Důležité:


Mobilní sběr dat MST - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Dokumentace pluginu MST_HO

Úvod

Plugin MST_HO umožňuje vzájemný přenos dat mezi informačním systémem Helios Orange a mobilními terminály různých výrobců s nainstalovaným systémem MST firmy FASK, spol. s r.o. Plugin MST_HO vznikl na základě požadavků uživatelů informačního systému Helios Orange. Plugin v současné podobě implementuje jejich požadavky a postupně se vyvíjí tak, aby jej bylo možné použít pro širší oblast zákazníků s různými potřebami.


Moduly MST a skladové hospodářství v Helios Orange

Současná verze distribučního plug-inu MST_HO umožňuje vytvářet a pracovat v systému Helios Orange a následujícími doklady:

- Příjemky - modul Oběh zboží.

- Výdejky - modul Oběh zboží.

- Účtenky - modul Pokladní prodej.

- Inventura - modul Oběh zboží.


Obecně systém MST nabízí možnost automatizovat veškeré operace skladového hospodářství (možno řešit v rámci zákaznického pluginu = na objednávku):

- Příjem  : příjem zboží s předlohou, příjem dle číselníků, příjem bez předlohy

- Výdej  : výdej zboží s předlohou, výdej dle číselníků, výdej bez předlohy

- Prodej  : prodej zboží bez předlohy na základě číselníků zboží a odběratelů

- Inventura : inventura zboží s předlohou


a řada dalších speciálních modulů dle konkrétních požadavků. Moduly MST je možno dále využít pro mobilní sběr dat založených na číselníku sortimentu a číselníku odběratelů. Příkladem je sběr objednávek v terénu.


Popis řešení

Plug-in MST_HO (princip řešení)


Tip MST
MST (Modul(y) Spolupráce s Terminálem) je označení množiny softwarových modulů, které zabezpečují komunikaci a přenos dat mezi počítačem a terminálem s následným zpracováním těchto dat. Moduly obsahují algoritmy pro řízení snímaní v různých režimech s různými požadavky. Dále zabezpečují přípravu dat pro terminál, jejich přenos do a z terminálu a následné uložení na počítači nebo na datovém serveru. Jednotlivé moduly jsou pojmenovány jejich typovým označením např.: Příjem, Prodej, Invetura apod. Liší se především vnitřními algoritmy a přenášenou datovou strukturou. Pro terminály typu DOS jsou moduly označovány názvem MST-T (pro terminály typu Windows MST-W).


Tip Plug-in
Plug-in MST_HO - je modul nainstalovaný k informačnímu systému Helios Orange a zabezpečuje přípravu a zpracování dat z mobilních terminálů.


Tip MST_P
MST_P – komunikátor, který je nainstalován v PC. Zabezpečuje komunikaci mezi informačním systémem a terminálem.


Tip Mobilní terminál
Mobilní terminál je hardwarové zařízení, které umožňuje snímání čárových kódů a zadávání doplňujících údajů podle konkrétního algoritmu. Terminál snímané data sbírá a ukládá je do své paměti. Po dokončení snímání dat je možné tyto data přenést do informačního systému k dalšímu zpracování. Terminál pracuje na základě dat získaných z informačního systému (předloha), nebo na základě volně snímaných dat a následným zpracováním v informačním systému.


Toto uspořádání umožňuje velkou univerzálnost při volbě počtu sběrných míst, režimů zpracování dokladů a současně zajišťuje zaměnitelnost jednotlivých typů terminálů a snímacích logik v nich obsažených. Využitím typových řešení se tak zkracuje doba implementace snímače v praktické aplikaci.


Technický popis

Řešení používá k přenosu dat mezi systémem Helios Orange a aplikací MST databázové tabulky, které jsou po instalaci pluginu součástí databáze Helios Orange. Tyto tabulky jsou označeny prefixem „CZMST“. Tabulky jsou automaticky zakládány při instalaci pluginu. Během instalace pluginu jsou do systému Helios Orange založeny externí akce, které umožňují export dat pro systém MST a import (zpětné nahrání) dat ze systému MST do informačního systému Helios Orange.

Z hlediska přenosu dat existuje modul MST v několika variantách:

Upozornění Distribuční plugin
Off-line - pomocí pevného připojení

Tato varianta vznikla především pro terminály typu DOS. Data jsou do terminálu nahrávána přes datový kabel v součinnosti s modulem MST-P, který zabezpečuje komunikaci a přenos dat mezi datovým úložištěm a terminálem. Tuto variantu je možné v současné době použít i s modernějšími terminály založenými na systému MS Windows CE, MS Windows Mobile.

Upozornění Zákaznický plugin
Off-line - pomocí radiové sítě (WiFi nebo GSM)

Tato varianta používá pro přenos dat mezi datovým úložištěm a terminálem radiová pojítka (především rádiovou technologii WiFi), která umožňují nahrání dat do terminálu nezávisle na připojení k počítači. Tato technologie je koncipována jako Klient/Server. V lokální síti je tedy Server, který přijímá požadavky od Klientů (terminálů) a reaguje na ně. V případě výpadku spojení je vždy možné data přenést zpět do systému připojením terminálu přes kabel a data zpracovat v režimu Off-line varianty.

Upozornění Zákaznický plugin
Off-line - pomocí radiové sítě s rozšířením On-line

Tato varianta vychází z předešlé varianty a umožňuje navíc obsluze průběžně sledovat informace měnící se v informačním systému Helios Orange. Jsou to nečastěji stavy skladu, lokace ale i další údaje.


Konfigurace plug-inu

Umístění odkazu v HO


Konfigurace pluginu se provádí přímo v programu Helios Orange a to po provedení úspěšné instalace v nově vytvořeném uživatelském "soudečku" - viz obrázek - Plugin MST_HO.


záložky MST_P - konfigurace


Konfigurace obsahuje záložku MST_P , která umožňuje nastavit tyto položky:

1 - povolení exportu a importu bez potvrzení

2 - plná cesta k programu MST_P, který zajišťuje přenos dat do terminálů varianty DOS

3,4 - způsob autorizace a připojení do SQL databáze

5 - možnost automatického uzavření dialogového okna po přenosu dat do nebo z terminálu


Účtenky / Výdejky


Účtenky / Výdejky – Zde lze nastavit, který typ názvu položky se má exportovat do terminálu, jaký režim exportu cen do terminálu se má použít a případně zda se mají v terminálu zobrazovat položky s DPH nebo bez.


1 - pokud potřebujeme vymazat z datábáze předešlou prodejku (doporučujeme toto nastavení neměnit)

2 - jelikož IS Helios nabízí více typů názvů a množství pro zboží, vybereme si který název se má použít a zobrazovat po exportu do terminálu

3 - pokud má zboží více cen, můžeme zvolit zda se ceny budou exportovat do terminálu s DPH nebo bez.

4 - režim exportu cen, slouží k volbě typu jak a jaké ceny se budou zobrazovat v terminálu

Upozornění Standardní
- Použijí se běžné ceny zboží a akceptuje se volba DPH - viz 3
Upozornění Podle organizací
- do terminálu se vyexportují vybrané organizace s příslušnou cenovou úrovní - viz 5
Upozornění Podle cenových úrovní
- do terminálu budou exportovány ceny dle vybraných cenových úrovní - viz 6


7 - Organizace do výdejek - do výdejek budou automaticky doplňovány přednastavené organizace (dodavatel)Příjemky

Příjemky – zde je možno nastavit, které jméno zboží v Helios Orange se pro příjemku má použít. A zda se má databáze vymazat před exportem. Doporučujeme nastavení neměnit.


Inventura

Inventura - zde je možno nastavit, které jméno zboží v Helios Orange se pro Inventuru má použít, který typ množství zboží se bude exportovat a zda se mají exportovat pro inventuru i položky s nulovým počtem.


Číselníky

K práci s některými moduly MST je třeba vyexportovat do mobilního terminálu číselníky, se kterými bude terminál pracovat.


Tip Číselník Organizací


Export organizací z číselníku do terminálu

Číselník organizací vyexportujete z nabídky „Číselníky/Organizace“. Označte organizace, které chcete exportovat do mobilního terminálu pro další práci. Pokud chcete exportovat všechny organizace, označte všechny organizace (Ctrl-A). Dále vyvolejte kontextovou nabídku (např. pravé tlačítko myši) a vyberte položku „Externí akce/Export do MST-P“. Spustí se přenos vybraných položek do paměti mobilního terminálu.

Při exportu organizací je součástí exportu i cenová hladina, do které je organizace zařazena. Ceny pro zboží je možné definovat v přehledu „Zboží a služby“(viz. Číselníky/Zboží)Tato informace je v případě prodeje použita v terminálu pro výpočet orientační celkové ceny.


Tip Číselník Zboží - nastavení čárových kódů


Zboží - nastavení čárových kódů

Aby bylo možné zboží rozpoznat v terminálu, je nutné každé zboží jednoznačně identifikovat, a to se zajistí přiřazením „čárového kódu“ jednotlivému zboží. Doplnění čárových kódů lze provést z přehledu „Zboží a služby“ z kontextového menu „Čárové kódy“.


Tip Číselník Zboží - export do terminálu


Export číselníku zboží a služeb do terminálu

Číselník zboží vyexportujete z přehledu „Oběh zboží a celní sklady/Zboží a služby“ nebo z přehledu „Oběh zboží a celní sklady/Stav skladu“. Označte zboží které chcete exportovat. Pokud chcete exportovat všechno zboží, označte všechny položky (Ctrl-A). Dále vyvolejte kontextovou nabídku (např. pravé tlačítko myši)a vyberte položku „Externí akce/Export do MST-P“ nebo .„Externí akce/Export pro příjem zboží“(tato volba je dostupná pouze v přehledu „Stav skladu“). Následně se automaticky zahájí přenos vybraných položek do terminálu (systému MST-T).


Export stav skladu

Zboží může mít přiřazeny cenové hladiny, které mohou být použity pro výpočet orientační ceny v mobilním terminálu. Terminál je schopen rozlišit až 5 cenových hladin a jednu základní cenu.


Praktické ukázky práce s jednotlivými moduly

V současném distribučním plug-inu jsou data zpracovávána tzv. „dokladově dle číselníků“. Způsob „Dokladový dle číselníků“ předpokládá, že data, která vzniknou v terminálu, jsou při importu do systému Helios Orange vloženy do nového dokladu, který vznikne na základě nasnímaných dat. Terminál tedy pracuje s číselníky zboží a organizací.


Dotaz nebo informativní hláška zákaznické řešení - nepřehlédni !
Druhý způsob - „Transakční“ je možné nabídnout v zákaznické variantě, tento způsob předpokládá, že data pro terminál jsou připravena na základě existujících dokladů a zpětný import dat z terminálu je vázán ke konkrétnímu dokladu. Při zpětném importu je tedy možné data aktualizovat pouze do dokladu, ze kterého byla data přijata. V datech je fyzicky uloženo číslo dokladu, ze kterého byla data exportována.


Příklad Příjemka

Pro vytvoření nové Příjemky je využit modul MST Příjem.

Export dat celého sortimentu - data pro tento modul lze exportovat z přehledů Helios Orange „Stav skladu“. Tento postup je základní a do terminálu je nahrán celý sortiment skladu nebo vybrané položky. Postup: vyberte položky, které chcete zpracovat v terminálu a z kontextového menu vyberte položku „Externí akce/Export pro příjem zboží“. Provede se export položek dokladu do terminálu.


Export číselníku pro příjem


Export pouze položek povolených v dokladu - data pro tento modul lze exportovat z přehledů Helios Orange „Přijaté faktury“, „Objednávky“. Tento postup je vhodný v situaci, pokud chceme zajistit, aby byly nasnímány pouze konkrétní položky například z objednávky a nemohlo tak dojít k záměně zboží. Dále je tento postup vhodný v případě, že jsou požadovány kontrolní funkce terminálu, které obsluhu informují o dosud nenasnímaných položkách pro doklad, funkce kontroly přeplnění položek a další. Vyberte fakturu nebo objednávku, kterou chcete zpracovat v terminálu a z kontextového menu vyberte položku „Externí akce/Export pro příjem zboží“. Provede se export položek dokladu do terminálu.


Práce s terminálem v modulu Příjem


Práce s terminálem v modulu Příjem


Práce s terminálem v modulu Příjem


Příklad Import dat

Po zpracování dat v terminálu jsou data připravena pro vytvoření Příjemky v systému Helios Orange. Otevřete přehled Příjemky v systému Helios Orange, následně v okně seznamu „Příjemky“ otevřete kontextovou nabídku a vyberte položku „Externí akce/Import z MST-P“. Po provedení importu dat z terminálu vznikne nová Příjemka s položkami, které byly terminálem nasnímány.


Import zpracované Příjemky


Ukázka projevení změn po načtení/realizaci příjemky


Ukázka projevení změn po načtení/realizaci příjemky


Příklad Účtenky / Výdejky

Pro vytvoření nové Výdejky nebo Účtenky je využit modul MST Prodej. Tento modul využívá pro svoji činnost číselník organizací a číselník zboží.

Export dat - před zahájením zpracování nové dávky v terminálu je nutné nejdříve vyexportovat do terminálu číselník odběratelů a číselník zboží (viz. Číselníky/Organizace, Číselníky/Zboží). Zvolte položku „Externí akce/Export do MST-P“.

Import dat - Na základě rozhodnutí uživatele systému Helios Orange vznikne z nasnímaných dat terminálem nový doklad Výdejka nebo Účtenka. Vyberte požadovaný přehled a z kontextového menu vyberte položku „Externí akce/Import z MST-P“. Zobrazí se okno pro výběr dávky, kterou chcete použít pro import.

Import Výdejky


Import Účtenky


Příklad Inventura

Pro vytvoření nové inventury v systému Helios Orange je použit modul MST Inventura1. Pro snímání dat je nutné vyexportovat data inventury do terminálu. Data obsahují číselník zboží, číselník dodavatelů a inventarizační stav skladu. Přičemž jeden typ zboží může dodávat více dodavatelů.


Export dat - export dat pro terminál provedete z přehledu „Inventura“ (Oběh zboží a celní sklady/Stav skladu/Inventura). Otevřete v přehledu kontextové menu a vyberte položku „Externí akce/Export karet do MST-P“. Zobrazí se okno, kde můžete vybrat dodatečné parametry pro export dat. Volba „exportovat včetně nulových zásob“ způsobí, že se vyexportují i záznamy, které mají množství menší a rovné nule.


Export Inventury


Import dat - Na základě nasnímaných dat v terminále modulem MST Inventura1, vznikne nová Inventura v systému Helios Orange. Ve volbě Inventura otevřete kontextové menu a vyberte položku „Externí akce/Import inventury z MST-P“. Po provedení importu dat z terminálu se založí nový doklad Inventury, ve kterém jsou v položkách inventury uvedeny inventarizované položky z terminálu.


Import Inventury


Vytvořená Inventura z dat MST


Instalace pluginu MST_HO

Instalace distribučního pluginu je standardně prováděna v automatizovaném režimu instalace, kterou lze vyvolat přímo z hlavního menu IS Helios Orange - viz položka Nápověda.

V ojedinělých případech, kdy není možné spustit automatizovaný režim instalace, je možné instalovat plugin v manuálním režimu instalace. Detailní popis instalace je uveden v dokumentaci, dodávané společně s HW vybavením (mobilními terminály).


Dotaz nebo informativní hláška Po úspěšně provedené instalaci pluginu MST_HO se vygeneruje následující informační okno:


Informační oknoHistorie verzí pluginu - přehled úprav


Verze 1.0.2009.518 :

- po úspěšném dokončení instalace pluginu generováno a zobrazeno informační hlášení

- povolení vytvoření dokladu "Výdejka v evidenční ceně"

- dotažení odběratele do výdejky

- zobrazení měrné jednotky v názvu položky: jedná se o vytvoření uložené procedury.

- úspěšný export většího množství záznamů z HO do terminálu (nad 15 000)

- při importu příjemky, pokud nejsou v db žádná data, pak založení nového dokladu bez položek (nepovoleno založení dokladu, pokud nejsou k dispozici žádná data)

- výdejka - pouze "ze skladu", možnost rozšíření o "v evidenční ceně"

- výdejka - dotažení odběratele - konfiguračně, nutné doklad ručně zeditovat

- dotažení doplňující informace do názvu položky dle t-sql scriptu.Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export