Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1202 ze dne 31.12.2013

Oprava Oprava - chybový stav výpočtu mzdy při souběžném zaměstnání malého rozsahu a hlavního pracovního poměru

Zaměstnanec měl dva pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele. Jeden hlavní pracovní poměr a jeden pracovní poměr malého rozsahu. Docházelo k jednotnému zdanění na hlavním pracovním poměru.

Při přepočtu mezd se objevil chybový stav na pracovním poměru malého rozsahu DPP/MR-hranice. Při přepočtu mezd se naopak nastavil hlavní pracovní poměr na chybový stav ZměnaxVPP a takto cyklicky dále.

OpravenoVerze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Doba poskytování náhrady za pracovní neschopnost

Od 1. 1. 2014 bude hradit zaměstnavatel náhradu mzdy opět pouze v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti (změna § 192 a § 194 ZP). Náhrada mzdy nenáleží i nadále za první 3 pracovní dny nebo svátky, nejvýše za 24 neodpracovaných hodin v rámci těchto dnů.

Dnem 1. 1. 2014 se rovněž mění § 23 zákona 187/2006 Sb. o NP, kde zůstává, že nárok na nemocenské má pojištěnec, trvá-li pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů. V § 28 téhož zákona zůstává, že nemocenské se poživatelům starobního a invalidního důchodu 3 stupně bude poskytovat maximálně 70 kal. dnů.

Upozornění Upozornění:

U nemocí vzniklých do 31.12.2013 a pokračujících v roce 2014 se platí náhrada do 21.KD a nemocenské od 22.KD.
U nemocí vzniklých od 1.1.2014 se platí náhrada do 14.KD, nemocenské od 15.KD


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Zaměstnání malého rozsahu, dopad na odvod sociálního a zdravotního pojištění

V 187/2006 Sb § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.

V případě zaměstnání malého rozsahu se dosažení RP posuzuje za měsíc podle úhrnu ze všech zaměstnání MR zaměstnance u jednoho plátce (obdobně jako u DPP, jen limit je nižší a to 2500).
Nesčítají se zaměstnání MR a DPP – tyto typy pracacovníhc poměrů se vyhodnocují samostatně.

Zákon o zdravotním pojištění nezná pojem malý rozsah obsahuje pouze právní úpravy týkající se:

a) osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti
Pokud příjem na základě dohody o pracovní činnosti nedosáhne v rozhodném období kalendářního měsíce částky 2 500 Kč, nepovažuje se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje, a je-li jako zaměstnanec přihlášena, musí ji na příslušný kalendářní měsíc odhlásit. Pro posouzení této situace (vzniku zaměstnání) není důležité, zda osoba pracovala po celý kalendářní měsíc, nebo jen po jeho část, rozhoduje výhradně zúčtovaná výše příjmu za rozhodné období kalendářního měsíce. Současně platí, že příjmy na základě dohody o pracovní činnosti do 2 500 Kč se ve zdravotním pojištění pro účely vzniku zaměstnání nesčítají, ať už se jedná o dohody u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů. Ve zdravotním pojištění není právní opora pro sčítání takových příjmů.

b) členů družstev ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) bodu 4 z. č. 48/1997 Sb.
V roce 2014 se ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč. V této souvislosti platí, že i výkon funkce v orgánu družstva se vždy považuje za výkon práce pro družstvo, proto z příjmu funkcionáře družstva za vykonanou práci (není-li tento v pracovněprávním vztahu k družstvu) se pojistné odvádí pouze ze zúčtovaného příjmu v částce 2 500 Kč a vyšší.

c) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby
Jedná se o nepříliš početnou skupinu osob – zaměstnanců, u kterých je taktéž rozhodnou částkou 2 500 Kč.


Změny provedené v Helios Orange:

Nastavení mzdových údajů v případě zaměstnání malého rozsahu se oproti loňským rokům nemění. Co se mění je způsob výpočtu odvodu sociální pojištění v případě více pracovních poměrů malého rozsahu jednoho zaměstnance.

Pokud při výpočtu mzdy pracovního poměru MR je dosažena hranice 2 500 je automaticky proveden výpočet odvodů SP. Pokud existují další výpočty pracovních poměrů MR zaměstnance (posuzuje se dle rodného čísla zaměstnance) musí se tyto výpočty nechat přepočítat pomocí akce místní nabídky Přepočet mezd, chybné. Pokud přepočet neprovedete, bude u těchto výpočtů nastaven chybový stav "DPP/MR-hranice".

Po měsíční uzávěrce zaměstnance se každému pracovnímu poměru MR vygeneruje Roční evidenční list důchodového pojištění, který je vyplněn dle metodiky pro zaměstnání malého rozsahu. ELDP je generován v případě, došlo li v rámci pracovního poměru k prvnímu odvodu SP.

V přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ je funkcionalita upravena o pořízení přihlášek a odhlášek pro druh pracovního poměru MR.Oznámení typu přihláška je vygenerována v případě prvního odvodu SP za pracovní poměr zaměstnance (generování je závyslé na výpočtu mzdy pracovního poměru) nebo je ji možné vygenerovat ihned při zadání pracovního poměru v přehledu mzdových údajů.


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Zaměstnanec podepsal/nepodepsal prohlášení poplatníka

V editoru mzdových údajů zaměstnance byla na záložce Odvody podzáložka Daně přidána položka Podepsané Prohlášení. V případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka je nutné položku zatrhnout.

V případě, že budete chtít zadat slevy na dani a položky nebude zatržena, budete upozorněni hláškou.

Nelze uplatnit slevy na dani v případě nepodepsaného prohlášení poplatníka. Pokračovat?

Podepsané Prohlášení nejde zatrhnout v případě, že zvolený typ daně je srážkovou daní.

Pro hromadné zadání položky je možné použít akci místní nabídky v přehledu mzdových údajů Podepsané prohlášení, Nastav u vybraných zaměstnanců nebo Zruš u vybraných zaměstnanců. V procesním okně můžete sledovat výsledek změny položky. Při hromadné změně položky probíhají stejné kontroly jako při uzavření editoru mzdových údajů.

Položka je viditelná až od roku 2014.

Upozornění Upozornění:

Položka není po výpočtu mzdy v měsíci zablokována, je jí možné upravit. Slouží hlavně pro tisk Potvrzení o výši příjmů. V případě, že je chybně uvedeno ve výkazu podepsal - nepodepsal, je možné daný měsíc odemknout, otevřít uzávěrku zaměstnance upravit položku a znovu uzavřít.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Hranice srážkové daně

Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně.

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP, sekce Speciální daňové sazby, došlo ke změnám ve speciální sazbě daně číslo 1 (Typ 1):

 • Položka Hranice [Kč] byla upravena na 10 000 Kč.


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Zálohová a srážková daň

§ 6 odst. 4 zák. č. 586/1992 SB.:
Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7.

V přehledu mzdových údajů je možné na záložce Odvody podzáložka Daně zvolit položku Typ daně, která je podle mzdových konstant nastavena na srážkovou daň, pouze v případě, že pracovní poměr je dohoda o provedení práce.

Pokud existuje nesrovnalost, že pracovní poměr není dohoda o provedení práce a má nastaven v položce typ daně srážkovou daň, jste na situaci upozorněni během lednových výplat při vstupu do přehledu Mzdové údaje nebo při zadání první vypočítané mzdy v přehledu Výpočet mzdy.

Upozornění:
Při ukončení pracovního poměru zůstává nastaven typ daně stejný, nemění se na typ daně 1 (srážková daň). Smažou se však všechny slevy na dani a daňová zvýhodnění.


Novinka ÚPRAVA - legislativa 2014 - Plugin vyúčtování zálohové a srážkové daně

586/1992 Sb. § 38j

(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.
V případě srážkové daně je termín pro podání vyúčtování 1. Duben.

(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Byl upraven plugin pro elektronické odesílání vyúčtování daněz příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro podání za zdaňovací období 2013.

Vyúčtování daněz příjmů ze závislé činnosti
V části I. se neobsazují sloupce 6 a 7 a mění se výpočet sloupce 8, kde se sčítají pouze sloupce 4 a 5.
V části II. se neobsazují řádky 6 a 7 a mění se vypočet řádku 8. Vzorec výpočtu je ř. 1 – ř. 2 + ř. 3 – ř. 4 + ř. 5.

Daň vybíraná srážkou
V části I. se neobsazují sloupce 4, 5 a 8.
V části II. se neobsazují řádky 2 a 3 a mění se vypočet řádku 5. Vzorec výpočtu je ř. 4 – ř. 1.

Zároveň se mění tiskopisy pro opis vyúčtování
Vyúčtování daněz příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 19
Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 13
Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.3)
Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.2)
Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.1 a 2)
Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.3-vzor č. 14
Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.4-vzor č. 9

Daň vybíraná srážkou
Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 16
Vyúčtování srážkové daně-Příloha č.1- vzor č. 12


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 283 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 188,67 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 547,17 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Změna redukčních hranic pro DVZ a redukovaný průměrný výdělek pro náhrady č. 310/2011 Sb..

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:

 • 151,38 Kč
 • 227,15 Kč
 • 454,13 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek vás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci jsou v Konstantách nastaveny.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:

 • 865 Kč
 • 1 298 Kč
 • 2 595 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Zvýšení limitu pro odpočet daru na veřejně prospěšné účely

Došlo ke zvýšení maximálního limitu pro odpočet daru na veřejně prospěšné účely, a to na 15% u fyzických osob.

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Daně, sekce Slevy a odpočty, došlo ke změně:
Roční odpočitatelná položka N_DA, Nezdanitelná částka na dary se zvýšila na 15%.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Maximální vyměřovací základ na SP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění došlo k těmto změnám:

 • Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 245 216 Kč


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Solidární zvýšení daně

Pro roky 2013 až 2015 je zavedene solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Vzhledem ke změně průměrné mzdy je nyní hranice platná pro rok 2014 103 768 Kč.


Novinka Novinka - Účtování mezd - Tiskové formuláře

Nad přehledem Účtování mezd je nově možné vytvářet tiskové formuláře (tj. jsou zpřístupněné volby Tisk/Tisk formulářem Tisk formulářem - jednotlivě)


Oprava ÚPRAVA Stravenky

V případě vstupu do přehledu Stravenky pod výpočtem mzdy mohlo dojít k zobrazení chyby

Cannot resolve the collation conglict between „Czech_CI_AS“ and „SQL_Czech_CP1250_CI_AS“ in the equal to operation.

K problému docházelo pokud třídění databáze bylo jiné než "Czech_CI_AS"

Opraveno.Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Novinka LEGISLATIVA 11/2013 - Mzdové konstanty - Plátce pojištění stát

S účinností od 1. 11. 2013 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5 355 Kč na 5 829 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 11. 2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč měsíčně.

V editoru mzdových konstant se pro mzdové období listopad 2013 a dále změní položka na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci Zdravotní pojištění Plátce pojištění stát na hodnotu 5 829.


Novinka Novinka - Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Pod přehledem roční sestavy je přehled Roční vyúčtování důch. spoření. Přehled slouží jako podklad k sestavení ročního výkazu Vyúčtování pojistného na důchodové spoření. Do přehledu se přidávají jednotlivý zaměstnanci, kteří podléhají odvodu důchodového spoření během roku.

Bližší článek modulu najdete na stránkách v Poradně. Mzdy - vyúčtování pojistného na důchodové spoření.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Novinka - Výpočet nároku na stravenky

Modul Stravenky umožňuje výpočet nároku na stravenky dle fondu pracovního poměru a docházky pracovního poměru.

V konstantách a číselnících najdete přehled Sady stravenek, který slouží pro nastavení výpočtu jednotlivých sad stravenek. Tyto sady jsou přidělovány jednotlivých zaměstnancům v přehledu Paušály a srážky zařazením srářkové mzdové složky pro sražení části stravného za zaměstnance.

Ve formuláři sady stravenek zadáte:

 • jak zjišťovat pracovní fond zaměstnance (nárok na stravné)
 • jak je rozdělena částka stravného mezi zaměstnavatele, fondy a zaměstnance
 • jakým počtem a hodnotami stravenek je hodnota stravného tvořena

Pod výpočetm mzdy a přehledem Předzpracování je přehled nazvaný Pracovní cesty. Přehled slouží k zadání dnů, kdy jsou zaměstnanci na pracovních cestách nebo k zadání korekčních záznamů pro nárok na stravné.

Pod výpočtem mzdy v přehledu Stravenky dochází k nápočtu nároku na stravné pro jednotlivé zaměstnance, kteří mají v přehledu Paušály a srážky zařazeny srářkové mzdové složky pro sražení části stravenky za zaměstnance.

Přehled obsahuje jmenný seznam zaměstnanců

 • počtem dnů pro nárok na stravné
 • celkové hodnoty stravného s rozdělením na zaměstnavatele, fondy a zaměstnance
 • výčet počtu stravenek v nominálních hodnotách

Podrobnější popis práce s modulem najdete v naší poradně.


Novinka Monitorování a měření nepřítomnosti - pokračující pracovní neschoponost

V případě docházkových MS nemocenská (200,201,202,207) se posuzuje, zda docházky na sebe navazují. V případě, že docházky v rámci stejného čísla mzdové složky na sebe datumově navazují, posuzují se jako jeden případ. Návaznost se posuzuje v rámci sledovaného období (jeden měsíc nebo v rámci několika měsíců).

Příklad: Zaměstnanec první den nemoci odpracoval část dne. Docházka je zadána ve dvou složkách 200 Nemocenská (první den s upravnou hodnotou hodiny a další dny nemoci).
Mechanismus výpočtu měření nepřítomnosti toto vyhodnotil jako dvě nepřítomnosti. Přičemž se jedná o jednu nepřítomnost.

Podobným případ je pokračující nemoc přes více mzdových období. Stále se jedná o jednu nepřítomnost.

Upraveno


Novinka Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců - ZPS - odpracované hodiny pracovní neschopnosti

V případě výkazu plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením se do odpracovaných hodin pro určení průměrného ročního přepočteného stavu v případě nemoci má započítat pouze část, za kterou je poskytována dávka nemocenského pojištění.

Byly upraveny tiskové zdroje pro tiskové formuláře ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2013), Podklady pro ZPS a Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci.

Při tisku formuláře se v editoru před tiskem do odpracovaných hodin zadají mzdové složky skupiny docházka, typu nemocenská (200,201,202,207). Mechanismus nápočtu zjišťuje zda jsou docházkové mzdové složky proplaceny a pokud jsou, tak na jejich základě napočte do odpracovaných hodin pouze část, za kterou jsou poskytovány dávky nemocenské pojištění.


Novinka Do přehledu Zaměstnanci byla přidána akce pro pohled do Insolvenčního rejstříku ČR (Ctrl+F7).


Oprava Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců - ZPS - souběžné pracovní poměry, zápočet svátků v případě nepravidelného kalendáře

Pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se do výpočtu nezahrnovaly pracovní poměry typu souběžný pracovní poměr na dobu neurčitou a souběžný pracovní poměr na dobu určitou.

Opraveno

V mechanismu výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, pro výpočet ročního hodinového fondu při nepravidelném kalendáři docházelo k dvojímu odečtu fondu připadajícího na svátky v pracovní den.

Opraveno


Oprava Oprava - Pracovní konta - Konta přesčasů

Pokud v jenom mzdovém období končí více pracovních poměrů zaměstnanců, kteří mají zůstatek konta přesčasů, dochází ke generování Vyrovnání KPČ při konci PP.

Při přepočtu mzdy pracovního poměru zaměstnance došlo nejprve k výmazu a novému nápočtu vyrovnání. Společně s výmazem vyrovnání přepočítávaného pracovního poměru došlo k výmazu vyrovnání i u ostatních, ale k novému vygenerování nedošlo. Částka vymazaného vyrovnání zůstala napočtena v sumačních atributech mzdy (např. hrubá mzda)

Opraveno.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka ÚPRAVA - Hlášení a následné hlášení o záloze na pojistné na důchodovém spoření - Variabilní symbol (DIČ)

Při generování XML zpráv hlášení a následného hlášení bylo DIČ respektive variabilní symbol doplněn takto:
Údaj DIČ je brán z nulté organizace v přehledu Organizace z položky DIČ. Pokud je tato položka prázdná, údaj DIČ je brán z položky DIČ DPH.
Docházelo k potřebám vykázat hlášení na jiné DIČ nebo na jiné číslo plátcovy pokladny.

Pro případ zpracování mezd při zapojených pobočkách a pobočky mají různá DIČ nebo čísla plátcovy pokladny, vznikla v editoru poboček nová položka DIČ - PP. Položka by měla obsahovat číslo, pod kterým bude exportováno hlášení a následné hlášení na důchodové spoření.

Společně s touto úpravou byl do editoru definice měsíčního exportu pro Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML v přehledu výpočet mzdy, měsíční exporty za organizaci přidán atribut DIČ. Při generování zpráv se hlášení podává právě za číslo uvedené v této položce. Není možné, aby zůstala položka nevyplněna.

Pokud definice v přehledu měsíčních exportů již existuje, při instalaci nové verze se změnový skript pokusí DIČ vyplnit údajem uvedeným v DIČ v číselníku organizací.


Novinka ÚPRAVA - Změny důchodového spoření, následné hlášení k záloze na důchodovém spoření

Pokud zaměstnanec nahlásil pozdě účast na důchodovém spoření nebo z jiného důvodu nebyla vypočtena a sražena záloha na důchodové spoření, nebylo možné vytvořit záznam o změnách důchodového spoření v přehledu Roční sestavy, Roční vyúčtování důchodového spoření, Změny důchodového spoření. Zaměstnanec se nenabízel ve výběrovém přehledu na stisknutí tlačítka nový.

V tuto chvíli je možné takového zaměstnance vybrat za podmínky, že mají v aktuálním mzdovém období vyplněno v kartě mzdových údajů datum od kdy jsou účastni důchodového spoření a měsíc, kterého se týká oprava, je tímto datem pokryt.


Novinka Příloha k žádosti o DNP, upravený formulář

V přehledu ČSSZ - žádost o DNP, který je vyvolán na akci místní nabídky v přehledu Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha byl upraven formulář Přílohy k žádosti o DNP. Byla upravena věta v odstavci i)

Proti zaměstnanci je není nařízen výkon rozhodnutí či exekuce srážkami ze mzdy nebo zaměstnanec je není v insolvenci.

Zároveň byl upraven editor přílohy, kde na záložce 3 - Strana 2 byla upravena položka i), kde je možné zatrhnutím označit zda je zaměstnanec v exekučním řízení nebo zda je v insolvenčním řízení.


Novinka Novinka - Doplnění vazeb - Paušály a srážky

Do přehledu Paušály a srážky v nástroji nastav byla doplněna vazba pro zobrazení položek z Doplňujících údajů.


Novinka ÚPRAVA - Kódy změn ZP, změna textu

V přehledu Mzdové konstanty, Kódy změn ZP byl změněn text u kódů:

 • M - Nástup na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou
 • U - Ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené


Novinka Doplňující údaje, Koeficient úvazku

V přehledu doplňující údaje položka Koeficient úvazku je možné sumovat přes více pracovních poměrů.


Novinka Novinka - Roční zúčtování daně

V případě výskytu solidárního zvýšení daně, dále RZD, nelze provést roční zúčtování daně. V přehledu RZD je vytvořena položka, zatržítko, SZD (Solidární zvýšení daně), která uživatele upozorňuje.

Při ukládání editoru RZD, stisk tlačítka OK, dojde k validaci. V případě výskytu SZD se zobrazí hláška

V průběhu zdaňovacího období bylo odvedeno solidární zvýšení daně. Zaměstnanci nelze provést roční zúčtování daně. Pokračovat?


Novinka Nad přehledem Výpočet mzdy je nyní možné zobrazit pomocí tlačítka Nastav vazbu Mzdové údaje - hlavní PP. Atributy z této vazby zobrazují odnoty z hlavního pracovního poměru, ke kterému jsou ostatní pracovní poměry navázané.

Navázané pracovní poměry jsou ty, které mají ve mzdových údajích vyplněn atribut Další PP osobním číslem hlavního pracovního poměru. Přehled všech pracovních poměrů najdete v přehledu Mzdové údaje na akci Pracovní poměry.

Atributy je možné využít například pro účely zjištění, zda hlavní pracovní poměr není ukončený. V takovém případě je nutné navázané pracovní poměry odvázat a určit nový hlavní pracovní poměr zaměstnance.


Novinka ÚPRAVA - Statistické sestavy ISPV - sumační položka HRMZDYQ

HRMZDYQ Celkové hrubé mzdy zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu. Hrubá mzda zahrnuje mzdu za práci (vč. příplatků, prémií a odměn), náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Podrobnější popis jednotlivých složek hrubé mzdy je uveden u položek 26, 31 a 33 ve větě o pracovních poměrech. Hrubá mzda nezahrnuje ostatní osobní náklady (ty jsou vykazovány v položce 15) či náhrady za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

 • položka 26 - MZDY
 • položka 31 - NAHRADY
 • položka 33 - POHOTOV

Chybně se do položky HRMZDYQ načítala místo položky NAHRADY položka ABSPLAC.


Novinka Novinka - Doplnění vazeb - Paušály a srážky

Do přehledu Paušály a srážky v nástroji nastav byla doplněna vazba pro zobrazení položek z Číselníku organizací nazvaná Vystavitel. Slouží pro zobrazení položek v návaznosti na exekuční srážky.


Oprava OPRAVA - Zadání úvazku v kartě mzdových údajů v případě nepravidelného kalendáře.

V případě otevření karty mzdových údajů pracovního poměru s přiřazeným nepravidelným kalendářem přes tlačítko oprava, bylo možné upravovat týdenní a denní fond pracovní doby.

Opraveno


Oprava ÚPRAVA - Potvrzení pro Úřad práce

Pokud došlo k tisku formuláře Potvrzení pro Úřad práce (od 1.1.2012) a k pracovnímu poměru neexistovaly vygenerované roční evidenční listy důchodového pojištění, pak tisk formuláře skončil chybou o neexistenci tiskového zdroje.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Výpočet pravděpodobného průměrného hodinového výdělku v případě nástupu zaměstnance

Zaměstnanec v měsíci nástupu onemocněl a došlo k likvidaci PN, došlo k výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku (PPHV) a proplacení likvidace PN. Tento PPHV se neuložil do karty mzdových údajů. Při likvidaci pokračující nemoci v následujícím měsíci byla částka 0 z důvodu nulového PPHV.

Opraveno

Upozornění: Způsob výpočtu PPHV najdete v příručce na webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_%C3%BAdaje_-_z%C3%A1lo%C5%BEka_Mzdov%C3%A9_%C3%BAdaje_-_Mzdy_(CZ)


Oprava OPRAVA - Mzdy veřejná správa - Platová tabulka nařízení vlády č. 564/2006 Sb, §5 odstavec 5

V přehledu Konstanty a čísleníky, Platové třídy a stupně je možné vygenerovat správné hotnoty platové tabulky dle odstavce číslo 5 na akci místní nabídky Generuj mzdové tarify, dle §5 odstavec 5.

Pokud již záznamy platové tabulky jsou vygenerovány, spuštění akce provede úpravu částek. Úprava se provede od aktuálního období a nesmí být vypočteny žádně mzdy. Pro změnu tarifů v kartách mzdových údajů zaměstnanců dle platové tabulky je nutné spustit v přehledu Zaměstnanci, Kontrola pl. stupňů a tříd na akci místní nabídky Aktualizaci kontrolního přehledu a aktualizovat platové stupně vybraným zaměstnancům, kteří mají stav Základní mzda neodpovídá mzd. tarifu.


Oprava OPRAVA - Export ČS, předčíslí bankovního spojení

V případě, že bankovní spojení obsahovalo předčíslí účtu oddělené pomlčkou docházelo v případě bankovních spojení bankovního ústavu České spořitelny docházelo k chybnému exportu předčíslí a bankovního účtu.

Nyní dochází bez ohledu na bankovní ústav k rozdělení bankovního spojení na předčíslí, které se ukládá do položky Předčíslí čísla účtu a Čísla účtu. Společně s těmito položkami je možné přes nástroj nastav zobrazit Celé číslo účtu, původní nerozdělené bankovní spojení.


Oprava OPRAVA - Základ pro odborové příspěvky, odečet srážky zálohy na důchodové spoření

Pokud zaměstnanec je poplatníkem zálohy na důchodové spoření, zároveň se mu ze mzdy sráží příspěvek na odobry a ve mzdových konstantách je nastaven způsobu výpočtu základu na čistá mzda bez slev a bonusů nebo čistá mzda včetně slev a bonusů, nebyla výše sražené zálohy na důchodové spoření odečtena od základu pro odbory.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Hlášení k záloze na důchodové spoření, zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem.

Do hlášení k záloze na důchodové spoření (jak do tiskového, tak do XML) se načítali i zaměstnanci, kteří měli ukončený PP s nulovými hodnotami. V tuto chvíli se takový zaměstnanci do hlášení nenačítají.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka ÚPRAVA - Roční zúčtování daně (nový vzhled) - Položka Daň v editoru řádku RZD

Při zadání nového řádku RZD (řádek korekce) je položka Daň neaktivní (nelze ji editovat). Je pouze informativní položkou v řádcích vygenerovaných z výpočtu mzdy. Zobrazuje vypočtenou daň. Do výpočtu RZD nevstupuje.


Novinka ÚPRAVA - Roční zúčtování daně (nový vzhled) - Zablokování položek editoru

Pokud byl přeplatek ročního zúčtování daně přenesen do mzdy, bylo možné editovat položky na záložce 3. Daňové slevy a odpočty.

V případě, že je přeplatek přenesen do mzdy nebo položka Stav RZD nabývá hodnoty Uzavřeno, nelze editovat všechny položky v editoru ročního zúčtování daně ani přidávat nebo upravovat řádky v přehledu řádků ročního účtování daně.

V přehledu Ročního zúčtování daně byla rozšířena akce místní nabídky Příznak pro výpočet RZD. Nyní lze zadávat veškeré stavy, které může položka Stav RZD nabývat (Počítat, Nepočítat, Uzavřeno, Jiné).


Novinka NOVINKA - Statistické sestavy, mzdy pro veřejnou správu výkaz P1-04

Do soudečku Statisické sestavy přibyla sestava pro statistické vykazování v regionálním školství, Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích P1-04. O výkazu se více dozvíte v poradně na našich stránkách.
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/MZDY_ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va_-_V%C3%BDkaz_P1-04

Základní informace o statistických sestavách najdete v příručce na našich stránkách.
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Novinka NOVINKA - Doplňující údaje cizinec, Sdělení o zaměstnání cizince

V přehledu Doplňující údaje zaměstnance byly vytvořeny tiskové dormuláře pro zaměstnávání cizince. Jedná se o:

 • Sdělení o nástupu zaměstnání cizince (od r. 2012)
 • Informace o ukončení zaměstnání (od r.2012)
 • Sdělení o nenastoupení - předčasném ukončení


Novinka ÚPRAVA - Roční zúčtování daně (nový vzhled) - Nastavení výchozí sestavy v přehledu řádků

Editor ročního zúčtování daně byl předělán do tzv. nového vzhledu editoru. Nyní je možné ve vnořeném přehledu řádků ročního zúčtování daně nastavit v nástroji Nastav svoji uživatelskou sestavu přehledu a zvolit ji jako výchozí pro automatické zobrazení při otevření editoru.


Novinka ZMĚNA - nový editor Roční zúčtování daně

Byl vytvořen nový vzhled editoru Roční zúčtování daně. Společně se změnou editoru byly doplněny tyto funkcionality.

 • Nad přehledem Roční zúčtování daně vznikla akce místní nabídky Příznak pro výpočet RZD, kde lze nastavit všechny možné stavy položky Roční zúčtování.
 • V případě přeneseného přeplatku RZD do výpočtu mzdy nebo stavu uzavřeno položky Roční zúčtování je záznam ročního zúčtování daně zablokován k editaci.
 • V případě ručního pořízení položky RZD v editoru ročního zúčtování daně je položka Daň needitovatelná (slouží pouze pro zobrazení vypočtené daně v generovaných řádcích z výpočtu mzdy). Pro výpočet ročního zúčtování je směrodatná skutečně sražená daň, tedy položka Sražená daň.

Popis editoru naleznete v uživatelské příručce na našem webu.
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Ro%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD_dan%C4%9B_-_Mzdy_(CZ)


Oprava OPRAVA - Výplatní lístek souhrnný A4 2013

Na tiskových formulářích Výplatní lístek souhrnný A4 2013, Výplatní lístek pevný bez nemocenských 2013-03-05 byl problém se překryvem dělících čar.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Minimální mzda pro daňový bonus

Ve mzdových konstantách na záložce 1-Daně v sekci Daňový bonus, Měsíc byla hodnota minimální mzdy vrácena na částku 8 000.

Znění 35c zákona o daních z příjmů odst. 4: Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy) (dále jen „minimální mzda“); u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (s tímto ustanovením souvisí ještě § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů).

Částka minimální mzdy 8 500 bude platná pro tento případ až od 1. 1. 2014


Oprava OPRAVA - Pole malý rozsah v oznámení na ČSSZ, odhláška

Údaj pro typ odhláška není povinný. Problém ale nastal při tisku formulářem. V tiskovém formuláři bylo vždy zatrženo NE, i když se jednalo o zaměstnání malého rozsahu. Na formuláři oznámení nebude pro typ odhláška údaj vůbec vyplněn.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Novinka ZMĚNA - Číselník Zaměstnanci - zařazení

Pokud v obecném číselníku Zaměstnanci změníte zařazení zaměstnance na Útvar, Zakázku a Nákladový okruh av daném okamžiku je vybrané UZAVŘENÉ mzdové období, dojde k této změně zařazení zaměstnance ve mzdových údajích až od aktuálního období, jinak se tato změna zařazení zapíše do mzdových údajů od vybraného mzdového období.


Novinka UPRAVENO - Zaměstnanec s více pracovními poměry

Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, které jsou z důvodu společného zdanění svázány přes položku ve mzdových údajích Hlavní PP. Dojde-li k ukončení hlavního pracovního poměru a ostatní pracovní poměry k němu navázané pokračují, je o této situaci uživatel informován hláškou:

1. V případě měsíční kontroly mzdových údajů při uzávěrce mezd - PP navázán na ukončený hlavní PP (určete nové hlavní PP) a následuje výpis osobních čísel pracovních poměrů.

2. Při zařazení tzv. souběžného pracovního poměru do výpočtu mzdy - Souběžný PP je navázán na ukončený hlavní PP. Určete nový hlavní PP.


Novinka DOPLNĚNÍ - Konto přesčasů typu A i B - Počáteční stavy, Individuální perioda

V rámci prvního cyklu periody pro zpracování konta přesčasů bylo možné zadat stav konta přesčasů pouze v aktuálním a běžném období. Pro zadání dalších hodnot počátečních stavů kont zaměstnanců bylo nutné počkat na uzávěrku a posunutí stavu mzdových období.

Došlo ke změně, kdy lze zadat počáteční stavy na celou délku prvního cyklu periody najednou. Slouží k tomu akce místní nabídky v přehledech Výpočet, Konta přesčasů - typ A nebo Konta přesčasů - typ B, Počáteční stavy. Zde je možné na tlačítko Nový a po výběru pracovního poměru zamětnance z přenosového editoru zadat počáteční hodnoty konta.

Z přehledu Počátečních stavů jsou jednotlivé záznamy přenášeny do Přehledů kont pomocí uzávěrky mezd a to do období, které jsou označeny aktuální a běžné. Po uplynutí prvního cyklu periody bude přehled Počáteční stavy prázdný.

Upozornění: V případě zrušení uzávěrky měsíce dojde ke zpětnému posunu stavu období (aktuální a běžné). Jelikož pomocí uzávěrky dochází k přenosu záznamů z počátečních stavů do přehledu kont přesčasů, dojde v případě zrušení závěrky k výmazu záznamů počátečních stavů kont v období, které mělo před zrušením uzávěrky stav běžné. V případě Odemknutí mzdového období k takovému stavu nedochází.

Upozornění: Zadání počátečních stavů se řídí pouze délkou periody zadanou ve Mzdových konstantách, individuální perioda zadaná ve mzdových údajích nemá na počáteční stavy vliv.

V editoru mzdových údajů pracovního poměru zaměstnance vznikla na záložce 2- Zařazení podzáložka Konto přesčasů. Záložka obsahuje dvě sekce pro typ konta přesčasů A a B. Obsahuje položky.

 • Datum zahájení - Datum přenesené z data zahájení ve mzdových konstantách. Slouží pouze k zobrazení.
 • Perioda - Needitovatelná položka přenesená z položky Perioda ve mzdových konstantách. Slouží pouze k zobrazení.
 • Perioda - Individuální perioda pro pracovní poměr. Pokud bude hodnota různá od nuly, pak konto přesčasů se pro daný pracovní poměr bude napočítávat podle této hodnoty.


Novinka Novinka - Informační karty - cizinci

V editoru Doplňujících údajů vznikla na záložce Další údaje nová sekce Cizinec. V případě, že zaměstnáváte občanů EU nebo príslušníky třetích zemí vyplňujete tuto sekci. Sekce obsahuje následující položky:

 • Předpokládaná doba: Dny / Měsíce
 • Vyslán k výkonu práce
 • Pronájem pracovní síly
 • Předčasné ukončení zaměstnání / vyslání
 • Místo výkonu práce

Nad přehledem Doplňující údaje budou nové tiskové formuláře pro splnění oznamovací povinnosti. Tiskopisy chystáme do další verze.


Novinka OPRAVA - sociální pojištění datum pojištění od

V případě, že pracovní poměr vznikl v den svátku bylo datum pojištění posunuto na první pracovní den po tomto svátku. Nyní správně nedochází k posunu data, pracovník je nemocensky pojištěn od data uzavření pracovního poměru.


Novinka ÚPRAVA - Hlášení a následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření XML zpráva

Daňové identifikační číslo plátce pojistného, které se generuje do souboru XML hlášení na DS bylo bráno z nulté organizace v přehledu Organizace z položky DIČ DPH. To vedlo k problémům například při skupinovém odvodu DPH. Získání DIČ plátce je upraveno následovně.

Údaj DIČ je brán z nulté organizace v přehledu Organizace z položky DIČ. Pokud je tato položka prázdná, údaj DIČ je brán z položky DIČ DPH.Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Novinka UPRAVENO - legislativa 8/2013 - Nové hodnoty minimální a zaručené mzdy

S účinností od 1.8.2013 se měsíční minimální mzda zvýší z částky 8 000 Kč na částku 8 500 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 48,10 Kč na částku 50,60 Kč. Úměrně tomu se zvýší též měsíční a hodinové sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Speciální výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy bude platit pro poživatele invalidních důchodů (viz ustanovení § 4 nařízení vlády). Ty zůstanou na částkách, které jsou platné dnes (do 31. 7. 2013), u minimální mzdy tedy na částce 48,10 Kč za hodinu a 8 000 Kč za měsíc.
Novela zmíněného nařízení vlády vyjde ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2013.

V editoru mzdových konstant od mzdového období 8/2013 došlo na záložce Konstanty a sazby sekce Minimální mzda k úpravě položek Měsíční a Hodinová ve sloupcích Sazba 1, Sazba 2 (Speciální sazba pro invalidní důchodce) takto:

Sazba 1
Měsíční = 8 500 Kč
Hodinová = 50,60 Kč

Sazba 2 - sazba minimální mzdy v případě zaměstnance pobírajícího invalidní důchod
Měsíční = 8 000 Kč
Hodinová = 48,10 Kč

Ostatní sazby jsou vynulovány, protože jsou neplatné.

Společně se změnou minimální mzdy se mění i hodnoty zaručené mzdy. V případě, že uživatel používá při výpočtu mezd zaručenou mzdu, dochází k aktualizaci i těchto hodnot v přehledu v editoru mzdových konstantant na záložce Konstanty a sazby v sekci Zaručená mzda.

V období 8/2013 je zapojena nad přehledem Mzdové údaje a Výpočet mzdy kontrola, která upozorní uživatele v případě nesprávných hodnot v konstantách a provede jejich aktualizaci.

Další možností, jak konstantny zaktualizovat v období 8/2013 i případně v následujících, je spuštění akce místní nabídky v přehledu Mzdové období, Aktualizace mzdových konstant, Standardní.

Upozornění: Od 1. 8. 2013 může ve mzdových údajích zaměstnance nabývat položka na záložce 2-Zařazení, Mzdové parametry Minimální mzda pouze: Sazba 1 - pracovní poměry s dohočtem do minimální mzdy Sazba 2 - speciální sazba pro zaměstnance pobírající invalidní důchod Nepočítat - např. dohody o provedení práce, zaměstnanci pobírající starovní důchod

Vice se můžete dozvědět v příručce na webu v sekci Poradna.


Oprava OPRAVA - Chyba nastavení typu daně, slev a odpočtů při ukončení PP

Chyba nastává v případě, že zadáte datum konce PP spadající do aktuálního, běžného nebo pozdějšího období a zároveň potvrdíte dotaz:
'Došlo k ukončení pracovního poměru. Změnit typ daně, vynulovat odpočty a nastavit datumy uplatnění slev u dětí v následujících obdobích ?'.
V takovém případě se Typ daně nastavený v otevřeném editoru propíše do následujícího období, ale chybnému zaměstnanci při splnění podmínek:

1. Pokud existuje taková karta zaměstnance, která má shodnou hodnotu neveřejného atributu ZamestnanecId a atributu IdObdobi právě vybraného mzdového období.
2. Dále musí platit, že Typ daně u editovaného zaměstnance a toho přepisovaného se musí lišit.

Pokud nenastanou tyto podmínky současně, tak se žádný rozdíl neprojeví.

Při výpočtu mzdy se spouští kontrola, která Vám nedovolí provést výpočet pracovního poměru, pokud je na mzdové kartě jiný typ daně než zálohová a zároveň existuje nějaký záznam ve Slevách a odpočtech zaměstnance.


Oprava OPRAVA - Výpočet průměrného čístého měsíčního výdělku

V případě, že mzda zaměstnance nebyla daněna, ve mzdových údajích byla odškrtnuta volba danit mzdu, na tiskových formulářích nedocházelo k výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku.

Jednalo se o formuláře:

 • Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu
 • Potvrzení pro Úřad práce (od 1.1.2012)
 • Potvrzení při změně zaměst.- příloha (příjem) 2012

opravenoVerze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Novinka - Konto pracovní doby (KPD)

Submodul Konto přesčasů byl přejmenován na Pracovní konta a zároveň byl rozšířen o Konto pracovní doby. Více informací ke Kontu pracovní doby naleznete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konto_pracovn%C3%AD_doby_-_Mzdy_(CZ)Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Novinka - Import do předzpracování rozšířen o položku Info

Importy do přehledu Výpočet mzdy / Předzpracování byly rozšířeny o možnost importování nového atributu Info (délka 60 znaků). Pro import tohoto atributu bude nutné importní soubory upravit. Jedná se o následující importy:

Formát XML - stačí přidat element Info Formátu TXT - přidat nakonec řádku datové věty další řetězec o max.. délce 60 znaků Definované importy / Mzdové složky - typ Jedna MZ na řádek - upravit definici a importní soubor podle definice Definované importy / Docházka - typ Jedna MZ na řádek - upravit definici a importní soubor podle definice


Novinka Úprava - Definice rozpadu nákladů

Nyní je možné uložit definici rozpadu nákladů i s jednou položkou rozpadu nákladů, která má v atributu Procento hodnotu "100,00" (dosud při ukládání definice byla kontrola, která očekávala více než 1 položku rozpadu a zároveň součet atributu Procento těchto položek se musel rovnat hodnotě "100,00").Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Novinka - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření tiskový formulář (průvodka k exportu XML)

V přehledu Měsíční exporty za organizaci je nad definicí exportu typu Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML možné pomocí akce místní nabídky Tisk formulářem vytisknout tiskové formuláře průvodky k exportu XML souboru. Formuláře obsahují informace, které se exportují v XML souboru elektronického hlášení na FÚ.

Jedná se o tyto formuláře:

 • Hlášení k záloze na pojistné na DS
 • Následné hlášení k záloze na pojistné na DS

Upozornění: Jedná se pouze o výpis informací, které obsahuje elektronické hlášení. Neslouží k vlastnímu podání na FÚ.


Novinka Novinka - Kopie praxe z dalších pracovních poměrů zaměstnance

V editoru doplňujících údajů ve vnořeném přehledu praxe lze použít akci místní nabídky Doplnění akce z ostaních PP. Akce slouží ke kopii vybrané praxe ze všech pracovních poměrů zaměstnance do aktuálně zvoleného pracovního poměru.

Při spuštění volby se zobrazí detailní přehled záznamů praxe zaměstnance. Po označení záznamů, které chcete přenést a stisku tlačítka Přenos se zobrazí informace o počtu přenesených a nepřenesených záznamů z důvodu překryvu datumů.


Novinka ÚPRAVA - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML

V nastavení měsíčního exportu za organizaci typu Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML byla položka Finanční úřad nastavena pevně na hodnotu 13 (Specializovaný finanční úřad) a nebylo ji možné měnit. Položka je nyní plně editovatelná a může nabývat hodnot z tabuklky. (jedná se o třímístný údaj, oproti číslu územního pracoviště, které je čtyřmístné)

Název finančního úřadu, Číslo finančního úřadu
FÚ pro hlavní město Prahu, 451
FÚ pro Středočeský kraj, 452
FÚ pro Jihočeský kraj, 453
FÚ pro Plzeňský kraj, 454
FÚ pro Karlovarský kraj, 455
FÚ pro Ústecký kraj, 456
FÚ pro Liberecký kraj, 457
FÚ pro Královéhradecký kraj, 458
FÚ pro Pardubický kraj, 459
FÚ pro Kraj Vysočina, 460
FÚ pro Jihomoravský kraj, 461
FÚ pro Olomoucký kraj, 462
FÚ pro Moravskoslezský kraj, 463
FÚ pro Zlínský kraj, 464

Bližší informace k číselníku FÚ najdete například na stránkách http://epodpora.mfcr.cz/33-1209.html.


Novinka ÚPRAVA - Editor mzdových údajů - Změny typu daně vs slevy a odpočty

Při vstupu do editoru mzdových údajů, do záložky odvody a podzáložky daně byla první aktivní položkou Typ daně, mohlo dojít k nechtěné změně typu daně (například pomocí rolovátka na myši) a došlo k uživatelem nechtěnému výmazu slev a odpočtů.

Na záložce došlo k jinému uspořádání položek Typ daně a Danit mzdu. První aktivní položkou je nyní Danit mzdu. Nemůže tedy dojít v případě vstupu na záložku odvody, daně k nechtěné změně.

Dále byla doplněna kontrola, že slevy a odpočty lze přidávat a mazat pouze v případě, pokud nastavená daň je typu zálohová. Hlášky kontroly zní:

Daňové slevy a odpočty lze zadat pouze u Zálohové daně
Slevy a odpočty lze zrušit pouze při přepnutí typu daně na Zálohová

Automaticky při změně typu daně nejsou slevy a odpočty odstraněny.


Novinka Novinka - Zrušení referenční mzdové složky

Nad číselníkem Mzdové složky přibyla možnost zrušení přiřazené referenční mzdové složky. Akce Referenční mzdová složka se od nynějška rozvětvuje na 2 podakce:

Nastavit - akce nabídne seznam distribučních MS, které je možné přiřadit na uživatelskou MS Zrušit - akce zruší nad označenými MS přiřazenou referenční mzdovou složkuVerze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka Tiskový formulář Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP

Nad označeným záznamem přílohy k žádosti o DNP v přehledu ČSSZ - žádost o DNP - příloha lze tisknout formulář,obsahující přehled exekučních srážek zaměstnance. Formulář obsahuje kromě údajů o zaměstnanci:

 • Nezabavitelnou částku.
 • Počet vyživovaných osob.
 • Typ exekuční srážky.
 • Číslo rozhodnutí.
 • Údaje o nabytí právní moci respektive zda je srážka deponovaná.
 • Údaje o celkové částce srážky a již sraženou částku.
 • Údaje o bankovním spojení.


Novinka Tiskový formulář - Evidence podle §37 ods.2 písm c) zákona č.582/1991 Sb. - Příjmy v době nemoci

Nad ročními sestavami nad označeným zaměstnancem za zvolené období roku lze vytisknout tiskový formulář Příjmy v době nemoci, uvádějící seznam vyloučených dob dle §16 odst. 4 z 155/1991 Sb. v jejichž době trvání pobíral zaměstnanec příjmy.


Novinka ÚPRAVA - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML

V případě podání hlášení jako zástupce se chybně exportovalo v XML souboru IČO zástupce.

Opraveno


Novinka OPRAVA - Statistické sestavy, výkaz ISPV

V případě, že pracovník byl v pracovní neschopnosti přes den, který byl svátkem a tudíž byl proplacen likvidací pracovní neschopnosti, nebyly hodiny dne svátku zahrnuty do atributů ABSCELK, ABSNEMOC.

Při kontrole v kontrolním programu byla vyhodnocena kontrola ja ko chybná. Součet atributů ODPRACD a ABSCELK nesouhlasil na FONDSJE.


Novinka OPRAVA - Statistické sestavy, výkaz ISPV

Položka HODDPCQ je zaokrouhlována na celé číslo.


Novinka Mzdy veřejná správa - Evidence praxe Přehled Profese

Do přehledů Kontrola platových stupňů a tříd, Evidence praxe v nástroji nastav lze použít položky z přehledu Profese.


Novinka Mzdy veřejná správa - Evidence praxe Roky a dny

V přehledu Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd přibyly nové sloupce pro zobrazení roků a dnů praxe. Sloupce zobrazují hodnoty praxe k poslednímu dni měsíce předcházejícího zvolenému mzdovému období.

 • Roky_uzn - Uznané roky praxe - Osahuje hodnoty vzešlé z evidence praxe a pokrácené případným koeficientem.
 • Dny_uzn - Uznané dny praxe
 • Roky_zkr - Zkrácené roky praxe - Obsahuje hodnoty uznané praxe pokrácené o krácení z důvodu vzdělání. Hodnoty mohou nabývat i záporných hodnot.
 • Dny_zkr - Zkrácené dny praxe

Přehled Kontrola platových stupňů se napočítává na akci místní nabídky Aktualizace kontrolního přehledu.
Hodnoty sloupců Praxe - roky a praxe - dny jsou napočteny včetně hodnot aktuálního zvoleného období a nabývají hodnot vetších nebo rovno nula.

V přehledu Doplňující údaje byly pro modul Mzdy - veřejná správa odstraněny sloupce Praxe - roky a Praxe - dny, které zobrazovaly nesprávné hodnoty. Sumační hodoty praxe byly přesunuty do přehledu Kontroly platových stupňů a tříd.


Oprava Mzdy veřejná správa - Evidence praxe upozornění při mateřské dovolené

Do hlášky o započtených dnech mateřské dovolené se počítaly chybně doby praxe.

Opraveno


Oprava Mzdy veřejná správa - Evidence praxe Krácení z důvodu nedostatečného vzdělání

Editor Doplňujících údajů byl rozšířen na záložce Další údaje v sekci [1] Praxe o položky Po krácení Roky a Po krácení dny. Položky obsahují hodnoty pokrácené z důvodu nedostatečného vzdělání. Hodnoty mohou nabývat i mínusových hodnot.

V případě zadání položky do přehledu Vzdělání s datem ukončení spadajícím do aktuálního roku zpracování mezd nebylo vzdělání zohledněno v krácení praxe.

OpravenoVerze 2.0.2013.0401 ze dne 08.04.2013

Oprava POZOR - Nastavení základů a rozúčtování na mzdových složkách (MS)

V některých případech při práci s číselníkem MS - distribuční se mohlo stát, že z definice uživatelské MS byly odebrány položky ze záložek:

 • MS pro výpočet prémií
 • Paušální mzdové složky
 • Účtování tlačítko R (rozúčtování)

Z toho důvodu je nutné zkontrolovat nastavení těchto záložek. Podrobnější informace k porovnávání MS naleznete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ) Porovnání.

Opraveno


Oprava Opraveno mazání platebních příkazů z modulu Mzdy - některé platební příkazy nebylo možné mazat.Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka ÚPRAVA - Generátor sestav (důchodové spoření a solidární zvýšení daně)

V generátoru mzdových sestav je možné použít nové definice pro zobrazení hodnot:

Důchodové spoření

 • DUCHSPORZAKLAD - obsahuje hodnotu Důchodové spoření - vyměřovací základ
 • DUCHSPORZALOHA - obsahuje hodnotu Důchodové spoření - vypočtená záloha

Sraženou zálohu na důchodové spoření lze zobrazit pomocí sumace ze mzdové složky. (klíčové slovo MZSL("P","108"))

Solidární zvýšení daně

 • SOLZVDANZAKLAD - obsahuje hodnotu Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem
 • SOLZVDANCASTKA - obsahuje hodnotu Solidární zvýsení daně (jako samotná částka nemá tento atribut smysl, hodnota se přičítá k zálohové dani a až potom dochází k zaokrouhlení na celé koruny nahoru)


Novinka LEGISLATIVA 2013 - Důchodové spoření evidence oprav základů a záloh pro následné hlášení

V ročních sestavách vznikl nový přehled Roční zúčtování důchodového spoření, Změny důchodové spoření. Editor pro zadání opravy obsahuje tři sekce [1]
Oprava, [2] Vyrovnání, [3] Detail vyrovnání opravy.

Sekce Oprava slouží pro zadání správných údajů a obsahuje položky:
Rok a měsíc - období které je opravováno
DIČ DPH - jedná se o DIČ plátce, u kterého dochází k opravě (v případě vzniku přeplatku je vyžadována v řádném hlášení k záloze na pojistné)
Vym. základ - správný vyměřovací základ
Záloha - správná výše zálohy, která měla být odvedena

V sekci vyrovnání lze zadat položku Měsíc od. Slouží pro uplatnění opravy, srážky poplatníka při nedoplatku nebo uplatnění přeplatku, ponížení srážky zálohy na důchodové spoření. Sekce obsahuje položky:

Odvod mzda - záloha na důchodové spoření, která byla vypočtena a sražena poplatníkovi v opravovaném období
Rozdíl - vyčíslení rozdílu mezi původní odvedenou zálohou důchodového spoření a opravenou částkou zálohy
Již vyrovnáno - v případě přeplatku lze sledovat uplatněnou částku přeplatku ve výpočtu mzdy (ponížení srážky zálohy na důchodové spoření). V případě nedoplatku nedochází k automatické srážce zamstnanci. Částka musí být vyrovnána případnou ruční srážkou (pohledávka za zaměstnancem) nebo jiným způsobem. Zaměstnavatel, tedy plátce, musí zjištěný rozdíl uhradit na účet finančního úřadu mimořádným platebním příkazem a odeslat vygenerovat následné hlášení.

Sekce Detail vyrovnání opravy obsahuje záznamy vyrovnání přeplatku ve výpočtu mzdy v jednotlivých obdobích a v částku uplatněného přeplatku. Detail vyrovnání lze zobrazit i v editoru Výpočtu mzdy na záložce Pojištění v sekci Důch. spoření u položky Sraženo na tlačítko tři tečky.

Nad záznamy přehledu existuje akce místního menu pro ovlivnění sloupce Realizace exportem Nastavení příznaku exportu a Zrušení příznaku exportu. Hodnota sloupce se mění automaticky v případě vygenerování následného hlášení na pojištění na důchodové spoření.


Novinka LEGISLATIVA 2013 - Generování Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

V přehledu měsíční exporty za organizaci na typu exportu - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML v generování zpráv se nachází definice pro odeslání Následného hlášení na důchodové spoření. Formát zprávy Následné hlášení důchodové spoření 2013 - XML.

Před prvním podáním je nutné provést tyto nastavení:

Vlastní podání lze provést na adresu:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Do definice zpráv Hlášení důchodové spoření - XML je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP.

V definici zpráv na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.

Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:

 • Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:
 • Pro odeslání následného hlášení DS se použije definice zprávy: Následné hlášení důchodové spoření 2013 - XML
 • Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.

V přehledu Měsíční exporty za organizaci jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.


Novinka Novinka - Mzdové údaje - osobní kalendář

Nad přehledem Mzdové údaje si může uživatel volbou Nastav zobrazit položky aktuálně priřazeného osobního mzdového kalendáře zaměstnance.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Úprava - Editor Předzpracování

Při zadávání mzdové složky se vstupním formulářem hodiny x částka nebo hodiny x sazba v editoru předzpracování a následném použití tabelátoru kurzor přeskočil políčko Hodiny.

Upraveny tak, aby kurzor skočil do políčka Hodiny.


Novinka OPRAVA - Odpočet z daňového základu pro mzdovou složku Důchodové spoření (číslo 108)

V předchozí verzi mohlo dojít k odpočtu částky, která byla sražena zaměstnanci na důchodové spoření ze základu daně. Mzdová složka byla upravena a byla odškrtnuta volba Odpočet z daňového základu v přehledu čísleníku mzdových složek a v přehledu distribučních mzdových složek.Verze 2.0.2013.0210 ze dne 01.03.2013

Novinka LEGISLATIVA 2013 - Potvrzení o příjmu 2013

V přehledu Roční sestavy byla vytvořena definice výkazu Potvrzení o zdanit. příjmech 2013 (vzor č. 21). Formulář obsahuje řádky 14. a 15., Solidární zvýšení daně u záloh v měsících a Sleva na poplatníka byla poskytnuta v měsících.


Novinka LEGISLATIVA 2013 - Výkaz ZPS Oznámení o plnění povinného podílu

V přehledu Roční sestavy byla vytvořena definice výkazu ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2013)


Oprava OPRAVA - Potvrzení o zdanitelných příjmech 2012

Existují dva souběžné pracovní poměry typu daně Typ 1, přičemž na jednom z nich je překročena hranice 5000, tedy odvádí se zálohová daň a na druhém pracovním poměru nedojde k překročení hranice 5000, tedy odvádí se srážková daň. Nepodařilo se vytisknout Potvrzení o zdanitelných příjmech. Nyní je upraveno a v hodnotách je zohledněn odvod zálohové daně.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Legislativa 2013 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

V přehledu Měsíční exporty za organizaci ve stromečku pod Výpočtem mzdy je nyní možné zadat exportní zprávu typu Hlášení k záloze na důchodové spoření (FÚ) XML. Exportní zprávu založíte pomocí tlačítka Nový a vyberete:
Typ exportu - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML
Cíl exportu - Finanční úřad (je vyplněn automaticky)
Finanční úřad je přednastaven na hodnotu 13, což je číslo Specializovaného finančního úřadu Územní pracoviště - může nabývat těchto hodnot podle příslušnosti zaměstnavatele

 • 4030 ÚzP v Brně
 • 4022 ÚzP v Českých Budějovicích
 • 4027 ÚzP v Hradci Králové
 • 4032 ÚzP v Ostravě
 • 4023 ÚzP v Plzni
 • 4025 ÚzP v Ústí nad Labem

Upozornění - Expoortní zpráva se bude automaticky generovat do dalších mzdových období.

Vlastní export hlášení se provádí přes daňový portál aplikací EPO (podobně jako hlášení DPH). Nad označeným řádkem spustíte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definici Hlášení důchodové spoření - XML pro odeslání respektive Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav pro ověření správnosti podaného hlášení.

Před prvním podáním je nutné provést tyto nastavení:

Vlastní podání lze provést na adresu:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Do definice zpráv Hlášení důchodové spoření - XML je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP.

V definici zpráv na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.

Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:
Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:
Pro odeslání hlášení DS se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - XML
Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.

V přehledu Měsíční exporty za organizaci jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.


Novinka Legislativa 2013 - Definice platebního příkazu Důchodové spoření

Pro odvod částky důchodového spoření byla rozšířena definice platebních příkazů typu Státní platby a kumulované srážky. V položkách tohoto typu lze nyní zadat přes tlačítko Nový položku, kde typem odvodu bude Důchodové spoření. Dále doplníte přes návazný přehled Bankovní spojení číslo účtu na příslušné finanční úřady s předčíslím 41013.

Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření. Více naleznete na stránce finanční správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html?year=0

Postup pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně). Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149.

Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.


Novinka Legislativa 2013 - Přeplatky a roční vyúčtování důchodového spoření

Pod přehledem Roční sestavy vznikly přehledy Roční zúčtování důchodového spoření pro vyúčtování důchodového spoření na konci zdaňovacího období a přehled Změny důchodového spoření pro zadání přeplatků a oprav vyměřovacíh základů a částek odvodu důchodového spoření.

Editace hodnot v těchto přehledech bude možná až od březnové verze Heliosu Orange.


Novinka Legislativa 2013 - Hlášení na ZP v případě DPČ jako hlavní výdělečné činnosti

Jedná se o DPČ, které není MR, ale pracovní poměr zaměstnance je hlavní výdělečnou činností zaměstnance a tudíž musí uplatnit minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Je tedy potřeba vygenerovat hlášení na ZP ihned v měsíci nástupu při vzniku pracovního poměru respektive při ukončení pracovního poměru.

Podmínky nastavení takového pracovního poměru:

 • jedná se o druh pracovního poměru DPČ
 • počítat zdravotní pojištění nebo počíta od hranice
 • zaškrtnutý minimální vyměřovací základ
 • v položce hlavní pracovní poměr (TabZamMzd.DalsiPP) není přiřazen hlavní pracovní poměr

Při tomto nastavení se v přehledu Hlášení na ZP při spuštění akce místní nabídky Generování hlášení změn ZP, úplné bez dohod nebo přírůstkové bez dohod, se vygenerují řádky přihlášek nebo odlášek dle data nástupu nebo ukončení pracovního poměru bez ohledu na to, zda tyto pracovní poměry vstupují do výpočtu mzdy.


Novinka Novinka - Aktuální osobní kalendář

Nad přehledem Mzdový kalendář / Osobní mzdový kalendář přibyl sloupeček "Aktuální", kterým je označen aktuálně přiřazen osobní kalendář na mzdové kartě zaměstnance ve vybraném mzdovém období. Sloupeček "Aktuální" si uživatel umí zobrazit do přehledu pomocí tlačítka Nastav.

Tento sloupeček si může uživatel zobrazit například i při synchronizaci
základního "nepravidelného" kalendáře s osobními kalendáři, kde si v přehledu "Výběr osobních kalendářů pro synchronizaci" bude vědět označit pro synchronizaci jen ty osobní kalendáře, které jsou aktuálně přiřazeny na mzdové kartě zaměstnance.


Novinka Úprava - Číselník Zaměstnanci přenos PSČ

V číselníku Zaměstnanci na záložce Základní údaje sekce [3] Bydliště, adresa. Na podzáložce Přechodné bydliště a Kontaktní adresa se do čísla PSČ namísto PSČ přenesl název města v případě, kdy PSČ, které je v číselníku PSČ, uživatel nepřenesl přes číselník, ale napsal ho ručně přímo do čísla PSČ.

Upraveno


Novinka Úprava - Kontrola na RČ při zakládání nového zaměstnance

Při zakládání nového zaměstnance (kromě cizinců) v modulu Mzdy je kontrola na zadání rodného čísla. Tato kontrola se provádí nehledě na nastavení / vypnutí režimu seskupení zaměstnanců za rodné číslo.

Novinkou je rozšířená hláška při pokusu o založení zaměstnance bez rodného čísla:

"Nezadané rodné číslo pro mzdovou agendu.
Pokud neznáte RČ, zadejte jinou jedinečnou kombinaci znaků (napr.osobné číslo). "

Tato kontrola je i při zaměstnávání Uchazeče o zaměstnání z modulu Personalistika.


Novinka Doplnění - Nastavení práv na vývoj průměrů

Pokud se vypne v definici práv právo na akci Vývoj priemerov.alebo Počáteční hodnoty nad přehledem Mzdové údaje tak se odteď tímto automaticky vypne i právo na tlačítko "V" nebo "P" v editoru mzdové karty v části Info (viz pravý horní roh).


Novinka Úprava - Hláška při neexistenci účetního období

Pokud není založeno účetní období, do kterého se uživatel pokouší:

1. vygenerovat platební příkazy z modulu Mzdy (přehled Definice platebních příkazů / akce Generování platebních příkazů) se nyní objeví v procesním okně hláška:

"Účetní období pro generování PP nebylo dosud založené (přehled Pomocné číselníky / Období)."


2. vygenerovat mzdové předkontace (přehled Účtování mezd / akce Generuj předkontace) se nyní objeví hláška:

"Účetní období pro zaúčtování mezd nebylo dosud založené (přehled Pomocné číselníky / Období)."


Novinka UPRAVENO - Měsíční exporty za organizaci

V případě generování nových období na další rok nedocházelo ke zkopírování definic elektronických Měsíčních hlášení za organizaci (Přehled o výši pojistného, Přehled o platbě pojistného ZP). Nyní při listopadové uzávěrce ke zkopírování dojde.


Novinka ÚPRAVA - Editor mzdových údajů Zdravotní pojištění v případě volby položky zahraniční pojištění

V editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Sociální pojištění je možné zadat položku Zahr. pojistné v tuto chvíli jsou položky sociální pojištění a zdravotní pojištění nastaveny na Nepočítat. Provádí se vyměření odvodu pojistného za zaměstnavatelel z důvodu stanovení základu daně.

Oproti minulé verzi je nyní možné provést nastavení zdravotního pojištění na Počítat případně Počítat od hranice a nastavit položky:

 • Zdravotní pojištění
 • Uplatnit MVZ
 • Srazit ZP z doplatku do MVZ
 • Zdravotní pojišťovna
 • Číslo pojištěnce
 • Státní příslušnost

zvolený atribut zahraniční pojištění je nyní možné editovat


Novinka ÚPRAVA - Likvidace OČR a odpracované hodiny první den

Pokud zaměstnanec odchází na pracovní neschopnost typu OČR a první den odpracuje celou popřípadě část směny, nebylo možné zadat ať už na likvidační složce 205, tak i v Příloze k žádosti o DNP.

Nyní lze informaci o odpracovaných hodinách zadat přímo v editoru Přílohy k žádosti o DNP. Ve výpočtu mzdy na akci místní nabídky Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha otevřete vygenerovaný řádek přílohy pro odeslání na ČSSZ. Na záložce 3 - Strana 2 lze zakliknout bod a) pracoval a vepsat počet odpracovaných hodin a délku směny (původně byly položky needitovatelné)


Novinka OPRAVA - Potvrzení o zdanitelných příjmech 2012

Při tisku formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech docházelo ke zkreslení hodnot výkazu v případě

 • existence několika souběžných pracovních poměrů, které nebyly provázány přes položku ve mzdových údajích Hlavní pracovní poměr
 • existence více pracovních poměrů v rámci zdaňovacího období (např. jeden pracovní poměr skončí a za dva měsíce začne nový pracovní poměr)
 • v případě existence více neseskupených pracovních poměrů s různým typem daně (Základní, Typ daně 1)


Novinka Úprava - ČSSZ - žádost o DNP - příloha

V editoru ČSSZ - žádost o DNP - příloha na záložce 3 - Strana 2 bod g) se v položce DVZ (PPM) nyní mohou zadávat hodnoty na setiny.


Novinka ÚPRAVA - Hromadně pro email

V případě hromadného odesílání Výplatních pásek v pdf a při zadání více emailových adres typu hromadně pro email na jedné kartě zaměstnance, nebrala funkcionalita v potaz atribut přednastaveno. Nyní při odeslání zaheslované pásky se preferuje adresa, která má nastaven typ Hromadně pro email a zadanou položku přednastaveno. Pokud neexistuje přednastavená adresa, odejde email na tu nejstarší.


Novinka ÚPRAVA - Přehled Zaměstnanci

V přehledu zaměstnanců je více karet pracovních poměrů zaměstnance, které mají stejné jméno a příjmení, datum narození a nemají vyplněno rodné číslo. Pokud se uživatel pokoušel zadat na jednu z karet rodné číslo, došlo k zahlášení chybové hlášky:

V číselníku zaměstnanců již existuje záznam se stejným jménem a příjmením a stejným nebo prázdným datem narození.

Nyní po zadání RČ a kontrole, zda uvedené rodné číslo není v přehledu uvedeno, dojde ke korektnímu uložení karty.

Postup pro sjednocení takových karet pracovních poměrů zaměstnance:

1. Zvolíte si jednu z karet, která bude tzv. základní kartou zaměstnance.
2. Zde vyplníte správné rodné číslo, pokud rodné číslo nemáte k dispozici je nutné uvést jiný unikátní identifikátor, například osobní číslo nebo datum narození v podobě RRMMDD (R-rok, M-měsíc, D-den) a uložte kartu.
3. Na zbývajících kartách pracovních poměrů spusťte jednotlivě akci místní nabídky Rodné číslo, Přiřazení existujícícho RČ s kopií karty. Po spuštění akce a potvrzení pomocí globálního hesla se otevře přenosový přehled s nabídkou základních karet zaměstnanců. Vyberete pomocí tlačítka přenos.
4. Na vybraný pracovní poměr se přenese rodné číslo ze základní karty zaměstnance a provede se synchronizace údajů (např. bydliště, doklady,...)


Oprava OPRAVA - Nárok dovolené v BR v případě neodpracovaných 60 dnů

V případě, že Helios Orange zjistí, že zaměstnanec neodpracuje ať už do konce roku (např. že nastoupí 30.11.2012) nebo pokud má zaměstnání na dobu určitou (např. ukončí pracovní poměr 20.2.2013) 60 dnů. Začne počítat nárok dovolené za odpracované dny. Tedy 1/12 ze základního nároku za každých 21 odpracovaných dnů. Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době (kalendář typu nepravidlená pracovní doba) vstupovala do výpočtu chybně hodnota Základního nároku. Vstupovala sem hodnota vypočtená dle principu stanovení nároku podle rozvržení pracovních směn a né hodnota základního nároku ze mzdové karty zaměstnance.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Přehled o výši pojistného 2013

Před tiskem formuláře nebyl zařazen dotaz v případě výpočtu mezd za pobočky.

Opraveno


Oprava ÚPRAVA - Kontrola chyb v případě exportu PVPOJ 2013

Při exportu PVPOJ 2013 v přehledu Měsíční exporty za organizaci docházelo k chybnému vyhodnocení kontrol jednotlivých hodnot výkazu Přehled o výši pojistného.

Opraveno


Oprava Oprava - Zakládání 1. zpracovávaného období

Pokud se před založením 1. zpracovávaného období zakládá nové mzdové období (způsobem pomoci akcie Založení nových mzdových období), ve kterém se 1. zpracovávaného období zakládá, nevytvoří se námi dodávané mzdové kalendáře (č. 001,002).

OpravenoVerze 2.0.2013.0131 ze dne 05.02.2013

Novinka OPRAVA - OČR osamělý pracovník

V editoru mzdových údajů byla doplněn na záložku Odvody, Sociální pojištění v sekci Parametry pojistného položka OČR - osamělý pracovník.


Oprava OPRAVA - Tiskové formuláře Výplatní lístky a Přehled o výši pojistného

Opraveny tiskové formuláře Výplatní lístky 2013 a Přehled o výši pojistného 2013.


Oprava OPRAVA - Roční uzávěrka - Archivace karet mzdových údajů

V případě nastavené položky ve Mzdových konstantách Roky archivace karty, se v případě použití submodulu Definice rozpadu mzdových nákladů objevovalal chyba v procesu roční uzávěrky, rušení karet mzdových údajů: Nelze smazat záznam na položku jsou navázány údaje.

OPRAVENO


Oprava OPRAVA - Měsíční sestavy - Přehled o výši pojistného

Při odesílání Přehledu o výši pojistného za rok 2013 docházelo k chybě 305 - Počet formulářů v podání musí být větší než 0.

OPRAVENO


Oprava OPRAVA - Mzdové údaje Uplatnit slevy 1. měsíc

V případě nástupu zaměstnance v průběhu měsíce je položka Uplatnit slevy 1. měsíc je nezaškrtnutu. V případě, že položka byla uživatelem při zadávání zaškrtnuta, tedy uplatnit slevy na dani v prvním měsíci nástupu, pak při uložení karty mzdových údajů byla volba automaticky uložena jako nezaškrtnutá.

OpravenoVerze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka Úprava - legislativa 2013 - Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Při sestavení formuláře vyúčtování srážkové daně a zálohové daně se nyní bere v potaz nastavení speciálních daňových sazeb ve mzdových konstantantách. Do výkazu jsou zahrnuty daňové sazby dle nastavení položky Typ daně a né napevno podle čísla mzdové složky jako tomu bylo dosud.


Novinka ÚPRAVA - legislativa 2013 - Daňové formuláře

Ve verzi jsou distribuovány nové daňové formuláře

Vyúčtování zálohové daně - vzor č.18 Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č.12 Přehled souhrných údajů-vzor č.9 (str.1 a str.4) Přehled souhrných údajů-vzor č.9 (str.2) Přehled souhrných údajů-vzor č.9 (str.3) Roční zúčtování 2013 (vzor č.17)

Vyúčtování srážkové daně - vzor č.15


Novinka Úprava - legislativa 2013 - Výplatní lístek

Ve verzi jsou distribuovány nové formuláře výplatních lístků

Výplatní lístek - bez MS nemocenská docházka 2013 Výplatní lístek - pevný - bez MS nemocenská 2013 Výplatní lístek 2013 Výplatní lístek pevný 2013 Výplatní lístek souhrný 2013 Výplatní lístek souhrný 2013 A4


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Přehled o výši pojistného ČSSZ - tiskopis

Ve verzi je distribuován nový tiskopis pro podání Přehledu o výši pojistného na ČSSZ pro rok 2013. Doplněn o dotaz před tiskem pro zadání kontaktů na sestavitele.

Přehled o výši pojistného 2013


Novinka ÚPRAVA - Legislativa 2013 - Formulář ZPS a Podklady pro ZPS

V případě stanovení průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením je postupováno následovně:

1. Zjistí se počet pracovních dnů v roce z kalendáře o denním úvazku 8 hodin a týdenním úvazku 40 hodin. 2. Zjistí se počet svátků v roce z kalendáře o denním úvazku 8 hodin a týdenním úvazku 40 hodin. 3. Roční fond pracovní doby se vypočte: Počet pracovních dnů v roce x Denní fond kalendáře - Počet svátků v roce x Denní fond kalendáře. Maximálně do výše nominální hodnoty fondu pracovní doby 2 024 hodin. 4. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se vypočte jako podíl Odpracovaných hodin ze mzdových složek a Ročního fondu pracovní doby.

Výpočet se projeví v tiskových sestavách ZPS, Podklady pro ZPS a Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci.


Novinka Novinka - Nastavení základní karty zaměstnance

Nyní je možné upravit nastavení hlavní karty zaměstnance pro editaci osobních údajů v obou režimech seskupení přehledu Zaměstnanci za RČ.


Pokud NEní přehled Zaměstnanci v režimu neseskupeném přehledu za rodné číslo:

1. přímo nad kartou zaměstnance pomocí nové akce Změň základní kartu zaměstnance

2. při použití akce Kopie / Založ další pracovní poměr lze v editoru pro Identifikaci nové karty zaškrtnout nové políčko Nastav jako základní kartu

Pokud JE přehled Zaměstnanci v režimu seskupení přehledu za rodné číslo:

V přehledu Zaměstnanci lze v režimu seskupení za RČ nad kartou zaměstnance spustit Akci z místní nabídky Pracovní poměry. Zobrazí se přehled všech pracovních poměrů zaměstnance s identifikací osobního čísla pracovního poměru.

1. přímo nad kartou pracovního poměru zaměstnance pomocí nové akce Změň základní kartu zaměstnance

2. při použití akce Přidej pracovní poměr lze v editoru pro Identifikaci nové karty pracovního poměru zaškrtnout nové políčko Nastav jako základní kartu


Co je to základní karta zaměstnance:

Každý zaměstnanec / fyzická osoba má vždy 1 základní kartu. Případné ostatní karty téhož zaměstnance / fyzické osoby jsou označeny jako seskupeny karty zaměstnance. Tuto informaci si může uživatel zobrazit přímo nad přehledem Zaměstnanci pomocí tlačítka Nastav zobrazením sloupku seskupených KZ. Čili karta zaměstnance, která má sloupečky uskupeními KZ prázdný je ZÁKLADNÍ kartou zaměstnance.

Osobní údaje zaměstnance lze editovat / měnit POUZE na jednom místě a to na základní kartě zaměstnance. Změna na základní kartě zaměstnance se automaticky přepíše (synchronizuje) na další karty toho zaměstnance (kromě karty zaměstnance, na které je pracovní poměr ukončen nebo nebyl definován). Tímto je zajištěna aktualizace osobních údajů na všech aktivních kartách zaměstnance / fyzické osoby v jednom momentě.


Novinka Úprava - Přepisování osobních údajů na kartě zaměstnance

Nyní se nebudou při provedení změny osobních údajů (např. dokladů, adres,...) tyto údaje přenášet na karty zaměstnanců, kteří:

1. v aktuálním mzdovém období mají ukončený pracovní poměr.

2. nemají založeny mzdové údaje (mzdovou kartu)


Oprava Oprava - Při roční uzávěrce se mohla objevit chybová hláška při rušení mzdových karet po době archivace:

"Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat!"

Opraveno.


Oprava Při použití akce Vzory PP v editoru mzdových údajů (CZ leg.) se při použití vzoru s jiným než základním typem daně, objevovala chybová hláška typu Access Violation.

OpravenoVerze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Výkon rozhodnutí

Hodnoty kontakt pro výkon rozhodnutí byly upravany na tyto hodnoty:

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 097 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 064,66 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 516,16 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Přehled o výši pojistného ČSSZ - tiskopis

Ve verzi je distribuován nový tiskopis pro podání Přehledu o výši pojistného na ČSSZ pro rok 2013.

Přehled o výši pojistného 2013


Novinka ÚPRAVA - legislativa 2013 - Zůstatek dovolené z minulých let

Pro rok 2013 zůstatek dovolené z předminulého roku (2011) nepropadá a tzv. nadlimitní dovolená se neproplácí. Veškerý zůstatek se převádí a kumuluje v položce Zůstatek z MLv editoru Mzdových údajů na záložce Dovolená.

Pro rok 2013 byla zrušena sekce Zůstatky z minulých let , Dovolená není rozdělena na dovolenou Standard a nadstandard. Zároveň z podzáložky čerpání byly odstraněny položky týkající se dovolené z předminulého roku.

Při prosincové závěrce a roční závěrce dochází v případě dovolené z minulého roku a předchozích ke kumulaci do jediné položky Zůstatek z ML.

V přehledu mzdových údajů na volbu místní nabídka vznikla servisní akce Přenos zůstatku dovolené z minulých let, která nad označenými záznamy převede zůstatek dovolené z prosince do položky Zůstatek z ML ve mdzových údajů ledna. Akce je aktivní pouze v případě aktuálního období leden.


Novinka ÚPRAVA - Zápočet daňového bonusu do základu pro výpočet srážek (exekucí)

Došlo ke změně a k úpravě zahrnutí daňového bonusu do základu pro účely srážek ze mzdy. Na základě judikátu Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011-A-10 ze dne 11.52012 týkající se čísté mzdy pro účely srážek ze mzdy. Tímto judikátem se upravil výklad k danému problému. Nejdůležitější text judikátu citujeme:

Námitka odvolatele, že do příjmu, z nichž je třeba vycházet, patří i tzv. daňový bonus, důvodná není.
Není možné zaměňovat pojem čisté mzdy pro účely zúčtování, respektive její výplaty s čistou mzdou pro účely srážek ze mzdy. Zúčtovaná čistá mzda je případným daňovým bonusem (který je eventuelně poskytován na vyživované děti zaměstnanců a který bývá z faktického hlediska považován za negativní daň) ovlivněna.
Jinak tomu je, pokud jde o čistou mzdu pro účely srážek ze mzdy a zjištění průměrného měsíčního výdělku. Čistá mzda má jako právní pojem význam pouze pro provádění srážek ze mzdy, jejichž výpočet se provádí (dle § 148 odst. 2 ZP nejen pro účely soudních exekucí, ale pro věechny srážky) dle ustanovení o srážkách ze mzdy při výkonu soudních rozhodnutí (§ 276 až § 302 o.s.ř.) Podle ustanovení § 277 odst. 1 o.s.ř. se srážky provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmu fyzických osob, sražená z příjmu ze závyslé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tyto prioritně určené částky se srážejí z hrubé mzdy. Ostatní srážky se provádějí z čisté mzdy.
U poplatníka je možno uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované děti, žijící s ním v domácnosti (§ 35 odst. 2 zákona o dani z příjmu). Měsíční sleva na poplatníka se poskytuje maximálně do výše zálohy na daň (§ 35c zákona o dani z příjmu), je-li takto vypočtená záloha na daň nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Tento bonus zaměstnavatel jako plátce poskytne zaměstnanci. Měsíční slevu na dani je nutno brát v úvahu při výpočtu čistého průměrného výdělku, protože jde o podmínky pro konečnou výši zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti s tím, že tato záloha může být v důsledku slevy i nulová.
Daňový bonus není ovšem součástí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, je zvláštním plněním poskytované poplatníkovi státem a výpočet čisté mzdy (pro srážky ze mzdy) neovlivňuje.

S ohledem na to, že judikáty soudů (s výjimkou Ústavního soudu, jehož judikátem dochází přímo k zákonné úpravě) jsou odbornou veřejností přijímány jako nově určené normy a postupy pro řešení sporných otázek, je nutné při provádění srážek ze mzdy nezahrnovat daňový bonus do čisté mzdy.

Odstraněno ze základny pro výpočet exekucí:

Bonus vyplacený v měsíci a rozdíl na vyplacených daňových bonusech a ročním daňovém bonusu v měsíci ročního zúčtování daně za minulé období NENÍ započítáván do základny pro výpočet srážek (exekucí).

Pro případ zpracování mezd v prvním zpracovávaném období, lze zaměstnancům zadat v editoru Počátečních hodnot, přístupném přes tlačítko Akce v editoru Mzdových údajů, Na záložce Roční kumulace v sekci [3] Roční zúčtování daně, částku vratky daně. Důležitý je atribut DB v RZD Z MR, který slouží k zápisu daňového bonusu v částce vratky daně z ročního zúčtování daně. Tento atribut také NEvstupuje do základu pro výpočet srážek (exekucí).

Pozor tyto atributy neslouží ke generování mzdové složky 097 Roční zúčtování daně. Slouží pouze pro účel výpočtu exekucí.

Zahrnuto do základny pro výpočet exekucí:
Do základny pro výpočet exekucí je započítávána částka Ročního zúčtování daně, za minulé období, která je tvořena rozdílem částek vratky ročního zúčtování daně, Kompenzace rozdílu a Rozdílu na daňovém bonusu, či-li kladné hodnotě Rozdílu na dani po slevách. Hodnoty najdete v editoru Ročního zúčtování daně v přehledu Roční sestavy, Roční zúčtování daně na záložce 2-Zúčtování daně.

Pro případ zpracování mezd v prvním zpracovávaném období, lze zaměstnancům zadat v editoru Počátečních hodnot, přístupném přes tlačítko Akce v editoru Mzdových údajů, Na záložce Roční kumulace v sekci [3] Roční zúčtování daně, částku vratky daně. Do základny pro výpočet exekucí je započítávána částka rozdílu částek Celkem RZD z minulého roku a DB v RZD Z MR.


Novinka NOVINKA - legislativa 2013 - Důchodové spoření

Zákon 397/2012 Sb. Zákon o důchodovém spoření

Podmínky účasti na důchodovém spoření upravuje zákon 426/211 Sb. s účinností od 1.1.2013. Účastníkem důchodového spoření může být každá osoba, která dosáhla věku 18 let, pokud uzavře se soukromou penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření do konce kalendářního roku, kdy dosáhne věku 35 let nebo 6 měsíců ode dne, kdy byla poprvé od 1.1.2013 poplatníkem pojistného na důchodové pojištění.

Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného ze závislé činnosti. Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období. V případě, že je základ pojistného vyšší než maximální základ pojistného na důchodové spoření, sníží se základ pojistného na tento maximální základ.

Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5%. Hodnota se skládá ze 3%, o který se poníží odvod pojistného na důchodové pojištění a 2% příspěvku zaměstnance.
Výpočet částky se provede jako součin základu na důchodové spoření a sazby na důchodové spoření. Výsledná částka je zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

Správu pojistného na důchodové spoření vykonávají orgány Finanční správy České republiky. Při správě pojistného na důchodové spoření se postupuje podle daňového řádu.
Suma částek odvodu důchodového spoření je do 20. dne měsíce následujícího poukázána na účet Specializovaného finančního úřadu společně s elektronickým hlášením HLÁŠENÍ k záloze na pojistné na důchodové spoření.

Ucelené informace o důchodovém spoření na stránkách finanční správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html?year=PRESENT

V přehledu Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění skupina Důchodové spoření, která obsahuje položky:

 • Zaměstnanec – 2%
 • Důchodové pojištění – 3%
 • Číslo MS – Systém se pokusí vytvořit mzdovou složku 108 – Důchodové spoření.

V editoru mzdových údajů záložka Odvody, Sociální pojištění v sekci Důchodové spoření vznikla položka Datum OD. Datum je prvním dnem v měsíci po uzavření smlouvy důchodového spoření, kterou zaměstnanec uzavřel s penzijním fondem.

Pokud je ve mzdových údajích vyplněno Datum OD, které spadá do počítaného mzdového období ve výpočtu mzdy dojde k výpočtu sociálního pojištění a důchodového pojištění takto:

Příklad Zaměstnanec je účasten důchodového spoření a jeho měsíční mzda činí 10 000,-. Vyměřovací základ pro sociální pojištění je 10 000,-.

SP - Zaměstnanec: 10 000 x 3,5% = 350,- Důchodové spoření 10 000 x 5% = 500,-

Ucelený výpočet důchodového spoření naleznete v editoru Výpočtu mzdy na záložce Pojištění sekce Důchodové pojištění.


Novinka Úprava - Aktualizace číselníků MZ podle legislativy (původně: Aktualizace distribučních MZ)

Tato akce aktualizuje číselníku Mzdové složky - distribuční a uživatelské mzdové složky (přehled Mzdové složky), ale pouze pokud mají přiřazenu referenční MZ (tj. odkaz na číselník MZ distribuční).

Funkcionalita této akce byla rozšířena o:

1. aktualizuje MZ přesto, že v době aktualizace je aktualizovaná uživatelská mzdová složka použitá ve výpočtu mzdy (pokud je, tak se stav výpočtu takové mzdy označí jako ZmenaxMZ a čeká na kontrolu a přepočet mzdy uživatelům)

2. pokud již jsou vygenerovány platební příkazy nebo existují vygenerované předkontace, tak se změny do používateľskéo číselníků neprovedou, uživatel si v takovém případě spustí nad přehledem Mzdové složky akci Porovnání

3. protokol o změnách MZ, který se zobrazí po provedení aktualizace a informuje uživatele o výsledku aktualizace. Popis stavu aktualizace je zobrazen ve sloupci Stav.

4. nový přehled Protokol o změnách MZ, který najdete v stromku pod přehledem Mzdové složky Zobrazuje protokol změn za aktuální mzdové období. Nad tímto přehledem je akce Přehled, která obsahuje dílčí akce:

Aktuální období - slouží k přepnutí do přehledu protokolů změn aktuálního mzdového období Pohled přes období - slouží k přepnutí do přehledu protokolů změn za všekty mzdové období

UPOZORNĚNÍ: Platí zde vždy pravidlo, pokud je distribuční MZ už zaktualizována, ale uživatelská MZ ne, aktualizace již přehled neaktualizoval samotnou uživatelskou MZ. V takovém případě uživatel použije mechanismus porovnávání (nad přehledem Mzdové číselníky akce Porovnání).


Oprava UPRAVENO - legislativa 2013 - Sleva na poplatníka v případě pracujícího důchodce

Pokud zaměstnanec pobírá starobní důchod v průběhu zdaňovacího období , tedy 1.1.2013., nemá nárok na uplatnění slevy na poplatníka v celkové výši 24 840,00. Původně kontrola brala chybně v potaz i invalidní důchod 3. stupně.

Opraveno


Novinka OPRAVA - Negativní práva při seskupení přehledu zaměstnanců za rodná čísla

Je-li zapnut "negativní" režim práv (Standardně jsou všechna práva zakázaná). Choval se nestandardně přehled 205 - Zaměstnanci - Seskupení za rodná čísla.


Novinka Úprava - Editace osobního čísla

Osobní číslo zaměstnance je možné editovat pouze v případě prvního zadání karty zaměsntnance. Pozdější editace není možná.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Změna redukčních hranic pro DVZ a redukovaný průměrný výdělek pro náhrady č. 310/2011 Sb.

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:
151,03 Kč
226,63 Kč
453,08 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek nás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci v Konstantách nastavujeme.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:
863 Kč
1 295 Kč
2 589 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Sleva na poplatníka v případě pracujícího důchodce

Pokud zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod 3. stupně v průběhu zdaňovacího období , tedy 1.1.2013., nemá nárok na uplatnění slevy na poplatníka v celkové výši 24 840,00.

Je nutné slevu v pracovních poměrech těchto zaměstnanců odstranit v editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Daně sekce Slevy a odpočty.

V editoru mzdových údajů, důchodů a ve výpočtu mzdy jsou zapojeny kontroly, které upozorní na tuto situaci hláškou:

Starobní/invalidní důchod je přiznán k 1.lednu. Není nárok na slevu na poplatníka.

V případě výpočtu mzdy v lednu roku 2013, při zjištění existence slevy na poplatníka u důchodce je zapojena společně s kontrolou i funkcionalita hromadného výmazu slev ze mzdových údajů důchodců, kteří mají nárok na důchod k 1. lednu. Hláška s volbou Ano, Ne zní:

Legislativa platná od 1.1.2013 - sleva na dani na poplatníka

Existují pracující důchodce se Slevou na poplatníka
Odstranit nyní u těchto zaměstnanců Slevu na poplatníka?


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Maximální vyměřovací základ na SP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění došlo k těmto změnám:
Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 242 432 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Maximální vyměřovací základ na ZP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, Zdravotní pojištění došlo k těmto změnám:
Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 0 Kč. Maximální vyměřovací základ na ZP byl zrušen.


Novinka NOVINKA - legislativa 2013 - Solidární zvýšení daně

Pro roky 2013 až 2015 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb.

Měsíční výpočet solidárního zvýšení daně je zpracován dle §38ha. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (103 536).

V editoru mzdových konstat na záložce Daně v sekci Základní daňové sazby přibyla skupina Solidární zvýšení daně (dále jen SZD), která obsahuje položky vlastní sazby SZD a hranici SZD (4násobek průměrné mzdy 25 884).

V editoru výpočtu mzdy na záložce Daně v podzáložce Daň přibyla skupina Solidární daň obsahující dvě položky:
VZ - Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ - obsahuje vyměřovací základ pro stanovení SZD vzhledem k pracovnímu poměru, kterému je počítána mzda. Výpočet probíhá jako Úhrn příjmů PP - Hranice SZD.

VZ celkem - Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem - pokud má zaměstnanec více aktivních pracovních poměrů u zaměstnavatele obsahuje položka vyměřovací základ pro stanovení SZD ze všech svázaných pracovních poměrů zaměstnance. Výpočet probíhá jako SUMA Úhrnu příjmů ze všech svázaných PP - Hranice SZD. V případě, že zaměstnanec nemá více pracovních poměrů, jsou částky obou VZ totožné.

Pokud je při výpočtu mzdy uveden vyměřovací základ SZD celkem, dojde k výpočtu 7% částky SZD. Nezaokrouhlená částka SZD je připočtena k vypočtené zálohové dani před slevou a zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Položka Daň celkem tedy osahuje zálohu na dani společně se solidárním zvýšením daně.

V přehledu výpočtu mzdy lze přes nástroj Nastav zařadit do sestav tyto položky:

 • Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ
 • Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem
 • Solidární zvýšení daně - obsahuje nezaokrouhlenou vypočtenou částku SZD

Příklad:
Zaměstnanec má u zaměstnavatele dva pracovní poměry, jeden hlavní pracovní poměr na dobu určitou a druhý dohoda o pracovní činnosti. V rámci hlavního pracovního poměru dochází ke společnému zdanění.

Hlavní pracovní poměr:
Úhrn příjmů 98 300,-
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ 0
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem 4 764,- (10 000 + 98 300 - 103 536)
Vypočtená částka SZD 333,48,- (4 764 x 7%)

Dohoda o pracovní činnosti:
Úhrn příjmů 10 000,-
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ 0
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem 0
Vypočtená částka SZD 0

Tiskové formuláře Mzdového listu jsou doplněny v každém měsíci o položku Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem.


Novinka NOVINKA - legislativa 2013 - Důchodové spoření - evidence účastníka (zaměstnance)

Zákon 397/2012 Sb. Zákon o důchodovém spoření

V editoru mzdových údajů na záložce Odvody, podzáložka Sociální pojištění v sekci Důchodové spoření vznikl nová položka Datum Od.

V případě, že zaměstnanec je přihlášen k odvodům Důchodového spoření, v položce Datum OD je nutné uvést datum od kdy je zaměstnanec účasten. Jedná se o první den v měsíci následujícím po podpisu smlouvy s penzijním fondem.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Roční limit pro PF+ŽP

V editoru mzdových konstat pro rok 2013 na záložce Kontanty a sazby v sekci Připojištění byl změněn atribut Roční limit pro PF+ŽP na hodnotu 30 000.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 277 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 184,67 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 546,17 Kč


Novinka ÚPRAVA - Nárok dovolené sjednaný k DPP a DPČ

V editoru mzdových údajů na záložce Dovolená se v případě zvolení druhů pracovních poměrů Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti, Statutární zástupce firmy, Komanditista vynuluje základní nárok na dovolenou a o skutečnosti jste informováni hláškou:

Změna druhu pracovního poměru se změnou nároku na dovolenou. Zkontrolujte správnost nároku na dovolenou.

Položky pro zadání základního nároku a zůstatků dovolené z minulých let jsou nyní editovatelné a nejsou zablokovány k editaci, je možné zadat případný sjednaný nárok na dovolenou.


Novinka Novinka - Aktualizace distribučních MS

Nad přehledem Mzdové složky vznikla akce Aktualizace číselníku podle legislativy. Tuto akci lze spouštět pouze nad aktuálním mzdovým obdobím. Akce zaktualizuje mzdové složky - distribuční dle aktuální platné legislativy.

Pokud uživatelské mzdové složky mají nastaveny referenční mzdové složky (t.j. odkaz na číselník mzdových složek - distribučních), zauktualizují se i uživatelské mzdové složky, pokud nejsou ve výpočtu nebo v předzpracování. Pokud jsou použité, uživatel je o skutečnosti seznámen a může použít standardní porovnávací akce Porovnání/Mzdové složky.


Novinka ÚPRAVA - Práva na sloupce

Při odebrání Práv na sloupce v přehledu Uživatelé v Globální konfiguraci systému docházelo k zobrazení těchto sloupečků v novém editoru Mzdových údajů. Jednalo se o sloupce:

 • Základní mzda
 • Základní mzda - zkr.
 • Průměr na dovolenou
 • Denní vyměřovací základ
 • Denní vyměřovací základ (SK)


Oprava ÚPRAVA - Datumy Lhůta OD a Lhůty DO

V editoru mzdových údajů v případě vyplněné hodnoty v položce Lhůta OD a prázdné položky Lhůta DO se objevovala chybová hláška

Výpovědní lhůta - datum od musí být nižší nebo stejné jako datum do.

Opraveno. Chybová hláška se objeví například v následujícím případě (Lhůta OD 2.2.2013 Lhůta DO 1.1.2013)


Oprava OPRAVENO - Kopírování kalendářů z minulého roku

Při provedení uzávěrky mzdového období listopad 2012 se mohla objevit při kopírování nepravidelných kalendářů skrytě chyba

SQL:2714,16 There is already an object named '#TabMzKalGen' in the database

Nepravidelné kalendáře se nezkopírovaly, respektive obsahovaly špatně vygenerovaný plán pracovních a nepracovních dnů.

Stejná chybová hláška se objevovala v případě spuštění akce z místní nabídky v přehledu Mzdové období, Aktualizace kalendářů, Kopírování kalendářů z minulého roku.

Upozornění: V případě, že Vám taková situace nastala a nemůžete otevřít a znovu uzavřít mzdové období listopad 2012,proveďte následující body:
1. Vymažte existující osobní mzdové kalendáře pro rok 2013 v přehledu Mzdy, Mzdový kalendář, Osobní mzdový kalendář (kalendáře s pravidelnou pracovní dobou nemusíte mazat)
2. Vymažte existující mzdové kalendáře pro rok 2013 v přehledu Mzdy, Mzdový kalendář (kalendáře s pravidelnou pracovní dobou nemusíte mazat).
3. V přehledu Mzdové období vyberte období leden 2013.
4. Spusťte akci z menu místní nabídky Aktualizace kalendářů, Kopírování kalendářů z minulého roku.
5. Zkontrolujte, zda se Vám vygenerovaly všechny kalendáře v přehledu Mzdvý kalendář.
6. Vygenerujte osobní mzdové kalendáře a provéďte kontrolu nastavení kalendářů. Akce místní nabídky, Aktualizace kalendářů, Aktualizace kalendářů na kartě.


Oprava ÚPRAVA - Změna zdravotní pojišťovny

V případě změny čísla zdravotní pojišťovny v editoru mzdových údajů při souběžných pracovních poměrech se po potvrzení hlášky
Propsat zdravotní pojišťovnu i do ostatních PP propíše číslo zdravotní pojišťovny do všech ostatních souběžných pracovních poměrů. V následujících obdobích se při větším počtu pracovních poměrů zdravotní pojišťovna nepropsala do všech.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Založení nového mzdového kalendáře

V případě zakládání nového kalendáře pro rok 2013 docházelo k chybové hlášce: Duplicitní označení - nelze vložit záznam.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export