Důležité:


Mzdové obdobie - Mzdy (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Po spustení programu Helios Orange otvorte prehľad Mzdové obdobie voľbou Hlavná ponuka, Mzdy.

V aplikačnom okne Helios Orange sa zobrazí prehľad mzdových období, v ktorých budete spracovávať mzdy. Mzdové obdobie (t. j. obdobie, v ktorom spracovávate mzdy) odpovedá jednému kalendárnemu mesiacu aktuálneho roka. Všetkých dvanásť mzdových období sa automaticky generuje na základe ročného obdobia vytvoreného v číselníku Období, ktorý je umiestnený v Pomocných číselníkoch.

V súvislom intervale mzdových období (zoradených Rok, Mesiac) môžete vymedziť dve pracovné zóny:

 • ostrú,
 • dopočítavanú.

Obidve zóny sa navzájom neprekrývajú. Pokiaľ je dopočítavaná zóna založená, vždy je pred ostrou zónou, ktorá na ňu bezprostredne nadväzuje.

Existencia ostrej zóny je nutnou podmienkou pre akúkoľvek prácu v modulu Mzdy. Naopak založenie dopočítavanej zóny nie je povinné. Dopočítavaná zóna je určená pre prípad, kedy užívateľ najprv naostro začne počítať mzdy v určitom období (t. j. v ostrej zóne) a potom spätne vykoná v dopočítavanej zóne mzdy v predchádzajúcich mesiacoch.

Upozornění Takto spočítané mzdy slúžia v dopočítavanej zóne ako podklad pre doplnenie údajov do mzdových listov, potvrdení pri zmene zamestnania, ročného zúčtovania dane atď.


Miestna ponuka

Pravým tlačítkom myši v prehľade Mzdové obdobie aktivujete miestnu ponuku, ktorá okrem štandardných funkcií, obsahuje tieto voľby :


Výber obdobie

Vyberiete obdobie (to, na ktorom stojíte kurzorom) a potvrdíte zobrazením toto vybrané obdobie. Na viac vybrané obdobie je pre optickú kontrolu označené jasne modrou farbou aj v prípade, že ste kurzorom na období inom.

Upozornění V prehľade mzdových období je vždy jedno označené ako Aktuálne a druhé ako Bežné obdobie. Aktuálne obdobie je to, v ktorom skutočne spracovávate mzdy zamestnancov. Bežné obdobie je vždy to nasledujúce obdobie. Do bežného obdobia zadávate napríklad nové nástupy zamestnancov. Na mzdovej karte súčasných zamestnancov nemáte v bežnom období možnosť editovať údaje týkajúce sa dovolenky, kalendára, dátumu nástupu a výstupu zamestnanca.


Ukáž vybrané obdobie

Zobrazíte vybrané obdobie v tvare MM/RRRR (kde M je mesiac a R je rok).


Mesačná uzávierka

Touto voľbou vykonáte mesačnú uzávierku aktuálneho obdobia. Uzatvorené obdobie je pre optickú kontrolu označené šedou farbou (zároveň parameter Spracovanie = uzatvorené).

Upozornění Mesačná uzávierka by mala byť vykonaná až v okamihu, kedy sú už vyplatené mzdy a odovzdané výkazy na príslušné inštitúcie.


Po spustení Mesačnej uzávierky sa objaví hláška:

Akcia vyžaduje, aby všetci užívatelia ukončili svoju prácu nad vybraným mzdovým obdobím. Pokračovať?

Pokiaľ ste si istý, že v danom mzdovom období žiadny iný užívateľ nepracuje, potvrďte spustenie Mesačnej uzávierky stlačením tlačítka ÁNO. Pokiaľ zvolíte NIE, uzávierka sa nespustí.


Pri spustení mesačnej uzávierky sa môže objaviť tiež nasledujúca hláška:

Existujú zamestnanci s nárokom na mzdu, ktorí nie sú v zozname vypočítaných miezd. Aj tak vykonať mesačnú uzávierku?

Táto hláška znamená, že existujú zamestnanci, ktorí majú nárok na mzdu, ale nie sú vo Výpočte miezd. Skontrolujte si najprv, či títo zamestnanci nemajú mať skutočne mzdu spočítanú. Ak nie sú vygenerované kontácie, potom kontrolu vykonáte vo Výpočte tlačítkom Nový (zobrazí sa zoznam zamestnancov, ktorí nemajú v danom mesiaci vypočítanú mzdu, aj keď na ňu z hľadiska dátumu nástupu a výstupu majú nárok). Ak už sú účtové kontácie vygenerované, kontrolu vykonáte vo Výpočte z miestnej ponuky voľbou tlačítka Nevypočítané mzdy. Pokiaľ ste si istý, že skutočne máte všetko dobre, potvrďte spustenie Mesačnej uzávierky stlačením tlačítka ÁNO.


V niektorých prípadoch sa môže tiež objaviť ešte jedno hlásenie:

Nie sú prepočítané všetky mzdy alebo je niektorá mzda blokovaná. Akcia nebude vykonaná.

Pokiaľ sa objaví táto chyba, nie je možné mesačnú uzávierku spustiť. Dôvodom je zle spočítaná mzda u niektorých zamestnancov. Zoznam týchto zamestnancov získate z prehľadu Výpočet mzdy, kde si môžeme zafiltrovať na parameter "Výpočet". Tento parameter môže nadobudnúť najčastejšie nasledujúce hodnoty:

 • Automat - u zamestnancov, ktorým už bola mzda spočítaná Mzdovým automatom (alebo pomocou voľby Nový) a ďalej neupravovaná (tento príznak je v poriadku);
 • Vykonaný - u zamestnancov, ktorým už bola mzda ďalej upravovaná (tento príznak je v poriadku);
 • Zmena x VPP - môže nastať u súbežných pracovných pomeroch (PP) v prípade, že bola mzda spočítaná najprv pri hlavnom PP a potom až následne pri súbežnom - pomôže spustiť akciu Prepočet mzdy z miestnej ponuky;
 • Rušenie - pri spracovávaní miezd viacerými mzdárkami a jedna z nich mzdu ruší (tento príznak je chyba);
 • Chybný výpočet - mzda bola chybne spočítaná - dôvod zistíte, pokiaľ spustíte nad daným zamestnancom Prepočet miezd
 • Zmena x Predspr. - môže nastať v prípade, že ste už spočítali mzdu a až potom ste zadali údaje do predspracovania, opäť pomôže Prepočet mzdy
 • Neschv. MZ - môže nastať v prípade, ak ste použili v predspracovaní neschválenú MZ. Pomôže odstránenie tejto MZ z prespracovania a následné schválenie MZ.
 • Min. vyúčtovanie - môže nastať, ak suma vyúčtovania je menšia ako min. vyúčtovanie v Mzdových údajoch, záložka Mzdové údaje;
 • Poistenie-rôzny základ - môže nastať v prípade, že sa nebude zhodovať vymeriavací základ jedného druhu poistenia (napr. za zamestnanca a za firmu - dôvodom môže byť );
 • Poistenie- VPP korekcia - môže nastať pri súbežných pracovných pomeroch (PP) v prípade, ak nesedí zákonné poistenie na oboch PP.


Vlastná mesačná uzávierka realizuje postupnosť nasledujúcich činností :

 • výpočet priemerov
 • prečíslovanie nemocenských náhrad/dávok
 • kumulácie údajov pre evidenčný list
 • kumulácie údajov pre ročné zúčtovanie
 • paušály a zrážky – pri pôžičkách sa napočíta počet už zrazených korún (podľa nastavenia MZ)
 • aktualizácia čerpanej dovolenky
 • aktualizácia odpracovaných dní v zamestnaní
 • aktualizácia absencie na mzdovej karte
 • aktualizácia odpracovaných hodín nadčasov, pohotovosti, dohôd o vykonaní práce na mzdovej karte


Odpovedajúce podmnožiny týchto činností vykonáva mesačná uzávierka v závislosti na mesiaci, v ktorom je spustená:

1) v mesiaci november aktuálneho roka realizuje :

- kopírovanie číselníkov a kariet zamestnancov z decembra do januára nasledujúceho roka (väzba na funkcie Kopírovanie kalendárov z minulého roku a Aktualizácia kalendára na karte, Založenie nových mzdových období (jednotlivých mesiacov nasledujúceho roka)

- na samom začiatku sa objaví pri spustení novembrovej uzávierky nasledujúca hláška:

Mesačná uzávierka sa pokúsi vytvoriť osobné mzdové kalendáre pre budúci rok. Osobné kalendáre uzávierka generuje ako kópie všeobecných mzdových kalendárov. Pokiaľ nemáte ešte všeobecné kalendáre pre budúci rok nachystané, môžete túto uzávierku teraz ukončiť, všeobecné kalendáre príslušne priradiť a uzávierku spustiť neskôr. Pokiaľ necháte teraz uzávierku prebehnúť všeobecné kalendáre nie sú ešte vytvorené, budú tieto kalendáre automaticky vygenerované. Následne sa vygenerujú aj osobné mzdové kalendáre ako kópia všeobecných kalendárov. Vykonať teraz mesačnú uzávierku?

Táto hláška informuje o nutnosti vytvoriť všeobecné kalendáre pre budúci rok v prípade, že sú kalendáre aktuálneho roka užívateľom rôznym spôsobom modifikované (práca vo sviatok, v sobotu či nedeľu, odstránenie sviatkov pri dohodách, atď.). Pokiaľ teda užívateľ používa štandardný kalendár s pravidelnou pracovnou dobou, dôjde k automatickému vytvoreniu všeobecných aj osobných kalendárov pre rok nasledujúci (kópia). V ostatných prípadoch je potreba kalendáre pre nový rok predpripraviť v roku aktuálnom prípadne upraviť až v novom roku. Osobné kalendáre budú vytvorené ako kópie kalendárov všeobecných.


Po potvrdení mesačnej uzávierky sa objaví procesné okno, informujúce o samotnom priebehu novembrovej uzávierky. Pri mesačnej novembrovej uzávierke sú vykonávané nasledujúce akcie:

 • Najprv sa vykonávajú akcie, ktoré sú spoločné pre všetky mesačné uzávierky, tj. Mesačné kumulácie a prepočty, Prepočet mzdových listov, Nápočet ročného zúčtovania dane, Prepočítané stavy a Nápočet do ELDP.
 • Nasleduje Kopírovanie mzdových tabuliek do nového roka. Kopírované sú decembrové, a nie novembrové údaje. Je možné teda ešte pred novembrovou uzávierkou zmeniť mzdové údaje zamestnancov v decembri a tieto zmeny budú prenesené do januára nového roka. Sú skopírované mzdové číselníky, karty a ďalšie údaje.
 • Ďalej prebieha Kopírovanie kalendárov do nového roka, sú aktualizované kalendáre na mzdových kartách zamestnancov a sú vygenerované osobné kalendáre.
 • Tiež sú automaticky vytvorené nové mzdové obdobia pre nasledujúci rok a koniec ostrej zóny je presunutý na december nasledujúceho roka.


Pokiaľ všetko prebehne v poriadku objaví sa hláška o tom, že "Akcia bola úspešne ukončená". Po potvrdení nasleduje informácia o tom, že "Prebehne synchronizácia počtu detí na mzdovej karte". Táto akcia zaktualizuje údaje o počte detí na karte nanovo vygenerovaných mzdových obdobiach pre budúci kalendárny rok. Nasleduje otázka, či má sa má vykonať Mesačná kontrola mzdových údajov. Mesačná kontrola má rovnaký priebeh ako pri ktorejkoľvek inej mesačnej uzávierke a je ju možné vyvolať z miestnej ponuky z prehľadu Mzdové údaje.


2) v iných mesiacoch, ktoré nie sú na konci štvrťroku :

 • napočítanie hodnôt absencie, pohotovosti a pod. do mzdových údajov zamestnanca
 • aktualizácia hodnôt doteraz Zrazené v Paušáloch a zrážkach
 • prečíslovanie dokladov nemocenských náhrad/dávok, ak je nastavené číslovať automaticky, toto číslovanie prebieha na základe abecedy a dátumu nemoci
 • prepočet mzdových listov
 • nápočet údajov pre ročné zúčtovanie dane
 • nápočet údajov do ELDP a vytváranie ELDP pre nových zamestnancov (tzn. pre tých, ktorí ešte neprešli mesačnou uzávierkou ani im nebol ELDP vytvorený ručne)
 • výpočet prepočítaných stavov


3) v poslednom mesiaci štvrťroku :

 • výpočet priemerov na dovolenku.
Upozornění Pri zadávaní mzdových údajov nového zamestnanca nedochádza k tomu, že je programom automaticky zaškrtnutá položka Prepočet mesačný na druhej záložke (Mzdové údaje). Toto zaškrtnutie znamená to, že v prvom štvrťroku po nástupu zamestnanca budú pravdepodobné priemery na dovolenku prepočítavané mesačne. Prvý prepočet priemeru prebieha po vykonaní prvej mesačnej uzávierky. Toto zaškrtnutie musí užívateľ vykonať ručne.


Mesačná kontrola mzdových údajov

Po vykonaní mesačnej uzávierke je možné spustiť (a toto spustenie doporučujeme) Mesačnú kontrolu mzdových údajov.

Upozornění Údaje, ktoré sa tu kontrolujú, sú pri mesačnej uzávierke vždy kontrolované vzhľadom k nasledujúcemu mesiacu. Ak je vykonávaná uzávierka napr. za mesiac máj 2005, akcia kontroluje, či v mesiaci jún roku 2005 budú všetky nižšie kontrolované údaje v poriadku.


Táto akcia vykonáva kontrolu:

 • Nárok na dôchodok v mesiaci - program sám automaticky nepočíta dátum nároku zamestnanca na dôchodok. Pokiaľ je položka Nárok na dôchodok vo formulári dôchodkov užívateľom ručne vyplnená, informuje program užívateľa o tom, že danému zamestnancovi nárok na dôchodok v konkrétnom mesiaci vznikne.
 • Kontrola podpornej doby - kontrola toho, či už vyčerpal podpornú dobu (informácia sa objavuje na základe toho, ako je nastavená v konštantách na záložke Nemocenské dávky - Podporná doba)
 • Školenia, lekárske prehliadky - kontrola absolvovania školenia - prehľad zamestnancov, ktorí majú v nasledujúcom mesiaci absolvovať školenia - kontrola prebieha podľa mesiaca a roka zadaného v položke Absolvovať do na Pláne školenia, lekárskej prehliadky; do kontroly nie sú zahrnuté Plány školení, ktoré majú v položke Stav školenia príznak Absolvované alebo Prepáčené
 • Limit nadčasov (hod.)
 • Limit pohotovosť (hod.)
 • Limit dohody o PP (hod.)


Kontrola limitovaných hodín prebieha na základe nastavení mzdových konštánt. V konštantách na záložke Sadzby a konštanty sú v oblasti Limity hodín určené jednak maximálne hodiny, ktoré môže zamestnanec odpracovať v rámci nadčasov, pohotovosti, dohôd o vykonaní práce a jednak počet hodín, ktoré udávajú, ako dlho pred dovŕšením limitovanej hranice má program na túto skutočnosť upozorniť. Maximálne hodnoty, ktoré môže zamestnanec v rámci jednotlivých činností odpracovať môžu byť vyplnené pri konkrétnom zamestnancovi priamo na Mzdovej karte na záložke Dovolenka/Limity hodín, v položke Limit. Ak sú maximálne hodnoty vyplnené na karte zamestnanca, majú vždy prednosť pred hodnotami, ktoré sú vyplnené v konštantách.

Upozornění Odpracované hodiny v rámci nadčasov, pohotovosti a dohôd o vykonaní práce sú napočítané na Mzdovej karte na záložke Dovolenka/ Limity hodín do položky Odpracované pri mesačnej uzávierke. Podmienkou pre to, aby sa hodiny pri mesačnej uzávierke napočítali, je to, aby konkrétne mzdové zložky mali vo svojej definícii zaškrtnutý príslušný atribút (Započítavať do nadčasov, Započítavať do pohotovosti, Započítavať do dohody o PP).


Zruš uzávierku

Opačná akcia ako je spustenie mesačnej uzávierky. Rušíte mesačnú uzávierku len v prípade, ak v období (nasledujúcom po období, v ktorom chcete zrušiť uzávierku) nie sú doposiaľ vypočítané mzdy.


Aktualizácia kalendára na karte

Zrealizujete aktualizáciu kalendárov pre aktuálny rok do Mzdových údajov zamestnancov na záložku Mzdové údaje. V praxi to znamená, že pod rovnaké čísla kalendárov v Mzdových údajoch zamestnancov „podsunie“ kalendáre nového roka.


Ročná uzávierka

Vykonáte ročnú uzávierku v mzdách.

Upozornění Väčšina akcií, ktoré vykonával HELIOS® DOS v ročnej uzávierke, bola presunutá na mesačnú uzávierku mesiaca november.


Ročnú uzávierku spustíte z miestnej ponuky prehľadu Mzdové obdobie. Ročnú uzávierku je možné spustiť len v prípade, že je zvolený mesiac december a tento mesiac je už uzavretý. Mesiac január musí byť teda označený ako aktuálny a nesmie v ňom byť spočítaná mzda. Výpočet mzdy v januári je možné vykonať až po uzavretí roku predchádzajúceho.

Pre spustenie ročnej uzávierky je potrebné zadať heslo a potom potvrdiť rozhodnutie o vykonaní ročnej uzávierky ešte raz. Ročná uzávierka vykonáva nasledujúce akcie:

 • Označí staré mzdové obdobia ako Rok uzatvorený.
 • V závislosti na atribúte Roky uchovania karty (nastavenie na záložke Sadzby a konštanty v ponuke Konštanty a číselníky) zruší zo mzdových údajov tých zamestnancov, ktorých pracovný pomer bol ukončený skôr, než udáva tento atribút. Pokiaľ bude atribút nastavený na nulu, nebude zrušená žiadna karta. Pokiaľ bude nastavená napr. hodnota 1, budú zrušené karty tých zamestnancov, ktorých pracovný pomer skončil viac ako pred rokom. Súčasne budú zrušené aj osobné kalendáre týchto zamestnancov. Dôjde len k zrušení mzdových údajov, nie kariet zamestnancov.
 • Dôjde k vynulovaniu počiatočných stavov uzatváraného roka (absencia, čerpaná dovolenka, hodiny pohotovosti, atď.).
 • Je prenesený základný nárok na dovolenku zo mzdovej karty (nie z konštánt).
 • Je prenesený Výplatní deň zadaný v konštantách.
 • V prípade, že sú údaje zadávané do mzdových konštánt pre nový rok včas známe, vykoná sa tiež ich aktualizácia. Aktualizáciu mzdových konštánt je možné spustiť aj z miestnej ponuky v prehľade Mzdové obdobie, avšak tiež v tomto prípade musia byť známe konštanty napred. Pokiaľ známe nie sú, musí užívateľ zmeniť ich nastavenie ručne, skôr ako začne spracovávať mzdy. Pre zmenu nastavenia je nutné vstúpiť do formulára Mzdové konštanty, teda vstúpiť do ponuky Konštanty a číselníky a otvoriť pre opravu záznam Mzdové konštanty pre daný mesiac z prehľadu na pravej strane. V každom prípade doporučujeme pred začiatkom Výpočtu miezd nastavenie konštánt skontrolovať.
Upozornění Zostatok dovolenky z minulého roku prenáša do roku nasledujúceho už decembrová uzávierka.


Aktualizácia mzdových konštánt

Pre aktuálne vybrané obdobie aktualizujete mzdové konštanty podľa platnej legislatívy platnej od nového roka (tieto hodnoty sú uložené v programe).


Kopírovanie kalendárov z minulého roka

Táto funkcia bezprostredne nasleduje (tj. má zmysel ju aktivovať raz v roku) po novembrovej mesačnej uzávierke aktuálneho roka, ktorá skopíruje číselníky a karty zamestnancov do januára nasledujúceho roka. Tu nastáva prípad, kedy aktuálne obdobie je december bežného roka a bežné obdobie je január nasledujúceho roka. Zvolenou funkciou následne zrealizujete kopírovanie kalendárov minulého roka pre aktuálny rok do Mzdových údajov zamestnancov na záložku Mzdové údaje. A nakoniec zvolíte funkciu Aktualizácia kalendára na karte, ktorá pod rovnaké čísla kalendárov minulého roka tzv. „podsunie“ kalendáre nového roka (pre obidve funkcie musí byť vybrané obdobie január nového roka).

Upozornění Pred spustením funkcií Kopírovanie kalendárov z minulého roku a Aktualizácia kalendára na karte je bezpodmienečne nutné založiť nové ročné obdobie v číselníku Období, ktorý je umiestený v Pomocných číselníkoch a vytvoriť v prehľade Mzdový kalendár mzdové kalendáre pre nový spracovávaný rok.


Odomkni mzdové obdobie

Otvárané mzdové obdobie t. j. uzavreté obdobie (obsahuje vypočítané mzdy) prepnete do opravného režimu. Akcia vyžaduje potvrdenie systémovým heslom. Túto funkciu použijete v prípade, že po tomto uzavretom období už existuje obdobie obsahujúce vypočítané mzdy (to znamená, že nie je možné použiť voľbu Zruš uzávierku) a ak chcete toto uzavreté obdobie otvoriť a vykonať nejaké úpravy.


Opakovaná uzávierka

Opačná akcia ako je odomknutie mzdového obdobia. Opakovanou uzávierkou uzavriete obdobie v opravnom režimu, ale neprepíšete zmenené mzdové údaje do nasledujúcich období. Toto zabezpečíte pomocou dialógu, ktorý nasleduje po aktivácii tejto uzávierky. V dialógu si navolíte akcie, ktoré má opakovaná uzávierka vykonať :

 • prepočet priemerov
 • prečíslovanie dokladov náhrad/dávok NP
 • aktualizácia zrážok (paušály)
 • mesačné nápočty.
Upozornění Nasledujúce voľby fungujú len za predpokladu, že nie sú v danej zóne uzavreté obdobia ani vypočítané mzdy!


Prvé spracovávané obdobie

Zakladáte, presúvate alebo rušíte odpovedajúcimi voľbami spracovávané obdobie.


Prvé dopočítavané obdobie

Zakladáte, presúvate alebo rušíte odpovedajúcimi voľbami dopočítavané obdobie.

Zakladanie, presuny a rušenie obidvoch týchto období podlieha určitým pravidlám a zásadám.

Ostrá zóna je vymedzená obdobiami, ktoré majú nastavený atribút Prvé obdobie na 1.ostré obdobie (t. j. dolná hranica) a posledné aktualizované obdobie (tj. horná hranica). Dopočítavaná zóna je vymedzená obdobím, ktoré má nastavený atribút Prvé obdobie na 1.dopočítávaná zóna (tj. dolná hranica) a obdobím, ktoré predchádza 1. ostrému obdobiu ostrej zóny (tj. horná hranica).

Pri generovaní novej databázy sa automaticky vymedzí len ostrá zóna, a to tak, že 1. ostré obdobie sa nastaví na mesiac o jeden nižší než je mesiac a rok odpovedajúci systémovému dátumu. Koniec obdobia sa nastaví na koniec rovnakého roka. V januári sa nastaví 1. ostrá zóna na január.

Pokiaľ sa inštalujú mzdy užívateľovi, ktorý už má Helios Orange, je zákonite tabuľka mzdových období bez nastavenia pracovných zón. V tejto situácii pokus o otvorenie mzdových prehľadov končí hláškou, že je potrebné vymedziť pracovné zóny cez pravé tlačítko myši akciou z lokálneho menu Mzdového obdobia. Vymedzenie ostrej zóny akciou Prvé spracovávané obdobie – Založ z prehľadu Mzdového obdobia, potom do 1.ostrého obdobia vygeneruje základné číselníky (mzdový kalendár, skupiny MZ, číselník MZ, zdravotné poisťovne, dôchodkové poisťovne).

Pokiaľ nie sú v danej zóne uzavreté obdobia ani vypočítané mzdy, je možné zónu rušiť alebo posúvať jej počiatok (akcia z lokálneho menu prehľadu Mzdového obdobia). Pri posune počiatku zóny sa najprv otestuje, či v cieľovom období neexistujú vypočítané mzdy. Pokiaľ teda mzdy neexistujú, tak pri posune počiatku :

dopočítavanej zóny späť, sa do cieľového obdobia kopírujú karty a číselníky z pôvodného počiatku,

dopočítavanej zóny vpred, sa vymažú dáta v obdobiach od pôvodného počiatku zóny do obdobia predchádzajúceho novému počiatočnému obdobiu,

ostrej zóny späť, pokiaľ neexistuje dopočítavaná zóna, dôjde k analogickej akcii ako pri posune dopočítavaného obdobia späť,

ostrej zóny späť, pokiaľ existuje dopočítavaná zóna, dôjde k výmazu „prekrytej“ časti dopočítavanej zóny a táto sa naplní kartami a číselníkmi z pôvodného 1. obdobia ostrej zóny,

ostrej zóny vpred, pokiaľ neexistuje dopočítavaná zóna, dôjde k analogickej akcii ako pri posune dopočítavaného obdobia vpred,

ostrej zóny vpred, pokiaľ existuje dopočítavaná zóna, dôjde k výmazu „prekrytej“ časti ostrej zóny a táto sa naplní kartami a číselníkmi z posledného obdobia dopočítavanej zóny.

Každá zóna má svoje aktuálne a bežné obdobie. Aktuálne obdobie je na počiatku nastavené na 1. obdobie zóny, potom sa posúva vždy bezprostredne za posledné uzavreté obdobie. Bežné obdobie bezprostredne nasleduje za aktuálnym obdobím. Aktuálne obdobie je určené pre plnú prácu nad mzdami, v bežnom období je možné editovať len mzdové karty, číselníky a evidovať údaje do predspracovania. V ostatných obdobiach je zatiaľ akákoľvek editácia zakázaná, výnimku tvorí len akcia Odomkni mzdové obdobie (akcia z lokálneho menu prehľadu Mzdového obdobia), ktorá uvoľní niektoré blokácie a malo by byť používané veľmi opatrne (bude obmedzené v rámci práv).


Kopírovanie kariet

V prípade prenosu mzdových kariet a číselníkov medzi ostrou a dopočítavanou zónou je bezpodmienečne nutné, aby cieľová zóna (tj. zóna, kam sa dáta kopírujú) bola bez vypočítaných miezd. Naviac týmto kopírovaním dochádza k zrušeniu všetkých prípadne zostávajúcich mzdových údajov v cieľovej zóne. Kópia sa vykonáva vždy z vybraného obdobia zdrojovej zóny do 1. obdobia cieľovej zóny. Vkladanie a opravy mzdových dát sa prepisujú vždy v rámci cieľovej zóny do všetkých období od vybraného obdobia do konca cieľovej zóny, v ktorom sa vybrané obdobie nachádza.


Založenie nových mzdových období

Táto akcia prebieha automaticky po uzávierke mesiaca november. Mzdové obdobia sú nezávislé na globálnych obdobiach, ktorá sú vytvorené v Pomocných číselníkoch (môžu teda byť vygenerované jednotlivé mesiace roku 2005, aj keby neexistovalo globálne obdobie 2005 v Pomocných číselníkoch).

ďalšia

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export