Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Do nabídky Konfigurace/správa systému nad přehled Mezd byla přidána akce "Přehled archivace změn", která pro vybrané zaměstnance a období načte hodnoty provedených změn. Je tedy možné provedené změny sledovat nejen po jednotlivých zaměstnancích jako doposud, ale přes vybrané zaměstnance i vybrané období.


Novinka V editoru Doplňujících údajích změněno označení záložky Poznámky na Obecné

- záložka Obecné se skládá ze dvou částí (záložek):

1) Korespondence - zde jsou doplněny všechny položky týkající se adresy

2) Poznámky - stávající funkcionalita

- na první záložce Doplňujícíchů údajů - Osobní údaje byla rozšířena položka "Poštu posílat na" o Kontaktní adresu - tato položka má vliv na posílání poštovních poukázek typu B

- na první záložce bude skryta položka Branná povinnost ve mzdovych období roku 2009 a pozdějších


verze 1.0.2008.1207 ze dne 26.11.2008

Oprava Uživatel, který nemá právo na sloupec datum narození, si mohl zobrazit odvozené atributy (DMR), (D)....

Opraveno.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka V nabídce Konstanty a číselníky "zmizel" číselník Penzijních fondů. Byl nahrazen číselníkem Fondy a pojišťovny.

V tomto číselníku lze stejně jako doposud přiřazovat jednotlivým penzijním fondům mzdové složky (z toho vyplývá, že každý penzijní fond by měl mít nadefinován speciální mzdové složky) a díky tomu: - v Definici platebních příkazů typu Státní platby vytvářet sumační platební příkazy na odvod penzijním fondu za zaměstnance i firmu - vytvářet soubor pro jednotlivé fondy pomocí pravého tlačítka myši a volby Zprávy, Generování zpráv

Nově lze do tohoto číselníku definovat také životní pojištění. Způsob zadávání je stejný, liší se jen v tom, že musí být uvedeno v položce Druh fondu Životní pojišťovna. Pokud zde jednotlivé životní fondy nadefinujete a přiřadíte specifické mzdové složky, lze využít funkcionalitu stejnou jako u penzijních fondů, která je uvedená výše.


Novinka Ve výpočtu mzdy byl upraven algoritmus přidělení příspěvků zaměstnavatele do penzijních fondů a na životní pojištění.

Celková suma příspěvků zaměstnavatele do jednotlivých druhů fondů (PF a ŽP zvlášť) se v případě výskytu více srážkových MS pro daný typ příspěvku (Paušály, Předzpracování, ruční zadání přímo do výpočtu mzdy) rozdělí na tyto MS podle následujícího klíče :

- pokud mají všechny srážkové MS zadanou nulovou částku (v paušálech, v předzpracování, v okamžiku ručního vložení MS do výplaty), celkový příspěvek od zaměstnavatele se rozdělí mezi fondy rovným dílem (dorovnaní zaokrouhlovacího rozdílu na celkovou částku) - pokud celkový příspěvek od zaměstnavatele se shoduje se sumou částek na srážkových MS (v paušálech, v předzpracování, v okamžiku ručního vložení MS do výplaty), výsledná částka se na těchto MS nezmění - pokud celkový příspěvek od zaměstnavatele se neshoduje se sumou částek na srážkových MS a zároveň se vyskytují nenulové částky na alespoň jedné srážkové MS, pak se celková suma příspěvku rozdělí alikvotně podle částek na jednotlivých MS.

Ruční zadávání těchto srážkových MS přímo do výpočtu zásadně nedoporučujeme, protože v tom případě chybí vazba na Paušály.

Změna je datována a bude se uplatňovat v prvním mzdovém období, které bylo v okamžiku upgrade databáze BEZ vypočtené mzdy.


Novinka Byl upraven editor Mzdového listu:

Roční sestavy, pravé tlačítko myši, Mzdový list:

1. záložka Mzda a daň: vloženy 2 nová needitovatelná pole, která zobrazují atributy ZP firma SHM a SP firma SHM. Tyto atributy lze editovat na 2. záložce (v obdobích před 1. ostrým obdobím v roce 1. ostrého období)

2. záložka Odpoč. od daně byla zrušena a nahrazena dvěma novými, a to záložkou Pojištění a záložkou Odpočty a bonusy. Záložka pojištění obsahuje všechny atributy o SP a ZP pojištění (Základ, Základ neohr, Nezapočitatelné, Poj za pracovníka a za firmu-SHM.)

3. nová záložka Odpočty a bonusy obsahuje kromě needitovatelného přehledu ve výpočtu uplatněných Slev a bonusů ještě atributy pro sledování Příspěvků zaměstnavatele s měsíčním a ročním limitem

Editor mzdového listu, pokud je v editačním režimu, tzn. lze jej doplňovat (v obdobích před 1. ostrým obdobím v roce 1. ostrého období), kontroluje, zda součet hodnot některých atributů za období před 1. ostrým obdobím se shoduje s Počátečními hodnotami těchto atributů pro tento rok. V případě neshody se objeví měkká hláška s informací o názvu atributu a jeho hodnotách na ML a v Počátečních hodnotách. Jedná se o atributy Základ ZP, Základ SP, Základ ZP neohr., Základ SP neohr., a Roční příspěvky ŽP+PF.

Pro větší komfort při uvádění těchto hodnot do rovnosti byla do editoru přidána akce Počáteční hodnoty, která zobrazí editor Počátečních hodnot zaměstnance pro rok, který odpovídá mzdovému období otevřeného měsíce mzdového listu.


Novinka U zaměstnance, který má vyplněn v nabídce Zaměstnanci, Důchody - Důchod (jakýkoliv) a zároveň má na tomto záznamu vyplněno datum Přiznání důchodu, se v případě, kdy se generuje kód O (odhláška) generuje i kód D.

V záznamu, kde bude vygenerován kód D bude jako Datum změny vyplněno datum ukončení pracovního poměru + 1.


Novinka V definici generátorové sestavy na záložce Sumační a třídící hlediska vzniklo další třídící hledisko CELKEM.

Toto třídící hledisko použijete tehdy, pokud budete chtít vytisknou sestavu za celou firmu bez dalších třídících hledisek (např. útvarů, mzdových účetní apod.). Pokud je zadáno třídící hledisko CELKEM nelze zadat žádné další.


Novinka V nabídce Generátor mzdových sestav přibyla sestava Zákonné pojištění zaměstnavatele. Je zde použit nový vzorec na zákonné pojištění zaměstnavatele.

Jako třídící hledisko je zde uvedeno osobní číslo, dle vašich konkrétních požadavků si můžete třídící hledisko sami na záložce Sumační a třídící hlediska upravit, resp. přidat další - pomocí tlačítka Nové hledisko.


Novinka V generátoru mzdových sestav lze nyní zobrazit částku vypočítaného zákonného pojištění zaměstnavatele.

Ve sloupci definice, přes pravé tlačítko myši, Rozšiřující funkce, Ostatní, vzorec ZAKPOJISTENI. Program zohledňuje, za jaké období je sestava tisknuta a částku zákonného pojištění zaměstnavatele zobrazí pouze v těch měsících, ve kterých má být částka vypočítána (tzn. březen, červen, září, prosinec).


Novinka V definici generátorové sestavy lze na třetí záložce Sumační a třídící hlediska zvolit nové třídící hledisko - Základní mzda ze mzdové karty


Novinka Doplněna možnost využít při vytváření vlastního formuláře Číslo jednací vztahující se k exekucím.


Novinka Na příjmových mzdových složkách se vstupním formulářem Hodiny x Částka je umožněno zatrhnout položku Povolit cizí měnu.


Novinka V generátoru mzdových sestav lze nyní zobrazit promile zákonného pojištění zaměstnavatele.

Ve sloupci definice, přes pravé tlačítko myši, Rozšiřující funkce, Ostatní, vzorec PROMILEZAKPOJORG.


Novinka Číselník Rodinných stavů rozšířen o Registrované partnerství

Export + Tisk Přihlášek k NP zachovává platný číselník k 1.10.2008 a rodinný stav Registrované partnerství převádí na stav Svobodný (na straně ČSSZ neexistuje pro tento rodinný stav speciální kód)


Novinka Nad Ročními sestavami, F8, Tisk formulářem vznikl nový formulář

Mzdový list - na šířku od roku 2008 nový.

Hlavičkové údaje zůstaly zachovány a dále jsou zde oblasti, kam se automaticky (bez nutnosti definice mzdového listu v generátoru) dotahují mzdové složky, které vstupují do: - hrubé mzdy - hrubého příjmu - docházky - srážek


Novinka Při zadávání mzdových složek typu Zákonná pojištění je zabezpečeno, aby se zadané částky promítly do všech požadovaných výstupů (platebních příkazů, mzdových listů, potvrzení o příjmu...)


Novinka Pokud dojde ke "sloučení" společnosti - tzn. do databáze budou zadávaní (nebo importovaní) zaměstnanci, jejichž datum vzniku pracovního poměru je nižší než první ostré období v cílové databázi, je nutno použít následující postup:

- v editoru Mzdových konstant - na 3. záložku přibyl nový atribut Povolit fúze. Aby bylo možné v editoru Mzdových karet zadávat Datum fúze jednotlivým zaměstnancům, je nutno tento atribut zaškrtnout. Při jeho vypínání probíhá kontrola na vypočtené mzdy ve vybraném období.

- v editoru Mzdových karet - na 2. záložku přibyl atribut Datum fúze (tehdy, jestliže je v Konstantách zatržen atribut Povolit fúze). Probíhá zde kontrola proti Datumu vzniku PP (Datum fúze musí být vyšši), proti Prvnímu ostrému období, proti vypočteným mzdám v obdobích, která předcházejí Datum fúze a měkká kontrola na to, že by Datum fúze mělo spadat do období, ve kterém byla založena mzdová karta zaměstnance.

- před Datum fúze je možno editovat Mzdové listy, řádky RELDP, Nemoci z minulých zaměstnání a Počáteční hodnoty.


Novinka Upraven editor Paušálů:

1. atribut Číslo smlouvy na 1. záložce se nyní objevuje i u srážkových MS pro Životní pojištění

2. u srážkových MS typu Výkon rozhodnutí lze pole Číslo jednací editovat na 2. záložce společně s vystavitelem výkonu rozhodnutí (existuje zde vazba do číselníku organizací)


Novinka V editoru Mzdových údajů v horní části formuláře přibyla oblast Stav karty, která obsahuje 5 příznaků stavu karty

O - Mzdové období je uzavřeno pro editaci (je po měsíční uzávěrce) U - Mzdové karta je uzavřena (je provedena uzávěrka zaměstnance) B - Blokování záznamu M - Byla vypočtena mzda K - Byly vygenerované předkontace


Novinka Synchronizace kalendářů doplněna o kontrolu, která zjišťuje, ve kterých měsících zvolených pro synchronizaci existuje pro vybraného zaměstnance vypočtená mzda nebo zadané předzpracování. Pokud existuje mzda nebo předzpracování, tak pro takový měsíc synchronizace neprobíhá a tento stav je zachycen v chybovém přehledu.

Pokud nedošlo k této nesrovnalosti, chybový přehled se nezobrazuje.


Novinka Pokud dojde ke změně základní mzdy a její opravě na mzdové kartě, neobjeví se již při ukládání mzdové karty dotaz, zda se má změna přenést do přehledu Přihlášky a odhlášky NP.


Novinka Export pro VZP - Úprava se týká pouze VZP.

Podmínkou pro to, aby program poznal, že se jedná o cizího státního příslušníka je to, že:

Ve Mzdových údajích na záložce Daně a Pojištění, Pojištění je vedle čísla pojištěnce vyplněna země, která není označena jako vlastní. Tato země se zde automaticky dostává při vyplnění země trvalého bydliště na kartě zaměstnance poté, co odsouhlasíte, že se země má přepsat i do Mzdových údajů.

Jestliže se jedná o první přihlášení cizího státního příslušníka (tzn. jedná se o kódy C nebo E), do exportního souboru se dostává číslo pojištěnce ve tvaru PDDMMRRRR, kde první písmeno znamená označení pohlaví (M - muž, Z - žena)

Jestliže dojde k tomu, že u cizích státních příslušníků má PSČ nepodporovaný formát (např. pomlčky), při exportu jsou nečíselné znaky odstraněny a počet pozic je dorovnán na 5 pozic.


Novinka Kalendář - svátky

Po stisku tlačítka Generuj se nyní zobrazuje nový dotaz a sice, zda se mají v kalendáři ponechat svátky. Pokud se bude jednat o kalendáře pro hlavní pracovní poměry, musí být svátky zachovány. Novou funkcionalitu, tzn., možnost, že řeknete, že svátky zachované být nemají lze využít u vytvoření kalendáře pro dohody o provedení práce, kde svátky nemají být nastaveny.


Novinka V případě, že byla nastavena mzdová práva na položky Mzdová účetní, Mistr, Výplatní středisko, nebylo možné použít funkcionalitu Průměrný výdělek pro bankovní účely. Práva byla upravena tak, aby byla respektována výše zmíněná práva.


Novinka V případě mzdové složky životní pojištění - příspěvek firma docházelo k tomu, že se ve výpočtu mzdy ztratila vazba na Paušální mzdové složky. Tato vazba je nutná proto, aby bylo možné následně zobrazit např. číslo smlouvy apod. Vazba byla doplněna.

Úprava neměla žádný vliv na výpočet, zde bylo vše v pořádku.

verze 1.0.2008.0716 ze dne 11.8.2008

Novinka Při importu xml do Předzpracování je umožněna identifikace zaměstnanců dle Alias.

V xml souboru je buď vyplněn atribut Cislo nebo atribut Alias - dle tohoto kritéria se provádí dohledání zaměstnance.


verze 1.0.2008.0715 ze dne 30.7.2008

Novinka Nemocenská od září 2008

Od 1. 9. 2008 dojde k následujícím změnám:

 • Sazba pro výpočet nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti se snižuje z 60 % na 25 %.
 • Vznikla-li pracovní neschopnost nebo karanténa 30. nebo 31. srpna 2008 a přechází do září, náleží nemocenské za 1. a 2. září ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Nemocenské bude náležet i při karanténě kratší než 4 dny.
 • Příslušníkům ozbrojených sil bude náležet nemocenské za první 3 kalendářnídny pracovní neschopnosti.


verze 1.0.2008.0713 ze dne 4.7.2008

Novinka Ve Výpočtu lze přes pravé tlačítko myši spustit akci Servis, Mzdový list- přepočet. Akce je chráněná heslem a v praxi bude využívána pouze výjimečně.

Nadále platí, že mzdový list je automaticky načítán při měsíční uzávěrce, případně lze načíst hodnoty do mzdového listu před měsíční uzávěrkou akcí Přepočet mzdového listu v Ročních sestavách.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Výpočet nemocenských dávek:

Změna výpočtu za první tři dny nemoci se týká nemocenské, pracovních a nepracovních úrazů (OČR a mateřské dávky zůstávají beze změny, byly a jsou propláceny nadále od prvního dne)

I. Výpočet nemocenské v červnu Pokud jste výplaty za červen vypočítali na staré verzi, červen je aktuálním měsícem a bude existovat případ se dnem likvidace nemoci 30.6., budou po instalaci nové verze tito zaměstnanci ve výpočtu označeni stavem Změna DVZ - pro vás je to informace o tom, že je třeba spustit akci na dopočet nemocenské za 30.6. (viz níže). Máte nainstalovanou novou verzi: - jestliže v měsíci červnu budete mít zaměstnance, který byl nemocen 30.6. a tento den spadal do prvních tří dnů nemoci, potom: Zadáte klasicky docházkovou mzdovou složku a následně likvidační. Program automaticky NEVYPOČÍTÁ nemocenské dávky za 30.6. K tomu, aby výpočet proběhl je nutné postupovat následovně: V nabídce Výpočet mzdy, pravé tlačítko myši, Servis, zvolíte akci Korekce DNP za 30.6.2008 Zde se vám daný zaměstnanec přednabídne, pomocí tlačítka Přenos jej vyberete. Následně ve výpočtu konkrétního zaměstnance (resp. zaměstnanců, které jste vybrali) vznikne mzdová složka nemocenská typu Korekce, kde bude programem vypočítaná částka nemocenské za 30.6.

II. Výpočet nemocenské v červenci Pokud jste "velká organizace" je nutné, abyste před výpočtem mezd za červenec nainstalovali tuto novou verzi.

Jestliže budete mít zaměstnance, který byl nemocen 30.6. a tento den spadal do prvních tří dnů nemoci a nebyl proplacen v měsíci červnu (nebyl lístek na peníze..) postupujete takto: První krok, který uděláte bude ten, že do výpočtu klasicky zadáte likvidační mzdovou složku na den 30.6., program za tento den nemocenskou nevypočítá a dále postupujete při proplácení tohoto dne stejně jak je popsáno výše, použijete akci Korekce DNP za 30.6.2008.

Jestliže zaměstnanec bude nemocen od 1.7. dále bude za první tři dny nemoci automaticky vypočítána nemocenská dávka ve výši 60% DVZ.

III. Podpůrčí doba U starobních důchodců se nově do podpůrčí doby započítávají (opět) první tři dny nemoci.

IV. Položky na tiskových sestavách výkazu nemocenských dávek - Dny 1, Kč sazba 1, Sazba 1 V těchto formulářích se do položky Dny 1, Kč sazba 1 u nemocenské, pracovních a nepracovních úrazů plní první tři dny nemoci proplacené 60 % DVZ.

V. Tiskový formulář nad Výpočtem mzdy - Přehled o platbě pojistného Do položky proplacené dny se opět načítají také první tři dny nemoci.


Novinka V případě, že se provádí export hromadného oznámení na zdravotní pojišťovnu, je při určování exportované adresy rozhodující, zda je v trvalé adrese uvedená vlastní země nebo nikoliv. Pokud zde vlastní země (ČR) uvedená není, automaticky se dosazuje adresa z přechodného bydliště.

Do exportního souboru do trvalého bydliště se nově dosazuje stejně jako na tiskovém formuláři vždy adresa z trvalého bydliště bez ohledu na to, jaká země je v trvalém bydlišti vyplněna.


Novinka Při určování výpočtu zákonného pojištění zaměstnavatele musí být jako základ výpočtu brán nikoliv ohraničený základ sociálního pojištění, ale základ neohraničený. Bylo zohledněno:
 • při generování platebního příkazu
 • při generování předkontací
 • při účtování zákonného pojištění


Novinka V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem vznikl nový formulář Podklady pro ZPS po jednotlivých zaměstnancích, kde jsou zaznamenány přepočtené stavy po jednotlivých zaměstnancích, kalendářích a případných stupních invalidity. Sestava vytvořena jako podklad pro kontroly z Úřadu práce.


Novinka V nově vytvořených databázích se automaticky generuje kód změny Q - jednodenní zaměstnání. Použije se v případě, kdy zaměstnání vznikne a zanikne v jeden den.


Novinka Do výpočtu mzdy přidán nový atribut (položka), který se jmenuje Sociální pojištění firma_SHM_Zaokrouhlené - což je zaokrohlená hodnota SP za firmu pro účely SHM. Položku lze zobrazit pomocí Nastav, kde je umístěna ve složce Výpočet mzdy. Dále je pak tento atribut načítán do mzdového listu a příslušných tiskových zdrojů. Nová verze položku naplní správnými hodnotami do Výpočtu také zpětně.

Aby byly správné údaje za již uzavřená období ve Mzdovém listě, případně v Potvrzení o příjmu doporučujeme následující:

 • vstupte do nabídky Výpočet
 • přes pravé tlačítko myši zvolte Servis, Mzdový list - přepočet.
 • zadáte heslo a vyberete období, za které chcete mzdový list přepočítat (tzn. od ledna 2008 do naposledy uzavřeného měsíce na staré verzi)

Po provedení této akce by již nemělo docházet k zaokrouhlovacím rozdílům na sestavách . V následujícících měsících zpracovaných již na nové verzi budou hodnoty automaticky správně (nebude tedy nutné akci ze Servisu spouštět opakovaně).


Oprava Průměrný čistý výdělek, který je uváděn na Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtovém listě) je počítán koeficientem 173,928 (40x4,3482). Podle zákoníku práce se ale počítá s koeficientem 173,92 (40x4,348). V některých případech dochází k patnáctikorunovému rozdílu.

Opraveno.


Oprava Upraveno použití koeficientu průměrného počtu týdnů v měsíci tak, že pro CZ legislativu od roku 2008 se používá pouze v délce 3 desetinných míst. V ostatních prípadech (SK legislativa, CZ legislativa před rokem 2008) zůstává koeficient na 4 desetinná místa.


verze 1.0.2008.0608 ze dne 11.6.2008

Oprava Roční sestavy, přehled Průměrný výdělek pro bankovní účely. Funkce Generuj... skončila ve verzi 1.0.2008.0606 chybou

Neplatný název sloupce 'PN_nahrada' ! SQL:207,16 Invalid column name PN_Nahrada

Opraveno


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Změnu základní mzdy lze zadávat přímo ze mzdové karty zaměstnance na první záložce Pracovní poměr, položka Poslední změna.

Dále nad přehledem Mzdové údaje vznikla akce Změny základní mzdy. Po spuštění této akce se zobrazí přehled, do kterého lze zadávat změnu základní mzdy k určitému datu.

Po stisku tlačítka Nový a výběru zaměstnance, pro kterého chcete změnu základní mzdy provést, se zobrazí položky:

Platnost od - zadáváte, od kdy nová základní mzda bude platit. Datum platnosti by měl spadat minimálně do běžného období. Pokud datum platnosti spadá do období aktuálního, je možné změnu provést pouze tehdy, pokud není vypočítaná výplata.V tomto případě dojde ke zrealizování změny základní mzdy ve Mzdových údajích okamžitě. V ostatních případech, tzn. tehdy, pokud změna základní mzdy bude platit až od měsíců následujících, probíhá změna základní mzdy při uzávěrce zaměstnance - tzn. buď klasicky při měsíční uzávěrce, případně nad Mzdovými údaji po spuštění akce Uzávěrka zaměstnanců.

Jestliže je změna základní mzdy datována nikoliv k prvnímu dni měsíce, ale k její změně dochází v průběhu měsíce, probíhá výpočet následujícím způsobem:

Příklad:
Základní mzda 10 000, Do 20.6.2008, 120 hodin
Základní mzda 15 000, Od 21.6.2008, 48 hodin
Celkový fond 168

a) Základní mzda do 20.6.08:

10 000/168 * 120 = 7143

b) Základní mzda od 21.6.08:

15 000/168*48 = 4 286

V přelomovém měsíci, tzn. v měsíci červnu, je v položce Základní mzda na Mzdové kartě součet dvou výše uvedených částek (11 429). Od měsíce následujícího, tzn. od července, bude v položce Základní mzda na Mzdové kartě vyplněno 15 000.

Tzn. pokud budete zadávat v přelomovém měsíci docházkové mzdové složky, které krátí základní mzdu, bude krácena vždy "průměrná" mzda (11 429 Kč)

Základní mzda - zadáváte novou hodnotu základní mzdy

Základní mzda zkr. - zadáváte novou hodnotu základní mzdy zkrácené Jestliže máte nastavenu mzdovou složku základní mzdy v cizí měně (zatržen atribut Povolit cizí měnu), zobrazí se rovněž položky pro zadání nové hodnoty základní mzdy v cizí měně a tlačítka pro jejich přepočet.

Při měsíční uzávěrce a ve Mzdových údajích při akci Měsíční kontrola mzdových údajů se vypisuje seznam zaměstnanců, u kterých došlo uzávěrkou ke změně základní mzdy.

Jestliže uzávěrka na základě vašich údajů nastaví novou základní mzdu a tento údaj potom někdo ručně přepíše, je možné změnu (tzn. kdo a jakou změnu provedl) dohledat tehdy, pokud je v Žurnálu systému zapnuto Logování Mzdových údajů.


Novinka Ve Mzdových údajích na záložce Mzdové údaje "zmizela" tlačítka Počáteční hodnoty a Vývoj průměrů. Nyní je možné tyto údaje vyvolat pomocí tlačítka Akce, případně pomocí pravého tlačítka myši na kterékoliv záložce ve Mzdových údajích.


Novinka Ve Mzdových údajích přes pravé tlačítko myši lze zvolit Počáteční hodnoty. Zde přibyly tyto položky týkající se super hrubé mzdy:

Základ SP: Zadáváte vyměřovací základ na sociální pojištění, ze kterého již zaměstnanec pojistné odvedl Základ ZP: Zadáváte vyměřovací základ na zdravotního pojištění, ze kterého již zaměstnanec pojistné odvedl Základ SP - neohr.: Zadáváte neohraničený vyměřovací základ na sociální pojištění Základ ZP - neohr.: Zadáváte neohraničený vyměřovací základ na zdravotní pojištění Příspěvky ŽP+ PF Zadáváte již uplatněný příspěvek na životní a penzijní pojištění

Všechny tyto položky doporučujeme zadat před prvním výpočtem mzdy!

Zadané hodnoty se projeví automaticky při výpočtu mzdy - tzn. probíhá zde kontrola na hranice pojistného, životního a penzijního pojištění včetně těchto počátečních hodnot. Ve výpočtu na záložce Daně a pojištění, Super hrubá mzda se zadané počáteční hodnoty zobrazí v konkrétních položkách.


Novinka Zaměstnanci, Mzdové údaje, tlačítko Počáteční hodnoty

Atributy editovatelné v Editoru počátečních hodnot byly pro účely kontroly ukládaného záznamu rozděleny do několika skupin:

 • počáteční hodnoty základů pro odvody ze mzdy (pouze CZ legislativa)
 • počáteční hodnoty atributů ovlivňujících výpočet dovolené
 • počáteční hodnoty sledovaných limitů hodin
 • počáteční hodnoty sumace MS pro výpočet průměrného hodinového výdělku
 • počáteční hodnoty atributů kumulovaných přes roky

Každá skupina atributů je kontrolována odlišným způsobem, popsaným níže. Roční uzávěrka vytváří pro nový rok pro každého zaměstnance nový záznam v tabulce počátečních hodnot s tím, že atributy prvních 4 skupin jsou nulovány, poslední - 5. skupina převádí konečnou hodnotu z prosince uzavíraného roku.

1. Počáteční hodnoty základů pro odvody ze mzdy (pouze CZ legislativa)

 • jde o atributy Základ ZP, Základ SP a Příspěvky ŽP+PF
 • ve vybraném roce se sumují tyto atributy z mezd zaměstnance a jejich součet zvýšený o zadanou počáteční hodnotu se kontroluje proti Hranici zadané ve mzdových konstantách ve vybraném období.
 • kontrola součtu základů/příspěvků proti Hranici probíhá jak pro nově zadanou hodnotu, tak i pro hodnotu původní.
 • povolena je pouze varianta, že původní i nová hodnota jsou pod Hranicí daného základu
 • kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujícími hodnotami nelze uložit

2. Počáteční hodnoty atributů ovlivňujících výpočet dovolené

 • jde o Dny omluvené absence, Dny neomluvené absence, a Dny čerpání dovolené v BR
 • ve vybraném roce je kontrolováno, zda existuje pro zadaného zaměstnance vypočtená mzda, ve které se vyskytují MS typu Dovolená
 • kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujícími hodnotami nelze uložit

3. Počáteční hodnoty sledovaných limitů hodin

 • jde o Přesčasy, Dohody o PP a Pohotovost
 • ve vybraném roce se pro zadaného zaměstnance sčítají hodiny na MS příslušného typy a kontroluje se, zda tato suma sečtená s příslušnou počáteční hodnotou nepřesahuje příslušný limit zadaný na mzdové kartě, resp. ve mzdových konstantách
 • kontrola je měkká, záznam s nevyhovujícími hodnotami lze uložit

4. Počáteční hodnoty sumace MS pro výpočet průměrného hodinového výdělku

 • jde o 4 atributy z 2. záložky editoru
 • ve vybraném roce se kontroluje, zda měl zaměstnanec ve vybraném roce alespoň jednu výplatu a zároveň existuje uzavřené období
 • kontrola je měkká, záznam s nevyhovujícími hodnotami lze uložit

5. Počáteční hodnoty atributů kumulovaných přes roky

 • jde o atributy na 3. záložce editoru Počátečních hodnot + Dny nemoci v důchodovém věku.
 • tyto atributy se načítají přes roky a tudíž kontrola pouze upozorňuje, že nápočtové atributy mohly být použity v některých výstupech a jejich změnou může dojít k nesouladu s již provedenými výstupy


Novinka Počáteční hodnoty - kontroly

Atributy editovatelné v Editoru počátečních hodnot byly pro účely kontroly ukládaného záznamu rozděleny do několika skupin :

 • počáteční hodnoty základů pro odvody ze mzdy (pouze CZ legislativa)
 • počáteční hodnoty atributů ovlivňujících výpočet dovolené
 • počáteční hodnoty sledovaných limitů hodin
 • počáteční hodnoty sumace MS pro výpočet průměrného hodinového výdělku
 • počáteční hodnoty atributů kumulovaných přes roky

Každá skupina atributů je kontrolována odlišným způsobem, popsaným níže. Roční uzávěrka vytváří pro nový rok pro každého zaměstnance nový záznam v tabulce počátečních hodnot s tím, že atributy prvních 4 skupin jsou nulovány, poslední - 5. skupina převádí konečnou hodnotu z prosince uzavíraného roku.

1. Počáteční hodnoty základů pro odvody ze mzdy (pouze CZ legislativa)

 • jde o atributy Základ ZP, Základ SP a Příspěvky ŽP+PF
 • ve vybraném roce se sumují tyto atributy z mezd zaměstnance a jejich součet zvýšený o zadanou počáteční hodnotu se kontroluje proti Hranici zadané ve mzdových konstantách ve vybraném období.
 • kontrola součtu základů/příspěvků proti Hranici probíhá jak pro nově zadanou hodnotu, tak i pro hodnotu původní.
 • povolena je pouze varianta, že původní i nová hodnota jsou pod Hranicí daného základu
 • kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujícími hodnotami nelze uložit

2. Počáteční hodnoty atributů ovlivňujících výpočet dovolené

 • jde o Dny omluvené absence, Dny neomluvené absence, a Dny čerpání dovolené v BR
 • ve vybraném roce je kontrolováno, zda existuje pro zadaného zaměstnance vypočtená mzda, ve které se vyskytují MS typu Dovolená
 • kontrola je tvrdá, záznam s nevyhovujícími hodnotami nelze uložit

3. Počáteční hodnoty sledovaných limitů hodin

 • jde o Přesčasy, Dohody o PP a Pohotovost
 • ve vybraném roce se pro zadaného zaměstnance sčítají hodiny na MS příslušného typy a kontroluje se, zda tato suma sečtená s příslušnou počáteční hodnotou nepřesahuje příslušný limit zadaný na mzdové kartě, resp. ve mzdových konstantách
 • kontrola je měkká, záznam s nevyhovujícími hodnotami lze uložit

4. Počáteční hodnoty sumace MS pro výpočet průměrného hodinového výdělku

 • jde o 4 atributy z 2. záložky editoru
 • ve vybraném roce se kontroluje, zda měl zaměstnanec ve vybraném roce alespoň jednu výplatu a zároveň existuje uzavřené období
 • kontrola je měkká, záznam s nevyhovujícími hodnotami lze uložit

5. Počáteční hodnoty atributů kumulovaných přes roky

 • jde o atributy na 3. záložce editoru Počátečních hodnot + Dny nemoci v důchodovém věku.
 • tyto atributy se načítají přes roky a tudíž kontrola pouze upozorňuje, že nápočtové atributy mohly být použity v některých výstupech a jejich změnou může dojít k nesouladu s již provedenými výstupy


Novinka Zaměstnanci, Mzdové údaje, tlačítko Počáteční hodnoty

Editace jednotlivých skupin atributů počátečních hodnot je povolena podle následujících pravidel :

1. počáteční hodnoty základů pro odvody ze mzdy (pouze CZ legislativa) 2. počáteční hodnoty atributů ovlivňujících výpočet dovolené 3. počáteční hodnoty sledovaných limitů hodin

 • musí být zadáno datum nástupu

A ZÁROVEŇ

 • rok vybraného období je rokem Prvního ostrého období

NEBO

 • vybrané období je obdobím nástupu zaměstnance do PP (nástup nesmí být v lednu)


4. počáteční hodnoty sumace MS pro výpočet průměrného hodinového výdělku

 • musí být zadáno datum nástupu

A ZÁROVEŇ

 • rok vybraného období je rokem Prvního ostrého období

NEBO

 • vybrané období je obdobím nástupu zaměstnance do PP

5. počáteční hodnoty atributů kumulovaných přes roky

 • musí být zadáno datum nástupu


Novinka Do formuláře Doklad o výši příjmu nad Ročními sestavami se načítala do příjmu ta část ročního zúčtování, která je slevou.

V případě, že v rámci ročního zúčtování vyjdou ale daňové bonusy záporně - tzn. byly přeplaceny, měla by se načítat pouze částka skutečně vyplaceného ročního zúčtování a nikoliv sleva z ročního zúčtování, která byla následně ponížená právě o bonusy. Tzn. jestliže v rámci ročního zúčtování vyjde zúčtování daňových bonusů záporně, načítá se nově do formuláře položka Kompenzace rozdílů.


Novinka Při generování hlášení změn ZP se kontroluje, zda u zaměstnance z EU (trvalé bydliště země je EU) již byl v předchozích měsících generován kód E, pokud ano, při opětovném nástupu se použije kód A.

Toto je zohledněno jak v generování Úplném, Přírůstkovém, tak při generování Přihlášek DPČ.


Novinka Do čistého příjmu se zahrnuje také daňový bonus


Novinka V Nastav je možnost zobrazit počet dnů nemoci a proplacenou částku nemocenských dávek.


Novinka Při importech se neproplatily dny svátků i v případě, že na mzdové složce není zatržena položka Neproplácet svátek (tj. svátek se má proplatit).

Upraveno.


Novinka Definice platebního příkazu - typ platebního příkazu - Poštovní poukázky typu B. V místní nabídce Vygenerované poukázky, Export do přenosového souboru. Nyní jsou údaje ve vyexportovaném souboru setříděny dle abecedy.


Novinka Generátor - nové vzorce

V Rozšiřujících funkcích, Pojištění doplněny funkce:

ZAKLSOCPOJNEOHR - Neohraničený základ sociálního pojištění

ZAKLZDRPOJNEOHR - Neohraničený základ zdravotního pojištění

V Rozšiřujících funkcích, Ostatní, MZDLIST lze použít další vzorce:

ZaklSocPoj, ZaklSocPojNeohr, SocPojFirmaSHM, ZaklZdrPoj, ZaklZdrPojNeohr, ZaklZdrPojSHM


Novinka V Konstantách na záložce Sazby a Konstanty, Konstanty a účtování je položka MS mínusové vyúčtování.

Podmínkou pro to, aby vám automatické generování mínusové mzdové složky fungovalo je to, že zde vyberete mzdovou složku 082 (případně jinou v rozmezí 082-085, kterou se program dle vašeho číselníku mzdových složek pokusí vytvořit).

Jestliže se vyúčtování v předchozím měsíci (měsících) dostane do záporu a v konstantách bude položka MS mínusové vyúčtování vyplněna, program na tuto mzdovou složku srazí dluh z předchozího měsíce nebo měsíců. Pokud se částku nepodaří v daném měsíci srazit celou (nejsou na to peníze), program si zbývající dluh uloží a pokusí se ho srazit v měsíci následujícím.

Pokud máte ve Mzdových údajích, na záložce Mzdové údaje vyplněnu položku Minimální vyúčtování - je vyplněnost této položky respektována - tzn. na mzdovou složku mínusového vyúčtování bude sraženo pouze tolik, aby byla zachována částka minimálního vyúčtování zadaná na mzdové kartě.

Ve Výpočtu v nástroji Nastav, ve složce Výpočet mzdy je nový atribut Nesražené mínusové vyúčtování z minulého období, kde pro vaši informaci zjistíte dlužnou, doposud nesraženou částku.


Novinka Na formulář Doklad o výši příjmu přibyly atributy Příjem včetně bonusů a Celkem včetně bonusů.


Novinka Doplněna možnost přiřazovat dokumenty k zaměstnanci i do přehledů Mzdové údaje a Doplňkové údaje.


Novinka V Ročních sestavách, v nabídce Dohadné položky na dovolenou přibyly v Nastav dvě položky:
 • Dohadná položka minulý rok (čerpání)
 • Dohadná položka aktuální měsíc (čerpání)

Příklad při vytvoření dohadných položek k 31.3.2008 (základní nárok na dovolenou 20 dnů)

Vstupní údaje:

Zůstatek k 31.12.07 - 10 dnů Zůstatek k 31.3.2008 - 5 dnů (20/12 *3) Čerpání v roce 2008 - 2 dny

Položka 1: - Dohadná položka minulý rok (čerpání)

Zůstatek z minulého roku je 8 dnů (od zůstatku roku minulého jsou odečteny 2 dny čerpání roku 2008). Tzn. pokud není vyčerpán celý nárok z roku minulého, odečítá se čerpání roku 2008 z něj. Výpočet dohadné položky - vypočítané dny výše uvedeným způsobem *denní úvazek*průměr na dovolenou z posledního měsíce, za který se dohadná položka počítá

Položka 2: - Dohadná položka aktuální měsíc (čerpání)

Zůstatek aktuálního roku k 31.3. je 5 dnů (nebude odečteno čerpání, protože bylo odečteno z nároku minulého roku). Čerpání bude ze zůstatku aktuálního roku odečítáno až v případě, kdy bude vyčerpán celý zůstatek z minulého roku.

Výpočet dohadné položky - vypočítané dny výše uvedeným způsobem *denní úvazek*průměr na dovolenou z posledního měsíce, za který se dohadná položka počítá


Oprava Při generování plánu školení/lékařských prohlídek dochází k posunu vygenerovaného plánu o měsíc.

Opraveno.

verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka V nabídce Konstanty a číselníky, Důvody ukončení PP je možné přes pravé tlačítko myši zvolit akci Generuj - v již existující databázi. V databázi zcela nové se důvody ukončení vygenerují automaticky.

Dojde k vytvoření těchto důvodů ukončení:

 • Dohodou - par. 49
 • Rušení zaměstnavatele nebo jeho části - par. 52a) - odstupné zatrženo
 • Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části - par. 52b) - odstupné zatrženo
 • Nadbytečnost zaměstnance - par. 52c) - odstupné zatrženo
 • Lékařský posudek, expozice - par. 52d) - odstupné zatrženo
 • Lékařský posudek - par. 52e)
 • Neuspokojivé pracovní výsledky - par. 52f)
 • Méně závažné porušení povinností - par. 52g)
 • Okamžité zrušení PP zaměstnavatelem - par. 55
 • Zrušení PP ze zdravotních důvodů - par. 561a)
 • Zrušení PP z důvodu nevyplacení mzdy - par. 561b) - odstupné zatrženo
 • Zrušení PP ve zkušební době - par. 66


Novinka Ve mzdových konstantách rozšířeny způsoby číslování dokladů DNP o další 2 možnosti. Nyní je možno vybrat celkem z 5-ti variant:

3 současné možnosti :

 • Automaticky nečíslovat
 • Měsíční řada - pokr.stejným číslem
 • Roční řada - pokr.stejným číslem

2 nové možnosti :

 • Měsíční řada - pokr.novým číslem
 • Roční řada - pokr.novým číslem

Nové varianty pokrývají požadované číslovaní dokladů jednou souvislou číselnou řadou v rámci Měsíce/Roku, bez ohledu na pokračování neschopnosti.


Novinka V rámci Archivace změn nad Žurnálem lze vybrat tabulky, kde logování už nyní probíhá,

Do archivace změn přidány Odpočitatelné položky a bonusy .

V mzdách v nabídce Zaměstnanci, Daňové slevy a odpočty lze po zatržení výše uvedeného nad Žurnálem sledovat změny. V tuto chvíli není možné sledovat úplné zrušení slevy.


Novinka RČ cizinci - přihlášky, odhlášky NP

Pokud se bude jednat o cizího státního příslušníka, tzn. ve státní příslušnosti bude mít vyplněnu jinou příslušnost než odpovídá vlastní zemi, bude pole Rodné číslo prázdné. Pokud se bude jednat o tuzemce, bude rodné číslo vyplněno a jeho nevyplnění bude kvalifikováno jako chyba.


Novinka Zdravotní pojištění- počet pojištěnců

Do počtu pojištěnců se na formuláři načítají mj. zaměstnanci, kteří mají nastaveno Sociální pojištění Počítat od hranice a zároveň mají vyměřovací základ na zdravotní pojištění vyšší než nula.


Novinka Nápočet sestav ZPS a Podklady pro ZPS byl sjednocen, v obou sestavách se načítají zaměstnanci, kteří jsou ve stavu.


Novinka Do Definovaných importů - Docházky přidán na pravé tlačítko myši generátor násobitelů

V definici Kódy MS lze u prvního dne spustit přes pravé tlačítko myši Generování násobitelů. Následně zadáváte příslušný kód (např. VP - volno placené), číslo mzdové složky, násobitel Od Do a Interval a Oddělovač (tečku nebo čárku, kterou budete používat k oddělení desetinných míst ve vstupním souboru) Tzn. např. Od 0,1 do 1 a interval 0,1 - vytvoří se záznamy pro jednotlivé násobky ve tvaru 0,1VP, 0,2VP atd.


Novinka Na formuláři Pojištění malé organizace od roku 2008 přibyl sloupec Dosažení MVZ.

Poučení: Na „Přehledu“ se uvedou zaměstnanci, kterým v daném měsíci byly zúčtovány příjmy započitatelné do vyměřovacího základu, ale nebylo z nich odvedeno pojistné, popř. bylo odvedeno pojistné z nižší částky, z důvodu dosažení maximálního vyměřovacího základu (MVZ), podle ustanovení § 15a odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. U těchto zaměstnanců se v měsíci, kdy bylo pojistné odvedeno z nižšího vyměřovacího základu, popř. nebylo odvedeno vůbec z důvodu dosažení MVZ, uvede v kolonce „Dosažení MVZ“ příznak „M“.

Doplněno dle výše uvedeného.


Novinka Nad Výpočtem mzdy, Tisk, Tisk formulářem vznikl nový formulář pro Vojenskou pojišťovnu - Zdravotní pojištění VOZP 2008


Novinka Zobrazování Alias místo osobního čísla

Doplněno do níže uvedených akcí:

 • Měsíční uzávěrky:

a) zobrazování osobních čísel uzavíraných zaměstnanců b) následná Měsíční kontrola mzdových údajů

 • Mzdové údaje, Měsíční kontrola mzdových údajů
 • Výpočet mzdy:

a) vlastní výpočet mezd b) přepočet mezd - chybné, označené

 • Definice platebních příkazů - generování platebních příkazů


Novinka Výpočet, Roční docházka, Přehled neproplacených ND. Do tohoto přehledu je přidaná vazba na Zaměstnance a Mzdové údaje (aktuální období).


Novinka V generátoru mzdových sestav přibylo další třídící hledisko - položka Alias z karty zaměstnance.


Novinka Hlášení změn ZP - Odhlášky, Přihlášky na DPČ

Do klasické funkcionality generování byla přidána podmínka, že se nebude generovat odhláška pokud je to DPČ a poslední záznam je odhláška s jiným datumem a vznikla funkcionalitou Automat DPČ.

Přihlášky DPČ - generují se pouze tehdy, pokud existuje odvod zdravotního pojištění.


Novinka Deponované exekuce - bankovní spojení

Pokud není nalezeno Bankovní spojení na Paušálu v období jeho deponace, pokusí se sytém natáhnout Bankovní spojeni z Paušálu ve vybraném období. Podmínkou je, že v Paušálech se nachází právě jedna MS s takovým číslem a Datumem doručení.


Novinka V Konstantách, na záložce Ostatní, oblast Odbory jsou tři možnosti výpočtu odborů:
 • z čisté mzdy bez slev a bonusů (současný způsob)
 • z hrubé mzdy (základna ze mzdových složek)
 • z čisté mzdy včetně slev a bonusů (tzn." klasická čistá mzda).


Novinka Sociální a Zdravotní pojištění, přehled

Na stávajících formulářích byl přidán sloupec Dosažení MVZ. V případě, kdy je maximální vyměřovací základ na sociální nebo zdravotní pojištění dosažen, je v tomto sloupci uveden znak "M".

Vznikly dva nové formuláře Sociální pojištění přehled s limity a Zdravotní pojištění přehled s limity, kde je kromě sloupce Dosažení MVZ přidán také sloupec Nad limit měsíční a Nad limit roční. Do sloupce Nad limit měsíční se načítá hodnota ubytování, která překročí zákonem stanovenou část, ze které se pojistné neplatí. Do sloupce Nad limit roční se načítá hodnota penzijního a životního pojištění, která překročí zákonem stanovenou část, ze které se pojistné neplatí.


Novinka V číselníku MS je možné pro skupinu MS Prémie a odměny se vstupním formulářem Procento definovat nový typ výpočtu prémií - MS z minulých období, toto lze doplnit do položky Základ pro výpočet na 2. záložce.

U tohoto typu Prémií je možné rovněž na 2. záložce editoru číselníku MS zadat další atributy pro výpočet - a to Počáteční měsíc, Počet měsíců a seznam mzdových složek, které tvoří základ výpočtu prémií.. Základ pro výpočet je určován vždy tak, že se sumují částky těchto mzdových složek z mezd v obdobích daných parametry První měsíc a počet měsíců. Přitom VŽDY platí, že všechna mzdová období pro výpočet předchází vybranému období. Maximální počet měsíců je omezen na 12.

Příklad : První měsíc = Leden, Počet měsíců = 3. Pokud takovouto MS zadám do výpočtu v lednu až březnu 2008, základ pro výpočet prémie se počítá za 1.- 3. měsíc roku 2007. Od dubna 2008 je do základu pro výpočet této prémie už brán leden až březen 2008.

Do přehledů Výpočet mzdy, Předzpracování a do Paušálů a srážek byla přidána akce

Podklady pro prémie z MS min.období

Tato akce je vidět jen pokud existují mzdové složky daného typu

Zobrazuje se v dočasné tabulce přehled mzdových složek, které spadají do skupiny Prémie a odměny, vstupní formulář Procento a Základ pro výpočet je nastaven na MS z minulých období.

To platí vždy pro dané zaměstnance (nad vybranými záznamy), pro dané období a v Předzpracování a Paušálech a srážkách i pro mzdové složky, které mají vazbu (CisloMzSl) do těchto přehledů.


Novinka Jestliže je u zaměstnance zadán datum konce pracovního poměru a je vyplněn důvod ukončení pracovního poměru, který má ve své definici zatrženu položku Odstupné, je možné ve Výpočtu zobrazit pomocí Nastav položku Info. Ta mj. informuje o to zda existuje nárok na odstupné a zda bylo vyplaceno.

Výpočet odstupného:

průměrný hodinový výdělek z měsíce ukončení PP * týdenní úvazek* 4,3482 (tj. průměrný počet týdnů v měsíci) - stejný algoritmus je používán při stanovení průměrné hrubé a čisté mzdy na zápočtovém listě.

Ve stávající databázi nevznikne nová mzdová složka s touto funkcionalitou.

Pokud budete chtít používat automatický výpočet odstupného je NUTNÉ upravit stávající mzdovou složku nebo vytvořit kopii ze stávající. Od stávající mzdové složky se bude lišit pouze tím, že: Vstupní formulář bude nastaven na Procento Základ pro výpočet (druhá záložka) bude nastaven na Odstupné při ukončení PP Procento bude nastaveno na 3 (tj. tří měsíční odstupné).

Ve výpočtu po zadání mzdové složky se přednabídne procento = počet měsíců odstupného, které můžete změnit a dojde k automatickému výpočtu odstupného dle výše uvedeného.


Novinka Do číselníku Kódů změn ZP přidán atribut Pořadí. Podle něj se v rámci každého zaměstnance nově třídí při tisku Přehledu pro ZP a Exportu pro ZP.

Pro novou DB je Pořadí nastaveno, u stávajících DB nutno doplnit pro změnu pořadí třídění.

Výstupy pro Tisk a Export jsou nyní tříděny podle těchto atributů : Příjmení+Jméno, Pořadí kódu, Datum změny, Kod změny.


Novinka Od aktuálního období dále se vytvoří nové mzdové složky 033 ZP AGEL pracovník a 034 ZP AGEL firma, budou doplněny také do číselníku zdravotních pojišťoven - kód pojišťovny je 227.

Pokud tuto pojišťovnu máte, nezapomeňte si ji přidat do Definice platebního příkazu.


Novinka Nad Ročními sestavami, Tisk, Tisk formulářem vytvořen nový formulář Potvrzení o výši základu SP a nem. dávek.

Je zde zobrazena:

 • Výše vyměřovacího základu SP (tzn. je zde uvedena částka, ze které se skutečně sociální pojištění uvádí, nikoliv částka překračující maximální vyměřovací základ sociálního pojištění).
 • Výše nemocenských dávek


Novinka Nad přehledem Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem vznikl formulář Přehled odvodů na ZP. Údaje se tisknou pro označené zaměstnance.


Novinka Nad přehledem Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem vznikl formulář Přehled odvodů na SP. Údaje se tisknou pro označené zaměstnance.


Novinka Nad Ročními sestavami, Tisk, Tisk formulářem vznikl formulář Potvrzení o slevě na děti. Zobrazují se zde měsíce, kdy měl zaměstnanec nárok na uplatnění daňového zvýhodnění, bez ohledu na to, zda k uplatnění skutečně došlo. Platí zde stejný princip jako u načítání dětí na Potvrzení o příjmu.


Oprava Při tisku mzdového listu s generátorem se tisk zacyklil v případě, že nebyla napočtena generátorová sestava použitá v tiskovém formuláři a uživatel nezvolil možnost nápočtu této sestavy.

Opraveno.


Oprava Rušení měsíční uzávěrky aktualizuje napočtené Základy v ročním evidenčním listu DP (RELDP). Pokud byla zrušena uzávěrka za období, ve kterém zaměstnanec nastoupil, v RELDP byl obsažen řádek základů s prázdným datumem Pojištění od a s datumem Pojištění do nastaveným na poslední den předcházejícího mzdového období. Tento záznam pak v některých případech v RELDP zůstal i po znovu spuštění měsíční uzávěrky nebo nápočtu RELDP.

Opraveno. Navíc povoleno rušení Základů RELDP v případě, že datum Pojištění od je prázdné a datum Pojištění do je nižší než datum nástupu zaměstnance. Lze rušit pouze pokud je vybrané aktuální období.

verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Změnil se způsob počítání běhu zkušební doby. Zkušební doba běží ode dne vzniku pracovního poměru a poslední den zkušební doby připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, od kdy zkušební lhůta začala běžet. Jestliže poslední den zkušební doby připadne na So, Ne, svátek, bude koncem zkušební doby nejbližší pracovní den.


Novinka Nemocenské u opakujících se nástupů

V nabídce Zaměstnanci, Nemoci v minulých zaměstnání přibyla přes pravé tlačítko myši akce Přenos z předchozích nástupů. Zde se zobrazí seznam aktivních zaměstnanců. Vyberete zaměstnance, ke kterému chcete minulé nemoci přenést, a stisknete tlačítko Přenos. Objeví se přehled ukončených mzdových karet zaměstnance (výběr zaměstnance se uskutečňuje na základě rodného čísla) Přiřazují se nemoci, které spadají rok před opakovaný nástup - údaje se zohledňují jednak z dříve zadaných záznamů v Nemocech v minulých zaměstnání a jednak z výpočtu.


Novinka Do generátoru mzdových sestav doplněny 4 nové vzorce :

- do skupiny Daně vzorec UHRNPRIJMU (Úhrn příjmu pro daň) - do skupiny Pojištění : ZAKLZDRPOJSHM (Základ zdr.poj. pro výpočet SHM), ZAKLSOCPOJSHM (Základ sociálního pojištění pro výpočet SHM), ( ZDRPOJSHM (Zdravotní pojištění za firmu pro účely výpočtu SHM) a SOCPOJSHM (Sociální pojištění za firmu pro účely výpočtu SHM) - jedná se o nezaokrouhlenou částku odpovídající hodnotě ve výpočtu na záložce Daně a Pojištění, SHM


Novinka Při výpočtu generátorových sestav se kontroluje, zda jsou vypočítané všechny výplaty, které uživatel z hlediska mzdových práv může vypočítat.


Novinka Ve formuláři Paušály a srážky je položka Číslo jednací (zadávání exekucí) prodloužena na 30 znaků.


Novinka Nemoc v měsíci nástupu od 1. dne

Jestliže se jedná o nemoc v měsíci nástupu a nemoc začínala od prvního dne existence pracovního poměru, nebyl správně vypočítán DVZ, ve výpočtu je příznak Změna x DVZ. Opraveno.


Novinka Rodné číslo - přihlášky a odhlášky NP

Jestliže se bude jedná o zaměstnance, který v kartě zaměstnance nemá vyplněno rodné číslo, je položka Rodné číslo v editoru Údaje pro registr NP také prázdná.


Novinka Ve formuláři Přehled o výši pojistného je upraven tisk počtu proplacených dnů.

Do řádku Nemocenská - počet proplacených dnů se tisknou pouze skutečně proplacené dny (bez prvních tří dnů) (tzn. všechny dny kromě Dny 1) Do řádku Podpora při ošetřování člena rodiny - počet proplacených dnů se tisknou jen skutečně proplacené dny - maximálně 9 nebo 16 (tzn. Dny1)


Novinka Do Účtování mezd do Nastav je přidána vazba na Mzdové údaje z vybraného období.


Novinka Do přehledu Zaměstnanci - Přihlášky a odhlášky NP je přidána do Nastav vazba na Zaměstnance a Mzdové údaje.


Novinka Slevy -možnost úpravy platnosti z výpoču

Nyní lze datum platnosti slev editovat nejen ze Mzdových údajů, ale i z Výpočtu a následně ze Mzdových údajů.


Novinka Při ukládání editoru ročního zúčtování nyní probíhá kontrola na to, zda je u slev na studium, částečnou a plnou invaliditu, uplatněna poměrná část roční částky dle měsíců, za které měly být tyto slevy uplatněny (ale nebyly, protože výše daně byla nízká, takže se slevy neuplatnily nebo se uplatnily pouze částečně).


Oprava Jestliže byla zadaná nemoc v měsíci nástupu od začátku pracovního poměru do posledního dne měsíce, vypočítal se DVZ, i když neexistovaly údaje pro výpočet.

Opraveno.


Oprava Při tisku Potvrzení o příjmu se v případě srážkové daně chybně zobrazovaly řádky 5,6,7 - byly zde načteny hodnoty.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0116 ze dne 13.2.2008

Oprava Pokud byly CELÉ výplaty zpracovány na verzi 1.0.2008.0114 , tzn. první výplata za leden byla zpracována již na verzi 114, nedošlo v případě neplaceného volna, absence a doplatku do minimálního vyměřovacího základu ke snížení zdravotního pojištění pro výpočet super hrubé mzdy.

Jestliže byly výplaty zpracovány na verzi nižší, výpočet proběhl v pořádku. Opraveno, před zpracováním dalších výplat je nutný upgrade na aktuální verzi !


Oprava Nemoc v měsíci nástupu od 1.dne

U nemoci v měsíci nástupu, která začíná od prvního dne existence pracovního poměru, nebyl správně vypočítán DVZ, ve výpočtu byl příznak Změna x DVZ. Opraveno.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Tip V nabídce Roční sestavy vznikl nový formulář Vyúčtování daně 2007.

Položky formuláře jsou plněny níže popsaným způsobem - prosíme, prostudujte si jej. Jestliže jste dělali během roku jakékoliv nestandardní operace, např. vám byly vráceny nebo jste vraceli peníze finančnímu úřadu - toto není možné zaznamenat v programu a je nutné tuto skutečnost opravit ručně.

Řádky:

05 Počet zaměstnanců: evidenční počet zaměstnanců ke konci měsíce za každý měsíc - údaje se dosazují z nabídky Přepočtené stavy - Evidenční stav na konci měsíce.

06 Úhrn přeplatků na dani z RZD - jen ta část, která není doplatkem na daňovém bonusu a byla převedena do mzdy (tj. nemůže být celá částka na MS 097, ale musí být odečten případný roční bonus) - údaje se dosazují z ročního zúčtování, které bylo převedeno do mezd a odečítá se hodnota kladných (vrácených) daňových bonusů.

V měsíci: měsíc, kdy bylo roční zúčtování vráceno - dosazuje se celá částka vráceného ročního zúčtování, včetně vyplacených daňových bonusů

06a Úhrn doplatků na daňovém bonusu - část RZD, která je ročním daňovým bonusem a byl převeden do mzdy - jedná se o kladnou část bonusů z ročního zúčtování

07 Předčíslí účtů, číslo účtů a kód banky -údaje se dosazují z definice platebního příkazu u daně zálohové

Část I.:

sl.1 Datum výplatního termínu z konstant - je zohledněno to, že pokud tento den připadne v kalendáři (001) na nepracovní den, je výplatním termínem poslední pracovní den předcházející tomuto nepracovnímu, tzn. jestliže je výplatní termín např. 15. a 15. připadne např. na sobotu, je výplatním termínem 14.

sl.2 Kolik mělo být sraženo na zálohách na daň po slevě

Jedná se o položku Skutečně sražená záloha na daň z příjmů - tzn. sumace daně po slevě a mzdových složek (MS), které mají nastaveno Vztah k dani Daň nebo Sleva na dani Typ daně Základní a mají nezatrženo Vyjmout z ročního zúčtování.

sl.3 Je uvedeno totéž jako ve sloupci 2. Pokud došlo k nějakým korekcím, je nutné tuto úpravu provést ručně!!!

sl.4 Načítají se MS typu Daně, které mají zatrženo Vyjmout z ročního zúčtování pouze kladnou hodnotu a typ daně je Základní

sl.5 Hodnota z MS 097, ale bez ročního bonusu, tzn. stejná hodnota jako v řádku 06

sl.5a Měsíční daňové bonusy a doplatky na daňovém bonusu Jedná se o tedy o daňový bonus z ročního zúčtování a MS vztah k dani Daňový bonus - je zde načítán pouze skutečně UPLATNĚNÝ bonus

sl.5b celkové bonusy - tady to samé jako v 5a. Pokud existují bonusy, které nebylo možné od daně odečíst, je třeba upravit ručně!!

sl.6 vrácené přeplatky na dani a dodatečné bonusy - podobně jako sl.4 - jen záporná hodnota, pokud např. z FÚ jsou vráceny, zaplaceny nějaké peníze .. existuje jen bankovní výpis - není možné z Heliosu načíst a je nutné provést ruční korekci.

sl.7 pokud bylo placeno např. nějaké penále, nutno upravit ručně!!!

sl.8 kolik mělo být odvedeno - dané vzorečkem

sl.9

 • dne

datum splatnosti na platebním příkazu u zálohové daně, jestliže platební příkaz neexistuje, potom stejné datum jako ve sl. 1

 • částka
 • údaj se dosazuje z platebního příkazu z řádku zálohové daně, jestliže platební příkaz neexistuje potom ze sloupce 8

část II. tady by již měly být součty z části I. a nebo hodnoty zadány ručně


Tip Po roční uzávěrce se nezměnila hodnota životního minima z 5785 na 6281 Kč.

Jestliže používáte automatický výpočet exekucí, spusťte po přechodu na tuto verzi nad nabídkou Mzdové období - volbu Aktualizace konstant - Standardní nebo změňte konstantu ručně.


Tip Hlášení změn ZP - DPČ již pracující

Přihlášky pro tyto DPČ se generují po provedeném výpočtu daného měsíce

 • generují se jen pro ty DPČ, které mají výpočet a zároveň poslední záznam v přehledu hlášení změn na ZP je odhláška
 • nemají ukončen pracovní poměr, resp. datum ukončení pracovního poměru je vyšší než aktuální měsíc
 • datum přihlášení se vygeneruje první den zpracovávaného měsíce


Novinka Zahraniční pojistné

Na mzdové složce ze skupiny Srážky a Nespecifikovaný příjem byly vytvořeny nové atributy (zaškrtávátka):

 • zahraniční pojistné zaměstnanec
 • zahraniční pojistné firma

Tzn. existují dva typy mzdových složek zahraničního pojištění:

a) Zahr. pojištění, které platí zaměstanec:

 • vznikl nový atribut na MS - Zahraniční pojištění zaměstnanec
 • jedná se o Srážkovou mzdovou složku
 • hodnota této mzdové složky se bude odečítat z čisté mzdy
 • do formuláře Potvrzení o příjmu 2008 se mzdové složky načítat nebudou, na novém potvrzení se pojistné zaplacené zaměstnancem neuvádí
 • do dalších distribučních sestav pojištění mzdová složka s tímto atributem nevstupuje
 • nevstupuje ani na platební příkaz do pojištění

b) Zahraniční pojištění, které platí za zaměstnance firma

 • vznikne nový atribut zahraniční pojištění firma - bude mít zatím pouze filtrační roli
 • jedná se o mzdovou složku Nespecifikovaný příjem
 • tato mzdová složka bude navyšovat super hrubou mzdu
 • MS musí mít nastaveno Základ pro daň ANO
 • MS, která bude mít zatrženo, že se jedná o Zahraniční pojištění - firma bude vstupovat do formuláře Potvrzení o příjmu 2008 do řádku 5 a 6 - odvedené pojistné firmou (v tomto případě zahraniční pojistné odvedené firmou).
 • do dalších distribučních sestav pojištění mzdová složka s tímto atributem nevstupuje
 • nevstupuje ani na platební příkaz do pojištění


Novinka Nový formulář Potvrzení o příjmu za rok 2007 vzor číslo 15.


Novinka Zaokrouhlování super hrubé mzdy bylo doposud řešeno tak, že se super hrubá mzda zaokrouhlovala na koruny dolů.

Způsob zaokrouhlování super hrubé mzdy není v zákoně nikde stanoven.

Dle oficiálního stanoviska Ministerstva financí se způsob zaokrouhlování změnil následujícím způsobem:

Při výpočtu pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem z vlastních prostředků je tedy třeba rozlišit dva případy, a to způsob stanovení:

a) základu daně pro výpočet daně podle zvláštní sazby (§ 6 odst. 4 ZDP), kde se základ daně zaokrouhluje na celé koruny dolů - tzn. že zde bude řešením zaokrouhlení výše zmíněné částky rovněž na celé koruny dolů, a

b) základu pro výpočet daňové zálohy (§ 38h odst. 2 ZDP), kde se základ daně zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru - tzn. že zde bude řešením zaokrouhlení výše zmíněné částky na celé koruny nahoru.


Novinka Roční sestavy, Roční zúčtování, F8, Roční zúčtování 2007

Nový formulář pro roční zúčtování za rok 2007. Na formuláři přibyl řádek číslo 31, na kterém je rozklíčován doplatek z ročního zúčtování na daňový bonus a slevu.


Novinka Roční zúčtování daně bylo přesunuto z nabídky Zaměstnanci pod nabídku Roční sestavy, kam logicky roční zúčtování patří.


Novinka Příloha k Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - údaje o cizincích.

Nad Ročními sestavami vznikly nové formuláře Přehled souhrnných údajů (3 formuláře dle jednotlivých stran). Do formuláře se načítají hodnoty za zaměstnance, kteří mají uvedenou zemi trvalého bydliště jinou než je vlastní země a v uplynulém roce měli výplatu alespoň v jednom měsíci.


Novinka Nový formulář Potvrzení o příjmu za rok 2008

Ve formuláři byl změněn řádek 5 a 6, kde se uvádí pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, na řádku 7 se změnil způsob výpočtu základu daně.


Novinka Ze zápočtového listu byla odstraněna položka Důvod ukončení pracovního poměru a byla přidána věta:

Pracovní poměr nebyl (byl) rozvázán z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.


Novinka U firem, které zaměstnávají více než 50 % invalidních občanů, existuje možnost odečtení částky 5 013,- z vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

Tato skutečnost musí být zohledněna také při výpočtu super hrubé mzdy - tzn. zdravotní pojištění, které platí firma a vstupuje do výpočtu super hrubé mzdy bude počítáno ze sníženého vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.


Novinka Posílání hlášení na PVS a pojmenování exportního souboru :

V případě exportu hlášení na disk lze pojmenovat soubor exportu dle pravidel na definici zpráv, podobně jako v modulu fakturace.

 • použít vygenerované
 • použít zadané
 • dotázat se na jméno při exportu

Jedná se o zprávy:

 • RELDP
 • Přihlášky, Odhlášky


Novinka Kontrola, která v měsíci lednu probíhá na mzdové složce Auto do daně, je uplatněna také u MS 081 a 921. Tyto mzdové složky nemají mít zatrženou položku Odpočet z daňového základu.


Oprava Při tisku zápočtového listu v roce 2008 byla chyba týkající se průměrné čisté mzdy.

Opraveno.

verze 1.0.2008.0110 ze dne 18.1.2008

Oprava V přehledu Zaměstnanci při změně útvaru v editačním formuláři na záložce 2 - Další údaje se tato změna nepromítla do mzdových údajů ani se program nezeptal, zda se má změna útvaru do mzdových údajů promítnout.

Opraveno

verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Tip Doporučený postup před výpočtem mezd za leden 2008

Roční uzávěrka

Pokud provedete Roční uzávěrku na této verzi a vyšší, budou v konstantách pro rok 2008 nastaveny všechny konstanty správně. Pokud jste již provedli roční uzávěrku na nižší verzi, je nutný následující postup:

 • Vstoupíte do nabídky Mzdové období
 • Vyberete měsíc leden 2008 (pravé tlačítko myši - Vyber období)
 • Spustíte akci Aktualizace mzdových konstant - Standardní


Kalendáře

Pokud vstoupíte do nabídky Výpočet a stisknete tlačítko Nový, případně vyberete volbu Mzdový automat, může se objevit hlášení o tom, že na mzdových kartách není přiřazen správný druh kalendáře. Tato situace nastává tehdy, jestliže používáte kalendáře s jinou než pravidelnou pracovní dobou a pro rok 2008 jste doposud tyto kalendáře nenadefinovali. Akcí Kontrola kalendářů v přehledu Výpočet mezd si zobrazíte seznam zaměstnanců, kteří nemají správně přiřazen kalendář. Je nutné vytvořit kalendář se stejným číslem jako v předchozím roce a v nabídce Mzdové období spustit akci Aktualizace kalendářů – Aktualizace kalendářů na kartě.


Daňové sazby

Byl zrušen Typ daně 2. Pokud je na některých mzdových kartách nastaven Typ daně 2 nebo vyšší (3,4,5), budete na to při výpočtu mzdy za leden 2008 upozorněni. Následně musíte vstoupit do Mzdových údajů a nastavit správný typ daně dle aktuální legislativy. Tuto opravu musíte u vybraných zaměstnanců (s Typem daně 2 a vyšší) bezpodmínečně provést, jedině tehdy proběhne výpočet daně v roce 2008 správně!


Mzdové složky

 • Auto do daně

Od roku 2008 se při poskytování auta pro soukromé účely odvádí nejen daň, ale i zdravotní a sociální pojištění. Při výpočtu mzdy za leden 2008 provede program kontrolu toho, zda v číselníku mzdových složek existuje mzdová složka 730 (naše distribuční mzdová složka) s názvem Auto do daně. Pokud ano, zkontroluje její nastavení. Jestliže nastavení nebude odpovídat platné legislativě a vy na dotaz, zda se má mzdová složka správně programem nastavit odpovíte ANO, bude mzdová složka správně nastavena. Pokud mzdová složka 730 v číselníku neexistuje nebo se jmenuje jinak, program vás na to opět upozorní a jestliže pro účel "auta do daně" používáte jinou mzdovou složku, musíte ručně změnit její nastavení. Na mzdové složce, kterou používáte jako "Auto do daně" musí být zatrženo:

 • Základ sociální pojištění
 • Základ zdravotní pojištění
 • Kč do průměru pro dávky NP
 • Základ pro daň Ano


Životní pojištění

Vznikly nové distribuční mzdové složky číslo 087 Životní pojištění, 943 Životní pojištění - srážka zaměstnavatel a 944 Životní pojištění - srážka zaměstnanec. Doporučujeme pro případ, kdy firma přispívá zaměstnanci na životní pojištění, používat tyto distribuční mzdové složky.

Pokud jste již životní pojištění používali v roce 2007 a měli pro to vytvořeny speciální mzdové složky, máte tyto možnosti: Změnit nastavení životního pojištění zaměstnancům v Paušálech a srážkách na námi distribuované mzdové složky (viz výše) nebo na „plusové“ mzdové složce opravit její nastavení tak, že v položce Skupina MS bude nastaveno Nespecifikovaný příjem, v položce Základ pro daň bude nastaveno Příspěvek ŽP.


Příspěvek na ubytování (hlídání maximální měsíční hranice 3 500 Kč)

Vznikla nová distribuční mzdová složka číslo 086 Příspěvek na ubytování, doporučujeme pro případ, kdy firma přispívá zaměstnanci na ubytování, používat tuto mzdovou složku

Pokud již pro tento účel máte vytvořenou vlastní mzdovou složku, potom zkontrolujte její nastavení. Musí se jednat o mzdovou složku, která má v položce Skupina MS nastaveno Nespecifikovaný příjem a na záložce "1-Započitatelnost do základen" v atributu Základ pro daň musí být nastaveno Přísp. na ubytování


Novinka Nemocenská 2008

Podpůrčí doba:

U starobních a plně invalidních důchodců se snižuje podpůrčí doba z 84 dnů na 81 dnů. Do podpůrčí doby se u této skupiny osob nezapočítávají první tři dny nemoci, za které se nemocenská neproplácí – tj. za tzv. karenční dobu

U klasických zaměstnanců je podpůrčí doba stále jeden rok a do podpůrčí doby se započítávají i první tři dny, za které se nemocenská neproplácí

U starobních a plně invalidních důchodců náleží nemocenské a OČR nejdéle do skončení zaměstnání.


Ochranná lhůta:

OČR z ochranné lhůty nenáleží Ochranná lhůta u starobních důchodců nenáleží. Ochranná lhůta u klasických zaměstnanců a plně invalidních důchodců se snižuje z 42 dnů na 7 dnů pokud pojištění trvalo aspoň tuto dobu, skončilo-li zaměstnání před 31.12.2007, činí ochranná lhůta 42 dnů, pokud zaměstnání trvalo alespoň tuto dobu, skončilo-li zaměstnání 31.12.2007 nebo později, činí 7 dnů, u těhotných žen zůstává 6 měsíců


Proplácení nemocenských dávek

Dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1.1. 2008 a trvá i po 31.12. 2007 se poskytují dle staré legislativní úpravy.


Nemocenská, úrazy

Nemocenská, pracovní úrazy, nepracovní úrazy bude náležet až od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti, DVZ bude redukován na 90 % do první redukční hranice:

Den od Den do % DVZ Dny v Kč sazba – v HeO
1 3 žádné Dny 1 Kč sazba 1
4 30 60 % Dny 2 Kč sazba 2
31 60 66 % Dny 3 Kč sazba 3
61 72 % Dny 4 Kč sazba 4


OČR

OČR náleží od prvního kalendářního dne ošetřování, sazba se snižuje z 69 % na 60 %, DVZ bude redukován na 90% do první redukční hranice:

Den od Den do % DVZ Dny Kč sazba v HeO
1 9/16 60 % Dny 1 Kč sazba 1


Mateřské dávky

Mateřské dávky náleží od prvního kalendářního dne, sazba zůstává 69 %, DVZ nebude redukován do první redukční hranice, bude počítáno 100%:

Den od Den do Dny % DVZ
1 196 Dny 1 69 %
1 256 Dny 1 69 %

Výpočet mateřských dávek včetně procent DVZ je stejný pro rok 2007 i pro rok 2008, výše vyplacených mateřských dávek je tedy v obou letech stejná, pro maminky se nic nemění.


Nové konstanty nemocenských dávek

Z důvodu zcela nového způsobu výpočtu nemocenských dávek byly změněny také konstanty týkající se nemocenských dávek. (Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, Nemocenské dávky)

Jednotlivé položky: Typ dávky Určuje, o jaký typ nemocenské dávky se jedná

Pásmo Určuje rozdělené proplácení nemocenských dávek v závislosti na různém procentu proplácení

Den od Od jakého dne dané pásmo platí

Den do Do jakého dne dané pásmo platí

Základ Určuje neredukovaný denní vyměřovací základ

Procento Udává procento, kterým se z redukovaného vyměřovacího základu nemocenská dávka počítá

RH_1 Udává první redukční hranici

RH_1 % Udává procento, které se do první redukční hranice počítá

RH_2 Udává druhou redukční hranici

RH_2 % Udává procenta, která se započítávají z částky rozdílu mezi první redukční hranicí a nezkráceným DVZ, maximálně do druhé redukční hranice


Výpočet DVZ

Výše redukčních hranic zůstává beze změny, tzn. 550 Kč a 790 Kč Princip, že z částky rozdílu mezi 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % zůstává zachován Z částky DVZ do výše první redukční hranice se započte pro výpočet nemocenského a OČR pouze 90 % a to trvale (doposud pouze pro prvních 14 dnů) U mateřské k 90 % redukci nedochází, počítá se 100 % z první redukční hranice Karenční doba (první tři dny nemoci) se pro výpočet DVZ počítají jako den nemoci, tzn., že z dělitele se odečte celý rozsah nemoci, včetně dnů, za které nemocenské nenáleží


Formuláře, Nastav, implicitní pohledy

Z důvodu změny nemocenských dávek bylo upraveno následující:

Roční sestavy, formulář Výkaz dávek nemocenského pojištění – vytvořen nový formulář Roční sestavy, mzdový list – nový formulář, upravena část týkající se nemocenských dávek Měsíční sestavy, Nastav, nová sestava – Nemocenské dávky od roku 2008 Výpočet mzdy, Roční docházka, Přehled DNP, implicitní pohled


Novinka Daně 2008

Sazba zálohové daně

Zavádí se jednotná sazba zálohové daně ve výši 15 %.

Byla provedena úprava v Konstantách: Oblast, kde byla doposud jednotlivá daňová pásma byla nahrazena novou položkou Sazba daně procenta – 15.

Speciální daňové sazby

V platnosti zůstává:

dosavadní výše srážkové daně, tzn. 15 %
hranice 15 % srážkové daně, tzn. 5 000 Kč

Mění se způsob zdanění v případě, že je hranice 5 000 Kč překročena.

Do konce roku 2007 platilo, že pokud je hranice 5 000 Kč překročena, následuje zdanění 20 % zálohovou daní do konkrétní hranice (31 000 Kč) a po překročení této hranice se již zdaňovala mzda dle tabulek pro zálohovou daň (viz nastavení Speciálních daňových sazeb v konstantách na obr. 4)

Od roku 2008 platí, že pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, je zdaňován srážkovou daní ve výši 15 % do hranice 5 000 Kč (hranice se kontroluje před navýšením na super hrubou mzdu). Srážkovou daní je jeho daňová povinnost vypořádána (nevstupuje do ročního zúčtování ani do případného daňového přiznání).

Pokud je tato hranice překročena, je i nadále zaměstnanec zdaňován 15 % daní, ale již nikoliv srážkovou, ale zálohovou daní (vstupuje do ročního zúčtování a případně daňového přiznání).

Byla provedena úprava v Konstantách: V přehledu Speciálních daňových sazeb by v převážné většině případů měl být nastaven pouze Typ daně 1 - 15 % daň. Výjimkou mohou být autorské honoráře, které se zdaňují 15 % do nově vymezené hranice 7 000 Kč (do konce roku 2007 to bylo 10 % do hranice 3 000 Kč), jedná se o srážkovou daň. Pokud je tato hranice překročena, ke zdaňování nedochází, daňová povinnost se vypořádá v rámci daňového příznání.


UPOZORNĚNÍ:

Jestliže budete počítat výplaty za leden 2008, bude po stisku tlačítka Nový nebo po spuštění Mzdového automatu provedena kontrola na to, zda na mzdových kartách existuje jiné nastavení daně než Základní daň a Typ daně 1. Pokud ano (tzn. u zaměstnance bude nastaven např. Typ daně 2, který jste používali pro zdaňování statutárních zástupců), budete na tuto skutečnost upozorněni. Následně musíte vstoupit do mzdových údajů a typ daně u zaměstnanců správně nastavit. Pokud byste toto neprovedli, tak výše uvedený statutární zástupce mající v kartě nastaven Typ daně 2 nebude vůbec zdaňován, protože v konstantách pro rok 2008 již nebude existovat Typ daně 2!!!

V důsledku sjednocení výše daně na 15 % dochází k výraznému zvýšení slev na poplatníka, aby se nízko příjmovým skupinám zredukoval dopad zvýšení daně z 12 % na 15 %.

Typy odpočtů zůstávají stejné, rozdíl je pouze v poskytování základní slevy na poplatníka u důchodců. Do konce roku 2007 platilo, že na tuto slevu má v průběhu roku nárok pouze ten zaměstnanec, který nebyl k 1.1. poživatelem starobního důchodu. V ročním zúčtování si mohl zaměstnanec – důchodce uplatnit základní slevu pouze tehdy, jestliže výše jeho důchodu nepřekročila částku 38 040 Kč.

Od roku 2008 platí, že starobní důchodce má nárok na základní slevu na poplatníka za stejných podmínek jako „normální“ zaměstnanec.

V programu byly změněny konstanty dle nových hodnot.

'''Typ'''................................'''Roční'''.........'''Měsíční'''<br>
Sleva na poplatníka ...............24 840........2 070 <br>
Sleva na důchodce..................24 840........2 070 <br>
Sleva na manžela...................24 840........- <br>
Sleva na manžela ZTPP..............49 680........- <br>
Sleva na částečný invalidní důchod..2 520..........210 <br>
Sleva na plný invalidní důchod......5 040..........420 <br>
Sleva na ZTPP......................16 140........1 345 <br>
Sleva na studenta...................4 020..........335 <br>
Daňové zvýhodnění na dítě..........10 680..........890 <br>
Daňové zvýhodnění na dítě ZTPP.....21 360........1 780 <br>
Maximální limit pro daňový bonus...52 200........4 350 <br>


Výpočet mzdy

Zásadně se mění algoritmus výpočtu mzdy. Zavádí se pojem super hrubá mzda, mění se základ výpočtu daně.

Výpočet super hrubé mzdy:

Úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčního požitků (tzv.“hrubá mzda“) Plus Částka odpovídající pojistnému, které je povinen z těchto příjmů platit zaměstnavatel (tzn. 9 % a 26 %) = Super hrubá mzda neboli základ daně.

Hranice pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění

Maximální vyměřovací základ na sociální i zdravotní pojištění je 48 násobek průměrné mzdy, pro rok 2008 se jedná o částku 1 034 880 Kč

Znamená to, že pojistné na oba druhy pojištění bude platit zaměstnanec i zaměstnavatel do té doby, dokud vyměřovací základ nedosáhne částky 1 034 880 Kč

Kontrolují se odděleně hranice vyměřovacích základů na zdravotní a na sociální pojištění

V konstantách vznikly dvě nové položky v oblasti pojištění (byl skryt rozpad detailů soc. pojištění), jedná se o položky:

Max vyměřovací základ SP Max vyměřovací základ ZP

Penzijní a životní pojištění

Slučuje se limit pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění. Je zaveden limit v maximální částce 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.

V konstantách vznikla nová položka Roční limit pro PF a ŽP = 24 000.

Vytvořeny nové distribuční mzdové složky pro životní pojištění: 1. v systémové zóně mzdová složka 087 Příspěvek ŽP částka - zaměstnavatel, nastavení je obdobné jako u penzijního pojištění částkou, liší se v atributu Základ pro daň, kde je vyplněno Příspěvek ŽP. Pokud ve stávající databázi již je mzdová složka 087 obsazená (neměla by ale být, protože v systémové zóně nemá uživatel nové mzdové složky vytvářet), prohledává program číselník mzdových složek od čísla 087 níže a vytvoří mzdovou složku s jiným číslem. 2. v oblasti srážkových mzdových složek vytvořeny nové mzdové složky číslo 943 Životní pojištění - srážka zaměstnavatel a 944 Životní pojištění - srážka zaměstnanec. Pokud ve stávající databázi již mzdové složky s těmito čísly existují, prohledá program číselník mzdových složek od čísla 943 níže a vytvoří mzdové složky s jinými čísly. 3. Na mzdové složce Životní pojištění srážka zaměstnavatel, vznikl nový atribut na mzdové složce Životní pojištění - příspěvek firma, analogicky k penz. pojištění

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste již životní pojištění používali v roce 2007 a měli pro to vytvořeny speciální mzdové složky, máte tyto možnosti: Změnit nastavení životního pojištění zaměstnancům v Paušálech a srážkách na námi distribuované mzdové složky (tzn. 087, 943, 944, případně jinak námi číslované – viz výše) Na „plusové“ mzdové složce opravit její nastavení tak, že v položce Skupina MS bude nastaveno Nespecifikovaný příjem, v položce Základ pro daň bude nastaveno Příspěvek ŽP

Auto do daně

Pokud zaměstnanec používá firemní automobil také pro soukromé účely, platí od roku 2008, že z 1% vstupní ceny automobilu platí nejenom daň jako doposud, ale také zdravotní a sociální pojištění

Z hlediska nových distribucí byla upravena distribuční mzdová složka Auto do daně tak, aby se z této mzdové složky odvádělo zdravotní i sociální pojištění a byl zatržen atribut Kč do průměru pro dávky NP Stávající zákazníci budou na tuto skutečnost upozorněni následujícím způsobem: Jestliže vstoupíte do výpočtu mzdy v lednu 2008 a stisknete tlačítko Nový nebo Mzdový automat, provede program kontrolu na to, zda ve vašem číselníku mzdových složek existuje mzdová složka 730 s názvem Auto do daně. Pokud ji najde, zkontroluje její nastavení a pokud nastavení nebude odpovídat legislativě, bude vás o tom informovat hláškou a nabídne automatickou opravu mzdové složky dle platné legistativy.

Pokud při kontrole program MS 730 s názvem Auto do daně nenalezne, alespoň vás upozorní na skutečnost, že byste si měli nastavení zkontrolovat.

Příspěvek na ubytování

Hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování na služební cestě je od daně (a tudíž i odvodů sociálního a zdravotního pojištění) osvobozena do výše 3 500 Kč měsíčně. Pokud je tato hranice překročena, platí se z částky nad tuto hranici nejen daň, ale i zdravotní a sociální pojištění.

Byla vytvořena nová systémová mzdová složka číslo 086 - Příspěvek na ubytování, která má nastaveno atribut Započítat do vyúčtování, a položku Základ pro daň Příspěvek na ubytování Do konstant byla přidána položka určující maximální hranici 3 500 Kč, do které se odvody neplatí

Pokud jste již mzdovou složku příspěvku na ubytování měli vytvořenou, můžete: Použít místo vaší novou distribuční mzdovou složku 086 Použít vaší stávající mzdovou složku, ale musíte na ní nastavit atribut Základ pro daň na Příspěvek na ubytování.

Pro určení této kontrolované hranice byla v konstantách vytvořena nová položka - Příspěvky- měsíční limity - Ubytování.


Novinka Výpočet exekucí v roce 2008

Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Tzn.: Životní minimum jednotlivce 3 126 (zůstává stejné jako v roce 2007) Normativní náklady na bydlení 3 155

Částka celkem 6 281

Na osobu povinného : 2/3 z částky 6 281, tj. 4 187,33 Na vyživovanou osobu: 1/4 z částky na osobu povinného, tj. 1 046,83

Nové hodnoty se nastaví automaticky prosincovou uzávěrkou nebo roční uzávěrkou na nové verzi, případně, pokud jsou již obě tyto uzávěrky provedeny na verzi starší, je nutné na nové verzi spustit nad nabídkou Mzdové období Aktualizaci konstant.


Novinka Hranice zdravotního pojištění 2008

Od 1. 1. 2008 činí vyměřovací základ částku 5 013 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát od ledna 2008 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 677 Kč (místo dosavadních 680 Kč). Toto se týká pouze firem, které zaměstnávají 50% invalidních občanů - potom je u těchto nastaveno na mzdové kartě v položce Zdravotní pojištění - Počítat od hranice.

Nová hodnota upravena v konstantách v položce Plátce pojištění stát.


Novinka Výplatní lístek 2008

Na distribuční (tzn. nikoliv na výplatní lístky upravované na zakázku) formulář výplatního lístku byly doplněny položky:

Úhrn příjmů ZP firma - jedná se o odvod vstupující do super hrubé mzdy SP firma - jedná se o odvod vstupující do super hrubé mzdy

Sumace těchto tří částek tvoří tzv. super hrubou mzdu neboli základ daně.

Položky na formuláři výplatního lístku byly nově seskupeny.


Novinka Mzdový list 2008

Doplněny položky:

Základ ZP neohraničený ZP firma (vstupující do super hrubé mzdy) Základ SP neohraničený SP firma (vstupující do super hrubé mzdy) Změněny názvy položek:

Vypočtená záloha Sražená záloha

Upravena oblast nemocenských dávek o položky: Dny 3 Dny 4 Sazba 3 Sazba 4


Novinka Výkaz dávek nemocenského pojištění 2008

Roční sestavy, Výkaz dávek nemocenského pojištění - upraven formulář dle nové nemocenské

Do formuláře přidány Dny 3, Dny 4, Sazba 3, Sazba 4.

Popis jednotlivých položek formuláře:

DVZ: plný denní vyměřovací základ ze mzdové karty zaměstnance

DVZ 1 zkr. : Počítán jako redukovaný vždy na základě konkrétního typu nemocenské dávky. V rámci jednoho typu nemocenských dávek je použit vždy jen jeden redukovaný DVZ.

Dny 1: Kalendářní dny proplacené v pásmu 1 (tzn. první tři dny nemoci, úrazů a všechny dny OČR a mateřské)

Dny 2: Kalendářní dny proplacené v pásmu 2 (tzn. 4. – 30. den nemoci a úrazů)

Dny 3: Kalendářní dny proplacené v pásmu 3 (tzn. 31. – 60. den nemoci a úrazů)

Dny 4: Kalendářní dny proplacené v pásmu 4 (tzn. 61. den dále nemoci a úrazů)

Sazba 1: Proplácení ND – dny pásmo 1 (Dny 1)

Sazba 2: Proplácení ND – dny pásmo 2 (Dny 2)

Sazba 3: Proplácení ND – dny pásmo 3 (Dny 3)

Sazba 4: Proplácení ND – dny pásmo 4 (Dny 4)

Kč: Celková částka nemocenské dávky


Novinka RELDP 2008

Vyměřovací základ

Mění se způsob vykazování vyměřovacího základu

”Vyměřovací základ”: uvádí se úhrn zúčtovaných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného ve smyslu § 5 odst. 1, odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb. Vyměřovací základ se i po 1. 1. 2008 do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vyměřovací základ ve smyslu ust. § 15a zák. č. 589/1992 Sb., ve znění zák. č. 261/2007 Sb. (čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy).

Tzn. v Heliosu Orange je do vyměřovacího základu vždy uváděn plný, "nezastropovaný" vyměřovací základ na sociální pojištění

Výdělečná činnost v organizaci Od:

Mění se způsob vykazování položky Výdělečná činnost Od

Jedná-li se o členy družstva, společníky a jednatele s.r.o. a komanditisty komanditních společností, zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, zaměstnance na nepravidelnou výpomoc (od 1. 1. 2007 viz zákoník práce), u nichž jsou podmínky účasti na nemocenském pojištění upraveny vyhl. č. 165/1979 Sb., vyplňuje se i v případě, že činnost byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP veden - uvede se datum faktického zahájení výkonu činnosti.

Tzn. u typů pracovních poměrů členský poměr k družstvu, statutár, komandista, dohoda o pracovní činnosti vyplňujeme nyní v Heliosu Orange Výdělečnou činnost Od i tehdy, pokud započala v daném kalendářním roce.

Sociální pojištění Od

Mění se způsob vykazování položky Sociální pojištění Od

Den vstupu do zaměstnání

Od 1. 1. 2008 se za den vstupu do zaměstnání u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušena náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí (§ 7 zák. č. 54/1956 Sb., ve znění zák. č. 261/2007 Sb.) a do údaje „Do“ den

Tzn. toto je upraveno již při zadávání mzdové karty, pokud je datum vzniku pracovního poměru zadán na den, který je pracovním svátkem, je toto datum shodné s datumem Sociálního pojištění od (tzn., neposouvá se jako doposud na první pracovní den).


Novinka Upraven výpočet DVZ v měsíci nástupu na základě níže uvedeného:

Vyhláška číslo 143/65 Sb., par. 5, odst. 2:

U zaměstnance, u něhož počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, kterým se podle § 18 odst. 1 věty první a druhé zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., dělí vyměřovací základ, činí méně než šest dnů, se za dny omluvené nepřítomnosti v práci, za které nenáleží náhrada příjmu, považují z těchto dnů i dny pracovního klidu, *) za něž nenáležel započitatelný příjem.

Tzn. v případě, kdy rozhodné období je méně než 6 dnů, jsou ve jmenovateli výpočtu DVZ nikoliv kalendářní, ale pracovní dny.


Novinka Do Potvrzení o změně zaměstnání - příjem, jsou doplněny údaje Pracovní poměr Od-Do.

Nově se při výpočtu průměrné čisté mzdy postupuje následujícím způsobem:

Z posledního období se zjistí datum konce pracovního poměru a pokud toto datum konce pracovního poměru je nižší než aktuální, výpočet probíhá na základě údajů ve mzdové kartě, které existují v období ukončení pracovního poměru.

Touto úpravou je zajištěno to, že při tisku Potvrzení o zaměstnání již nemusíte mít vždy vybráno období, kdy zaměstnanec ukončil pracovní poměr.


Novinka Vytvořeny nové formuláře pro Zdravotní pojišťovnu Škoda.

V nabídce Zaměstnanci, Hlášení změn ZP, F8, tlačítkem Jiná sestava lze vybrat nový formulář. V nabídce Výpočet, F8, formulář Zdravotní pojištění Škoda 2008


Novinka Vytvořeny nové formuláře pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra

V nabídce Zaměstnanci, Hlášení změn ZP, F8, tlačítkem Jiná sestava lze vybrat nový formulář. V nabídce Výpočet, F8, formulář Zdravotní pojištění MVČR 2008


Novinka Vytvořeny nové formuláře pro Zdravotní pojišťovnu OZP

V nabídce Zaměstnanci, Hlášení změn ZP, F8, tlačítkem Jiná sestava lze vybrat nový formulář. V nabídce Výpočet, F8, formulář Zdravotní pojištění OZP 2008


Novinka Do zápočtového listu opětovně vrácena položka Důvod ukončení, algoritmus výpočtu průměrné čisté mzdy zohledňuje nový způsob výpočtu od roku 2008.


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export