Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Metodika - Výkazy pro příspěvkové organizace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Metodika

V této kapitole jsou popsána specifika, která se týkají pořizování dokladů v Helios Orange - zejména nastavení účtového rozvrhu, účtování v účetním deníku, specifika pro prvotní doklady a jejich kontace, specifika v případě povinnosti výkazu Pomocný analytický přehled (PAP) a dalších výkazů.

Základní legislativní informace jsou uvedeny na webu MF ČR: Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy


Nastavení účtového rozvrhu v Helios Orange

Pro sestavení výkazů příspěvkových organizací se využívá daných syntetických a analytických účtů, bližší informace o analytických účtech pro jednotlivé syntetiky naleznete v dokumentech:


Účtová osnova Fenix - Závazná analytika - 2015.


Pro použití v Helios Orange, kde můžete mít jiné účty, je nutno nadefinovat převodový můstek mezi účty Helios Orange a Účtovou osnovou Fenix - Závazná analytika. Délka čísla účtu v Helios Orange není pevně daná (limit max. 30 míst) - obecně např. pro 6 míst čísla účtu SSSXXX, kdy první 3 místa čísla účtu SSS je syntetická část účtu a XXX analytická část účtu. Syntetiky SSS jsou dané směrnou účtovou osnovou a analytiky XXX mohou být podle potřeb účetní jednotky v Helios Orange různé. Z hlediska sestavování výkazů pro příspěvkové organizace je zapotřebí použít Účtovou osnovou Fenix - Závazná analytika.


Účtová osnova Fenix - Závazná analytika, viz dokument, má pevně daný třímístný syntetický účet SSS (= první 3 místa čísla účtu v Helios Orange SSSXXX) a dvoumístný analytický účet AA. Analytický účet je třeba zadat v účtovém rozvrhu příslušného roku (období) do druhého čísla účtu, viz obrázek.


Nastavení převodového můstku účtu


Zeleně je označena syntetická část účtu SSS, červeně závazná analytika Fenix AA. V příkladu podle obrázku je syntetická část účtu SSS: 321 a analytická část účtu AA: 45.


Upozornění Délka závazné analytiky je pevně daná - 2 místa. Helios Orange však dovolí zadat delší druhé číslo účtu, proto je nutno dbát, aby délka druhého čísla účtu byla vždy buď 1 nebo 2 místa. Není přípustné mít druhé číslo účtu prázdné nebo naopak delší než dva znaky.


Tip V přehledu účtového rozvrhu je k dispozici sloupec Číslo účtu pro výkazy, kde je zobrazeno číslo účtu ve formátu SSSAA.

Výkaz zisku a ztráty - hlavní a hospodářská činnost

Ve výkazu zisku a ztráty se vykazované údaje vykazují ve sloupcích pro hlavní a hospodářskou (vedlejší) činnost. Jak se zajistí toto rozdělení? V Helios Orange je možno rozdělit buď pomocí rozdělení na úrovni analytických účtů nebo tím, že se náklady a výnosy účtovaly na útvar (případně více útvarů) nebo zakázku (zakázky) nebo nákladový okruh (nákladové okruhy), které jsou přiřazeny k výkazu zisku a ztráty. Pro rozlišení hospodářské činnosti na nákladových a výnosových účtech jsou tedy možnosti:

 • analytiky
 • útvary
 • zakázky
 • nákladové okruhy


Údaj se zadává na konkrétním exportu pro dané období - měsíc a rok. Je nutno (obdobně jako na stávajících výkazech) přiřadit útvar (případně více útvarů) nebo zakázku (zakázky) nebo nákladový okruh (nákladové okruhy).


Upozornění Pro případ analytik je nutno jako analytiky PO použít pro hlavní činnost analytiky v intervalu 00 - 58 a pro vedlejší činnost analytiky v intervalu 60 - 98


Příklad Příklad - rozlišení analytiky

Pro rozlišení spotřeby materiálu na hlavní a hospodářskou činnost je nutno mít min. 2 analytické účty, např.

501 000 - spotřeba materiálu pro hlavní činnost -> analytický účet např. 01 (z intervalu 00 - 58)

501 001 - spotřeba materiálu pro hospodářskou činnost -> analytický účet např. 61 (z intervalu 60 - 98)


Poznámka - v praxi je samozřejmě nutno definovat více účtů pro interní potřeby účetní jednotky, např.:

501 000 - spotřeba režijního materiálu pro hlavní činnost -> analytický účet např. 01 (z intervalu 00 - 58)

501 002 - spotřeba úklidového materiálu pro hlavní činnost -> analytický účet např. 01 (z intervalu 00 - 58)

501 010 - spotřeba propagačního materiálu pro hlavní činnost -> analytický účet např. 57 (z intervalu 00 - 58)

501 856 - spotřeba tiskovin pro hlavní činnost -> analytický účet např. 58 (z intervalu 00 - 58)


501 000 - spotřeba režijního materiálu pro hospodářskou činnost -> analytický účet např. 61 (z intervalu 60 - 98)

501 002 - spotřeba úklidového materiálu pro hospodářskou činnost -> analytický účet např. 61 (z intervalu 60 - 98)

501 010 - spotřeba propagačního materiálu pro hospodářskou činnost -> analytický účet např. 97 (z intervalu 60 - 98)

501 856 - spotřeba tiskovin pro hospodářskou činnost -> analytický účet např. 98 (z intervalu 60 - 98)


Příklad Příklad - rozlišení útvary

Pro rozlišení spotřeby materiálu na hlavní a hospodářskou činnost stačí mít 1 analytický účtet, např.

501 000 - spotřeba materiálu -> analytický účet např. 01 (libovolný z intervalu 00 - 58 a 60 - 98)


Poznámka - v praxi je samozřejmě nutno definovat více účtů pro interní potřeby účetní jednotky, např.:

501 000 - spotřeba režijního materiálu -> analytický účet např. 01

501 002 - spotřeba úklidového materiálu pro hlavní činnost -> analytický účet např. 01

501 010 - spotřeba propagačního materiálu pro hlavní činnost -> analytický účet např. 57

501 856 - spotřeba tiskovin pro hlavní činnost -> analytický účet např. 98


Při vlastním účtování je nutno zadat na řádky dokladů s účty nákladů a výnosů konkrétní útvar, pomocí kterého je rozlišena hlavní nebo hospodářská činnost.


Příklad Příklad - rozlišení zakázky nebo nákladové okruhy

Pro rozlišení podle zakázek nebo podle nákladových okruhů se postupuje analogicky jako při rozlišení podle útvarů.

Přehledy o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu se sestavuje ročně, tj. ve stavu k 31. 12. Povinnost sestavit jej mají podle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2013, všechny vybrané účetní jednotky, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období překročí hodnotu aktiv ve výši 40 mil. Kč a současně realizují roční úhrn čistého obratu v hodnotě více než 80 mil. Kč.


Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích je zpracován podle § 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku běžného účetního období, zdroje peněžních prostředků, položky, na které byly peněžní prostředky v průběhu účetního období vynaloženy, a zůstatek k rozvahovému dni běžného účetního období.

Přehled o peněžních tocích je sestaven nepřímou metodou a vstupují do něj rozvahové a výsledkové účty. Pro nápočet do správných řádků Přehledu je nutné dodržovat závazné analytiky, především při účtování pohledávek a závazků ve vztahu k provozní činnosti, dlouhodobému a finančnímu majetku, a změnám vlastního kapitálu.

Zvláštní skupinu účtů tvoří účty, které se podle zůstatku na straně MD nebo DAL, vykazují v řádku Změna stavu krátkodobých pohledávek nebo Změna stavu krátkodobých závazků.

Syntetický účet 244 (Krátkodobé termínované vklady) a od roku 2012 také účet 068 (Dlouhodobé termínované vklady) jsou zahrnuty mezi peněžní prostředky a vstupují do položky P. a R. výkazu.

Při účtování závazku vůči finančnímu úřadu je nutné dodržovat analytické členění pro předpis plateb. V případě přeplatků apod. musí být použit analytický účet jiný.

Přímo čerpané úvěry 281 a 451 se neprojevují ve změně peněžních prostředků (položka P. a R.), ale jsou zachyceny ve změně stavu závazků (krátkodobých a dlouhodobých). Totéž platí i o úvěrech převáděných na běžné účty.


Přehled o peněžních tocích - metodika 2014


Metodika pro rok 2013

Označení Řádek Koeficient Zůstatek/obrat/součet Účty výkazů PO
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu +1 Počáteční stav 068, 224, 225, 231, 236, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 261, 262, 263
A. Peněžní toky z provozní činnosti Z. + A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. Součtový řádek
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním -1 Zůstatek bez PS 6XX kromě 6XX99, 5XX kromě 591, 595 a 5XX99.
A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) A.I.1. až A.I.6. Součtový řádek
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku +1 Zůstatek bez PS 551
A.I.2. Změna stavu opravných položek -1 Zůstatek bez PS 14X, 15X, 16X, 17X, 18X, 19X
A.I.3. Změna stavu rezerv -1 Zůstatek bez PS 441
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku +1 Zůstatek bez PS 552, 553, 554, 564 40-49 a 70-79, 645, 646, 647, 664 40-49 a 70-79
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku -1 Zůstatek bez PS 665
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace
-1 Zůstatek bez PS 403 60-79, 406 00-29 a 40-46 a 48-99
+1 Zůstatek bez PS 506, 507, 508, 561 00-48 a 50-68 a 70-98, 563 49 a 69, 564 00-39 a 50-69 a 80-98,661 00-48 a 50-68 a 70-98, 663 49 a 69, 664 00-39 a 50-69 a 80-98
+1 Obrat MD 341 2X
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) A.II.1. až A.II.4. Součtový řádek
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek
-1 Zůstatek bez PS 311 00-39 a 50-99, 312, 313, 314, 315 00-39 a 50-99, 316, 317, 318, 319, 335, 346, 348, 351, 361, 365, 367, 371, 373, 377 00-39 a 50-99, 381, 385, 388
-1 Zůstatek bez PS, když je > 0 336, 341,342, 343, 344, 363
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků
-1 Zůstatek bez PS 281, 282, 283, 289, 321 00-39 a 50-54 a 60-99, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 345, 347, 349, 352, 362, 364, 366, 368, 372, 374, 378, 383, 384, 389
-1 Zůstatek bez PS, když je < 0 336, 342, 343, 344, 363, 341 50-59 a 80-99
A.II.3. Změna stavu zásob -1 Zůstatek bez PS 401 08-09, 507, 508, 11X, 12X, 13X
A.II.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku -1 Zůstatek bez PS 251, 253, 256
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )
-1 Zůstatek bez PS 341 00-19 a 30-49 a 60-79, 591, 595
+1 Obrat Dal 341 20-29
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku -1 Zůstatek bez PS 311 49, 315 49, 377 49, 469 49, +665
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. až B.III. Součtový řádek
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -1 Zůstatek bez PS 072, 073, 074, 078, 079, 081, 082, 085, 088, 089, 321 40-49 a 55-59, 401 10-29 a 40-85 a 98, 405 49, 406 30-39 a 47, 407, 664, 663 49 a 69, 664, 01X, 02X, 03X, 04X, 05X, 061, 062, 063, 401 86-89, 506, 551, 552, 553, 554, 564, 561 00-48 a 50-68 a 70-98, 563 49 a 69
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. až B.II.4. Součtový řádek
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku individuálně
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky individuálně
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji -1 Zůstatek bez PS 645, 646, 647, 311 40-43, 315 40-43, 377 40-43, 469 40-43
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv -1 Zůstatek bez PS 661 00-48 a 50-68 a 70-98, 311 44-46, 315 44-46, 377 44-46, 469 44-46
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) -1 Zůstatek bez PS 067, 069, 311 47–48, 315 47–48, 377 47–48, 469 47–48
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I. až C.III. Součtový řádek
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) -1 Zůstatek bez PS 401 00-07 a 30-39 a 90-97 a 99, 402, 404, 403 00-59 a 80-99, 405 00-48 a 50-99, 408, 411, 412, 413, 414, 416, 419, 431, 432
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) -1 Zůstatek bez PS 45X, 472
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) -1 Zůstatek bez PS 462, 464, 465, 466, 468, 469 00-39 a 50-99, 471
F. Celková změna stavu peněžních prostředků A..+ B. + C. Součtový řádek
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) +1 Zůstatek bez PS 222, 223, 227
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni P.+ F. + H. Součtový řádek
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu je zpracován podle § 44 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav vlastního kapitálu účetní jednotky a jeho jednotlivých složek k rozvahovému dni minulého období, jeho zvýšení a snížení v průběhu běžného účetního období a stav k rozvahovému dni běžného účetního období.

Do přehledu o změnách vlastního kapitálu vstupují obraty na syntetických účtech účtových skupin 40, 41 a 43, zůstatek strany Má Dáti účtové třídy 5, zůstatek strany Dal účtové třídy 6 a syntetické účty 222, 223 a 227 (tyto se spolu se syntetickým účtem 404 týkají části D). Pro správný nápočet do řádků Přehledu je nutné dodržovat uvedené analytiky.


Metodika pro rok 2013, 2014 a 2015


Označení Text 1 Účty
VKC VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Součet řádků: A. + B. + C. + D.
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky Součet řádků: I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
I. Jmění účetní jednotky Součet řádků: I.1. až 6.
1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 401 1X a 98
2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 401 2X
3. Bezúplatné převody 401 8X
4. Investiční transfery 401 3X
5. Dary 401 4X
6. Ostatní 401 0X a 5X a 6X a 7X a 90-97 a 99
II. Fond privatizace 402
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Součet řádků: III.1. až 6.
1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 403 0X
2. Bezúplatné převody 403 1X
3. Investiční transfery 403 2X a 3X a 4X
4. Dary 403 5X
5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 403 6X a 7X
6. Ostatní 403 8X a 9X
IV. Kurzové rozdíly 405
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Součet řádků: V.1. až 3.
1. Opravné položky k pohledávkám 406 1X a 2X
2. Odpisy 406 3X a 40-47
3. Ostatní 406 0X a 48 a 49 a 50-99
VI. Jiné oceňovací rozdíly Součet řádků: VI.1. až 3.
1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 407 1X a 2X
2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 407 3X a 4X
3. Ostatní 407 0X a 50-99
VII. Opravy minulých období Součet řádků: VII.1. až 2.
1. Opravy minulého účetního období 408 00-49
2. Opravy předchozích účetních období 408 50-99
B. Fondy účetní jednotky 411, 412, 413, 414, 416, 419
C. Výsledek hospodaření 431, 432, 5XX, 6XX
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 222, 223, 227, 404

Příloha

Příloha se skládá z více tabulkových a textových částí.

Tabulkové části jsou formou jednotlivých výkazů sestaveny obdobně jako např. rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace. Pro sestavení tabulkové části výkazů příspěvkových organizací se využívá daných syntetických a analytických účtů, bližší informace o analytických účtech pro jednotlivé syntetiky naleznete v dokumentech Účtová osnova Fenix + Příloha Fenix. Výkazy doporučujeme zkontrolovat, číselné hodnoty lze v případě potřeby ručně korigovat. Tyto výkazy mysí být zpracovány před aktualizací textové přílohy, viz dále.

Textové části se zadávají v přehledu Textové přílohy na příslušné příloze. Napřed je nutno přiřadit správné období pro výkazy a zaktualizovat, tím se přiřadí vytvořené výkazy pro přílohu. Ve sloupci Přiřazen výkaz musí být pro příslušné odstavce nastaveno Výkaz přiřazen. Na záložce 3 - Odstavec je nutno projít všechny odstavce a tam, kde je povolena editace, doplnit případně změnit příslušný textový komentář. Týká se odstavců, které mají ve sloupci Přiřazen výkaz musí nastaveno Text bez výkazu.

Tyto odstavce Text bez výkazu mají tyto 3 formy:

 • pole Tabulka a Číslo nejsou označeny. Textový komentář se napíše do pole Text 1. Např. Informace podle § 7 odst. 3 zákona.
 • pole Tabulka není označeno a pole Číslo je označeno. Textový komentář se napíše do pole Text 1 a navíc je nutno vyplnit pole Číslo konkrétní číselnou hodnotu. Např. Informace o individuálním referenčním množství mléka.
 • pole Tabulka je označeno a pole Číslo není označeno. Např. odstavec Doplňující informace k položkám rozvahy. Pole Text 1 je nepřístupno, k dispozici je však záložka 4 - Definice, kde lze editovat připravený řádek definice. Vyplní se pole K položce (např. řádek A.II.3. rozvahy), Doplňující informace (vlastní komentář k řádku, max. 255 znaků) a částka k Kč. Tlačítkem Nový lze přidat libovolný počet řádků komentáře.


Upozornění Pokud přílohu kopírujete z předchozího čtvrtletí, zkopírují se příslušné texty ve všech částech přílohy. Je proto nutno všechny texty zkontrolovat a případně aktualizovat, aby v příloze nezůstaly neaktuální textové komentáře!
Příloha - tabulka M - Doplňující informace k příjmům a výdajům
 • Tabulka M. - Doplňující informace k příjmům a výdajům obsahuje doplňující informace k příjmům a výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu. V podstatě určitá forma výkazu peněžních toků přímou metodou. Je k dispozici nový číselník Příjmy a výdaje (viz Pomocné číselníky). Na řádcích účetních dokladů s účty peněz (např. účty banky, pokladny,...) je nutno zadávat údaj příjmu nebo výdaje, aby bylo možno tento výkaz sestavit.


Upozornění Pro správné sestavení Přílohy M. Doplňující informace k příjmům a výdajům je nutno na příslušné účty peněz: 068, 241, 244, 245, 261, 262, 263 povinně účtovat i údaj Příjmy/výdaje, viz dále.


Tip Pro účet 262 - peníze na cestě - se doporučuje na obou stranách účetních zápisů (MD i Dal) účtovat na položku příjmů a výdajů: A.2.XI.3 Ostatní výdaje – běžné.


Tip V příloze M. Doplňující informace k příjmům a výdajům za rok 2014 se neuvádí sloupec 2. - minulé účetní období, proto není třeba zpětně nic doplňovat.


Tip V příloze M. Doplňující informace k příjmům a výdajům za rok 2014 se sice neuvádí některé řádky: A.1.III.1. až A.1.III.6., A.1.IV.1. až A.1.IV.11., A.2.V.1. až A.2.V.3., A.2.VII.1. a A.2.VII.2., A.2.IX.1. až A.2.IX.6., A.2.X.1. až A.2.X.3. a A.2.XI.1. až A.2.XI.4. Avšak z hlediska výkazu se uvádí řádky, které jsou sumací výše uvedených řádků, tj. je třeba i v roce 2014 uvedené položky na příslušné řádky dokladů pořizovat.


Viz i: Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy a Metodika příloha, str. 20 až 23.


Doplnění ke mzdové části tabulky M.

 • A.2.V.1. – sem patří veškeré složky mzdy, které jdou do hrubé mzdy a jsou součástí pak účetního dokladu (521xxx)
 • A.2.V.2.- tady do toho řádku patří příspěvek FKSP, ochranné pomůcky a vyplacené cestovní náhrady. Otázka je, že například cestovní náhrady nemusejí jít přes mzdy. Výdej pracovních oděvů taky nemusí projít přes výplatu mzdy. Hodnota fondu FKSP se vypočítává jako základ na sociální pojištění * 1%, ale mzdou neprojde. Většinou se částka zaúčtuje interním dokladem.
 • A.2.V.3. – Sem patří sociální pojištění a zdravotní pojištění za firmu. Dál sem patří příspěvek zaměstnavatele na úrazové pojištění. Pak jsem ještě můžou patřit příspěvky od firma na penzijní připojištění nebo životní pojištění. To vše prochází mzdou a je zaúčtováno v účetním dokladu ve mzdách.
 • A.2.V je sumace těch tří předchozích řádků.

Informace o schválení / neschválení účetní závěrky

Informace o schválení / neschválení účetní závěrky se zasílá 1x ročně na základě schválení / neschválení účetní závěrky orgánem zřizovatele, který je určen ke schvalování účetní závěrky:

 • Státní příspěvková organizace: Zřizovatel státní příspěvkové organizace (plnící funkci zřizovatele)
 • Příspěvková organizace zřízená krajem: Rada kraje (zřizovatele)
 • Příspěvková organizace zřízená obcí: Rada obce (zřizovatele)
 • Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou: Rada hlavního města Prahy


Dokument Informace o schválení / neschválení účetní závěrky je ve stejném přehledu jako Příloha - přehled Textové přílohy. Doporučujeme jej zkopírovat. Tlačítkem Oprava otevřete formulář, kde vyplníte následující údaje:

Na záložce 1 - Dokument je třeba vyplnit pole:

 • Období pro výkazy - vyberete období, za které se účetní závěrka schvaluje. Například pro Informaci o schválení / neschválení účetní závěrky za rok 2012 je třeba vybrat Období pro výkazy 1 - 12 / 2012.
 • Datum dokumentu - zadáte datum schválení / neschválení účetní závěrky orgánem zřizovatele


Na záložce 1 - Odstavec jsou tyto odstavce:


 • Druh účetní závěrky - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Na záložce 4 - Definice jsou 2 řádky s možnostmi:
  • Řádná
  • Mimořádná

Druh účetní závěrky označte v poli Doplňující informace písmenem X v příslušném řádku. Když neoznačíte žádný řádek písmenem X, považuje se druh účetní závěrky: Řádná.


 • Schvalující orgán - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Na záložce 4 - Definice jsou 4 řádky se čtyřmi možnostmi:
  • Státní příspěvková organizace: Zřizovatel státní příspěvkové organizace (plnící funkci zřizovatele)
  • Příspěvková organizace zřízená krajem: Rada kraje (zřizovatele)
  • Příspěvková organizace zřízená obcí: Rada obce (zřizovatele)
  • Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou: Rada hlavního města Prahy

Schvalující orgán účetní závěrky vaší organizace označte na záložce 4 - Definice v poli Doplňující informace písmenem X v příslušném řádku.


 • Jména členů schvalujícího orgánu - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Jména musí být vyplněna minimálně 3. Jména se zadávají na záložce 4 - Definice. Na každý řádek se zadává jedno jméno. Pokud je členů schvalujícího orgánu více než 3, nové řádky přidáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou <F2>. Doporučujeme zadat ve formátu: Příjmení Jméno, tituly, např.: Novák Jiří, Ing.


 • Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Na záložce 4 - Definice jsou 4 řádky se čtyřmi možnostmi:
  • Schváleno
  • Neschváleno z věcných důvodů
  • Neschváleno z formálních důvodů
  • Neschváleno z důvodu marného uplynutí času

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky vaší organizace označte v poli Doplňující informace písmenem X v příslušném řádku. Když neoznačíte žádný řádek písmenem X, považuje se Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno.


 • Zápis o neschválení účetní závěrky - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Pokud se vyžaduje Zápis o neschválení účetní závěrky, zrušte zaškrtnutí pole Negativní a do pole Text 1 vložte Zápis o neschválení účetní závěrky.


 • Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Pokud se vyžaduje identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, zrušte zaškrtnutí v poli negativní a do pole Text 1 vložte identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky.


 • Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky - tlačítkem Oprava otevřete formulář. Na záložce 1 - Odstavec je návod k vyplnění. Pokud je zapotřebí podat yyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky, zrušte zaškrtnutí v poli negativní a do pole Text 1 vložte vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky.


Informace o schválení / neschválení účetní závěrky lze vytisknout tiskovým formulářem a obdobně jako jiné výkazy odeslat do CSÚIS generovánín zpráv.

Pomocný analytický přehled (PAP)

Zavádí se povinnost zasílat výkazy Pomocný analytický přehled (PAP), viz zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., vždy ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotky zašlou do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) poprvé údaje Pomocného analytického přehledu (PAP) za první pololetí roku 2012 v termínu do 30. července 2012. Vykazující účetní jednotky jsou:

 • organizační složky státu
 • státní fondy
 • Pozemkový fond ČR
 • příspěvkové organizace ústředně řízené
 • kraje
 • obce nad 1 000 obyvatel. Pro rok 2013 upraveno: nad 3 000 obyvatel.
 • Regionální rady regionů soudržnosti
 • příspěvkové organizace místně řízené, jejichž aktiva celkem přesahují ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích 10 mil. Kč (netto hodnota) (v roce 2012 a 2013 platí přechodně limity 100 mil. Kč a 20 mil. Kč.). Pro rok 2013 byl limit upraven na 100 mil. Kč.
Pomocný analytický přehled - metodika

Metodika tvorby pomocného analytického přehledu (PAP) je popsána v dokumentu Metodika tvorby pomocného analytického přehledu (PAP)


Do vyhlášky 383/2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů bude doplněn § 3a, který zavádí další sledování: "Pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají vybrané účetní jednotky, s výjimkou vybraných účetních jednotek podle odstavce 2, elektronicky ve formalizované dávce Pomocný analytický přehled (dále PAP)." Výkaz PAP je čtvrtletní, poprvé se bude předávat ve stavu k 30.6.2012. Legislativa je k dispozici na webu MF: Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb.Pomocný analytický přehled (PAP) lze formálně rozdělit do tří úrovní:

 • Tabulky Část I, Část II a Část III obsahují údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění;
 • Tabulky Část IV, Část V, Část VI, Část VII, Část VIII a Část IX obsahují údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických rozvahových účtech v detailním analytickém členění, resp. rozkládají celkový obrat na straně má dáti / dal těchto účtů na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu;
 • Tabulky Část X, Část XI, Část XII a Část XIII ve vybraných případech detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva anebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího tohoto členění současně.
Analytické členění

Pro vyplňování jednotlivých částí, resp. položek PAP konkrétními hodnotami za příslušné období použije účetní jednotka údaje z účetnictví v členění dle jednotlivých analytických účtů zavedených pro dané období v účtovém rozvrhu anebo z jiných průkazných dokumentů. Ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o účetnictví peněžní částky v knihách analytických účtů musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám obratů nebo zůstatků syntetických účtů, k nimž se tyto účty vedou. Součet hodnot rozepsaných podrobněji v jiné evidenci analytického členění musí odpovídat souhrnné hodnotě za příslušný syntetický účet / analytický účet v účetnictví. Za účelem naplnění řádků PAP, které jsou v Příloze 2a označeny speciálním symbolem, by měl být účtový rozvrh každé účetní jednotky upraven tak, aby vztah jednotlivých analytických účtů účtového rozvrhu k analytickému členění pro potřeby PAP byl:

 • buď v poměru 1:1, tzn. jednomu řádku PAP (analytiky PAP) odpovídá jeden analytický účet účtového rozvrhu
 • nebo v poměru N : 1, tzn. obsahová náplň jednoho řádku PAP (analytiky PAP) je rozdělena mezi několik (N) analytických účtů účtového rozvrhu.

To znamená, některé účty se pro výkazy PAP vykazují pouze jako syntetické účty, jiné účty vykazují souhrnně jako syntetické účty a navíc s rozdělení podle předepsaných analytik PAP.

Příklad Příklad část I (Rozvaha) - několik prvních řádků:
 • 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
 • 013 Software
 • 014 Ocenitelná práva
 • 015 Povolenky na emise a preferenční limity
 • 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 • 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
  • 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  • 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
 • 021 Stavby:
  • 02102101 Byty a bytové budovy
  • 02102102 Nebytové budovy
  • 02102103 Technická rekultivace
  • 02102109 Ostatní stavby

atd...

Číselník Typy změn

V Tabulkách Část IV až Část IX jsou sledovány jednotlivé typy přírůstků a úbytků vybraných aktiv a pasiv formou tabulky, kde:

 • řádky jsou předepsané syntetické účty případně i analytické (PAP) účty
 • sloupce jsou předepsané Typy pohybů

Kód typů pohybu je standardně třímístný (viz označení sloupců u jednotlivých tabulek), kdy první pozice označuje číslo tabulky, resp. části, druhá a třetí slouží k rozlišení druhu pohybu na straně má dáti a dal. Číselník Druhů pohybů je v Helios Orange k dispozici v přehledu Pomocné číselníky - Typy změn.


Příklad Příklad: část V (změny Zásoby):
HeO MSI 009.gif

To znamená, že je v uvedeném případě zásob nutno rozlišovat, zda se jedná o Typ změny (druh pohybu):

 • příjmu zásob na sklad:
  • nákup
  • bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn
  • bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn
  • aktivace
  • inventarizační rozdíly
  • ostatní
 • výdeje zásob ze skladu:
  • spotřeba / prodej
  • bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn
  • bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn
  • vyřazení likvidací
  • vklad
  • inventarizační rozdíly
  • ostatní
Číselník Partneři

Partnerem aktiva / pasiva se rozumí ten, kdo má anebo by měl :

 • aktivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako pasivum,
 • pasivum vykazující účetní jednotky ve své rozvaze uvedené jako aktivum.


Partnerem transakce se rozumí ten, pro něhož je anebo by byl :

 • výnos vykazující účetní jednotky nákladem
 • přírůstek aktiva vykazující účetní jednotky úbytkem aktiva
 • úbytek pasiva vykazující účetní jednotky přírůstkem pasiva
 • náklad vykazující účetní jednotky výnosem anebo přírůstkem vlastního jmění, pokud se o souvisejícím výnosu neúčtuje
 • úbytek aktiva vykazující účetní jednotky přírůstkem aktiva
 • přírůstek pasiva vykazující účetní jednotky úbytkem pasiva

Vysvětlivky k použití partnerů :

 • U opravných položek je partnerem partner aktiva, k němuž je opravná položka vytvořena.
 • Osoba samostatně výdělečně činná se vykazuje jako partner pod svým IČ, pokud se jedná o transakci související s její samostatnou výdělečnou činností, s výjimkou výslovně uvedených případů, kdy je uváděn jiný kód, např. v souvislosti s výběrem daní a obdobných plateb.
 • V případě bankovních účtů (příslušných syntetických účtů 068, 224, 231, 236, 241, 243, 244 a 245) se jako partner aktiva uvádí IČ příslušného peněžního ústavu. Viz vysvětlení níže.
 • U syntetických účtů 378 a 459 v odpovídajícím detailním členění bude IČ banky pouze v případě, že vykazující jednotka má např. hradit úroky z úvěru od banky, nebo banka má v držení její dluhové cenné papíry, tj. v případě, že banka je věřitelem.
 • Partnerem transakce u daru je jeho příjemce.
 • U majetku pořízeného nákupem může účetní jednotka uvést jako jediného partnera prodávajícího (bez ohledu na náklady související s pořízením majetku realizované ve prospěch jiného subjektu).


Upozornění V případě bankovních účtů se jako partner aktiva uvádí IČ příslušného peněžního ústavu:

Kontrola správnosti sektorů partnerů aktiva/pasiva v PAP, část X., u bankovních účtů. U uvedených bankovních účtů mohou být vykázáni pouze partneři z povolených sektorů 121*, 122* a 2*.

 • Kontrolované účty:
  • 068 - Termínované vklady dlouhodobé,
  • 224 - Běžné účty státních fondů,
  • 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků,
  • 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků,
  • 241 - Běžný účet,
  • 243 - Běžný účet FKSP,
  • 244 - Termínované vklady krátkodobé,
  • 245 - Jiné běžné účty,
 • Povolené sektory:
  • 12100 - Ústřední banka,
  • 12200 - Ostatní měnové finanční instituce,
  • 12201 - Ostatní měnové finanční instituce veřejné,
  • 12202 - Ostatní měnové finanční instituce soukromé národní,
  • 12203 - Ostatní měnové finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou,
  • 20000 - Nerezidenti,
  • 21000 - Evropská Unie,
  • 21100 - Členské země Evropské Unie,
  • 21200 - Instituce Evropské unie,
  • 22000 - Ostatní země a mezinárodní instituce.

U uvedených bankovních účtů není možné vykazovat Partnery A/P z jiných sektorů. Jedná se o kontrolu VVK030Q019, vazbu 164, viz tabulka kontrolních vazeb verze 32.


Tip Uvedení vlastního IČ jako IČ partnera je přípustné u účtu PAP: 31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti – ostatní, např. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění a důchodové pojištění, pokud ho účetní jednotka odvádí sama sobě a účtu PAP: 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím, např. v případě vratek transferů z operačních programů


Partneři aktiva / pasiva a Partneři transakce se pro řádky (viz předchozí obrázek) rozepisují pro účty, kde je v příslušném řádku některé z následujících označení: P10, P11, P12 nebo P13 - pro příslušný Typ změny (pro některé typy změn se uvádí, pro jiné se neuvádí). Podle příslušné přílohy část X, část XI, část XII nebo část XIII je nutno provádět rozpis pro:

 • část X - Partner aktiva / pasiva
 • část XI - Partner transakce
 • část XII - Partner transakce
 • část XIII - Partner aktiva / pasiva a zároveň Partner transakce


V Tabulkách Část X, Část XI, Část XII a Část XIII se u jednotek, které mají identifikační číslo (IČ), pro označení partnera použije toto číslo. U rezidentských (domácích) jednotek bez IČ a u nerezidentských (zahraničních) jednotek bez IČ se použijí identifikátory uvedené v Příloze 2b. U jednotek, které mají IČ, se vykazuje jedna souhrnná hodnota (Tabulky Část XII a Část XIII), resp. jeden souhrnný řádek hodnot (Tabulky Část X a Část XI) za každého jednotlivého partnera s uvedením jeho IČ. U rezidentů bez IČ se vykáže jedna souhrnná hodnota (Tabulky Část XII a Část XIII), resp. jeden souhrnný řádek hodnot (Tabulky Část X a Část XI) s označením partnera identifikátorem 111.

Tip Další partneři: 222 - vztah správce daně a daňový subjekt, 333 - vztah správce daně a konečný příjemce daní, 444 - neidentifikovatelný partner, 555 - partneři ve vztahu ke skutečnostem a informacím, které jsou utajované informace.

U nerezidentů bez IČ se vykáže jedna souhrnná hodnota (Tabulky Část XII a Část XIII), resp. jeden souhrnný řádek hodnot (Tabulky Část X a Část XI) za každou mezinárodní organizaci a rezidentskou zemi zahraničního partnera s označením viz Příloha 2b.

Pozn.: Osoba samostatně výdělečně činná bude jako partner vždy identifikována prostřednictvím IČ. Pro identifikaci partnera u tzv. „průtokových dotací“ blíže viz ČÚS 703 a obecná definice partnera (viz výše).

V Helios Orange se bude využívat číselníku organizací. Jako Partneři aktiva / pasiva se bude používat Organizace, jako Partner transakce se bude používat Organizace 2.

Upozornění Pro některé analytiky PAP je třeba i na úrovni počátečních stavů evidovat partnery aktiva/pasiva pro část X. Při roční uzávěrce - spuštění akce Uzavření a otevření účetních knih nebo Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih - je třeba povinně nastavit pole Uzávěrka po organizacích na Ano, aby došlo k rozpadu počátečních stavů po organizacích. Dále je nutno pro příslušné účty nastavit v účtovém rozvrhu Uzávěrka organizace (Uz.organizace) na Ano.

Aby bylo možno vytvořit výstupy PAP, je nutné, aby v účetnictví Helios Orange byla vedena účetní evidence s podklady pro PAP. Jedná se zejména o nové atributy Typ změny a Organizace 2 (partner transakce), které jsou přidány do účetního deníku a pomocí kontací je umožněno účtovat i z prvotních dokladů.

Metodika účtování

V souvislosti se zavedením PAP a tudíž účtováním na analytické účty PAP, informace o Typu změny a případně partneru aktiva/pasiva a partneru transakce je nutno doplnit Vaši metodiku účtování a vnitřní směrnice a procesy v Helios Orange. Je nutno si uvědomit, že je nutno tyto údaje do dat Helios Orange pořizovat od období, za které je potřeba vykazovat, aby bylo možno sestavit výkazy PAP!

Tip Doporučujeme kontaktovat Vašeho konzultanta na ekonomiku a všechny nové požadavky s ním konzultovat a navrhnout s ním metodiku postupů účtování v souladu s možnostmi Helios Orange!

Zpřístupnění funkcionality PAP v Helios Orange není automatické. Je nutno zakoupit modul Výkazy pro příspěvkové organizace.


Po zadání rozšiřujícího kódu pro Výkazy pro příspěvkové organizace bude k dispozici zobrazení nových polí ve formulářích a nových sloupců v přehledech a zobrazení přehledu Typ změny, které budou následně popsány v této kapitole. Pokud však není modul Výkazy pro příspěvkové organizace nainstalován, nebude funkcionalita PAP k dispozici.

Analytika PAP

Pro některé syntetické účty je předepsáno vykazovat podle tzv. analytik PAP. Protože účetní jednotka má z historických důvodů svůj systém analytického členění účtů (v Helios Orange je součástí čísla účtu), je do účtového rozvahu přidáno pole Třetí účet. Do tohoto pole se zadá analytika PAP (u rozvahovýxch účtů pětimístný číselný údaj, u nákladových/výnosových účtů dvoumístný číselný údaj), viz formulář Účtu:

HeO MSI 001.jpg

Z obrázku je patrné, že podle uvedeného případu zůstalo číslo rozvahového účtu pro účtování 019111, ale analytika PAP je 01901, tj. pro účely vykazování 01901901, kde první 3 místa jsou syntetika a dalších 5 analytika PAP.

Jiný příklad číslo účtu nákladů nebo výnosů - pro účtování 518111, ale analytika PAP je 02, tj. pro účely vykazování 51802, kde první 3 místa jsou syntetika a dalších 2 analytika PAP.


Upozornění Je nutno si uvědomit, že pro sestavování výkazú pro PO vlastně existují 2 speciální analytické části účtů. Pro sestavování výkazů vč. výkazů přílohy (kromě PAP a výkazu FIN 1-04, část X) se používají analytiky PO, které využívají druhé číslo účtu. Pro sestavení výkazů PAP se používají analytiky PAP, které využívají třetí číslo účtu.


Každý účet pro účely vykazování se bude skládat ze tří částí:

 • syntetika - první 3 místa čísla účtu - v Helios Orange Účet,
 • analytika pro příspěvkové organizace - 2-4 místa, pro výkazy se využijí pouze 2 místa - v Helios Orange Druhý účet. V účtovém rozvrhu je syntetika + analytika pro příspěvkové organizace zobrazena ve sloupci Číslo účtu pro výkazy,
 • analytika PAP - 5 míst pro rozvahové účty a 2 místa pro nákladové/výnosové účty - v Helios Orange Třetí účet. V účtovém rozvrhu je syntetika + analytika PAP zobrazena ve sloupci Číslo účtu PAP.


Analytika PAP může být u některých účtů nevyplněna, protože se nepožadujue členění na analytiky PAP, je požadován údaj pouze za syntetiku. Některé účty se pro účely PAP nepoužívají vůbec. Analytika PAP vyplývá za vzorů výkazů, tabulka I. - III. V obou případech v Helios Orange bude analytika PAP (Třetí účet) nevyplněna - pole Třetí účet zůstane prázdné.


Tip V přehledu účtového rozvrhu je k dispozici sloupec Číslo účtu PAP, kde je zobrazeno číslo účtu ve formátu SSS (bez analytiky PAP) nebo SSSAA (některé výsledkové účty) nebo SSSAAAAA (některé rozvahové účty), kde AA, příp. AAAAA je analytika PAP.
Typ změny

Pro některé účty (rozvahové účty...) je povinnost používat Typ změny.


Číselník Typy změn v Helios Orange najdete v nabídce stromové struktury Pomocné číselníky, Typy změn.


HeO MSI 002.jpg


Každé skupině účtů patří určitá skupina Typů změn. Skupiny typů změn jsou dány první cifrou. Použití Typů změn v Helios Orange je popsáno dále.

Účetní deník

Typy změn je možno zobrazit ve formuláři účetního dokladu. Je však nutno na příslušném Druhu účetního dokladu, záložka 4 - Editor deníku, označit pole Zobrazovat organizaci 2 a typ změny.

HeO MSI 011.jpg

Když označíte pole Zobrazovat organizaci 2 a typ změny, tak se typy změn ve formuláři účetního dokladu zobrazí takto:

HeO MSI 003.jpg

V uvedeném případě se účtuje při výdeji zboží ze skladu na typ změny 551 - spotřeba / prodej. Atributy Zobrazovat organizaci 2 a Typ změny lze na řádcích účetních dokladů opravovat i hromadně akcí místního menu Změny, Hromadné změny.

Účetní kódy - kontace

Atribut Typ změny je k dispozici i v kontacích k prvotním dokladům. Na řádcích kontací položek faktur, příjemek, výdejek, pokladních dokladů, účetních pohybů majetku, mezd, salda a penalizačních faktur jsou k dispozici pole Typ změny a Přenášet organizaci 2, viz obrázek

HeO MSI 004.jpg


Upozornění Typ změny nebude zadáván přímo na prvotním dokladu, ale na kontaci, kdy bude Typ změny přiřazen. V případě jiného typu změny se bude muset použít jiná kontace případně se změna proveden přímo v účetním dokladu.


Účtování banky

V globální konfiguraci, Banka, Bankovní výpisy, Účtování jsou pole:

 • Typ změny - kredit
 • Typ změny - debet
HeO MSI 020.jpg


Tip Do těchto polí doporučujeme zadat nejběžnější Typ změny pro kredit (např. úhrada pohledávky) a nejběžnější Typ změny pro debet (např. úhrada závazku).

Při přípravě účtování bankovních výpisů se bude nabízet typ změny podle nastavení v globálních konstantách:

 • typ změny - kredit na řádky bankovního výpisu, kde je transakce = kredit nebo strono kredit.
 • typ změny - debet na řádky bankovního výpisu, kde je transakce = debet nebo strono debet.

Na řádku bankovního výpisu lze Typ změny změnit, viz obrázek:

HeO MSI 005.jpg


Změnu je možno provést i hromadně pro označené řádky bankovního výpisu akcí místního menu Hromadné změny.

Účtování zápočtů

V globální konfiguraci, Účetnictví jsou pole:

 • Typ změny pro zápočet - úhrada pohledávky
 • Typ změny pro zápočet - úhrada závazek
Tip Do těchto polí doporučujeme zadat nejběžnější Typ změny pro zápočet - úhrada pohledávky (např. úhrada pohledávky) a nejběžnější Typ změny pro zápočet - úhrada závazek (např. úhrada závazku).

Účtování zápočtů se bude nabízet typ změny podle nastavení v globálních konstantách:

 • Typ změny pro zápočet - úhrada pohledávky pro úhradu pohledávky
 • Typ změny pro zápočet - úhrada závazek pro úhradu závazku
Partner

Pro účely použití PAP je nutno jako konkrétní údaj partnera aktiva / pasiva nebo partnera transakce používat :

 • IČ organizace (rezidenti s IČ)
 • kód 111 - rezidenti bez IČ,
 • kód 222 - v případě, že je vykazována skutečnost, kdy vstupuje do vztahu správce daně (v případě pojištění, cla apod.) a příslušný (daňový) subjekt,
 • kód 333 - v případě, že je vykazována skutečnost, kdy vstupuje správce daně do vztahu ke konečným příjemcům daní, zejména v rámci dělené správy, sdílení daní nebo v rámci převodů výnosů daní,
 • kód XX nerezidenti (zahraniční organizace nebo země), kde XX je dvoumístný kód, číslice + písmeno (organizace) nebo dvoumístný kód (země). Přehled přípustných kódů je k dispozici v Číselníky - Organizace - Partneři PAP.


Když bude k účetnímu dokladu přiřazena Organizace nebo Organizace 2 (viz dále), přebere se jako partner:

 • IČO - identifikační číslo organizace, za podmínky, že nebude vyplněno pole ID partnera
 • ID partnera - pole dole formuláře Organizace, viz obrázek:
Formulář Organizace


Atribut ID partnera - když bude nevyplněn, pro tvorbu PAP se použije IČ, když bude vyplněn, tak se místo IČ použije atribut ID partnera. Pro většinu organizací - rezidentů s IČO - se tudíž do pole ID partnera nezadává nic. Pro rezidenty bez IČO je nutno zadat od ID partnera kód 111. Pro nerezidenty (zahraniční organizace nebo země) je nutno vyhledat příslušný kód XX (viz Přehled kódů) a zadat kód XX do pole ID partnera. Tyto kódy jsou vždy dvoumístné.


Partner aktiva / pasiva Partner aktiva / pasiva se používá pro určené účty (vč. analytik PAP) a pro určené Typy změn. Bude se využívat standardní atribut Číslo organizace v účetním deníku.

Partner transakce Partner transakce se používá pro určené účty (vč. analytik PAP) a pro určené Typy změn. V účetním deníku se pro partnera transakce použije atribut Organizace 2. Vyplnění atributu nepovinné.

HeO MSI 003.jpg


Atribut Organizace 2 je k dispozici i v hlavičkách prvotních dokladů:

 • faktury vydané a přijaté
 • příjemky
 • výdejky
 • pokladní doklady

V modulu Majetek je ve formuláři Pohyby umístění, záložka Údaje umístení pro účetnictví pole Um Organizace 2.


V řádcích kontací je zaškrtávátko Přenášet organizaci 2:

HeO MSI 004.jpg


Když bude řádek kontace označen Přenášet organizaci 2, do účetního deníku se přenese i Organizace 2, pokud bude na prvotním dokladu zadána.


Speciální režim pro účetní účty banky. Partnerem aktiva - bankovního účtu - je banka, u které je účet veden. V Helios Orange je v účtovém rozvrhu k dispozici atribut Organizace s vazbou do číselníku organizací.

HeO MSI 010.jpg

Při účtování bankovních výpisů se do "protiřádků" s účtem banky (např. 241) bude doplňovat jako partner aktiva / pasiva organizace přiřazená účetnímu účtu.


Partneři aktiva/pasiva nebo transakce v konsolidačním celku státu

Pro rok 2014 se týká pouze organizací přihlášených do pilotního projektu.

Je přidán nový atribut Konsolidace v číselníku organizací. Tímto příznakem budou označovány organizace, které patří do konsolidačního celku státu. V další fázi umožníme tento seznam naimportovat ze seznamu na webu MF ČR a hromadně tyto organizace označit. Netýká se čtvrtletních částí PAP.

Formulář Organizace, vpravo dole zaškrtávátko Konsolidace. Organizace, které mají pole Konsolidace označeno, se považují za organizaci v konsolidačním celku státu.

Formulář Organizace
Identifikátor veřejné zakázky

Číselník zakázek je doplněn o nový atribut zaškrtávátko Veřejná zakázka. Na zakázce je možno veřejnou zakázku označit (vlevo dole), viz obrázek:

Formulář Zakázka


Upozornění Číslo zakázky musí odpovídat číslu veřejné zakázky uvedené v příslušných veřejných seznamech veřejných zakázek: Věstník veřejných zakázek, e-tržiště případně profil zadavatele.


Identifikátor veřejné zakázky se sleduje u veřejných zakázek zadaných od 1. 1. 2014 (tudíž ne zpětně) vždy, pokud se jedná o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Identifikátor veřejné zakázky, tento atribut se vyplňuje pouze u účtů 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy a 321 – Dodavatelé. Identifikátor veřejné zakázky může nabývat následujících tvarů v závislosti na systému, ve kterém byl vytvořen:

 • číslování veřejné zakázky na Věstníku veřejných zakázek je nestrukturovaný řetězec délky 6-8 znaků,
 • číslování veřejné zakázky na elektronickém tržišti je strukturovaný řetězec ve tvaru TXXXRRVNNNNNNNN, kde „T“ specifikuje identifikátor, že se jedná o elektronické tržiště, „XXX“ specifikuje identifikátor elektronického tržiště přidělený Ministerstvem pro místní rozvoj:
  • 001 – Česká pošta s.p.,
  • 002 – Syntaxit s.r.o.,
  • 003 – Český trh a.s.,
  • 004 – Gordion s.r.o. (sdružení E-TENDERS),
  • 005 – Vortal – Comércio Electrónico Consultadoria E Multimédia, S.A.,

„RR“ označuje rok založení veřejné zakázky (poslední dvě čísla), „V“ specifikuje identifikátor, že se jedná o veřejnou zakázku, „NNNNNNNN“ označuje unikátní identifikátor veřejné zakázky v rámci daného elektronického tržiště a roku založení veřejné zakázky (vzestupná číselná řada); systémové číslo musí být uživatelům zobrazováno s rozdělovníky na následujících místech: TXXX/RR/VNNNNNNNN,

 • číslování veřejné zakázky na profilu zadavatele je strukturovaný řetězec ve tvaru PrrVnnnnnnnn, kde „P“ specifikuje, že se jedná o VZ uveřejněnou na profilu zadavatele, „rr“ specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu, „V“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku a „nnnnnnnn“ udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce, dle Přílohy č. 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
 • Národní elektronický nástroj (NEN) - formát N006/RR/VNNNNNNNN, např. N006/17/V12345678, resp. bez lomítek N006RRVNNNNNNNN, např. N00617V12345678.

Vzhledem ke skutečnosti, že identifikátor veřejné zakázky může být evidován ve dvou, ale i ve všech třech systémech, uvádí se pouze jedno číslování, a to v následujícím pořadí:

 • prioritně číslování veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek,
 • není-li veřejná zakázka evidována ve Věstníku veřejných zakázek, uvádí se identifikátor veřejné zakázky na elektronickém tržišti veřejné správy,
 • není-li veřejná zakázka evidována ani na elektronickém tržišti, uvádí se identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele.

Identifikátor veřejné zakázky se sleduje u veřejných zakázek zadaných od 1. 1. 2014 vždy, pokud se jedná o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byl veřejné zakázce přidělen.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu se identifikátor veřejné zakázky vyplňuje, pokud je veřejná zakázka malého rozsahu realizována skrze jedno z elektronických tržišť veřejné správy nebo má zadavatel povinnost smlouvu uveřejnit na profilu zadavatele, veřejná zakázka tím získá identifikátor z daného elektronického tržiště nebo profilu zadavatele, který je vykazován v PAP. Pokud zadavatel nemá povinnost uveřejnit informace na profilu zadavatele, ale přesto je uveřejní, veřejná zakázka tím získá identifikátor profilu zadavatele, který je vykazován v PAP.


Upozornění Pro správné sestavení PAP část X je nutno na příslušné účty 314 a 321 povinně účtovat na zakázky označené jako Veřejná zakázka.


Tip Pokud u Vás neodpovídají čísla zakázek v číselníku zakázek Helios Orange na čísla veřejných zakázek uvedených v příslušných veřejných seznamech veřejných zakázek: Věstník veřejných zakázek, e-tržiště případně profil zadavatele, je možno použít jiného pole v číselníky zakázek, např. atribut "Druhý název". Do pole Atribut pro Identifikátor veřejné zakázky v nastavení Popisné údaje, záložka 7 - Výkazy pro příspěvkové organizace se musí v tomto případě zadat systémový název tohoto atributu, např. "DruhyNazev" a pochopitelně do pole "Druhý název" se musí zadat předepsaná čísla pro všechny veřejné zakázky.

Výkaz FIN 2-04 U - část X.

Upozornění Povinnost odesílat výkaz FIN 2-04 U - část X. byla od roku 2015 vč. ukončena. Poslední výkaz FIN 2-04 U - část X se odesílá za rok 2014.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených OSS a SF, FIN 2-04 U, konkrétně pro příspěvkové organizace požadovaná část X., slouží k vykazování stavů a obratů na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách(mimo ČNB).


Definici tohoto výkazu je nutno provést individuálně v návaznosti na vaše bankovní účty:


V definici výkazu FIN 2-04 U pro jednotlivé řádky doplňte do sloupců následující údaje, viz i tabulka níže:

 • Sloupec Text 1 - název bankovního účtu dle tabulky níže
 • Sloupec Text 2 - kód bankovního účtu dle tabulky níže
 • Sloupec Text 3 - Kód druhu organizace. Příspěvkové organizace vyplní vždy: 03
 • Sloupec Text 4 - Kód peněžního ústavu. (Čtyřmístný kód banky, např. většinou ČNB: 0710)


Text 1 Text 2
Název bankovního účtu Kód
Běžné účty státních fondů 01
Rezervní fond 02
Fond reprodukce majetku 03
Fond kulturních a sociálních potřeb 04
Účet cizích prostředků (depozitní) 05
Běžný účet 06
Ostatní běžné účty 07
Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu 08
Fond odměn 09


Upozornění Definici výkazu FIN 2-04 U - část X. neprovádějte akcí Definice, doplnění vazeb účtu, ale účty doplňte "ručně" na záložce 3 - Účty na definici řádku výkazu!


Definice řádků výkazu FIN 2-04 U - část X.:

Přehled Definice výkazu FIN 2-04 U, část X.


Příklad definice řádku výkazu FIN 2-04 U - část X. - běžný účet:

Formulář Definice řádku výkazu FIN 2-04 U, část X.


Příklad definice řádku výkazu FIN 2-04 U - část X. - běžný účet, přiřazené účty na záložce 3 - Účty:

Formulář Definice řádku výkazu FIN 2-04 U, část X. záložka 3 - účty


Upozornění V definici výkazu FIN 2-04 U - část X. je nutno zrušit řádky, které se netýkají vaší organizace! Týká se těch řádků, pro které nemá vaše organizace zřízeny bankovní účty.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export