Mzdové období
 • Postavte se na měsíc leden 2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Vyber období
 • Objeví se hláška "Vybrané období je 01/2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Aktualizace mzdových konstant
 • Objeví se hlášení "Aktualizace mzdových konstant proběhne od vybraného období do konce zóny"
 • Toto hlášení potvrdíte tlačítkem OK

Tímto máte program připraven pro to, abyste mohli počítat výplaty za měsíc leden 2016.

DOPORUČENÍ:

Výše popsanou aktualizací nikdy nic nezkazíte, proto ji DOPORUČUJEME spustit před tím než výplaty za měsíc leden 2016 začnete na této verzi počítat (bez ohledu na to, zda či na jaké verzi byla provedena roční uzávěrka).


Novinka Legislativa 2016 - Daňové zvýhodnění na děti

Ve Sněmovním tisku číslo 612 je v tuto chvíli návrh na zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě.

Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění”)

ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě,
ve výši 17 004 Kč ročně na druhé dítě,
ve výši 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě,

ZTP/P
ve výši 26 808 Kč ročně na jedno dítě,
ve výši 34 008 Kč ročně na druhé dítě,
ve výši 41 208 Kč ročně na třetí a každé další dítě,


K dnešnímu dni (15.1.2016) však nebyl schválen. Nebude se projednávat dříve než 19.1.2016.

Vzhledem k tomu, že tyto nové hodnoty jsme v dřívějších verzích Heliosu do programu již implementovali (předpokládali jsme, že se stihnout schválit), pro vrácení původních hodnot daňového zvýhodnění je NUTNÝ následující postup:

Upozornění POZOR!!!!!!!!

Pokud jste měli nainstalovanou verzi 2.0.2015.1200 nebo vyšší a již jste měli provedenou roční uzávěrku, je NUTNÝ následující postup (aby se daňová zvýhodnění na druhé a třetí dítě nastavila na správné hodnoty):

 • Nainstalujte tuto verzi
 • Vstupte do nabídky Mzdové období
 • Postavte se na měsíc leden 2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Vyber období
 • Objeví se hláška "Vybrané období je 01/2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Aktualizace mzdových konstant
 • Objeví se hlášení "Aktualizace mzdových konstant proběhne od vybraného období do konce zóny"
 • Toto hlášení potvrdíte tlačítkem OK

Tímto máte program připraven pro to, abyste mohli počítat výplaty za měsíc leden 2016.

DOPORUČENÍ:

Výše popsanou aktualizací nikdy nic nezkazíte, proto ji DOPORUČUJEME spustit před tím než výplaty za měsíc leden 2016 začnete na této verzi počítat (bez ohledu na to, zda či na jaké verzi byla provedena roční uzávěrka).


Novinka Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 23 AJ

V přehledu Roční sestavy byl přidán formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 23 v anglickém jazyce.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka Nový formulář - Přehled souhrnných údajů - vzor číslo 12

Nad Ročními sestavami lze tisknout nový formulář, který použije v případě, kdy zaměstnáváte daňové nerezidenty.
Vzor formuláře je 12.


Novinka Vyúčtování zálohové daně - nový formulář

Nad Ročními sestavami lze vytisknout nový formulář Vyúčtování zálohové daně. Vzor formuláře je 22.

Dále lze nad Ročními sestavami vytisknout nový formulář Přílohy k vyúčtování zálohové daně.
Vzor formuláře je 15.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export