Mini One Stop Shop - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p., byl zaveden tzv. zvláštní režim jednoho správního místa, nazývaný také Mini One Stop Shop (zkratka MOSS, lze se setkat i se zkratkou M1SS). Obdobná novela zákona o dani z přidané hodnoty byla přijata i na Slovensku.

Novela uvedeného zákona s platností od 1.1.2015 přinesla změnu v určení místa plnění u těchto služeb:

 • Telekomunikační služby
 • Služby rozhlasového a televizního vysílání
 • Elektronicky poskytované služby

s tím, že pokud jsou tyto služby poskytnuty osobě nepovinné k dani (neplátci DPH) v zemi EU, je místo plnění ve státě spotřeby služby.

Plátce DPH se v případě poskytování uvedených služeb do jiných států EU buď musí registrovat k DPH ve všech státech EU, kam tyto služby poskytuje osobám nepovinným k dani (neplátcům DPH) nebo se místo toho může zaregistrovat k Zvláštnímu režimu jednoho správního místa (dále MOSS). Pokud se jedná o plátce DPH registrovaného k DPH v České republice nebo na Slovensku, může se zaregistrovat k režimu MOSS prostřednictvím příslušného finančního úřadu určeného pro režim MOSS. Pro CZ je příslušným Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, registraci je nutno provést elektronicky viz https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/auth/LoginPage.faces;jsessionid=C87F2D04A233457C8E09D7871099D78E.ep1ap3.

V případě registrace k MOSS se vede pro uvedené služby daňová evidence pro plnění v režimu MOSS společně, přiznání k DPH pro plnění v režimu MOSS je jedno pro zdaňovací období (pokud nejsou opravná přiznání). Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí. Údaje o poskytovaných plnění se uvádějí v EUR. Přepočet do EUR se provádí kurzem ECB platným k poslednímu dni příslušného čtvrtletí nebo nejbližším následujícím. Daň se platí souhrnně jednou částkou v EUR na určený účet. Správce daně již daň přerozdělí na základě přiznání k DPH v režimu MOSS do jednotlivých států spotřeby podle stanovených pravidel.

Legislativa a další informace

Stránky Evropské Komise ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm

Česká republika

Příručka Evropské komise k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_cs.pdf#one_stop

Informace shromážděné Evropskou komisí k daňové kontrole v rámci režimu jednoho správního místa http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop_add_guidelines_cs.pdf

LEGISLATIVA 

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32006L0112

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby (čl. 5) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008L0008

Provádějící nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:CS:PDF

Slovensko

Mini One Stop Shop ako osobitná úprava pre vybrané služby https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/moss-schema#Legislativa

Úpravy v Helios Orange

Tip V Helios Orange bude řešen pouze režim Evropské unie.
Upozornění Režim mimo Evropskou unii v Helios Orange řešen nebude!


V Helios Orange bude umožněno

 • Vystavovat daňové doklady v režimu MOSS (faktury nebo dobropisy vydané).
 • Účtovat daňové doklady v režimu MOSS
 • Sestavit přiznání k DPH v režimu MOSS
 • Vytvořit XML zprávu ve formátu režimu MOSS


Upozornění V Helios Orange nebude řešen auditní SAF-MOSS XML soubor v rámci MOSS. Viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop_add_guidelines_cs.pdf. Důvod: Údaje o určení státu spotřeby (místa plnění) musí určit systém, který uvedené služby přímo poskytuje a odběratele - neplátce daně - informuje o ceně, za kterou bude služba poskytnuta, což je cena vč. DPH podle příslušné sazby DPH platné ve státě spotřeby. V tomto systému jsou potřebné informace a musí vytvořit i auditní SAF-MOSS XML soubor. Protože tyto údaje nemá Helios Orange k dispozici, nelze v Helios Orange tento auditní SAF-MOSS XML soubor vytvářet !


Sazby DPH na zboží a služby

Pro všechny země spotřeby, kam dodáváte služby v režimu MOSS, je zapotřebí:

 • Zadat do přehledu Pomocné číselníky, DPH, Sazby DPH, příslušné sazby DPH, které se používají pro služby v režimu MOSS jednotlivých zemí spotřeby. Většinou se jedná o základní sazbu daně.
 • V přehledu zboží a služby (případně na skupinách zboží) pro uvedené služby přidat příslušné druhy sazeb definované podle předchozího bodu. Poznámka - pro označené služby (skupiny zboží) lze provést hromadně postupně pro každý druh sazby DPH.

Daňové doklady v režimu MOSS

Pro ruční vystavení daňových dokladů v režimu MOSS je nutno na řadě dokladů příslušných faktur vydaných nebo dobropisů vydaných zaškrtnout pole Režim MOSS.

Formulář Druhy dokladů pohybu zboží


Tím se zajistí, aby se na vydaných fakturách (případně dobropisech) nabízelo pole MOSS. Když se toto pole označí, je možno nalevo od tohoto pole nastavit zemi DPH (stát spotřeby - místo plnění).

Formulář faktura vydaná

Je nutno si uvědomit, že pro stát spotřeby není plátci daně přiděleno DIČ DPH.

Do pole Vlastní DIČ DPH se uvede vlastní DIČ DPH země, kde je má plátce sídlo a kde je plátce registrován k DPH (země identifikace). Pokud je plátce registrován k DPH ve více zemích EU a uvedené služby jsou poskytnuty prostřednictvím této provozovny, zadá se vlastní DIČ DPH země EU, prostřednictvím jejíž provozovny jsou uvedené služby poskytnuty. Poznámka - pokud se vlastní DIČ DPH nevyplní, má se za to, že je služba poskytnuta prostřednictvím vlastní země (země identifikace) a použije se DIČ DPH organizace číslo 0 pro vlastní zemi.

Podle nastavení v poli Země DPH se budou nabízet na položkách služeb sazby DPH platné ve státě spotřeby (země DPH).

Všechny sazby DPH platné pro státy spotřeby, pro které se poskytují uvedené služby, je třeba v přehledu Pomocné číselníky, DPH, Sazby DPH doplnit. Sazby DPH lze zjistit viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatratesSearch.html nebo http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf nebo v dokumentu finanční správy http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/moss-seznam-sazeb.pdf.

Kontace - účtování v režimu MOSS

Pro každou zemi spotřeby je zapotřebí vytvořit jeden až tři účty DPH, kde je nastavena příslušná země DPH (stát spotřeby) a je označen režim MOSS. Pro každou zemi DPH a každou ze tří uvedených služeb je třeba založit jeden účet, samozřejmě, pokud se dané služba do dané země poskytuje.

Účet v režimu DPH - MOSS:

Formulář Účet v režimu DPH - MOSS

Je třeba vytvořit účetní kódy (kontace) pro příslušné země spotřeby a poskytované služby v režimu MOSS.

Tip Pokud jsou doklady MOSS vystavovány v jiných měnách než v hlavní měně, je zapotřebí nastavit Cizí měna: Ano i pro daňové řádky druhů řádků kontace, tj. např. základ DPH, částka DPH, včetně DPH,...


Tip Na účetních dokladech není přímo vidět Období DPH - přiznání pro MOSS, přiřazení řádků základů DPH a částek DPH se děje až při aktualizaci přiznání pro MOSS. Stejně tak ve sloupcích základ DPH a částka DPH nejsou načteny údaje, protože přepočet do EUR se provádí až po ukončení čtvrtletí, až jsou známy příslušné kurzy ECB.


Informace GFŘ: Kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, je nutno vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání (tiskopis MF 25 5401 vzor č.19 + poučení). I v případě, kdy v souladu s § 10i zákona o DPH je místo plnění v jiném členském státě a daň k takovémuto plnění je vypořádána v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa, tak ale stále jde ve smyslu zákona o DPH o uskutečněné plnění s místem plnění mimo tuzemsko, které je plátce v návaznosti na § 24a zákona o DPH povinen vykázat v rámci podávaného běžného daňového přiznání. Toto plnění bude plátce deklarovat na ř. 26 daňového přiznání a to v úrovni základu daně. Shodně se pak budou v rámci daňového přiznání na ř. 26 také vykazovat služby spadající pod ustanovení § 10i zákona o DPH v případech, kdy místo plnění bude ve třetí zemi.

Tip V kontaci použijete druh řádku Zasílání zboží, v poli účet DPH vyberete účet DPH navázaný na řádek 26 přiznání k DPH, viz obrázek. Účtuje se pouze základ DPH, ostatní částky jsou nulové.


Formulář řádku kontace - druh řádku Zasílání zboží

Účetní deník

V účetním deníku je k dispozici nový sloupec Vlastní DIČ DPH. Jedná se o Vlastní DIČ DPH státu identifikace případně státu provozovny, prostřednictvím které je poskytnuto zdanitelné plnění. Pokud tento údaj není na dokladu vyplněn, pro vlastní přiznání k DPH - MOSS se použije Vlastní DIČ DPH státu identifikace, tj. aktuální vlastní DIČ DPH vlastní země.

Vlastní DIČ DPH lze editovat ve formuláři účetního dokladu stiskem tlačítka MOSS, otevře se formulář k výběru vlastního DIČ DPH:


Formulář k výběru vlastního DIČ DPH

Formulář k výběru vlastního DIČ DPH

Vlastní DIČ DPH lze hromadně měnit i akcí na označených řádcích účetního deníku Změny, Hromadná změna údajů pro MOSS:


Formulář Hromadná změna údajů pro výkaz MOSS

Formulář Hromadná změna údajů pro výkaz MOSS

Ostatní funkcionalita v účetním deníku se zásadně neliší od účtování ostatních daňových dokladů. Jako účty DPH se používají účty DPH, které mají označeno Režim Mini One Stop Shop.


Tip Ve formuláři účetního deníku je v režimu MOSS období DPH - pole Uplatnění DPH - vždy prázdné. Vazba na období DPH - MOSS - se vytvoří až akcí Aktualizace výkazu MOSS a přímo ve formuláři účetního deníku není vidět.


Tip V účetním deníku nejsou vyplněny sloupce Základ DPH a Částka DPH. Důvodem je, že je nutno doklady přepočítat do EUR kurzem ECB k poslednímu dni čtvrtletí, tudíž v průběhu čtvrtletí není tento kurz znám.

Přiznání k DPH MOSS

Přiznání k DPH v režimu MOSS naleznete v nabídce Účetnictví, Období DPH, Mini One Stop Shop. Běžným způsobem pomocí tlačítka Nový nebo klávesy <F2> otevřete nový formulář Mini One Stop Shop:


Formulář Mini One Stop Shop - záložka 1

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 1

V tomto formuláři zadáte požadované údaje, tj.:

 • údaje ke zdaňovacímu období:
  • Rok
  • Čtvrtletí.

Pokud budete podávat přiznání k MOSS pouze za část období, stisknete tlačítko Období, tím se uvolní pole

  • Počátek období
  • Konec období, která je nutno v tomto případě vyplnit.
 • Název období - v tomto poli se přednabídne název období (zdaňovací období). Název období lze změnit.
 • Typ období
  • Řádné (výchozí)
  • Dodatečné - pro případ opravy údajů MOSS.
 • Jméno daňového subjektu - vyplníte jméno daňového subjektu
 • VAT ID - vlastní DIČ DPH
 • DIČ(číslice)- vlastní DIČ DPH (bez prvních dvou znaků kódu země)
 • Název spojení - Název vašeho bankovního spojení, ze kterého bude hrazena daň
 • Majitel účtu - vyplníte název majitele účtu
 • OBAN - nepovinný údaj. Kód OBAN - mezinárodní číslo účtu. OBAN se vyplňuje bez mezer.

Údaje uložíte stiskem tlačítka OK.

Po aktualizaci výkazu MOSS zde budou zobrazeny jednotlivé položky ve struktuře odpovídající požadovanému XML souboru.

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 2 - Položky.

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 2 - Položky

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 2 - Vazby na účty. Budou zobrazeny 3 řádky služeb poskytovaných v režimu MOSS:

 • Telekomunikační služby
 • Služby rozhlasového a televizního vysílání
 • Elektronicky poskytované služby

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 2 - Vazby na účty

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 2 - Vazby na účty

Příslušným službám je nutno tlačítkem Přiřadit přiřadíte příslušné daňové účty v režimu MOSS pro jednotlivé služby. Tj. ke každé službě bude přiřazeno tolik účtů, do kolika zemí spotřeby se služba dodává v režimu MOSS.

Formulář Vazba - účet a služba výkazu MOSS

Formulář Vazba - účet a služba výkazu MOSS


Na poslední záložce jsou pro informaci zobrazeny kurzy použité pro přepočty do měny EUR.

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 1 - Kurzy výkazu MOSS

Formulář Mini One Stop Shop - záložka 1 - Kurzy výkazu MOSS


Tyto kurzy se doplní při aktualizaci výkazu MOSS.


Upozornění Před aktualizací výkazu MOSS musí být staženy příslušné kurzy ECB platné k poslednímu dni příslušného čtvrtletí, případně nejbližší následující.


Upozornění Kurzy ECB je nutno stáhnout pro české přiznání k MOSS v přehledu Kurzovní lístek cizích měn a pro slovenské přiznání k MOSS v přehledu Kurzovní lístek.


Upozornění Výkaz MOSS je nutno podat, i když v daném čtvrtletí nedošlo k žádnému plnění v režimu MOSS. Podává se prázdný výkaz MOSS.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mailOsobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export