Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Daňové zvýhodnění na děti od roku 2015

Od ledna 2015 dochází k této legislativní změně:

Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění”)

 • ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě,
 • ve výši 15 804 Kč ročně na druhé dítě,
 • ve výši 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě

ZTP/P

 • ve výši 26 808 Kč ročně na jedno dítě,
 • ve výši 31 608 Kč ročně na druhé dítě,
 • ve výši 34 008 Kč ročně na třetí a každé další dítě

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.

Z hlediska programu Helios Orange došlo k následujícím úpravám:

 • vznikly nové slevy (daňové zvýhodnění) - na druhé a třetí a každé další dítě (zdravé, ZTP/P) - nové slevy je možné u zaměstnanců zadávat až po uzávěrce roku 2014, která aktualizuje mzdové konstanty - kromě kódů Z_DT a Z_DTZ je nyní možné k dítěti v rodinných příslušnících zadávat slevy na další děti Z_DT2 a Z_DT3, resp. Z_DTZ2 a Z_DTZ3
 • do výpočtu se (stejně jako doposud) dostává celková sumace slev na všechny děti
 • výrazně se zvyšuje význam atributu platnost od, do, které vyplňujete na konkrétním daňovém zvýhodnění
 • jestliže datumy vyplněny nejsou, znamená to, že platnost daňového zvýhodnění je bez omezení

Existují kontroly, které hlídají, aby:

 • u jednoho dítěte nebyla dvě daňová zvýhodnění na stejné období
 • u jednoho zaměstnance nebyla duplicitní daňová zvýhodnění (např. na dvou dětech by bylo zadáno daňové zvýhodnění na druhé dítě...).

kontroly probíhají jednak při zadávání mzdových údajů (rodinných příslušníků) a rovněž při měsíčních kontrolách.

Co udělat na začátku roku z hlediska daňového zvýhodnění (z hlesika programu Helios Orange)

 • z nově podepsaných Prohlášení zkontrolovat, resp. zadat konkrétní daňová zvýhodnění pro jednotlivé děti u daného zaměstnance
 • u jednotlivých daňových zvýhodnění doplnit datumy platnosti od, do (na konkrétním daňovém zvýhodnění stisknete Oprava a zadáte datumy platnosti) - pokud byla např. sleva uplatňována v roce 2014 u dvou dětí (sleva Z_DT či Z_DTZ) a bude uplatňována i nadále, ponecháte u prvního dítěte slevu Z_DT a u druhého dítěte slevu Z_DT smažete (případně ji ukončíte k 31.12.2014) a zadáte slevu Z_DT2 s platností od 1.1.2015 (do datumu do je možné nechat doplnit datum dosažení 18-ti let, případně datum upravit)
 • před výplatou za 01/15 (a ideálně před výplatou každého měsíce), spustíte nad Mzdovými údaji akci Měsíční kontrola mzdových údajů, kde mj. nově probíhá kontrola daňového zvýhodnění

Co udělat na začátku roku z hlediska daňového zvýhodněn (legislativně):

a) pro rok 2015 (prakticky nejpozději do konce ledna) podepsat nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor č. 24 (dále jen: Prohlášení k dani) a na tomto novém vzoru tiskopisu uplatnit nárok na daňové zvýhodnění, a to dle pokynů v něm uvedených (musí zde uvést nejen, na které děti uplatňuje daňové zvýhodnění, ale také v jaké výši, resp. též na které vyživované dítě poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje), a
b) současně předložit zaměstnavateli Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (rovněž na novém vzoru tiskopisu obsahujícím předepsané náležitosti), který je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR. To platí pouze tehdy, pokud bude druhý z poplatníků vyživující děti v téže společně hospodařící domácnosti zaměstnán a nikoliv za okolností, že bude uplatňovat daňové zvýhodnění až po uplynutí roku v daňovém přiznání, nebo bude evidován na Úřadu práce, nebo bude zaměstnaný v zahraničí, apod. c) Bude-li mít druhý z poplatníků vyživující děti příjmy ze závislé činnosti u zaměstnavatele a zde Prohlášení k dani nepodepíše, resp. jej podepíše, ale žádné vyživované děti v něm neuvede, bude postačovat „jednoduché“ Potvrzení, ve kterém jeho zaměstnavatel pouze uvede, že daňové zvýhodnění na žádné vyživované děti u něj tento poplatník neuplatňuje, resp. Případně že u něj poplatník na dané zdaňovací období Prohlášení k dani nepodepsal apod.). Toto potvrzení nemá předepsaný formulář. V novém tiskopise Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


Novinka Změna redukčních hranic pro DVZ a redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:
155,40 Kč
232,93 Kč
465,85 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek nás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci v Konstantách nastavujeme.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:
888 Kč
1 331 Kč
2 662 Kč


Novinka Sociální pojištění 2015 - sazby odvodu pojištění za zaměstnavatele

V zákoně o sociálním pojištění 589/1992 Sb. byl upraven §7, kde došlo k úpravě ve výši odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele. Zaměstnavatel si již nemůže navýšit odvod pojištění na 26% a tím si odečítat od odvodu sociálního pojištění polovinu vyplacených náhrad za pracovní neschopnost.
V konstantách již nelze zadat jinou hodnotu do položky sazba za nemocenské pojištění než je 2,3%. Probíhá zde kontrola na správnost hodnot.


Novinka Solidární zvýšení daně pro rok 2015

Od ledna 2015 se solidární zvýšení daně uplatní tehdy, jestliže zdanitelný příjem překročí částku 106 444 Kč.

V nabídce Konstanty a číselníky, Daně, Solidární zvýšení daně, Hranice Kč byla od ledna 2015 hodnota změněna na částku 106 444 Kč.


Novinka Zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění

Od ledna 2015 se zvyšuje hranice maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální pojištění. Je-li vyměřovací základ sumačně vyšší než uvedená hodnota, sociální pojištění se neodvádí.

V nabídce Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, oblast Sociální pojištění byla zvýšena hodnota na částku
1 277 328 (Kč).


Novinka Sleva za umístění dítěte ("Školkovné")

§ 35bb zákona o Dani z příjmu

Sleva za umístění dítěte

Legislativně:

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy >?.

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Z hlediska Heliosu Orange:

S novou slevou se provádí již roční zúčtování za rok 2014.

Jedná se o další typ slevy, který lze uplatnit pouze a jedině v rámci ročního zúčtování (nikoliv jako měsíční slevu) nebo v rámci daňového přiznání zaměstnance.

V nabídce Konstanty a číselníky na záložce Daně, v sekci Slevy a odpočty vznikla nová položka Sleva za umístění dítěte. Na této slevě je také nastavena maximální hodnota slevy na jedno dítě. Hodnota se přebírá z měsíční minimální mzdy z ledna daného roku a aktualizuje se společně s jinými konstantami při prosincové uzávěrce. Pro rok 2014 je hodnota nastavena automaticky na částku 8 500.

V editoru Ročního zúčtování vznikl na záložce 3 - Daňové slevy a odpočty nový atribut v sekci slevy - "Sleva na dani za umístění dítěte"

Tento atribut se načítá na záložku 2 - Zúčtování daně do atributu Sleva na dani podle 35 ba), další výpočet ročního zúčtování probíhá dle dosavadního algoritmu.

Kontroly:

Při zadání Slevy na umístění dítěte program kontroluje částku proti maximální částce za jedno dítě (pro rok 2014 na částku 8 500 Kč). Zadáte - li částku vyšší (např. budete uplatňovat pro dvě a více dětí), objeví se měkká hláška, která vás upozorní na skutečnost, že jste překročili hranici slevy pro jedno díte.


Novinka Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Vzhledem k nové Slevě za umístění dítěte, která bude poprvé zohledněna již v ročním zúčtování za rok 2014, došlo ke vzniku nového formuláře:

Roční zúčtování 2015 (vzor.č.19)

Formulář byl rozšířen o řádek 18 a) a byl upraven řádek 19.


Novinka Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od ledna 2015

Od ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální a zaručené mzdy.

Změny minimální mzdy:

- měsícní na 9 200 Kč
- hodinové na 55 Kč

Změna se týká také zaručené mzdy:

Skupina / Hodinová / Měsíční 1. / 55,00 / 9 200 2. / 60,70 / 10 200 3. / 67,00 / 11 200 4. / 74,00 / 12 400 5. / 81,70 / 13 700 6. / 90,20 / 15 100 7. / 99,60 / 16 700 8. / 110,00 / 18 400

Výše minimální mzdy a zaručené mzdy pro zaměstnance pobírající invalidní důchod 1.,2. a 3. stupně zůstává ve stejné výši jako v roce 2014.

Sazba 2 - sazba minimální mzdy v případě zaměstnance pobírajícího invalidní důchod
Měsíční 8 000 Kč
Hodinová 48,10 Kč

Upozornění: Od 1. 1. 2015 může ve mzdových údajích zaměstnance nabývat položka na záložce 2-Zařazení, Mzdové parametry Minimální mzda pouze:
Sazba 1 - pracovní poměry s dopočtem do minimální mzdy
Sazba 2 - speciální sazba pro zaměstnance pobírající invalidní důchod 1., 2. a 3. stupně
Nepočítat - např. dohody o provedení práce, zaměstnanci pobírající starobní důchod

Při roční uzávěrce roku 2014 se nové konstanty automaticky nastaví.


Novinka Měsíční exporty za organizaci - Přehled o platbě pojistného (ZP) TXT

Upraveno generování názvu souboru dle požadavků

ICO.aap, kde ICO je identifikační číslo – 8 znaků

aa je číslo vnitřní organizační jednotky – 2 znaky

Název souboru, tedy IČO se získává z položky variabilního symbolu bankovního spojení na odvod ZP do VZP. Pokud je variabilní symbol větší než 8 znaků, pak prvních 8 znaků je IČO, případné další dva znaky jsou číslem vnitřní organizační jednotky.
Pokud je variabilní symbol rovných 8 znaků, pak 8 znaků je IČO a v případě přípony jsou doplněny dvě nuly "00p"
Pokud by byl variabilní symbol menší než 8 znaků, pak je IČO doplněno nulami zleva.


Oprava Zdravotní pojištění - počet pojištěnců

Hodnota sumy sloupce Základ zdravotního pojištění byla v případě velké hodnoty oříznuta.

OpravenoVerze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Definované importy počet znaků

Doposud jsme měli pro každý sloupec definováno maximálně 50 znaků. Jestliže některý sloupec obsahoval znaků více (např. poznámka u nepřenášeného sloupce), objevila se při importu chyba.

Počet znaků v tabulce nelze výrazně rozšířit, protože nyní jsme na limitu velikosti řádku tabulky v SQL.

Situace je nově ošetřena tak, že do importniho souboru se přenese do každého atributu maximálně 50 znaků. Tím předejdeme chybové hlášce a záznam se bez problému naimportuje.


Novinka Doplňující údaje - CZISCO

Do Doplňujících údajů byla doplněna vazba na číselník zaměstnání CZISCO.

Nyní lze pomocí nástroje Nastav zobrazit v přehledu Doplňujících údajů všechny informace týkající se CZISCO (kód, název...)


Novinka

Úprava - Druh PP (vzory PP)

Přenos údajů vzoru druhu PP do editoru mzdových údajů je povolen v případě, že vybrané období je aktuální nebo běžné období a zároveň:
- Vznik PP spadá do vybraného období nebo je vyšší
- Datum fúze spadá do vybraného období nebo je vyšší
- Jedná se o první ostré období a vznik PP spadá před první ostré období
V případě přenosu vzoru do mzdových údajů se chybně vytvářela v přehledu Slevy a odpočty Sleva na poplatníka, i když nebyla ve vzoru zaškrtnuta položka na záložce daně a pojištění, sekce daně, sleva na dani na poplatníka.


Novinka Úprava - Přepočtené stavy - Stavy za období

V přehledu zaměstnanci, přepočtené stavy je akce místní nabídky Stavy za období rozšířena o sumační a třídící hlediska Profese a Platová třída.


Novinka Úprava - Číslo rozhodnutí (číslo elektronické neschopenky)

Při zadání likvidace docházky nemocenská, OČR, úraz, byla rozšířena položka Číslo rozhodnutí pro zadání 19místného čísla elektronické neschopenky, včetně pomlčky. Upravena byla i položka Číslo rozhodnutí v přehledu ČSSZ, příloha k žádosti o DNP.

Upozornění: Kontroly v Heliosu orange stále upozorňují na formát čísla pro tištěné formuláře neschopenek, kontroly jsou pouze upozornění a lze stisknutím tlačítka ano pokračovat.


Novinka Předzpracování - import

Při importu do Předzpracování respektovat procento zadané na mzdové složce.

V importu do Předzpracování doplněna funkcionalita, která zohlední procento (buď naimportované nenulové nebo doplněné z číselníku MS) při výpočtu částky.

Jde o tyto případy :
- není zadán na MS základ pro výpočet
- vstupni formulář je Hodiny, Dny, Hodiny*Dny nebo Hodiny*Sazba
- je nulová částka
- je nulová Sazba
- procento není nula ani 100


Novinka Dohadný zůstatek na dovolenou v BR (běžném roce)

Nad přehledem Výpočet mzdy vznikl nový atribut Dohodný zůstatek na dovolenou v BR (běžném roce)

Atribut lze zobrazit:

- ve Výpočtu, pomocí nástroje Nastav
- ve Výpočtu, Roční docházka, Dovolená - zobrazení zůstatků
- Tento atribut lze také doplnit na výplatní lístek...

Hodnoty do tohoto atributu se plní až po výpočtu mzdy na této nové verzi.
Jestliže není provedený výpočet, hodnoty se nezobrazí.

Hodnota atributu zahrnuje i ručně zadané korekce.

K čemu slouží tento atribut?

Atribut zobrazí zůstatek dovolené tak, jako kdyby byl pracovní poměr ukončen ke konci roku (resp. k vyplněnému konci pracovního poměru) a zároveň pro určení dnů krácení dovolené za omluvenou absenci vychází z počtu dnů výkonu práce se zahrnutím i období i po vybraném období až do konce roku (konce pracovního poměru).


Tzn. že se jedná o zůstatek dovolené, kterou si může zaměstnanec vybrat do konce roku (konce pracovního poměru) za předpokladu, že ke konci roku nedojde k žádnému dalšímu krácení dovolené.

Příklad:

Zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené do 31.8.2014. Od 1.9.2014 se vrací do pracovního poměru, má 173 dnů omluvené absence.

"Klasický" zůstatek dovolené, který vidíte ve Mzdových údajích /a na distribučním výplatním lístku/ zobrazí celý základní zůstatek dovolené (např. 25 dnů). Je tomu tak proto, že doposud není načteno alespoň 60 dnů výkonu práce, aby mohlo dojít ke krácení dovolené za omluvenou absenci. Ke krácení tohoto nároku dojde tedy až v případě, že zaměstnankyně skutečně "odpracuje" 60 dnů.

Jestliže si zobrazíte nový atribut Dohadný zůstatek na dovolenou v BR, zobrazí se hodnota 16,5 dne.

Předpokládáme totiž, že ke konci roku bude výkon práce alespoň 60 dnů (tzn. od 09 - 12 měsíce), tudíž provedeme krácení za omluvenou absenci - celkově ve výši 4/12 z celkového nároku 25 dnů, zaokrouhleno 8,5 dne. Atribut tedy zobrazí 25 - 8,5 dne = 16,5 dne.


Novinka Definované importy - import souboru bez záhlaví

Vypnuta kontrola na správnost formátu (řádku názvú sloupců) importního souboru pro definici importu z TXT souboru, pokud je v definici importu nastaveno číslo Řádku názvů na nulu.
Bez řádků názvů nelze kontrolovat formát importního souboru proti definici importu. Proto při vlastním importu pak může dojít k pokusu o import libovolných neregulérních dat. Kontroluje se nyní v tomto případě proti definici alespoň počet sloupců, které se podařio z importního souboru načíst, a to v každém řádku importního soubotu zvlášť. V případě chyby v jediném řádku import zahlásí chybu :
'Chybný formát importního souboru.'
'Není zadán řádek názvů. Nelze kontrolovat formát importního souboru podle definice.'
a žádný řádek se nenaimportuje.

Dále byla doplněna kontrola u XLS formátu, kdy se kontroluje počet sloupců zkopírovaný do schránky proti definici importu. Pokud je nižší, dojde k hlášení chyby : 'Chybný formát importu ze schránky.'
'Počet sloupců ve schránce je nižší, než vyžaduje definice.'
a žádný řádek se nenaimportuje.


Novinka ÚPRAVA - Předzpracování Import XML

Upraven import do předzpracování pomocí XML. Pokud se importovaly mzdové složky, které nebyly ve skupině mzdových složek docházka a ve struktuře byly XML tagy dat prázdné (např. <DatumOD></DatumOD>) importovala se do přehledu předzpracování do položky Datum Od, hodnota 1. 1. 1900.

Upraveno


Novinka Formulář Zdravotní pojištění 2011

Na jednu stránku se tiskly dva formuláře, dvou zdravotních pojišťoven.
Upraveno, nyní se tiskne na jednu stránku jedna zdravotní pojišťovna.

V případě, že ve firmě byli zaměstnanci, kteří neměli přiřazenou zdravotní pojišťovnu (např. cizinci), tisknul se pro tyto zaměstnance prázdný formulář. Upraveno.


Novinka Potvrzení pro soud - Důchodové spoření

V případě tisku formuláře Potvrzení pro soud (Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem, Potvrzení pro soud) se do řádku sociálního pojištění nenačítala hodnota mzdové složky číslo 108 (Důchodové spoření).

Údaje týkající se odvodů (12, 13, 14) jsou načítány ze mzdového listu (musí být tedy provedena měsíční nebo individuální uzávěrka).

Nově se do řádku 13 načítá ze mzdového listu také hodnota mzdové složky 108 (Důchodové spoření).


Novinka Průměrný výdělek pro bankovní účely a vyněti

Doposud nebylo možné vytisknout Potvrzení pro zaměstnance, který byl vyňat z evidenčního stavu, v přehledu pro výpočet hodnot na Potvrzení se nenabízel.

Podmínka pro výběr zaměstnanců je nyní rozšířena tak, že se pro tisk nabízí i zaměstnanci, kteří jsou vyňati z evidenčního stavu.


Novinka Mzdy veřejná správa - Nařízení vlády 564/2006 od 1. 11. 2014 a přechodné ustanovení článek II. odst. 2

(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.
Ve mzdových údajích na záložce zařazení a podzáložce tarif a úvazek je položka Způsob odměňování. Tato položka má novou hodnotu a to Tarifní plat (přechod.ust.). V případě zaměstnance, který podléhá přechodnému ustanovení, zadáte třídu a zařadíte nejbližší stupeň. Zvolíte způsob odměňování Tarifní plat (přechod.ust.) a nebudete zatrhávat položku Vypni kontrolu.
Takový zaměstnanec bude zařazen ve zvoleném platovém stupni, dokud na tomto stupni nepřesáhne hodnotu praxe. Pokud přesáhne, bude posunut do dalšího vyššího platového stupně. Pokud nebude mít dostatek uznané praxe pro zařazený platový stupeň Kontrola platových stupňů a tříd nebude hlásit chybový stav a nebude se snažit zaměstnance přeřadit do nižšího platového stupně.


Novinka RELDP - kontrola atributu Pošta

Pokud atribut Pošta na RELDP není vyplněný, vrací se elektronicky podané RELDP s chybovým stavem.

V nabídce Roční sestavy, Roční ELDP, Kontrola vybraných ELDP nyní nově probíhá kontrola i na to, zda je v adrese zaměstnance vyplněna Pošta (vyplníte v editoru, kde zadáváte PSČ)..


Novinka Starobní důchodce - přepočet ročního zúčtování za rok 2013

Abyste zjistili rozdíly na ročním zúčtování u vybraných starobních důchodců, budete postupovat následujícím způsobem:

- Vstoupíte do nabídky Roční sestavy, Roční zúčtování daně
- Vyberete konkrétního zaměstnance, resp. více zaměstnanců a zvolíte Tisk – Tisk formulářem
- Vyberete tiskový formulář Starobní důchodci – sleva 2013
- Po výběru formuláře dojde k tomu, že u vybraných zaměstnanců program „přepočítá“ roční zúčtování tak, jako kdyby za rok 2013 uplatňovali slevu na poplatníka.
- Ve formuláři uvidíte:

 • Osobní číslo
 • Příjmení
 • Jméno
 • Původní hodnota RZ
 • Nová hodnota RZ
 • Rozdíl RZ (Původní hodnota - Nová hodnota)

- Takto vypočítanou rozdílovou hodnotu (Rozdíl RZ) mzdová účetní vloží ručně do výpočtu mezd
- Částka bude do výpočtu vložena se záporným znaménkem na mzdovou složku 908 - Úprava daně minulý rok.
- O vypočítanou částku rozdílu dojde ke snížení odvodu zálohové daně

UPOZORNĚNÍ!!!

I když lze rozdíl na dani srovnávat až do tří let po podání Vyúčtování zálohové daně za rok 2013, důrazně doporučujeme provést přepočet ročního zúčtování za rok 2013 ještě v roce 2014, tzn. ve výplatách za měsíc listopad nebo prosinec 2014. Pokud toto neučiníte a opravu budete v rámci mezd provádět od ledna 2015 dále, bude nutné podat Dodatečné vyúčtování zálohové daně.


Novinka Novinka - Pracovní cesty - import z XML

Nad přehledem Pracovní cesty (cesta: Výpočet mzdy / Předzpracování) vznikla nová akce Import XML.

Pomocí této akce je možné naimportovat všechny pracovní cesty v jednotlivých dnech do neuzavřeného mzdového období pro účely výpočtu nároku na stravenky. Po potvrzení této nabídky se zobrazí příslušný formulář, kde vyplníte, odkud bude soubor načten a jak se soubor jmenuje.

Importní soubor se skládá ze základní sekce <PracovniCesty>, která obsahuje množinu sekcí <Zaměstnanec>. Jedna sekce <zaměstnanec> obsahuje informace o jedné pracovní cestě nebo korekci. Povinné položky: osobní číslo, Datum od, Datum do. Ostatní jsou nepovinné a nemusejí se v XML souboru uvádět.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PracovniCesty xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Zamestnanec Cislo="4">
<TypZaznamu>1</TypZaznamu>
<KorekceDny>6</KorekceDny>
<Poznamka></Poznamka>
</Zamestnanec>
<Zamestnanec Cislo="4">
<TypZaznamu>0</TypZaznamu>
<DatumOd>RRRRMMDD</DatumOd>
<DatumDo>RRRRMMDD</DatumDo>
<HodinyPrvniDen>0</HodinyPrvniDen>
<HodinyPosledniDen>0</HodinyPosledniDen>
<Poznamka></Poznamka>
</Zamestnanec>


Novinka Úprava - Pracovní cesty - Stravenky

Přehled pracovní cesty byl rozšířen o položku Poznámka o velikosti 255 znaků.


Novinka Úprava - Tisk formulářem nad přehledem Změny základní mzdy

Nad přehledem Změny základní mzdy, ke kterému se dostanete spuštěním akce místní nabídky v přehledu Mzdové údaje Změny základní mzdy, je umožněno vytvářet a tisknout formuláře pomocí volby Tisk formulářem.


Novinka Úprava - Zakládání mzdové karty vs mzdové práva

Pokud jsou zapnuty mzdová práva a uživatel chce založit mzdovou kartu nad přehledem Mzdové údaje, tj stiskne tl. Nový (kl.skratka F2), nenabídnou se mu žádní zaměstnanci bez mzdové karty (tj zaměstnanci založení ve všeobecném číselníku Zaměstnanci s typem záznamu = Osoba).

Upraveno tak, aby se i přes zapnutá mzdová práva takový zaměstnanec nabízel pro založení mzdové karty.


Oprava Úprava - Mzdové údaje - editace úvazku při zkráceném pracovním poměru

V případě licence obsahující modul mzdy pro veřejnou správu se při kalendáři typu pravidelná pracovní doba a zkráceného pracovního poměru nedaly editovat položky týdenní a denní úvazek. OpravenoVerze 2.0.2014.1002 ze dne 07.11.2014

Novinka Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele - Číslo plátce pojistného

Na tiskových formulářích Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele se nezobrazoval atribut Číslo plátce pojistného.

Upraveno.

Jestliže Přehledy podáváte elektronickou cestou, Číslo plátce pojistného se do souboru dostávalo a dostává v pořádku, problém byl pouze v tiskovém formuláři.Verze 2.0.2014.1001 ze dne 04.11.2014

Novinka Novinka - Uživatelské editory - Zaměstnanci, Doplňující údaje

Do modulu Mzdy byly doplněny uživatelské editory. Týká se editorů Zaměstnanci a Doplňující údaje.Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Úprava - Druh PP (vzory PP)

V editoru Mzdových údajů na záložce Pracovní poměr v sekci [1] Parametry pracovního poměru na tlačítko Druh PP byl upraven editor vzorů pracovních poměrů do nového vzhledu. V tomto číselníku si může uživatel nadefinovat různé vzory druhů pracovních poměrů a při vytváření nových mzdových dat může přenést data ze vzoru do zakládané mzdové karty.

Editor byl doplněn o položky:

 • Neaktualizovat platový stupeň a třídu (vypnout automat Kontrola platových stupňů a tříd)
 • Zaměstnání malého rozsahu
 • Podepsal prohlášení

Nově je přenos údajů vzoru druhu PP do editoru mzdových údajů povolen pouze v případě, že vybrané období je aktuální a zároveň :

 • Vznik PP spadá do vybraného období
 • Datum fúze spadá do vybraného období
 • Jedná se o první ostré období a vznik PP spadá před první ostré období


Novinka Výpočet průměrné hrubé a čisté mzdy u kalendáře s nerovnoměrnou pracovní dobou se zkráceným úvazkem

V případě, že měl zaměstnanec přiřazen kalendář typu Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, nebyl správně proveden výpočet průměrné hrubé a průměrné čisté mzdy (nezohledňovalo se % zadané v kalendáři).

Nově je výpočet upraven tak, že algoritmus v tomto případě zohledňuje zadané procento na kalendáři.

Pokud se jedná o typ kalendáře Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, je zkrácen Týdenní úvazek zaměstnance (pro výpočet průměrné hrubé měsíční mzdy) procentem zkrácení uvedeným v kalendáři (zaokrouhleno aritmeticky na 2 d.m.).

Jedná se o výpočet: průměr na dovolenou x týdenní úvazek (nyní nově zkrácený dle zadaného procenta na kalendári) x 4,348.

Změny v nápočtu se projevily na těchto formulářích:

 • Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu - systémové číslo - 336
 • Potvrzení pro úřad práce - systémové číslo - 1187
 • Potvrzení při změně zaměstnání /příjem/ - systémové číslo - 1193


Novinka Změna nápočtu Počtu pojištěnců do Přehledu o platbě na zdravotní pojištění zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že "nově" už nemohou být všechny pracovní poměry jednoho zaměstnance provázané přes atribut Další PP (různý typ daně u nepodepsaného prohlášení DPP x HPP/DPČ) vznikl problém s určováním počtu pojištěnců na formuláři Přehled o platbě pojistného (dříve byl algoritmus správně navázán na atribut Další PP).

Nyní jsou podmínky pro nápočet poštu pojištěnců následující:

Podminky pro zahrnutí pracovních poměrů do sestavy pro ZP:
Základem pro počty pojištěnců, vyměřovací základy i odvody pojistného je detailní přehled zaměstnanců. Do tohoto přehledu jsou zahrnuty pracovní poměry splňující následující podminky:

1. skupina (mají vypočtenou mzdu)

 • zaměstnanec je ve stavu NEBO je vyjmutý na MD ci RD
 • zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny
 • musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo
 • v daném období má zaměstnanec vypočtenou mzdu
 • pokud je zaměstnanec pojištěn Od hranice, musí této hranice dosáhnout, jinak není pojištěn
 • pokud jde o Dohody o PP, musí být dosažena hranice pro platbu ZP, jinak není poijštěn
 • jsou zohledněny Pobočky

2. skupina (MD a RD - nemají vypočtenou mzdu)

 • zamestnanec je vyjmutý na MD či RD
 • zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny
 • musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo
 • jsou zohledněny Pobočky

Detailní přehled je pak seskupen za RČ / Číslo pojištěnce a Pojišťovnu. Z tohoto přehledu pak vycházejí údaje pro formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a dále pro nový kontrolní formulář Zdravotní pojištění - počet pojištěnců.


Novinka Rozhodné období v případě ochranné lhůty - datum ukončení poslední den v měsici

Jestliže zaměstnanec ukončil pracovní poměr poslední den v měsíci (pokud došlo k ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce, bylo vše v pořádku) a následně vznikla sociální údálost po ukončení pracovního poměru, nebylo správně načteno rozhodné období do Přílohy k žádosti o...

Nyní v těchto případech bereme datum ukončení pracovního poměru a k tomu přičteme plus jeden den - takto vypočítané datum je datumem začátku sociální události, od kterého načítáme rozhodné období.


Novinka Nový formulář Přehled stravenek

Požadavkem je vytvoření formuláře nad přehledem Stravenek, který by sloužil jaka "podpisovka" při předávání stravenek.

Vytvořen formulář, který obsahuje:

 • Osobní číslo
 • Příjmení, Jméno
 • Počet stravenek v hodnotě (konkrétní hodnota stravenky zadaná na Sadě stravenek)
 • Podpis

Formulář se tiskne za označené záznamy.


Novinka Předzpracování - importy - kontrola na uzavření stravenek

V nabídce Předzpracování, Importy (xml, txt - předzpracování, txt- mzdové složky) a Definované importy byla zabudována nová funkcionalita, která kontroluje, zda se při importu neimportují docházkové mzdové složky k zaměstnanci, který má v následujícím období uzavřené stravenky.

Pokud ano, záznam s docházkou není naimportován.

O této skutečnosti jste informováni:

 • v případě importu xml nebo txt v procestním okně nebo
 • v případě Definovaných importů v atributu Stav importu ("Chyba - existují uzavřené stravenky v následujícím období")

POZOR!

Kontrola probíhá pouze u docházkových mzdových složek se vstupním formulářem OD - DO.

Tzn. pokud se pokusíte naimportovat např. mzdovou složku 211 - Dovolená - hodiny(vstupní formulář Hodiny, Dny) k zaměstnanci, který má v následujícím období uzavřené stravenky, kontrola neproběhne, záznam se i při uzavřených stravenkách naimportuje!


Novinka Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od ledna 2015

Od ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální a zaručené mzdy.

Změny minimální mzdy:

 • měsícní na 9 200 Kč
 • hodinové na 55 Kč

Změna se týká také zaručené mzdy:

Skupina Hodinová / Měsíční
1. 55,00 / 9 200
2. 60,70 / 10 200
3. 67,00 / 11 200
4. 74,00 / 12 400
5. 81,70 / 13 700
6. 90,20 / 15 100
7. 99,60 / 16 700
8. 110,00 / 18 400


Při roční uzávěrce roku 2014 se nové konstanty automaticky nastaví.


Novinka Změna nastavení mzdové složky Dohoda o provedení práce

V distribučním číselníku mzdových složek došlo ke změně nastavení mzdové složky Dohoda o provedení práce (číslo MS 700).
Nově byl odtržen atribut Základ pro výpočet rozhodnutí. Odměna z dohody o provedení práce nepodléhá exekučním srážkám.

Aby došlo k aktualizaci distribučního číselníku mzdových složek, postupujte, prosím, následovně:

Vstupte do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové složky, zvolte pravé tlačítko myši a vyberte Aktualizace číselníku dle legislativy - Distribuční i Uživatelský.

Podmínkou pro to, aby aktualizace uživatelského číselníku proběhla je to, že ve vybraném období nejsou vygenerovány platební příkazy ani účetní předkontace.

Pro kontrolu lze přes pravé tlačítko zvolit volbu Porovnání - akce porovná distribuční a uživatelský číselník mzdových složek.


Oprava ÚRPAVA - P1-04 oddíl IV. Zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů

Chybně byly exportovány pedagogové a nepedagogové. Exportované řádky byly prohozeny.

Opraveno

Exportovaly se řádky platových stupňů, které byly nulové (neobsahovaly hodnoty)

Opraveno


Chyba při exportu řádků obsahující smluvní platy. Program vyžadoval i export tříd, za které není možné poskytovat smluvní platy.

Opraveno


Novinka Generátor mzdových sestav - Chyba při použití přepočtených stavů v sestavě generátoru

Pokud v generátoru mzdových sestav byly použity do řádku definice pro výpočet hodnot evidenčních a přepočtených stavů nové parametry pro druh PP a současně mám na záložce 3 nějaké sumační a třídící hledisko, dochází k následující chybě:

The objects "ZabZamMzd" in the FROM clausule have the same exposed names. Use correlation names to distinguish.


Novinka ZMĚNA - Nový editor Mzdový list

Byl vytvořen nový vzhled editoru Mzdový list. Popis editoru naleznete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Ro%C4%8Dn%C3%AD_sestavy_-_Mzdy_(CZ)#Mzdov.C3.BD_list.


Novinka ÚPRAVA - Generátor mzdových sestav - typ sestavy

Při vytváření nové generátorové mzdové sestavy se nyní v nabídce Typ sestavy nabízejí následující typy:

 • 0 = Konta - typ 1
 • 6 = Konta - typ 2
 • 1 = Rekapitulace
 • 4 = Mzdové listy


Oprava Úprava - Předzpracování - akce Hromadné zadávání MS (mzdových složek)

Při použití akce Hromadné zadávání MS se hodnoty zadané do vybraných atributů pro kopírování z 1. formuláře nepřenášejí do následujících formulářů v případě, kdy se pro potvrzení 1. formuláře použije tlačítko ENTER (po stisku tlačítka OK se hodnoty správně přenášejí).

Opraveno.


Novinka Úprava - Rušení a přesun 1. ostrého období vs mzdové kalendáře

Byly provedeny úpravy při rušeni a přesunu 1. ostrého období v následujících případech:

 • Pokud se zruší založené 1.ostré období a následně se založí nové, tak mzdové kalendáře jsou vytvořeny s nulovým úvazkem.
 • Pokud se přesouvá založené 1.ostré období, tak se vytvořené mzdové kalendáře nepřesunou, tj přehled Mzdový kalendář je prázdný.

Upraveno


Novinka Exekuce nezabavitelná částka - nemoc po část měsíce

V případě, že v rámci jednoho měsíce dochází k tomu, že exekuce je srážena jak ze mzdy zaměstnance, tak z jeho nemocenských dávek (zaměstnanec je nemocen), je nutné, aby se na formulář týkající se exekucí tiskla pouze ta část nezabavitelné částky, která byla uplatněna (nikoliv celá nezkrácená nezabavitelná částka).

Vznikl nový atribut Nezabavitelná částka - skutečnost.
Tento je možné zobrazit jednak ve Výpočtu mzdy (v Nastav ve složce Výpočet mzdy - vyberete atribut Nezabavitelná částka - skutečnost) a dále se tento atribut nově tiskne na formuláři přehledu exekucí, který se odesílá jako doplnění Přílohy k žádosti o... (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP, Příloha k žádosti o + exekuce, Přehled exekučních srážek)

Výpočet nového atributu probíhá takto:

Pokud je Čistá mzda pro výkon rozhodnutí menší než nezabavitelná částka, zobrazujeme jako nezabavitelnou částku Čistou mzdu.

Pokud je Čistá mzda pro výkon rozhodnutí vyšší než nezabavitelná částka, zobrazujeme jako nezabavitelnou částku Nezabavitelnou částku.


Oprava Oprava - ISP 2014 - AA0225 Doba zaměstnání v případě přestupného roku

Prvek AA0225 je desetinné číslo vyjadřující počet let zaměstnance v zaměstnání. Při zjišťování části za desetinnou částkou představující dny byla použita konstanta 366 dnů.

Nyní se konstanta plní hodnotou 365 dnů, v případě přestupného roku 366 dnů.


Oprava Oprava – ISP 2014 – AA0568 – Datum vynětí z evidenčního stavu

Datem vynětí z evidenčního stavu se rozumí i datum ukončení pracovního poměru. Toto datum položky AA0568 nevstupovalo.

Opraveno


Oprava ÚPRAVA - ISP označení tříd a stupňů

Pokud třída či stupeň začínají nulou, byla tato nula exportována do XML souboru a docházelo k chybnému hlášení na portálu MŠMT (např: 09 místo 9)

Opraveno


Novinka ÚPRAVA - ISP - Nápočet prvku AA0115 EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝCH OSOB

Úprava nápočtu položky AA0115, do nápočtu vstupují pouze hlavní pracovní poměry a souběžné pracovní poměry.


Novinka Úprava - Mzdy pro veřejnou správu, Mzdové údaje - Způsob odměňování

V editoru mzdových údajů na záložce Zařazení, Tarif a úvazek v sekci Tarifní zařazení přibyla položka Způsob odměňování. Položka se objevuje pouze v případě zakoupeného modulu Mzdy pro veřejnou správu.

Slouží k zadání způsobu odměňování zaměstnance a nabývá hodnot:

 • Tarif plat - odměňování podle tarifních tabulek. Zaměstnanec je zařazen do třídy a stupně.
 • Rozpětí platových tříd - odměňování v rámci rozpětí stupňů v určité platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Poznámka: Zaměstnanci by měl být zadán kód tabulky, třída a nejbližší stupeň, který je stanovenému platu nejblíže. Dále vypnuta kontrola platových stupňů a zadána částka platu, která je zaměstnanci stanovena.

Ve statistických výkazech ISP je zaměstnanec uveden s kódem tabulky (AA0129), zařazenou třídou (AA0127) a hodnotou nula v položce stupně (AA0128).

Ve statistickém výkazu P1-04,P1a-04 je zaměstnanec v tabulce Zaměstnanci podle platových tříd a stupňů zahrnut v počtu u zadaného stupně ve mzdové kartě.

Smluvní plat - odměňování smluvním sjednaným platem
Poznámka: Zaměstnanci by měl být zadán kód tabulky a třída. Dále vypnuta kontrola platových stupňů a zadána částka platu, která je zaměstnanci stanovena. Pro stupeň je nutné vyplnit například hodnotu 00.

Ve statistických výkazech ISP je zaměstnanec uveden s kódem tabulky (AA0129), hodnotou nula v položce třída (AA0127) a hodnotou nula v položce stupně (AA0128).

Ve statistickém výkazu P1-04, P1a-04 je zaměstnanec v tabulce Zaměstnanci podle platových tříd a stupňů zahrnut v počtu ve třídách v položkách pro smluvní plat.


Novinka Novinka - ISP 2014 – Sumace sloupců výkazu

Nyní je možné provádět sumace sloupců pomocí akce místní nabídky CTRL-X Sumace vybraných záznamů. Vlastnost sumovat byla přidána na sloupce týkající se přiznaných a vyplacený platů a příplatků. Dále na položky obsahující počet hodin odpracované doby a překážek v práci.

Například se jedná o sloupce:
AA0135 Neodpracovaná doba s náhradou platu – dovolená
AA0745 Počet hodin dočasné pracovní neschopnosti a karantény
AA1587 Počet hodin nemoci bez nemocenského
AA0750 Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě
AA0138 Platový tarif přiznaný
AA0139 Příplatek osobní přiznaný
AA0140 Příplatek za vedení přiznaný k výplatě
AA0159 Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě


Novinka Novinka - Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.11.2014

Modul mzdy pro VS obsahuje nové tarifní tabulky účinné od 1.11.2014. Pro použití nových tabulek je nutné hodnoty vygenerovat.

Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 1 - 8. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Novinka Počet pojištěnců na zdravotní pojištění- kontrolní sestava

Aby bylo možné detailně zkontrolovat z jakých pracovních poměrů jsou do formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (v Heliosu se jedná o formuláře nad Výpočtem mzdy pojmenované "Zdravotní pojištění _konkrétní zdravotní pojišťovna_2011"), napočítány hodnoty:

 • počet pojištěnců
 • vyměřovací základ
 • odvod pojistného

byl nad Výpočtem mzdy vytvořen nový formulář Zdravotní pojištění - počet pojištěnců.

Formulář je seskupen dle rodného čísla zaměstnance, případně čísla pojištěnce (tzn., jestliže má zaměstnanec dva nebo více pracovních poměrů, které podléhají odvodu zdravotního pojištění, je ve formuláři zobrazen a napočítán pouze jednou, ve sloupci Počet PP (pracovních poměrů) vidíte, kolik pracovních poměrů podléhá u konkrétního zaměstnance odvodu zdravotního pojištění.

V rámci jedné zdravotní pojišťovny se zde zobrazují hodnoty pro:

1. Zaměstnance v evidenčním stavu, nebo zaměstnance vyjmuté - z této skupiny zaměstnanců se do oficiálního formuláře pro zdravotní pojišťovny načítá jak počet pojištěnců, tak základ a odvod zdravotního pojištění

2. Zaměstnance po ukončení pracovního poměru - z této skupiny zaměstnanců se do oficiálního formuláře pro zdravotní pojišťovny načítá pouze základ a odvod zdravotního pojištění (byl- li nějaký), do počtu pojištěnců se tito zaměstnanci nenačítají.


Sumační část na konci každé zdravotní pojišťovny musí odpovídat hodnotám na formuláři Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (Počet pojištěnců, Vyměřovací základ, Odvod celkem)

Kontrolní sestava je rovněž podkladem pro kontrolu elektronického výstupu na zdravotní pojišťovnu (Výpočet, Měsíční exporty za organizaci, Přehled o platbě pojistného txt)Verze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Hlášení na ZP - příjmutí zaměstnance pobírající invalidní důchod 1.-3. stupně

V případě přijmutí zaměstnance pobírajícího invalidní důchod požaduje zdravotní pojišťovna záznam v hromadném hlášení zaměstnavatele na ZP ve dvou řádcích kódem P a kódem D.

Upraveno ve smyslu tohoto požadavku.


Novinka NOVINKA - Statistické sestavy, mzdy pro veřejnou správu doplnění výkazu P1-04 o P1-04b, tabulka IV. Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2014

Při výpočtu statistické sestavy Výkazu P1-04 je ve vypočteném výkaze Statistické sestavy, P1-04 na záložce P1-04b vypočtena tabulka IV. Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2014. Jednotlivé hodnoty lze rozkliknout pro opravu pomocí korekční položky.

Tabulka se vykazuje na portál pouze ve třetím čtvrtletí. Tuto tabulku je nutné vyexportovat pomocí zpráv jako samostatný XML soubor. K exportu použijte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv, Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů.

Základní informace o statistických sestavách najdete v příručce na našich stránkách. https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Změna v osobním kalendáři z editoru výpočtu mzdy vs. Předzpracování

Uživatel naimportoval či ručně zadal docházku do Předzpracování, následně vypočetl mzdu. V editoru mzdy změnil údaje v osobním kalendáři zaměstnance přes akci Mzdový kalendář, což způsobilo přepočet hodin a dnů na docházkových mzdových složkách ve mzdě. V Předzpracování se však hodiny nezměnily. Následně smazal výplatu a znovu ji později založil. Z Předzpracování se tak dotáhly jiné hodiny a dny, než které měl zaměstnanec v kalendáři.
Úprava spočívá v tom, že při změně kalendáře z editoru mzdy nyní dochází k aktualizaci hodin a dnů na docházkových MS nejen ve mzdě, ale i v Předzpracování.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka RELDP - statutární zástupce - generování třetího znaku kódu S

Třetí znak trojmístného údaje se vyplňuje:

• S – Vyplňování údaje S na třetí pozici trojmístného kódu připadá v úvahu naposledy za období do 31. 12. 2013

Nepřichází-li vyplnění třetího údaje v úvahu (nejedná se o shora vymezené situace), uvede se + (znaménko plus).

Doposud jsme pouze upozorňovali měkkou hláškou v případě, že jste ručně vložili na třetí pozici kódu činnosti kód S, ale při automatickém vygenerování se na poslední pozici kód S doplňoval.

Od roku 2014 provedena úprava, která zabezpečila, že již v žádném případě se na třetí pozici Kódu činnosti nebude generovat kód S.


Novinka Novinka – Statistická sestava Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Vytvoření nové statistické sestavy přemístěním Čtvrtletního výkazu práce P2-04 z přehledu Ročních sestav. Novou definici výkazu založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem Prace_2_04. Řádky, které jsou typu Sumace ze MS jsou přednastaveny podle vzoru a obsahují seznam mzdových složek.

Definice výkazu obsahuje dvě záložky, Základní údaje, kde se vyskytuje pouze položka Skupina NACE, kterou je nutné vyplnit, hodnota zůstane přednastavena.

Další záložka obsahuje řádky výkazu. Řádky výkazu systémového typu se týkají Evidenčních stavů zaměstnanců. Tyto řádky obsahují ve vygenerovaném výkazu korekční řádky pro úpravu vypočítaných hodnot.

Řádky Sumace ze MS obsahují přednastavené Mzdové složky podle vzoru

Upozornění: Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat a případně zařadit uživatelské mzdové složky, které nejsou distribuční.

V navigačním stromečku pod statistickými sestavami vznikl přehled P2-04. Přehled obsahuje generované sestavy. Sestavy lze tisknout pomocí tiskového formuláře a generovat xml soubor pro podání výkazu přes zprávy, generování zpráv.

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Nový formulář v přehledu Roční docházka, ČSSZ příloha k žádosti

V přehledu ČSSZ příloha k žádosti přibyla nová definice tiskového formuláře Příloha k žádosti o - (vzor od 1.1.2012) + exekuce. V případě, že zaměstnanci je srážena srážka exekucí, je společně s tiskem formuláře přílohy vytištěna i příloha se seznamem exekučních srážek.


Novinka Úprava - Mzdové konstanty - Limit pohotovost

Vzhledem k legislativní úpravě v roce 2007 není limit 400 hodin platný,

Konstanta se od této verze přestává aktualizovat (automaticky aktualizujeme "legislativní" konstanty).

Pokud nechcete, aby probíhala kontrola na tuto konstantu, nastavte zde nulu.

Pokud chcete, aby probíhala kontrola na jiný počet hodin, nastavte zde tuto hodnotu. Aktualizací konstant zůstane vámi zadaná hodnota zachována.

Nadále kontrolujeme, zda nedošlo k překročení hodin (je-li zadána nenulová hodnota v Konstantách) jak při zadávání ve Výpočtu, tak při Měsíční kontrole mzdových údajů.


Novinka Novinka - Penzijní připojištění, jméno souboru pro přehled srážek připojištění

Přehled Fondy a pojišťovny v Konstantách a číselnících byl rozšířen o pole Vzor názvu souboru. Tato položka slouží pro uživatelskou definici názvu výsledného souboru, kterým odchází přehled srážek připojištění. Při sestavení vzoru lze použít řadu zástupných symbolů, které jsou nahrazovány údaji z databáze. Položka se edituje v editoru fondů a pojišťoven v sekci organizace. Na tlačítko tři tečky u položky je možné vidět výsledný název souboru.
Zástupné symboly musí být uzavřeny mezi znaky < a >. Znaky mimo zástupné symboly <xxxxx> se přenesou do názvu beze změny.

Zástupné symboly jsou: <KodOrg> - jedná se o kód přidělený vlastní organizaci penzijním fondem, kód se uvádí v editoru fondu v sekci Organizace, Kód.

<Ico> - jedná se o IČO vlastní organizace uvedené v číselníku organizací na organizaci 0.

<Rok> - jedná se o rok období, v kterém je odeslán platební příkaz.

<Mesic12> - jedná se o měsíc, v kterém je odeslán platební příkaz. Hodnota měsíce je tvořena dvouznakově a to 01,02-12.

<MesicAB> - jedná se o měsíc, v kterém je odeslán platební příkaz. Hodnota měsíce je tvořena jednoznakově a to 1,2-9 a pak znaky A – 10, B – 11, C - 12.

V rámci zástupného symbolu je možné určit, kolik znaků zleva či zprava se má z hodnoty uložené v databázi použít ve výsledném názvu. K tomuto účelu slouží znaky uzavřené mezi znaky [ a ] a začínají číslicí (možná pouze 1 cifra) a jsou následovány znakem L nebo P. Např. [4L] zkopíruje do názvu 4 znaky z dotažené hodnoty zleva.

Příklad:

Alianz

AXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnavatele, BXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance a CXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance i zaměstnavatele, kde XXXXXXX = zleva prvních 7 znaků IČ zaměstnavatele, M = Platba na měsíc ( leden = 1, únor = 2, ... září = 9, říjen = A, listopad = B, prosinec = C ) a YY = Číslo pobočky 00 ÷ 99.

Vzor názvu souboru by měl vypadat: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00

Výsledný soubor pro generování zprávy za červen 2014 v případě organizace s IČO 77777778 bude vypadat: C7777777.600

Výsledný soubor pro generování zprávy za prosinec 2014 v případě organizace s IČO 77777778 bude vypadat: C7777777.C00

Příklady vzorů pro jednotlivé fondy:
ČSOB PF, a.s.: <Ico[8L]>.<Mesic12>
PF České pojištovny, a.s.: <KodOrg><Mesic12>0
ING Penzijní fond, a.s.: 9<KodOrg[4P]><Rok[1P]><Mesic12><KodOrg[2L]>
Allianz penzijní fond, a.s.: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00
PF Komerční banky, a.s.: K<KodOrg><Rok><Mesic12>.txt
Raiffeisen penzijní společnost: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00


Novinka Úprava - Exekuční srážky běžného a dlužného výživného

Bylo upraveno uspokojování běžného a dlužného výživného v případě třetí (nepřednostní) třetiny. V třetí třetině jsou všechny srážky srovnány ne podle priority (BV, přednostní a nepřednostní), ale podle data doručení. Pokud je tou první srážkou výživné, interně se má uspokojovat vždy v nejvyšší míře běžné výživné, pokud je uspokojeno, dojde řada na dlužné výživné.

V tomto smyslu došlo k úpravě.


Novinka Příloha k žádosti o - atribut Exekuce

Na druhé straně editoru Přílohy nově zatrháváme atribut Exekuce.
Při tisku formuláře tak automaticky vyplňujeme na druhé straně písmeno i) týkající se exekuce (nikoliv insolvence).

K zatržení atributu dojde tehdy, jestliže zaměstnanec má v nabídce Paušály a srážky ve vybraném období zadanou "aktivní" exekuci (tzn. datumově neuzavřenou a nesplacenou)

Nový formulář Přílohy k žádosti - včetně exekucí

Při tisku Přílohy lze zvolit nový formulář Příloha k žádosti (plus exekuce)

Obsah formuláře je naprosto stejný jako původní, ale s tím rozdílem, že jestliže má zaměstnanec uplatňovanou exekuci (tzn. je na druhé straně Přílohy zatržen atribut Exekuce), automaticky dojde k tomu, že se za Přílohou vytiskne seznam jeho exekučních srážek.

UPOZORNĚNÍ

Tento formulář doporučujeme používat vždy - buď zaměstnanec exekuce nemá, potom se další "exekuční" strana nevytiskne, nebo má - a potom tuto přílohu nikdy nezapomenete vytisknout.


Novinka Příloha k žádosti o - Kontaktní údaje

Do editoru Přílohy k žádosti od (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP příloha) se nyní na druhou stranu načítají kontaktní údaje následovně:

- Kontaktní osoba - údaj je načítán z příhlášeného uživatele
- Kontaktní telefon - údaj je načítán z příhlášeného uživatele
- Místo podání - kopíruje se z již dříve vyplněné Přílohy (to bylo i doposud, ale kopírování probíhalo vždy pouze v rámci aktuálního měsíce). Nově se kopíruje údaj i z předchozích měsíců.
Tzn., že fakticky Místo podání zadáte pouze jednou, při první nemoci a dále se vám bude kopírovat do všech následujících měsíců.


Příloha k žádosti o - Formát data

Nově se na tiskovém formuláři do položky "Je u nás zaměstnán od" a "Rozhodné období od, do" tiskne datum v plném formátu, tzn. DD.MM.RRRR


Novinka Příloha k žádosti o - rozhodné období ( počátek rozhodného období spadá do měsíce nástupu zaměstnance)

Jestliže počátek rozhodného období (12 měsíců zpětně) spadal do období vzniku pracovního poměru a zároveň pracovní poměr nezačal první den v měsíci, nebyl počátek rozhodného období uveden na Příloze k žádosti správně.

Např. pracovní poměr vznikl 6.5.2013, položka Sociální pojištění od je vyplněna taktéž na 6.5.2013, na Příloze k žádosti od byl však jako počátek rozhodného období uveden datum 1.5.2013, nikoliv 6.5.2013.

Upraveno.


Novinka Příloha k žádosti o - po ukončení pracovního poměru

Jestliže byla zadávána nemoc nebo mateřské dávky po ukončení pracovního poměru (v ochranné lhůtě), nebylo správně uvedeno rozhodné období, ze kterého se denní vyměřovací základ zjišťuje.

Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě (u ošetřovného ochranná lhůta neexistuje), postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění (pracovní poměr).

Upraveno dle výše uvedeného.

Příklad:

Konec PP 28.5.2014, dne 4.6. 2014 byl uznán práce neschopným, nastoupil na mateřskou...

Bod, od kterého počítáme rozhodné období (tzn. vznik sociální události) není 4.6.2014, ale je to den, který bezrpostředně následuje po ukončení PP, tzn. 29.5.2014.

Rozhodné období je tedy: 1.5.2013 - 30.4.2014


Novinka Příloha k žádosti o - započitatelé příjmy po ukončení pracovního poměru

Jestliže byla zadána nemoc nebo mateřská dovolená po ukončení pracovního poměru, tzn. v ochranné lhůtě, nebyly do Přílohy k žádosti o správně načítány započitatelné příjmy.

Nyní je nově určováno rozhodné období a tudíž i započitatelné příjmy, které se k rozhodnému období vážou.

Stěžejní pro určení rozhodného období u nemocí a mateřských dávek v ochranné lhůtě je den po ukončení pracovního poměru, tento den se bere jako "den vzniku sociální události". Od tohoto data se správně načítají jak údaje datumové (Rozhodné období od, do) , tak finanční (Započitatelné příjmy).


Novinka Příloha k žádosti o - kontrola souladu údajů mezi Výpočtem a Přílohou

V přehledu Výpočet mzdy, Roční docházka (pravá myš), ČSSZ - žádost o DNP tisknete Přílohu k žádosti o nemocenské dávky.

Jestliže jste již jednou Přílohu zobrazili a následně udělali nějakoku změnu ve Výpočtu (např. jste změnili Číslo rozhodnutí, doplnili jste v měsíci nástupu nějakou odměnu apod.), provedené změny se do Přílohy automaticky nepromítly. Museli jste spustit aktualizaci Přílohy, tedy, pokud jste si na to právě vzpomněli.

Nyní je algoritmus upraven tak, že pokud již je vytvořená Příloha (tzn. vstoupili jste již do nabídky ČSSZ - žádost o DNP) a vy následně provedete nějakou změnu, při opětovném vstupu do nabídky ČSSZ - žádost o DNP jste upozorněni hláškou na to, že některé Přílohy nejsou aktuální.

Hláška:
"Existují neaktuální přílohy k žádosti. Chcete všechny přílohy zaktualizovat?"

Jestliže odpovíte Ano, Přílohy se zaktualizují na základě zadaných dat.

Všimněte si také, že v přehledu Příloh se na první pozici objevil sloupec A (Aktuální) - jehož zatržení/nezatržení identifikuje aktuálnost dané přílohy.


Novinka Starobní důchodce - sleva na poplatníka

Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů dochází k tomu, že:

- již neplatí, že právo na slevu na poplatníka nemá ten zaměstnanec, který je k 1.1.RRRR poživatelem starobního důchodu

Se starobními důchodci se nyní pracuje z hlediska slevy na poplatníka naprosto stejně jako s ostatními zaměstnanci.

Z programu proto zmizely hlášky, upozorňující vás na to, že zadáváte slevu na poplatníka pro zaměstnance, který k 1.1. je poživatelem starobního důchodu.

Hlášky se zobrazovaly ve Mzdových údajích (při zadání slevy) a dále ve Výpočtu (při založení mzdy).


Novinka ÚPRAVA - Kontrola datování změn při založení 1. ostrého období

Nyní se při založení 1. ostrého období přednastaví defaultní nastavení platnosti i při datovaných legislativních změnách, které vznikly po vygenerování databáze.


Novinka Úprava kontrol v editoru mzdových údajů v případě pracovních poměru DPČ, DPP a Statutární zástupce

Nyní jsou vypnuty následující kontroly v případě pracovních poměru DPČ, DPP a Statutární zástupce

1. Mzdové údaje
- V editoru mzdové údaje se při zadání ukončení pracovního poměru nepřepočítává nárok na dovolenou, pokud je nárok nulový - Při přiřazení / změně mzdového kalendáře se od nynějška nepřepočítává nárok na dovolenou, pokud je nárok nulový


Novinka Novinka - Generátor mzdových sestav rozšířená funkcionalita PREPSTAV

Odteď je možné v rozšiřující funkci PREPSTAV použít nové parametry "D , S , P", pomocí kterých se přepočtené stavy dají zobrazit ještě jemnější a to i za jednotlivé skupiny druhů PP:

 • D = skupina druhu PP "dohoda"
 • S = skupina druhu PP "statutární"
 • P = skupina druhu PP "pracovní poměr"

Příklad č. 1:
Evidenční stav dohodářů ke konci měsíce bez vyňatých z ES

řešení:
PREPSTAV ("E", "K", "B", "D")

Poznámka: Rozšiřující funkce PREPSTAV lze stále použít i bez nových parametrů jako dosud.

Příklad č. 2:
Přepočtený stav na začátku měsíce bez vyňatých z ES nehledě na skupinu druhů PP

řešení:
PREPSTAV ("E", "K", "B")

Podrobnější informace k rozšiřujícím funkcím najdete v naší příručce na webu


Novinka ÚPRAVA - rušení zaměstnance a mzdových údajů

A. Pokud uživatel potřebuje z číselníku Zaměstnanci vymazat zaměstnance tak se při mazání kontrolují tři okruhy evidencí, v nichž mazaný zaměstnanec může mít vazby, načež je uživatel upozorněn hláškou:
"Zrušením záznamu dojde ke zrušení všech mzdových údajů zaměstnance. Pokračovat?"

Mazání kontroluje následující okruhy:
1. pokud jsou vazby pouze v modulu Mzdy - systém Helios Orange maže všechny vazby automaticky (např. ELDP, Dokumenty a pod.).

2. pokud jsou vazby v personálních přehledech (modul Personalistika, Bankovní spojení, Kontakty a pod.), Tak systém Helios Orange zahlásí, ve kterém personálním přehledu tato vazba je a uživatel musí tuto vazbu sám zrušit, pokud chce zaměstnance vymazat, například se zobrazí hláška:
"Existují kontakty na zaměstnance. Záznam nelze zrušit."

3. pokud jsou vazby v ostatních modulech (např. Pokladna, Účetnictví a pod.), Tak systém Helios Orange zahlásí:
"Na záznam jsou navázány další údaje - nemožné smazat!"

V procesním okně po stisku klávesové zkratky "Ctrl + Num +" nad řádkem výsledku se zobrazí informace, ve které tabulce se vazba nachází.

B. Pokud uživatel potřebuje ze Mzdových údajů vymazat mzdovou kartu zaměstnance, tak se při mazání mzdových údajů smažou i Hlášení změn ZP (nehledě nato, zda jsou vyexportovaná) načež je uživatel upozorněn hláškou:
"Zrušením záznamu dojde ke zrušení všech mzdových údajů zaměstnance. Pokračovat?


Novinka Mzdové údaje - vazba na pomocné číselníky

Nad přehledem Mzdové údaje vznikly nové vazby, které si můžete zobrazit pomocí nástroje Nastav.

Význam těchto vazeb spočívá zejména v tom, že k jednotlivým atributům (Druh mzdy, Kategorie...) lze zobrazit také jejich název, jestliže je v číselníku vyplněn.

Jestliže budete chtít např. zobrazit Kagegorii a její bližší popis, zvolíte v Nastav položku Kategorie (ze složky Mzdové údaje) a dále ze složky Výběrových kritérií zvolíte Výběrová kritéria - popis.
Jedná se o:

- Výběrová kritéria - Druh mzdy - Výběrová kritéria - Kategorie - Výběrová kritéria - Výplatní středisko - Výběrová kritéria - Mzdový útvar - Výběrová kritéria - Mzdová účetní - Výběrová kritéria - Mistr

Jestliže máte některá třídící hlediska přejmenována (nabídka Konstanty a čísleníky, Měny a Kritéria, Názvy třídících hledisek), změní se názvy i u výběrových kritérií v Nastav.


Novinka Novinka - Přepočtené stavy za období - nové stavy

Nad přehled Stavy za období přibyly do Nastav nové sloupečky:

 • Evidenční stav bez vynětí, dohod a statutárů - průměrná hodnota
 • Evidenční stav bez vynětí, dohod a statutárů - průměrná hodnota v zahraničí


Novinka Úprava - Dovolená - zobrazení zůstatků

V přehledu Výpočet mzdy - Roční docházka - Dovolená - zobrazení zůstatků se v případě, že byla provedena individuální uzávěrka zaměstnance načítalo čerpání dovolené dvakrát. Upraveno.

(Ve Mzdových údajích byla údaje týkající se dovolené v pořádku.)


Novinka Skupina druhů pracovních poměrů

Nad přehledem Zaměstnanci a Mzdové údaje vznikl atribut Skupina druhů PP.

Tento atribut "seskupuje" druhy pracovních poměrů do skupin dle níže uvedených podmínek (v závorce uvedeny čísla druhů pracovních poměrů):

 • 1. Pracovní poměr (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10)
 • 2. Dohoda (9, 13,)
 • 3. Statutár (11,12,14)
 • 0=hlavní na dobu neurčitou
 • 1=hlavní na dobu určitou
 • 2=vedlejší na dobu neurčitou
 • 3=vedlejší na dobu určitou
 • 4=souběžný na dobu neurčitou
 • 5=souběžný na dobu určitou
 • 6=členský poměr k družstvu
 • 7=příležitostné zaměstnání
 • 8=učňové
 • 9=dohoda o pracovní činnosti
 • 10=vedlejší pracovní činnost
 • 11=majitel firmy
 • 12=statutární zástupce firmy
 • 13=dohoda o provedení práce
 • 14=komanditista

Tento atribut usnadní filtrování zaměstnanců podle skupin druhů pracovních poměrů.


Novinka Nárok na stravenky v případě zkrácených pracovních poměrů

Jestliže byly stravenky zadávány zaměstnancům se zkráceným úvazkem (ve Mzdových údajích byl přiřazen klasický osmihodinový kalendář a v položce Týdenní úvazek bylo vyplněno např. 20 hodin, Denní úvazek např. 4 hodiny), nedocházelo ke správnému odečtu dnů nepřítomnosti z celkového nároku na stravenky.

Nápočet dnů nepřítomností a pracovních cest pro stravenky byl upraven tak, aby se u zkráceného úvazku (pravidelná pracovní doba s Denním úvazkem ve Mzdových údajích nižším, než na kalendáři) porovnával minimálni počet hodin a hranice hodin pro více stravenek za den s denním úvazkem ze Mzdových údajů, nikoliv s fondem pracovní doby v kalendáři.


Novinka Stravenky - úprava funkcionality

Vzhledem k tomu, že někteří zákazníci požadovali, aby bylo možné stravenky počítat na základě docházky nikoliv předchozího měsíce, ale měsíce, kdy se počítají mzdy, byla upravena funkcionalita stravenek následujícím způsobem:

1. nabídka Sady stravenek

V nabídce Konstanty a číselníky, Sady stravenek přibyl nový atribut Srazit ze mzdy za období. Atribut může být nastaven na Vybrané nebo Předchozí období.

a)Jestliže budete chtít počítat stravenky na základě docházky předchozího měsíce, budete:

 • stravenky zpracovávat v aktuálním období
 • v Sadě stravenek bude nastaveno:
  • Určení fondu PD - Předchozí období
  • Srazit ze mzdy - Vybrané období

Příklad:
Zpracováváte mzdy za srpen 2014, nepřítomnosti chcete brát z docházky měsíce července, který je již uzavřený. Stravenky zpracovávate v období srpen 2014, který je měsícem aktuálním.

b) Jestliže budete chtít počítat stravenky na základě docházky aktuálního měsíce, budete:

 • stravenky zpracovávat v běžném období
 • v Sadě stravenek bude nastaveno:
  • Určení fondu PD - Předchozí období
  • Srazit ze mzdy - Předchozí

Příklad:
Zpracovávate mzdy za srpen 2014, nepřítomnosti chcete brát z docházky měsíce srpna.
Stravenky zpracovávate v období září 2014, který je měsícem běžným.


2. nabídka Stravenky

Nové je nyní pojmenován atribut, který určuje, že stravenky byly uzavřeny pro zpracování - jedná se o atribut Uzavřeno (první atribut v přehledu Stravenek)

Jestliže v nabídce Stravenky zvolíte akci Uzavření stravenek - znamená to, že stravenky jsou připraveny k tomu, aby se srazily ze mzdy. Atribut U se zatrhne,

Jdete do výpočtu:

- pokud ještě nebyla zaměstnanci vypočítaná mzda, při vytvoření mzdy se do výpočtu automaticky promítne srážka za stravenky. V přehledu Stravenky se zatrhne také atribut S - sraženo ze mzdy.
- pokud již byla zaměstnanci vypočítaná mzda, mzda je po uzavření stravenek označená jako Změna x MS - tento stav vás informuje o tom, že jste uzavřeli stravenky, ale tyto stravky se, vzhledem k tomu, že již byla vypočítaná mzda, automaticky do výpočtu nedostaly. V tomto případě musíte ve Výpočtu spustit akci Přepočet mezd - chybné. Následně se v přehledu Stravenky zatrhne atribut S - sraženo ze mzdy.


3. Kontroly při uzavírání stravenek

Při uzavírání stravenek program kontroluje: Jestli v měsíci, ve kterém mají být stravenky sraženy (Přechozí nebo Aktuální období):

 • nebyly vygenerované platební příkazy nebo vygenerovány předkontace - jestliže ano, jste na tuto skutečnost upozorněni měkkou hláškou
 • nebyla uzavřena mzdová karta zaměstnance nebo nebylo uzavřeno mzdové obodbí (pokud se sráží do Předchozího období) - jestliže ano, program nedovolí uzavření stravenek provést

4. Kontroly po uzavření stravenek

Jestliže jsou již stravenky uzavřené a jedná se o sadu stravenek, kde je nastaveno Srážet ze mzdy - Předchozí období (tzn. bere se v úvahu aktuálně zpracovávaná docházka) - existují následující kontroly:

- Ve Výpočtu a v Předzpracování program po uzavření stravenek nedovolí zadat, upravit nebo zrušit docházkovou mzdovou složku (protože by došlo k výpočtu jiného nároku na stravenky), ostatní typy mzdových složek, které neovlivňují výpočet stravenek je možné zadat, upravit, zrušit. - V nabídce Pracovní cesty nedovolí zadat, upravit nebo zrušti Pracovní cestu

5. Pracovní cesty

V položkách Datum od a Datum do se nyní přednastavuje k vyplnění aktuálně zpracovávaný měsíc (nikoliv měsíc kalendářní jako doposud)


Novinka Účtování mezd - vazba na Doplňující údaje

Do nabídky Výpočet mzdy, Účtování mezd byla do Nastav doplněna vazba na Doplňující údaje.


Novinka Úprava - Datum ukončení vzdělání

V případě zadání údaje vzdělání v přehledu vzdělání v doplňujících údajích bylo vyžadováno datum ukončení vzdělání. Nyní je kontrola změkčena. Při nevyplněném datumu jste upozorněni, že datum je prázdné a zda chcete pokračovat nebo ne.

Upozornění: V případě mezd ve veřejné správě je nutné mít datum ukončení vzdělání vyplněno.


Oprava Účtování mezd – Zákonné pojištění zaměstnavatele, účtování do následujícího období.

V případě nastavení účtování zákonného pojištění zaměstnavatele do následujícího období docházelo k tomu, že datum případu nebylo v kalendářním měsíci, který má 31 dnů, vždy konec měsíce.

Opraveno


Oprava RELDP - opravný ELDP v případě dohody o provedení práce nebo pracovního poměru malého rozsahu

V případě, že uživatel chtěl vytvořit opravný ELDP k pracovnímu poměru dohoda o provedení práce nebo k pracovnímu poměru malého rozsahu, nešel REDLP založit. Chyba byla v kontrole na výši hranice příjmů 10000 nebo 2500 ve vybraném období na příslušný typ pracovního poměru.

Opraveno


Oprava Oprava - Mzdové konstanty - Poštovní poukázky typu B

Položka Do vlastních rukou ve Mzdových konstantách na záložce Měny, Kritéria byla upravena dle ceníku české pošty na 8 Kč. Položka se změní v případě ruční aktualizace mzdových konstant (Mzdové období akce místní nabídky Aktualizace mzdových konstant, Standardní) nebo automaticky na konci roku 2014.


Oprava Oprava - Měsíční exporty za organizaci - Chyba v nástroji Nastav

V případě zařazení položky ze sekce Zdravotní pojišťovny do přehledu Měsíční exporty za organizaci pomocí nástroje Nastav, objevila se chybová hláška

SQL 4104,16 - The Multi - part identifier "TABZDRPOJ.KOD" Could not be bound

Opraveno


Verze 2.0.2014.0604 ze dne 18.07.2014

Novinka NOVÝ ODPOČET ZE ZÁKLADU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 1. 7. 2014

Od 1.7.2014 dochází ke zvýšení platby státu za "státní" pojištěnce z částky 5 829 Kč na 6 259 Kč.
Mění se tedy částka, která se za určitých podmínek odpočítává od vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.
Nárok na odpočet se týká pouze těch zaměstnavatelů, kteří splňují podmínky uvedené v par. 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.:

Nárok na uplatnění odpočtu může použít zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením
Tento odpočet lze uplatnit jen u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod
Odpočet je možné provést i v případě, kdy výše uvedené skutečnosti netrvají celý měsíc

Z HLEDISKA PROGRAMU HELIOS ORANGE

a) Automatická změna
Vzhledem k tomu, že aktualizace konstant probíhá automaticky pouze při Roční uzávěrce, je tuto změnu v průběhu roku nutné provést následujícím způsobem:
Vstoupíte do nabídky Mzdové období
Stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte Aktualizace konstant - Standardní
Aktualizace proběhne od období 07/2014 do konce roku.
POZOR!
Aktualizaci proveďte před tím, než začnete počítat mzdy za měsíc červenec 2014

b) Ruční změna
Jestliže chcete provést úpravu konstanty, aniž byste instalovali novou verzi (verzi vyšší než 2.0.2014.0603) je to možné a sice následujícím způsobem:
Vstoupíte do nabídky Konstanty a číselníky na měsíc červenec (v pravé části obrazovky)
Otevřete konstanty a vstoupíte na záložku DNP a pojištění, 2 - Zdravotní pojištění, Plátce pojištění stát
Provedete ruční opravu částky a formulář uložíte pomocí tlačítka OK.

POZOR!
Ruční úpravu proveďte ještě před tím, než začnete počítat mzdy za měsíc červenec 2014.


Oprava Oprava - Statistické výkazy - ISP 2014

Při načítání sumačních položek AA0144 a AA0150 v části za zaměstnance byla chybně přičítána hodnota Příplatku za práci ve svátek zúčtovaný k výplatě AA0146. Kontrolní program ISP hlásil chyby

Celkové příplatky (AA0150) se nerovnají součtu dílčích složek (AA0146, AA0151, AA0153, AA0154, AA0156, AA0239, AA0240, AA0603, AA1596, AA1597, AA1592, AA1593)

a následně tato chyba způsobuje další chybu

Celkový plat (AA0144) se nerovná součtu dílčích složek (AA0145, AA0146, AA0147, AA0148, AA0160, AA0162, AA0150, AA0157, AA0163, AA0161 a AA0158)

OpravenoVerze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka Novinka – Statistická sestava ISP pro rok 2014

Na základě nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech se pro rok 2014 upravuje struktura výkazu ISP

 • Dochází ke zrušení nepotřebných údajů
 • Dochází k vykazování některých údajů v hodinách místo ve dnech pro zpřesnění výstupu z Informačního systému o průměrném výdělku a pro synchronizaci s obdobnými daty za mzdovou sféru sbíranými MPSV
 • Dochází k zařazení nově požadovaných údajů.

Podrobnější informace o změnách najdete na stránkách http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/is-o-platech

Podání výkazu ISP 2014 je řešeno novou definicí výkazu. Novou definici výkazu založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem ISP_CZ_2014. Řádky, které jsou typu Sumace ze MS a existovaly již v minulé definic ISP, jsou naplněny mzdovými složkami z původní definice výkazu ISP.

V definici existují nové položky typu Sumace ze MS na nich je v případě potřeby nutné přes akci místní nabídky Mzdové složky a v přehledu přes tlačítko Přidat zařadit mzdové složky, které se do položek načítat.

 • AA0161 Odměna za pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě
 • AA0749 Příplatky ostatní přiznané
 • AA0750 Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě
 • AA1587 Počet hodin nemoci bez nemocenského
 • AA1598 Specializační příplatek pedagogického pracovníka přiznaný
 • AA1593 Specializační příplatek pedagogického pracovníka zúčtovaný
 • AA1592 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
 • AA1595 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí přiznaný
 • AA1596 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí zúčtovaný
 • AA1597 Příplatek za rozdělenou směnu
 • AA0603 Příplatek za práci v noční době

Upozornění: Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat.

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Novinka – Doplňující údaje, položky pro ISP 2014

V doplňujících údajích zaměstnance na záložce 1 - Osobní údaje v sekci [2] Zaměstnání přibyly nové položky, které je nutné mít v případě podání ISP v roce 2014 vyplněny. Jedná se:

Stupeň řízení - v případě, že zaměstnanec je vedoucím pracovníkem, nestačí mít zatrženou položku Vedení zaměstnancům ale zároveň určit stupeň řízení v rozmezí 1 - 4. Nelze zadat stupeň řízení, pokud není zatržena položka Vedení zaměstnanců.
Skupina MZV (Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů) - v případě, že zaměstnanec pracuje ve ztížených pracovních podmínkách, je nutné určit o jakou míru vlivu se jedná v rozmezí I. - V. (NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb.)

Upozornění: Údaje není nutné mít vyplněny ve všech obdobích roku 2014 pro podání výkazu ISP za první pololetí. Je nutné mít údaje vyplněny v období červen 2014 a další období.


Novinka Druhy výdělečné činnosti - kontrola na druh pracovního poměru

U Druhu pracovního poměru Statutární zástupce umožnit zadat také následující Druhy výdělečných činnosti:

 • 22=jednatel, komanditista
 • 23=společník
 • 38=prokurista
 • 39=členové kolektivních orgánů právnických osob
 • 40=likvidátor

Rozšířena množina Druhů výdělečné činnosti.


Novinka Hromadné změny nad mzdovými složkami

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové složky lze nyní přes pravé tlačíto myši zvolit akci Hromadné změny.

Protože se jedná o změny, které mohou mít zásadní vliv na výpočet mzdy, jste vyzváni k zadání systémového hesla. Teprve po jeho zadání můžete změny provádět.

Změny lze rozdělit do dvou skupin:

1. Můžete provádět změny jednotlivých atributů mzdových složek (např. nastavení toho, zda se mzdová složka má započítat do Hrubé mzdy apod.)

2. Můžete provádět změny, resp. nastavení kontací mzdových složek.

Aby se změny provedly, musíte:

 • označit mzdové složky, u kterých chcete změnu provést
 • spustit akci Hromadné změny
 • zadat systémové heslo
 • zvolit požadovanou změnu
 • zatrhnout u datné položky atribut Změnit
 • potvrdit formulář tlačítkem OK


Novinka Výkaz P1-04 - úprava načítání evidenčních stavů zaměstnanců, zaokrouhlování

Do řádků výkazu, kde se načítají evidenční počty zaměstnanců se nově nezapočítávají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

V řádcích 201-205 jsou hodnoty zaokrouhleny na celá čísla.


Novinka Výkaz P1-04 - řádek 514

V definici řádku 514 jsou chybně uvedené mzdové složky, které se do řádku načítají.

V definici řádku 514 mají být uvedeny tyto distribuční mzdové složky:

690,691,700,701

Pozor!

Popsaná úprava se týká nově vzniklých databází (firem), nikoliv již existujících databází.

Před vytvořením sestavy za leden - červen zkontrolujte nastavení řádku 514, případně ho upravte na základě výše uvedeného.


Novinka P1-04 - Ŕádky 601 a 602

Do výkazu P1-04 opravit nastavení distribučním mzdových složek na řádky R601 a R602.

Řádek 601 - mzdové složky 431,432
Ŕádek 602 - mzdová složka 451.

Doposud bylo chybné nastavení:

Řádek 601 - mzdové složky 432, 451
Ŕádek 602 - mzdová složka - žádné.

Správně nastavené mzdové složky budou až v nově vytvořených databázích (firmách).

POZOR!

Před tím, než začnete generovat výkaz za leden - červen zkontrolujte nastavení těchto řádků (601,602).


Novinka P1-04 - Kontrola na vygenerované předkontace

Většina údajů, které se ve výkazu zobazují jsou načítány z vygenerovaných předkontací. Jestliže nebyly vygenerovány předkontace, sestava se vytvořila, ale uživatel neměl informaci o tom, že za určité mzdové období údaje nebyly načteny (protože nebyly vygenerovány předkontace)

Před vytvořením sestavy P1-04 se nyní kontroluje, zda za referenční období byly vygenerovány předkontace.

Pokud nikoliv, objeví se "tvrdá" hláška, která znemožní sestavu vytvořit.

"Za období MM/RRRR nebyly vygenerovány předkontace. Údaje nebyly načteny. Nejdříve vygenerujte předkontace"

Za uvedené období vygenerujte předkontace a poté vytvořte sestavu P1-04 znovu.


Novinka Nastavení řádků R132 a R304

1) Bylo změněno nastavení řádku R132 ze systémového na Sumaci ze mzdových složek

2) Do řádku R304 se nyní načítají údaje pouze za PEDAGOGICKÉ pracovníky


Novinka Výkaz P1-04 - upravit nápočet řádků 340, 342, 343

Upraven nápočet u řádků 340, 342 a 343, aby se při výpočtu stavů zaměstnanců a platů zaměstnanců zohledňoval atribut Vedení zaměstnanců.


Novinka Pravděpodobný průměrný výdělek

Jestliže je v měsíci nástupu zadána mzdová složka, která se má vypočítat průměrem, dojde automaticky k výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku.
Výpočet probíhá na základě nastavení konstanty v nabídce DNP a pojištění, Dávky nemocenského pojištění, Výpočet PPHV. Tento algoritmus probíhal správně.

Jestliže v měsíci nástupu nebyla zadaná mzdová složka placená průměrem a tudíž nedošlo k výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku, měla pravděpodobný průměrný výdělek vypočítat první měsíční uzávěrka. K tomu však ne vždy došlo.

Aby přepočet při měsíční uzávěrce probělhl, musí být u zaměstnance zatržen atribut - Přepočítávat měsíčně (lze zobrazit přes nástroj Nastav, Mzdové údaje).

Zatržení se správně nastavuje programem automaciky. Chyba však spočívala v tom, že v případě, že uživatel vstoupil do Mzdových údajů (aniž by provedl jakoukoliv změnu), nastavení atributu se "samo" změnilo.

Jednalo se o chybu nového editoru.

Nyní již je chování atrinbutu v pořádku, tzn. že v podstatě nemůže nastat situace, kdy bude průměr na dovolenou nulový:

 • buď je automaticky vypočítán při zadávání mzdové složky proplácené průměrem
 • nebo jej vypočítá měsíční uzávěrka na základě automaticky správně nastaveného atributu Přepočítávat měsíčně
 • nebo je vypočítán kvartální uzávěrkou


Novinka RELDP - kód činnosti P

V případě, že je po skončení zaměstnání vyplácen dodatečný příjem zaměstnanci, který je zaměstnán na Dohodu o provedení práce nebo se jedná o Zaměstnání malého rozsahu, nesmí se v RELDP vytvářet další řádek s kódem P.
Příjmy u těchto druhů výdělečné činnosti jsou považovány za příjmy, které spadají do kalendářního měsíce, v němž zaměstnání skončilo.

Pokud se jedná o zaměstnance, který má vyplněn Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce nebo má ve Mzdových údajích na záložce Sociální pojištění zatržen atribut Malý rozsah a tomuto zaměstnanci je zúčtován příjem po skončení zaměstnání, potom:

 • V RELDP existuje již pouze jeden řádek
 • Již není vyplňován kód P
 • Příjmy po ukončení zaměstnání jsou načteny do měsíce, kdy byly vyplaceny (tzn. do měsíce po ukončení zaměstnání). Lze zkontrolovat v detailu řádku RELDP (RELDP, záložka Průběh pojištění).

POZOR!

Vzhledem k tomu, že dodatečně zúčtované příjmy načítáme do měsíce zúčtování, je v rámci kalendářího roku vše v pořádku, na RELDP se zobrazuje sumační částka Vyměřovacích základů.

V případě, že se jedná o zúčtování dodatečných příjmů tzv. "přes roky", tzn. např. zaměstnanec ukončí pracovní poměr (DPP nebo Zaměstnání malého rozsahu) v prosinci a dodatečný příjem je mu zúčttován v lednu, je nutné RELDP upravit ručně pomocí položky Korekce u Vyměřovacíh základů. V případě, že by byl RELDP za předchozí rok již odeslán, je nutné vytvořit opravný RELDP.

Podmínky pro to, aby se dodatečně zúčtovaný příjem na RELDP načetl jsou stejné jako doposud, tzn. musí se jednat o příjem, který zakládá účast na sociálním pojištění (u Dohody o provední práce je příjem vyšší než 10 000 Kč, u Zaměstnání malého rozsahu o příjem vyšší než 2 500 Kč).

POZOR!

Aby se výše uvedené projevilo u již existujících RELDP je nutné spustit Přepočet vybraných RELDP.

V přehledu RELDP si pomocí nástroje Nastav vyfiltrujete Druh pracovního poměru = Dohoda o provedení práce, případně Zaměstnání malého rozsahu je zatrženo.

Jestliže víte, že u těchto zaměstnanců nebyly dělány žádné korekce, lze spustit Přepočet RELDP - Od počtátku roku s výmazem.
Jestliže víte, že jste u těchto zaměstnanců dělali korekce, spustíte Přepočet RELDP - Od počátku roku (původně zadané korekce v RELDP zůstanou akcí nedotčeny)


Novinka Krácení praxe dle vzdělání

V případě, že u dosaženého vzdělání nebyl vyplněn atribut Ukončeno, docházelo k chybnému krácení praxe dle vzdělání.

Nyní je v případě zadávání vzdělání atribut Ukončeno povinný a krácení praxe dle vzdělání je provedeno správně.


Novinka Novinka - Akce Aktualizace číselníku MZ podle legislativy

Nyní je spuštění akce Aktualizace číselníků MZ podle legislativy nad přehledem Mzdové složky nutné potvrdit globálním heslem.


Novinka Novinka - Aktualizace mzdových složek podle legislativy

Nad přehledem Mzdové složky je akce Aktualizace mzdových složek podle legislativy rozšířena na 2 dílčí akce:

1. pouze distribuční
2. distribuční i uživatelský

Pro použití těchto akcí je nutné zadat globální heslo.

Doposud akce Aktualizace mzdových složek dle legislativy aktualizovala distribuční a zároveň uživatelské mzdové složky, pokud měli na sobě přiřazenu referenční mzdovou složku.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud již proběhla aktualizace distribučních mzdových složek, následná aktualizace uživatelských mzdových složek již neproběhne. Uživatel si může rozdíly v nastavení mzdových složek distribučních a uživatelských zjistit pomocí akce Porovnání. V případě potřeby přenesení distribuční mzdové složky do číselníku uživatelských mzdových složek uživatel použije tlačítko Nový (tl. zkratka F2).


Novinka ZMĚNA - Dosažené vzdělání - ukončené

Při ukládání editoru Dosažené vzdělání byla zapnuta tvrdá kontrola na vyplnění položky Ukončené.


Novinka Novinka - Nová distribuční mzdová složka Bonus dny

Při generování nové databáze přibyla do číselníku Mzdové složky a Mzdové složky - distribuční nová MZ 243 - Bonus dny. Tato mzdová složka byla doplněna i do definice statistické sestavy s kódem ISCP_SK_2012 a UNP_SK_2012 a Práce 2-04.

Mzdovou složku 243 - Bonus dny použijete v případě poskytování bonusových dnů placeného volna zaměstnancem, tzv.. sick days. Nárok na takové bonusové dny zadáváte konkrétním zaměstnancům do jejich Mzdových údajů na záložku Zařazení podzáložku Mzdové parametry sekce [5] Bonus dny, odbory.

Přehled o nároku, čerpání a zůstatku bonus dnů si můžete vytvořit přímo nad přehledem Mzdové údaje pomocí tlačítka Nastav zobrazením sloupečků:

 • Bonus dny - nárok
 • Bonus dny - čerpání
 • Bonus dny - zůstatek

UPOZORNĚNÍ: Pro doplnění nové mzdové složky do nedojde ke zpřísnění databází do číselníku Mzdové složky - distribuční může uživatel použít akci Aktualizace mzdových složek / pouze distribuční.

Pro přenos distribuční mzdové složky do číselníku Mzdové složky může použít uživatel tlačítko Nový (tl. zkratka F2).

Pokud v uživatelském číselníku Mzdové složky existuje tato nová MZ pod číslem 243, tak ji doplníte:

 • Definice statistických sestav ISCP_SK_2012 a UNP_SK_2012 spuštěním akce Doplň definici sestav
 • Definice statistické sestavy Práce 2-04 v dialogu před tiskem na příslušném řádku stlačením tlačítka "D"


Novinka Novinka - Výpočet mzdy - celková cena práce

Nad přehled Výpočet mzdy přibyl nový sloupeček Celková cena práce. Uživatel si může tento sloupeček zobrazit v přehledu Výpočet mzdy pomocí tlačítka Nastav.


Novinka Úprava - Generátor mzdová sestava typ Konta - typ 2 - export do excelu

Nad výpočtem generátorové mzdové sestavy typ Konta - typ 2 byla upravena akce MS Office / MS Excel (formátování), tak aby číselné hodnoty> 999.999.999 byly do excelu vyexportovaná jako sumovatelná čísla a ne jako řetězec znaků ..


Oprava RELDP - Dohoda o provedení práce (DPP), Zaměstnání malého rozsahu (MR)

Jestliže byl první měsíční uzávěrkou vytvořen RELDP na DPP nebo MR, poté došlo ke zrušení měsíční uzávěrky a následně byla zadána DPP nebo MR s částkou, která nezakládá účast na sociálním pojištění, nebyl RELDP vytvořen správně.
Do RELDP se v tomto případě načítal řádek s nulovými hodnotami, správně však RELDP neměl být vytvtořen vůbec (nevznikla účast na sociálním pojištění).

Opraveno.


Oprava Oprava - Chyba v editoru ČSSZ - Příloha k žádosti o DNP

Při změně editoru do nového vzhledu byly chybně nastaveny formáty položek na záložce Strana - 2 Pracovní volno od - do a Nastupuje PPM Narozeno dne.

OpravenoVerze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Novinka - Mzdové údaje Druh výdělečné činnosti

Druh výdělečné činnosti, který je povinným údajem při komunikaci s ČSSZ a zadání takové položky v editorech Oznámení na OSSZ a Ročních ELDP se prováděl odděleně. V editoru mzdových údajů pro byly druhy výdělečné činnosti zobrazeny pro porovnání.

Tento systém byl změněn. Ve mzdových údajích na záložce Odvody, Sociální pojištění byly položky týkající se druhu výdělečné činnosti nahrazeny atributem Druh výdělečné činnosti. Položka je editační a slouží pro zadání druhu činnosti, který bude použit pro komunikaci s ČSSZ ihned při zadání pracovního poměru.
Položka je povinná pokud se jedná o pracovní poměr, který je ve stavu nebo je vyňat z evidenčního stavu a položka Sociální pojištění je nastavena na hodnoty počítat nebo počítat od hranice.

Při generování Oznámení na OSSZ nebo při generování Ročního ELDP se do položek druhy výdělečné činnosti v těchto přehledech dosadí druh činnosti uložený ve mzdových údajích. V těchto přehledech jsou tyto položky stále editační, je možné je měnit. Pokud však jsou hodnoty v těchto položkách rozdílné, jste při uložení editorů přes tlačítko OK upozornění hláškou, o rozdílu hodnot a jaké ty hodnoty jsou. Máte možnost pokračovat stisknutím tlačítka Ano.

Při uzavírání editoru mzdových údajů je zařazena validace na povolené kombinace druhu pracovního poměru a druhu výdělečné činnosti. Například při druhu pracovního poměru "hlavní na dobu neurčitou" a druhu výdělečné činnosti dohoda o pracovní činnosti jste upozorněni na chybné zadání hláškou.

Kód činnosti neodpovídá druhu pracovního poměru. Pokračovat Ano, Ne.

V případě, že více pracovních poměrů jednoho zaměstnance (kontrola dle RČ) má zadán totožný druh výdělečné činnosti, jste při uzavírání editoru upozorněni hláškou

Zadaný kód činnosti již existuje na jiném pracovním poměru zaměstnance! Pokračovat Ano, Ne.

V přehledu mzdových údajů přes nástroj Nastav je možné do zobrazovaných položek zadat sloupce

 • Druh výdělečné činnosti – položka uložená ve mzdových údajích ze záložky sociální pojištění.
 • Výdělečná činnost (Oznámení) – počítaný atribut, zobrazuje výdělečnou činnost na vygenerovaném oznámení na ČSSZ.
 • Výdělečná činnost (RELDP) – počítaný atribut, zobrazuje výdělečnou činnost na vygenerovaném ročním ELDP.

Pomocí těchto položek je možné vytvořit kontrolní sestavu v přehledu mzdových údajů.

Upozornění:
Při instalaci nové verze dojde k naplnění položky druh výdělečné činnosti v přehledu mzdových údajů. Změnový skript za každý pracovní poměr dohledá poslední roční ELDP a podle prvního znaku v položkách průběhu pojištění položku ve mzdových údajích doplní. Pokud takový roční ELDP nenajde, dohledává, zda neexistuje pro pracovní poměr oznámení na ČSSZ, pokud ano položku ve mzdových údajích doplní. Pokud nenajde ani roční ELDP ano oznámení na ČSSZ atribut nechá prázdný a je nutné doplnit ručně. Je nutné zkontrolovat takto doplněný druh výdělečné činnosti na kartách mzdových údajů.


Novinka Novinka - Mzdové údaje Druh výdělečné činnosti – automatické předvyplnění hodnoty

Společně s úpravou druhu výdělečné činnosti vznikl mechanizmus přiřazení druhu výdělečné činnosti podle druhu pracovního poměru a počtu stejných pracovních poměrů zaměstnance.

Mechanizmus předvyplnění druhu výdělečné činnosti probíhá podle zadaného druhu pracovního poměru, hledají se pracovní poměry se stejným druhem pracovního poměru za rodné číslo zaměstnance. Pracovní poměry musí být ve stavu nebo vyňaty z evidenčního stavu. Podle zadaných druhů činnosti na těchto pracovních poměrech se určí další druh výdělečné činnosti v pořadí.

Pokud zakládáte nový pracovní poměr, je druh činnosti při jednoznačné kombinaci vygenerován podle zadaného druhu pracovního poměru. Na skutečnost jste upozorněni v případě, má-li zaměstnanec ve stavu jiný pracovní poměr se stejným druhem pracovního poměru (např.: další dohoda o provedení práce nebo několik souběžných pracovních poměrů). Společně s hláškou máte možnost potvrdit vyplnění druhu výdělečné činnosti podle nabídnuté hodnoty.

Atribut Kód činnosti musí být vyplněn!
Chcete atribut Kód činnosti naplnit hodnotou třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele. Ano, Ne.

Zvolením tlačítka ne musíte hodnotu položky zadat ručně.
Mechanizmus určení druhu výdělečné činnosti je také zařazen v případě změny položky druh PP. Zde jste upozorněni podobnou hláškou a nabídkou na změnu druhu výdělečné činnosti. Mechanizmus se spouští v případě opuštění položky Druh PP.

Změna druhu pracovního poměru se změnou Kódu činnosti.
Chcete atribut Kód činnosti naplnit hodnotou třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele. Ano, Ne.

Zvolením tlačítka ne musíte hodnotu položky zadat ručně.

V editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Sociální pojištění u položky Druh výdělečné činnosti jsou dvě tlačítka Šipka – tlačítko slouží pro automatické předvyplnění druhu výdělečné činnosti. Jedná se o uživatelské spouštění mechanizmu přiřazení.

Tři tečky – Zobrazí přehled pracovních poměrů za rodné číslo zaměstnance s uvedeným druhem výdělečné činnosti. Přehled slouží pouze pro zobrazení druhu výdělečné činnosti na pracovních poměrech zaměstnance.

Upozornění: Kód činnosti je nutné zkontrolovat, protože podle zadaného kódu se generují oznámení na ČSSZ a roční ELDP.


Novinka Úprava - Oznámení na OSSZ - cizinec

V editoru oznámení na OSSZ a při exportu XML zprávy byla odstraněna kontrola na nutnost vyplnit přechodné bydliště v České republice v případě, že se jedná o cizince, tedy trvalé bydliště je v zahraničí.


Novinka Úprava - Doplňující údaje - cizinec

Hodnoty zadané do Doplňujících údajů záložka Další údaje sekce [5] Cizinec se nepřepisují do následujících období.

Upraveno, od nynějška se tyto údaje přepisují do následujících mzdových období.


Novinka Úprava - Editor Zaměstnanci

Pokud uživatel v některém ze mzdových období omylem spustil v editoru karty tohoto zaměstnance tlačítko Mzdové údaje nebo Doplňující údaje, čímž si chce otevřít k danému osobnímu číslu MÚ nebo DÚ, v případě kdy mzdová karta (MÚ) byla založena až v následujících mzdových obdobích, systém Helios Orange zahlásil:

Duplicitní označení - nelze vložit záznam.

Odteď se zobrazí hláška:

Zaměstnanec má založené mzdové údaje až od období MM / RRRR.

Použité zkratky:

 • MÚ mzdové údaje
 • DÚ doplňující údaje
 • M číselné označení měsíce
 • R číselné označení roku


Novinka ÚPRAVA - Zobrazení pracovních pozic bez modulu Personalistika

Nyní je možné v přehledu Zaměstnanci pomocí akce Personalistika jakož i v editoru karty zaměstnance (cesta: záložka Pracovní poměry pomocí akce Personalistika) zobrazit přehled Pracovní pozice i v případě, kdy uživatel nemá zakoupenou licenci na modul Personalistika, ale má zakoupenou licenci pro modul Firemní aktivity.


Novinka Úprava - Měsíční exporty za organizaci - kontrola na zadání DIČ

Kontrola vyžadování DIČ v editoru měsíčních exportů za organizaci se volá pouze, jde-li o definice.

 • 2 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML
 • 3 - Roční vyúčtování důchodového spoření (FÚ) XML

U ostatních definic exportů není DIČ vyžadováno.

Opraveno


Novinka Oprava - ČSSZ žádost o DNP - příloha - druh důchodu

V přehledu ČSSZ žádost o DNP v editoru na záložce strana 2 v oddíle C je položka zda zaměstnanec pobírá důchod. Chybně se položka zaškrtávala v případě, že zaměstnanec měl v přehledu důchody zapsán důchod typu Vdovský, Sirotčí a Vdovecký. Takové typy se v příloze na ČSSZ nehlásí.

Opraveno


Novinka Oprava - Dovolená krácení ruční korekce

Ve mzdových údajích zaměstnance ve mzdovém období leden jakéhokoliv roku je na záložce Dovolená zadána položka Krácení - ruční korekce. Provedete uzávěrku karty zaměstnance (ať už individuálně nebo při uzávěrce mzdového období). Následně provede zrušení uzávěrky zaměstnance nebo zrušení uzávěrky mzdového období.
Došlo v kartě mzdových údajů ve mzdovém období leden k výmazu položky krácení - ruční korekce respektive hodnota byla přepsána na hodnotu 0.


Novinka ÚPRAVA - RELDP - třetí znak průběhu pojištění

Od 1.1.2014 není možné na RELDP uvádět v třetím znaku trojmístného kódu průběhu pojištění znak "S". Vyplňování údaje S na třetí pozici trojmístného kódu připadá v úvahu naposledy za období do 31. 12. 2013.

Na zadání kódu "S" v třetím znaku průběhu pojištění budete upozorněni hláškou Od roku 2014 povolena pouze hodnota Ostatní. Pokračovat?


Oprava Opravena chyba, kdy došlo k hlášení Access Violation Error při vstupu do přehledu Rodinní příslušníci s předcházejícím výběrem mzdového období.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Novinka - Zaměstnanci - změna evidenčního stavu

Nad přehledem Zaměstnanci přibyla nová položka Změna evidečního stavu. Tato položka zobrazuje změnu evidečního stavu ve vybraném mzdovém období. Pomocí tlačítka Nastav si ji může uživatel zařadit do přehledu případně doplnit dle potřeby do filtru.


Novinka ÚPRAVA - Generátorová mzdová sestava typ Konta - typ 2 - export do excelu

Nad výpočtem generátorové mzdové sestavy typ Konta - typ 2 přibyla nová akce MS Office / MS Excel (formátování). Tento nový export do excelu zajistí to, že číselné hodnoty budou do excelu vyexportovaná jako čísla a ne jako řetězec znaků ..


Novinka Úprava - Statistické výkazy - Výkaz P1-04

Pro rok 2014 byla rozšířena definice statistické sestavy P_1_04_CZ pro Výkaz P1-04 o tyto řádky

 • R135 - Specializační příplatky
 • R362 - Specializační příplatky
 • R607 - Počet zaměstnanců se specializačními příplatky

Pro zahrnutí těchto řádků do definice výkazu je nutné v přehledu Statistické sestavy spusti akci místní nabídky Doplň definici sestav.

V případě, že tento typ příplatku ve mzdách máte je nutné jeho mzdovou složku přiřadit v definici na předchozí čísla řádků.


Oprava Oprava - Hlášení na ZP - Datum změny

V případě vzniku pracovního poměru a generování hlášení na zdravotní pojišťovnu se datum změny chybně generovalo z data sociálního pojištění od. Opraveno na datum vzniku pracovního poměru. Tato změna se netýká generování hlášení v případě dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti typu malého rozsahu.


Oprava Oprava - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML - do výpočtu po konci pracovního poměru

V případě, že je pracovní poměr zaměstnance ukončen a je ve mzdových údajích zatržena položka Do výpočtu po konci PP/vynětí, zaměstnanec je účasten důchodového spoření (má ve mzdových údajích vyplněno datum důchodové spoření od) a takový pracovní poměr je zařazen do výpočtu, pak je pracovní poměr obsažen v souboru Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML. Takový pracovní poměr dříve nebyl obsažen v hlášení k záloze.


Oprava Oprava - Přepočtené stavy v případě typu kalendáře volná PD s def. měsíčním fondem

V případě typu kalendáře volná PD s def. měsíčním fondem se v přehledu Zaměstnanci, Přepočtené stavy nepočítaly sloupce zobrazující hodnoty přepočtených stavů. Hodnoty obsahovaly pouze sloupce zobrazující evidenční stav.

OpravenoVerze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Novinka - Roční sestavy, formulář - Potvrzení o srážkách srážkové daně 2014 (vzor č 1).

V přehledu Roční sestavy byl na akci Tisk formulářem vytvořen formulář Potvrzení o srážkách srážkové daně 2014 (vzor č 1).

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Údaje formuláře jsou seskupovány z pracovních poměrů, které jsou svázány z důvodu jednotného zdanění nebo podle rodného čísla zaměstnance. Není nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.


Novinka Novinka - Roční sestavy, formulář - Roční potvrzení vym. základu SP

V přehledu Roční sestavy byl na akci Tisk formulářem vytvořen formulář Roční potvrzení vym. základu SP

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní pol. zaměstnanosti 589/1992

§ 15a odst. 3 Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.

Údaje formuláře jsou seskupeny z pracovních poměrů, podle rodného čísla zaměstnance. Není nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka Minimální mzda v případě měsíčních mezd a vyplácení svátku průměrem

V případě pracovního poměru typu mzdy měsíční a nastavení ve mzdových konstantách Svátky u měs. mezd Průměr, docházelo k chybnému výpočtu minimální mzdy. Ve výpočtu mzdy je v tomto případě vygenerována mzdová složka 006 Náhrada za svátek, kde částka správně nebyla zahrnuta do základu pro výpočet min. mzdy, ale s hodinami svátku bylo v odpracovaných hodinách pro výpočet min. mzdy počítáno. Tím mohlo dojít k nesprávnému vygenerování doplatku do minimální mzdy.


Novinka Legislativa 2014 - Nový formulář pro Roční zúčtování daně 2013

V přehledu Roční sestavy, Roční zúčtování daně na akci tisk formulářem vznikl nový formulář pro roční zúčtování daně 2013 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 18.

Roční zúčtování 2014 (vzor.č.18)


Novinka Novinka - Legislativa 2014 - Roční přeplatek na zálohách z důchodového spoření

V přehledu Roční sestavy, Roční vyúčtování důch. spoření, Změny důchodového spoření je možné na akci místní nabídky Roční vyúčtování - přeplatek zadat částku, která je přeplatkem z ročního vyúčtování. Částka takto zadaného přeplatku ponižuje jednotlivé zálohy na důchodové spoření v jednotlivých měsících.

Po výběru zaměstnance v editoru změny důchodového spoření vyplňte hodnota Přeplatek RV v záporné hodnotě a vyberte Měsíc od, kterého se bude výsledná hodnota Rozdíl uplatňovat.


Novinka Úprava - editor Roční zúčtování daně - Nezdanitelná částka Odborové příspěvky

V editoru Roční zúčtování daně na záložce Daňové slevy a odpočty, Nezdanitelné částky v položce Odborové příspěvky na tlačítko ... je možné zobrazit částku sraženou na odborové příspěvky. Částka byla načtena z pracovního poměru odpovídající osobnímu číslu na hlavičce ročního zúčtování. V případě seskupení za rodné číslo tedy mohla být chybná (z důvodu, že na ostatních pracovních poměrech byl také srážen odborový příspěvek).

Nyní je částka nasčítána, za všechny pracovní poměry za rodné číslo zaměstnance.


Novinka Úprava - Formuláře finanční správy

Upraveno zobrazení DIČ. Původně zobrazováno DIČ DPH vlastní organizace (organizace s číslem 0). Nyní zobrazuje položku DIČ, v případě, že není na nulté organizaci vyplněna, zobrazí se položka DIČ DPH.

Úpravy provedeny na formulářích:

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.1 a 4)
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 16
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 19
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 13


Oprava Generování RELDP v případě existence hlavního PP a PP malého rozsahu

V případě, že zaměstnanec měl více pracovních poměrů. Jedním z pracovních poměrů byl pracovní poměr malý rozsah. Pracovní poměr malého rozsahu nedosahoval hranice 2500 nebo byl ukončen již v minulých obdobích, nenaplnily se podmínky pro vygenerování ELDP pro tento pracovní poměr. Při uzávěrce mzdového období leden 2014 mohlo dojít k tomu, že se nevygeneroval ELDP hlavního pracovního poměru.

Opraveno

V případě, že se tak stalo nebo máte tyto kombinace pracovních poměrů u zaměstnanců. Je dobré provést:

a) Zrušení a uzavření uzávěrky mzdového období - leden 2014.
b) Pokud nemůžete provést zrušení uzávěrky
1. Vyberte mzdové období leden 2014
2. Přes akci Odemkni mzdové období uveďte období do stavu opravný režim
3. Spusťte akci Opakovaná uzávěrka
4. V editoru Uzávěrkový proces změňte na záložce Opakovaná uzávěrka položku Již uzavřený zaměstnanec na přepočítat vždy.
5. Přepněte se na záložku Konfigurace zaměstnance.
6. V přehledu vyhledejte řádek Nápočet evidenčních listů DP
7. Stiskněte na řádku tlačítko Oprava a v editoru zaškrtněte položku Opakovaná uzávěrka - provést akci a stiskněte OK
8. Stiskněte tlačítko Provést


Oprava Oprava - Vyplnění data Sociální pojištění od

Nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání, které splňuje podmínky pro založení účasti na pojištění (§ 10 ZNP). Pro vznik pojištění nestačí pouze sjednání pracovního poměru, neboť pojištění vzniká až faktickým nástupem do práce. Za faktický vstup do zaměstnání se přitom považuje u zaměstnanců v pracovním poměru i den před nástupem do zaměstnání, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Datum sociálního pojištění se rovnal datu vzniku pracovního poměru bez ohledu, zda den byl pracovním nebo nepracovním dnem popřípadě svátkem.

Datum najdete v editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Sociální pojištění.

Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr poměr od soboty 1.11.2014 a práci má pro zaměstnance vykonávat od pondělí 3.11.2014. Datum sociálního pojištění od bude posunuto dle osobního kalendáře na první pracovní den. tedy na 3.11.2014, který je prvním pracovním dnem.

Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr od středy 1.1.2014, pro zaměstnance je v jeho kalendáři tento den evidován jako pracovní den a jedná se o svátek. Datum sociálního pojiětění je 1.1.2014, protože se jedná o pracpovní den, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Opraveno


Oprava Oprava - Roční sestavy - Potvrzení o výši příjmů

V přehledu ročních sestav se formulář Potvrzení o zdanit. příjmech 2014 (vzor č. 22) tisknul na dvě stránky.

OpravenoVerze 2.0.2014.0203 ze dne 14.02.2014

Novinka ÚPRAVA - Průměr pro bankovní účely

Do přehledu Roční sestavy, Průměrný výdělek pro bankovní účely byl přidán sloupec DS_Sraženo. Zobrazující částku sraženou na záloze na důchodovém spoření.Verze 2.0.2014.0202 ze dne 11.02.2014

Oprava El.podání na EPO server ve verzi 2.0.2014.0201 končilo chybou: Element EnvelopeVersion nebyl nalezen.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka Mzdové kalendáře typu nepravidelná pracovní doba

V případě kalendářů s nepravidelnou pracovní dobou je kontrolován denní a týdenní fond pracovní doby uvedený v kalendáři na denní a týdenní fond pracovní doby v kartě mzdových údajů.

Pokud se hodnoty liší jste v při uzavření editoru mzdového kalendáře upozornění chybovou hláškou Mzdové karty obsahují zkrácenou pracovní dobu na tento kalendář.

Kotrola probíhá i na karty, které jsou neaktivní (ukončené pracovní poměry v minulých letech). V případě, že dojde ke zjištění, že číslo editovaného kalendáře se nachází na těchto neaktivních pracovních poměrech a hodnoty úvazků jsou rozdílné byla chybová hláška změněna na upozornění s možností pokračovat v uložení kalendáře.

Mzdové karty některých neaktivních PP obsahují zkrácenou pracovní dobu na tento kalendář. Přesto použít nepravidelnou pracovní dobu v tomto kalendáři. Ano, Ne.


Novinka Úprava - Výpočet nároku dovolené v případě nepravidelně rozvržené pracovní doby

Ve verzi byl upraven výpočet dnů výkonu práce a použit přesnější vzorec pro výpočet nároku dovolené v případě nepravidelně rozvržené pracovní doby.

Výpočet dnů výkonu práce.

Dovolená podle §212 ZP zaměstnanci vznikne pouze za podmínky, že v kalendářním roce, tj.
v období od 1. 1. do 31. 12., odpracuje 60 dnů. U zaměstnance s nerovnoměrnou pracovní
dobou, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, se použije §216 odst. 3 –
tj. i když má směny rozvrženy např. na 4 dny, posuzuje se pro účely vzniku nároku (či
krácení), jako by pracoval 5 pracovních dnů.

V případě, že mzdový kalendář je nastaven tak, že v položce týdenní úvazek je hodnota stanovené týdenní pracovní doby, tedy hodnota se rovná položce týdenní úvazek v přednastavených parametrech mzdových konstant (v případě kalendáře typu nerovnoměrná PD se zkráceným respektive částečným úvazkem je kontrolováno zda je týdenní úvazek krácen položkou procento krácení). Pak se dny výkonu práce počítají na základě 5 denního pracovního týdne jakoby zaměstnanec pracoval od pondělí do pátku každý týden. Jinak se dny výkonu práce počítají jako součet pracovních dnů z osobního mzdového kalendáře zaměstnance.

Upravený vzorec pro výpočet nároku dovolené za kalendářní rok, za odpracované dny a krácení dovolené

Pro zaměstnance pracující v nerovnoměrně rozvržené pracovní době stanoví zákoník práce pravidlo v ustanovení § 213 odst. 4. Těmto zaměstnancům přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jejich dovolené připadá v celoročním průměru.
Zaměstnavatel musí tedy zjistit průměrný počet pracovních dnů zaměstnance připadajících na 1 týden a tento vynásobit počtem týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo. Vychází přitom ze stanovené týdenní pracovní doby (bez ohledu na přesčasovou práci, plánovanou dovolenou, apod.), u zaměstnanců s kratší pracovní dobou samozřejmě z jejich sjednané kratší pracovní doby. Pokud dojde během roku ke změnám v rozvržení stanovené týdenní pracovní doby (v rozpisu pracovních směn), právo na dovolenou se přepočítává.

Pro zjištění průměrného počtu pracovních dnů zaměstnance připadajících na týden dělí zaměstnavatel počet plánovaných směn číslem 52. Jestliže pracovní poměr zaměstnance netrval po celý kalendářní rok, je nutno dělit počtem týdnů, po které tento pracovní poměr trval.

(Počet plánovaných směn / 52 (nebo počet týdnů, po které PP trval, maximálně však 52)) x počet týdnů základního nároku či jeho poměrné části

Příklad:
Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.6.2014. Má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s týdenním fondem pracovní doby 24 hodin. Pracuje nepravidelně 3 dny v týdnu po 8 hodinách. Základní nárok dovelené má 20 dní.
Počet plánovaných směn po dobu trvání pracovního poměru je 78.
Počet týdnů od 1.1. do 30.6. je 26 (181 dní / 7 = 25,8 zaokrouhleno vždy nahoru 26)
Poměrná část základního nároku je 6/12 (1/12 za každý kalendářní měsíc)

Nárok dovolené v BR = (78/26) x (20/5) x (6/12) = 3 x 4 x 0,5 = 6

Pokud zaměstnanec nesplní podmínku odpracovaných 60 dnů výkonu práce

Příklad:
Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.6.2014. Má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s týdenním fondem pracovní doby 16 hodin. Pracuje nepravidelně 2 dny v týdnu po 8 hodinách. Základní nárok dovelené má 20 dní.
Počet plánovaných směn po dobu trvání pracovního poměru je 52.
Počet týdnů od 1.1. do 30.6. je 26 (181 dní / 7 = 25,8 zaokrouhleno vždy nahoru 26)
Poměrná část základního nároku je 2/12 (protože neodpracuje 60 dnů výkonu práce, jedná se o 1/12 za každých 21 odpracovaných dní 52 / 21 = 2,48 zaokrouhleno vždy dolů 2)

Nárok dovolené v BR = (52/26) x (20/5) x (2/12) = 2 x 4 x 0,1666 = 1,3333 zaokrouhleno na 1,5


Novinka Úprava - Legislativa 2014 - Srážková daň

Odměny za výkon funkce u daňového nerezidenta je daňena srážkovou daní.
Proto došlo k úpravě kontrolní hlášky při zadání typu daně, který je srážkovou daní. Srážkovou daň je možné zadat v případě druhu pracovního poměru

 • Dohoda o provedení práce
 • Příležitostné zaměstnaní
 • Statutární zástupce firmy

V případě, že zvolíte srážkovou daň na nepovoleném pracovním poměru zobrazí se chybová hláška Sražková daň pro vybraný druh pracovního poměru není povolena.


Novinka Stravenky, tiskové fomuláře

Nad přehledy Výpočet mzdy, Stravenky a Výpočet mzdy, Předzpracování, Pracovní cesty je povolena akce tisk formulářem.


Oprava Oprava - Vyúčtování zálohy na důchodové spoření

Při odeslání na daňový portál byla hlášena chyba

Na ř. X tabulky oprav: Vyúčtování není dodatečné - neměl by být vyplněn Sl.04.
Na ř. X tabulky dle poplatníků: Vyúčtování není dodatečné - neměl by být vyplněn Sl.06.

Jednalo se o sloupec Dodatečné vyúčtování, kde nesmí být uvedena hodnota v případě řádného nebo řádného opravného vyúčtování. Tedy ani hodnota 0.

OpravenoVerze 2.0.2014.0105 ze dne 24.01.2014

Novinka Novinka - legislativa 2014 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření tiskový formulář (průvodka k exportu XML)

V přehledu Měsíční exporty za organizaci je nad definicí exportu typu Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML možné pomocí akce místní nabídky Tisk formulářem vytisknout tiskové formuláře průvodky k exportu XML souboru. Formuláře upraveny dle nové definice pro rok 2014. Formuláře obsahují informace, které se exportují v XML souboru elektronického hlášení na FÚ.

Jedná se o tyto formuláře:

 • Hlášení k záloze na pojistné na DS
 • Následné hlášení k záloze na pojistné na DS

Upozornění: Jedná se pouze o výpis informací, které obsahuje elektronické hlášení. Neslouží k vlastnímu podání na FÚ.


Novinka Novinka - legislativa 2014 - Vyúčtování důchodového spoření tiskový formulář (průvodka k exportu XML)

¨ V přehledu Měsíční exporty za organizaci je nad definicí exportu typu Roční vyúčtování důchodového spoření (FÚ) XML možné pomocí akce místní nabídky Tisk formulářem vytisknout tiskový formulář průvodky k exportu XML souboru Vyúčtování důchodového spoření. Formulář obsahuj informace, které se exportují v XML souboru elektronického hlášení na FÚ.

Upozornění: Jedná se pouze o výpis informací, které obsahuje elektronické vyúčtování. Neslouží k vlastnímu podání na FÚ.


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Srážková daň v případě autorských honorářů

Zvyšuje se limit pro zdanění příjmů autorů zvláštní sazbou daně. Pokud úhrn autorských honorářů od jednoho plátce (jedno nakladatelství, jedna redakce apod.) nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun, budou příjmy zdaněny plátcem konečnou srážkovou 15% daní ( limit pro rok 2013 byl 7000 korun). Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený autorský příjem.

Při vyplácení autorských honotářů jsou mzdové údaje zaměstnance většinou nastaveny jako druh pracovního poměru Příležitostné zaměstnání. Nyní je možné i v případě tohoto pracovního poměru mít nastavený typ daně, který je nadefinován jako odvod srážkovou daní.

Byly upraveny kontroly a jejich chybové hlášky.


Novinka ÚPRAVA - Vyúčtování důchodového spoření

V případě roční uzávěrky roku 2013. Při zafiltrovaném přehledu Roční vyúčtování důch. spoření za období prosinec/2013 a zadání nového řádku vyúčtování přes tlačítko Nový, se po výběru zaměsntance z přenosového přehledu vygeneroval řádek s hodnotami vyúčtování do roku 2014 (aktuální období výpočtu mzdy) a né do roku 2013 dle zafiltrovaného období (prosinec/2013).


Oprava OPRAVA - Průměrný čistý měsíční výdělek

V případě tisku těchto formulářů:

 • Potvrzení o průměrném čistém výdělku na ÚP zaměstnance
 • Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu
 • Potvrzení při změně zaměstnání - příloha (příjem)

Nebyl průměrný čistý měsíční výdělek ponížen o odvod zálohy na důchodové spoření (pokud byl zaměstnanec účasten důchodového spoření).

Opraveno


Oprava OPRAVA - Výkaz ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2014)

Při tisku výkazu ZPS – Plnění povinného podílu od (1.1.2014) u některých zákazníků může tisknout samé nuly i v případě, že podklady pro ZPS vykazují v přepočteném stavu více jak 25 zaměstnanců.

OpravenoVerze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Tip Legislativa 2014 - Mzdy

Verze je konečnou legislativní verzí pro výpočet mzdy roku 2014.


Novinka ÚPRAVA - legislativa 2014 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - Výpočet mzdy

Změna oproti roku 2013 byla provedena ve vlastním výpočtu zálohy na pojistném na důchodovém spoření. Nadále probíhá kontrola data od kdy je poplatník účasten důchodového spoření v případě souběžných pracovních poměrů v editoru mzdových údajů. Položka Datum Od na záložce Odvody, Sociální pojištění v sekci Důchodové spoření musí být zadána a datum musí být stejné na všech svázaných souběžných pracovních poměrech zaměstnance.

Oproti roku 2013, kdy docházelo obdobně jako při výpočtu daně k součtu vyměřovacích základů všech souběžných pracovních poměrů a odvodu zálohy na pojistném na důchodovém spoření na hlavním pracovním poměru, se záloha na pojistném na důchodovém spoření vypočte na každém pracovním poměru zaměstnance samostatně.


Novinka ÚPRAVA - legislativa 2014 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML

Do definice výkazů hlášení podané poprvé za leden 2014 byla přidána nová položka 03a s názvem Označení vyměřovacího základu (při souběhu více vyměřovacích základů u jednoho poplatníka, se každý vyměřovací základ uvádí zvlášť (značení samostatně v každém měsíci 1,2,3,…., pokud v jednom měsíci budou např. 3 vyměřovací základy – např. 1 PP vztah, 2 DPČ, 3 DPP a v druhém měsíci pouze DPČ – bude označena č. 1, bez ohledu na skutečnost, že v předcházejícím měsíci byla označena č. 2).Verze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Výkaz ZPS Oznámení o plnění povinného podílu

V přehledu Roční sestavy byla vytvořena definice výkazu ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2014)


Novinka ÚPRAVA - Platové třídy a stupně

V přehledu Platové třídy a stupně byla upravena definice položky Kód tarifu. Původně byly povoleny hodnoty v rozmezí 1-999. Rozmezí bylo upraveno na 0-999.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export